A Vidékfejlesztési Minisztérium évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében"

Átírás

1 A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására Pályázat kódja: TP--0 0.

2 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyar Köztársaság 0. évi költségvetéséről szóló 00. évi CLXIX. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló, 9/009. (XII. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 8/0. (VIII..) VM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására nyílt pályázatot hirdet.. A pályázat célja A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.. A támogatás forrása A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 0/03/0/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 00 millió Ft-os keretösszege. Az esetleges maradvány az egyes támogatási célok, illetve projektek között a Vidékfejlesztési Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján átcsoportosítható. 3. A támogatás igénybevétele A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében: a) tanyai lakóépület felújítására; b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; d) karám, kerítés létesítésére, felújítására; e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlására, beszerzésére; f) állatállomány kialakítására, bővítésére; g) tanyagazdaság megújuló energiával történő energetikai megújítására; h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására, valamint i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre. A pályázat több támogatási cél megvalósítására is irányulhat. A pályázatok bírálatánál kiemelt szem, illetve előnyt jelent: infrastruktúra nélküli tanya fejlesztése, gyermekes tanyai család pályázata,

3 őshonos magyar állatfajta tartása vagy tartásának vállalása, tájfajták, helyi fajták termesztése, tenyésztése vagy ezek vállalása, kísérleti növény termesztésének vállalása; állattartás folytatása, állatállomány növelése, kertészet arányának növelése, ökológiai gazdálkodás folytatása, több támogatási célt megvalósító komplex fejlesztés. A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként, kivett területként, alrészletként kivett területként, vagy mezőgazdasági területként van nyilvántartva. A pályázat keretén belül tanyagazdaságnak minősül az állandóan lakott külterületi mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó, a település közigazgatási területén lévő, vagy a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt földterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei. A pályázat keretén belül őshonos magyar állatfajtának minősülnek a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/007. (I. 8.) FVM-KvVM együttes rendelet. számú mellékletében szereplő védett őshonos állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra visszatekintően tenyésztenek. A pályázat keretén belül tájfajtának minősül az ország egyes tájegységein önellátásra vagy a helyi piacokon való értékesítésre termesztett, illetve tartott állat- vagy növényfajta, amely az adott táj éghajlatához és egyéb környezeti feltételeihez jól alkalmazkodott. A pályázat keretén belül helyi fajtának minősül az ország egyes tájain önellátásra vagy a helyi piacokon való értékesítésre termesztett fajta, amely az illető táj éghajlati, talaj, illetve közgazdasági viszonyaihoz jól alkalmazkodott. A pályázat keretében kísérleti növénynek minősül az az alternatív, a klímaváltozással összefüggésben változó termőhelyi körülményekhez alkalmazkodni képes növényfaj, illetve fajta, amelynek termesztése korábban a térségben nem volt jellemző. (pl. szárazságtűrő növények, mint a Duna-Tisza közi Homokhátságon a szudáni fű, az amaránt, a mohar, a köles, a cukorcirok, a tönkölybúza, az évelő rozs, a szegletes lednek, vagy az olajretek). 4. A pályázat benyújtására jogosultak köre Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen pályázati kiírás I. számú mellékletében meghatározott tanyás települések valamelyikén a) életvitelszerűen tanyán él, (a lakcímkártya és a személyi azonosító igazolvány vagy személyi igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap - 3

4 szemle vagy teljes másolatával - vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és c) a tanyagazdaságában mezőgazdasági tevékenységet folytat, és d) a 00. évi összes bevételének legalább 0%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és e) a tanyagazdaságának 00. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó millió forintot (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallás benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).. A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai a) Pályázatot csak ezen pályázati felhívás I. számú mellékletében szereplő alföldi tanyás települések valamelyikén élő pályázó nyújthat be. b) Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. c) Egy tanyára csak egy pályázat nyújtható be. d) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. e) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. f) A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg. A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben támogatást igénylő pénzügyi kapcsolattal típusú besorolással és bejelentett érvényes pénzforgalmi számlaszámmal rendelkezzen. További feltétel, hogy a pályázó írásbeli nyilatkozatával hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez, és ahhoz, hogy azokat a pályázat elbírálása során az abban résztvevők megismerhessék. Támogatás igénybevételére kizárólag az a pályázó jogosult, aki nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor: ) nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó határozat hitelesített másolatával igazolja vagy adók módjára behajtható köztartozással, ) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása, 3) nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, 4) hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időjának nyilvánosságra hozatalához. A tanyai gazdaságok fejlesztésének csekély összegű ( de minimis ) támogatása esetén további feltétel, hogy az előzőek alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő nyilatkozik I. a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a Bizottság 007. december 0-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű ( de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 3/007/EK rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági "de minimis" rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról és a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról; 4

5 II. arról, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/0. (III..) Korm. rendelet 6. () bekezdése szerint nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. A támogatás tekintetében elszámolható, (támogatásra jogosult) költségek: Azon költségek számolhatók el (jogosultak támogatásra), amelyek: a) a támogatott projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek és a pályázat összeállításakor a pályázó, azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlap Költségvetés, forrásszerkezet jában, valamint azok szinkronban vannak a számvitelről szóló 000. évi C. törvénnyel; b) az állattartó építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata során felmerülő, a környezetvédelmi, természetvédelmi, és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/00 (XII. 7.) KvVM rendelet. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díj; c) a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének időjától a fejlesztés befejezésének időjáig keletkeztek; d) a pályázó nevére szóló számlákkal azonosíthatóak és ellenőrizhetőek. A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA- visszaigénylési joga nincs. 6. Nem nyújtható támogatás Azon pályázó részére, aki: a) a pályázat évében, valamint az azt megelőző két évben már felhasználta a három éves mezőgazdasági de minimis támogatási keretet (7 00 euró); b) a pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette; c) a benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott; d) nem járul hozzá ahhoz, hogy nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időját nyilvánosságra hozzák; e) nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának - Rendeletben meghatározott szervek által történő - ellenőrzéséhez hozzájárul; f) nyilatkozatával nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett Monitoring Rendszerben szereplő adataihoz az Ámr. 83. () bekezdés j) jában meghatározott jogosultak hozzáférhessenek; g) nem nyilatkozik arról, hogy a most benyújtott fejlesztési célra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül még nem kapott támogatást.

6 7. A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke a) A megítélhető támogatás maximális összege figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági de minimis támogatásokat pályázónként legfeljebb 7 00 euró, illetve annak megfelelő forintösszeg, melyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Közi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. b) Az a) ban megjelölt árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a honlapon közzétételre kerül. c) A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni. d) A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított összes mezőgazdasági de minimis támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 00 eurónak megfelelő forintösszeget. e) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség maximum 7%-a. f) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum %-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés. g) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető. h) Az igényeltnél kisebb támogatás megítélése esetén is a teljes pályázati tartalmat kell megvalósítani. 8. A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a honlapról. A kitöltött adatlapot kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva postai úton is meg kell küldeni a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, 3 Budapest, Park u.. címre. 9. A pályázat benyújtása, befogadása ) A pályázatokat 0. szeptember -jétől legkésőbb 0. szeptember 30-ig lehet benyújtani. ) Az elektronikus benyújtás során a pályázónak név és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre, majd ki kell töltenie az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség.) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással el kell látnia, majd a kötelező mellékletekkel, (vagy a bizonyító iratokkal) együtt legkésőbb a véglegesítéstől számított 3 napon belül, a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, 3 Budapest, Park u.. címre példányban, zárt borítékban, igazolható módon (tértivevényes ajánlott küldeményként) kell megküldenie. 6

7 A pályázónak az elektronikus pályázati adatlapot legkésőbb 0. szeptember óra 9 percig véglegesítenie kell az elektronikus kitöltő felületen. 3) A VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VKSZI) a beérkezett pályázatokat formai és jogosultsági szemból megvizsgálja, az esetlegesen felmerült hiányosság (a pályázati adatlap nem a jelen pályázati felhívás 8. és 9. jában megjelölt tartalmi és formai követelmények szerinti benyújtása és/vagy a kötelező mellékletek hiánya) esetén a pályázót a pályázat beérkezését követő napon belül hiánypótlásra szólítja fel. A pályázó a hiánypótlásról egy eredeti példányban a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség. 4) Érvénytelen az a benyújtott pályázat, a) amelyet nem támogatásra jogosult személy nyújtott be, b) amelynek célja nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, c) amely pályázat, illetve amely hiánypótlás határidőn túl érkezett, vagy d) a hiánypótlásnak a pályázó nem, vagy nem megfelelően tett eleget. ) A VKSZI a pályázati felhívásnak formai és jogosultsági szemból megfelelő pályázatok egy másolati példányát megküldi a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: BB) részére. Ha a pályázó a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, a VKSZI a pályázatot nem továbbítja a BB-nak, és erről a befogadás elutasításának indoklásával együtt igazolható módon, 0 napon belül írásban értesíti a pályázót. A VKSZI a pályázónak megküldött értesítés mellékleteként csatolja a pályázat másolati példányát. A VKSZI a benyújtott, de be nem fogadható pályázatok eredeti példányát megőrzi. 6) A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázót érintő döntésről a pályázót a VKSZI írásban, igazolható módon tájékoztatja a döntést követő napon belül. Emellett a befogadott pályázatok listáját a VKSZI és a VM a saját honlapján a pályázati határidő lejárta után nappal megjeleníti. A pályázat befogadása nem kötelezi a pályázat kiíróját a pályázat támogatására. 0. A pályázatok értékelése, döntéshozatal A befogadott pályázatok tartalmi értékelését a VKSZI pályázatkezelő munkatársai végzik, majd ez alapján a Miniszter által felkért és kinevezett szakértőkből álló BB pályázati rangsort állít fel és támogatási javaslatot tesz a Miniszternek. A BB által tett támogatási javaslat alapján a támogatásra vonatkozó döntést a Miniszter hozza meg. A VKSZI pályázatkezelő munkatársai, illetve a BB szakértői a jelen pályázati kiírás II. mellékletében található, ozáson alapuló szemrendszer szerinti külön értékelő lapok segítségével értékelik a beérkezett pályázatokat. A VKSZI pályázatkezelő munkatársai értékelését a BB jóváhagyja, vagy részletes indoklás alapján amelyet írásban rögzít az eredeti kritériumok és rendszer szerint a pályázatot felülvizsgálhatja. 7

8 A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miniszter döntése: a) elutasító, amennyiben aa) a pályázat nem felelt meg a jogszabályban vagy a jogszabály alapján a pályázati dokumentációban előírt feltételeknek, vagy ab) az értékelés során magasabb számot elért pályázatok támogatásban való részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret lekötésre került, vagy ac) a BB a támogatási döntést előkészítő javaslatában a pályázatot indoklás mellett elutasításra javasolta, ad) a pályázónak nincs felhasználható mezőgazdasági de minimis kerete. b) támogató, amennyiben ba) a pályázat megfelelt a jogszabályban és pályázati dokumentációban előírt feltételeknek, és bb) az értékelés során magasabb számot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre, és bc) a BB azt támogatásra javasolta, c) szólhat a pályázatban megjelölt támogatási összeghez képest csökkentett mértékű támogatás megítéléséről, amennyiben ca) a pályázatban ismertetett költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a jogszabályban, pályázati felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításához kapcsolódóan nem elszámolhatóak, vagy cb) a BB a bírálata alapján a támogatási döntést előkészítő javaslatában - indoklás mellett - valamely elszámolható költségtétel(ek) csökkentését vagy elhagyását javasolja, vagy cc) a pályázó által jogosan igényelt támogatás összege meghaladja a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis keretét. A Miniszter a határidőig benyújtott pályázatokról legkésőbb 0. november 30-ig dönt. A BB a pályázatok elbírálásáról bírálati jegyzőkönyvet készít. A bírálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a pályázatok elbírálása szemjából lényeges körülményeket. A pályázó - a rá vonatkozó adatok tekintetében - jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben készített bírálati jegyzőkönyvbe. A támogatási döntésről annak meghozatalát követő napon belül a VKSZI írásban értesíti a pályázót. A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a VM a kormányzati portálon, a VKSZI a saját honlapján a döntést követő napon belül közzéteszi. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 004. évi CXL. törvény 00. () d) ja értelmében a Miniszter támogatási döntése ellen fellebbezést nem lehet benyújtani. 8

9 Amennyiben a támogató döntés meghozatalát követően, de a szerződés hatályba lépését megelőzően a pályázatban foglaltakhoz képest, az abban foglaltak megvalósítását érintő, a pályázat benyújtásakor előre nem látható változás áll be, a pályázó köteles a változásról napon belül a VKSZI-t tájékoztatni. A változás ismeretében a VKSZI előkészíti a támogatási döntés megfelelő módosításával kapcsolatos miniszteri előterjesztést. Ezen módosítás a pályázati dokumentáció szerinti támogatási célt nem érintheti, csak a juttatott támogatás összegének csökkentésére, a projekt kezdési vagy befejezési határidejének, illetve az odaítélt támogatás változatlan összege mellett a fenti cél magasabb színvonalú, minőségű megvalósítását szolgáló műszaki tartalomnak a módosítására terjedhet ki.. A hatósági szerződés megkötése, módosítása A nyertes pályázóval a Miniszter a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A hatósági szerződés és annak módosításai előkészítését a VKSZI végzi. A hatósági szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza: ) a fejlesztési célt, a fejlesztés helyét; ) a fejlesztési cél megvalósításának összköltségét (nettó összeg, ÁFA összeg, bruttó összeg bontásban), forrásának összetételét; 3) a fejlesztés tervezett megkezdésének és befejezésének időját; 4) a támogatás összegét és költségvetési forrását (előirányzat megjelölésével), felhasználásának pénzügyi feltételeit, a pályázó részéről a támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó kötelezettségeit; ) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kötelezettségeket; 6) a fejlesztés műszaki tartalmát; 7) a szerződésszegés vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményeit; 8) az ellenőrzési jogosultság elfogadását; 9) az elállás jogát, feltételeit; 0) támogatási előleg igénylése esetén a támogatási előleg nyújtásának feltételeit, az előleggel való elszámolás módját, határidejét; ) a pályázó elszámolási kötelezettségét, valamint az ehhez kapcsolódó határidőket; ) felhatalmazó levelet az azonnali beszedési megbízás benyújtására; 3) a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező tartalmú nyilatkozatokat, csökkentett összegű támogatás esetén a program módosított költségvetését, valamint a döntéssel előírt, meghatározott egyéb mellékleteket, feltételek teljesítésének igazolását. A hatósági szerződésnek tartalmaznia kell a Rendelet. (4). bekezdésében szereplő adatokat és tájékoztatást. A szerződéskötés folyamatát a VKSZI közvetíti a Miniszter és a pályázó, mint szerződő felek között. A hatósági szerződés akkor köthető, ha a pályázó teljesítette a pályázati felhívásban előírt szerződéskötési feltételeket. A hatósági szerződés elállási jogot tartalmaz az alábbi esetekre nézve, amelyek bekövetkeztekor a VKSZI köteles elállási jogát gyakorolni, amennyiben az Ámr. 87. (4) bekezdésében meghatározott feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 9

10 a) a szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időjától számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a pályázónak felróható okból nem kezdődik meg, vagy a pályázó a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, b) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó az igénylés, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt, c) amennyiben a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a pályázónak felróható okból következett be, d) a pályázó a támogatást vagy annak egy részét nem a szerződésben rögzített célra használja fel, e) a pályázó késlelteti vagy akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, illetve nem teljesíti az ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályban, szerződésben meghatározott, különösen együttműködési és tájékoztatási kötelezettségeit, f) a pályázó a pályázat érvényességének, illetve a szerződés megkötésének feltételét képező nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, g) a pályázó a pénzügyi elszámolási kötelezettségének a szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, és késedelmét a VKSZI felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül írásban nem menti ki. A hatósági szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítés pályázó általi átvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A támogatásról szóló döntés alapján a VKSZI öt, egymással mindenben megegyező példányban készíti elő aláírásra a hatósági szerződést. A hatósági szerződés egy aláírt példánya a pályázóé, a VKSZI hármat megőriz, míg egy példányt a VM részére küld meg. Amennyiben a pályázó által el nem hárítható külső okból (például hatósági engedélyezési eljárás elhúzódásából) adódóan nem kerül sor a megjelölt határidőn belül a szerződés megkötésére, a pályázó ezen határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a VKSZI a szerződéskötésre vonatkozó határidőt legfeljebb egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben a VKSZI által kitűzött póthatáridőn belül nem kerül sor a szerződés megkötésére, a támogatási döntés érvényét veszti. Amennyiben a projekt összköltsége a tervezetthez képest csökken, úgy a támogatási összeget a szerződés módosításával a projekt összköltsége csökkentésének arányában a VKSZI is csökkenti.. A támogatás folyósítása A hatósági szerződésben rögzítettek szerint a projekt megvalósulását követő 30 napon belül a pályázó köteles a támogatás teljesítését igazoló, a pályázó nevére kiállított számlákat az arra vonatkozóan közzétételre kerülő nyomtatványon keresztül benyújtani. ) A pályázónak az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat záradékolni kell, melynek tartalmaznia kell a szerződés számát és a támogatás terhére elszámolt összeget. ) A kifizetés alapját csak a pályázónál felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a pályázat megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről a pályázó nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számla igazol. 3) A kifizetés alapjául szolgáló számláknak meg kell felelniük a 000. évi C. törvényben (számviteli törvény), valamint a 007. évi CXXVII. törvényben (ÁFA törvény) foglalt előírásoknak. 0

11 4) A pályázónak az elszámolást, valamint az azt alátámasztó számlák egy másolati példányát, illetve az azokhoz kapcsolódó számlaösszesítőt az alábbi címre kell benyújtania: VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 3 Budapest, Park u.. ) A VKSZI a pályázó által benyújtott elszámolást szabályszerűségi és jogosultsági szemból ellenőrzi. 6) A VKSZI a Rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó kifizetési utasítást küld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére. A kifizetést az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított 30 napon belül a nyertes pályázó törvény szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti. 7) A támogatás lehívására csak a támogatási döntéshozatalt követően és a fejlesztés befejezésének időjáig kiállított és a VKSZI-hez benyújtott számlák esetében van lehetőség. A pályázónak a szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül kezdeményeznie kell a támogatás lehívását, a támogatás felhasználását igazoló számlák benyújtásával. 8) Amennyiben a pályázó a szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül nem kezdeményezi a támogatás lehívását, akkor a szerződés érvényét veszti, a pályázó a számára megítélt támogatási összegre tovább nem lesz jogosult. Támogatási előleg nyújtható a pályázó pályázati adatlapon megjelölt kérelme alapján a megítélt támogatás legfeljebb %-ának mértékéig, amelynek felhasználására vonatkozóan a Rendelet és a hatósági szerződés az irányadó. Az igénybe vett előleg felhasználását kifizetett számlával kell igazolni. A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő 30 napon belül, az arra vonatkozóan közzétételre kerülő nyomtatványon kell benyújtani a VKSZI felé. Az előleg része a támogatás összegének, ezért az előleg elszámolásához benyújtott számlák a támogatási intenzitásnak megfelelő mértékben számolhatók el. Előlegfizetés esetén VKSZI a hatósági szerződés megkötését követő napon belül a Rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó előlegfizetési utasítást küld az MVH részére. Az előleg kifizetését az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított napon belül a nyertes pályázó törvény szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel és az előleg feletti résszel történő teljes, elfogadott elszámolást követően fizethető ki. 3. A támogatás visszavonása, visszafizetése Amennyiben az előirányzatokból a) a VKSZI a támogatás jogosulatlan igénybevételét állapította meg, vagy

12 b) a pályázó a szerződésben rögzített kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatás teljes összege visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének zárolására, vagy törlésére kerül sor. Amennyiben a visszavonásból adódó visszafizetési kötelezettség egy összegben történő teljesítése a pályázó gazdálkodását súlyosan veszélyeztetné, a pályázó VKSZI-hez benyújtott kezdeményezése esetén lehetőség van a kötelezettség részletekben történő teljesítésére. A visszafizetés futamideje nem lehet hosszabb 36 hónapnál. A visszafizetés ütemezését a szerződés módosításában kell rögzíteni, és arról az MVH-t is tájékoztatni kell. A visszafizetési kötelezettség méltányossági okokból történő mérséklésére vagy elengedésére beadott esetleges kérelmek elbírálásának ügyében a Miniszter saját hatáskörén belül hoz döntést. Ha a nyertes pályázó a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást csak részben használta fel, vagy a szerződés szerinti határidőig a támogatást nem használta fel, akkor a fel nem használt támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatás fel nem használt részét köteles visszafizetni. A nyertes pályázó döntéséről lemondó nyilatkozatban értesíti a VKSZI - t, aki meghatározza a visszafizetendő összeget. A VKSZI a VM visszafizetésről szóló határozatát megküldi a pályázó részére, a döntés egy másolati példányát pedig megküldi az MVH részére. A visszafizetést a visszafizetésről szóló döntés pályázó általi kézhezvételét követő 0 napon belül, az abban megjelölt MVH számlaszámra kell teljesíteni. 4. A projekt ellenőrzése, befejezése, lezárása A VKSZI a támogatott pályázatok minimum %-át, 0. szeptember 30-ig köteles a pályázat megvalósulásának helyszínén ellenőrizni. A VKSZI ellenőrzést végző munkatársa(i) minden ellenőrzésről ellenőrzési jegyzőkönyvet köteles(ek) készíteni. A fejlesztés befejezését követően legfeljebb 3 hónapon belül a VKSZI utóellenőrzést is végezhet. Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, a támogatással megvalósult beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került.. A pályázat legfontosabb határidői A pályázat benyújtásának határideje: 0. szeptember 30. Az esetleges hiánypótlásra való felszólítás: a pályázat beérkezését követő napon belül. A pályázat hiánypótlása: a hiánypótlásra szóló felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül. A pályázatok elbírálásának határideje: 0. november 30. A nyertes pályázókkal történő hatósági szerződés megkötése: a támogatási döntésről szóló értesítés átvételét követő 30 napon belül. A projekt megkezdése: a hatósági szerződés megkötését követően. Elszámolások benyújtása: a hatósági szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül.

13 Fel nem használt támogatási összeg visszafizetése: a VM visszafizetésről szóló határozatának pályázó általi kézhezvételét követő 0 napon belül. A projekt befejezésének határideje: 0. június A pályázati dokumentáció elérhetősége, pályázati felvilágosítás A pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati felhívást, a pályázati adatlapot, a nyilatkozati lapot és a kitöltési segédletet. A pályázati dokumentáció az alábbi honlapokon érhető el: VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Kormányportál, Vidékfejlesztési Minisztérium A pályázati dokumentáció postai úton nem igényelhető. A pályázat benyújtásában szükség szerint az illetékes falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók, szaktanácsadók nyújtanak segítséget. Emellett a pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken is kérhető: VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 3 Budapest, Park u.. Tel.: /36-800; Fax.: / Dr. Hiller Márta 7. A pályázati adatlap kitöltési segédlete A pályázati adatlapon az egyes kitöltendő celláknál megjegyzésben jelenik meg az adott cellára vonatkozó kitöltési segédlet. A pályázati egységcsomag tartalmaz egy külön Kitöltési segédletet is, amely az adatlap jai szerint ad útmutatást a kitöltés tartalmára. 8. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek listája ) Aláírt nyilatkozatok (formanyomtatványon), ) Igazolás, hogy életvitelszerűen a tanyán él (lakóhely/állandó lakcím igazolása lakcímkártya másolatával, személyi azonosító vagy személyi igazolvány másolata), 3) 30 napnál nem régebbi körzeti földhivatali hiteles tulajdoni lap szemle vagy teljes másolata, vagy azok eredeti példánya a tanyatelekről, 4) Őstermelő, vagy egyéni vállalkozó, vagy családi gazdálkodó tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum valamelyikének másolata, ) Kézi alaprajz a tanyatelekről, a lakó- és gazdasági épületek megjelölésével, neveinek feltüntetésével. Ha a pályázat új épület építésére irányul, akkor azt is fel kell tüntetni az alaprajzon, 6) Fénykép(ek) - papír alapon - a tanyatelek épületeiről (a fejlesztés előtti állapot bemutatása), 7) Igazolás a fejlesztés saját forrásának meglétéről (bankszámla kivonata, vagy banki igazolás, vagy nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés), 8) Pályázó által aláírt 00. évi személyi jövedelemadó bevallás másolata, 9) Gazdálkodási eszköz, gép vásárlása esetén legalább db árajánlat másolata, 0) Építési munkálatok esetén legalább db árajánlat másolata, 3

14 ) Építési engedély köteles beruházások esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról, ) Ellenőrzött ökológiai gazdálkodás folytatása esetén az erről szóló tanúsítvány és mellékletei másolata 3) Gazdatársulati, szövetkezeti tagság esetén az ezt igazoló dokumentum másolata. 4

15 I. számú melléklet: alföldi, homokhátsági tanyás települések Település Kistérség Homokhátság (igen:, nem: 0) Abony Ceglédi 0 Ágasegyháza Kecskeméti Akasztó Kiskőrösi Albertirsa Ceglédi Algyő Szegedi 0 Ásotthalom Mórahalomi Bácsalmás Bácsalmási 0 Bácsszőlős Bácsalmási 0 Baja Bajai 0 Baks Kisteleki Balástya Kisteleki Balkány Nagykállói 0 Ballószög Kecskeméti Balotaszállás Kiskunhalasi Bátorliget Nyírbátori 0 Békés Békési 0 Békéscsaba Békéscsabai 0 Bócsa Kiskőrösi Bocskaikert Hajdúhadházi 0 Bordány Mórahalomi Borota Jánoshalmai Bugac Kiskunfélegyházai Bugacpusztaháza Kiskunfélegyházai Bugyi Gyáli 0 Cegléd Ceglédi Ceglédbercel Ceglédi Cibakháza Kunszentmártoni 0 Csabacsűd Szarvasi 0 Csanytelek Csongrádi Császártöltés Kiskőrösi Csemő Ceglédi Csengele Kisteleki Csengőd Kiskőrösi Cserkeszőlő Kunszentmártoni 0 Csikéria Bácsalmási 0 Csólyospálos Kiskunmajsai Csongrád Csongrádi Dabas Dabasi Dánszentmiklós Ceglédi Debrecen Debreceni 0 Délegyháza Ráckevei 0 Derekegyház Szentesi 0 Dóc Szegedi 0 Domaszék Szegedi Dömsöd Ráckevei 0 Ebes Hajdúszoboszlói 0 Eperjes Szentesi 0 Érsekhalma Bajai Farmos Nagykátai 0 Felgyő Csongrádi Felsőlajos Kecskeméti Település Kistérség Homokhátság (igen:, nem: 0) Forráskút Mórahalomi Fülöp Hajdúhadházi 0 Fülöpháza Kecskeméti Fülöpjakab Kiskunfélegyházai Fülöpszállás Kiskőrösi 0 Gátér Kiskunfélegyházai Gyomaendrőd Szarvasi 0 Gyula Gyulai 0 Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi 0 Hajdúdorog Hajdúböszörményi 0 Hajdúnánás Hajdúböszörményi 0 Hajdúsámson Hajdúhadházi 0 Harkakötöny Kiskunhalasi Helvécia Kecskeméti Hernád Dabasi Hodász Mátészalkai 0 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi 0 Homokmégy Kalocsai 0 Hosszúpályi Derecske- Létavértesi 0 Imrehegy Kiskőrösi Inárcs Dabasi 0 Izsák Kiskőrösi Jakabszállás Kecskeméti Jánoshalma Jánoshalmai Jászberény Jászberényi 0 Jászkarajenő Ceglédi Jászszentandrás Jászberényi 0 Jászszentlászló Kiskunmajsai Kaba Püspökladányi 0 Kállósemjén Nagykállói 0 Kálmánháza Nyíregyházai 0 Karcag Karcagi 0 Kardos Szarvasi 0 Kardoskút Orosházai 0 Kaskantyú Kiskőrösi Kecel Kiskőrösi Kecskemét Kecskeméti Kelebia Kiskunhalasi Kéleshalom Jánoshalmai Kerekegyháza Kecskeméti Kétpó Mezőtúri 0 Kétsoprony Békéscsabai 0 Kiskőrös Kiskőrösi Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházai Kiskunhalas Kiskunhalasi Kiskunlacháza Ráckevei 0 Kiskunmajsa Kiskunmajsai Kistelek Kisteleki Kisszállás Kiskunhalasi Kocsér Ceglédi

16 Település Kistérség Homokhátság (igen:, nem: 0) Komádi Berettyóújfalui 0 Kondoros Szarvasi 0 Kömpöc Kiskunmajsai Kunadacs Kunszentmiklósi Kunbaracs Kecskeméti Kunfehértó Kiskunhalasi Kunszállás Kiskunfélegyházai Kunszentmárton Kunszentmártoni 0 Kunszentmiklós Kunszentmiklósi 0 Ladánybene Kecskeméti Lajosmizse Kecskeméti Lakitelek Kecskeméti Mártély Hódmezővásárhelyi 0 Medgyesegyháza Mezőkovácsházai 0 Mezőberény Békési 0 Mezőhegyes Mezőkovácsházai 0 Mezőtúr Mezőtúri 0 Mikebuda Ceglédi Mikepércs Debreceni 0 Monor Monori 0 Monorierdő Monori 0 Mórahalom Mórahalomi Móricgát Kiskunmajsai Nagycserkesz Nyíregyházai 0 Nagyhalász Ibrány-Nagyhalászi 0 Nagykálló Nagykállói 0 Nagykáta Nagykátai 0 Nagykőrös Ceglédi 0 Nagymágocs Szentesi 0 Nagyvarsány Vásárosnaményi 0 Nyáregyháza Monori Nyárlőrinc Kecskeméti Nyársapát Ceglédi 0 Nyírábrány Hajdúhadházi 0 Nyíracsád Hajdúhadházi 0 Nyíradony Hajdúhadházi 0 Nyíregyháza Nyíregyházai 0 Nyírmártonfalva Hajdúhadházi 0 Nyírpazony Nyíregyházai 0 Nyírtelek Nyíregyházai 0 Ócsa Gyáli 0 Ópusztaszer Kisteleki Orgovány Kecskeméti Orosháza Orosházai 0 Örkény Dabasi Örménykút Szarvasi 0 Öttömös Mórahalomi Páhi Kiskőrösi Pálmonostora Kiskunfélegyházai Pátroha Kisvárdai 0 Petőfiszállás Kiskunfélegyházai Pilis Monori Pirtó Kiskunhalasi Település Kistérség Homokhátság (igen:, nem: 0) Pusztamérges Mórahalomi Pusztaszer Kisteleki Pusztavacs Dabasi Rém Bajai Röszke Szegedi 0 Ruzsa Mórahalomi Sándorfalva Szegedi 0 Sarkadkeresztúr Sarkadi 0 Solt Kalocsai 0 Soltszentimre Kiskőrösi Soltvadkert Kiskőrösi Szabadkígyós Békéscsabai 0 Szabadszállás Kunszentmiklósi 0 Szakmár Kalocsai 0 Szank Kiskunmajsai Szarvas Szarvasi 0 Szatymaz Szegedi Szeghalom Szeghalomi 0 Szegvár Szentesi 0 Székkutas Hódmezővásárhelyi 0 Szentes Szentesi 0 Szentkirály Kecskeméti Szentmártonkáta Nagykátai 0 Szerep Püspökladányi 0 Tabdi Kiskőrösi Táborfalva Dabasi Tápiószőlős Ceglédi 0 Tatárszentgyörgy Dabasi Tázlár Kiskőrösi Telekgerendás Békéscsabai 0 Tiszaalpár Kiskunfélegyházai Tiszajenő Szolnoki 0 Tiszakécske Kecskeméti Tiszakürt Kunszentmártoni 0 Tiszatelek Ibrány-Nagyhalászi 0 Tiszavárkony Szolnoki 0 Tompa Kiskunhalasi Tömörkény Csongrádi Törtel Ceglédi Túrkeve Mezőtúri 0 Tuzsér Záhonyi 0 Újfehértó Nagykállói 0 Újhartyán Dabasi Újlengyel Dabasi Újszilvás Ceglédi 0 Üllés Mórahalomi Vámospércs Hajdúhadházi 0 Városföld Kecskeméti Vasad Monori 0 Zákányszék Mórahalomi Zsana Kiskunhalasi Zsombó Szegedi 6

17 II. számú melléklet: a pályázat részletes értékelési szemjai A B C D Értékelési szem Max. Értékelési szemok kategóriák szerint Adható A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA 3 4 Kedvezményezett térségek közé besorolt kistérségből nyújtották-e be a pályázatot? Leghátrányosabb helyzetű kistérségből Hátrányos helyzetű kistérségből Nem 0 6 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szemból Igen 7 elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot? Nem 0 8 > év 9 Hány éve él tanyán? - év 0 < év 0 > 3 fő A tanyán élő állandó lakosok száma? -3 fő 3 fő 0 4 > fő 3 A tanyán élő 8 évnél fiatalabbak száma? 3 - fő 6 0 fő 0 7 A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli Van és főállású 8 foglalkoztatottak száma? Van, de nem főállású 9 Nincs 0 0 < 0 ha Mekkora a földbirtok mérete? 0-0 ha > 0 ha 0 3 A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya >= 0% 4 körül? < 0% 0 Lakóépület felújítási éve 000-nél korábbi. 6 Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota? Lakóépület felújítási éve 000-nél későbbi. 0 7 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 000-nél korábbi. 7

18 A B C D Értékelési szem Max. Értékelési szemok kategóriák szerint Adható 8 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 000-nél későbbi. 0 9 nincs se vezetékes, se egyedi villany 30 nincs vezetékes ivóvíz 3 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 7 nincs fúrt kút 3 nincs szilárd burkolatú út 33 nincs gépkocsi 34 >= 3 km Milyen távolságban fekszik a tanya a településtől? 3 <3km 0 36 Legalább különböző fajta haszonállatot tart. 37 Milyen haszonállat tartásával foglalkozik? -4 különböző fajta haszonállatot tart. 38 Nem tart haszonállatot Igen Tart-e valamilyen őshonos magyar állatfajtát? 40 Nem 0 4 Igen Önellátás mellett értékesít-e állatot? 4 Nem 0 43 Igen Folytat legeltető állattartást gyepterületen? 44 Nem 0 4 Legalább különböző fajta növényt termeszt. 46 Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik? -4 különböző fajta növényt termeszt. 47 Nem foglalkozik növénytermesztéssel Igen Termeszt-e helyi-, vagy tájfajta növényt? 49 Nem 0 0 Igen Ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán? Nem 0 3 Hol értékesíti a tanyai termékeket? 4 Önellátásra termel. Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít. 8

19 A B C D Értékelési szem Max. Értékelési szemok kategóriák szerint Adható 4 Felvásárlónak, kereskedőnek értékesít. Ha a helyi piac, közvetlen értékesítés aránya legalább akkora, mint a felvásárlónak értékesítés aránya 6 <, millió Ft 3 7 A tanyagazdaság tavalyi, 00-es nettó bevétele? 3, 3 millió Ft 8 > 3 millió Ft 9 Igen Tagja valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek? 60 Nem 0 6 Igen Rendelkezik szaktanácsadói szerződéssel? 6 Nem 0 63 Foglalkozik a tanyagazdaságban egyéb tevékenységgel? Feldolgozás 64 Tanyai turizmus, vendéglátás 6 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 66 Legalább három támogatási cél megjelölése 67 Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás megjelenése? Két támogatási cél megjelölése 3 68 Egy támogatási cél megjelölése A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? A fejlesztés valóban hasznos és a fejlesztés bemutatása részletes, kifejtett, teljesen összhangban van a pályázati kiírás céljaival. A pályázó kitér a technológia részletes bemutatására is. A fejlesztés valóban hasznos, de a bemutatása nem elég részletes és kifejtett, de összhangban van a pályázati kiírás céljaival. A pályázó nem tér ki a technológia részletes bemutatására. 3 9

20 A B C D Értékelési szem Max. Értékelési szemok kategóriák szerint Adható 7 A fejlesztés valóban hasznos, de bemutatása egyáltalán nem részletezett, csak elnagyolt, egyáltalán nem kibontott. A pályázó nem tér ki a technológia részletes bemutatására. 7 4 A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítás A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál. 74 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be Őshonos magyar állatfajta beállítását vállalja. 77 Helyi, vagy tájfajta növény termesztését vállalja A fejlesztés az alábbi szakmai preferenciákat teljesít-e? A klímaváltozásra való felkészülésre kísérleti növény termesztését vállalja. A fejlesztés hatására növeli az állatállomány nagyságát a gazdaságban. 80 A fejlesztés hatására legalább 0%-kal növekszik a kertészet mérete a gazdaságban. 8 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI 8 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredménye van, és ezeket igyekszik 0

21 A B C D Értékelési szem Max. Értékelési szemok kategóriák szerint Adható akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? számszerűsíteni. 83 A fejlesztésnek legalább kettő pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási pozitív és releváns eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredményét jelöli. 8 A fejlesztésnek nincs pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns A fejlesztésnek több releváns, pozitív hatása van a környezetre, amelyeket a pályázó részletesen bemutat. 87 A fejlesztésnek vannak releváns, pozitív hatásai a környezetre? Részletezi-e ezeket a pályázó? A fejlesztésnek van egy releváns, pozitív hatása a környezetre, amit a pályázó részletesen bemutat A fejlesztésnek nincs releváns, pozitív hatása a környezetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek A fejlesztésnek nincs negatív környezeti hatása. 90 A fejlesztésnek vannak negatív hatásai a környezetre? A pályázó megfelelően fellép-e ezek ellen? A fejlesztésnek vannak negatív környezeti hatásai, de ezek ellen megfelelően fellép a pályázó. 3 9 A fejlesztésnek vannak negatív környezeti hatásai, és 0

22 A B C D Értékelési szem Max. Értékelési szemok kategóriák szerint Adható ezek ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 9 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA 93 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Vane erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó? 8 A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 96 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 0%- kal nagyobb. A saját forrás csak a kötelező minimum Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e fedezni? A saját forrást teljes

23 A B C D Értékelési szem Max. Értékelési szemok kategóriák szerint Adható Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel? egészében hitel nélkül fedezi. 0 A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 0 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke A megadott költségvetés maximálisan részletezett, tételek szerint szerepelnek az összegek. Árajánlatokkal alátámasztott. A megadott költségvetés reális Reális-e a megadott költségvetés a fejlesztési tartalomhoz képest? Mellékletben árajánlatokkal alátámasztja-e? Kellő részletezettségű-e? Kiderülnek-e az egyes tételek költség összetételei? 6 A megadott költségvetés nem maximálisan részletezett, több tétel összevontan szerepel, nincs teljes elkülönülés. De vannak árajánlatok és reális a költségvetés is. A megadott költségvetés nem maximálisan részletezett, több tétel összevontan szerepel, nincs teljes elkülönülés. Nincs árajánlat sem, de a költségvetés reálisnak tűnik A megadott költségvetés egyáltalán nem részletezett, minden tétel összevontan szerepel, nincs elkülönülés. Nincs árajánlat sem és nem tűnik reálisnak a költségvetés sem. 0 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 00 3

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

FELHÍVÁS Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban 2016

FELHÍVÁS Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban 2016 FELHÍVÁS Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban 2016 Helyi gazdaságfejlesztést célzó szemléletformáló programsorozat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége energiamegtakarítást eredményező beruházásainak

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 13440 8/2014.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2013.07.30 4 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2016.

Pályázati Kiírás 2016. Pályázati Kiírás 2016. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

17/2012. (II. 29.) VM

17/2012. (II. 29.) VM 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom; 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

47/2012. (V. 11.) VM rendelet

47/2012. (V. 11.) VM rendelet 1. oldal 47/2012. (V. 11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2016.05.17 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 13526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 59. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 49/2011. (VI. 6.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására PÁLYÁZATOT HIRDET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Pályázati útmutató. természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz

Pályázati útmutató. természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz Budapest, 2015. március 31. 1/14. oldal Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló; 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben