Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési Megállapodás, TERVEZET"

Átírás

1 Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út ) a továbbiakban MVH képviseletében eljár: Dr. Rieger László Telefon: Telefax: cím: másrészről..... (név, cím) a továbbiakban Segélyszervezet Ügyfél regisztrációs szám:.... Cégjegyzékszám:... Adószám:... Számlavezető bank:.... Számlaszám:.... Kapcsolattartó: Telefon: Telefax: cím: a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek között az alulírott helyen és napon. 1

2 1. Előzmények 1.1. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása program (a továbbiakban: EU Élelmiszersegély program) céljára kijelölt intervenciós készletek, illetve költségvetési keret felhasználásával előállított élelmiszersegélyt biztosít Magyarország legrászorulóbb személyei számára, a Bizottság október 29-i, a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelete szerint Az élelmiszersegély szétosztása az EU Élelmiszersegély programban résztvevő azon segélyszervezetek útján történik, amelyek a jelen Együttműködési Megállapodásban említett rendeletek és MVH Közlemény alapján az élelmiszerek szétosztására az MVH-val együttműködési megállapodást kötnek. Az Együttműködési Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a segélyszervezet rendelkezzen a 177/2009. (XI. 20.) számú MVH Közlemény alapján benyújtott, az EU Élelmiszersegély programban való részvételi kérelme tárgyában az MVH által hozott, a segélyszervezet részvételi kérelmét elfogadó határozattal Az MVH elfogadó határozatának, valamint az Együttműködési Megállapodás megkötésének feltétele volt továbbá, hogy a Segélyszervezet igazolja, hogy rendelkezik mindazon, a 177/2009. (XI. 20.) számú MVH Közleményben meghatározott jogosultságokkal, amelyek alapján a jelen Együttműködési Megállapodás tekintetében, mint Segélyszervezet teljes jogkörrel eljárhat. 2. Az Együttműködési Megállapodás célja Az EU Élelmiszersegély program célja, hogy az Európai Unió által biztosított élelmiszersegély az MVH koordinálásával a Segélyszervezet közreműködésével eljusson a Magyarországon élő rászoruló személyek részére. E szerződés megkötésével a Segélyszervezet lehetőséget szerez az EU Élelmiszersegély programban való részvételre, azonban az MVH hivatkozva a Közlemény III. 4. pontjára nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a végrehajtás során abban az esetben is biztosít élelmiszert a Segélyszervezet részére, amennyiben a Segélyszervezet tevékenysége, illetve a Program végrehajtása során felmerülő egyéb körülmény a Segélyszervezet részvételét kizárja, vagy már nem teszi indokolttá. Az EU Élelmiszersegély program célja továbbá, a nehéz helyzetben élő emberek számára történő segítségnyújtás az élelmiszeradományok segítségével, azonban a Program végrehajtása nem eredményezheti a rászorultsági körbe tartozás hosszú távú konzerválását, illetve a kizárólag segélyből történő megélhetés elősegítését. 2

3 3. Az Együttműködési Megállapodás teljesítésének általános feltételei, értelmező rendelkezések 3.1. A Segélyszervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás alapján az EU Élelmiszersegély program keretében a 2010-es végrehajtási évtől kezdődően, az adott végrehajtási évben a részére eljuttatott élelmiszereket helyi szinten és minden egyéb beavatkozás nélkül közvetlenül, szükség szerint csomag vagy étkeztetés formájában napi vagy heti rendszerességgel eljuttatja a legrászorulóbb személyeknek, illetőleg vállalja az élelmiszerek helyi szintű szétosztását azon területeken, ahol a legrászorulóbb személyek élnek Az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztásra kerülő élelmiszersegély megyei, rászorulói csoportonkénti és a programban résztvevő segélyszervezetek közötti megoszlását az MVH határozza meg. A Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy a szétosztásra kapott élelmiszer mennyiségének és fajtájának meghatározásával szemben kifogással nem élhet Legrászorulóbb személyek alatt jelen Együttműködési Megállapodás alkalmazása tekintetében azok a természetes személyek, egyének, valamint az ezen személyekből álló családok vagy csoportok értendők, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak: a. létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők; Azon személyek, családok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek esetében az egy főre jutó jövedelemszint a létminimumhoz közeli értéket jelent. Jelen meghatározástól a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésére álló információk alapján (pl.: a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei, életmódja, esetlegesen a munkavállalási hajlandóság, stb.) indokolt esetben pozitív és negatív irányban is eltérhet. b. kisnyugdíjasok; Azon személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik nyugdíja és egyéb forrásból származó jövedelme a létminimumhoz közeli értéket jelent, azonban ezen értékhatártól a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésére álló információk alapján (pl.: a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei stb.) indokolt esetben pozitív és negatív irányban is eltérhet. c. hátrányos szociális helyzetű gyermekek. Azon személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet rendelkezésére álló információk alapján szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében vesznek részt és az élelmiszersegélyt ezen gyermekek ellátására fordítják. 3

4 3.4. Az alábbi táblázat tartalmazza a Központi Statisztikai Hivatal által a létminimum értékének meghatározása céljából végzett kutatás eredményét, amely segítséget jelenthet az egyes személyek rászorultsági kategóriába tartozásának megállapításához. A számok nem jelentenek kötelező értékhatárokat, a rászorultsági szint meghatározása minden esetben az élelmiszerek osztását végző, vagy azt koordináló szervezet feladata és felelőssége, azonban a táblázatban feltüntetett értékeknél jelentősen magasabb jövedelemmel rendelkező személyek, családok csak kifejezetten indokolt esetben nyilváníthatóak rászorulónak. Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban, 2007 Háztartástípus Egy főre számított havi érték, Ft összesen Aktív korúak háztartásai 1 felnőtt felnőtt 1 gyermekkel felnőtt 2 gyermekkel felnőtt felnőtt 1 gyermekkel felnőtt 2 gyermekkel felnőtt 3 gyermekkel felnőtt 4 gyermekkel felnőtt felnőtt 1 gyermekkel felnőtt 2 gyermekkel felnőtt 3 gyermekkel felnőtt 4 gyermekkel Nyugdíjas korúak háztartásai 1 személy személy személy A rászorultság megállapításánál kizárólag a személy jövedelmi viszonyait, életkörülményeit, életmódját lehet figyelembe venni Az EU Élelmiszersegély program keretében adományként átadott élelmiszer az MVH közreműködésével és utasításai szerint, a Segélyszervezet, illetve a vele kapcsolatban álló alvállalkozói szervezetek más, hasonló feladatokat végző szervezetek, települési önkormányzatok, szociális intézmények, vagy kistérségi társulások útján jut el a magyarországi rászorulókhoz. Az EU Élelmiszersegély programot az Európai Unió finanszírozza. 4

5 3.7. A jelen Együttműködési megállapodás tartalmát képezi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 177/2009. (XI. 20.) számú, az EU Élelmiszersegély programban történő részvétel feltételei a segélyszervezetek részére a 2010-es költségvetési évvel kezdődő végrehajtási időszak vonatkozásában című Közleménye is, így az abban foglaltak mindkét fél számára kötelező érvényűek. 4. A Segélyszervezet jogai és kötelezettségei 4.1. Együttműködő Felek rögzítik, hogy Segélyszervezet teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a program keretében átvett élelmiszerekért az átvételtől a szétosztás lezárultáig, kivéve a vis maior eseteit, illetve azon eseteket, amelyekben a feldolgozó felelőssége állapítható meg. Amennyiben Segélyszervezet az átvett élelmiszerrel kapcsolatban minőségi hibát észlel, köteles a hiba tényéről az MVH-t 2 munkanapon belül értesíteni. A minőségi hibás élelmiszert a gyártó kizárólag az MVH engedélyével, illetve felszólítása alapján cserélheti ki. A Segélyszervezet raktárába történő beszállítás során megsérült élelmiszermennyiséget a beszállító az MVH külön értesítése, vagy utasítása nélkül is jogosult kicserélni, azonban a hibás mennyiséget a szállítási igazoláson fel kell tüntetni. A hibás mennyiség cseréjét, pótlását külön szállítási igazoláson kell visszaigazolni Segélyszervezet kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, és ellene semmilyen hatósági eljárás (büntető, szabálysértési, adóhatósági, stb.) nincs folyamatban. Alvállalkozók 4.3. Segélyszervezet szerződést köthet más, hasonló feladatokat végző szervezetekkel, szociális intézményekkel, illetve települési önkormányzatokkal, és azokat alvállalkozóként a jelen Együttműködési Megállapodás szerinti EU Élelmiszersegély program résztvevőivé teheti a jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy amennyiben alvállalkozót kíván bevonni a program végrehajtásába, az adott település vonatkozásában más szervezetekkel szemben köteles előnyben részesíteni a települési önkormányzatot, vagy saját tagszervezetét Az EU Élelmiszersegély program végrehajtásában alvállalkozóként kistérségi társulások is részt vehetnek. A kistérségi társulás jogosult az általa a Segélyszervezettől átvett élelmiszert a területén lévő és ugyanazon Segélyszervezethez tartozó települési önkormányzatok részére továbbadni. Egy kistérségi társulás kizárólag egy segélyszervezettől vehet át élelmiszert. A kistérségi társulások más kistérségi társulások részére, a települési önkormányzatok más települési önkormányzatok részére az élelmiszert nem adhatják tovább Amennyiben a Segélyszervezet alvállalkozóként bevont segélyszervezetek, települési önkormányzatok, szociális intézmények, vagy kistérségi társulások (együttesen: alvállalkozók) közreműködésével kívánja végezni az élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos tevékenységet, úgy Segélyszervezet vállalja, hogy az alvállalkozókkal az élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos tevékenység tárgyában szerződést köt. 5

6 4.7. Segélyszervezet vállalja, hogy az általa az alvállalkozókkal kötött szerződésben feltüntetésre kerül, hogy az alvállalkozó vállalja minden, a segélyszervezet számára a jelen Együttműködési Megállapodásban meghatározott kötelezettség teljesítését, valamint hogy az alvállalkozó további alvállalkozókat nem vonhat be az EU Élelmiszersegély program végrehajtásába, és az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Élelmiszersegély program keretein belül legfeljebb a pontban meghatározott számú, az MVH-val szerződött Segélyszervezet áll kapcsolatban, más segélyszervezettől élelmiszert nem vesz át. A Segélyszervezet vállalja továbbá, hogy a közte és az alvállalkozók között létrejött szerződés egyebek mellett tartalmazza a jelen Együttműködési Megállapodás alábbi pontjaiban foglaltakat is (az alvállalkozói szerződéseknek megfelelő értelemszerű megfogalmazásban): , 4.1., 4.12., 4.15., 4.25., 4.26, 4.27., 4.28., 4,32., 4.34., 4.36., 4.41., 4.51., és az 6.1. pontok. Segélyszervezet vállalja, hogy nem von be, illetve nem alkalmaz az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki nem felel meg a jelen pontban, valamint a 4.8. pontban foglaltaknak Segélyszervezet a jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítésébe bevont alvállalkozók/munkavállalók tevékenységéért teljes felelősséget vállal. Segélyszervezet az alvállalkozók tevékenységért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az alvállalkozóra is kiterjednek a Segélyszervezetet terhelő kötelezettségek. A Segélyszervezet által az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítésébe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Segélyszervezet köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, vagy költségköveteléssel az MVH-val szemben fellépni. Segélyszervezet nem jogosult továbbá semmilyen, az alvállalkozókat megillető díj-, vagy költségköveteléssel az MVH-val szemben fellépni. Raktározással kapcsolatos feltételek 4.9. Segélyszervezet szavatosságot vállal azért, hogy az élelmiszerek tárolására megfelelő tárolókapacitású raktárral (amit bérelhet is) rendelkezik, továbbá a raktározásra vonatkozó, a jelen Együttműködési Megállapodásban meghatározott feltételeket betartja Segélyszervezet az EU Élelmiszersegély programban csak olyan raktárral vehet részt, amelyet az MVH részére bejelentett és az, az MVH részéről jóváhagyásra került. Amennyiben Segélyszervezet az Együttműködési Megállapodás aláírását követően új raktárat kíván bevonni az EU Élelmiszersegély program végrehajtásába, köteles ezen szándékáról az MVH-t, az érintett raktárba történő élelmiszer beszállítását legalább 90 nappal megelőzően értesíteni Segélyszervezet vállalja, hogy az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztásra kapott élelmiszer tárolására szolgáló raktára megfelel az alábbi követelményeknek: száraz, gondosan karbantartott és kártevőmentes; élelmiszer tárolására vonatkozó, érvényes működési engedéllyel rendelkezik; alkalmas a raktározott élelmiszerek minőségének és mennyiségének megőrzésére a kitárolás befejezéséig; rendelkezik hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas eszközzel és a mért értékeket nyilvántartja; rendelkezik olyan technikai felszereltséggel, amellyel biztosítható az élelmiszerek szállítójárművekről történő gyors lerakodása, valamint raktárban történő elhelyezése. 6

7 4.12. Segélyszervezet vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó élelmiszereket tiszta, napfénytől védett, száraz tárolóhelyeken, az egészségügyi előírások betartásával tárolja, továbbá vállalja, hogy az ugyanazon tételhez tartozó árumennyiséget egy helyen, más tételektől, illetve egyéb áruféleségektől jól elkülönítetten, könnyen hozzáférhető és azonosítható módon tárolja Segélyszervezet, vagy a tárolásért felelős személy köteles olyan raktárnyilvántartást vezetni, és azt az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani, amely alapján az egyes élelmiszersegély tételek következő adatai ellenőrizhetők: tárolási tételszám és az adott tételhez tartozó áru tömege; a betárolás és kitárolás dátuma; a tételhez tartozó árumozgás pontos dokumentációja; a raktár címe; hőmérséklet és páratartalom értékek, legalább heti egyszeri méréssel a tárolás időtartama alatt; az élelmiszerek tárolási helye a raktáron belül Segélyszervezet a raktározott élelmiszersegély tételek kezelése során hitelesített mérőműszereket, illetve pontos mérlegeket köteles használni Segélyszervezet köteles az élelmiszersegélyként átvett élelmiszerek minőségét megőrizni az átvételtől a kiosztásig. Szállítás, élelmiszerek átvétele Segélyszervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az élelmiszersegélynek a raktárába történő szállításának ütemezéséről a szállítást végző feldolgozóval előzetesen egyeztet és írásos szállítási ütemtervet készít, amelyet az MVH-nak jóváhagyás céljából bemutat. A szállítási ütemtervtől eltérni csak indokolt esetben, az MVH engedélyével lehet. Amennyiben Segélyszervezet nem tudja az élelmiszersegélyt a szállítási ütemtervben meghatározottak szerint fogadni, úgy köteles a szállítást végző feldolgozóval egyeztetett és elfogadott módosított ütemezés szerinti szállítás engedélyezését írásban kérelmezni az MVH-tól. Az MVH Központi Hivatalához faxon eljuttatandó kérelem érvényességi feltétele, hogy azon mind a Segélyszervezet, mind a feldolgozó aláírása szerepeljen Segélyszervezet tudomással bír arról, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó termékek csomagolását letörölhetetlen jelöléssel kell a feldolgozónak ellátni, amely az alábbi információkat tartalmazza: az élelmiszer megnevezését; az összetevők felsorolását; az élelmiszer nettó mennyiségét, amelyet tömeg-, vagy térfogategységben kell megadni; a gyártás évét, hónapját, napját és szavatossági idejét, vagy az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamának lejárati dátumát; az élelmiszer előállítójának nevét, cégnevét, vagy jelét, amely jelölés alapján az üzemnek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, valamint címét; EU ÉLELMISZERSEGÉLY Kereskedelmi forgalomba nem hozható jól olvasható feliratot; Az Európai Unió lobogójának képét és a Magyar Köztársaság lobogójának, vagy címerének képét; az adott tételt jelölő, MVH által meghatározott tételszámot. 7

8 4.18. Segélyszervezet vagy megbízottja köteles az élelmiszer átvételét a feldolgozó által rendelkezésre bocsátott szállítási igazoláson aláírásával és pecséttel igazolni, továbbá a pontban szereplő információk hiánytalan meglétét ellenőrizni, és az ellenőrzés eredményét a szállítási igazoláson feltüntetni. Amennyiben a feldolgozó nem tüntette fel az élelmiszerek csomagolásán az előző pontban szereplő adatokat, Segélyszervezet köteles erről az MVH-t a szállítást követő munkanap óráig értesíteni, valamint Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy a hiba kijavításáig az érintett termékmennyiség esetében a szétosztást nem kezdheti meg Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a szállítási igazolás Megjegyzés rovatába mindkét Fél bejegyezheti észrevételeit, azonban az észrevételeknek mindkét példányon megegyező formában kell megjelenniük. Amennyiben az adott szállítmány sérült mennyiségeket tartalmaz, illetve áruhiánnyal érkezik, a Segélyszervezet képviselője minden esetben köteles ezen tényeket mindkét példány Megjegyzés rovatában feltüntetni Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a szállítási igazoláson a kitöltést követően történő javítás esetén a javítás tényét a javítást végző személy aláírásával, a dátum, pecsét és a jav. vagy javítva szó feltüntetésével kell megjelölni. A javítást mindig az eredeti példányon kell elvégezni, új szállítási igazolás kiállítására nincs lehetőség Segélyszervezet a szállítási igazolásokat amelyek bizonyítják az élelmiszersegély tételek feldolgozó által, a Segélyszervezet raktárába történő leszállításait, köteles élelmiszersegély tételenként összesíteni, a kitöltés megfelelőségét ellenőrizni és a szállítási igazolásokat az adott tételhez kapcsolódó utolsó szállítást követő 5 munkanapon belül benyújtani az MVH-hoz személyesen, vagy faxon Segélyszervezet azokat a szállítási igazolásokat, amelyekkel az élelmiszersegély Segélyszervezet raktárából a szétosztás helyszínére történő szállításai igazolhatóak, köteles tételenként összesíteni. Élelmiszerek kiosztása Segélyszervezet tudomásul veszi, amennyiben valamely településen az élelmiszerek osztását nem a települési önkormányzat közreműködésével valósítja meg, az EU Élelmiszersegély programról ebben az esetben is köteles a települési önkormányzatot tájékoztatni és egyben javaslatot kérni a rászorulók személyének vonatkozásában Az MVH a feldolgozók által a Segélyszervezet raktárába beszállított bizonyos élelmiszer tételeket laboratóriumi minőségellenőrző vizsgálatoknak veti alá, ezért Segélyszervezet az élelmiszerek kiosztását kizárólag az MVH által kiadott, az adott tételre vonatkozó engedély alapján kezdheti meg. A tétel kiosztására vonatkozó engedély -en, vagy faxon kerül megküldésre Segélyszervezet vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó élelmiszereket tiszta, élelmiszer szállítására egészségügyileg megfelelő járműveken szállítja, illetve szállíttatja. 8

9 4.26. Segélyszervezet vagy alvállalkozója a szétosztandó élelmiszereket a rászorulók részére csak ingyenesen adhatja át a 1. számú melléklet szerinti Kiosztási adatlap használatával. Az élelmiszert átvevő rászoruló, illetve szociális intézmény megbízottja az átvétellel egyidejűleg aláírásával látja el a Kiosztási adatlapot, ezzel igazolva az átvétel tényét. Segélyszervezet az élelmiszerekért a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kérhet, a szétosztásra átvett élelmiszert el nem adhatja. Segélyszervezet a rendelkezésére bocsátott élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos tevékenységet csak a jelen Együttműködési Megállapodásban rögzített feltételek betartásával végezheti. Segélyszervezet vállalja, hogy az élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos tevékenysége teljes tartama alatt mindenkor biztosítja a nyomonkövethetőséget, az átláthatóságot A Kiosztási adatlapon minden élelmiszersegélyben részesülő rászoruló személy (pl.: a rászoruló család valamennyi tagjának) nevét fel kell tüntetni, abban az esetben is, amennyiben a kiosztáskor nincs jelen. Ebben az esetben a Kiosztási adatlapot a segélyezett nevében élelmiszert átvevő személy (pl.: hozzátartozó, vagy meghatalmazott) írja alá Segélyszervezet köteles az élelmiszersegélyként átvett élelmiszereket szétosztani a szavatossági idő lejárta előtt, de legkésőbb február 11-ig Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy azon településeken, amelyeknek lélekszáma nem éri el az főt, egy segélyszervezet, azon településeken, amelyek lélekszáma meghaladja az főt, két segélyszervezet, azon településeken, amelyek lélekszáma meghaladja a főt, három segélyszervezet jogosult az élelmiszerek osztására. Budapest esetében Segélyszervezet vállalja, hogy az élelmiszerek szétosztását kerületenként szervezi, valamint tudomásul veszi, hogy egy adott kerületben legfeljebb három segélyszervezet jogosult az élelmiszerek osztására Segélyszervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Élelmiszersegély programban résztvevő további Segélyszervezettel egyeztet az alvállalkozókkal, illetve saját segélyezési tervével kapcsolatban annak érdekében, hogy biztosított legyen ugyanazon rászorulói kör több szervezet által történő segélyezésének elkerülése, figyelemmel a pontra. Az egyeztetés írásba foglalt eredményét az MVH külön felszólítása esetén Segélyszervezet elektronikus módon köteles eljuttatni az MVH részére. Az egyeztetés során nem rendezett, vitás kérdésekben az MVH dönt. Segélyszervezet csak a jelen pontban meghatározott egyeztetés lefolytatását, valamint az eredményeknek az MVH által történő elfogadását követően jogosult az élelmiszersegély átvételére. MVH vállalja, hogy az EU Élelmiszersegély programban résztvevő további segélyszervezetről a a Segélyszervezetet tájékozatja Segélyszervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a pont alapján az illetékességébe került települések települési önkormányzatait értesíti, hogy a program keretében élelmiszer osztására kizárólag Segélyszervezet keresztül, illetve figyelemmel a pontra további segélyszervezet(ek)en keresztül is kerülhet sor Amennyiben Segélyszervezet, vagy valamely alvállalkozója számára bizonyíthatóvá válik, hogy valamely rászoruló személy az átvett élelmiszert értékesítette, a rászoruló személy az osztást követő 180 napig nem részesülhet élelmiszersegélyben a Program keretében. 9

10 Nyilvántartások Segélyszervezet vállalja, hogy olyan központi számítógépes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az alábbi adatokat: a beszállított tételek sorszámát, mennyiségét, a raktár címét; a beszállítás és a raktárból való elszállítás dátumát; a szétosztott tétel sorszámát, mennyiségét; a szétosztás dátumát és módját; a rászorulók körét, megoszlását a szétosztás során; adminisztrációs és szállítási költségek elkülönített elszámolását Segélyszervezet az adatvédelmi szabályok sérelme nélkül köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza azon személyek vagy szociális intézmények adatait, akik az élelmiszersegélyt rászorulóként átvették Segélyszervezet vállalja, hogy központi nyilvántartásai tartalmazzák továbbá az alábbi dokumentumokat: a szállítási igazolásokat külön-külön összesítve; az alvállalkozók listáját; a rászorulók listáját; minden input-output kimutatást; a leltárt, illetve összesített készletnyilvántartást A nyilvántartásokat Segélyszervezet köteles az MVH ellenőrei felszólítására bemutatni. Jelentések Az MVH az EU Élelmiszersegély programhoz kapcsolódó információk pontosabb nyilvántartása, jobb elemezhetősége és a program hatékonyabb végrehajtása érdekében internet-alapú nyilvántartási és jelentési rendszert működtet, amelyben jogosult Segélyszervezet számára további jelentési kötelezettségeket előírni Segélyszervezet vállalja, hogy amennyiben az MVH arra utasítást ad, biztosítja valamely munkavállalójának az Ügyfélkapu rendszerben és az MVH ügyfél-regisztrációs rendszerében (Közlemény II./2. pont) történő regisztrálását abból a célból, hogy Segélyszervezet ez alapján képessé váljon az MVH által kialakított internet-alapú nyilvántartási és jelentési rendszer kezelésére. Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere Segélyszervezet vállalja, hogy amennyiben az MVH arra utasítást ad, akkor jelentési-, illetve az MVH által meghatározott további információszolgáltatási kötelezettségeinek az MVH által kialakított internet-alapú nyilvántartási és jelentési rendszerben, internetes hozzáférésen keresztül tesz eleget Amennyiben Segélyszervezet a 4.6. pont szerinti új alvállalkozói szerződést köt, illetve új települést kíván bevonni a segélyezési programjába, köteles arról az MVH-t értesíteni az internet-alapú nyilvántartási és jelentési rendszeren keresztül. Az érintett településen osztásra csak azt követően kerülhet sor, hogy az MVH az új települést a Segélyszervezethez rendelte. 10

11 4.41. Segélyszervezet köteles az élelmiszersegély szétosztásának megkezdése előtt legalább négy munkanappal az internet-alapú nyilvántartási és jelentési rendszeren keresztül értesíteni az MVH-t a szétosztás pontos helyéről és ütemezéséről, valamint az élelmiszersegélyben részesülő rászorulók várható létszámáról Segélyszervezet köteles az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítéséről az MVH-t heti rendszerességgel tájékoztatni az internet-alapú nyilvántartási és jelentési rendszeren keresztül, a tárgyhetet követő hét keddi napján óráig Segélyszervezet vállalja, hogy a jelen Együttműködési Megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítéséről március 18-ig írásban részletes szakmai-pénzügyi jelentést készít és küld meg az MVH-nak, a Segélyszervezet részére élelmiszersegélyként átadott támogatási termékmennyiség felhasználásról. Költségek Segélyszervezet igényelheti az MVH-tól az élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos adminisztratív, valamint a segélyszervezet raktárából a szétosztás helyére történő szállítási költségek megtérítését. Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy az élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatos adminisztratív, és/vagy szállítási költségei MVH általi megtérítésére csak abban az esetben van mód, amennyiben Segélyszervezet az adminisztratív, illetve a szállítási költségei megtérítése iránt megfelelő a felmerült költségek valódiságát igazoló dokumentumokkal alátámasztott külön kérelmet nyújt be az MVH Központi Hivatalához, és a Segélyszervezet rendelkezik az MVH által az adminisztratív, és/vagy a szállítási költségek megtérítése tárgyában hozott, az adminisztratív, és/vagy a szállítási költségek kifizetését elrendelő határozattal Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy az adminisztratív, és/vagy a szállítási költségei elszámolására lehetőség van az egyes fordulók teljes lezárását követően. Együttműködő Felek a jelen megállapodás alkalmazása szempontjából a forduló kifejezés alatt az élelmiszersegély tárgyát képező élelmiszer előállítására a feldolgozók számára kiírt közbeszerzési (pályázati) fordulókat értik. A forduló lezárását a Segélyszervezet számára az élelmiszersegély teljes mennyiségének szétosztását követő elszámolás jelenti. Az adott fordulóra vonatkozó adminisztratív, és/vagy szállítási költségtérítés kifizetését Segélyszervezetnek írásban kell kérnie az MVH Központi Hivatalától, egyben nyilatkoznia kell arról, hogy az átvett élelmiszersegély teljes egészében a rászorulók részére kiosztásra került Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy az MVH lehetőséget biztosít az EU Élelmiszersegély program adott évi teljes lezárását követően is az adminisztratív, és/vagy a szállítási költségekkel való egyösszegű elszámolásra, feltéve, hogy Segélyszervezet eleget tesz az adminisztratív, és/vagy a szállítási költségek megtéríthetőségeként a jelen Együttműködési Megállapodásban meghatározott feltételeknek. 11

12 4.47. Segélyszervezet az adminisztratív költségtérítést csak az EU Élelmiszersegély program végrehajtásával kapcsolatban felmerült és igazolt, az alábbiakban szereplő költségei megtérítésére igényelheti: személyi költségek; az élelmiszerek tárolására alkalmas raktár bérleti díjának fedezésére fordított költségek, de legfeljebb az EU Élelmiszersegély programba bevont élelmiszerek vonatkozásában, illetve arányában; működési költségek; a program céljára használt számítógép maximum 5 db konfiguráció (számítógép, monitor, vagy laptop, nyomtató), illetve szoftverek vásárlása; a program céljára használt fénymásoló gép vásárlása, bérlése, javítása; irodaszerek költségei; anyagmozgatási berendezések fenntartása; egyéb, az MVH-val előzetesen egyeztetett, és az MVH által elfogadott költség Segélyszervezet vállalja, hogy a szállítási költségeket alátámasztó dokumentumokat az adminisztratív költségeket alátámasztó dokumentumoktól elkülönítetten kezeli és tartja nyilván Segélyszervezet az adminisztratív, és/vagy a szállítási költségtérítés kifizetését legkésőbb az utolsó tétel szétosztását követő 15 munkanapon belül kérelmezheti az MVH-tól, a kérelemnek az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára faxon vagy személyesen történő eljuttatásával Amennyiben Segélyszervezet igényt tart az 5.3. pont szerinti szállítási költségtérítésre, köteles az érintett szállításokhoz kapcsolódó menetlevelek másolatait megőrizni. Továbbá rendelkeznie kell annak igazolására szolgáló dokumentummal (pl. forgalmi engedély másolata, megbízási vagy bérleti szerződés), hogy a szállítás Segélyszervezet, vagy megbízottja tulajdonában lévő gépkocsival történt. További kötelezettségek, jogosultságok Segélyszervezet, illetve alvállalkozója köteles az EU Élelmiszersegély programmal kapcsolatos minden dokumentációt a kiállítástól számított legalább 5 évig megőrizni. E rendelkezés nem érinti a számviteli, és az adójogszabályokban előírt bizonylat megőrzési kötelezettséget Segélyszervezet vállalja, hogy amennyiben az MVH arra utasítást ad, az alvállalkozók kiválasztásához, a jelentési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve egyéb, a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatokhoz az MVH által meghatározott informatikai rendszert használja Segélyszervezet kötelezi magát arra, hogy amennyiben az EU Élelmiszersegély programmal kapcsolatban kiadványt (tájékoztatót) készít, vagy készítésére ad megbízást, illetve az EU Élelmiszersegély program a sajtóban nyilvánosságot kap (riport, újságcikk stb.), akkor a megjelenő művön (kiadvány, tájékoztató, riport, újságcikk, stb.) jól látható helyen feltüntetésre kerül az EU Élelmiszersegély program elnevezés, továbbá, hogy az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztott, vagy szétosztásra kerülő élelmiszer az MVH közreműködésével került, vagy kerül szétosztásra. 12

13 4.54. Segélyszervezet jogosult javaslatot tenni az MVH számára a 2010-es, illetve az azt követő EU Élelmiszersegély program során, a rászorulók körében szétosztható élelmiszerek mennyiségére és körére vonatkozóan. 5. Az MVH jogai és kötelezettségei 5.1. A Segélyszervezet számára a rászorulók körében történő szétosztás céljából átadásra kerülő élelmiszersegély mennyiségét és termékenkénti megoszlását az MVH határozza meg Az MVH vállalja, hogy az élelmiszersegély szétosztását lebonyolító Segélyszervezet adminisztratív költségeit a Segélyszervezet jelen Együttműködési Megállapodásnak megfelelően előterjesztett kérelmére figyelembe véve a pontokban foglaltakat megtéríti, a Segélyszervezet által szétosztásra átvett élelmiszermennyiség, vagy az előállítása érdekében az EU Élelmiszersegély programba bevont intervenciós áru értékének legfeljebb 1%-áig. Az intervenciós készletekből, az EU Élelmiszersegély program céljára rendelkezésre álló áru könyv szerinti értéke évben megegyezik a október 1-jén érvényes intervenciós árral, amely cukor esetében 323,52 /tonna, gabona esetében 101,31 /tonna értéket jelent. A évben alkalmazott átváltási árfolyam a október 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam (269,7 Ft/ ) Az MVH vállalja, hogy az élelmiszersegély szétosztását lebonyolító Segélyszervezet raktárából a szétosztás helyére történő szállítási költségeit a Segélyszervezet jelen Együttműködési Megállapodásnak megfelelően előterjesztett kérelmére megtéríti, a Segélyszervezet által szétosztásra átvett élelmiszermennyiség, vagy az előállítása érdekében az EU Élelmiszersegély programba bevont intervenciós áru értékének legfeljebb 1,5 %-áig. A szállítási költségtérítés kizárólag a Segélyszervezet vagy megbízottja által elvégzett szállítások után jár, amennyiben Segélyszervezet az adminisztratív költségtérítés megtérítésére vonatkozó kérelméhez csatolja a jelen Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete szerinti Szállítási összesítő elnevezésű dokumentumot. A tejtermékek szállítása esetén egy liter folyékony halmazállapotú termék egy kilogramm tömegű terméknek felel meg A költségtérítések kifizetésére az MVH által végzett, a forduló lezárásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzések lebonyolítását követően kerülhet sor. Az adminisztratív, és/vagy szállítási költségek kifizetésének határideje a Segélyszervezet szerződésszerű teljesítésének és az adminisztratív, és/vagy szállítási költségtérítésre való jogosultságának határozatban történő megállapítását követő 30. nap Az MVH jogosult annak meghatározására, hogy Segélyszervezet, a számára átadott élelmiszer mennyiségét az EU Élelmiszersegély program végrehajtásába bevont alvállalkozók között milyen mértékben ossza fel, továbbá, hogy Segélyszervezet mely alvállalkozót jogosult, illetve nem jogosult bevonni a programba Az MVH írásban kérheti indoklás nélkül, hogy a Segélyszervezet valamely munkavállalója, illetve a Segélyszervezet részéről az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítésében közreműködő egyéb személy a megállapodásban foglaltak teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. Segélyszervezet az Együttműködő Felek által meghatározott határidőn, de legfeljebb 8 napon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. 13

14 6. Az Együttműködési Megállapodásban foglalt feladatok ellenőrzése 6.1. Segélyszervezet tudomásul veszi, hogy a jelen Együttműködési megállapodásban foglalt feladataival kapcsolatos tevékenységét az MVH, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy rendszeresen ellenőrizheti. Az ellenőrzés keretében az MVH adminisztratív, illetve helyszíni ellenőrzést végezhet az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítésének bármely szakaszában Az MVH jogosult minden, az EU Élelmiszersegély programhoz kapcsolódó dokumentumot megvizsgálni, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: a szállítási igazolásokat; a rászorulók listáját; az input-output kimutatást; a leltárt, illetve készletnyilvántartást; hőmérséklet és páratartalom mérésről készített kimutatást; a számítógépes könyvelést; a leltárt, illetve összesített készletnyilvántartást; az adminisztrációs és szállítási költségek elszámolását A helyszíni ellenőrzés során az MVH vizsgálhatja a szétosztásra kerülő élelmiszerek mennyiségi és minőségi megfelelőségét, továbbá: a feliratozás megfelelőségét; a készletnyilvántartást; a leszállítás folyamatát a Segélyszervezet, illetve az alvállalkozó raktárába; a nyomonkövethetőséget arra tekintettel, hogy az élelmiszer a rászorulókhoz eljutott; a Segélyszervezet, illetve az alvállalkozó szerződésszerű teljesítését A helyszíni ellenőrzés magában foglalhatja bármely raktár építészeti, műszaki és technológiai paramétereinek, a raktár működésének, jogi és személyi feltételeinek és a szükséges engedélyek meglétének vizsgálatát. Az ellenőrzés kiterjed a raktárban található készletnyilvántartásra is Segélyszervezet elfogadja, hogy az intervenciós készletből származó élelmiszerek raktárba történő be- és kitárolása, tárolása, valamint az élelmiszerek rászorulók közötti szétosztása során az MVH helyszíni ellenőrzést végezhet. Az ellenőrzés során a szállítóeszközök megfelelősége is vizsgálható Segélyszervezet felelősséget vállal azért, hogy a raktározásért felelős személy vagy annak megbízottja és a Segélyszervezet képviselője az MVH helyszíni ellenőreinek munkáját mindenben elősegíti Segélyszervezet vállalja, hogy biztosítja az élelmiszersegély tételek könnyű hozzáférhetőségét és azonosíthatóságát az MVH helyszíni ellenőrzései érdekében Segélyszervezet elfogadja, hogy az MVH az EU Élelmiszersegély program végrehajtása alatt, annak bármely szakaszában, illetve az azt követő 5 évig előre be nem jelentett ellenőrzéseket rendelhet el. 14

15 6.9. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, és Segélyszervezet vállalja, hogy az abban rögzített hiányosságokat és hibákat a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül pótolja, illetve kijavítja. E kötelezettségek teljesítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely az Együttműködési Megállapodás MVH általi azonnali hatályú felmondását eredményezheti. 7. Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak megszegése 7.1. Bármelyik Együttműködő Fél súlyos kötelezettségszegés esetén az Együttműködési Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. Az azonnali hatályú felmondást az ok megjelölésével írásban kell közölni a másik féllel. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül egyebek mellett különösen az együttműködő felek rosszhiszemű magatartása A Segélyszervezet késedelmes vagy egyéb okból nem szerződésszerű teljesítése esetén, ha a késedelem vagy az egyéb okból nem szerződésszerű teljesítés a Segélyszervezetnek felróható, az MVH a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényén túl kötbérre jogosult (az Együttműködési Megállapodás 7. pontjában meghatározott esetekben és mértékben). Az MVH jogosult a Segélyszervezet szerződésszegéséből eredő kötbérkövetelését Segélyszervezettel szemben beszámítással érvényesíteni. Az MVH kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az MVH Segélyszervezet szerződésszegéséből eredő egyéb igényeiről való lemondását Amennyiben a Segélyszervezet az élelmiszersegély szétosztását úgy kezdi meg, hogy a csomagolás nem tartalmazza a pontban szereplő információkat, az MVH ,- Ft mértékű kötbér megfizetésére kötelezheti a Segélyszervezetet, vagy az Együttműködési Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja Amennyiben a pontban szereplő szállítási igazolások az adott élelmiszersegély tételhez kapcsolódó utolsó szállítást követő 6. és 10. munkanap között érkeznek be az MVH-hoz, akkor Segélyszervezet kötbért köteles fizetni, ebben az esetben a kötbér mértéke ,- Ft. Amennyiben a szállítási igazolások az adott élelmiszersegély tételhez kapcsolódó utolsó szállítást követő 10. munkanapot követően érkeznek be az MVH-hoz, a kötbér mértéke ,- Ft és további ,- Ft minden további megkezdett 5 munkanaponként Amennyiben a pontban szereplő, az MVH részére benyújtott szállítási igazolások adminisztratív hibát tartalmaznak, Segélyszervezet egy alkalommal jogosult kötbérfizetési kötelezettség nélkül az adminisztratív hiba kijavítását követően a szállítási igazolást az MVH részére ismételten benyújtani. Amennyiben az ismételten benyújtott szállítási igazolás újra adminisztratív hibát tartalmaz, Segélyszervezet kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér mértéke 1 000,- Ft. A második alkalommal is adminisztratív hibát tartalmazó benyújtott szállítási igazolások esetében a kötbér mértéke szállítási igazolásonként és alkalmanként további 1 000,- Ft minden egyes hibás benyújtás esetén. 15

16 7.6. Amennyiben a Segélyszervezet raktárába beszállított élelmiszersegélyek szétosztását a Segélyszervezet nem tudja igazolni, illetve az Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásának bármely szakaszában az élelmiszersegéllyel nem tud elszámolni, úgy Segélyszervezet köteles a hiányzó élelmiszert a hiányzó mennyiségben és az átvett élelmiszersegéllyel megegyező minőségben megvásárolni, a vásárlás tényét igazoló számla másolatát az MVH részére faxon eljuttatni, és a pontban felsorolt információk feltüntetéséről címkézéssel gondoskodni. Segélyszervezet az érintett mennyiség vonatkozásában nem tarthat igényt az adminisztratív költségtérítésre. Az MVH a szabálytalanság súlyosságától függően azonnali hatállyal felmondhatja az Együttműködési Megállapodást, valamint az odaítélt, de a Segélyszervezet raktárába még le nem szállított élelmiszersegély tételeket más Segélyszervezet kezelésébe adhatja Amennyiben a Segélyszervezet által átvett élelmiszersegély minősége a Segélyszervezet, vagy az alvállalkozója hibájából az adott élelmiszerre vonatkozó előírások által meghatározott szint alá csökken, azaz a vis maior esetének fennállása, illetve feldolgozó felelőssége nem állapítható meg, vagy az élelmiszersegélyek a szavatossági idő lejárta előtt nem kerülnek szétosztásra, úgy a jelen Együttműködési Megállapodás 7.6. pontjában meghatározott jogkövetkezmény kerül alkalmazásra. A megromlott, vagy lejárt szavatosságú élelmiszer további kezeléséről a Segélyszervezet köteles gondoskodni Amennyiben a Segélyszervezet ezen Együttműködési Megállapodás 4.12., 4.13., 4.16., 4.33., pontjaiban foglalt kötelezettségeit nem, vagy hibásan teljesíti, kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke ,- Ft Amennyiben a Segélyszervezet jelen Együttműködési Megállapodás és pontjaiban foglalt kötelezettségeit késedelmesen vagy egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, amely mértéke esetenként 1 000,-Ft Amennyiben a Segélyszervezet jelen Együttműködési Megállapodás pontjában foglalt kötelezettségeit két alkalommal késedelmesen vagy egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, amely mértéke 2 000,-Ft forint a második alkalommal előforduló késedelmesen vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén, és további 2 000,-Ft. forint minden egyes késedelmes vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén Amennyiben Segélyszervezet, vagy valamely alvállalkozója a szétosztásra átvett élelmiszert bizonyíthatóan eladta, Segélyszervezettel szemben a jelen Együttműködési Megállapodás 7.6. pontjában szereplő szankció kerül alkalmazásra, továbbá a Segélyszervezet, vagy az alvállalkozója az adott költségvetési év további fordulóiból kizárásra kerül. Ha Segélyszervezet, vagy valamely alvállalkozója a szétosztásra átvett élelmiszerért a rászorulóktól ellenszolgáltatást kért, vagy fogadott el, akkor az MVH a Segélyszervezettel szemben ,-Ft. kötbért érvényesíthet, ezen felül a Segélyszervezet vagy alvállalkozója a következő fordulóból kizárásra kerülhet E megállapodás 4.25., és pontban foglaltak felróható módon történt megszegése esetén az MVH ,-Ft mértékű kötbért érvényesíthet a Segélyszervezettel szemben. 16

17 7.13. Amennyiben az élelmiszersegély a Segélyszervezet raktárába történő beszállításakor a helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a raktár nem felel meg az előírt követelményeknek, a Segélyszervezet köteles a beszállítás alatt álló és a raktárban tárolt élelmiszer-mennyiséget a követelményeknek megfelelő másik raktárba átszállítani, továbbá minden szükséges intézkedést megtenni az élelmiszerek minőségének és mennyiségének megőrzése érdekében az átszállítás befejezéséig. Ebben az esetben az átszállítás költségei Segélyszervezet terhelik Amennyiben az élelmiszersegély a Segélyszervezet raktárába történő beszállításakor, illetve egyéb helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a raktár nem felel meg az előírt követelményeknek, de a Segélyszervezet vállalja, hogy haladéktalanul megkezdi az élelmiszersegély szétosztásra történő elszállítását és azt 3 naptári napon belül be is fejezi, továbbá Segélyszervezet biztosítja, hogy az élelmiszersegély a tárolás során nem szenved olyan mértékű minőségromlást, amely alapján az élelmiszer minősége az adott élelmiszerre vonatkozó előírásoknak már nem felel meg, úgy az MVH eltekint attól, hogy Segélyszervezet az élelmiszersegélyt másik raktárba szállítsa át Amennyiben bármely helyszíni ellenőrzés azt állapítja meg, hogy egy adott raktár nem felel meg a követelményeknek, Segélyszervezet a hibák kijavításáig nem kérheti az élelmiszersegély adott raktárba történő szállítását, továbbá nem tárolhat szétosztandó élelmiszert az adott raktárban Amennyiben Segélyszervezet a pontban foglaltaknak megfelelően az élelmiszersegélyeket a szavatossági idő lejárta előtt, de legkésőbb február 11-ig nem osztja szét, a fennmaradó mennyiség vonatkozásában adminisztratív, és/vagy szállítási költségtérítésre nem jogosult. Amennyiben Segélyszervezet a pontban foglaltaknak megfelelően az élelmiszersegélyeket a szavatossági idő lejárta előtt, de legkésőbb március 1-ig nem osztja szét, a fennmaradó mennyiség vonatkozásában köteles az élelmiszersegély értékét az MVH részére megtéríteni. Az élelmiszersegély értéke megegyezik az élelmiszersegély előállításához felhasznált intervenciós áru 5.2. pontban meghatározott értékével, piaci beszerzésű termékek esetén a közbeszerzésben nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelő árral Ha Segélyszervezet a helyszíni, illetve egyéb ellenőrzés lefolytatását akadályozza, akkor kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke ,- Ft., Az ismételt ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén az MVH az Együttműködési Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja Az Együttműködési Megállapodás és a pontjaiban említésre nem került további pontjaiban foglalt külön kötbér fizetéssel nem terhelt kötelezettségek megszegése esetén az MVH felszólítja Segélyszervezet a hiba kijavítására. Súlyos, vagy ismétlődő kötelezettségszegés esetén az MVH választásától függően ,- Ft mértékű kötbér megfizetésére kötelezheti a Segélyszervezetet, és/vagy az Együttműködési Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja Amennyiben a Segélyszervezet jelen Együttműködési Megállapodás 4.1. pontjában foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke ,- Ft. 17

18 8. Az Együttműködési Megállapodás hatálya 8.1. Jelen Együttműködési Megállapodás az aláírás napján lép hatályba Felek jelen Együttműködési Megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy az MVH a Segélyszervezet tevékenységét az adott végrehajtási év kezdete előtt elemzi és megvizsgálja, hogy a Segélyszervezet alkalmas-e a Programban való részvételre, figyelembe véve többek között a Segélyszervezet éves munkáját, az Együttműködési Megállapodás esetleges megszegésének gyakoriságát és súlyosságát, az MVH-val való kapcsolattartás minőségét, a felszólítások teljesítésének pontosságát. Az MVH döntéséről írásban értesíti a Segélyszervezet. A Segélyszervezet köteles az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül jelezni az MVH számára további részvételi szándékát, feltüntetve a részvételhez kapcsolódó, a Közlemény II. 6. b-g. pontjaiban feltüntetett információkat. 7. Egyéb rendelkezések 9.1. Az MVH jogosult az élelmiszerek előállítására kiírt egyes pályázati fordulók között az Együttműködési Megállapodás módosítását kezdeményezni. A módosítások az Együttműködési Megállapodás folyamatban lévő, illetve a korábbi fordulókhoz kapcsolódó kikötéseit nem érintik, azonban a további fordulókban a Segélyszervezet csak akkor vehet részt, amennyiben a módosított feltételeket elfogadja, valamint a módosított feltételeket tartalmazó együttműködési megállapodást aláírja Vis maior esetén mindkét fél viseli saját kárát és költségeit, de kölcsönösen mindent megtesznek azért, hogy az Együttműködési Megállapodást fenntartsák. Ha valamelyik fél a másik fél felszólítása ellenére, neki felróható okból nem teszi meg a kért intézkedéseket, bár azt megtehette volna, az ebből eredő károkért kártérítéssel tartozik. Vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek az Együttműködési Megállapodás megkötésének időpontjában előre nem láthatóak és az Együttműködő Felek érdekkörén kívül álló, elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak Együttműködő Felek kijelentik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében kijelölt kapcsolattartóik útján működnek együtt. Felek rögzítik, hogy minden, a jelen Együttműködési Megállapodásban előírt bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget a jelen megállapodásban kapcsolattartásra megadott elérhetőségi címre kötelesek eljuttatni; továbbá a bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; tértivevényes küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; telefaxon történő továbbítás esetén a telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés időpontjában, -en történő továbbítás esetén a levelező rendszer által megjelölt sikeres megérkezés időpontjában Segélyszervezet a jelen Együttműködési Megállapodásban előírt mindennemű bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatósága számára köteles teljesíteni. 18

19 9.5. Együttműködő Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős Együttműködő Felek az együttműködés során az adatkezelés és adatszolgáltatás teljesítésénél a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint járnak el. Együttműködő Felek az együttműködés során kötelesek biztosítani az adatkezelés biztonságát Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos és vonatkozó közösségi és hazai jogforrások rendelkezéseit kell alkalmazni, így különösen az alábbiakban foglaltakat: A Tanács október 22-i, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelete ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet ); a Bizottság október 29-i a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelete; évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről; évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról; évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről; 256/2007. (X. 4.) Kormányrendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról; Felek a jelen Együttműködési Megállapodást elolvasást és értelmezést követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen Együttműködési Megállapodás 4 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Segélyszervezetet, 3 példány az MVH Központi Hivatalát illeti meg. A jelen Együttműködési Megállapodást a Segélyszervezet cégszerű aláírásra jogosult képviselője és az MVH képviseletében eljáró személy írta alá. Kelt, Budapest, hó. nap... Segélyszervezet (aláírásra jogosult személy cégszerű aláírása, bélyegző)... MVH Pénzügyi Igazgató... MVH Intervenciós Igazgató 19

20 Kiosztás dátuma: A kiosztás helyszíne (megye, cím): Élelmiszer megnevezése: Sorszám Átvevő/Rászoruló neve Együttműködési Megállapodás 1. számú melléklete EU ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM 2010 KIOSZTÁSI ADATLAP Jelen oldal sorszáma:... /... A kiosztásért felelős szervezet: személy: Átvett mennyiség (kg) Rászorultsági Tétel: Tétel: Tétel: Tétel: Tétel: Átvevő aláírása kategória Átvevő/Rászoruló címe Kiosztott mennyiség összesen (kg): Tudomásul veszem, hogy ha az átvett élelmiszersegélyt értékesítem, az osztást követő 180 napig nem részesülhetek élelmiszersegélyben a Program keretében, továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Programmal kapcsolatos, illetve a rászorultságot igazoló dokumentumokat ellenőrizheti. Rászorultsági kategóriák (kérjük bekarikázni): 1. létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők; 2. kisnyugdíjasok; 3. hátrányos szociális helyzetű gyermekek. A.....az adatokat bizalmasan kezeli. 20

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

A jelen ÁSZF tartalmazza a SZERECZ AUTÓALKATRÉSZ WEBÁRUHÁZ (továbbiakban Web-áruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A jelen ÁSZF tartalmazza a SZERECZ AUTÓALKATRÉSZ WEBÁRUHÁZ (továbbiakban Web-áruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SZERECZ AUTÓALKATRÉSZ WEBÁRUHÁZ (továbbiakban Web-áruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Web-áruház címe: szereczauto.hu/webshop

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás hatályos: 2016.03.16-tól 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén Készítés időpontja: 2013. december 18. Hatályos: 2014. január 31.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: +36 1 469 4427, Fax: +36 1 469 4427 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a Light1 Shop Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.lumenet.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei 2. számú melléklet A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei Jelen melléklet az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről szóló, a Mezőgazdasági és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben