II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-1.3.1/07/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. Jogi forma... 6 B2. Székhely... 6 B3. Egyéb kizáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. Támogatható tevékenységek köre... 8 C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt területi korlátozása C7. A projekt megkezdése C8. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C9. Fenntartási kötelezettség C10. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1.A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3.A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6 Vonatkozó jogszabályok listája F7. Annex I F8. Fogalomjegyzék... 41

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció közvetlen célja a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint a műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai feltételek megteremtése. A felsőoktatás infrastrukturális fejlődése az elmúlt két évtizedben nem tudott lépést tartani sem a hallgatói létszám növekedésével, sem a gazdasági-, társadalmi-, tudományos kihívásokkal. A képzési, kutatási és oktatói terek nem felelnek meg a versenyképes tudás átadásához szükséges feltételeknek, valamint a korszerű kutatás, fejlesztés és innováció (továbbiakban K+F+I) követelményrendszernek. Napjainkban hiányoznak a technológiatranszfer infrastrukturális és technológiai feltételei. A nem megfelelő infrastruktúra gyenge szolgáltatási szintet tesz lehetővé, a felsőoktatási intézmények számára ellehetetleníti a gazdasági, munkaerő-piaci szereplőkkel való intenzív kapcsolattartást és tartós lemaradást eredményez az egységes európai felsőoktatási térségben. A tudásalapú gazdaság kiépítése az innovációs folyamat valamennyi láncszemében való aktívabb, erőteljesebb részvétel követelményét állítja a magyar felsőoktatás elé. Az intézmények infrastrukturális és technológiai kapacitásai nem elégítik ki sem a regionális gazdaság fejlesztési szükségleteit, sem pedig egy XXI. században európai szinten versenyképes tudásátadás alapkövetelményeit. Az intézményrendszer infrastrukturális állapota nem teszi lehetővé a piaci igényeknek megfelelő, a legkorszerűbb technológiai ismereteket átadó képzések megvalósítását. A tudástranszfer hazánkban fejlesztésre szorul, a kutatás-fejlesztési tevékenységek gazdasági hasznosulását segíteni kell. Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához elengedhetetlen az adminisztrációs-, menedzsment-, nyilvántartási (pl. elektronikus hallgatói és oktatói kártya, központi hallgatói nyilvántartás és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások) rendszerek és eljárások infrastrukturális, mindenek előtt informatikaitechnikai feltételeinek kialakítása. Olyan technológiai, informatikai megoldások bevezetése szükséges a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére. A konstrukció olyan szakterületi és regionális kapacitások bővítését támogatja, amelyek kiemelkedő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek az iparral, s amelyek ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére, ezzel is javítva a műszaki-természettudományi felsőoktatás és az ország versenyképességét. A matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai fejlesztéseket célzó tevékenységek egyben hozzájárulnak a Pólus zászlóshajó alábbi horizontális gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához: Erős kooperáció elsősorban a vállalatok, illetve kiegészítő jelleggel az egyetemek és önkormányzatok között, a hosszú távú versenyképesség fenntartása érdekében;

4 Magas hozzáadott értékű, innovatív tevékenységekre történő specializáció. A konstrukció hozzájárul a TÁMOP felsőoktatást érintő alábbi konstrukcióinak megvalósulásához: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés (TÁMOP 4.1.1) A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése (TÁMOP 4.2.1) A pedagógusképzést támogató hálózatok korszerűsítése a Képzők képzése program keretében (TÁMOP 4.1.3) Korszerű matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása, fejlesztése (TÁMOP 4.1.4) Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (TÁMOP 4.1.6) A konstrukció az alábbi két pályázati komponensből áll: A) Komponens: Épített infrastruktúra fejlesztése; az oktatást, kutatás-fejlesztést, innovációt és a tanulást közvetlenül szolgáló épületek, laboratóriumok, komplex hallgatói-oktatóikutatói terek kialakítása, továbbfejlesztése B) Komponens: Info-kommunikációs technológiai fejlesztések A2. Részcélok A konstrukció összességében az alábbi részcélok elérését szolgálja: A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási-, szolgáltatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása Matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzés infrastrukturális kapacitásának megújítása Felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti K+F+I együttműködés fejlesztése A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélességének növelése Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok számának kialakítása Pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg forint.

5 között két alkalommal meghirdetésre kerülő pályázat forrásai az alábbiak szerint kerülnek elkülönítésre: Komponens Összesen A Ft Ft Ft B Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft A teljes keretösszeg legalább 70 százaléka (34,8 Mrd Ft) a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai tudományterületet (MTMI) érintő infrastrukturális fejlesztésre fordítandó. A nem MTMI tudományterületet érintő fejlesztésekre a keretösszeg 30%-át meghaladóan akkor sem ítélhető meg támogatás, ha a kapott összpontszám alapján meghaladja a támogatási küszöböt Matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai tudományterületet érintő infrastrukturális fejlesztésnek minősül az a projekt, amely költségvetésének legkevesebb 85%-át az említett képzési- és/vagy tudományterületekkel kapcsolatos fejlesztésekre allokálja. A projekt MTMI tartalmáról a pályázati adatlap pontjában nyilatkoznia kell a pályázónak. A4. Támogatható pályázatok várható száma Az A komponens önmagában nem pályázható, a B) komponens önmagában is pályázható. A támogatott pályázatok várható száma: A)+B) komponens együtt: 20 B) komponens: 20

6 B PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): - A komponens keretében: A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmény - B komponens keretében: A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmény és a felsőoktatás K+F+I tevékenységét alapító okirata szerint közvetlenül támogató non-profit intézmények, non-profit szervezetek konzorciumai B2. Székhely A pályázó székhelye Magyarország területe, a beruházás helyszíne: Közép-Magyarországi Régió (Budapest és Pest megye) kivételével Magyarország egész területe. B3. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis major esetét; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet.

7 b) A pályázó működésére vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a pályázati dokumentációban és a támogatási szerződésben nem tesz kötelezettségvállalást az alábbiakra: Esélyegyenlőségi területen előírt vállalások: A pályázat két fordulója között, de legkésőbb a második fordulóra történő benyújtásig Esélyegyenlőségi Terv elkészítése és benyújtása; Projektmenedzsment összetételében a projekt teljes megvalósítási időszaka alatt legalább egyharmados részvételt biztosít mindkét nem (férfiak, nők) számára; Azonos munkakörben, azonos végzettséggel, azonos feladatkört ellátók esetében azonos bér juttatása a projekt teljes megvalósítási időszaka alatt a munkajogi előírások által lehetővé, illetve kötelezővé tett differenciálás figyelembe vételével (pl.: közalkalmazotti bértábla); Fenntartható Fejlődés területén előírt vállalások Legkésőbb a második pályázati fordulóig a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiát alkalmazó intézményi fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása és benyújtása. Szellemi tulajdonkezelés területén előírt vállalások: A projekt keretében létrejött szellemi terméket a kedvezményezett intézmény korlátlanul felhasználhatja, konzorcium esetében ennek részleteiről a konzorciumi együttműködési megállapodás rendelkezik. A projekt keretében létrejött infrastruktúra használata során keletkező szellemi termékek felhasználását a pályázó legkésőbb a második fordulóig külön dokumentumban szabályozza. Kiemelt (központi) Programokhoz történő kapcsolódás területén előírt vállalások: A TÁMOP program keretében továbbfejlesztett, és üzemeltetett Vezetői Információs Rendszer számára, előre definiált, egységes adatszolgáltatás; A TÁMOP program keretében továbbfejlesztett, és üzemeltetett Diplomás Pályakövetési Rendszer számára, előre definiált, egységes adatszolgáltatás; A TÁMOP program keretében továbbfejlesztett, és üzemeltetett Validációs Rendszer számára, előre definiált, egységes követelményekhez való illeszkedés; A TÁMOP program keretében továbbfejlesztett és koordinált felsőoktatási minőségfejlesztési programhoz történő illeszkedés, Kapcsolódás a TÁMOP és TIOP program keretében kidolgozott és üzemeltetett hálózati infrastruktúrafejlesztési programhoz (Információmenedzsment a felsőoktatásban); Az OKM keretében működő Felsőoktatási Kompetenciaközpont által kiadott iránymutatások, szakmai javaslatok figyelembe vétele a saját folyamatok, rendszerek fejlesztésekor.

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A) Komponens: Épített infrastruktúra fejlesztése; az oktatást, kutatást, innovációt és a tanulást közvetlenül szolgáló épületek, laboratóriumok, komplex hallgatóioktatói-kutatói terek kialakítása, továbbfejlesztése Az A) komponens keretében megvalósított fejlesztéseknek szervesen illeszkedniük kell a pályázó intézménynek és/vagy a konzorcium intézményeinek meglévő kutatás-fejlesztésiinnovációs profiljaihoz és azok továbbfejlesztéséhez, különös tekintettel a célzott alapkutatásra. A beruházásnak meg kell felelni a versenyképes nemzetközi felsőoktatási és gazdasági (iparági) igényeknek. 1. Hallgatói-, oktatói-, kutatói célú infrastruktúra fejlesztése Korszerű, komplex hallgatói-, oktatói-, kutatói terek kialakítása, fejlesztése, azaz: - Oktatására és kutatásra is alkalmas terek elsősorban kiscsoportos oktatói, kutatói terek, különösen indokolt esetben nagyelőadók, konferenciatermek - kialakítása, amelyek a tevékenységhez szükséges IKT, demonstrációs eszközökkel és műszerekkel felszerelt, széles sávú internet kapcsolattal rendelkeznek; - Oktatók számára kialakított, kutatói tevékenységre alkalmas terek létrehozása; - Gyakorlati képzést is lehetővé tévő terek (különösen laboratóriumok) kialakítása, felújítása; - Korszerű, külső, gazdálkodó szervezetekkel együttműködésben kialakított kutatói és gyakorlati képzési helyek kialakítása; - Nemzetközi oktatói, kutatói mobilitást támogató terek kialakítása, fejlesztése; - Távoktatás és távmunka infrastrukturális feltételeinek javítása; - Kutatásfejlesztési technológia-, és tudástranszfert lehetővé tévő multifunkciós terek, valamint, on-line tartalomszolgáltatáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztése, kialakítása; - A projekt keretében megvalósuló beruházások fizikai és kommunikációs akadálymentesítése. 2. Hallgatói célú szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése - Képzéshez kapcsolódó kiegészítő, támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése; - Családbarát oktatási környezet kialakítását célzó beruházások. 3. A kutatási kapacitások növelése, a kutatóhelyek és a régió gazdálkodó szervei közötti együttműködésére alkalmas innovációs környezet megteremtése - Korszerű K+F+I infrastruktúra fejlesztése az egyetemek és a gazdálkodó szervezetek együttműködéséhez; - Az intézmények és gazdálkodó szervezetek közötti technológia-transzfer hatékonyságának és minőségének javítása; a kutatás-fejlesztési eredmények átadására képes innovációs transzfer-szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megteremtése.

9 4. Tanácsadási és képzési jellegű tevékenységek - Projekttervezés - Akadálymentesítési tanácsadás - Beszerzett eszközök és központi szolgáltatások használatával kapcsolatos betanítás, képzés, amennyiben nem szerepel a beszerzett eszköz árában. - Disszemináció, know-how transzfer, szabadalommenedzsment. 5. Pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése - A kompetencia-alapú pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekre épülő, a pedagógusképzés korszerűsítéséhez szolgáló regionális szolgáltató és kutatóhálózat létrehozásához és működtetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, kapcsolódóan a TÁMOP hoz. B) Komponens: Info-kommunikációs technológiai fejlesztések: Elsősorban a műszaki és természettudományos oktatást, kutatást, innovációt, valamint a tanulást, oktatás- és kutatásadminisztrációt, a döntéshozatalt, és a kutatási eredmények nyomon követését támogató információs kommunikációs rendszerek infrastrukturális hátterének kiépítése: 1. Alap infrastruktúra fejlesztése - belső hálózat (CAT 7-es, különösen a fejlettebb kábelezés, pl. üvegszálas, gigabites belső hálózati aktív eszközök, IPv6 szabvány bevezetése); - tartalomszolgáltatási infrastruktúra (tárhely, szerver, biztonsági másolat, szemantikus technológiai megoldások stb.); 2. Kutatást és oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése - egyetemen belüli és campusok (RTK-k) közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, CA, RA, szuper számítógépek); - telekommunikáció informatikai támogatása (VoIP, video konferencia); - az oktatás és a kutatás IKT támogatása (interaktív prezentációs eszközök, kivetítők, aktív táblák, szavazók, adatbeviteli eszközök); - az egyetemek közötti on-line erőforrás megosztás infrastrukturális hátterének kiépítése a kutatás, oktatás (pl. kísérletek) támogatására (pl. grid technológia). - Távoktatás és távmunka infrastrukturális feltételeinek javítása: wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet, intelligens könyvtárak, kísérleti vizsgaközpontok kialakítása - pl. műszaki tudományok. - Az intézmények közötti hálózati együttműködések bővítése (pl. on-line erőforrásmegosztás, kutatásfejlesztési p2p (peer to peer), grid technológia, distributed computing, szélessáv bővítés, a központhoz közvetlenül kapcsolódó regionális központi routerek, összekötő adatvonalak stb.); - A nemzetközi adatbázisokhoz való széleskörű hozzáférés infrastrukturális, technológiai támogatása;

10 - Az intelligens és interaktív tanulási környezet infrastrukturális háttérének kiépítése, fejlesztése. - A támogatandó célokban felsorolt rendszerek bevezetése, implementációja, kapcsolódó rendszerintegrációs tevékenységek elvégzése; - Alkalmazás-fejlesztés - a kapcsolódó fejlesztések interoperabilitásának megteremtéséhez szükséges fejlesztések; - A kutatóhelyek és a régió vállalatai közötti szoros együttműködésre, új termékek, technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezet megteremtése; - Info-kommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó fejlesztések. 3. Intézmény-irányítást támogató infrastruktúra fejlesztése - az adminisztrációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése (munkaállomások, szerverek); - Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához szükséges gazdálkodási, adminisztrációs, menedzsment- és nyilvántartási rendszereinek infrastrukturális (építési és hardver) fejlesztése; - Minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése; - Olyan technológiai, informatikai, infrastrukturális megoldások támogatása a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére; - Intézményi portálok és a központi felsőoktatási portál közötti folyamatos interoperabilitáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, amely lehetővé teszi a szakmastruktúra és a képzési struktúra összehangolását; - Intézmények közötti kommunikációt és együttműködést segítő fejlesztések. 4. Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése - Elérési lehetőségek bővítése (intelligens hallgatói terek, wireless campus, otthoni VPN elérés, kollégiumi elérés) (Acces Point, hálózati végpontok, információs falak, terminálok); - Diákigazolvány, elektronikus hallgatói, oktatói és dolgozói kártyaszolgáltatások telepítéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése; - Informatikai infrastruktúra fejlesztése, infokommunikációs eszközök, immateriális javak (szoftverek) beszerzése, korszerűsítése. A B) komponensben előírt technológiai minimumkövetelményektől és megoldásoktól a beruházás időpontjában azonos áron elérhető legfejlettebb technológia javára a pályázó térjen el. A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. 10

11 A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda 125 millió forintos támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő A típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén a projekt megvalósítása során a C típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. 11

12 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések stb. A) komponens - Hallgatói-, oktatói-, kutatói célú infrastruktúra fejlesztése (a C1. A 1) pontjában) alcímben felsorolt pontok közül legalább 2 elem választandó); - A projekt keretében megvalósuló beruházások fizikai akadálymentesítése; - Info-kommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek (Széleskörű felhasználásra kialakított informatikai beruházások és fejlesztések esetében vak- és gyengénlátó-barát (W3C szabvány szerinti) megoldások alkalmazása.); - Családbarát oktatási környezet kialakítását célzó beruházások; - A kutatóhelyek és gazdálkodó szervezetek közötti technológia- és tudástranszfer hatékonyságának és minőségének javítása; - A felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek és gazdálkodó szervezetek hazainemzetközi együttműködését elősegítő infrastruktúra fejlesztése; B) Komponens - Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához szükséges gazdálkodási, adminisztrációs, menedzsment- és nyilvántartási rendszereinek infrastrukturális (építési és hardver) fejlesztése; - Minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése; - Olyan technológiai, informatikai, infrastrukturális megoldások támogatása a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére; - Egyetemen belüli és campusok (RTK-k) közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, CA, RA, szuper számítógépek); - Belső hálózat (CAT 7-es, különösen a fejlettebb kábelezés, pl. üvegszálas, gigabites belső hálózati aktív eszközök, IPv6 szabvány bevezetése); - Info-kommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek (Széleskörű felhasználásra kialakított informatikai beruházások és fejlesztések esetében vak- és gyengénlátó-barát (W3C szabvány szerinti) megoldások alkalmazása.) C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a: - pályázók, akik pályázataikat az A és B komponensre is benyújtják; - pályázók, amelyek már működő kooperációs kutatóközpontok és/vagy regionális egyetemi tudásközpontok működtetésében aktívan részt vesznek; - beruházások, melyek a célokhoz illeszkedő legjobb elérhető technológiák (BAT) alkalmazásával valósulnak meg; - beruházások, amelyek több tudományterület együttműködésében és nemzetközi kutatói csoportokban megvalósuló kutatások, képzések infrastrukturális hátterének fejlesztését szolgálják; 12

13 - fejlesztések, amelyek már meglévő, továbbfejleszthető, nemzetközileg is versenyképes kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekre, illetve eredményekre épülnek; - fejlesztések, amelyek már sikeres, gazdálkodó szervezetekkel való együttműködésen alapulnak; - projektek, amelyek alapvetően figyelembe veszik a területi (NUTS I-III) K+F+I kapacitásokat és adottságokat, valamint a munkaerő-piaci igényeket, azaz törekednek a párhuzamos fejlesztések elkerülésére; - pályázatok, amelyek nemzetközi együttműködést elősegítő, valamint nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatások infokommunikációs rendszereinek kiépítését, fejlesztését szolgálják; - többnyelvű egyetem kialakítását célzó projektek; - felsőoktatási intézmények és vállalkozások által közösen működtetett spin-off, illetve start-up cégek létrehozását célzó K+F+I tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányuló projektek; - fejlesztések, amelyek koncentrált, nagy hozzáadott értékű, komplex együttműködés (külföldi és magyar Felsőoktatási Intézmény, valamint versenyképes vállalat) keretében, hosszú távú K+F+I projektek megvalósulását közvetlenül szolgálják; - fejlesztések, amelyek nemzetközi szinten is újszerű iparágak K+F+I igényeit valósítják meg; - fejlesztések, melyek - a évi CXXXIV. törvényben meghatározott - célzott alapkutatás infrastrukturális támogatásához kapcsolódnak; - programok, amelyek minél több tevékenységcsoportot magukban foglalnak, azaz komplex infrastruktúrafejlesztési programok; - infrastrukturális fejlesztések, melyek a kutatás, a fejlesztés, az innováció és az oktatást területét együttesen szolgálják; - beruházások, melyek intelligens épület kialakítását célozzák; - beruházások, amelyek a passzív épület megoldásokat alkalmazzák; - beruházások, amelyek az egyetemes tervezés elvére épülnek; - beruházások, melyek egészséges épület kialakítását célozzák; - beruházások, melyek keretében a fejlesztéshez kapcsolódó mértékű őrzött kerékpártároló kerül kialakításra; - beruházások, melyek a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve valósulnak meg, különös tekintettel a teljes körű szelektív hulladékgyűjtésre; - intézmények, amelyek a videokonferencia rendszert a pályázat keretében bevezetik; - intézmények, akik a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 96. (1)-(2) bekezdésekben felsorolt vezetői állások és megbízások betöltése tekintetében vállalják, hogy legkésőbb 2009-től felmenő rendszerben bevezeti a nemek szerinti kvóta alkalmazását (legkevesebb egy harmados képviselet mindkét nem (férfiak, nők) számára; - pólusvárosokban történő beruházások. C2. Nem támogatható tevékenységek köre - Üzemeltetés (kivéve próbaüzem); - Termékbemutatón, konferencián való részvétel, külföldi utazás; - Tanulmányút; 13

14 - A célzott beruházást közvetlenül nem szolgáló külső-belső épületgépészeti- elektromos hálózatokat, rendszereket érintő tevékenység; - Internet szolgáltatás előfizetése. C3. Elszámolható költségek köre Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Egyéb: Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Elszámolható költség kategóriái: Le nem vonható ÁFA Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek 1 ) Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a kedvezményezett által beadott és elfogadott költségtervben meghatározott elszámolható összes költség 6%-át, de legfeljebb 50 millió forintot. Megvalósítással kapcsolatos projekt asszisztencia személyi költségei és járulékai 1 A számvitelről szóló évi C. törvény 47. (4) d) értelmében ezek aktiválása szükséges. 14

15 Projekt menedzsment költségek A támogatási összegből a projektmenedzsment működésére elszámolható költségek maximum kerete: Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén Ft közötti támogatási összeg esetén Ft közötti támogatási összeg esetén Ft-ot nem meghaladó támogatási összeg esetén a támogatás maximum 3 %-a a támogatás maximum 4 %-a a támogatás maximum 6 %-a a támogatás maximum 7 %-a Szolgáltatások igénybevételének költsége - A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: Eszköz- és szoftverbeszerzésekhez kapcsolódó betanítási célú képzések szervezése, lebonyolítása, Kommunikációs tevékenységek, Piackutatás, Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata, Biztosítékok költsége amennyiben a támogatás nyújtásához kötelező, Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások. Beruházáshoz kapcsolódó felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, Mérnöki, szakértői díjak, Független műszaki ellenőr díja Egyéb szakmai tanácsadás költsége, Projekt eredményeinek kommunikációjával összefüggő rendezvényszervezés, - Egyéb szolgáltatások: Nyilvánosság biztosításának költségei Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek, Könyvvizsgálói díjak, Általános költségek (Teljes támogatási összeg 2%, de legfeljebb 100 millió forint) postaköltségek, a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitása költsége és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja biztosítási díj, dokumentációs, irattározási, archiválási költségek a jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontolling és egyéb a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek bér-, személyi jellegű költségei 15

16 Indokolt - a pályázó meglévő infrastrukturális kapacitásainak felhasználásával nem kielégíthető - eszköz és helységbérlet díja (kivéve épület-, terembérlet) Beruházások Építés: o o o A komponens keretében: átalakítás, bővítés, felújítás, illetve ingatlan építés egyéb épületek kiváltása, illetve kapacitáshiány esetében B komponens keretében: Szükséges mértékű ingatlan felújítás, átalakítás, bővítés Épített infrastruktúrát érintő állagmegóvás/karbantartás (külső műszaki ellenőr által igazolt szükségesség esetén) Eszközbeszerzések Immateriális javak (szoftverek) beszerzése Földvásárlás (csak A komponens keretében) Ingatlanvásárlás (csak A komponens keretében) C4. Nem elszámolható költségek köre - Épület-, terembérlet; - A projekt célját, a K+F+I+O beruházást közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése (ide értendő a menedzsment mobil eszközökkel pl. laptop, PDA, telefon történő ellátása); - Nem a projekt keretében használt eszközök beszerzése; - Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése; - Gépjármű bérlet. C5. Illeszkedési előírás A pályázati projektnek illeszkednie kell a pályázó felsőoktatási intézmény Intézményfejlesztési Tervéhez. C6. Projekt területi korlátozása A pályázó székhelye Magyarország területe, a támogatott projekteknek Magyarország területén, a Közép-Magyarországi Régión (Budapest és Pest megye) kívül kell megvalósulniuk! C7. A projekt megkezdése A projekt a pályázat elbírálási folyamat első fordulójának eredményéről szóló értesítés kézhezvételének napjától saját felelősségre megkezdhető. 16

17 C7.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén, illetve fejlesztési célú projektek esetén az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a pályázatban ismertetett projekt mindkét komponens megvalósításában érintett, akkor a projekt megkezdésének időpontja az egyes komponensek keretében végzett tevékenységek kezdési időpontjai közül a korábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan a C7. pontban említetten kívül jelen pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C8. pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőt figyelembe véve kell megvalósulnia. A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés stb.), illetve a két pályázati forduló közötti projektfejlesztési szakasz tevékenységei nem jelentik a projekt megkezdését. C8. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 36 hónap áll a rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje az utolsó tevékenység befejezését követő 90. nap, de legkésőbb december 31. C9. Fenntartási kötelezettség A kedvezményezettnek a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan illetve beszerzett eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. 17

18 Az 1. fordulóhoz benyújtott pályázói nyilatkozatban vállalni szükséges, hogy a projekt eredményeit a projekt zárását követő 5 évig az eredeti céljaira használja a pályázó. A kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilván tartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie. C10. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással kombinálható, azonban ugyanarra a konkrét tevékenységre más forrásból nem pályázhat (kettős finanszírozás tilalma). Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni a projektidőszak alatt. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Támogatás kizárólag új technológiai korszerűsítést eredményező eszköz vásárlásához vehető igénybe Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: Támogatás csak olyan beruházási projektre adható, amely nemzetközi és hazai piacelemzéssel, iparágelemzéssel, ágazati elemzéssel, tudáskapacitás-elemzéssel, alátámasztott kapacitás- illetve technológiafejlesztést céloz meg (tradebility, EU-s kitekintés stb.). Támogatás, csak olyan beruházási projektre adható, amelynek kiviteli tervein akadálymentesítési szakmérnök ellenjegyzése szerepel. A projekt keretében szervezett betanítás, képzések esetén törekedni kell arra, hogy a képzések ne hétvégén, illetve ne a munkaidő után kerüljenek lebonyolításra. Amennyiben mégis ezen időszakokra esik, akkor ez az összes képzési idő 20%-át nem haladhatja meg. A képzés időtartamára amennyiben ez releváns a gyermekek napközbeni felügyeletét biztosítani kell; ez a pályázat keretében nem elszámolható költség. Támogatás csak olyan beruházási projektelemekre adható, amelyekre a Nemzeti Fejlesztési Terv vonatkozó HEFOP és ROP pályázataiból még nem ítéltek meg 18

19 támogatást. Korábban támogatott, de a pályázó hibájából meg nem valósult projektek nem finanszírozhatóak. A projektmenedzsmentre vonatkozó előírások: A projektmenedzsment személyi összetételének minimális feltételei 1 fő projektvezető, megfelelő referenciákkal 1 fő pénzügyi vezető, megfelelő referenciákkal A+B illetve B komponens esetén: 1 fő informatikai szakember, informatikai beruházások területén szerzett tapasztalattal A+B komponens esetén: 1 fő műszaki, építési szakember, 1 milliárd forintot meghaladó infrastrukturális beruházási projektben szerzett tapasztalattal Megfelelő referenciának minősül: Legkevesebb 3 év adott szerepkörre vonatkozó gyakorlati szakmai tapasztalat Szakirányú végzettség, ennek hiányában 5 éves tapasztalat Hasonló méretű és tartalmú beruházási projektek lebonyolításában való részvétel A projektmenedzsment tagok munkavégzésére vonatkozó követelmények A projekt adatlapban (4.4.1 pont) részletezni kell a projektmenedzsmentben összes tagjának feladatát, felelősségét, részvételük indokoltságát. A projektmenedzsment összes tagjának részletes szakmai önéletrajzát, hasonló beruházásokban szerzett referenciáit mellékletként csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz. A projektmenedzsment összes tagjának 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát mellékletként csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz. A projektmenedzsment tagjait pályázat keretében kell kiválasztani. A projektmenedzsment tagok munkavégzésére vonatkozó követelmények Tekintettel az oktatás és a kutatás elsődlegességére igazolni kell, hogy a projektmenedzsment tagjai egyetlen pályázó intézményben sem rendelkeznek teljes állású oktatói, kutatói (tudományos munkatársi) közalkalmazotti jogviszonnyal, illetve nappali hallgatói jogviszonnyal. A projektmenedzsment tagjai a projekt időszaka alatt nem tölthetnek be felsővezetői posztot (rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, igazgató, tanszékvezető, osztályvezető) a kedvezményezett intézménynél vagy annak konzorciumi partnereinél. A+B komponens esetén a projektvezető teljes munkaidőben látja el feladatát, egyéb intézményi munkatevékenysége nem lehet, illetve szüneteltetetendő a projekt időszaka alatt. A B komponens projektvezetője, illetve a projektmenedzsmentekben részt vevők minimálisan átlagosan havi 86 (heti 20) órát fordítanak a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendőik ellátására. A projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendők ellátása és egyéb intézményi feladatok ellátása ebben az esetben összesen nem haladhatja meg a havi 172 (heti 40) órát. 19

20 Az intézménynek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a projektmenedzsment tagjainak egyéb intézményi tevékenysége nem haladja meg sem az előírt maximumot (86 óra / hó, 20 óra / hét), sem a teljes munkaidő és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendők ellátására fordított munkaidő különbségét. Amennyiben a projektmenedzsmentben résztvevő a projekt megkezdése előtt is munkavállaló volt az intézménynél, az intézménynek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a munkavállaló által addig ellátott feladatokat biztosítja a munkavállaló által a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendők ellátásának munkaidejével egyező mértékben. (Teljes körű indoklás és igazolás a projektmenedzsmentben részt vevők kieső munkaidejének pótlásáról.) Amennyiben a projektmenedzsment tagjai közalkalmazotti munkakörük keretében látják el a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladataikat, a projekt támogatási keretéből további javadalmazásban nem részesülhetnek. A közalkalmazott az alaptevékenységével azonos munkát Európai Uniós támogatási forrás keretére nem végezhet az intézményben. 20

21 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A) komponens esetében: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 95 %-a. B) komponens esetében: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: A) komponens esetében: minimum Ft, de maximum Ft lehet. B) komponens esetében: minimum Ft, de maximum Ft lehet. D4. Az önrész összetétele A pályázónak az A) komponens esetében legalább a projekt elszámolható költségének 5 %- át kitevő igazolt önrésszel rendelkeznie. Az önrész 100%-át pénzbeli önerő formájában kell biztosítani. A pályázónak mindkét bírálati fordulóra be kell nyújtania az önrész meglétét igazoló dokumentumokat. A pályázó által a projekt megvalósításához hozzátenni szükséges hozzájárulás a jelen pályázatban igényelt támogatáson kívül minden forrás kivéve az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatásokat. Az önrész az alábbi elemekből állhat: bankhitel Önrész elemei számlapénz, bankbetét névre szóló értékpapír költségvetésen kívüli forrásból származó egyéb forrás Igazolás módja a hitelintézet által kiadott hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a számlapénz, bankbetét összegéről, és annak meglétéről a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a saját forrás részét képező értékpapírok összegéről, és azok meglétéről Felhasználásra kötött megállapodás 21

22 D5. Egyéb pénzügyi eszközök Amennyiben indokolt. D6. Biztosítékok köre Biztosíték nyújtás tekintetében a 281/2006. (XII. 23.) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. D7. Előleg igénylése Minden kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve 281./2006. (XII.23.) Korm. rendelet előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a támogatási összeg 25%-a, de maximum 300 millió forint erejéig előlegre, amennyiben azt a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon belül a projekt elindításához az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően igényeli. Előleget kizárólag a tisztán utólagos finanszírozási formát alkalmazó kedvezményezettek esetében lehet nyújtani. Amennyiben kedvezményezett támogatási előleget nem vesz igénybe, kérheti a bruttó forint feletti elszámolható költséget tartalmazó, fizetési módját tekintve átutalással kiegyenlítendő szállítói számlák közvetlenül a szállító felé történő közvetlen kifizetést. Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülő tételek, melyet előrehaladási jelentés részeként számolnak el) nem haladhatja meg a támogatási összeg 90%-át. A kedvezményezettek a támogatási összeg fennmaradó részét a projekt zárójelentés elfogadását követően, az elszámolhatósági feltételek maradéktalan teljesítése esetén, a benyújtott kifizetési kérelmekben jóváhagyott támogatási összegek alapján kapják meg. D8. Egyéb feltételek A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét. Nem minősül bevételeknek a kockázati tőke - és hitelalapok, a garanciaalapok keretében keletkezett bevétel. A bevételeket a strukturális alapok részesedésének kiszámítása előtt, de legkésőbb a támogatás befejezésekor teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható költségéből attól függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e a társfinanszírozott tevékenységből. A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését. A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítása érdekében kell felhasználni. A felhasználás tényét legkésőbb a (záró) projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal kell igazolni. 22

23 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Kétfordulós eljárás esetében az alábbi szempontrendszer alapján kerülnek kiválasztásra az első fordulóban a továbbdolgozásra javasolt projektötletek és a második fordulóban a támogatható részletes projektjavaslatok. A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: Adható Értékelési szempont pontszám 1 A pályázó környezetének értékelése A projekt illeszkedése a nemzetközi, az EU-s, az országos, a regionális, és a helyi szükségletekhez a felsőoktatási területén 0-4 A projekt illeszkedése a nemzetközi, az EU-s, az országos, a regionális, és a helyi igényekhez, elvárásokhoz iparági, kutatási és munkaerő-piaci területen A projekt illeszkedése az ÚMFT és az OP célkitűzéseihez A pályázó szervezet értékelése A projekt által bevont és érintett célcsoportok nagysága (hallgatók, oktatók, kutatók, külső partnerek) A beruházási program pólusvárosban valósul meg A projekt céljának értékelése A projektben vállalt tevékenységek komplexitása Komplementer, egymásra épülő, koherens fejlesztések megvalósítása A projekt céljainak és tevékenységeinek relevanciája és innovációs tartalma A projekt indikátorainak realitása, valamint illeszkedésük a fejlesztés tárgyához A projekt illeszkedése az intézmény fejlesztési stratégiájához Szakmai-műszaki értékelés 20 Az építési tevékenység szakmai színvonala, indokoltsága, 4.1 megvalósíthatósága 0-4 A beruházás műszerezettségének és műszaki 4.2 eszközellátottságának megalapozottsága, minősége 0-4 Az épületek felújítása és korszerűsítése során milyen mértékben kerülnek alkalmazásra innovatív, környezetbarát, energiatakarékos megoldások. Tervezi-e a 4.3 projekt kapcsán energiatanúsítvány megszerzését. 0-2 Milyen mértékben tartalmaz a pályázat konkrét értéktöbbletet hordozó elemeket (intelligens épület, 4.4 egészséges épület, csúcstechnológia alkalmazása) 0-2 Oktatási-kutatási-fejlesztési célú beruházásokhoz milyen mértékben tud forrást bevonni a gazdasági szereplők 4.5 részéről 0-4 Beruházás hozzájárulása az intézmény (konzorcium) 4.6 oktatási, kutatási kapacitásához Erőforrások 4 Projektmenedzsment tervezett kapacitásának viszonya a 5.1 projekt tevékenységeihez 0-3 A projekt megvalósításához szükséges tárgyi 5.2 infrastruktúra minősége 0-1 Adatlap Elérendő minimum , ,

24 6 Pénzügyi értékelés Pályázó pénzügyi kapacitásainak viszonya a projekt költségeihez (Cash-flow megalapozottsága) A költségvetési tételek kapcsolódása a projektben vállalt tevékenységekhez (szükségesség) A költségvetési tételek megalapozottsága (ár-érték arány) A költségvetési tételek részletezettsége A pénzbeni önerő mértéke A projekt beruházásaiból származó várható bevétel mértéke évente Projektterv értékelése Cselekvési és ütemterv részletezettsége Cselekvési és ütemterv realitása Megvalósíthatósági tanulmány meglapozottsága Projektterv logikai felépítése és megvalósíthatósága Fenntarthatóság értékelése Kiépített kapacitások és szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása intézményi és pénzügyi szempontból 0-5 Kiépített kapacitások és szolgáltatások fenntartásába bevont gazdasági/civil/önkormányzati/nemzetközi partnerek 0-3 Kiépített kapacitások és szolgáltatások költséghatékonysága Referenciák Európai Unió által finanszírozott projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat Beruházási projektek megvalósításában szerzett tapasztalat Létező KKK, illetve RET működtetési tapasztalat Egyéb (Horizontális szempontok) A projekt hozzájárulása a fenntartható fejlődés szempontjaihoz Nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása, valamint fogyatékkal élők/ romák és egyéb hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növelését célzó intézkedések 0-3 Nemzetközi együttműködést elősegítő infokommunikációs rendszerek kiépítése, fejlesztése; valamint nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatásokat, képzéseket 10.3 segítő infokommunikációs rendszerek kiépítése, fejlesztése Interdiszciplináris együttműködésében megvalósuló kutatások, képzések infrastrukturális hátterének fejlesztése Érintettek bevonása a projekt kidolgozásába, megvalósításába, ellenőrzésébe (Partnerség) , Összesen *1-9. pontok alpontjaiban szerepeltetett bírálati alszempontoknál (kivéve 2.2, 3.4, 9.3) 0 pont esetén a pályázat nem támogatható! A pályázati dokumentáció melléklete a kétfordulós eljárásrendet tartalmazó részletes útmutató. A kétfordulós eljárás első fordulója 24

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/8 I. Prioritás bemutatása - TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Murvai László Saldo Zrt. Miről lesz szó? Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati lehetőségei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

Projektindító szeminárium

Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Partnerségek és Felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések Projektindító szeminárium Verses István Tempus Közalapítvány 2015. március 5. A támogatás kifizetése

Részletesebben

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában STEINER István Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc marsi@uni-miskolc.hu A logisztika a nagy megrendelők, ügyfelek mellett egyre inkább a

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért c. Pályázati felhívásához 2.

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése fejlesztése,

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben