ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre"

Átírás

1 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján kötött egyedi bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark Kft. (a továbbiakban Bérbeadó) vállalja, hogy az ügyfele (a továbbiakban Bérlő) által kiválasztott, és a Bérleti szerződésben meghatározott gépjárművet (a továbbiakban Gépjármű) megvásárolja és a Bérleti szerződésben meghatározott feltételek mellett, valamint a Polgári Törvénykönyv XXXVII. fejezetében foglaltakkal összhangban, a Bérlő részére bérleti díj fizetése ellenében, határozott időre bérbe adja. 1.2 A Keretszerződés alapján a Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlővel fennálló tartós folyamatos jogviszonya alapján több gépjárműre vonatkozóan, a Keretszerződésben megjelölt azonos feltételekkel köt Bérleti szerződéseket. 1.3 A Bérbeadó a bérlet időtartama alatt az egyes bérbe adott Gépjárművekre vonatkozóan amennyiben a Bérlő ezt kéri és a Felek arról külön megállapodnak Flotta Menedzsment Szolgáltatásokat nyújthat a Bérlő részére, melynek feltételeit a Bérbeadó a Gépjármű Flotta Menedzsment Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Keretszerződés és, valamint az egyes Gépjárművekre vonatkozóan kötött Egyedi Menedzsment Szerződés tartalmazza. 2. A Bérleti szerződés tárgya 2.1 A Keretszerződés és az (a továbbiakban ÁSZF) szabályozza a Bérleti szerződés tárgyát képező Gépjármű kiválasztásának, beszerzésének, a Bérlő részére történő átadásának, a bérleti jogviszony fennállása alatt történő használatának, illetőleg üzemeltetésének feltételeit, továbbá a bérleti díj, megfizetésének módjára vonatkozó feltételeket. A bérleti díjak összegét és megfizetésük ütemezését a Bérleti szerződés tartalmazza. Az ÁSZF, mint elválaszthatatlan melléklet a Bérleti szerződés részét képezi. A Bérleti szerződés kizárólag a Keretszerződéssel és az ÁSZF-kel együtt érvényes. 2.2 A Bérbeadó a Bérbevevő által kiválasztott és az általa a Bérleti szerződésben foglaltak teljesítése érdekében megvásárolt Gépjárművet a Bérleti szerződésben meghatározott feltételek mellett a Bérlő részére a Bérleti szerződésben megállapított határozott időre bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi. 3. A Bérleti szerződés hatályba lépése 3.1 A Bérbeadó a Bérleti szerződés aláírását megelőzően ügyfélminősítést végez, amely során a Bérlő fizetőképességére vonatkozóan tett megállapításai alapján dönt a Bérleti szerződés megkötéséről. A Keretszerződés a Bérbeadó számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget, a Bérleti szerződések megkötése minden esetben a Bérbeadó üzleti szempontjai alapján kidolgozott egyedi döntésén alapul. 3.2 A Bérleti szerződés az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén lép hatályba: a) a Bérbeadó részére átadásra kerül a Gépjármű azonosítóit tartalmazó szabályszerű végszámla b) amennyiben a Bérbeadó a Bérlő fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként egyéb biztosítéki szerződés(ek) megkötését is előírta, ezen biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése. Abban az esetben, ha a szerződés hatálybalépésére az aláírást követő 15 napon belül nem kerül sor, a Bérleti szerződés a felek minden további jognyilatkozata nélkül az aláírást követő 16. napon megszűnik. 3.3 Bérlő jogosult a Bérleti szerződéstől a vételár Bérbeadó részéről történő maradéktalan kifizetését megelőzően a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni. Ilyen esetben a Bérlő által fizetett szerződéskötési díj amennyiben azt a Bérlő a Bérleti szerződés rendelkezései szerint megfizette az ügylet előkészítésének és esetleges finanszírozási költségeinek fedezetéül a Bérbeadót illeti meg. A Bérlő tudomásul veszi, hogy elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Bérbeadónak megfizetni a Bérleti szerződés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit és kárait. 3.4 Amennyiben a Bérlő a Bérleti szerződés hatálybalépését megelőzően birtokba vette a Gépjárművet, vagy a Bérbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési kötelezettségét, a Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni. 4. A Gépjármű beszerzése 4.1 A Bérleti szerződés tárgyát képező Gépjárművet megfelelő gondossággal a Bérlő választja ki és azt a Bérbeadó vásárolja meg, annak érdekében, hogy a Bérlő részére bérbe adja. A Bérbeadó a Bérlő által megjelölt Gépjárművet a Bérlővel kötött ellentétes megállapodás hiányában a saját üzleti partnerkörébe tartozó Szállítótól 1

2 vásárolja meg.. A Megrendelés vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Bérlő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak szerint részletezett típusú és felszereltségű Gépjármű minden szempontból megfelel bérbevételi szándékának, tudomásul veszi továbbá azt, hogy az Adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt és azokkal összhangban a Bérleti szerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen változásokkal összhangban megváltozhatnak. 4.2 A Bérlő telefaxon, en jelzi egy vagy több Gépjárműre vonatkozó igényét a Bérbeadó felé. 4.3 A Bérbeadó a Bérlő igénybejelentését valamennyi szükséges adat rendelkezésére állásától számított 8 munkanapon belül a Bérleti szerződés szövegének megküldésével igazolja vissza. Amennyiben a Bérlő az ajánlatot elfogadja, köteles a Bérleti szerződést két eredeti példányban szabályszerűen aláírni és a Bérbeadó részéről történő aláírás érdekében a Bérbeadó részére visszaküldeni. 4.4 A Bérlő által kiválasztott és a fentiek szerint megrendelt Gépjárművet a Bérbeadó vásárolja meg. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő kötelezettségek teljesítése a vételár szerződésszerinti kiegyenlítésének kivételével a Bérlőt terheli. Bérlő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt és azokkal összhangban a Bérleti szerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) megváltozhatnak. 4.5 A Bérleti szerződést a Felek cégjegyzési joggal felruházott képviselőjén kívül cégszerűen aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró képviselő is aláírhatja. Ebben az esetben azonban a képviselő meghatalmazásának eredeti példánya a Bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékeltét képezi. 4.6 A Bérlő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a Bérlő saját céljaira maga választotta ki, a Bérbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű Bérbeadás céljára történő hasznosíthatóságáért, és az Adásvételi szerződésben foglalt Szállítói kötelezettségek Szállító részéről történő teljesítéséért. E címen a Bérlő a Bérbeadóval szemben sem a bérleti díj csökkentésére, sem a bérleti díj fizetésének felfüggesztésére vagy beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem támaszthat igényt. 5. A Gépjármű átadása 5.1 A Bérlő az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén jogosult az Gépjárművet átvenni: a) a Bérlő részéről maradéktalanul megfizetésre kerül (amennyiben azt a Bérleti szerződés előírja) szerződéskötési díj és az első bérleti díj és az ÁFA összege b) a Bérbeadó részére átadásra kerül a Bérbeadó nevére kiállított, a mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelő, a Gépjármű azonosító-számait is tartalmazó végszámla, amelynek fizetendő összegében a Bérlő által a Szállítóhoz befizetett összegeket (első bérleti díj, stb.) is feltüntetésre kerültek, pénzügyileg rendezett megjegyzéssel. c) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, d) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú, teljes körű CASCO biztosítással, e) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló biztosítási díjak a Bérlő részéről befizetésre kerültek, és ezt a Bérlő a Bérbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta f) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek amennyiben van ilyen a biztosítótársaság egyedi előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Bérlő a Bérbeadó felé számlákkal igazolta. g) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott gépjármű törzskönyvét a Bérbeadónak továbbítja. 5.2 A Gépjárművet a vonatkozó jogszabályoknak különösen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szerinti, a közúti forgalomban való részvételre alkalmas állapotban és feltételeknek megfelelően kell a Bérlő részéről átvenni. 5.3 Abban az esetben, ha a felek megállapodása szerint a Bérlő a Szállítótól veszi át a Gépjárművet, a Bérlő a Szállítóval együttesen a Keretszerződés mellékletében rögzített tartalmú átadás-átvételi jegyzőkönyvben köteles a Gépjármű átadását rögzíteni. A Szállító és a Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak valódiságáért teljes anyagi felelősséget vállal. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Bérlő és a Szállító az 5.1 a)-g) pontjában foglaltakat, továbbá azt igazolják, hogy a Gépjárműbe beszerelésre kerültek a biztosítótársaság által előírt egyedi vagyonvédelmi berendezések, illetőleg, hogy a Gépjármű a közúti forgalomban való részvétel feltételeinek megfelel. 2

3 5.4 A Bérlő az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az okmányiroda által érkeztetett kérelem eredeti példányát, továbbá a Gépjármű 5.1 c), d) és g) pontban felsorolt okmányainak valamint a Bérbeadó nevére átírt forgalmi engedélynek a másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 5 napon belül köteles átadni a Bérbeadó részére. 5.5 Kizárólag a Bérbeadó, mint tulajdonos jogosult a Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének kérelmezésére. Amennyiben a Gépjármű törzskönyv nélkül került forgalomba helyezésre és a későbbiekben kiállított törzskönyv a Bérlőhöz kerül, köteles azt haladéktalanul a Bérbeadó részére átadni. Ezen kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. A törzskönyv a Bérleti szerződés hatálya alatt a Bérbeadó, mint a Gépjármű tulajdonosa birtokában marad. 5.6 Amennyiben a Bérlő a Bérleti szerződés általa történt aláírását követően a Gépjárművet a Bérbeadó által előre megadott időpontban nem veszi át, illetőleg a Bérleti szerződés hatályba lépése a Bérlő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, úgy a Bérlő köteles a Bérbeadónak a szerződéssel kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költségét és teljes kárát megtéríteni. 5.7 A Bérbeadó nem felel a Szállító szállítási kötelezettségeinek teljesítéséért. Ha a Szállító részéről a teljesítés bármely okból 15 napot meghaladó késedelmet szenved a Bérbeadó a Szállító részére póthatáridőt tűz ki. Amennyiben a Szállító a póthatáridőt sem tartja be, vagy a teljesítés ellehetetlenül, úgy a Bérbeadó jogosult mind az Adásvételi szerződéstől, mind a Bérleti szerződéstől elállni. Ilyen esetben a Bérlő által fizetett szerződéskötési díj az ügylet előkészítésének és esetleges finanszírozási költségeinek fedezetéül a Bérbeadót illeti meg. A Bérbeadó az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő károkért a Bérlő felé semmilyen felelősséggel nem tartozik. 6. A Gépjármű üzemeltetése 6.1 A Bérleti szerződés időtartama alatt a Bérlő viseli a Gépjármű birtoklásából és üzemeltetésből eredő költségeket (ideértve a bérleti szerződés hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat is) valamint kockázatot. 6.2 A Bérlő jogosult és köteles a) a Gépjárművet annak gyártója által előírt technikai, kezelési és üzemeltetési normáknak megfelelően rendeltetésszerűen, legnagyobb gondossággal, céljának és a jelen szerződésnek megfelelően a saját felelősségére és kockázatára használni; b) biztosítani rendeltetésszerű használathoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése; c) a Gépjárművet biztonságosan tárolni és a szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni, különös tekintettel a zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválására; d) a Gépjárművet megóvni minden káros természeti és egyéb fizikai behatástól, a gépjármű használata során saját költségére gondoskodni a gépjármű külső-belső tisztításáról; e) gondoskodni arról, hogy a gépjármű csak az előírt üzem, -és kenőanyaggal üzemeljen; 6.3 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű szervizeltetése kizárólag az importőr hivatalos márkaszervizeiben történhet. 6.4 A Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül a szükséges, előírt vagy kisebb jelentőségű karbantartás (ide értve többek között a forgalombiztonsági ellenőrzések, szintellenőrzések-utántöltések, kötelező intervallum szerinti revíziók) kivételével javítási vagy átalakítási munkálatokat nem végeztethet. 6.5 Amennyiben a Felek az egyes üzemeltetési feladatok Bérbeadó részéről történő megszervezéséről állapodtak meg, úgy a vonatkozó szerződésben megjelölt szolgáltatásokkal kapcsolatban kizárólag a Bérbeadó jogosult eljárni, a Bérlő ilyen vonatkozásban önállóan nem intézkedhet, illetve nem adhat megbízást harmadik fél részére a Gépjárműre vonatkozó tevékenység elvégzésével kapcsolatban. 6.6 A Bérlő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Bérbeadó előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás vagy taxi, illetőleg bármely más olyan célra felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó elhasználódáshoz vezet. A Bérlő vétkességétől függetlenül köteles a Gépjármű meghibásodását vagy rongálódását saját költségén, a károsodást megelőző állapot szerint helyreállíttatni. Bérlő az ennek elmulasztásából eredő károkért Bérbeadónak kártérítési felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Bérlő azért a kárért, ami a Bérbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, az üzemkész és hibamentes állapotban van-e. Vitás esetben a Bérbeadó független minőségvizsgáló szerv (a Bérbeadó által elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés költségeit a Bérlő köteles viselni. 3

4 6.7 A Bérlő köteles a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély, érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást vagy rongálódást az illetékes hatóságnak és a Bérbeadónak az arról való tudomásszerzést követő 5 napon belül bejelenteni. 6.8 A Bérlő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélye alapján, kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Bérbeadó írásos felhatalmazása nélkül a hatósági átalakítási engedély nem jogosítja fel a Bérlőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Bérbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető el. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó az utólagos beépítéseken és átalakításokon írásos beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és különösen a Bérleti szerződés megszűnésekor a Bérbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Bérlő költségére a visszaállítást elvégeztetni. 6.9 A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szünetelésével, illetőleg a Gépjármű megsemmisülésével összefüggésben bekövetkező kár vagy veszteség a Bérlőt terheli, és nem érinti a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése esetén a Bérbeadó nem köteles csere Gépjármű biztosítására, valamint a Gépjármű helyébe lépő értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani A Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag az európai területi hatályú CASCO biztosításban megjelölt országokba vihető ki. 7. Kellékszavatossági jogok és kockázatviselés 7.1 A Bérlő kijelenti, hogy a Bérleti szerződés tárgyát képező Gépjárművet saját céljaira maga választotta ki, azt a Bérbeadó kizárólag a vele kötött Bérleti szerződés teljesítése érdekében vásárolta meg. Fentiek értelmében, abban az esetben, ha az adásvételi szerződésben foglalt és a Bérleti szerződésben szabályozott kötelezettségeit a Szállító vagy a Bérlő maradéktalanul nem teljesíti különösen, ha akár a Szállítónak akár a Bérlőnek felróható ok miatt a Gépjármű átadása meghiúsul, vagy késedelmet szenved a Bérlő és a Szállító felmerült kártérítési igényüket a hibás féllel szemben közvetlenül érvényesítik. Abban az estben, ha a Gépjármű a Bérbeadó által kiválasztott Szállítótól került megvásárlása, a Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Bérlő által megjelölt szempontoknak megfelelő gépjármű a Bérlő részére a Bérleti szerződésben megjelölt várható átadási időpontban átadásra kerülhessen. 7.2 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadót semmiféle felelősség nem terheli a Gépjármű származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Bérlőt Bérbeadóval szemben fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól. Bérbeadó a Bérleti szerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött adásvételi szerződésben számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása mellett, - a Bérlőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Bérlőt, hogy ezen jogokat közvetlenül a Szállítóval szemben érvényesítse. Az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban a Bérbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben a Bérbeadót perbe hívják a Szállító és a Bérlő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy egyéb, az adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában úgy annak költségeit a Bérlő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő minden kár a Bérlőt terheli. 7.3 A Bérlő a Gépjármű átvételétől kezdődően viseli az annak birtoklásával és üzemeltetésével összefüggő kárveszélyt ideértve azokat a károkat is, amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető -, illetve a Bérbeadó felé kártérítési felelősséggel tartozik a Gépjármű teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, a Gépjármű birtokából való kikerülésért. 8. Biztosítás és biztosítási események 8.1 Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadóval kötött ellentétes megállapodás hiányában köteles a Gépjárműre a birtokbaadásával egyidejűleg gépjármű felelősségbiztosítást, továbbá Casco biztosítást kötni és a Bérleti szerződés hatálya alatt gondoskodni annak fenntartásáról. A biztosítás költségét a Bérlő köteles viselni. Abban az esetben, ha a biztosítást a felek megállapodása alapján a Bérbeadó köti meg, úgy a biztosítási díjakat a Bérbeadó a Keretszerződésben szabályozott módon érvényesíti a Bérlővel szemben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a biztosítási díjakat a biztosítótársaság megemelheti, így a Bérbeadó a Bérlővel szemben a biztosítótársaságok által megállapított díjváltozást érvényesíti. A Bérbeadó a biztosítótársaság díjváltoztatásával kapcsolatosan semminemű felelősséget nem vállal. 8.2 A Bérlő függetlenül attól, hogy a kárrendezés gépjármű felelősségbiztosítás vagy Casco keretében történik köteles a káresemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Bérbeadónak 4

5 (munkanapokon 8-18 óra között a központi telefonszámán, egyébként a K&H Flotta Assistance számán), valamint lopáskár esetén a területileg illetékes rendőrkapitányságnak egyidejűleg bejelenteni, illetve a kárrendezésben köteles a biztosító rendelkezésére állni. Abban az esetben, ha a felek megállapodása alapján nem a Bérbeadó végzi a Gépjármű üzemeltetésének megszervezését, a Bérlő a káreseményt annak bekövetkezését követő két napon belül a biztosítótársaságnál is köteles bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi költség és kár a Bérlőt terheli. 8.3 Bérlő vállalja, hogy személyi sérüléses baleset, lopás, rongálás esetén, vagy ha harmadik személy is érintett az igényben, a káresemény helyszínén rendőri intézkedést kér és mindent megtesz annak érdekében, hogy a biztosítási feltételek között leírt lépések megtörténjenek annak elősegítésére, hogy a biztosítótársaság teljesíthesse a kárigénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségét. Ha a biztosítótársaság nem téríti meg a felmerült kárt, arra való hivatkozással, hogy a jegyzőkönyv, kulcs, vagy egyéb más szükséges okirat hiányzik, úgy bármely ebből eredő költséget és kárt a Bérlő köteles megtéríteni. 8.4 A Bérbeadó, mint tulajdonos nem felelős olyan harmadik felet ért kárért vagy veszteségért, amit a Bérlő okozott a Bérbeadó tulajdonában álló Gépjárművel. Minden olyan esetben, ha ilyen alapon a Bérbeadó fizetést teljesít, az így megfizetett összeget a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására haladéktalanul megtéríteni. 8.5 A Gépjármű eltulajdonítása vagy teljes megsemmisülése esetén a bekövetkező káresemény a Bérleti szerződés megszűnéséhez vezet. Egyéb káresemény bekövetkezése a Bérleti szerződés hatályát nem érinti. A Bérlő azonban bármely káresemény bekövetkezése esetén köteles továbbra is változatlan tartalommal teljesíteni a Bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit és a kárrendezés érdekében az ÁSZF jelen fejezetében foglaltak szerint eljárni. 8.6 A Bérlő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkeztekor a Bérbeadó által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a Bérbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogy a káreseményt szenvedett Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg ismeretében rendelhető meg. 8.7 A Bérleti szerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény kapcsán a Bérbeadó a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a helyreállítást végző szervizt. A Bérlő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv, valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának csatolásával nyújthat be a Bérbeadóhoz. 8.8 Amennyiben a biztosítótársaság a Bérbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Bérbeadó a Gépjármű helyreállítását, és annak igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek, amennyiben a helyreállítást a Bérlő a szerviznek megelőlegezte, és ezt a Bérbeadó felé hitelt érdemlően igazolja, a Bérlőnek kifizeti. Az Eszköz megsemmisülése esetén a Bérbeadó nem köteles a biztosítási összeget az Eszköz helyreállítására vagy pótlására fordítani. 8.9 Biztosítási esemény bekövetkezése esetében az önrészt a Bérlőt köteles megfizetni, illetve a biztosítási szerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Bérlőt terheli valamennyi, a biztosítótársaság által meg nem fizetett összeg. A Bérleti szerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Bérbeadót illetik meg, mely összegek a Bérlő tartozásait csökkentik. 9. A Bérleti szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek 9.1. A Bérlő köteles a Bérleti szerződés hatályban léte alatt a Bérleti szerződésben meghatározott összegű bérleti díjaknak az ott meghatározott esedékességi időpontokban történő megfizetésére. Ha a Bérleti szerződés a bérleti díjat devizában állapítja meg, annak megfizetése a felek ettől eltérő, a Bérleti szerződésben foglalt megállapodásának hiányában forintban történik. A deviza forintra történő átváltása az esedékességet megelőző hónap 12. napjára (ha ez a nap nem banki munkanap, az azt követő banki munkanapra) a K&H Bank Rt. által az adott devizanemre jegyzett deviza I. eladási árfolyam alapján az alábbi képlet szerint megállapított árfolyammal történik. napok ( BUBOR(1 hó) irányadó _ kamatláb(1 hó) 0,08) Árfolyam ( Fwd ) Árfolyam (1) Árfolyam (1) napok ( irányadó _ kamatláb(1 hó) 0,08) ahol irányadó kamatláb = az alkalmazott devizanemre vonatkozó, egy hónapos lejáratra jegyzett LIBOR 5

6 LIBOR : a londoni bankközi piacon jegyzett, a British Bankers Association vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti, amely a Reuters monitor megfelelő oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) az alkalmazott kamatlábra irányadó LIBOR-ként megjelenik. BUBOR : azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor 'BUBOR' oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. A Bérlő a bérleti díjat abban az esetben is a fizetési ütemezésben megjelölt határidőben köteles megfizetni, ha a fizetési határidőig bármely okból nem kapja kézhez a Bérbeadó által kiállított számlát. A Bérlő nem hivatkozhat a számla átvételének esetleges késedelmére fizetési késedelme kimentéseként. Az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a Bérlő köteles viselni A bérleti díjon túl a Bérlő a Bérleti szerződésben és a Bérbeadó mindenkor érvényes kondíciós listájában (a továbbiakban Kondíciós lista) megállapított díjak megfizetésére is köteles A Gépjárművek után a Bérlő a Bérleti szerződésben megállapított mértékű bérleti díjakon felül az alábbi díjakat, költségeket is köteles a Bérbeadó által kiállított számla ellenében az ott megjelölt határidőben, illetőleg ennek hiányában az ÁSZF-ben, a Keretszerződésben, illetőleg a Bérleti szerződésekben megállapított időpontokban megfizetni: a) biztosítás díjak (kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, CASCO), b) a biztosítási szerződésben esetlegesen előírt védelmi berendezés költségeit, c) a Gépjármű után fizetendő súlyadó, d) vagyonátruházási illeték, e) a forgalomba helyezés költségei, ide értve többek között a forgalmi engedély kiállítása, környezetvédelmi igazolólap, rendszámtábla, vizsgadíj, érvényesítő címke, műszaki adatlap stb. költségeit is, f) egyéb, a Bérleti szerződéssel kapcsolatos eljárási díjak, költségek g) a Bérleti szerződésben esetlegesen megállapított egyéb díjak Tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a Bérlő a Gépjárművet saját felelősségére, kockázatára használja és üzemelteti, köteles viselni a Gépjárművel kapcsolatos valamennyi költséget és kockázatot. A Bérlőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve az üzemanyagköltséget, a szervizelés költségeit, továbbá az autópálya és parkolási díjakat. Ugyancsak a Bérlőt terhelik a Gépjárműre tekintettel illetőleg a Gépjármű használójának, utasának magatartása következtében kiszabott bírságok (pl. szabálysértési bírság), díjak, közterhek, valamint a Gépjármű bárminemű átalakításával kapcsolatban kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is Ha a Bérleti szerződés időtartamán belül a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Gépjármű értékének fenntartása érdekében a Bérlő helyett a Bérbeadó egyenlítene ki, annak összegét számára a Bérlő az arról szóló értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül köteles megfizetni. 9.6 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit mindaddig a Bérleti szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni ideértve azt az időszakot is, ameddig a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni amíg Bérleti szerződés meg nem szűnik. 9.7 Amennyiben a Bérbeadónak a Bérleti szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Bérlő érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások beszedésével, akár a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a Bérleti szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, vagy egyéb nem várt okból további költségei merülnek fel, azokat a Bérlő köteles haladéktalanul megtéríteni. 9.8 A Bérlő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén Bérbeadó a késedelem időtartamára a fizetési kötelezettség alapul vételével a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel vele szemben. Abban az esetben, ha a bérleti díj megfizetése a felek Bérleti szerződésben foglalt megállapodása szerint devizában történik, úgy késedelem esetén a késedelmesen megfizetett devizaösszegek után a Bérlő a Keretszerződésben megjelölt mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles A Bérlő a bérleti díjat, továbbá minden egyéb általa fizetendő összeget a Bérleti szerződésben foglalt esedékességi időpontokban, ennek hiányában a Bérbeadó felhívására, a Bérbeadó K&H Rt.-nél vezetett 6

7 bankszámlájára, vagy a Bérbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlájára történő átutalással, illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával köteles megfizetni A Bérbeadó által számlázott bérleti díjak és egyéb költségek összegét az ÁSZF elfogadásának időpontjában irányadó jogszabályok szerinti általános forgalmi adó terheli Bérbeadó a Bérlő által részére megfizetett összegeket a Bérbevevő részére küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában az alábbi sorrendben számolja el követeléseibe: a) elmaradt biztosítási díj, b) egyéb költségek + ÁFA, c) a bérleti szerződés szerinti egyéb díjak + ÁFA, d) késedelmi kamatok, e) bérleti díj, valamint az azt terhelő ÁFA. 10. A Bérleti díj megváltoztatása 10.1 Abban az esetben, ha a Bérbeadó az alábbiakban megjelölt költségeket az Adásvételi szerződés szerinti vételáron felül, közvetlenül a Szállítónak fizeti meg, úgy ezen összegeket a Bérlővel szemben a bérleti díjban érvényesíti. Tekintettel arra, hogy ezen összeget a Bérbeadó a Bérleti Szerződés megkötésekor rajta kívülálló okokból még nem ismeri, ezért a Bérbeadó a Bérleti Szerződés aláírását követően az alábbi tételek ismeretében a bérleti díjat ismételten megállapítja és erről a Bérlőt írásban értesíti. A bérleti díj jelen pont szerinti megváltozását az alábbi tényezők okozhatják: - a Gépjármű üzembehelyezésével kapcsolatosan felmerülő költségek, illetve - a Gépjármű Bérbeadó általi megrendelésének időpontja és a Szállító általi tényleges átadás időpontja közötti esetleges beszerzési árváltozás. A Bérlő a bérleti díj összegének a fenti költségek miatti módosítását a Bérleti Szerződés aláírásával fogadja el, így az a Bérlőre külön szerződésmódosítás nélkül kötelezővé válik A Bérbeadó jogosult a bérlet tartama alatt Bérleti szerződésben meghatározott, a Bérlő által fizetendő bérleti díjat a Bérleti szerződésben megjelölt referencia kamatláb változásával összhangban a módosításnak megfelelő mértékben arányosan megváltoztatni. A megváltozott bérleti díj mértékéről és első alkalommal történő esedékességéről a Bérbeadó a Bérlőt értesíti 10.3 A bérleti díj fentiek szerinti megváltoztatását a Bérlő szerződésmódosítás, illetőleg minden külön jóváhagyás nélkül a számla kézhezvételével elfogadja. 11. A Bérlő egyéb kötelmei 11.1 A Bérlő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Bérbeadó tulajdonát sérelem ne érje. Bérlő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem zálogosíthatja, a Bérbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem adhatja. A Bérlő a Gépjárművet a felek Keretszerződésben foglalt külön megállapodása alapján jogosult a Keretszerződésben megjelölt harmadik személy részére albérletbe adni, kizárólag abban az esetben, ha a Bérbeadó a harmadik személlyel kötött albérleti megállapodás rendelkezéseit megismerte és azok nem állnak ellentétben sem a jelen ÁSZF rendelkezéseivel sem a Bérbeadó üzletpolitikájával. Albérletbe adás esetén a Bérlő a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős A Gépjárművet csak az vezetheti, aki annak forgalmi engedélyébe, mint üzembentartó bejegyzésre került, illetve aki rendelkezik a Bérbeadótól, mint tulajdonostól, vagy a bejegyzett üzembentartótól a Gépjármű vezetésére jogosító meghatalmazással. Bérlő köteles a Gépjármű vezetésére általa kijelölt személyek listáját (a megjelölt személyek elérhetőségének telefonszám, cím feltüntetésével) a Bérbeadó számára átadni. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjárművet csak olyan személy vezetheti, aki rendelkezik az adott Gépjárműre vonatkozó érvényes jogosítvánnyal, és járművezetésre alkalmas állapotban van. Amennyiben a Bérbeadó írásbeli engedélyével hozzájárult ahhoz, hogy a Gépjárművet a Bérlő által bejelentett harmadik személy vezesse, úgy a Bérlő a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős. Ha a Bérlő fentiekben írtakat megszegi, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés rendelkezéseinek különösen azon kötelezettségeknek, amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet betartását ellenőrizni, amely jog gyakorlását Bérlő biztosítani köteles. A Bérlő köteles a jármű futásteljesítményét (kilométeróra állását) havonta, minden hónap utolsó munkanapján a Bérbeadóval útján közölni A Bérlő köteles haladéktalanul telefonon és egyben faxon (az eredeti dokumentum egyidejű megküldésével) is értesíteni a Bérbeadót és az illetékes hatóságot, ha a) a járművel balesetet szenvedett; 7

8 b) a járművel balesetet okozott; c) a járművet elkobozták vagy ennek veszélye fenyeget; d) a járművet lefoglalták, zár alá vették vagy ennek veszélye fenyeget; e) a járművet ellopták vagy eltűnt; f) a jármű részlegesen vagy teljesen megrongálódott; g) a jármű megsemmisült; h) gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély, érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bármilyen változás következett be; i) a járművel kapcsolatos dokumentum, kulcs, egyéb tartozék megrongálódott vagy eltűnt; j) a járművel kapcsolatosan szavatossági, illetve jótállási igény merült fel A Bérlő köteles tájékoztatni az illetékes hatóságot arról, hogy a Gépjármű nem az ő tulajdona, hanem csupán bérli a Bérbeadótól. A fentiek szerinti értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelős A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Keretszerződés hatálya alatt bármikor felülvizsgálhatja a Bérlő pénzügyi helyzetét. Ennek elősegítése érdekében a Bérlő adatszolgáltatási kötelezettsége körében köteles: a) az éves beszámoló készítésének időpontjában, de legkésőbb minden év június 15. napjáig, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, továbbá a felülvizsgálat idején elérhető legfrissebb adatokat tartalmazó főkönyvi kivonatát a Bérbeadó részére átadni, b) amennyiben a Bérbeadó ilyen irányú igényét kifejezi, úgy egyéb, a Bérlő pénzügyi helyzetére vonatkozó adatokat rendelkezésre bocsátani, c) A Bérlő köteles a gazdálkodásában, ezen belül vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában, követelései érvényesítésében, stb., vagy szervezetében bekövetkező minden olyan változásról a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni, amely változás a Bérleti szerződésben foglaltak teljesítését kedvezőtlenül érinti, vagy érintheti. A Bérlő ezen tájékoztatási kötelezettsége körében köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bérbeadót, különösen ha i tulajdonosaiban, tagjaiban, vagy részvényesei körében változás következik be, ii ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy iii csőd- vagy végelszámolási eljárás (jogutód nélküli megszűnési) kezdeményezésére irányuló szándéka esetén az eljárás kezdeményezését 10 munkanappal megelőzően, iv tulajdonosa(i) jogutódlással történő megszüntetéséről kívánnak határozni, a határozathozatalt megelőző 10 napon belül A Bérlő a Gépjárművet köteles könyveiben nála tárolt, idegen tulajdonú eszközként nyilvántartani, és köteles minden naptári év december 15-ig a bérelt eszközre vonatkozó tárolási nyilatkozatot Bérbe adó részére megküldeni A Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására bármely, a Bérleti szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és okiratot a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani. 12. A Bérleti szerződés megszűnése 12.1 A Bérleti szerződés (i) a szerződésben megállapított határozott idő lejártával és a Bérlő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével, (ii) a Gépjármű megsemmisülésével, vagy (iii) a Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával szűnik meg A határozott idejű bérleti jogviszonyra tekintettel a Bérleti szerződés a pontjában rögzített azonnali hatályú felmondás eseteinek bekövetkezése kivételével egyik fél részéről sem mondható fel. A Gépjármű Bérlő részéről a bérleti időszak végét megelőzően történő visszaszolgáltatása a Bérleti szerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha a Gépjármű egyoldalúan történő visszaszolgáltatására mégis sor kerülne, a Bérlő Bérleti szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettsége változatlan tartalommal fennmarad, kivéve azt az esetet, ha a felek a Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében állapodnak meg A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az a káresemény, amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, a Gépjármű megsemmisülésének, egyben a Bérleti Szerződés megszűnésének időpontja a rendőrségi nyomozás lezárásáról szóló határozatnak, ha a Gépjármű totálkárt szenved, a biztosító totálkárra vonatkozó határozatának Bérbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg. A Bérlő a Gépjármű megsemmisüléséhez vezető káresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles teljesíteni a Bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi pontban szabályozottak figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a Bérleti Szerződés a káresemény bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg. 8

9 A Bérleti szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogy a Bérleti szerződésnek a Gépjármű megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt Bérleti szerződésből eredő tartozások megfizetésére részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba. A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege és fizetési esedékessége megegyezik a megszűnt Bérleti szerződés fizetési ütemezésében rögzített összegekkel és fizetési időpontokkal, függetlenül attól, hogy a Bérleti szerződést lezáró elszámolást a Bérbeadó átadta-e már a Bérlő részére. A Bérlőnek a Bérleti szerződés bérleti időtartam lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a Bérbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást lezáró határozat, illetőleg a biztosító totálkárt megállapító határozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a 14. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását. Bérlő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a Bérbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondással a Bérlőnek a megszűnt Bérleti szerződésből eredő, 14. pontban foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben azonnali hatállyal esedékessé válik A Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait a Bérlő a Bérbeadó képviselője részére a 14. pont szerinti elszámolás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles átadni. Amennyiben a Bérlő nem gondoskodott a totálkárt szenvedett Gépjárműnek a Bérbeadó által megjelölt telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Bérbeadó a Bérlő költségére elvégezteti A Bérbeadó a Bérleti szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha: a) a Bérlő az ÁSZF , , 6.7, 6.8, 8.1, 11.1, 11.2 és 11.8 pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül, b) a Bérlő Bérleti szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja, c) a Bérlőnek Bérbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát, ideértve különösen a Keretszerződést, szerződésszegés miatt a Bérbeadó jogosult felmondani, d) az Üzletszabályzat általános részében meghatározott egyéb esetekben. A Bérleti szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására 14. pontban rögzítettek szerinti elszámolás alapján megállapított összeget a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni A Bérleti szerződés megszűnése, továbbá az azonnali hatállyal történt felmondás esetén a Bérlő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik és köteles azt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül tartozékaival és okmányaival együtt - átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett, - a Bérbeadó részére átadni. Amennyiben Bérlő birtokba adási kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet a Bérlő költségére: a) birtokba venni és elszállíttatni, b) jogosulatlan használatát megakadályozni, c) hatósági engedélyének visszavonásáról intézkedni A Gépjárművet a Bérlő a jelen ÁSZF 6.4. pontjában rögzítettek szerinti normál elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Bérbeadó részére. Amennyiben a normál állapot nem biztosított, a Bérbeadó ebből származó kárát jogosult Bérlővel szemben érvényesíteni A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű tulajdonjogát a Bérleti szerződés lejáratát követően a Bérbeadótól nem szerezheti meg. A Bérbeadó a Gépjárművet a Bérleti szerződés lejártát követően jogosult az általa meghatározott áron harmadik személy részére értékesíteni, másnak bérbeadni, illetve egyéb módon hasznosítani. 13. A Keretszerződés hatálya 13.1 A szerződő felek a i Keretszerződést határozatlan időtartamra kötik. Bármelyik szerződő fél jogosult a Keretszerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával harminc napos felmondási idő figyelembevételével rendes felmondással felmondani A Keretszerződés rendes felmondása estén a felek a felmondási idő lejártát követően további Bérleti szerződést nem kötnek, a Keretszerződés hatálya alatt korábban kötött Bérleti szerződések a bérleti időtartam végéig változatlan tartalommal hatályban maradnak és azokra a Keretszerződés rendelkezései a futamidő végéig változatlan tartalommal irányadóak A Bérbeadó jogosult a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: 9

10 a) Bérlő a hatályban lévő Bérleti szerződések bármelyikéből eredő fizetési kötelezettségének, vagy kötelezettségeinek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tesz eleget és ennek következtében a Bérbeadó a Bérleti szerződést felmondja, b) a Bérlő vagy a dologi adós megszegi a Keretszerződésből, illetőleg az annak alapján kötött bármely Bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést, c) a Bérlő megsérti a Bérbeadó jó hírnevét; d) a Bérlő felszámolását rendelik el, illetve a Bérlő csődvédelmet kért, illetve felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményezett önmaga ellen, vagy a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében a törléséről határozott; e) a Bérlő ellen végrehajtási eljárás indult, f) ha a Bérlő pénzügyi helyzetében vagy jogi státuszában olyan, a Bérbeadó által jelentősnek ítélt változás állt be, amely a Bérbeadó megítélése szerint veszélyezteti a Keretszerződésben vagy a Bérleti szerződésekben meghatározott kötelezettségek Bérlő általi teljesítését; g) A Bérlő a Bérbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének a Bérbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz eleget, h) ha a Bérlő a Bérbeadót valótlan tények közlésével, releváns tények, adatok elhallgatásával, a valóságnak meg nem felelő adatok szolgáltatásával szándékosan megtévesztette vagy tévedésben tartotta, vagy erre kísérletet tett i) a K&H Lízingcsoport bármely tagja súlyos szerződésszegés következtében felmondja a Bérlővel kötött bárminemű szerződését, j) az Üzletszabályzat Általános részében meghatározott egyéb esetekben 13.4 A Keretszerződés azonnali hatályú felmondása egyben az annak alapján kötött Bérleti szerződések azonnali hatályú felmondását is jelenti, ennek megfelelően a Keretszerződés azonnali hatályú felmondásával a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben fennálló valamennyi tartozása azonnali hatállyal esedékessé válik. Ilyen esetben a Felek az ÁSZF-nek a Bérleti szerződés felmondására és az elszámolásra irányadó rendelkezései szerint kötelesek eljárni. 14. Elszámolás 14.1 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó Gépjárművel kapcsolatos beszerzési és finanszírozási költségei, valamint újraértékesítésének költségei és árbevételének különbözete a határozott futamidejű Bérleti szerződés teljes időtartamára fizetendő bérleti díjjal térülnek meg. Amennyiben a Bérleti szerződés bármely okból ide nem értve a feleknek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodását a határozott időtartam lejárta előtt megszűnik, a Bérbeadó a Bérlővel szemben kártérítési igényt érvényesíthet. A szerződés idő előtti megszűnése esetén a Bérbeadó és a Bérlő elszámolásának alapja, hogy a Bérbeadó szerződéshez kapcsolódó lejárt követelései, a kapcsolódó késedelmi kamatok, a szerződés megszűnésével összefüggő költségei, a szerződés megszűnése miatt elmaradó jövőbeli bevételeinek jelenértéke megtérüljenek A Bérbeadónak a szerződés idő előtti megszűnése miatt elmaradó bevételei jelenértékének megállapítása a számítás időpontja és az elmaradó bevételek (elmaradó bérleti díjak, jövőbeni piaci érték) esedékessége közötti napokra, az elmaradó bevétel elemekre vonatkozóan, a Bérleti szerződésben rögzített referencia kamatlábnak a számítás időpontjában érvényes mértékének figyelembevételével történik Amennyiben a Bérleti szerződés nem a Bérlő szerződésszerű teljesítésével, hanem azonnali hatályú felmondás vagy bármely más ok következtében ide nem értve a feleknek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodását a határozott idejű bérleti időtartam lejártát megelőzően szűnik meg, a Bérbeadó a megszűnés időpontját követő 15 napon belül tételes elszámolást készít. Az elszámolás tartalmazza a Bérbeadónak a Bérlővel szemben a Bérleti szerződés megszűnésének időpontjában fennállt követeléseit jogcím szerint (pl. biztosítási díj, lejárt bérleti díj, egyéb szerződés szerint járó díjak, késedelmi kamat, felmerült költségek), az idő előtti megszűnés következtében megfizetésre nem került, fentebb felsorolt bevétel elemek diszkontált összegét, valamint a tényleges fizetés időpontjáig felmerült további követeléseket (pl. a követelés érvényesítésével és a Gépjármű visszaszármaztatásával kapcsolatban felmerült és egyéb igazolt költségek, késedelmi kamat) továbbá a teljes követelés összegét csökkentő tényezőket A követelés összegét csökkentő tényezőnek minősül a Gépjárműre tekintettel a biztosítótársaság által fizetett összeg, a Gépjármű eladási ára, és a biztosító által megállapított roncsérték, amennyiben a roncsot legalább azon az áron sikerül értékesíteni. Ugyancsak a követelést csökkentő tényező a Bérlő által a Bérleti szerződés megszűnése és az elszámolás közötti időszakban megfizetett bérleti díjak összege. Az elszámolásnál a Bérbeadó a Gépjárműből eredő bevételként a biztosító által ténylegesen kifizetett kártérítési összeget, újraértékesítésnél a Gépjármű értékesítése során ténylegesen befolyt eladási árat veszi figyelembe. A Bérbeadó 10

11 vállalja, hogy a kölcsönös kárenyhítés érdekben a Gépjárművet a legkedvezőbb vételi ajánlatot adó vevő részére értékesíti. A Bérlő tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a Bérbeadó a szerződés megszűnését követően a Gépjármű értékesítésére nem köteles, illetőleg a Gépjármű értékesítésére határidőt nem vállal. Bérlő tudomásul veszi, hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Bérbeadó a Gépjármű értékesítését követően, az abból befolyó, számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. Az elszámolás kézhezvétele és a követelésnek a Gépjármű értékesítéséből befolyt bevétellel történő csökkentése között eltelt időszakban a Bérlő késedelmi kamat fizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után folyamatosan fennáll. A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a követelést csökkentő tényezőkkel a Bérbeadó elsősorban a Gépjárműnek a Bérleti szerződésben rögzített becsült jövőbeli piaci érték címen megjelölt követelését, másodsorban a tervezett jövedelemelvárás időarányos része címen fennálló követelését csökkenti Abban az esetben, ha a Bérleti szerződés az abban szabályozottak szerint, a bérleti időszak végén a Bérlő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével és a Gépjármű szerződésszerű visszaszolgáltatásával szűnik meg, a felek a Keretszerződésben vagy a Bérleti szerződésben foglalt megállapodásuk alapján az alábbiak szerint elszámolnak egymással: (i) a bérleti időszak szerződésszerű lejártával nem történik elszámolás, (ii) az elszámolás a piaci érték alapján, illetőleg a (iii) futásteljesítmény alapján történik Abban az esetben, ha a felek a piaci értéken alapuló elszámolásban állapodtak meg, a bérleti időszak szerződésszerű lejártával az elszámolás a Bérleti szerződésben megállapított várható piaci érték és a Gépjármű Bérbeadó által történt értékesítése során befolyt tényleges eladási ár (piaci érték) alapján történik. Az elszámolás során a várható piaci érték nettó összegének és a tényleges eladási ár nettó összegének különbözetet kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha a tényleges eladási ár magasabb, mint az előre meghatározott piaci érték, a különbözet a Bérlőt illeti meg, ellenkező esetben, amennyiben a tényleges értékesítés ténylegesen befolyt eladási ár nem éri el a Bérleti szerződésben meghatározott várható piaci értéket, úgy a Bérlő köteles a különbözetet a Bérbeadó részére megfizetni. Az értékesítés során a piaci ár megállapításához a Bérbeadó igazságügyi szakértői véleményt szerez be Abban az esetben, ha a felek a futásteljesítményen alapuló elszámolásban állapodtak meg, a bérleti időszak végén úgy a bérleti időszak szerződésszerű lejártával a Bérleti szerződésben meghatározott (várható) futásteljesítményhez képest a ténylegesen megtett futásteljesítmény alapján történik az elszámolás. Az elszámolás során, amennyiben a Gépjármű tényleges futásteljesítménye magasabb a Bérleti szerződésben meghatározott várható futásteljesítmény értéknél, a Bérlő köteles a különbözet minden kilométerére számítva a Bérleti szerződésben rögzített érték megfizetésére (Malus). Amennyiben a Gépjármű tényleges futásteljesítménye alatta marad a Bérleti szerződésben meghatározott várható futásteljesítmény értéknek, a Bérbeadó köteles a különbözet minden kilométerére számítva a Bérleti szerződésben meghatározott összeg Bérlő részére történő megfizetésére (Bonus). A tényleges futásteljesítmény a Gépjármű visszaszolgáltatása során felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni. 15. Záró rendelkezések A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó Bérleti szerződésből származó jogait és követeléseit - a Bérlő értesítése mellett - változatlan feltételekkel harmadik félre ruházhatja. Budapest, K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. 11

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy a Start Agro Kft. építőipari-

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Király

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

Általános szerződés feltételei

Általános szerződés feltételei Általános szerződés feltételei A Gameport Hungary Kft által bérbeadót gépjárművekre I.Átadás-átvétel, a szerződés megszűnése, a jármű visszaszolgáltatása 1.Bérbeadó a járművet a bérlet kezdő időpontjában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház,

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 5 2) Biztosítási esemény... 5 3) Fogalmak... 5 4) A szerződés létrejötte...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben