FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére"

Átírás

1 FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP Magyarország Kormányának felhívása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban NRSZH) valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) konzorciuma részére 1, a szociális humán erőforrás hosszú távú fejlesztése és célirányos támogatása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés érdekében javuljon a szolgáltatások elérhetősége és a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás minősége, csökkenjen a munkaerő hiánya, és hatékonyabbá váljon az ellátások megszervezése. A cél elérését a Kormány az NRSZH együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül 2 dönt. A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 12 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 milliárd Ft előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja: 3 széleskörű szakmai egyeztetés mellett a szociális életpályamodell részletes kidolgozását, valamint az annak megvalósítására vonatkozó javaslatok elkészítését és benyújtását, a szociális képzési rendszer felülvizsgálatát, a személyes gondoskodást végzők szakmai felkészültségét növelő képzések kidolgozását és megvalósítását, a személyes gondoskodás területén dolgozók számára vezetőképzési rendszer kidolgozását, bevezetését, a szakemberek szupervíziójának és mentálhigiénés támogatásának biztosítását, szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára központi oktatási program kidolgozását, a képzési nyilvántartó rendszer integrációját a TÁMOP ben kialakított szolgáltatói nyilvántartással, 1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben. 2 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza. 3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.

2 Tartalomjegyzék 1. A tervezett fejlesztések háttere A Felhívás indokoltsága és célja A rendelkezésre álló forrás A támogatás háttere Ügyfélszolgálatok elérhetősége A Projektekkel kapcsolatos elvárások Támogatható tevékenységek bemutatása A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások A projekt területi korlátozása A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás Indikátorok Szakpolitikai mutatók Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén Fenntartási kötelezettség Biztosítékok köre Önerő A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei Támogatást igénylők köre Támogatásban nem részesíthetők köre A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend A finanszírozással kapcsolatos információk A támogatás formája A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége A támogatás mértéke, összege Előleg igénylése Az elszámolható költségek köre Az elszámolhatóság további feltételei Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

3 5.8 Nem elszámolható költségek köre Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája További információk A felhívás szakmai mellékletei

4 A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a honlapon. A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! 4

5 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés érdekében javuljon a szolgáltatások elérhetősége, a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás minősége és csökkenjen a munkaerő hiánya, illetve hatékonyabbá váljon az ellátások megszervezése. Magyarországon a személyes gondoskodás körében dolgozó közel 93 ezer főből megközelítőleg 73 ezren dolgoznak szakmai munkakörben. Annak érdekében, hogy az ágazat munkaerő ellátottsága megfelelő színvonalú legyen, a szolgáltatásokban jól képzett szakemberek dolgozzanak, a szakterület igényeit figyelembe vevő, a szakmai jogszabályi változásokhoz alkalmazkodó, az új innovatív modellekre és a különböző rendszerek által fenntartott újszerű megoldásokra reagáló képzési, továbbképzési rendszerre van szükség. Ahhoz, hogy a rászorulókat jól felkészített szakemberek és hosszútávon fenntartható szolgáltató-hálózat fogadja a szociális szemlélet, a szakmai felkészítés modernizációja szükséges. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó szakembereknek 2001 óta kötelező a folyamatos továbbképzés. A 15 éves működés során számos olyan anomália jött felszínre, melyek a továbbképzési rendszer fejlesztését indokolják. A képzési kereslet-kínálat földrajzi és ellátotti területenkénti eltérése okán a továbbképzési igények sok esetben kielégítetlenek maradtak. Ezeket a problémákat az 5,063 milliárd forint keretösszegű TÁMOP /1 kiemelt projekt részben kezelte, azonban a továbbképzési kötelezettség fennállása permanensen generálja ezeket; ezekre a problémákra reagálva szükséges a TÁMOP kiemelt projekt elért eredményeinek továbbfejlesztése. A TÁMOP projekt keretében megkezdődött a szociális képzések modernizációja, országos szinten 75 különféle képzési program került kidolgozásra és lebonyolításra, a képzéseken összesen személyes gondoskodást végző, valamint leendő nevelő szülő vett részt. A projekt keretében a családvédelem, családgondozás; gyermekjóléti alapellátás; gyermekvédelmi szakellátás; idősek szociális ellátása; pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása; fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja; hajléktalanellátás területén 49 különböző képzés került megvalósításra, kiegészülve vezetőképzéssel, interprofesszionális továbbképzésekkel és a befogadó szülői ellátás szereplőinek szóló képzésekkel. A kidolgozott képzések ismételt meghirdetése mellett - részben a lebonyolítás tapasztalatai, részben az elmúlt időszak jogszabályi változásai okán szükséges lenne új képzések kidolgozása és indítása, valamint a projektben kidolgozott online továbbképzési nyilvántartó rendszer továbbfejlesztése és funkcióbővítése. A felhívás alapvető célja, a társadalmi-demográfiai változásokra reagáló, innovatív elemeket tartalmazó képzések kialakítása és biztosítása, a területen dolgozó szakemberek továbbképzése, a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a dolgozók megtartása, a pályaelhagyás csökkentése és a területen dolgozók elismertségének növelése. További cél a szociális és kapcsolódó szakmák közötti együttműködésének kialakítása, erősítése, fejlesztése a képzések biztosítása és lebonyolítása által. A szakterületen az utóbbi években olyan fejlesztések valósultak meg, mint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a gyermekvédelmi gyámság jogintézményének bevezetése, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok feladatainak bővülése, a támogatott lakhatás bevezetése, a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés integrációja. Ezen új ellátandó szakmai feladatok jogszabályi nevesítése, az informatikai rendszerek bevezetése, szakmaközi együttműködések elvárásai és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt 5

6 kötelezettségek is, megkövetelik a szakemberek folyamatos fejlődését, a szakemberek számának növelését. A képzések fejlesztésével, a vezetőképzés kialakításával és bevezetésével, a szakemberek mentálhigiénés támogatásával elérni kívánt cél, hogy az ellátottak szükségleteinek adekvát kielégítéséhez és a modernizálódó szolgáltató-ellátórendszer igényeihez rendelkezésre álljanak a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek. A projekt részcéljai: A pályaelhagyás csökkentése, a szakterület elismertségének növelése érdekében szociális életpályamodell részletes kidolgozása széleskörű szakmai egyeztetés mellett, javaslat kidolgozása az életpályamodell jogszabályi környezetének kialakítására, a megvalósulás modellezésére és monitorozására, informatikai támogatására. A minősített továbbképzések tapasztatainak figyelembevételével és felhasználásával a személyes gondoskodást végzők szakmai felkészültségét, annak megújítását, képességeik, kompetenciáik fejlesztését biztosító, munkakör-specifikus és munkakörtől független továbbképzések kidolgozása, biztosítása. A személyes gondoskodás területén dolgozók számára vezetői pozíciók betöltéséhez szükséges komplex vezetői ismereteket nyújtó kétszintű vezetőképzési rendszer 4 kidolgozása, bevezetése, melynek célja a menedzsment szemlélet megerősítése, korszerű vezetési eszközök alkalmazására való képessé tétel, az emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás, Szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára központi oktatási program szerinti képzések megvalósítása, valamint különleges és speciális nevelőszülői feladatokra történő felkészítést biztosító továbbképzések kidolgozása és megvalósítása, A személyes gondoskodást végzők számára szervezett szupervízió, mentálhigiénés támogatás, esetmegbeszélés biztosítása. A TÁMOP /1 kiemelt projekt keretében kialakított elektronikus nyilvántartó rendszer (Ágazati humán monitoring rendszer) integrációja a TÁMOP ben kialakított Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szolgáltatói nyilvántartásával. A program kapcsolódása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Gyarapodó tudástőke 3. prioritási tengelyén belül az EFOP 3.8. A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és továbbképzése intézkedést hivatott szolgálni. Az intézkedés célja az EFOP által lefedett humán közszolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása szakmai át- és továbbképzésekkel a szakmai kihívásoknak és elvárásoknak, továbbá a továbbfejlesztésre kerülő szolgáltatási sztenderdeknek való eredményes megfelelés érdekében A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft. 4 A TÁMOP /1 projekt keretében két napos továbbképzések és egy 8 modulból álló vezetői képzés került kialakításra. A vezetőképzés kiterjesztése és két szinten történő kialakítása az ágazat komplexitására reflektálva szükséges, hiszen az ágazatban szakember dolgozik, közel fenntartó által. Ez indokolttá teszi a különböző döntéshozói feladatokra történő felkészítést. A kétszintű vezetőképzés az első szinten átfogó, alapozó vezetői ismereteket nyújt, a második szinten pedig mélyebb szakmai ismeretet, gyakorlatot, nagyobb szervezetek vezetéséhez is nélkülözhetetlen tudást biztosít. 6

7 A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja A támogatás háttere Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta a Szociális humán erőforrás fejlesztése program kiemelt projektként történő megvalósítását. Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg. 2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak. A II, V. és VI. alcímben rögzített tevékenységek, továbbá a I. és III. alcím alatt aláhúzással jelölt tevékenységek megvalósítása kötelező. I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS I.1. A projekt Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése I.2. A projekt stratégiai megtervezése (ütemezés, erőforrás és tevékenységtervezés, humán erőforrás és infrastruktúra igény/szükséglet felmérése és előkészítése) I.4 Előzetes igényfelmérés készítése I.5. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása II. PROJEKT MENEDZSMENT 7

8 Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 1. Életpályamodell kidolgozása o o életpályához kapcsolódó rendszer kialakítása hatástanulmány készítése az életpálya modellhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartási rendszer fejlesztése meglévő szakrendszerek átvilágítása rendszerterv készítése adminisztrációs és kliens oldali felülettervek készítése, kidolgozása, megvalósítása TÁMOP /1 kiemelt projekt keretében kialakított Ágazati humán monitoring rendszer életpálya modellhez illesztése, valamint integrációja a TÁMOP /1 kiemelt projekt keretében kialakított szolgáltatói nyilvántartással a szakmai munkakörben foglalkoztatottak életpályához kapcsolódó nyilvántartási rendszerének szakmai átalakítása, új koncepciójának kidolgozása és megvalósítása 2. Továbbképzések fejlesztése és a továbbképzési rendszer modernizálása o hatás- és hatékonyságvizsgálat(ok), kutatások és igényfelmérések lefolytatása reprezentatív oktatói és hallgatói kutatások készítése meglévő képzési adatok feldolgozása, elemzése, másodelemzése o o életpálya modellhez illeszkedő újtovábbképzési rendszer kialakítása vonatkozó jogszabályi környezet áttekintése szakmai igények és követelmények felülvizsgálata a szakmai tartalmak felülvizsgálata, aktualizálása új továbbképzési rendszer kidolgozása és bevezetése új, hiányzó továbbképzési programok kialakítása a továbbképzési struktúrából hiányzó szakmai modulok feltérképezése és meghatározása új programok kidolgozása, tesztelése (pl.: pszichiátria ismeretek, esetmenedzsment, geriátriai ismeretek, edukatív készségfejlesztés, szociális diagnózis, gyermekvédelmi és gyámügyi ismeretek, nevelőszülői ismeretek, veszélyeztetettség felismerése, gyermekbántalmazás felismerése, gyermekbántalmazás kezelése stb.) oktatók felkészítése az új modulok bevezetésére, az új innovatív eszközök készségfejlesztő, gyakorlatorientált képzései által képzésekhez tartozó elektronikus nyilvántartási modulok létrehozása meglévő képzési elemek átvilágítása rendszerterv készítése a TÁMOP /1 kiemelt projekt keretében kifejlesztett tananyagok továbbfejlesztése o o e-learning típusú és egyéb innovatív tanulási környezetek bevezetése (beszerzése, kidolgozása), meglévő rendszerek innovatív továbbfejlesztése képzések, továbbképzések megszervezése, lebonyolítása adminisztrációs feladatok ellátása célcsoport kiválasztása, toborzása, képzésekbe való bevonása és képzésben tartásának támogatása. a továbbképzések minőségének, szabályos lebonyolításának dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzése, monitorozása képzők képzése lebonyolítás 8

9 o a képzésekhez és/vagy rendezvényekhez kapcsolódó eszközök beszerzése 3. Vezetőképzés o hatás és hatékonyságvizsgálat(ok), kutatások, igényfelmérések lefolytatása meglévő képzések eredményeinek feldolgozása, elemzése reprezentatív interjúk készítése nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata társágazatok vezetőképzésének vizsgálata o képzési rendszer kialakítása szakmai igények és követelmények vizsgálata vonatkozó jogszabályi környezet áttekintése, módosítási javaslattétel a képzési tartalmak széles körű szakmai egyeztetése a szakma képviselőnek bevonásával kétszintű vezetőképzési program kidolgozása a rendszer felállítása, működtetése o képzések, továbbképzések megszervezése, lebonyolítása adminisztrációs feladatok ellátása célcsoport kiválasztása, toborzása, képzésekbe való bevonása és képzésben tartásának támogatása. a képzésre való jelentkezést támogató elektronikus felület kialakítása, működtetésének biztosítása a továbbképzések minőségének ellenőrzése lebonyolítás 4. A szakemberek szupervíziója, mentálhigiénés támogatás adminisztrációs feladatok ellátása célcsoport kiválasztása, toborzása, bevonása és megtartásának támogatása. a lebonyolítás dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzése, monitorozása szupervíziót folytató szakemberek szakmaspecifikus felkészítése, esetmegbeszélést lefolytató szakemberek felkészítése, szupervíziós tevékenység megvalósítása esetmegbeszélő foglalkozások lebonyolítása 5. Egyedi képzések adminisztrációs feladatok ellátása célcsoport kiválasztása, toborzása, képzésekbe való bevonása és képzésben tartásának támogatása. a továbbképzések minőségének, szabályos lebonyolításának dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzése, monitorozása képzők képzése szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára központi oktatási program szerinti képzések lebonyolítása a miniszter által jogszabály alapján pályázat útján KOP képzés szervezésére és vizsgáztatásra kijelölt képző szervezetek bevonásával, a nevelőszülői hálózatok fenntartóival és működtetőivel együttműködésben különleges és speciális nevelőszülői feladatokra történő felkészítést biztosító nevelőszülői továbbképzések OKJ képzések (fogyatékossággal élők gondozója, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó) kidolgozása és megvalósítása 81/2004.(IX.18) ESzCsM rendelet szerint meghatározott képzések felülvizsgálata, korszerűsítése és megvalósítása 9

10 6. A célcsoport bevonásában, a képzések lebonyolításában közreműködő országos hálózat (térségi központok) létrehozása ) 7. Kommunikációs tevékenység A célcsoportok bevonása, képzésben tartása érdekében végzett különféle kommunikációs tevékenység (pl.:média kampányok, tájékoztató anyagok) és az egyéb tervezett szakmai tevékenységekhez szükséges kommunikációs támogatás. 8. Szakmai Koordinációs Fórum kialakítása és működtetése A projekt tervezésétől a fizikai befejezésig szükséges a Szakmai Koordinációs Fórum fenntartása, mely legalább negyedévenkénti rendszerességgel nyomon követi a projekt szakmai előrehaladását, eredményeit. 9. Egyéb tevékenységek Könyvvizsgálat: a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. A Szakmai tevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek. (a képzéseken túli tevékenységek monitoringja, a keletkező dokumentumok elektronikus és fizikai archiválása stb.) Projekt belső monitoring rendszer működtetése Archiválás előkészítése, iratrendezés V. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. VI. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: Célcsoport 10

11 Közvetlen célcsoport: személyes gondoskodást végző, továbbképzési kötelezettséggel rendelkező személyek nevelőszülők és leendő nevelőszülők, a befogadó szülői ellátás más szereplői 5, gyámügyi és gondnoksági feladatokat ellátó személyek szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, javítóintézetek vezetői, vezető beosztású munkatársai személyes gondoskodást végző, továbbképzési kötelezettséggel nem rendelkező személyek Közvetett célcsoport: szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást igénybe vevők, javítóintézeti növendékek Horizontális követelmények Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az info-kommunikációs akadálymentesítés. Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét, a évi CXXV. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63 -nak megfelelően. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: projektmenedzser pénzügyi vezető A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 3 éves uniós társfinanszírozással megvalósult projekt menedzselésében szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie, melyből legalább 1 év legalább 500 millió forint támogatási összegű projekt vonatkozásában került megszerzésre. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell a kiemelt projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezető alkalmazását munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel, és 2 éves, uniós társfinanszírozással megvalósított projektben pénzügyi vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie, melyből legalább 1 év legalább 500 millió forint támogatási összegű projekt vonatkozásában került megszerzésre. A projektmenedzsment feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony keretében projektasszisztens(ek) alkalmazására. 5 Pl. nevelőszülői tanácsadók, gyermekvédelmi gyámok, nevelőszülői hálózatok szakmai vezetői.. 11

12 A projektmenedzsmenttel kapcsolatos szervezeti feltételek A kiemelt projekt irányítására egy különálló, megfelelő döntési és kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező menedzsment szervezetet kell létrehozni Az irányítási struktúrát átláthatóan, írásban szükséges rögzíteni, úgy, hogy egyértelműen tartalmazza a különböző szintű, projektmenedzsmentben részt vevő vezetők feladatait és hatásköreit. A programon, szükségletek szerint alprogramokon belül megvalósításra kerülő tevékenységeket, szakmai indokok alapján részfeladatokra szükséges bontani. A részfeladatokat úgy kell meghatározni, hogy a részfeladatokért vállalt felelősség és átláthatóság ne sérüljön. Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akiknek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek szakirányú végzettséggel és 3 éves releváns területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó elvárások A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelemhez csatolt Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges bemutatni a projekt megvalósításának eszközeit és módját, különösen a következőket: a projektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés módját és eszközeit, a projektbe bevont szakmai megvalósítók szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez illeszkedve a fentebb előírtakhoz, részletesen, szöveges leírással és szervezeti ábrával, kapcsolati hálóval be kell mutatni a projekt szervezetét, az egyes alprojektek feladatait, hatáskörét és felelősségét, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, az információáramlás útját és módját, a döntéshozatal módját, a jelentési kötelezettségeket és a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét a TÁMOP /1 kiemelt projekt átvételével kapcsolatos releváns információkat az egyes fejlesztési elemek (kutatások, szervezetfejlesztési koncepciók, stb.) megvalósítása során alkalmazni kívánt módszertanokat, az elkészítendő projekt termékeket a fejlesztendő és megvalósítandó képzések (ide értve a vezetőképzést is) indokoltságát, részletes leírását, lehatárolásuk módját a TÁMOP , vagy más uniós vagy hazai finanszírozású projektekben már elkészült hasonló tematikájú képzésektől, illetve amennyiben azok továbbfejlesztésére kerül sor, a továbbfejlesztés szükségességének bemutatását - bemutatva azt is, hogyan fognak teljesülni a fenntartási kötelezettségek a célcsoportok elérésének, projektbe történő bevonásának módját és eszközeit, a Központi Oktatási Program szerinti nevelőszülői képzések lebonyolítása érdekében a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM alapján KOP képzés szervezésére és vizsgáztatásra kijelölt képző szervezetek projektbe történő bevonásának módját és eszközeit, nevelőszülők számára biztosított továbbképzések esetén a nevelőszülői hálózatok fenntartóival és működtetőivel való együttműködés módját, eszközeit, 12

13 képzések lebonyolítási rendjét a szakmai rendezvények, konferenciák, szakmai találkozások tematikáját, meghívotti körét, lebonyolítását, kimenetét a TÁMOP és TÁMOP projektekben kifejlesztett informatikai rendszerek továbbfejlesztésének, integrálásának szükségességét, a fejlesztések lehatárolását a már megvalósultaktól, különös tekintettel a fenti projektekben előírt fenntartási kötelezettségek teljesítésére a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök körének leírását, szükségességét, a Szakmai Koordinációs Fórum kialakításának és működtetésének kereteit, a tagok delegálásának és visszahívásának módját, és a Fórum jogosítványait a projektben. jelen projekt fenntartási időszakra meghatározott kötelezettségei teljesítésének módját és pénzügyi kereteit, különösen a létrehozott informatikai rendszerek és térségi központok tekintetében Beszámolási kötelezettség A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának legalább negyedévente beszámolót kell tartania a Támogató illetékes szervezeti egységei részére, a szervezeti egységek által kért formában. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások A kedvezményezett a projekt végrehajtása során az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. Elkülönített pénzforgalmi számla A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát. Számszerűsített szakmai elvárások A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített műszaki-szakmai eredményt szükséges elérni: Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása Képzésekbe, továbbképzésekbe szupervíziós és mentálhigiénés támogatást célzó tevékenységbe bevont személyes gondoskodást végző személyek száma A képzésben, továbbképzéseken részt vett személyes gondoskodást végző személyek; nevelőszülők száma 13

14 A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja fő; ebből a képzésbe bevont nevelőszülők száma: fő, szupervízióban és mentálhigiénés támogatást célzó tevékenységben részt vettek száma: fő Képzési nyilvántartás és/vagy képzési szerződés és/vagy támogatási szerződés Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Vezetőképzést sikeresen elvégzettek száma Az eredmény leírása Vezetőképzésbe bevont személyek 80%-a eredményesen elvégzi a képzést A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja fő Igazolás a képzés elvégzéséről Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja A továbbképzéseket sikeresen elvégző személyes gondoskodást végző személyek száma A továbbképzéseket sikeresen elvégzett (kreditpont megszerzéséről szóló igazolást, tanúsítványt szerzett) személyek száma fő Igazolás a képzés elvégzéséről Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja Nevelőszülő képzéseket, továbbképzéseket sikeresen elvégző új nevelőszülők és már működő nevelőszülők száma Nevelőszülő képzéseket, továbbképzéseket sikeresen elvégzettek száma fő Igazolás a képzés elvégzéséről Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja A mentálhigiénés támogatást célzó tevékenységbe sikeresen bevont szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakemberek száma A mentálhigiénés támogatást célzó tevékenységben sikeresen részt vett szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakemberek száma fő Jelenléti ív Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Országos hálózat, a célcsoport bevonásában, a képzések lebonyolításában közreműködő térségi központok kialakítása 14

15 Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Igazolás módja Országos hálózat, a célcsoport bevonásában, a képzések lebonyolításában közreműködő régiónként legalább 1 térségi központ kialakítása Összesen legalább 7 db, régiónként legalább 1 térségi központ kialakítása Monitoring jelentés Mérföldkövek: A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni. 1. A továbbképzések rendszerének kidolgozása, a vezetői továbbképzés és nyilvántartás kialakítása a projekt megkezdését követő 14. hónap végéig. 2. Továbbképzési programokban részt vesz fő, a szociális humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről; a vezetői továbbképzésben részt vesz 760 fő; az egyedi képzések keretében fő Központi Oktatási Program, OKJ, 81/2004.(IX.18) ESzCsM rendelet szerinti képzése valósul meg a projekt megkezdését követő 36. hónap végéig. 3. A továbbképzési programokban részt vesz fő a humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről, a program elhagyásának időpontjában képesítést szerez fő, a továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégzi fő a humán közszolgáltatásban dolgozók részéről a projekt megkezdését követő 48. hónap végéig. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét arra, hogy A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése Támogatás a támogatási felhívás megjelentését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. 15

16 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, Támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum pontja tartalmazza. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejét a Támogatási Szerződés rögzíti Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások A projekt területi korlátozása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: Magyarország kevésbé fejlett régiói A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek A jelen felhívás esetében nem releváns Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás Indikátorok Mutató neve Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal, elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma Mérté kegys ég Bázi sérté k Minimális an elvárt célérték fő fő fő Célérték elérésének időpontja A projekt fizikai befejezése A projekt fizikai befejezése A projekt fizikai befejezése Mutató forrása jelenléti ív és/vagy képzési szerződés és/vagy tanúsítvány Igazolás a képzés elvégzéséről és/vagy tanúsítvány és/vagy bizonyítvány tanúsítvány és/vagy bizonyítvány Az indikátorok definíciói: 16

17 A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. Azok a személyek, akik ESZA támogatásban részesültek, és akik képesítést szereztek az ESZA programból való kilépéskor. A képesítés egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye, melyhez akkor lehet hozzájutni, amikor egy kompetens ember megállapítja, hogy egy egyén adott normák szerinti tanulási követelményeknek eleget tett. A projekt keretében ennek megfelelnek a KOP tanúsítványt szerzők, OKJ-s bizonyítványt szerzők, valamint 81/2004.(IX.18) ESzCsM rendelet szerinti egyedi képzéseket sikeresen elvégzők A programból való kilépéskor az egyén kilépésének dátumától egy hónapig terjedően értendő. A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és sikeresen (bizonyítvánnyal, igazolással vagy tanúsítvánnyal igazoltan) elvégezték azokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. -a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatáscsökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszakiszakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk Szakpolitikai mutatók Jelen felhívás esetében nem releváns Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról. A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. 17

18 A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. A személyes és különleges adatokat a Kedvezményezett bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel Fenntartási kötelezettség A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja: az EFOP projekt keretében létrehozott projekt termékek (képzési, módszertani anyagok, tanulmányok, kutatási összefoglalók, tájékoztatók, stb.) on-line, korlátozásmentes hozzáférhetőségének biztosítása (a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok tiszteletben tartása mellett); az EFOP projekt keretében létrehozott továbbképzéshez kapcsoló informatikai rendszer működtetését; fenntartási jelentések benyújtását; a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását; adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára Biztosítékok köre A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. pontja tartalmazza Önerő Jelen felhívásban nem releváns. 4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 4.1 Támogatást igénylők köre A felhívásra az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (GFO-312) adhat be támogatási kérelmet. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. 18

19 Konzorciumi partner az EMMI Támogatásban nem részesíthetők köre Lásd az ÁÚF c. dokumentumban található 2. Kizáró okok listája c. részben. 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja a) A támogatási kérelmek benyújtása május 30-tól július 4-ig lehetséges. b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát ha azt nem minősített elektronikus aláírással 6 látták el postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás 7 /futárposta-szolgáltatás 8 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1374 Budapest, Pf Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét. 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. 6 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 7 A postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: a) nyomon követhető kezelés; b) utánvétel; c) tértivevény; d) értéknyilvánítás; e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 8 A Posta tv pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 19

20 Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. fejezetében találhatók (A támogatási kérelmek elbírálásának módja). Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak: 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: a. a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és elektronikus aláírás használatának kivételével papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került, b. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) pontja és 50. (1) bekezdés c) pontja szerint, c. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. d. a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik. e. a projekt megvalósításának helyszíne a felhívásban megadottaknak megfelel Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: a. A támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal került benyújtásra. b. A projekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van. c. A felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra kerültek. Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor 3. Tartalmi értékelési szempontok: A támogatást igénylő szervezetre (vagy konzorciumra) vonatkozó kiválasztási szempontok A támogatást igénylő szervezet az alapító dokumentuma vagy szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmazott A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a Felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a Felhívás céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztosításához szükséges cselekvési tervvel Minősítés: 20

21 A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti stabilitást biztosító feltételek). A projektmenedzsment és szakmai vezető tapasztalata és alkalmassága megalapozottan bemutatásra kerül A támogatási kérelemben bemutatott projektirányítási rendszer biztosítja a projekt színvonalas megvalósítását, illeszkedik a projekt szükségleteihez A támogatási kérelem célokhoz való illeszkedésének vizsgálatának szempontjai 2.1 Egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő célokat A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz A célcsoport megfelelően került meghatározásra és részletesen bemutatásra kerül a célcsoport elérésének, bevonásának módszertana A célok illeszkednek az igényekhez (pl. helyi igények, célcsoport igényei) és ez alátámasztott 2.5 A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és alátámasztott Releváns esetben, a fejlesztések közti szinergikus kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek A támogatási kérelem szakmai tartalmának megfelelőségének vizsgálata A fejlesztés tartalma illeszkedik a tárgyát érintő szolgáltatások rendszeréhez, vagy kiegészíti azt A támogatási kérelemben kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a számszerűsíthető eredmények eléréséhez 3.5 A vállalt indikátorok célértékei reálisan teljesíthetők és mérhetők 3.6 A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése 21

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására FELHÍVÁS A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázati döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulás pályázati

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési

Részletesebben