II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. Jogi forma... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág/... 6 B5. Típus/karakter... 7 B6. Kizáró okok... 7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. Támogatható tevékenységek köre... 8 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 9 C3. Elszámolható költségek köre... 9 C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági szűkítése C7. Projekt területi szűkítése C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Saját forrás összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Előzetes monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...40 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Csatolandó mellékletek listája F8. Pályázati útmutató mellékletei

3 F9. Fogalomjegyzék A Dél-Dunántúl Ipari Parkjai, meglévő inkubátorházainak és barnamezős területeinek tájékoztató listája

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A pályázati felhívás elválaszthatatlan része jelen Útmutató és a Projekt Adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a pályázati felhívásban és Útmutatóban nem szabályozott kérdésben Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendeletet, a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendeletet,, Az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletet és a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A1. Alapvető cél és háttér információ A Dél-dunántúli régió ipari szerkezete az elmúlt 15 évben jelentősen átalakult, azonban még sajnos napjainkra sem alakult ki az a vállalkozói szerkezet, kapcsolatrendszer, ami a vállalkozások tartós fejlődését lehetővé tenné. Ennek megváltoztatása érdekében elsősorban a vállalkozások mikrokörnyezetének javítását kell elérni. A vállalati szektort segítő üzleti és innovációs infrastruktúra jelentős lemaradást mutat az EU 15-ökhöz képest, de ennek a háttérnek a fejlettsége nincs arányban a termelőszektor helyi általános szintjével sem. Ezért az üzleti szolgáltatások helyszínen történő kiépítése, az innovációs kapacitások bővítése lehetővé tenné a termelő és szolgáltató szféra közötti egyenlőtlenség csökkentését, elősegítve egyúttal a régiók felzárkózását és a vállalatok világhálózatokhoz történő csatlakozását. Az ipari parkok és inkubátorházak a világ fejlett országaiban az innovatív vállalkozásokat vonzzák területükre, biztosítva ezzel fejlődésüket. Az ipari parkok kiépítése különösen az indulási években nagy arányú támogatással valósul meg, olyan infrastrukturális és innovációs szolgáltatásokat kínálva, amelyek magas színvonalon, non-profit jelleggel állnak rendelkezésre. Az ipari parkok ennek révén a szerkezetátalakítási folyamatokat felgyorsíthatják. A parkokban nyújtott szolgáltatások lehetővé teszik a gazdasági-szakmai kapcsolatok, beszállítói hálózatok létrejöttét, az inkubátorházak, innovációs és technológiai transzferközpontok innovációs és informatikai szolgáltatásaival nyújtott előnyök kihasználását. Az így kialakított gazdasági szerkezet, párosulva megfelelő színvonalú ipari terület-kínálattal hosszabb távon is erősíti a tőkevonzó és a tőke-megtartó képességet. Fentieknek megfelelően a támogatás alapvető célja a vállalkozások versenyképességének javítása, az ipar szerkezeti átalakulásának segítése a vállalatközi együttműködés javításával, a letelepült nagyvállalatoknak a magyar gazdaságba történő erőteljesebb integrációjával. Ennek eszközeként a régió ipari parkjaiban komplex, minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítása céljából, illetve az ipari növekedés fenntartása érdekében. A fejlesztések mind az alap-, mind az emelt szintű infrastruktúra fejlesztéseket magukba foglalják. Cél továbbá a meglévő létesítmények továbbfejlesztése oly módon, hogy alkalmasak legyenek a szolgáltatások struktúrájának és mennyiségének növelésére. Mindezek alapján a támogatás hozzájárul az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1-es, gazdaságfejlesztési prioritásának megvalósulásához, mely prioritás szolgálja mindhárom célnak, így a versenyképesség javításának, a gazdaság bázisa szélesítésének, valamint az üzleti környezet fejlesztésének elérését. 4

5 A2. Részcélok A pályázati cél: ipari parkok infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztése B pályázati cél: vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztése C pályázati cél: barnamezős telephelyek gazdasági célú hasznosítása A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,055 milliárd forint A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: minimum 12 db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény): Az ipari parkok infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseire pályázhatnak: gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226), helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások (KSH 321,322,362,364,), egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek (KSH 529,541,549,571), alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569), Az ipari parki cím birtokosa, és egyben a terület tulajdonosa pályázhat. Az inkubátorházak infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseire pályázhatnak: gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226), helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások (KSH 321,322,362,364,), egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek (KSH 529,541,549,571), alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569), - Barnamezős telephelyfejlesztésre pályázhatnak: gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226), helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások (KSH 321,322,362,364,), egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek (KSH 529,541,549,571), alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569), amelyek ipari, katonai vagy mezőgazdasági jellegű hasznosítatlan barnamezős terület tulajdonjogával rendelkeznek. B2. Méret Jelen kiírásra nem vonatkozik. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Dél-dunántúli régió területén telephellyel, fiókteleppel rendelkező a B1. pontban meghatározott jogi formájú szervezetek pályázhatnak. A megvalósítás helye kizárólag a Dél-dunántúli régió területén lehet. B4. Iparág/ Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. 6

7 B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B6. Kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét továbbá, aki vagy amely a pályázati rendszerből kizárásra került; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet. b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek termelésével, feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) és értékesítésével azaz mezőgazdasági termékek piacra való bevezetése, forgalomba hozatala (nagykereskedelem) kapcsolatos beruházásokra irányul (ld. Pályázati Útmutató... számú melléklete); Amennyiben a pályázó az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedő vállalkozásnak minősül, ezen Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit is figyelembe kell venni akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív (kivéve önkormányzatok és kistérségi társulások estében), vagy; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/szja bevallással/eva bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel; 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A komponens: Ipari parkok fejlesztése - Infrastruktúra fejlesztés (alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, Ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése); - a szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése; - a vállalkozások működését elősegítő irodai-, üzleti-, ügyviteli szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, - IT fejlesztések; - immateriális javak beszerzése; - Piacra jutás, befektetés ösztönzés támogatása: - külpiaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel); - piackutatás, igényfelmérés; marketing eszközök elkészítése, beszerzése B komponens: Inkubátorházak fejlesztése Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkező technológiai inkubátor, szolgáltató- és innovációs központ, vállalkozói inkubátor kialakítása és már meglévő inkubátorház fejlesztése, ennek keretében - inkubátorház építés és felszerelés költségei, ide értve az infrastruktúra kialakítását. Támogatható nemcsak új épületek építése, hanem nem inkubátorház céljára használt ipari célú ingatlanok felújítása és inkubátorházzá történő átalakítása is. - a szolgáltatások nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is; - a vállalkozások működését elősegítő irodai-, üzleti-, ügyviteli szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, - IT fejlesztések; - immateriális javak beszerzése; - Piacra jutás támogatása: - külpiaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel); - piackutatás, igényfelmérés; marketing eszközök elkészítése, beszerzése C komponens: Barnamezős telephelyfejlesztés Kármentesítés, terület-előkészítési munkák Leromlott állapotú területek helyreállítása, alapinfrastruktúra felújítása, kiépítése Épületek, építmények építése, felújítása gazdasági tevékenységek kiszolgálására a gazdasági tevékenység elindításához szükséges eszközök beszerzése max. a költségvetés 20%-áig Szolgáltatások, képzések igénybevétele C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések B komponens: Inkubátorházak fejlesztése - Új inkubátorház létesítése esetén a megvalósíthatósági tanulmányban legalább az alábbi minimum elvárások vállalása szükséges : Alap infrastruktúra vonatkozásában minimum 5-féle szolgáltatás nyújtása (a vastagon szedettek kötelező tartalmi elemként) úgy, mint: - bérbe adható üzemcsarnokok, - bérbe adható irodák, 8

9 - tárgyalóterem és/vagy konferenciaterem, - kísérleti műhely, - laboratórium, - oktatóterem - parkolás biztosítása Alap- és irodatechnikai szolgáltatások vonatkozásában minimum 4-féle szolgáltatás nyújtása (a vastagon szedettek kötelező tartalmi elemként) úgy, mint: - irodai szolgáltatások (fénymásolás, telefon, fax, internet) - terület karbantartás, - vagyonvédelem, - takarítás, - büfé-étkező, - postakezelés, - banki szolgáltatás (ATM) Szakmai szolgáltatások vonatkozásában minimum 5-féle szolgáltatás nyújtása úgy, mint: - üzletviteli tanácsadás, - jogi tanácsadás, - iparjogvédelmi tanácsadás, - minőségbiztosítás, - vámügyintézés, - pályázatkezelés, - partnerkeresés Újonnan létesítendő inkubátorház épületén belül a bérbe adható üzemcsarnokok (az inkubátorházba betelepülő vállalkozások gazdasági tevékenységének helyet adó terület) területi dominanciája elvárt. Az üzemcsarnokok és az egyéb kiszolgáló egységek (konferenciaterem, tárgyalók, oktatóterem, bérbe adható irodák) területaránya minimum 60/40%. Az inkubátorház bérbe adható irodái és üzemcsarnokai vonatkozásában a beruházás megvalósítását követő 3 évelteltével minimum 40%-os, 5 év elteltével 80%-os kihasználtsági szint elérése. Az inkubációs időszak hossza egy vállalkozás esetében max. 4 év, melyet követően új betelepülőről kell gondoskodni. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Nem releváns. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1 pontban felsoroltakon kívül semmilyen más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre Általános iránymutatás: Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének 9

10 megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. 1. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: 2. kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben/létesítményhez használják fel, 3. leírható eszközöknek tekinthetők, 4. piaci feltételek mellett, harmadik féltől kell őket megvásárolni, 5. a vállalat eszközei közé kell őket besorolni, és legalább az útmutatóban előírt kötelező fenntartási időszak alatt a regionális támogatásban részesülő létesítményben kell maradniuk. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. A pályázati konstrukció keretében elszámolható költségek az alábbiak: 1. Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei, a C.1. fejezetben foglaltak alapján (az összes elszámolható költségek max. 6%-ig) - Kötelező előzetes tanulmányok elkészítésének költsége - megvalósíthatósági tanulmány - környezeti hatásvizsgálat - egyéb szükséges háttértanulmányok - szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei - rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei - kivitelezők kiválasztásának közbeszerzési költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is, amennyiben már az előkészítés során felmerül a közbeszerzési kötelezettség) - Biztosítás, bankköltség, folyamat tanácsadás költségei 10

11 A fenti elszámolható tevékenységek költségei, ha barnamezősnek minősített fejlesztés valósul meg, amely igényli a kármentesítési tevékenységeket, kiegészülnek az újrahasznosításhoz, kármentesítéshez kapcsolódó: költségeivel. - tanulmánytervek, műszaki tervek, tényfeltáró dokumentáció - kármentesítési tervek kidolgozása - felmérések, mérések, talaj- és statikai vizsgálatok - szükséges engedélyeztetés Jelen kategória keretében nyújtható támogatások az 1628/2006/EK számú október 24.-i Bizottsági rendelet (HL L /29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján regionális beruházási támogatásnak (beruházási támogatás) minősülnek. Abban az esetben, ha az előkészítés folyamán a beruházásra nem aktiválható költségelemek is felmerülnek, azokra kizárólag a csekély összegű támogatás nyújtható, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendeletben foglaltak irányadók. 2. A projekt megvalósításához és fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások, befektetés ösztönzés, piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 4%-ig) - Online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások költségei (Zöldmezős iparterületek fejlesztése esetében nem). - Marketing eszközök elkészítése, beszerzése (tájékoztató anyagok, honlap, nyomtatott és digitalizált kiadványok, elkészítésének, beszerzésének költségei). - Vásárokon, kiállításokon való megjelenés költsége - Piackutatás költsége - Műszaki ellenőrzés költsége. - Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei). - Tájékoztatási, nyilvánosság biztosítási tevékenységek költségei (pl. kiadványok, tájékoztató táblák, honlap fejlesztés, stb.) - Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni. A befektetés ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenységek alatt a vállalkozások betelepülését segítő rendezvények lebonyolításának, tájékoztató anyagok elkészítésének, stb. költségei támogathatók. A befektetés ösztönzéshez kapcsolódó marketing tevékenység költségei csak a beruházási elemet is tartalmazó pályázat esetében támogathatók. 11

12 Jelen kategória alapján csekély összegű támogatás nyújtható, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendeletben foglaltak irányadók. 3. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása Amennyiben az Ipari Park / ipar terület / inkubátorház működtetéséhez közvetlenül kapcsolódnak, melyek önálló tevékenységként nem támogathatóak: Ezen kategória keretében támogatott tevékenységek nem léphetik túl az összes elszámolható költségnek az 5%-át és ezen célra maximum 2,25 millió Ft támogatás igényelhető. - ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - ISO követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - ISO szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, - EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása, - ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása., - TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, - ISO/PAS ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása, 12

13 - TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatásával kapcsolatos előírások: - Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. - A felkészítő cég Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének olyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelműen jogosulttá teszi a felkészítőt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. - A választott tanúsító olyan cég lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN szerint rendszertanúsításra akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakított rendszer auditját a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség végzi. - A felkészítő és a tanúsító cégnek már a pályázat postára adásának időpontjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásoknak, pl. folyamatban lévő akkreditáció nem fogadható el. 4. Projekt menedzsment. (A projekt menedzsment teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át) - Személyi jellegű ráfordítások és járulékai. - Megbízási díjak. A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás, stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek számolhatók el. A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el. Amennyiben a projekt menedzsment valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére. Ezen költségek a szolgáltatási költségek alatt szerepelnek. Jelen kategória alapján csekély összegű támogatás nyújtható, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendeletben foglaltak irányadók. 13

14 5. Földvásárlás (A földvásárlás teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át) Földvásárlás csak az Ipari Parkok fejlesztésére irányuló konstrukciók esetében lehetséges. A költségek elszámolása az alábbi feltételek fennállása esetén lehetséges: a) közvetlen kapcsolatnak kell fönnállnia a föld-, valamint telekvásárlás és az intézkedésben támogatott tevékenység között; b) valamely független, megfelelően felhatalmazott hivatalos értékbecslő, könyvvizsgáló igazolást bocsát ki arról, hogy a vételár nem haladja meg a szokásos piaci értéket. c) Az adás-vétellel kapcsolatos költségek (ügyvédi díjak, értékbecslés, kártalanítási költségek stb.) elszámolhatóak. d) Nem számolhatóak el azonban a peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő kártérítésekkel kapcsolatos költségek. Inkubátorház fejlesztése és Barnamezős telephelyek gazdasági célú hasznosítása pályázati cél esetén ingatlanvásárlás nem elszámolható költség. Jelen kategória keretében nyújtható támogatások az 1628/2006/EK számú október 24.-i Bizottsági rendelet (HL L /29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján regionális beruházási támogatásnak (beruházási támogatás) minősülnek. 6. ÁFA valamint más adók és közterhek Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Azon pályázók, amelyek ÁFA levonásra nem jogosító, és ÁFA levonásra jogosító tevékenységet egyaránt végeznek, a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény ai, valamint a 3. számú melléklet első része alapján kötelesek megállapítani. Az ÁFA elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetően. 7. Kármentesítés költségei Abban az esetben lehetséges elszámolható költségként történő szerepeltetése, ha az adott fejlesztés részben vagy egészben barnamezős területen valósul meg, önmagában nem, csak további tevékenységekkel együtt támogatható (az összes elszámolható költség max.: 10%-ig) Jelen kategória keretében nyújtható támogatások az 1628/2006/EK számú október 24.-i Bizottsági rendelet (HL L /29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján regionális beruházási támogatásnak (beruházási támogatás) minősülnek. 14

15 8. Eszközbeszerzés ( max. a projekt összes elszámolható költségének 20%-áig) A betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges műszaki gépek, berendezések, laboratóriumi, kísérleti üzemi eszközök, berendezések beszerzésének költségei: a. Új eszközök és berendezések költsége, kizárólag, ha saját alkalmazottal nyújtják a szolgáltatást, (beleértve a szállítás és üzembe helyezés, az első minősítés, hitelesítés, betanítás (közvetlenül a beszerzett eszközökhöz kapcsolódóan), valamint az eszközök első felszerszámozásához a szerszámok, kiegészítő berendezések költségét is) b. eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára c. Információs technológiafejlesztés költségei Hardver fejlesztéshez kapcsolható költségek (hardver eszközök beszerzési költségei, információ/adattárolás költségei) d. Szoftverekhez kapcsolódó költségek (üzleti alkalmazások, szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, szoftver tervezés, testreszabás költségei). Inkubátorház esetén a szolgáltatások bővítéséhez szükséges kiegészítő eszközbeszerzés (oktatóterem, konferenciaterem, kísérleti műhely, laboratórium felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése) önállóan is pályáztató. A projekt összköltségvetése vonatkozásában értelmezett 20%-os eszközbeszerzési felső korlátozás kizárólag ebben az esetben tehát nem érvényesül. Jelen kategória keretében nyújtható támogatások az 1628/2006/EK számú október 24.-i Bizottsági rendelet (HL L /29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján regionális beruházási támogatásnak (beruházási támogatás) minősülnek. Az elszámolható költség az eszköz bekerülési értéke a évi C. tv. 47. (1), (2) és (5) bekezdése értelmezésében. Az EU-s támogatások a projekt céljához kapcsolódó legkorszerűbb technológiát használó eszközök beszerzését támogatja, de a projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka költsége is. Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelző csak azon, beruházási jellegű termékeket illeti meg, amelyeknél a Kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számla kiállítás dátuma) időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal. 9. Alapinfrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó költségek Amelyek az Ipari Park / iparterület tulajdonosának és/vagy fenntartójának tulajdonában lévő ingatlanok telekhatárán belül valósulhat meg 15

16 Az infrastrukturális beruházások az alábbi területekre terjedhetnek ki: e. Ivó-, ipari és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése, f. Földgázvezeték, gázfogadó állomás, g. Eső- és szennyvízelvezetés, belvízelvezetés h. Szennyvíztisztító, i. Távhővezeték, elektromos energiaellátás hálózata, transzformátorállomás, j. a közüzemi szolgáltatónak jogszabály, vagy az ipari park tulajdonosának (üzemeltetőjének) megállapodás alapján fizetendő közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége, k. A külső telefon-és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, l. Útépítés, parkoló építés, őrző-védő elektronikai rendszer, közvilágítás kiépítése. Jelen kategória keretében nyújtható támogatások az 1628/2006/EK számú október 24.-i Bizottsági rendelet (HL L /29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján regionális beruházási támogatásnak (beruházási támogatás) minősülnek. 10. Építés, átalakítás és bővítés költségei Építés, épület kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Szinten tartó beruházás nem támogatható! Az építési költségek alatt kell érteni: m. komplex terület-előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége (önálló tevékenységként nem támogathatóak), n. betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építési jellegű beruházások o. új épületek építésének, a pályázó tulajdonában lévő meglévő épületek átalakításának és korszerűsítésének költsége, p. termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnokok, tárolók építésének költsége q. épületgépészeti beruházások költségei, r. akadálymentesítés költségei, s. inkubátorház, szolgáltatóház létrehozása, bővítése. Jelen kategória keretében nyújtható támogatások az 1628/2006/EK számú október 24.-i Bizottsági rendelet (HL L /29.), valamint a 85/2004. Korm. rendelet alapján regionális beruházási támogatásnak (beruházási támogatás) minősülnek. 16

17 11. ESZA típusú költségek terhére elszámolható költség: t. Projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés u. A képzéshez kapcsolódó útiköltség, szállásköltség és napidíj v. A teremtett új munkahelyeken alkalmazásra kerülő munkaerő képzése, betanítása A képzésre elszámolható költségek nem haladhatják meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervében meghatározott összköltségének 5 %-át. Jelen kategória alapján nyújtható támogatás képzési célú támogatásnak minősül, amelyre a 68/2001/EK rendelet, valamint a 85/2004. Korm. rendelet irányadók. C4. Nem elszámolható költségek köre A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre: Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák Járművek vásárlása Üzletrész- és részvényvásárlás A pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül Deviza átváltási jutalékok és veszteségek Jutalékok és osztalék, profit kifizetése Visszaigényelhető, vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók Bírságok, kötbérek és perköltségek Állótőkével kapcsolatos költségek (pl. beszerzésre vagy felújításra felvett kölcsönök törlesztési részletei és egyéb a hitel igénybevétele miatt felmerülő költségek és kiadások stb.) Tőkeberuházások Veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. képzett általános vagy céltartalékok Árfolyamveszteségek Pazarló, piaci ár felett megvalósuló kiadások Bérleti díjak Ingatlan és eszköz lízing, bérlet Természetbeni hozzájárulás Értékcsökkenés Saját teljesítés saját vállalkozásban végzett beruházás Használt eszközök beszerzése Bármilyen, december 20. előtt felmerült költség. 17

18 C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A pályázat tartalmának illeszkednie kell a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz. (elérhetősége a honlapon) C6. Projekt iparági szűkítése Nem támogatható a mezőgazdasági termékek előállításához kapcsolódó fejlesztés: Azaz az Európai Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I) szereplő mezőgazdasági termékek termelése. (VI. számú melléklet) Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely fejlesztés Barnamezős telephelyek gazdasági célú hasznosítása esetén nem támogatható mezőgazdasági (TEÁOR A és B kód), turisztikai (TEÁOR H kód) és egyéb közösségi célú (TEÁOR L, M, N, O kód) beruházás. Nem támogatható a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet pontja szerint meghatározott ún. érzékeny ágazatokba tartozó beruházás a hivatkozott rendeletben foglaltak szerint. - A közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló 2006/C 54/08 számú iránymutatás (a továbbiakban iránymutatás) I. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenység, - a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról szóló keretszabály (2003/C 317/06) 3.1 pont (11) bekezdésében meghatározott tevékenység, - az iránymutatásban meghatározott szén-bányászat, - az iránymutatás II. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenység, - a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., , o.) szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás, - a szállítási ágazatban gördülőeszköz vásárlása nem jogosult támogatásra. C7. Projekt területi szűkítése A Dél-dunántúli régió területére kiterjed. Az inkubátorházak infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseire kizárólag olyan településekről pályázhatnak, ahol már van inkubátorház (a meglévő továbbfejlesztésére, F10 pont), vagy új létesítése esetén a település minimum fő lakosságszámmal rendelkezik fő alatti lakosságszámú települések esetén csak ipari parkkal rendelkező településeken, és ott is csak az ipari parkon belül támogatható inkubátorház kialakítása. A fő lakosságszámot meghaladó települések esetén, ahol ipari park is van, preferált de nem kizárólagos az ipari parkban történő inkubátorház kialakítás. C8. A projekt megkezdése A Pályázó a beruházást - az előkészítés kivételével a jelen pályázati felhívásra benyújtott pályázat befogadását (befogadó levél aláírási dátumát követő időpontban) követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 18

19 A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C9. pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőig meg kell valósulnia. C8.1. Megkezdettség Támogatás, a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. (Iránymutatás a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról (2006/C 54/08) 38. pontja) A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek, így a C3 pontban foglaltaknak megfelelően az előkészítés költségeire igényelhető támogatás. A projekt megkezdésének minősül: Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap Immateriális javak esetében az átvétel időpontja, építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén: a) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva), b) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan, közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt, banki bankszámla kivonattal igazolva Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C9. pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőig meg kell valósulnia. A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés stb.) nem jelenti a projekt megkezdését, de ezek elszámolhatóságának vonatkozásában az elkészítésére irányuló beszerzéshez kapcsolódó szerződés nem lehet korábbi, mint december 20. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül: ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén műszaki átadás-átvétel), eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés, egyéb projekt elem esetében megvalósulás. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje az utolsó tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követő maximum 90. nap, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő 24. hónap vége, vagy december 31. (a két időpont közül a korábbi). 19

20 A pénzügyi elszámolás benyújtásáig a projektet fizikailag is be kell fejezni. C10. Fenntartási kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet, 16/2006 (XII.28) MeHVM-PM együttes rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg. A kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie. Amennyiben a pályázó a Projekt adatlap Számszerűsíthető eredmények pontjában output és/vagy eredmény indikátorokat tüntetett fel, akkor azokat az ott leírtak szerint teljesítenie kell. Ezek a mutatók a támogatási szerződésben is rögzítésre kerülnek. Amennyiben a pályázó pályázatában a betelepülő / betelepült vállalkozásoknak keletkező árbevételére és létszámára vonatkozóan is vállalt kötelezettséget, akkor azokat a fejlesztés megvalósulását követő első teljes naptári éven belül, majd azt követően a kötelezően előírt fenntartási időszak alatt is teljesítenie kell. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Az infrastruktúra-, ingatlanfejlesztéseknek és eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Gazdasági társaságok esetén nem támogatható az a projekt, amely esetében a pályázó nem vállalja, hogy a fenntartási időszakban 3 év átlagában árbevétele növekedni fog. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak (esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok) 20

21 Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb december 31-ig kell benyújtania a közreműködő szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve a tartós környezetkárosodás ténye, tekintettel a fejlesztéshez hozzákapcsolható kármentesítési tevékenységekre. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: A komponens esetén: - A fejlesztési elképzelés rendelkezik megvalósíthatósági tanulmánnyal, mely kitér a beruházás kapcsán betelepülő vállalkozások fejlesztéseinek bemutatására is. - Ipari parkok esetében a pályázó vállalja, hogy a fejlesztés által generált vállalkozói befektetések nagysága a projekt lezárását követő 1 éven belül el kell, hogy érje minimum a projekt összköltségvetésének 10 %-át, mellyel összefüggésben a betelepülő cég(ek) telephely létesítési vagy bővítési engedélyét(üket) ugyancsak megszerzi(k) ezen 1 éven belül. - Ipari park új terület, illetve alapinfrastruktúra kiépítés esetén is a projekt lezárását követő első év végére 10%-os, a harmadik év végére 40%-os, az ötödik év végére 60%-os kihasználtsági szint biztosítása szükséges, - Ipari park új ingatlanépítés (pl. csarnok, raktár) esetén a projekt lezárását követő első év végére 10%-os, a harmadik év végére 40%-os, az ötödik év végére 80%-os kihasználtsági szint biztosítása szükséges (igazolás bérleti szerződéssel) - Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. - Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. - Előnyben részesülnek a Nem mondunk le senkiről zászlóshajó program keretében megvalósuló fejlesztések - Előnyben részesül a teljes barnamezős területet hasznosító fejlesztés. - Amennyiben az ipari park cím viselő inkubátorház fejlesztésre kíván pályázatot benyújtani, abban az esetben a B komponensre kell benyújtania pályázatát. B komponens esetén: - Újonnan létesítendő inkubátorház épületén belül a bérbe adható üzemcsarnokok területi dominanciája elvárt. Az üzemcsarnokok és az egyéb kiszolgáló egységek (konferenciaterem, tárgyalók, oktatóterem, bérbe adható irodák) területaránya minimum 60/40%. - Az inkubátorház bérbe adható irodái és üzemcsarnokai vonatkozásában a beruházás megvalósítását követő harmadik év végére 40%-os, az ötödik év végére 80%-os kihasználtsági szint biztosítása szükséges (igazolás bérleti szerződéssel) - Az inkubációs időszak hossza egy vállalkozás esetében max. 4 év, melyet követően új betelepülőről kell gondoskodni. - Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. 21

22 - Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. - Előnyben részesülnek a Nem mondunk le senkiről zászlóshajó program keretében megvalósuló fejlesztések - Előnyben részesül a teljes barnamezős területet hasznosító fejlesztés. C komponens esetén: - A fejlesztés barnamezős területen valósul meg. (Definíció az F9 pontban, tájékoztató lista az F10 pontban található.) - A barnamezős terület nem rendelkezik Ipari Park címmel és a fejlesztés eredményeként nem inkubátorház funkció valósul meg. - A pályázó, amennyiben gazdasági társaság, rendelkezik az érintett település önkormányzata által kibocsátott támogató nyilatkozattal a tervezett fejlesztés előzetes engedélyezéséről - A pályázó, amennyiben önkormányzat, rendelkezik előszerződéssel a területre betelepülni szándékozó, vagy a fejlesztés működtetését vállaló gazdasági társasággal - A pályázónak megvalósíthatósági tanulmányt kell benyújtani a tervezett projekt kivitelezéséről, illetve az általa vállalt output-okról, a teremtendő munkahelyek számáról, az indukált további beruházás nagyságáról, illetve a működtetés gazdaságosságáról - Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. - Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. - Előnyben részesülnek a Nem mondunk le senkiről zászlóshajó program keretében megvalósuló fejlesztések 22

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

136/2008 FVM rendelet kivonat,

136/2008 FVM rendelet kivonat, ÚMVP III. tengelyének MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS FEJLESZÉTÉSRE IGÉNYBEVEHETŐ FORRÁSOKRÓL 136/2008 FVM rendelet kivonat, Kivonat mely csak a Mecsekvidék HACS területére vonatkozó, a fenti rendeletben

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? A3 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Termelési és értékesítési láncokat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Vállalkozási alapú fejlesztés

Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? B2 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Meglévő, és új turisztikai szálláshelyek

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DAOP 2007-1.1.1./A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 1. sz. melléklet KKV Versenyképességi Hitel TÉB előterjesztés Hatályos: 2016. május 1-től Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett AZ EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című PÁLYÁZATHOZ (Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése c. pályázati konstrukcióhoz (GOP-2007-2.2.2) Alapvető cél Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK január Amennyiben egy pályázati kiírás felkelti érdeklődését és további információkat szeretne kapni róla, azt kérjük jelezze a jobb oldalon található jelölőnégyzetben, végezzen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztésére 1.5.3/A - Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára 1 2015 Frissítve: 2015. 06. 12 Tartalom: GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése...3 GINOP-1.2.2-15

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén.

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén. 2. fejezet A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok 2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) 2.1.1. A pályázat célja Innovatív ötletek és kutatási

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása TÁMOP-2.4.5-12/1

Részletesebben

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint.

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint. Beadási határidő Rendelkezésre álló forrás Támogatási intenzitás Támogatás összege Támogatható pályázatok száma Jogosultak Kizáró okok Támogatható tevékenységek 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő

Részletesebben

Maximum 600 millió Ft

Maximum 600 millió Ft Termék felhívás: Támogatás: Hitel mértéke: GINOP8.3.116 Mikro, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kamat 0%os Minimum 1 millió Ft Maximum 600 millió Ft Rendelkezésre

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. A támogatás célja Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett

Részletesebben

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014.

AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. AZ R-TIME KFT. ÁLTAL A HONLAPOKRA TÖRTÉNŐ HIRDETÉSÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2014. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: Jelen OÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig lehetséges. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben