Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezett részére kibocsátott támogatói okiratra (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki. A Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg elismerte, hogy az általános szerződési feltételekben foglaltakat megismerte, és a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogatás megítélése esetére kötelezettséget vállalt az abban foglaltak betartására és a Projekt végrehajtására. Ha a Szerződés vagy az ÁSZF módosításának tárgya az ÁSZF hatálya alá tartozó Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többletjogosítványok biztosítása, a Támogató erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve az ÁSZF-et minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett általi kézhezvételétől kezdődő határidővel módosítja. Amennyiben a felhívás és a Szerződés vagy az ÁSZF azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, a Szerződés, illetve az ÁSZF rendelkezései irányadók. Ha az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között van bármilyen eltérés, az utóbbi rendelkezései irányadók. A Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával nyilatkozik, hogy a) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) megfelelően aa) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, ab) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatálya alá, és ac) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül, b) nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt, c) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

2 d) ha ellene jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt a Támogatónak bejelenti. e) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. cikke alapján a Kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül, f) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legfeljebb az egymillió forintot nem haladja meg, a köztartozással csökkentett támogatási összegre jogosult, g) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legalább az egymillió forintot meghaladja, nem fizethető ki támogatás a részére, amíg köztartozását nem rendezte. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) és a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. Ha a Kedvezményezettnek a támogatási kérelemben vagy a Szerződésben rögzített, vagy bármely, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a Projekt műszaki-szakmai tartalma, helyszíne, költségvetése, ütemezése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni a Támogatónak. A nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. 1.2 A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása. Az ökológiai gazdálkodási kifizetések művelet olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a programban résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja. A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. 1.3 Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés Az áttérési támogatás maximális időtartama az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve kerül meghatározásra. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek. A január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére. 2

3 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak: a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év; c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év; Az átállási időszak kezdete az a támogatási kérelemben megjelölt időpont, melyet a 834/2007/EK rendelet szerinti Magyarországon elismert ökológiai tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolt. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges. A támogatással érintett terület státusza a kötelezettségvállalás ideje alatt minden év január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül a támogatási összeg (áttérési/ fenntartási) meghatározásra. Amennyiben a Kedvezményezett a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul. 1.4 A Projekt megvalósításával kapcsolatos előírások A Kedvezményezettnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek a) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő Kedvezményezett köteles december 31-ig ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni. A képzésen a Kedvezményezettnek kell részt vennie. Amennyiben a Kedvezményezett nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie. b) Amennyiben a Kedvezményezett személyében változás történik a támogatási időszak alatt, az áttérési támogatás és kötelezettség átvevőjének a kötelezettség átvételére vonatkozó évet követő egy éven belül képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az a) pontban meghatározott képzésen részt vett. c) Az a Kedvezményezett, akinek az intézkedésbe vont területe részben vagy egészben fenntartási támogatásban részesül, a kötelező képzésen való részvétel kötelezettsége alól mentesül Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek a) A Kedvezményezett a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről a jogszabály szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni. b) A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről (permetezési napló) szóló nyilvántartást, amelyet a kezelés napján, az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten, és a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni. 3

4 c) A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni. d) A gazdálkodási napló kitöltési útmutatója a honlapon legkésőbb december 31-ig közzétételre kerül. e) A gazdálkodási napló eredeti példányát amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú - a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni Referenciaelemek A Kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania: a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (a továbbiakban: HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (a továbbiakban: JFGK); b) az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet) 2. -a alapján meghatározott vonatkozó kritériumokat és minimumtevékenységeket; c) a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményeket: gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről Általános követelmények a) A kötelezettségvállalás időtartama január 1-től december 31-ig tart. b) A Kedvezményezettnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie. c) A Kedvezményezett köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIHhez. A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú. d) A szántó és ültetvény földhasználati kategória esetében a tápanyag-gazdálkodási tervet évente szükséges elkészíteni, vagy talajvizsgálati eredmények, amennyiben releváns levélanalízis alapján, vagy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigény figyelembevételével. e) A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. A tápanyaggazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (ökológiai gazdálkodásban engedélyezett műtrágyák és termésnövelő anyagok, valamint szervestárgya) és ökológiai gazdálkodásban engedélyezett műtrágyák esetén az N, P, K elemre, 4

5 szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - hasznosulási értékekre és a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott határértékek figyelembe vételével megállapított - hektáronkénti maximális mennyiségét. f) Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. g) A tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni. A Kedvezményezettnek évre vonatkozóan március 1-ig kell elkészítenie a tápanyag-gazdálkodási tervet. h) Amennyiben az érintett táblán a tápanyag-gazdálkodási tervben tervezettől eltérő gazdálkodás valósul meg, akkor az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt és a Kedvezményezettnek a tápanyag-gazdálkodási tervet módosítania kell az eltérésnek megfelelően. i) A tápanyag-gazdálkodási tervek, a talajvizsgálattal és a levélanalízissel kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni j) A Kedvezményezett köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) a 2. számú mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és március 1. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIHhez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú. k) A Kedvezményezettnek eleget kell tennie a monitoring és hatásindikátor monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének. l) Az ültetvény földhasználati kategóriában a faiskola és csemetekert kivételével a 6. számú melléklet szerinti minden gyümölcsfaj támogatásra jogosult. m) Az ültetvény földhasználati kategória keretében csak azon területek támogathatók, melyeken a támogatási kérelem beadásakor és a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható. n) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre, rizsre és zöldugarra igényelhető, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével. o) Az aromás, gyógy- és fűszernövények a zöldségnövények után járó támogatási összegre jogosultak. p) A kötelezettségvállalás időszaka alatt a Kedvezményezettnek lehetősége van arra, hogy adott tábla esetében az egyik évben a szántóföldi növénytermesztés, a másik évben pedig a zöldségtermesztés támogatási összegét igényelje a termesztett növény figyelembevételével. q) A kötelezettségvállalás időszaka alatt a Kedvezményezettnek lehetősége van arra, hogy adott tábla esetében az egyik évben a gyep földhasználati kategóriába eső területét kaszálással, míg a másik évben legeltetéssel hasznosítsa és az ennek megfelelő támogatási összeget igényelje. r) Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében támogatható. 5

6 s) Amennyiben az adott évben legeltetéses hasznosítás kerül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kialakított táblán megjelölésre, akkor az összes ezzel érintett területen átlagosan minimum 0,3 ÁE/ha legeltetési sűrűséget kell biztosítani Ültetvény kivágása és újratelepítése a) Amennyiben a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja eltér egymástól, akkor az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lehetséges. b) Amennyiben a Kedvezményezett az a) ponttól eltérően a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egy részét kívánja csak kivágni és újratelepíteni, azt abban az esetben teheti meg, ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület új telepítésű ültetvényrésze továbbra is ugyanazon ültetvénycsoportban marad. c) Az a) és b) pontban foglaltak esetén az ültetvény újratelepítését a kivágással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül kell elvégezni. d) Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen az ültetvény kivágásra, majd újratelepítésre kerül, de az új telepítésű ültetvény után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, akkor az újratelepített területre a támogatási összeg meghatározásánál az új növényfaj szerinti hektáronkénti alacsonyabb támogatási mérték kerül figyelembevételre. e) Amennyiben az új telepítésű ültetvény után magasabb hektáronkénti támogatási összeg igényelhető, mint a kivágott növényfajra, úgy a Kedvezményezett részére az újratelepített terület vonatkozásában a támogatási összeg meghatározásánál az alacsonyabb támogatási összeg kerül figyelembevételre. f) Ha a Kedvezményezett a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás befejezésétől számított 15 napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak. g) Ha az ültetvény kivágása anélkül történt, hogy a Kedvezményezett a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor a bejelentéssel egyidejűleg, a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak. h) A visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a Kedvezményezett az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi. i) A Kedvezményezettnek az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak. j) A Kedvezményezett kizárólag a bejelentés megtétele után nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, amelyben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lévő újratelepített ültetvény alapján a támogatási összeg kifizetését igényli. k) Az a kivágás, valamint az újratelepítés bejelentésére meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak és vis maior esemény bejelentésének helye nincs. l) Amennyiben az ültetvény újratelepítése a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészén vagy részén vis maior esemény miatt 12 hónapon belül nem lehetséges, akkor a Kedvezményezettnek a kötelezettségvállalással érintett 6

7 egybefüggő terület egészére vagy részére a kivágott terület nagyságához igazodó vis maioros visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak. A Kedvezményezettnek el kell végeznie az elfogadott vis maiorként kezelt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a visszamaradt, támogatásra jogosult terület EOV koordináták vagy shape file feltöltésével való beazonosítását, amelyet a vis maioros visszavonási kérelem részeként, azzal együtt elektronikus úton kell benyújtania. m) A visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a Kedvezményezett az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi. n) A támogatási időszak folyamán az ültetvény adott évi kivágás és telepítés bejelentésére vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi egységes kérelem benyújtásának határideje. Az egységes kérelem benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket a MVH a következő naptári évre veszi figyelembe. o) Az ültetvény kivágására és telepítésére vonatkozó bejelentés alapján a támogatói okirat módosításra kerül A monitoring rendszer működtetése a) A támogatási célok megvalósulásának nyomon követése érdekében a Kedvezményezettnek a jogszabályban foglaltak szerint évente nyilatkoznia kell a monitoring adatokról. b) A monitoring adatszolgáltatáson túl a gazdasági és környezeti hatások vizsgálata érdekében a Támogató hatásindikátor monitorozó rendszert működtet, amely feladat végrehajtása során a NÉBIH közreműködését veszi igénybe. c) Az a Kedvezményezett, aki a mintasokaságba kiválasztásra került, köteles a támogatási időszak alatt, valamint az azt követő naptári év során a gazdasági, természetvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi hatások monitorozása érdekében: a gazdasága teljes területére vonatkozóan a hatásindikátor monitorozó rendszert üzemeltető részére adatokat rendelkezésre bocsátani, valamint a hatásindikátor monitorozó rendszer működése érdekében meghatározott vizsgálatokban közreműködni gazdasága teljes területén. d) E kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a Kedvezményezettet költség nem terheli A Kedvezményezett által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai a) A támogatási időszak alatt: a beazonosított, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület EOV koordinátákkal rögzített határa nem változhat; az előző pont szerinti területen belül elhelyezkedő, azonos előírásokkal érintett táblák határai a támogatási időszak alatt a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül módosíthatók; a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül a táblák száma tárgyévenként és tárgyéven belül is változhat. b) A földhasználati kategóriában támogatásba vont terület növelésére kizárólag kötelezettségátvállalás révén van lehetőség. c) A földhasználati kategóriák közötti váltás egyetlen kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában sem lehetséges a támogatási időszak alatt Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 7

8 a) A Kedvezményezett a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. b) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének a támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumokban c) Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó területei vonatkozásában meg kell felelnie a vonatkozó feltételeknek. d) A gazdálkodó szervezet nevében történt változás esetén a Kedvezményezett köteles az MVH-t az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az MVH által előírt, hatályban levő nyomtatványon értesíteni azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. Amennyiben a Kedvezményezett az ügyfél-nyilvántartási rendszerben hivatalból nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, a Kedvezményezett a kérelemre történő nyilvántartásba vételét a pénzügyi következményekkel járó intézkedéssel kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg is kérelmezheti. e) A gazdálkodó szervezet cégformájában történt változás esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó eljárást kell alkalmazni. f) A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor. g) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb területet átadni nem lehet. h) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket egy földhasználónak kell átadni. i) A kötelezettségátadás és a jogutódlás csak teljes évre vonatkozhat. j) A kötelezettség átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. k) Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első évében jogutódlás és vis maior esetek kivételével nincs lehetőség. l) Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével egyszer adható át. m) Kötelezettségátadás esetén az IH és az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli. n) A kötelezettség átvevője a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a kötelezettségátadás során. o) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá az öröklés bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtania az MVH-hoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó a Kedvezményezett elhalálozása esete kivételével együttes aláírásával ellátva kell benyújtani kötelezettséget átvevő lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre. Abban az esetben, ha a kötelezettség átvevője mellett a kötelezettség átadója is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a kötelezettség átvevője által, ügyfélkapun benyújtott kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átadója elektronikusan jóváhagyhatja. A kötelezettségátadó által ügyfélkapun keresztül jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet nem kell eljuttatni az MVH részére, az a kötelezettség átadó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik. p) A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje vis maior esetek kivételével a következő: a 2017., azaz a második év vonatkozásában: december 31.; 8

9 a 2018., azaz a harmadik év vonatkozásában: december 31.; a 2019., azaz a negyedik év vonatkozásában: december 31.; a 2020., azaz az ötödik év vonatkozásában: december 31. q) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben több terület átadását is lehet kérelmezni. r) Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosításának eredményeinek másolati példányát, a tápanyag-gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az MVH által küldött iratok másolati példányát.. s) A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki Kedvezményezett volt, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az ökológiai gazdálkodási adott földhasználati kategóriájából vagy az egész intézkedésből kizárásra került. t) A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott támogatói okirat közlését követően az adott területre vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. Ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott támogatói okirat közlése adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően kell kitölteni és benyújtani. u) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtást követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat közléséig. v) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül. 2. Biztosítékok Biztosítékot a Kedvezményezett nem köteles nyújtani figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. (1a) bekezdésében foglaltakra. 3. Támogatás kifizetése 3.1. Támogatási előleg Támogatási előleg igénylésére nincs lehetőség. 3.2 Fordított áfa-előleg Fordított áfa-előleg igénylésére nincs lehetőség 3.3 Szállítói előleg Szállítói előleg igénylésére nincs lehetőség 3.4 A szállító által közvetlenül igényelhető szállítói előleg Szállító által közvetlenül igényelhető szállítói előleg igénylésére nincs lehetőség. 3.5 Beszámolási kötelezettség Beszámolási kötelezettség nem áll fenn. 9

10 3.6 A támogatás folyósítása A támogatás folyósítása a következő módon történhet: a) Az adott évi támogatás kifizetése két részletben történik. A támogatás első részlete előzetes kifizetésként a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések és a keresztellenőrzések lefolytatása után kerülhet kifizetésre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. b) Amennyiben a Kedvezményezett az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési kérelmet a támogatott területre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban az adott naptári évben is fennállnak. c) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. d) A támogatás folyósítása a évi XVII. törvény 28/A. (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik Kifizetési kérelem a) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Minden esetben a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. Az egységes kérelemben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell táblásítani és az adott évi hasznosításokat megadni. b) A kifizetési kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó jogszabály rendelkezései alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető. c) A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú. d) Kifizetés a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található lehatárolt tájképi elemek (pl. kunhalmok, facsoportok) területére is igényelhető, azok területét a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területből visszavonni nem szükséges. e) A kifizetési kérelem igénylése során, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli táblák bejelentésénél és mérésénél az adott évre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni A Támogatás összegének megállapítása A kifizetésre kerülő támogatási összeg a Szerződésben rögzítettek szerint, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelemben igényelt területnagyság alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege a következőképpen alakul: 10

11 Szántóföld Támogatás mértéke euró/ha/év 242 Zöldség Támogatás mértéke euró/ha/év 516 Almafélék Támogatás mértéke euró/ha/év Szőlő Támogatás mértéke euró/ha/év 873 Egyéb gyümölcs Támogatás mértéke euró/ha/év 734 Gyepgazdálkodás - kaszálás Támogatás mértéke euró/ha/év 84 Gyepgazdálkodás - legeltetés min 0,3 ÁE/ha Támogatás mértéke euró/ha/év 147 b) Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege a következőképpen alakul: Szántóföld Támogatás mértéke euró/ha/év 172 Zöldség Támogatás mértéke euró/ha/év 366 Almafélék Támogatás mértéke euró/ha/év 802 Szőlő Támogatás mértéke euró/ha/év 674 Támogatás mértéke Egyéb gyümölcs euró/ha/év 11

12 568 Gyepgazdálkodás - kaszálás Támogatás mértéke euró/ha/év 84 Gyepgazdálkodás - legeltetés min 0,3 ÁE/ha Támogatás mértéke euró/ha/év A Támogató a kifizetési igénylés keretében benyújtott kérelemben szereplő adatokon túl bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre, illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesülésére vonatkozóan adatot, információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni. 4. Szerződésmódosítás 4.1 A Kedvezményezett vagy a Támogató kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét indokolással ellátva, valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Támogató részére eljuttatni. 4.2 Amennyiben a módosítás a támogatás feltételeinek olyan változására vonatkozik, amelyhez a Támogató előzetes jóváhagyása szükséges, a Kedvezményezett köteles azt olyan időpontban előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Támogató a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. 4.3 A Szerződés módosítása valamennyi szerződő fél az eredeti Támogatási Szerződéssel megegyező módon történő - aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF eltérően rendelkezik. 4.4 Ha a Támogató a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős. 4.5 A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. 4.6 A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Támogató felfüggeszti, ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, egyéb esetekben felfüggesztheti. 4.7 A Szerződés kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás nem változtatja meg a Projekt alapvető célját, továbbá ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet támogatás biztosítására, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt kivételektől eltekintve. 4.8 Ha a Projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott önállóan támogatható eleme már megvalósult, a Támogató a Szerződés módosításával kezdeményezheti a Projekt szakmai tartalmának módosítását. 4.9 A Támogató a Szerződést a Kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja A Támogató akkor módosíthatja a Szerződést vagy az ÁSZF-et egyoldalúan a Kedvezményezett hátrányára, ha a Projekt szabályos megvalósítása érdekében szükséges, és a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség. 12

13 4.11 A Kedvezményezett által igényelt területeket érintő támogatási blokkok blokkazonosítójának a Földmérési és Távérzékelési Intézet általi megváltoztatásáról a Támogató köteles tájékoztatni a Kedvezményezetett, azonban a blokkazonosító megváltozásának ténye nem minősül Szerződésmódosításnak A támogatási időszak alatt a Kedvezményezett az MVH által rendszeresített, és MVH által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával, az MVH-tól kérelmezheti a) a teljes földhasználati kategória visszavonását b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonását A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza: a) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozó, elfogadott vis maior esetek; b) elfogadott vis maior esetek vonatkozásában: a földhasználat írásban történő felmondása az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által, osztatlan közös tulajdon megszüntetése során bekövetkező területméret csökkenés, illetve terület elhelyezkedésének megváltozása, az NFA által a jogosult területre vonatkozóan kiírt pályázati felhívásnak való meg nem felelés vagy a határidőn belül benyújtott pályázat alapján meg nem valósuló földhasználatot megalapozó jogviszony alapján megszűnő kötelezettségek, a támogatott területen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztési program keretében árvízi tározó működtetésére került sor, a Kedvezményezettet a természetvédelmi hatóság kötelezi a földhasználati előírások szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására A visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az MVH értesíti az ügyfelet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének visszafizetése bármely MVH által megállapított támogatás összegéből levonható A teljes kérelem visszavonása, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészének vagy egy részének visszavonása iránti kérelmet a Kedvezményezett elhalálozása esete kivételével az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH részére. A támogatott elhalálozása esetén a teljes földhasználati kategória visszavonása, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Kedvezményezett székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. A támogatási időszak folyamán a vis maior esete kivételével a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak: a 2017., azaz a második naptári év vonatkozásában: december 31.; a 2018., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: december 31.; a 2019., azaz a negyedik naptári év vonatkozásában: december 31.; a 2020., azaz az ötödik naptári év vonatkozásában: december A bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a Kedvezményezett halála kivételével elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz. Amennyiben a visszavonási kérelem egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek nem teljes egészét érinti, és a vis maiorral nem érintett rész megfelel a támogatási követelményeknek, a támogatásban maradó területet a Kedvezményezettnek fel kell 13

14 mérnie, és a vis maioros visszavonási kérelem benyújtása során az elektronikus visszavonási kérelemben be kell nyújtani az MVH részére Ha a Kedvezményezett a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján, vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el, kivéve, ha a visszavonás nem befolyásolja az ellenőrzés kimenetelét Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület adott művelési ág essetében nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül és vis maior esetek kivételével, a területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül. 5. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok Nem releváns. 6. Támogatás folyósításának felfüggesztése A Támogató a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 6.1 A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a) jogszabály előírja, illetve a szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a támogatási szerződéstől történő elállást teheti szükségessé, b) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van és köztartozását a Támogató által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki, c) a Támogatónak a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, d) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján indokolt, e) jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a Kedvezményezett számára, annak elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén, f) a támogatási szerződés módosítása van folyamatban, amennyiben a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, vagy 6.2 A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását jogszabály ilyen irányú rendelkezése, illetve az ÁSZF szerinti szerződésszegés esetén. 6.3 Ha a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt a Támogató által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 6.4 A támogatás felfüggesztése esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 7. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 7.1 Jogkövetkezmények érvényesítésének általános szabályai 14

15 Ha bármely szankció, elutasítás, kizárás a vonatkozó támogatási összeg kifizetését követően kerül megállapításra, akkor a Kedvezményezettnek már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett részét a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie. 7.2 Területeltérésre vonatkozó jogkövetkezmények a) Ha a tábla elutasításra kerül, a területeltérésre vonatkozó szabályozás alkalmazása mellett a tábla területe 0 ha-ként kerül figyelembe vételre. b) A 640/2014/EU Bizottsági rendelet 19. cikk szerinti igényelt terület és az ellenőrzéseket követően megállapított terület közötti különbség megállapítása földhasználati kategóriánként történik. 7.3 Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei a) Ha az adott évi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett adott táblán valamely referenciaelemet (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények, 10/2015. (III.13.) FM rendelet minimumkövetelményei, a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmény) nem tartotta be, akkor az érintett tábla adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül. Amennyiben a gazdálkodó állatot tart és a gazdaság nem rendelkezik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szerinti trágyatárolóval, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül. b) Ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségének, a Kedvezményezett adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül. c) Ha a Kedvezményezett a gazdálkodási naplót hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, úgy az érintett évre jutó támogatási összeg 1%-ára nem jogosult. d) Ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló 1. számú mellékletben meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy az érintett évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult. e) Ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a tápanyag-gazdálkodási terv 2. számú mellékletében foglalt adattartalmának benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a földhasználati kategóriára az érintett évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult. f) Ha a Kedvezményezett a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre nem készíti el a megadott határidőig a tápanyag-gazdálkodási tervet, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre az adott évi támogatás 5%- ra nem jogosult. g) Ha az áttérési támogatásban részt vevő Kedvezményezett az ökológiai gazdálkodási képzésen december 31-ig nem vesz részt, akkor nem jogosult az első évre jutó támogatási összeg 25%-ára. h) Amennyiben a Kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, akkor az áttérési támogatás és kötelezettség átvevőjének a kötelezettség átvételére vonatkozó évet követő egy éven belül képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült. Amennyiben a kedvezményezett a képzésen való részvételnek nem tesz eleget, akkor nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 25%-ára. 15

16 i) Ha a Kedvezményezett valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes egészére nem tudja maradéktalanul igazolni a támogatási időszakból már eltelt év(ek) és az adott év teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kizárásra kerül és a területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. j) Ha a Kedvezményezett a monitoring és a hatásindikátor monitorozó rendszer keretén belüli adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, az adott évre jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre. k) Ha a tábla ellenőrzéseket követő mérete nem éri el a 0,3 ha nagyságot, akkor az érintett tábla az adott évre vonatkozóan elutasításra kerül. l) Ha az adott földhasználati kategóriában támogatható terület nem éri el az 1 ha nagyságot, akkor az adott évre a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület elutasításra kerül. m) Amennyiben a Kedvezményezett nem tesz eleget a terület helyszíni beazonosítását szolgáló sarokpont kijelölésére irányuló kötelezettségének, és ez nem akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható, részére a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre jutó támogatási összeg 1%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre; ez akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés nem végrehajtható, de a kötelezettség teljesítésre vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül pótolja a sarokpont kijelölésére vonatkozó kötelezettségét, úgy részére a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre. Ha a felszólítás ellenére a sarokpont kijelölését nem pótolja, az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott évben elutasításra kerül. n) Ha a Kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, vagy a kifizetési kérelme egynél több alkalommal teljes mértékben elutasításra kerül, akkor kedvezményezett a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. o) Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan kifizetési kérelmet, vagy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozó kifizetési kérelme elutasításra kerül, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. p) Ha az egységes kérelemben meghatározott határidőn túl, de az adott éven belül történik meg a kifizetési kérelem módosítására vonatkozó kérelem benyújtása, úgy az érintett tábla vonatkozásában a módosításra vonatkozó kérelem nem kerül figyelembevételre. q) Az ültetvény művelési ág esetén a Kedvezményezett az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha 16

17 a Kedvezményezett az adott évi egységes kérelem benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be; nem tesz eleget az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy az ültetvény újratelepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének; a Kedvezményezett 12 hónapon belül nem végzi el az ültetvény újratelepítését; a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény részének vagy egészének kivágását követően nem a teljes kivágott területen történik az újratelepítés a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül; vagy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen található ültetvény egy részének kivágásakor más ültetvénycsoportba tartozó növény kerül újratelepítésre a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül. r) Amennyiben a Kedvezményezett a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1306/2013/EU tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 640/2014/EU rendeletre hivatkozik az MVH eljárása során, abban az esetben az ezzel összefüggő bizonyítási kötelezettség őt terheli. s) Az általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei összeadódnak. t) Azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában, amelyekre a Kedvezményezett nem rendelkezik területmérési jegyzőkönyvvel, az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekre járó első évi támogatási összeg 5%-ra nem jogosult. 7.4 Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei a) Ha a Kedvezményezett az adott tábla vonatkozásában a tápanyag-gazdálkodási tervben meghatározott maximális N, P, K hatóanyagnál több hatóanyagot juttat ki műtrágyával, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri alkalommal 30%-ra nem jogosult. b) Ha a Kedvezményezett az adott tábla vonatkozásában a tápanyag-gazdálkodási tervben meghatározott maximális N hatóanyagnál több hatóanyagot juttat ki szervestrágyával, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri alkalommal 30%-ra nem jogosult. c) Ha a Kedvezményezett az ökológiai gazdálkodás növényvédelmi szabályait megsérti, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri alkalommal 30%-ra nem jogosult. d) Ha a Kedvezményezett tiltott szerrel csávázott vetőmagot használ fel, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 15%-ra, többszöri alkalommal 30%-ra nem jogosult. e) Ha a kedvezményezett a vetésváltás szabályait megsérti, akkor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre eső támogatási összeg első alkalommal 3%-ra, többszöri alkalommal 15%-ra nem jogosult. 17

18 f) Ha a Kedvezményezett ökológiai gazdálkodásba vont területének ökológiai státuszát átálltból átállás alattira visszaminősítik, az átállási időszaka újraindul vagy kizárásra kerül, akkor az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott évre elutasításra és a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, valamint a területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni. 8. Vis Maior szabályok 8.1 Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat jogszabály állapítja meg. 8.2 Vis maior esemény fennállása a kötelezettségek a) adott évre vonatkozó, vagy b) a támogatási időszak fennmaradó részére vonatkozó teljesítése alól mentesíti a Kedvezményezettet. 8.3 A 8.2. a) pontja szerinti esetben a Kedvezményezett részére a vis maiorral érintett földterületre az adott évben járó támogatási összeg teljes összege kifizetésre kerül. 8.4 Amennyiben a 8.2 b) pontja szerinti esemény valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészét vagy annak egy részét érinti, úgy az MVH a tárgyévet követő évtől kizárja az adott területet a támogatott területek közül, azonban a Kedvezményezettet a területre már igénybe vett támogatás vonatkozásában visszafizetési kötelezettség nem terheli. 8.5 A vis maiorra vonatkozó jogszabályon túl a Kedvezményezett szempontjából nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben: a) az osztatlan közös tulajdon megszüntetése után a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése méretével vagy elhelyezkedésével nem azonos; b) a jogosult terület vonatkozásában az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság a földhasználóval kötött haszonbérleti szerződést írásban felmondja; c) a támogatott területen a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (a továbbiakban: VTT) program keretében árvízi tározó működtetésére került sor; d) a Kedvezményezettet a természetvédelmi hatóság kötelezi a tematikus előíráscsoportban rögzített földhasználati előírások szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására; e) a Kedvezményezett és az NFA vagy a vagyonkezelő között, az NFA által a támogatott területre vonatkozóan kiírt haszonbérleti pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül benyújtott pályázat alapján nem jön létre földhasználatot megalapozó jogviszony; f) a Kedvezményezett nem felel meg az NFA által kiírt haszonbérleti pályázat feltételeinek A 8.5 bekezdés pontjai szerinti események esetében a 8.2 bekezdés b) pontjában, foglaltakat kell alkalmazni. 8.7 A 8.2 és a 8.5 bekezdésben foglalt esetekben a Kedvezményezettnek az ügyben eljáró más szerv által kiadott irat másolatát a közlést követő 15 napon belül meg kell küldenie az MVH-nak. 8.8 Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a kötelezettséget átvállaló az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az az ökológiai gazdálkodás előírásai szerinti hasznosításnak minősül. 18

19 9. Támogatások ellenőrzése 9.1 A Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalt kötelezettségek betartásának, előírások teljesítésének, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja A Bizottság 809/2014/EU rendelete és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések alapján évente történő adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek és az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában az MVH végzi, amelybe külön megállapodás alapján állami szerveket bevon. Az ellenőrzésekre az adott évi egységes kérelemre vonatkozó külön rendelet rendelkezései alkalmazandók, de a támogatott területek a kifizetési kérelem meglététől illetve annak tartalmától függetlenül is ellenőrzésre kerülhetnek Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a vizsgált évre/évekre és az adott év/évek minden napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot. 9.4 A Kedvezményezettnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körű ellenőrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló, a tápanyag-gazdálkodási terv adott évre és a támogatási időszak korábbi éveire vonatkozó példányainak, valamint az azokban szereplő anyagok felhasználására vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak. 9.5 A helyszíni ellenőrzés a gazdálkodási napló eredeti példányában foglaltakat is figyelembe veszi. 9.6 A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása az ökológiai gazdálkodás támogatás esetében úgy kerül megállapításra, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek támogatott összterülete (agrár-környezetgazdálkodási kifizetés gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok, ökológiai gazdálkodás legeltetéses gyepgazdálkodás támogatás, ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram), valamint az adott támogatás(ok) releváns területeinek előírt állatsűrűség szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely a Kedvezményezettnek a támogatás(ok) releváns területeinek vonatkozásában előírt állatsűrűségi minimum előírások teljesítéséhez szükséges. Amennyiben nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy mindhárom intézkedés keretében meg nem felelés kerül megállapításra. 9.7 A legeltetéses gyepgazdálkodás állategységhez kötött kötelezettségét (0,3 ÁE/ha) a Kedvezményezett teljesítheti az állat tartójaként saját állatok legeltetésével vagy bérlegeltetéssel. 9.8 A legeltetéses gyepgazdálkodás esetében támogatásban az a Kedvezményezett részesülhet, aki a teljes támogatási időszak alatt a legeltethető állatokra vonatkozóan a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján 19

20 vezetett nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepel, valamint eleget tesz: a. a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben, b. a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, c. a juh- és kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. 9.9 A bérlegeltetés keretén belül legeltetett állatok a legeltetéses gyepgazdálkodásra vonatkozó legeltetési sűrűség teljesítésének helyszíni ellenőrzése során abban az esetben vehetők figyelembe, amennyiben a bérlegeltetett állatok a 9.8 pontban hivatkozott nyilvántartásokban a bérlegeltető nevén szerepelnek, és a bérlegeltetésről a bérlegeltetett állatállomány tekintetében a Kedvezményezett a bérlegeltetett állatállomány tartójával kötött írásbeli megállapodással rendelkezik A legeltetési sűrűség számításakor a ténylegesen a területen legeltetett állatok állategységben meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület nagyságával Az előírások teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állategység a gazdálkodási napló adatait is figyelembe véve kerül meghatározásra A területmérési jegyzőkönyv meglétének ellenőrzése során az érintett terület vonatkozásában rendelkezésre álló az ÚMVP AKG támogatás keretében készült területmérési jegyzőkönyv attól függetlenül elfogadható, hogy a területmérési jegyzőkönyvet kinek a nevére állították ki, de a felhívás mellékletében szereplő területmérési jegyzőkönyv adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak megfelelően aktualizálni kell a területmérési jegyzőkönyvet Az ökológiai tanúsító szervezet minden év szeptember 30-ig a kifizető ügynökségnek adatszolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt adott év vonatkozásában a Kedvezményezett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeinek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó átállási időszak kezdetének dátumáról, valamint arról, hogy a Kedvezményezett rendelkezik a kötelezettségvállalási időszak adott évére ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződéssel. Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státusza a szeptember 30-ai adatszolgáltatást követően kerül megszüntetésre vagy visszaminősítésre vagy az ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződés ezután kerül megszüntetésre, akkor az ökológiai tanúsító szervezet nyolc napon belül megküldi a kifizető ügynökségnek az érintett földterület és a kedvezményezett azonosító adatait. Az ökológiai tanúsító szervezetek minden tárgyévi visszaminősítést és ökológiai státusz megszűnésének tényét 8 napon belül jelzik a kifizető ügynökség felé Amennyiben a Kedvezményezett a területmérés során nem külön kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként méri fel az átállás alatti és az átállt területeket, illetve az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdete alapján, akkor a korábban átálló terület átállási időszakának kezdete alapján kerül meghatározásra az egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület támogatási összege Ha a kifizetési kérelemben megjelölt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek között toleranciát meghaladó mértékű átfedés van, az MVH a Kedvezményezettet hiánypótlás keretében felszólítja a kérelemben megadott adatok helyesbítésére. Az értesítésben meg kell jelölni az átfedő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekre benyújtó kedvezményezetteket, és a kérelemben foglaltaknak 20

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében grár-környezetgazdálkodási intézkedésben részvételre jogosult Kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma: VP4-12.2.1-16.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása FELHÍVÁS Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására A Felhívás címe: Erdősítés támogatása A Felhívás kódszáma: VP5-8.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzéshez A képzési program kódszáma: b8/2 A képzési program megnevezése: Agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet Magyar joganyagok - 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 1. oldal területalapú támo 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP AKG Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP források -2016-158 666

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.3.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2015/41. Megjelent a Vidékfejlesztési programok idei menetrendje A Kormány 1721/2015. (X. 6.)

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról A 2009.06.07. óta hatályos szöveg Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. (2) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet. az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. 1. Értelmező rendelkezések

50/2012. (V. 25.) VM rendelet. az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. 1. Értelmező rendelkezések 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 26/2010. (XI. 4.) VM rendelet 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet 110/2010. (XI. 4.) OGY 1221/2010.

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17845 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A növénytermesztés korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló; 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel

Részletesebben

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása 15988 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 160. szám A földművelésügyi miniszter 27/2014. (XI. 25.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével

Részletesebben

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom; 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

17/2012. (II. 29.) VM

17/2012. (II. 29.) VM 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben