A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI"

Átírás

1 Érvényes: október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS A CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , ügyfélszolgálat: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., cégjegyzékszám: , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, alapítási engedély száma, kelte: 2585/1999., december 22.; a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitel és pénzkölcsön nyújtása bele nem értve a fogyasztási kölcsön nyújtását és a követelések vásárlása, faktoring tevékenységet pénzügyi szolgáltatási tevékenység (felügyeleti engedély száma, kelte: EN-I- 1598/2010., december 8.) mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban: Finanszírozó) valamint ügyfele, a kereskedő (a továbbiakban: Kereskedő) a Kereskedő és a Finanszírozó a továbbiakban együtt: Felek) között gépjármű készletfinanszírozás céljából létrejött kölcsönszerződésekre (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re (a továbbiakban: Biztosítéki Szerződés), az Egyetemleges kötelezettre, Egyéb biztosítékot nyújtóra a Felek ellenkező értelmű írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Jelen ÁSZF és a Keretmegállapodás Tételes Készletfinanszírozás Igénybevételéről (a továbbiakban: Keretmegállapodás) elnevezésű okiratok vonatkozásában az egyedi kölcsönigényléssel kapcsolatos okiratok, az ÁSZF III/1.a pontja szerinti Ajánlat és Elfogadó Nyilatkozat együttesen alkotja a kölcsönszerződést, a kölcsönszerződés, a folyósítási értesítő és a törlesztési ütemezés a továbbiakban együtt: Kölcsönszerződés. I. A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. A kölcsön célja - magyar forintban nyilvántartott és magyar forintban visszafizetendő (a továbbiakban: Forintfinanszírozás), - vagy deviza alapon (euró) nyilvántartott, de magyar forintban visszafizetendő (a továbbiakban: Deviza alapú forintfinanszírozás), pénzkölcsön nyújtása az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott gépjárművek (a továbbiakban: Gépjármű) Kereskedő általi megvásárlásához. A Felek megállapítják, hogy a - Forintfinanszírozás: olyan finanszírozás, amikor a fizetendő kötelezettségek összege forintban kerül meghatározásra és a futamidő alatt a tartozás nyilvántartása is forintban történik. A Kereskedő fizetési kötelezettsége szintén forintban keletkezik. - Deviza alapú forintfinanszírozás: olyan finanszírozás, amelynél a Finanszírozó a Kereskedő kötelezettségeit a Kölcsönszerződésben meghatározott devizanemben tartja nyilván, a Kereskedő fizetési kötelezettsége azonban forintban keletkezik. A pénzkölcsön nyújtás fogalmára a Hpt. 2. számú mellékletének I pontja az irányadó. 2. A Finanszírozó a CIB Lízing Csoport tagvállalatai (CIB Lízing Zrt., CIB Rent Zrt.) és a Kereskedő között finanszírozási szerződések közvetítése tárgyában létrejött Együttműködési Keretszerződésre tekintettel a Kereskedő hitelképesség vizsgálata alapján a Kereskedő részére készletfinanszírozás céljából új és/vagy használt gépjárművek finanszírozásához nyújtott kölcsönszerződések bármely időpontban fennálló maximális összegére vonatkozóan felső korlátot (a továbbiakban: Keret) állapított meg. A Keret megállapítása azonban nem jelenti a Finanszírozó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a Kereskedő részére a Keret és az aktuális állomány közti különbség összegére kölcsönt nyújtana. Az egyedi kölcsönnyújtások mérlegelése az egyedi ügyletekre vonatkozó kölcsönkérelmek befogadásakor történik, mely bírálatnak csupán egyik eleme a nevezett Keret vizsgálata. A Keret összegéről, érvényességéről, a Keret felhasználására vonatkozó feltételekről, esetleges korlátozásokról, a Kereskedő által vállalt finanszírozási forgalomtól függő kamatlábak mértékéről és megállapításuk módjáról, gyakoriságáról a Felek Keretmegállapodást kötöttek., továbbá a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó díjak, kezelési és egyéb költségek alkalmazandó mértékéről a mindenkor hatályos Hirdetmény rendelkezik. A Kereskedő a Keretmegállapodásban meghatározottak szerint meghatározott összegű forgalmat vállal. A forgalom időarányos teljesülését a Finanszírozó a Keretmegállapodásban foglaltak szerint megvizsgálja. A forgalomfelülvizsgálat eredményeképpen meghatározott új Keret összeg (amennyiben az alacsonyabb a korábbinál) és a korábbi Keret összeg különbségét a Kereskedő köteles előtörlesztésként megfizetni az új Keret összeg megállapítását követő 8 napon belül. Amennyiben a Kereskedő a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét elmulasztja, azt a Finanszírozó súlyos szerződésszegésnek tekinti. 3. A Keret meghatározása érdekében a Finanszírozó előzetesen minősítette a Kereskedőt, a Kereskedő által átadott alábbi dokumentumok alapján: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányai, az utolsó két üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti könyvvizsgáló által auditált - beszámoló, főkönyvi kivonat és évközi mérleg, pénzügyi intézményekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiről szóló kimutatása, a kitöltött Adatlap gépjárműkereskedők részére, továbbá minden olyan a Finanszírozó által kért információ alapján, amely a Kereskedő pénzügyi helyzetének a megítéléséhez szükséges volt. 4. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó a Keretet bármikor felülvizsgálhatja és azt a Finanszírozó saját mérlegelése és a rendelkezésére álló információk alapján egyoldalúan jogosult a Kereskedő minősítésének megfelelően megváltoztatni. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy minősítésének hátrányos megváltoztatása esetén a Finanszírozó a Keretet csökkentheti, felfüggesztheti és megtagadhatja egyedi Kölcsönszerződések megkötését. A Finanszírozó csak a Keret érvényességi ideje alatt fogad be a Kereskedőtől kölcsönkérelmet és folyósít kölcsönt. A Kereskedő bármikor kérheti a Keret csökkentését vagy növelését a 3. pontban foglalt dokumentumok ismételt

2 2 II. benyújtása és minden olyan a Finanszírozó által kért információ rendelkezésre bocsátása alapján, amely a Kereskedő pénzügyi helyzetének a megítéléséhez szükséges. A Keret növelése a Kereskedő újbóli minősítésének eredményétől függ. A Keret felülvizsgálata során a Kereskedő köteles a tárgyévi előzetes beszámolót is a Finanszírozó rendelkezésére bocsátani, melynek esetleges elmaradását a Finanszírozó súlyos szerződésszegésnek tekinti, valamint jogosult a Kölcsönszerződéseket azonnali hatállyal felmondani, illetve a Kölcsön folyósítását megtagadni. 5. A Kereskedő egyedi Gépjárművek finanszírozását szolgáló kölcsönök igénybevételétére vonatkozó joga akkor nyílik meg, amikor a Finanszírozó által a Keretmegállapodásban rögzített valamennyi feltételt maradéktalanul teljesítette. 6. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó korlátozásokkal élhet a Keret megállapítása és az egyedi kölcsönkérelmek elbírálása során, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a finanszírozásra befogadható Gépjárművek körét, illetve az ügylettípusokat illetően. 7. A Finanszírozó az egyedi Gépjárművek finanszírozására hozzá érkező egyedi kölcsönkérelmek elbírálása esetén fenntartja magának a jogot arra, hogy a finanszírozandó Gépjármű értékelésével és a Kereskedő aktuális pénzügyi helyzetének figyelembe vételével az adott Gépjármű finanszírozását minden további indokolás nélkül visszautasítsa, vagy egyedi feltételekhez kösse. 8. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a deviza alapú forintfinanszírozásként kötött egyedi kölcsönszerződések esetén a Keretet terhelő finanszírozott összeg, a keretvizsgálatkori napon érvényes CIB Bank Zrt. deviza kereskedelmi eladási árfolyamán kerül átszámításra. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÁLTAL ÉRINTETT GÉPJÁRMŰ 1. A Gépjármű minősítése a finanszírozás típusa szerint lehet: Elnevezés Raktárkészlet gépjármű DEMO személy- és kishaszongépjármű Új DEMO személy- és kishaszongépjármű Fogalom A Kereskedő által a várható vevői igényeknek megfelelő típusú, készletezés céljából megrendelt autó. Gyakran bemutató-autóként funkcionál a szalonokban kiállítva. A finanszírozás időtartama alatt a gépjármű nem helyezhető forgalomba és forgalomban nem vehet részt. DEMO gépjármű: Márkakereskedő márkaazonos járműve (befogadáskor) max km futásteljesítménnyel, amelyet a Kereskedő - az értékesítés elősegítése céljából vásárol meg azért, hogy a vevők kipróbálhassák a gépjármű típust (tesztautó), vagy - bérbe vagy egyéb használatba adhat, amíg az ügyfele a gépjárműjét a Kereskedőnél szervizelteti (szervizautó). A finanszírozás időtartama alatt forgalomba helyezendő, Casco biztosítást kell kötni rá. importőrtől közvetlenül a finanszírozási igény benyújtásakor teszt vagy szerviz autónak rendelt, forgalomba helyezendő, márkakereskedő márkaazonos új gépjárműve (a befogadáskor max km futásteljesítmény szintén feltétel) Használt DEMO személy- és kishaszongépjármű importőrtől teszt vagy szerviz autónak rendelt, márkakereskedő márkaazonos új gépjárműve, amely a finanszírozási igény benyújtásakor a Kereskedő nevére forgalomba van helyezve (a befogadáskor max km futásteljesítmény szintén feltétel) Használt gépjármű Már korábban Magyarországon forgalomba helyezett gépjármű, amely adásvétellel került a Kereskedő tulajdonába azzal a céllal, hogy továbbértékesítse azt. A finanszírozási kérelem befogadási feltétele, hogy a forgalomból ideiglenesen kivonásra kerüljön a gépjármű. 2. A Gépjárművet csak egy alkalommal lehet a készletfinanszírozásba bevonni. Kivétel ez alól az ún. konstrukció-váltás, amely alapján a Raktárkészlet gépjármű finanszírozása folytatódhat DEMO személy- és kishaszongépjárműként, de a futamidő a finanszírozás folytatása esetén sem haladhatja meg az egy évet összesen. 3. A Gépjárművek külföldre nem vihetők, külföldre vitelükhöz a Finanszírozó nem járul hozzá. 4. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy amennyiben a DEMO személy- és kishaszongépjárművet harmadik személynek egyéb használatba kívánja adni, akkor köteles a Finanszírozó által elfogadott szövegezésű, a felek által aláírt használati megállapodást (a továbbiakban: Használati megállapodás) a Finanszírozó részére haladéktalanul megküldeni. A Használati megállapodás Finanszírozó részére történő megküldésének elmulasztása a rendkívüli felmondás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül. 5. A Kereskedő köteles előzetesen engedélyeztetni a Finanszírozóval, ha a raktárkészletként vagy használt autóként finanszírozott gépjárművet a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyre kívánja szállítani. Ebben az esetben a Kereskedő arról is tájékoztatni köteles a Finanszírozót, hogy a gépjárműre milyen biztosítás került megkötésre. Amennyiben a Kereskedő a jelen pont szerinti engedélyeztetési kötelezettségét elmulasztja, azt a Finanszírozó súlyos szerződésszegésnek tekinti. 6. Futamidő és az önerő meghatározása a Gépjármű Kereskedőhöz kerülése alapján: A Felek megállapodnak abban, hogy a futamidő és az önerő meghatározása a Gépjármű Kereskedőhöz kerülésének időpontja alapján történik: a) Gépjármű korának meghatározása használt Gépjármű esetén: Ha a gyártási év, valamint a forgalomba helyezés éve megegyezik, akkor a forgalomba helyezés dátumát kell figyelembe venni, amennyiben a gyártási év és a forgalomba helyezés éve nem egyezik meg akkor a gyártási év 6. hónapját kell figyelembe venni. b) Gépjármű Kereskedőhöz kerülési idejének meghatározása: - DEMO és Raktárkészlet készlettípusnál a birtokba kerülés dátuma az Importőri számla kiállításának dátuma - Amennyiben a Kereskedő más társasággal/társaságokkal cégcsoportot alkot, akkor a Gépjármű cégcsoporthoz kerülését kell figyelembe venni - Használt készlettípus esetén az adásvételi szerződésen vagy rendelkezésre álló számlán feltüntetett dátuma vagy a közúti közlekedési nyilvántartás szerinti történő tulajdonjogszerzés dátuma közül a korábbi. c) A Gépjármű finanszírozhatóságát a finanszírozási kérelem időpontja és a Kereskedőhöz kerülési dátuma

3 3 közötti időszak nagysága határozza meg az alábbiak szerint: Használt Gépjármű esetén: - ha ez 1 év vagy annál több, akkor a Gépjármű nem finanszírozható, Raktárkészlet és DEMO Gépjárművek esetén: - ha a készletfinanszírozás kezdetekor a Gépjármű több mint 7 hónapja van a Kereskedő tulajdonában, akkor a Gépjármű nem finanszírozható, Raktárkészletként az a Gépjármű sem finanszírozható, melynek kilométer óra állása a készletfinanszírozás kezdetekor 100km.-nél többet mutat, DEMO-ként pedig az a Gépjármű sem finanszírozható, melynek kilométer óra állása a készletfinanszírozás kezdetekor 15000km.-nél többet mutat. Minden Gépjárműtípus vonatkozásában: - Amennyiben a gépjármű finanszírozható: a futamidő lejárata használt Gépjármű esetén legfeljebb a Gépjármű kereskedéshez kerülési dátuma plusz 1 év lehet havi kerekítéssel. Raktárkészlet és DEMO estén a futamidő lejárata legfeljebb a készletfinanszírozás kezdetének dátuma plusz 1 év lehet havi kerekítéssel. A havi kerekítés során a futamidőt minden esetben fel kell kerekíteni egész hónapra és az így kapott lejárati nap utáni első 10-e vagy 25-e lesz a tényleges lejárat. a maximális finanszírozott összeg/önerő tekintetében a figyelembe kell venni azt, hogy i) Raktárkészlet-gépjárműnél a finanszírozott összeg nem haladhatja meg a nettó vételárat ii) DEMO személy- és kishaszongépjárműnél a finanszírozott összeg nem haladhatja meg a nettó vételárat iii) Használt személy- és kishaszongépjárműnél: a Kereskedőhöz kerülés időpontjától számított 3. hónap végén, majd onnantól számítva 3 havonta az EUROTAX vételi alap ár extrák nélkül vagy a beszerzési ár közül azt figyelembe véve, amelyik alacsonyabb annak a 10%-ával csökken, iv) Használt Gépjárművek esetén a megengedett legnagyobb finanszírozási összeg a futamidő kezdetekor az EUROTAX vételi alap ár extrák nélkül vagy a bruttó ár közül az alacsonyabb százalékában kerül meghatározásra: 0-5 év közötti Gépjármű esetén: legfeljebb 90%, és a finanszírozott összeg nem lehet több mint a Gépjármű nettó vételára, 5-10 év közötti Gépjármű esetén: legfeljebb 80%, és a finanszírozott összeg nem lehet több mint a Gépjármű nettó vételára. v) Raktárkészlet és DEMO Gépjárművek esetén a legnagyobb finanszírozási összeg a futamidő kezdetekor maximum a Gépjármű nettó vételárának 100%-a. 7. Készletellenőrzés A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó vagy a Finanszírozó megbízottja (a továbbiakban: Készletellenőr) bármikor jogosult készletellenőrzést tartani a Kereskedő telephelyein/székhelyein. A Készletellenőr jogosult a kilóméteróra állásokat is ellenőrizni. a. Raktárkészletként finanszírozott Gépjárművek: - amennyiben a Készletellenőr a Gépjárművet a Kereskedő székhelyétől/telephelyétől eltérő helyen találja meg, és a Kereskedő a Finanszírozótól nem kérte meg II/5. pont szerinti engedélyt, akkor a Finanszírozó jogosult a készletellenőrzés díját továbbterhelni a Kereskedőre, a Kereskedő pedig köteles azt megfizetni. - amennyiben a Készletellenőr sem a Kereskedő székhelyén/telephelyén, sem attól eltérő helyen nem találja meg a Gépjárművet, akkor ezen Gépjárművet a Finanszírozó hiányként kezeli, a Kereskedőnek az adott Gépjárműre vonatkozó Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége lejárttá és egy összegben esedékessé válik, és a Kereskedő köteles azt megfizetni. - amennyiben a Készletellenőr a kilóméteróra állás ellenőrzésekor a korábban rögzített kilóméteróra álláshoz képest ettől nagyobb eltérést észlel, akkor a Kereskedő a Finanszírozó felhívására új Gépjármű esetén az adott Gépjárműre vonatkozó bruttó ár minimum 10%-nak, használt Gépjármű esetén a bruttó ár vagy az eszköz befogadásakor érvényes Eurotax vételi ár (amelyik a kevesebb) minimum 10%-nak megfelelő mértékű előtörlesztést köteles teljesíteni. A tényleges előtörlesztésként megfizetendő összeget minden esetben a Finanszírozó egyoldalúan jogosult meghatározni. b. Használt személy- és kishaszon gépjárműként finanszírozott Gépjárművek: - amennyiben a Készletellenőr a Gépjárművet a Kereskedő székhelyétől/telephelyétől eltérő helyen találja meg, és a Kereskedő a Finanszírozótól nem kérte meg II/5. pont szerinti engedélyt, akkor a Finanszírozó jogosult a készletellenőrzés díját továbbterhelni a Kereskedőre, a Kereskedő pedig köteles azt megfizetni. - amennyiben a Készletellenőr sem a Kereskedő székhelyén/telephelyén, sem attól eltérő helyen nem találja meg a Gépjárművet, akkor ezen Gépjárművet a Finanszírozó hiányként kezeli, a Kereskedőnek az adott Gépjárműre vonatkozó Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége lejárttá és egy összegben esedékessé válik, és a Kereskedő köteles azt megfizetni. - amennyiben a Készletellenőr a kilóméteróra állás ellenőrzésekor a korábban rögzített kilóméteróra álláshoz képest (ettől nagyobb) eltérést észlel, akkor a Kereskedő a Finanszírozó felhívására új Gépjármű esetén az adott Gépjárműre vonatkozó bruttó ár minimum 10%-nak, használt Gépjármű esetén a bruttó ár vagy az eszköz befogadásakor érvényes Eurotax vételi ár (amelyik a kevesebb) minimum 10%-nak megfelelő mértékű előtörlesztést köteles teljesíteni. A tényleges előtörlesztésként megfizetendő összeget minden esetben a Finanszírozó egyoldalúan jogosult meghatározni. c. DEMO Gépjárműként finanszírozott Gépjárművek: - amennyiben a Készletellenőr a Gépjárművet nem találja meg a Kereskedő székhelyén/telephelyén mert az mosásban/szervízben/takarításon van, akkor a Finanszírozó jogosult a mosás/szervíz/takarítás helyszínén végzett készletellenőrzés díját továbbterhelni a Kereskedőre, a Kereskedő pedig köteles azt megfizetni. Amennyiben a Készletellenőr a Gépjárművet azért nem találja meg a Kereskedő székhelyén/telephelyén, mert a Kereskedő azt használatba adta, akkor a Kereskedő köteles a II/4. pont szerinti megállapodást bemutatni a Készletellenőrnek. Amennyiben a Kereskedő a II/4. pont szerinti megállapodást nem tudja bemutatni a Készletellenőrnek, akkor ezen Gépjárművet a Finanszírozó hiányként kezeli, a Kereskedőnek az adott Gépjárműre vonatkozó Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége lejárttá és egy összegben esedékessé válik, és a Kereskedő köteles azt megfizetni. - amennyiben a Gépjármű külföldön van, ezen Gépjárművet a Finanszírozó hiányként kezeli, a Kereskedőnek az adott Gépjárműre vonatkozó Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége lejárttá és egy összegben

4 4 esedékessé válik, és a Kereskedő köteles azt megfizetni. - DEMO Gépjárművek esetén a Finanszírozó havi 1500 km futást engedélyez. Amennyiben a Készletellenőr a kilóméteróra állás ellenőrzésekor a korábbi rögzített kilóméteróra álláshoz képest (ettől nagyobb) eltérést észlel vagy bármikor a futamidő alatt a Gépjármű kilométer óra értéke eléri a 9000km.-t, akkor a Kereskedő a Finanszírozó felhívására új Gépjármű esetén az adott Gépjárműre vonatkozó bruttó ár minimum 10%-nak, használt Gépjármű esetén a bruttó ár vagy a fedezeti tételként történő befogadásakor érvényes Eurotax vételi ár (amelyik a kevesebb) minimum 10%-nak megfelelő mértékű előtörlesztést köteles teljesíteni. A tényleges előtörlesztésként megfizetendő összeget minden esetben a Finanszírozó egyoldalúan jogosult meghatározni. - A központi elosztó telephelyeken (pl.lagermax és Hödlmayr) történő tárolást a Finanszírozó nem fogadja el, amennyiben a Gépjármű ezen telephelyek valamelyikén található, úgy azt a Finanszírozó hiányként kezeli és a Kereskedőnek az adott Gépjárműre vonatkozó Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége lejárttá és egy összegben esedékessé válik, és a Kereskedő köteles azt megfizetni. A Kereskedő köteles a Gépjárművet olyan állapotba hozni, hogy a Készletellenőr a fentieket ellenőrizni tudja (ideértve a km óra állások ellenőrzését is). A Kereskedő tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. III. Az EGYEDI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE ÉS FELTÉTELEI 1. A Kölcsönszerződések megkötése, a Kölcsön összege, a Kölcsön folyósítása a) A Kölcsönszerződés megkötése során a Kereskedő a Gépjárművenként a Keretmegállapodás mellékletét képező Finanszírozási Ajánlat egy példányban történő megküldésével tesz ajánlatot a Finanszírozónak. Amennyiben a Finanszírozó a Kereskedő által aláírt, a Keretmegállapodás mellékletét képező Finanszírozási Ajánlatban foglaltakat elfogadta, akkor a Keretmegállapodás mellékletét képező Elfogadó Nyilatkozatot minősített elektronikus aláírással ellátja és minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumként megküldi a Kereskedőnek. A Kölcsönszerződés, mely jelen ÁSZF-ből, a Keretmegállapodásból, az elfogadott Finanszírozási Ajánlatból és az Elfogadó Nyilatkozatból áll, az Elfogadó Nyilatkozat minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum formájában történő elküldéssel jön létre érvényesen. A Kölcsönszerződés az Elfogadó Nyilatkozat Kereskedő részére történő minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum formájában történő elküldéssel jön létre érvényesen, azonban annak hatálybalépéséhez a lenti III.1.b) pontban meghatározott hatálybalépési feltételeket teljesítenie kell a Kereskedőnek. b) A Kölcsönszerződés hatálybalépésének együttes feltételei: A Kereskedő az egyes egyedi Kölcsönszerződések hatálybalépéséhez köteles hitelt érdemlő módon a Finanszírozó rendelkezésére bocsátani a szükséges alábbi dokumentumokat : Raktárkészlet gépjármű esetén: Nagykereskedelmi számla és/vagy kiskereskedelmi számlák az eredeti okmányról készített másolatban. Meghatalmazás (4. számú melléklet) a Gépjármű okmányaiknak (Műszaki adatlap, Tanúsítvány, Megfelelőségi nyilatkozat) átvételére az Importőrtől másolatban. Igazolás arról, hogy a Kereskedő teljes mértékben kifizette a gépjárművet, minden olyan esetben, amikor a Kereskedő a kölcsön folyósítását saját pénzforgalmi bankszámlájára kéri - másolatban DEMO személy- és kishaszongépjármű esetén: Nagykereskedelmi számla és/vagy kiskereskedelmi számlák az eredeti okmányról készített másolatban. Igazolás arról, hogy a Kereskedő teljes mértékben kifizette a gépjárművet, minden olyan esetben, amikor a Kereskedő a kölcsön folyósítását saját pénzforgalmi bankszámlájára kéri - másolatban továbbá Használt Gépjármű esetén: Adásvételi szerződés vagy számla az eredeti okmányról készített másolatban. Törzskönyv amennyiben az okmányiroda nem vonta be. Forgalmi engedély, melyben feltüntetésre került a Kereskedő tulajdonjoga és a Finanszírozó opciós joga - a Finanszírozási kérelemhez a másolt példány elegendő, az utalás indításához az eredeti (nem másolt) okmány szükséges, kivéve a DEMO gépjármű, amelynél elegendő a másolat. Műszaki állapotlap; EUROTAX értékelés aktuális vételi áron számítva (extra felszereltségek nélkül,); Érkeztetett okmányirodai kérelem Minden Gépjárműtípus esetében az efyedi Kölcsönszerződések további hatálybalépésének feltétele a fentiekben meghatározott okmányok közül az eredetiben leadandókat hiánytalanul letétbe helyezni a Finanszírozónál vagy a CIB Bank Zrt. kijelölt fiókjában, vagy a Finanszírozó által megnevezett közjegyzőnél. Az okmányok akkor tekinthetőek letétbe helyezettnek, ha a Finanszírozó vagy a CIB Bank Zrt. illetékes fiókja a Keretmegállapodás melléklete szerinti Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel az okmányokat a Kereskedőtől átveszi, vagy ha a Kereskedő a közjegyző hivatalos okiratát az okmányok elhelyezéséről a Finanszírozónak átadja. A Finanszírozó a III.1/b. pontban foglalt valamely hatálybalépési feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult a Kölcsönszerződést hatályban lévőnek tekinteni, amennyiben Finanszírozó a kölcsön összegét átutalta. c) Amennyiben új Gépjármű esetén a Kereskedő a kölcsön összegének utalását az Importőr /Vezérképviselet részére kéri, úgy a Kereskedő köteles átutalni a gépjármű szállítójának (importőr) a sajáterőt, vagy a vevői előleget. A Kereskedő köteles az önerő importőr felé történő megfizetését hitelt érdemlő módon bizonyítani a Finanszírozónak. (pl. bankszámla kivonat bemutatása, importőri igazolás beszerzése) d) A Finanszírozó az érvényes Kölcsönszerződés hatálybalépését követő 3 (három) munkanapon belül folyósítja a kölcsön összegét, illetve a nagykereskedelmi árat a Kölcsönszerződésben meghatározott bankszámlaszámra történő átutalással. e) A Finanszírozó a Kölcsön folyósítását megtagadhatja, ha a Kölcsönszerződés megkötése után akár az ő, akár a Kereskedő körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a Kölcsönszerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt a Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásának lenne helye. A Finanszírozó jogosult továbbá a Kölcsön folyósítását abban az esetben is megtagadni, ha a Kereskedőnek a

5 5 Finanszírozó, vagy a CIB Csoport tagvállalatai felé lejárt tartozása áll fenn. f) a finanszírozási igény benyújtásakor még forgalomba nem helyezett DEMO személy- és kishaszongépjármű esetén a Kereskedő a finanszírozott összeg folyósítását követően 14 naptári napon belül köteles megküldeni a Finanszírozónak: - a Kereskedő nevére átírt forgalmi engedély másolatát és a Finanszírozó Okmányirodai Kérelem c. dokumentumának illetékes Okmányiroda átvételi igazolásával ellátott eredeti példányát, és - Casco szerződési ajánlat másolatát a Finanszírozó kedvezményezettségével, illetve a CIB Biztosítási Alkusz Kft. részére adott megbízást. Amennyiben a Kereskedő a megadott határidőig bármely dokumentum benyújtását elmulasztja a Finanszírozó jogosult a pótlás megtörténtéig a Kereskedő irányába felfüggeszteni a további kölcsönkérelmek befogadását, a kölcsönszerződések megkötését, a kölcsönök folyósítását, a jutalékok kifizetését, továbbá az általa más ügylethez letétbe adott gépjármű készletokmányok bármely ok miatti kiadását. 2. A kölcsönszerződés feltételei 2.1. A kölcsön devizaneme A Finanszírozó a Kölcsönszerződés alapján a készletfinanszírozást a Kölcsönszerződésben meghatározottak szerint Forintfinanszírozásként vagy Deviza alapú forintfinanszírozásként nyújtja. A Forintfinanszírozás esetén a kölcsön folyósítása magyar forintban történik. Deviza alapú forintfinanszírozás esetén a Finanszírozó a kölcsön forintban kifejezett összegét a folyósítást megelőzően átszámítja devizára. Az átszámítás során Deviza alapú Forint finanszírozás esetén a Kölcsönszerződésben rögzített devizára a szállítói számla kifizetésének napján fixált, a CIB Bank Zrt. által jegyzett deviza kereskedelmi vételi árfolyamot alkalmazza. Deviza alapú forintfinanszírozás külföldi devizában történő utalása esetén (a finanszírozás devizanemével megegyező deviza) a finanszírozott összeg forint összege a szállítói számla kifizetésének napján fixált CIB Bank Zrt. deviza kereskedelmi közép árfolyam alkalmazásával kerül meghatározásra. A Finanszírozó a finanszírozott összeg pontos forint összegéről a Kereskedőt írásban értesíti. A Finanszírozó a finanszírozott összeg pontos forint összegéről a Kereskedőt írásban értesíti Az egyedi Kölcsönszerződéseket a Felek határozott időre, Raktárkészlet és DEMO esetén a Készletfinanszírozás kezdetétől számított, használt Gépjármű esetén a Gépjármű Kereskedőhöz kerülésétől számított maximum egy éves futamidőre kötik. Raktárkészlet és DEMO Gépjárművek esetén, ha a készletfinanszírozás kezdetekor a Gépjármű több mint 7 hónapja van a Kereskedő tulajdonában, akkor a Gépjármű nem finanszírozható A Kölcsönök ügyleti kamatlába a) Az ügyleti kamatlábat a Keretmegállapodás tartalmazza. b) A referencia kamatláb, Forintfinanszírozás esetén 3 havi BUBOR, Deviza alapú forintfinanszírozás esetén a 3 havi EURO LIBOR. A referencia-kamatláb mindenkori értékének a Felek a Napi Gazdaságban ugyanazon néven, az adott napon, vagy az ahhoz legközelebb eső utolsó munkanapon közzétett kamatláb értékét fogadják el. Deviza alapú forintfinanszírozás esetén az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a Kereskedő viseli. c) A referencia kamatláb változásának érvényesítése A Finanszírozó háromhavi felülvizsgálati periódussal háromhavonta vizsgálja felül a referencia-kamatláb értékét, kivéve az első kamatperiódust. Amennyiben a felülvizsgálat-kori érték az előző kamatperiódusban alkalmazott referencia kamatláb értéktől 0,5 %-pontot (százalékpontot) meghaladó mértékben eltér, akkor a Finanszírozó a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosítja a hátralevő időszakra az ügyleti kamatlábat. A kamat fizetése háromhavonta esedékes (kivéve az első kamatperiódust) A kezelési költség a.) Esedékes törlesztő részlet megfizetésekor A Kereskedő a Kölcsön Törlesztési Ütemezésében foglaltak szerint kezelési költséget köteles megfizetni, mely az esedékes törlesztő részlet megfizetésének időpontjában esedékes, és amelynek mindenkori mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Forintfinanszírozás és Deviza alapú forintfinanszírozás esetén a Kereskedő a kezelési költséget forintban köteles teljesíteni. A Finanszírozó eltekint a kezelési költség megfizetésétől abban az esetben, amennyiben a b) pont szerinti előtörlesztés az egyébként esedékes törlesztő-részlet fizetési határidejéhez képest 5 napon belül történik b.) A Kölcsön teljes előtörlesztésekor/lezáráskor A Kereskedő csak teljes előtörlesztésre jogosult, részleges előtörlesztésre nem. A Kereskedő a teljes előtörlesztés esetén kezelési költséget köteles fizetni, amely az előtörlesztés időpontjában esedékes, és amelynek mindenkori mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Amennyiben a Kereskedő a Gépjárművet a Finanszírozó finanszírozási termékét igénybe véve értékesíti tovább (pénzügyi lízingszerződés vagy kölcsönszerződés keretében), a Finanszírozó ebben az esetben az előtörlesztéskor egyébként fizetendő kezelési költség megfizetésétől eltekint. Forintfinanszírozás és Deviza alapú forintfinanszírozás esetén a Kereskedő a kezelési költséget forintban köteles teljesíteni. c.) Szerződésmódosításkor A Kölcsönszerződés bármely fentiektől eltérő módosítása esetén is a Kereskedő a Hirdetmény szerinti kezelési költséget köteles fizetni. A szerződésmódosítás feltétele hogy a szerződésmódosítás időpontjában a Kereskedőnek a CIB Csoport bármely tagvállalata felé ne legyen lejárt tartozása. d.) A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása esetén Amennyiben a Finanszírozó a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja a Kereskedő szintén a Hirdetmény szerinti kezelési költséget köteles fizetni A Kölcsön tőkerésze és az ügyleti kamat megfizetése, a késedelmi kamat mértéke, előtörlesztés és a fizetés elszámolása a.) A tőke és kamat megfizetése a Törlesztési Ütemezés szerint vagy az előtörlesztés időpontjában egyösszegben, vagy a lejárat időpontjában esedékes. A Gépjárműre vonatkozó kölcsönszerződés vonatkozásában a kölcsönösszeg folyósítását követően az első tőketörlesztés megfizetése DEMO személy- és kishaszongépjármű finanszírozása esetén az adott Gépjármű Készletfinanszírozásának kezdetétől számított 6 hónap elteltével, Raktárkészlet személy és kishaszongépjármű finanszírozása esetén az adott Gépjármű

6 6 Készletfinanszírozásának kezdetétől számított 3 hónap elteltével, Használt Gépjármű esetén az adott Gépjármű kereskedéshez kerülés dátumától számított három hónap elteltével esedékes amennyiben ezen dátumok a finanszírozott összeg folyósítását követő időpontok. Az első tőketörlesztést követő további tőketörlesztések megfizetése az első tőketörlesztés dátuma után háromhavonta esedékesek, amennyiben ezen dátumok a finanszírozott összeg folyósítását követő időpontok. Esedékes továbbá a tőke megfizetése az előtörlesztés időpontjában egyösszegben, vagy a lejárat időpontjában. A fizetendő tőke mértéke az előtörlesztés időpontjában és a lejárat időpontjában egyenlő a teljes fennálló tőketartozással, egyéb esetekben raktárkészlet gépjármű esetén a bruttó ár 5%-a, DEMO személy- és kishaszongépjármű esetén a bruttó ár 10%-a, használt személy- és kishaszongépjármű esetén az EUROTAX vételi alap ár extrák nélkül vagy a beszerzési ár közül azt figyelembe véve, amelyik alacsonyabb annak a 10%-a, de maximum a teljes fennálló tőketartozás. A Gépjárműre vonatkozó kölcsönszerződés vonatkozásában a kölcsönösszeg folyósítását követően az első ügyleti kamat összeg megfizetése az adott Gépjármű kereskedéshez kerülés dátumától számított három hónap elteltével esedékes amennyiben ezen dátum a finanszírozott összeg folyósítását követő időpont. Az első ügyleti kamat összeg megfizetését követő további ügyleti kamat fizetések az első esedékesség dátuma után háromhavonta esedékesek, amennyiben ezen dátumok a finanszírozott összeg folyósítását követő időpontok. Esedékes továbbá az ügyleti kamat megfizetése az előtörlesztés időpontjában egyösszegben, vagy a lejárat időpontjában. b.) A lejárat és a kamatfizetés időpontja bármely hónap kizárólag 10. vagy 25. napja lehet. Amennyiben adott hónap 10. vagy 25. napja munkaszüneti napra esik, akkor a lejárat vagy kamatfizetés időpontja a következő munkanapra módosul. c.) Forintfinanszírozás és Deviza alapú forintfinanszírozás esetén a Kereskedő a visszafizetési kötelezettségét forintban köteles teljesíteni a g) pontban foglaltak figyelembevételével. A Finanszírozó a Deviza alapú forintfinanszírozás esetén a Kereskedő devizában nyilvántartott tartozásait az esedékesség napján érvényes CIB Bank Zrt. deviza kereskedelmi eladási árfolyamán számítja át forintra. A Kereskedő fizetési kötelezettségei teljesítésekor az átutalási megbízáson köteles megjelölni a Kölcsönszerződés azonosító nyilvántartási számát, illetve az ahhoz tartozó Gépjármű alvázszámát. d.) A Kereskedő a kért előtörlesztés napját megelőzően elektronikus úton eljuttatja a Finanszírozóhoz az ún. szerződéslezárási kérelmet (a továbbiakban: Szerződéslezárási kérelem, a Keretmegállapodás 2. sz. melléklete). Amennyiben a Kereskedő nem rendelkezik a CIB Bank Zrt-nél pénzforgalmi bankszámlával, a Szerződéslezárási kérelmet legalább 2 munkanappal a kért előtörlesztés előtt küldi meg a Finanszírozónak. A Kereskedő a lezárási ajánlatban megjelölt időpontban és összegben átutalja az adott Kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségeit (tőke, kamat, késedelmi kamat és kezelési költség) a Finanszírozó lezárási ajánlaton megjelölt pénzforgalmi bankszámlájára, és erről értesíti a Finanszírozót. Az átutalás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Kalkuláció szerinti összeg a Finanszírozó bankszámláján jóváírása maradéktalanul megtörtént. e.) Amennyiben a Kereskedő akár tőke, akár az ügyleti kamat, illetve a kezelési költség, továbbá a Kölcsönszerződésben meghatározott bármely egyéb fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esne, úgy késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat bekérése a Finanszírozó által kiállított számla, hitelfolyósítási értesítő devizanemében történik. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő, és a késedelmi kamatfizetési kötelezettség a megfizetni elmulasztott összeg esedékességétől (késedelembe eséstől) számítandó. A késedelmi kamat mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Amennyiben a Kereskedőnek a fizetési kötelezettségei teljesítése során túlfizetése keletkezik, úgy a Finanszírozó jogosult a Kereskedő külön rendelkezése nélkül a túlfizetés összegét a Kereskedő Finanszírozó felé bármely jogcímen fennálló lejárt tartozásába beszámítani. f.) Fizetési kötelezettségnek minősül minden, a Gépjárművel és a Kölcsönszerződéssel összefüggésben felmerülő díj, költség, így különösen de nem kizárólag a kölcsön tőke része, a kezelési költség, a késedelmi kamatok, a Gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, illetve a Gépjárművel és a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség. g) A Felek megállapodnak abban, hogy Deviza finanszírozás esetén a fizetés pénzneme és a forintban történő fizetések átszámítására az alábbi rendelkezések irányadóak: A Kereskedő fizetési kötelezettsége a Kölcsönszerződés devizanemében áll fenn. A Kereskedő köteles fizetési kötelezettségeinek a Finanszírozónak a számlákon, fizetési értesítőkön feltüntetett deviza folyószámlájára utalni. Amennyiben a Kereskedő a fizetést nem a Kölcsönszerződés devizanemében vagy nem a Finanszírozó devizaszámlájára teljesíti, akkor a szükséges átváltást a Finanszírozó a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon végzi el. Ez alkalmazandó abban az esetben is, ha a Kereskedő nem önkéntesen teljesíti fizetési kötelezettségét, hanem a Finanszírozó felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással a Kölcsönszerződés devizanemétől eltérő devizanemű számláról szedi be követelését. Amennyiben a Kereskedő a Kölcsönszerződés biztosítékaként a Kölcsönszerződés devizanemében kiállított váltót ad át a Finanszírozó részére, vagy devizaszámlájára vonatkozóan ad felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást, akkor a fizetési helyként megnevezett számlavezető hitelintézet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján Forintban fog fizetést teljesíteni. A váltóbeszedés, illetve a felhatalmazó levélen alapuló felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alapján a Finanszírozó bankszámláján Forintban jóváírt összegnek a Kölcsönszerződés devizanemére történő átváltása a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon történik. A Felek megállapodnak abban, hogy Forintfinanszírozás és Deviza-alapú Forintfinanszírozás esetén amennyiben a Finanszírozó a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást más devizanemű (nem HUF) számlára vonatkozóan nyújtja be, akkor a benyújtáshoz szükséges átváltást a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon végzi el A Kölcsönszerződés módosítása A Kölcsönszerződés módosítása konstrukcióváltás esetén lehetséges (a Raktárkészlet gépjármű finanszírozása konstrukcióváltással folytatódhat DEMO személy- és kishaszongépjárműként (Hirdetmény szerinti díj ellenében). A Kölcsönszerződés módosítása a futamidő és devizanem vonatkozásában nem lehetséges. A Kölcsönszerződés módosítását a Kereskedő írásban köteles kezdeményezni. A Finanszírozó és a Kereskedő a Keretmegállapodás mellékletét képező formában módosítják a

7 7 IV. Kölcsönszerződést. A Kölcsönszerződés megszűnése 1. A Kölcsönszerződés megszűnik a) a Kereskedő valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével, b) a Kölcsönszerződésben meghatározott idő elteltével a Kereskedő szerződésszerű teljesítése nélkül, c) a Finanszírozó azonnali hatályú felmondásával, d) a Finanszírozó és a Kereskedő közti közös megegyezéssel, és e) a Finanszírozó általi rendes felmondással. 2. Rendkívüli felmondás a) A Finanszírozó jogosult a megkötött Kölcsönszerződést a Kereskedőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, vagy a Kölcsönök folyósítását megtagadni, különösen de nem kizárólag akkor, ha 1. a Kereskedő bármely fizetési kötelezettségével 8 napot meghaladóan késedelembe esik, 2. bármilyen okból megszűnik az Importőr, illetve a márkakereskedő Kereskedő közötti illetve a Gépjárművek beszerzésére kötött, bármi néven nevezendő forgalmazási szerződés, 3. bármely okból megszűnik a CIB Csoport bármely tagvállalata és a Kereskedő közötti Együttműködési Keretszerződés, 4. bármely okból megszűnik a Finanszírozó és a Kereskedő közötti Keretmegállapodás, 5. a Kereskedő ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek vagy ő maga ellen felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz, vagy 6. a Kereskedő ellen felszámolási eljárás indult, illetve ha a Kereskedő csődbejelentési, illetve végelszámolási kérelemmel élt, illetve terjesztett elő maga ellen, 7. a Kereskedő által nyújtott biztosítékok értéke jelentősen csökkent, és azt a Kereskedő a Finanszírozó felszólítására sem egészíti ki, 8. a Kereskedő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetését, 9. amennyiben a Kereskedés az általa a Finanszírozóhoz teljesített forgalom vizsgálatakor, vagy azt követően nem teljesíti a vállalt forgalom 75%-át; 10. a Kereskedő más súlyos szerződésszegést követett el, 11. a Kereskedő a Finanszírozó megítélése szerint hitelképtelenné válik, 12. a Kereskedő a Finanszírozót valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, 13. a Kereskedő a jelen ÁSZF-ben foglalt tájékoztatási kötelezettségének nem tesz megfelelő módon eleget, 14. a Kereskedő a Finanszírozó által bekért okiratokat nem adja át haladéktalanul a Finanszírozó részére, 15. a Kereskedő az ÁSZF III. 1. pontjában foglalt kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; 16. a Kereskedő a Kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Kölcsönszerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, 17. a Kereskedő írásbeli felszólításra sem teljesíti a telephelyére vonatkozóan, a, Finanszírozó és Generali- Providencia Zrt. magállapodása alapján kötött vagyonbiztosítási keretszerződés (VII. pont) által, előírt minimum követelményeket, 18. a Kereskedő nem köt minden forgalomba helyezhető Gépjármű esetén CASCO Szerződést, illetve ha azt a finanszírozási időn belül megszünteti, 19. A Kereskedő nem tesz eleget a VII. pontban részletezett, a vagyonbiztosítási keretszerződés által előírt, káreseménnyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének, 20. a lehívott kölcsönök fedezetét képező Gépjárművek finanszírozott értékéhez képest több mint 25% megsemmisült (totálkáros lett) vagy ellopták, 21. a Kereskedő a Gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, 22. DEMO személy- és kishaszongépjárművet a Kereskedő telephelyén kívül CASCO biztosítás nélkül használja, 23. a Kereskedő a finanszírozott Gépjárművet külföldre viszi, 24. a Kereskedő valamely vezető tisztségviselőjével szemben büntetőeljárás indult, 25. a Kereskedő a CIB Csoport tagjával (mely CIB Csoporttagok mindenkori felsorolását a Finanszírozó Hirdetménye tartalmazza) kötött bármely szerződését megszegi. 26. bármely más pénzügyi intézménnyel szemben fennálló, bármely szerződését súlyosan megszegi, 27. a Kölcsönszerződés létrejötte után akár az ő, akár a Kereskedő körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése többé el nem várható, 28. ha a Kereskedőnek a Finanszírozó, vagy a CIB Csoport tagvállalatai felé lejárt tartozása áll fenn, 29. a Kereskedő valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette a Finanszírozót, vagy a Finanszírozó ügyfelét a Gépjármű tulajdonságai (futásteljesítménye, kora, műszaki állapota, káresemények történte) a Gépjármű értéke, illetve eladási ára tekintetében, 30. a Kereskedővel kapcsolatban álló vállalkozások bármelyike a CIB Csoport bármely tagjával vagy bármely más pénzügyi intézménnyel kötött bármely szerződésében foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. E pont szempontjából kapcsolatnak minősül (i) ha a vállalkozás, egy másik vállalkozással kapcsolatban áll oly módon, hogy a) szavazati joggal rendelkezik, vagy b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján rendelkezik szavazati joggal, vagy c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására vagy visszahívására vonatkozó döntéshozatalban részt vegyen, vagy d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól irányítási, ellenőrzési joga van; (ii) a két vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, amelynek alapján a) az egyik vállalkozás dönthet a másik vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, vagy

8 8 b) lehetővé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy más írásos szerződésben rögzítették - a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely közös cél érdekében, vagy c) a közös irányítás az igazgatóság, a felügyelő bizottság, az ügyvezetés részben vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg, vagy d) az egyik vállalkozás tőkekapcsolat nélkül befolyásolja egy másik vállalkozás működését; (iii) amennyiben a vállalkozások olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a a) kezesség, készfizető kezesség, garanciák és egyéb biztosítékok; b) jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség; c) közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövidtávon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó egyoldalúan jogosult a kapcsolat fennállását megállapítani. b) A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásával a Kereskedő valamennyi fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnal esedékessé válik. 3. Rendes felmondás A Finanszírozó jogosult a megkötött Kölcsönszerződést a Kereskedőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, rendes felmondással, 60 napos határidővel felmondani, a felmondási idő utolsó napján a Kereskedő Finanszírozó felé fennálló valamennyi tartozása egyösszegben, azonnal esedékessé válik és ezt a tartozást Kereskedő köteles a felmondási idő utolsó napján megfizetni a Finanszírozó részére. 4. Egyéb rendelkezések Amennyiben a Kereskedő bármely fizetési kötelezettségével 5 napot meghaladóan késedelembe esik, a Finanszírozó írásbeli értesítésének kézhezvételét követően megszűnik a Gépjárműnek mint a Kölcsön elsődleges fedezetének birtoklására, használatára és hasznosítására vonatkozó jogosultsága. A Finanszírozó vagy meghatalmazottja jogosult a Gépjárművet a Kereskedőtől birtokba venni és a Kereskedő költségén és veszélyére a Finanszírozó által meghatározott helyre szállítani, ahol a Finanszírozó megbízottja a Kereskedő veszélyére és költségviselése mellett tárolja. Amennyiben a Kereskedő a fizetési késedelembe esés napjától számított 8 napon belül eleget tesz valamennyi esedékes, lejárt fizetési kötelezettségének (ideértve a szállítással, tárolással, őrzéssel kapcsolatos költségeket, illetve a birtoklási jogának átmeneti megszűnésének ideje alatt esedékes fizetési kötelezettségeket is) a Finanszírozó hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő részére a tárolást végző személy a Gépjárművet kiadja. Amennyiben a Kereskedő ezen időtartamon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Finanszírozó azonnali hatállyal felmondhatja a Kölcsönszerződést, és az ÁSZF erre vonatkozó szabályai szerint járhat el. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) - amennyiben a Gépjárművet bármilyen okból nem tudná birtokba venni - kezdeményezheti az illetékes hatóságoknál a Gépjármű forgalomba helyezésének megakadályozását, illetve amennyiben azt már forgalomba helyezték, úgy annak forgalomból való kivonását. A Kereskedő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Finanszírozót (vagy az általa kijelölt személyt) a Gépjármű birtokbavételére, illetve forgalomba helyezésének megakadályozására, vagy forgalomból való kivonásának kezdeményezésére. A Kereskedő köteles a Gépjármű vételéhez nyújtott kölcsönből még fennálló részét egy összegben megfizetni, ha a Kereskedő által forgalomba hozott eladott, vagy közvetítésével (megbízottként vagy bizományosként) értékesített és vételéhez a Finanszírozó kölcsönt nyújtott, és a - használt Gépjármű eredetiségvizsgálata és/vagy az állapotfelmérése nem felelt meg a valóságnak, - használt Gépjármű bűncselekményből származott, - használt Gépjárművet bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használták, - használt Gépjárművet a bűncselekmény elkövetője a tulajdonostól vagy ennek hozzájárulásával mástól, az elkövetésért kapott, - használt Gépjárműre a bűncselekményt elkövették, vagy - használt Gépjárművet a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása végett szolgáltatták, a bűncselekmény elkövetéséhez használták és emiatt büntetőeljárás során lefoglalásra, biztosítási intézkedés elrendelésére, illetve zár alá vételre kerül. A lefoglalás, a biztosítási intézkedés elrendelése illetve a zár alá vétel napjával a Kereskedő valamennyi fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé válik. Amennyiben a Kereskedő a Finanszírozót a Casco ajánlat felvétele és biztosító társasághoz való továbbítása vagy a Casco szerződés megkötése, fennállása tekintetében valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette vagy ehhez segítséget nyújtott, úgy felel a Finanszírozót a biztosítási szerződés nem létezése vagy fenn nem állása, illetve megszűnése miatt ért valamennyi kárért. A Kereskedő köteles viselni a Gépjármű használatával kapcsolatban felmerülő kiadást és jogkövetkezményt, így különösen parkolási díjat, gépjárműadót, szabálysértés miatt közterület-felügyelet vagy rendőrhatóság által kiszabott helyszíni bírságot, úthasználati díjat, közlekedési bírságot és valamennyi ezek késedelmes, vagy nemfizetése miatt felmerült jogkövetkezményt. A Kereskedő vállalja, hogy amennyiben ezeket bármilyen ok miatt a Finanszírozó fizetné meg a Kereskedő helyett, akkor a Finanszírozó felhívására azokat 8 napon belül megfizeti a Finanszírozónak. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott fizetési kötelezettség elmulasztása a IV/2/10. pontban meghatározott súlyos szerződésszegésnek minősül. V. AZ OKMÁNYOK KIADÁSA 1. A Finanszírozó az adott Kölcsönszerződésben érintett Gépjármű okmányait abban az esetben adja ki a Kereskedő részére, ha: a) a Kereskedő az érintett Kölcsönszerződés szerinti összes tartozását a Finanszírozó részére maradéktalanul megfizette és a CIB Csoport tagvállalatai felé lejárt tartozása nincs, vagy b) a Gépjármű a Finanszírozó valamely retail finanszírozási konstrukciójának igénybevételével történő értékesítése esetén, ha - a konstrukciót igénybe vevő ügyfél a kezdő részt és a szerződéskötési díjat a Kereskedő házipénztárába befizette és ezt a Kereskedő a Finanszírozó részére bizonylattal igazolta, valamint

9 9 VI. - a Finanszírozó által a retail finanszírozási konstrukció keretében finanszírozott összeg pénzügyi rendezése megtörtént. A Finanszírozó a retail ügylet finanszírozott összegét a Kereskedő adott Gépjárműre vonatkozóan fennálló tőke- és kamattartozásának csökkentéseként (kompenzálásként) veszi figyelembe. A Kereskedő kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásával szemben a Finanszírozóval kötött retail finanszírozási szerződése alapján fennálló követelését a fenti kompenzálással beszámítsa. A Finanszírozó csak azt követően teljesíti pénzügyileg a részére megküldött kiskereskedelmi számla alapján a finanszírozott részt a Kereskedőnek, ha a Kereskedő az adott Gépjárműre vonatkozó, a Finanszírozóval szemben fennálló tőke és kamattartozása és a kiskereskedelmi ár finanszírozott részének különbségét (amennyiben ez pozitív) átutalta a Finanszírozónak, és az átutalt összeget a Finanszírozó bankszámláján jóváírták. A Finanszírozó jogosult megtagadni minden olyan esetben az Okmányok kiadását, amikor a Kölcsön nyújtás megtagadásának feltételei is fennállnak (ÁSZF III.1. pontja). 2. A Gépjármű okmányainak átvétele a Keretmegállapodás mellékletét képező jegyzőkönyv felvétele mellett történik. A Finanszírozó a Gépjármű okmányait kizárólag a Kereskedő képviselője részére köteles kiadni, aki személyazonosításra alkalmas okirattal (személyazonosító igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel) és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvánnyal és a) 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, aláírási címpéldánya eredeti példányának bemutatásával, vagy b) a cégjegyzésre jogosultak által adott szabályszerű meghatalmazással, a meghatalmazást a Kereskedő nevében aláírt személyek aláírási címpéldányával, igazolta magát, és a meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott személy és két tanú nevét, aláírását, megjelölve a tanúk személyi (személyazonosító) igazolvány számát és lakóhelyét. 3. Kereskedő írásbeli kérése alapján és költségviselése mellett, a Finanszírozó a Kereskedő székhelye vagy telephelye szerinti címre küldi gyorspostával a Gépjármű okmányait. Biztosítékok 1. A Kereskedő a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásai biztosítására a Finanszírozónak a VI pontok szerinti biztosítékokat nyújtja Vételi jog a) Vételi jog alapítása A Kölcsönszerződés aláírásával a Kereskedő a Kölcsönszerződésben meghatározott Gépjárműre vonatkozóan vételi jogot (opció) enged a Finanszírozónak az alábbi feltételek szerint: A vételi jog alapítására a Kereskedő által tett ajánlatot a Finanszírozó a Kölcsönszerződésben meghatározott Gépjárműre vonatkozó kölcsön összegének folyósításával fogadja el, így az eredeti okmányokban megjelölt Gépjárműre vonatkozó vételi joga a Kölcsön folyósításának időpontjában jön létre. A Kereskedő és a Finanszírozó a Polgári Törvénykönyv 114. (2) bekezdése alapján a Kölcsönszerződésben megjelölt Gépjárműre elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a Finanszírozó javára. b) A vételár A Gépjármű vételára a vételi jog gyakorlásakor az alábbiak szerint követően kerül megállapításra az alábbiakban meghatározott módon: 1.) használt és Demo személy- és kishaszongépjármű esetén A Felek megállapodnak abban, hogy a Gépjármű vételára, az EUROTAX extrák nélküli vételi ár 85%-ával egyenlő. 2.) forgalomba nem helyezett (raktárkészlet) Gépjármű esetén A Felek megállapodnak abban, hogy a Gépjármű vételára az EUROTAX szerinti gyártási évre avultatott EUROTAX extrák nélküli vételi ár 85%-a csökkentve a regisztrációs adó összegével (amennyiben a Finanszírozónak nem áll a rendelkezésére a regisztrációs adó megfizetésére vonatkozó VPOP igazolás). A Felek megállapodnak abban, hogy a vételár meghatározásának jelen pont szerinti módját elfogadják. c) A vételi jog gyakorlása A Finanszírozó a vételi jogával akár harmadik személy bevonásával és a vételi jog gyakorlására vonatkozó kijelöléssel akkor jogosult élni, ha a Finanszírozó a Kölcsönszerződést bármely okból azonnali hatállyal felmondta, a Kereskedő a fizetési kötelezettségével késedelembe esett vagy bármely egyéb felmondási esemény bekövetkezett vagy a Kölcsönszerződés lejárt és a Kereskedő a lejáratkor esedékessé vált fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) a vételi jogát a Kereskedőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolja. A Felek megállapodása szerint a vételi jog közöltnek tekintendő, ha az azt tartalmazó nyilatkozatot a Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) a Kereskedő részére telefaxon megküldi (és a telefax visszaigazolja a kézbesítést), vagy a Kereskedő részére postai küldeményként postára adja a kézbesítés időpontjában, de legkésőbb a postára adást követő 2. napon, személyes kézbesítés esetén az átvételkor, vagy a Finanszírozó elektronikus úton megküldi a Kereskedőnek és a kézbesítést visszaigazolja a levelezőrendszer. A Finanszírozó a fentiekben meghatározottak alapján a vételi jog gyakorlására vonatkozó egyoldalú jognyilatkozatban közli a vételárat a Kereskedővel, aki a levél kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles kiállítani a Gépjármű értékesítési számlát a vételi jog gyakorlója felé és azt tértivevényes levélben a Finanszírozó részére megküldeni. A Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) vételi jogának gyakorlásával a Kereskedőnek a Gépjárművön fennálló tulajdonjoga megszűnik, és a Kereskedő köteles a Gépjárművet, annak minden okmányával és tartozékával együtt a Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) által meghatározott helyen és időben a Finanszírozónak, vagy az általa megjelölt személynek átadni. Amennyiben a Kereskedő az átadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles tűrni, hogy a Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) a Gépjárművet akár a Kereskedő telephelyén is birtokba vegye. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) - amennyiben a Gépjárművet bármilyen okból nem tudná birtokba venni - kezdeményezheti az illetékes hatóságoknál a Gépjármű forgalomba helyezésének megakadályozását, illetve amennyiben azt már forgalomba helyezték, úgy annak forgalomból való kivonását. A Kereskedő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Finanszírozót (vagy az általa kijelölt személyt) a Gépjármű birtokbavételére, illetve forgalomba helyezésének

10 10 megakadályozására, vagy forgalomból való kivonásának kezdeményezésére. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) a vételi jogának gyakorlásával egyidejűleg a Gépjármű letétbe helyezett okmányait birtokba veszi, a letétet egyoldalú nyilatkozattal megszünteti. A Felek megállapodnak abban, hogy az okmányok Finanszírozó (vagy az általa kijelölt személy) általi birtokbavételét elfogadják a Gépjármű birtokba vételének abban az esetben, ha bármely ok miatt elmaradna a Gépjármű Kereskedő általi birtokbaadása. A Kereskedő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Gépjárművet nem adja a Finanszírozó birtokába, akkor a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettsége a Finanszírozó jogszerű követelését képezi. d) Elszámolás a vételi jog gyakorlását követően A Finanszírozó által történő vételi jog gyakorlása esetén való elszámolás A Finanszírozó a vételi jog gyakorlásakor megállapított vételárat beszámítja a Kereskedő tartozásába. A Felek megállapodnak abban, hogy a Gépjármű birtokba vételét követően a Felek a Gépjármű értékét (a továbbiakban: Szakértői ár) a Finanszírozó által kiválasztott független szakértő igénybevételével állapítják meg. A Finanszírozó a Szakértői árból levonja a Gépjárművel kapcsolatos igazolt költségeit (szállítási költség, javítási költség, tárolási, őrzési díj, bizományosi díj, stb.), és a fennmaradó összegnek a Kölcsönszerződés alapján fennálló követelésébe történő beszámításával a fennálló követelését csökkenti vagy kielégíti. Amennyiben a Szakértői ár eltér a vételi jog gyakorlásakor megállapított vételártól, akkor a vételár ezen eltérésnek megfelelően módosul. A Kereskedő köteles ennek megfelelően a kiállított számlát helyesbíteni. Amennyiben a Kereskedő számlát állít ki a Finanszírozó felé a VI/2.1./b) pontban meghatározott vételár és a Szakértői ár közötti különbözetről, egyenes áfás ügylet esetén az elszámolás a bruttó ár, mint követelés alapulvételével történik. Amennyiben a Kereskedő nem állít ki számlát, akkor az elszámolás (a számla kiállításáig) a nettó ár, mint követelés alapulvételével történik. Fordított áfás ügylet esetén az elszámolás minden esetben a netto ár, mint követelés alapulvételével történik. Az elszámolást a Finanszírozó a Szakértői ár megállapítását követő 30 napon belül készíti el, majd megküldi Kereskedőnek. Az elszámolás egyenlege szerint fizetési kötelezettséggel rendelkező fél annak összegét a kézhezvételt követő 8 naptári napon belül köteles a másik félnek megfizetni. A Kereskedő ezúton lemond az elszámolás megkifogásolásának jogáról. A Finanszírozó által kijelölt harmadik személy általi vételi jog gyakorlása esetén való elszámolás Amennyiben a Finanszírozó harmadik személyt jelöl ki a vételi jog gyakorlására, a Finanszírozó általi vételi jog gyakorlására írt szabályok az irányadóak. A Kereskedő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a vételi jogot a Finanszírozó által kijelölt harmadik személy gyakorolja, a Kereskedő a vételárat engedményezi a Finanszírozóra, azaz a harmadik személy a Vételárat közvetlenül a Finanszírozónak utalja át, mellyel a Finanszírozó a Kereskedő tartozását csökkenti. A vételár megfizetését követően a vételi joggyakorlója a Gépjárművet saját kockázatára bármikor, bármilyen feltételek szerint értékesítheti. e) A vételi jog időtartama A vételi jog a Finanszírozót a vételi jogra vonatkozó megállapodás VI.2.1.a) pontban meghatározott létrejöttét követő 5 évig illeti meg, kivéve ha a vételi jog a VI.2.1.f) pont szerint megszűnik. f) A vételi jog megszűnése A Finanszírozónak a Kereskedő által benyújtott okmányokban megjelölt Gépjárműre vonatkozó vételi joga megszűnik, ha a Kereskedő a Kölcsönszerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett és a Gépjármű Finanszírozónál letétben tartott okmányait a Finanszírozó a Kereskedőnek visszaszolgáltatta. g) Egyéb feltételek Amennyiben a Felek között a vételi jog hatálya alatt a Gépjárműre harmadik személy pert kezdeményezne, végrehajtást vezetne, biztosítási intézkedést rendelne el, zár alá venné, forgalmi engedélyét bevonná, vagy a Finanszírozó jogait bármely más módon sértené, illetve veszélyeztetné, a Kereskedő köteles a Finanszírozót erről haladéktalanul értesíteni és a Finanszírozó jogainak megóvása érdekében, a saját költségén minden szükséges intézkedést megtenni. A Kereskedő köteles a Gépjárművet épségben megőrizni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, annak tulajdonjogával nem hagyhat fel, nem adhatja lízingbe, kölcsönbe, bérbe (a DEMO személy- és kishaszongépjárműként finanszírozott Gépjármű kivételével), vagy bármilyen más jogcímen használatba, a Finanszírozó előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában pedig tartózkodni köteles a Gépjármű minden olyan a szokásos karbantartást meghaladó átalakításától, rendeltetésének megváltoztatásától, amely a Gépjármű értékét csökkentheti Kézizálogjog a) Kézizálogjog alapítása A Kölcsönszerződés aláírásával és a Gépjármű eredeti okmányainak (törzskönyv és forgalmi engedély vagy járműkísérő lap) Finanszírozó részére történő átadásával a Felek a Kölcsönszerződésben meghatározott Gépjárműre vonatkozóan kézizálogjogot alapítottak. b) Kézizálogjog érvényesítése A Kereskedő kötelezi magát annak tűrésére, hogy a Finanszírozó a Gépjárműből, mint Zálogtárgyból (e pontban a továbbiakban: Zálogtárgy) kielégítést keressen, ha - a Kereskedő (Adós) késedelembe esett a Kölcsönszerződésből eredő bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségével, - ha a Kölcsönszerződés Finanszírozó általi azonnali hatályú felmondása alapján a Kereskedő fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé vált, - ha a Kereskedő a jelen zálogjog alapján őt terhelő valamely kötelezettségének nem tesz eleget, valótlan információt ad, továbbá akkor is, - ha a Gépjárművet, mint Zálogtárgyat a Finanszírozónak e zálogjoggal biztosított követelése kivételével bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás során lefoglalják, avagy a Gépjárműre, mint Zálogtárgyra másik zálogjogosult az őt a bírósági végrehajtás mellőzésével megillető kielégítési jogát gyakorolja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó, mint zálogjogosult (a zálogjog vonatkozásában a továbbiakban: Zálogjogosult) a kielégítési jogának megnyíltakor: 1. kielégítési jogát bírósági végrehajtás útján gyakorolhatja, vagy 2. a Zálogtárgyat a Ptk (1) bekezdése alapján a Kereskedővel, mint zálogkötelezettel (a zálogjog

11 11 vonatkozásában a továbbiakban: Zálogkötelezett) közösen értékesíti, vagy 3. a Ptk (3) bekezdése alapján a Zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat, vagy 4. kielégítési jogát a Ptk (4) és a Vht. 204/B. szerinti egyszerűsített végrehajtás útján gyakorolhatja. A Finanszírozó saját kizárólagos döntési jogkörében választ a fenti érvényesítési módok közül, és amennyiben azt jogszabály kifejezetten nem tiltja bármikor áttérhet egy másik érvényesítési módra. A Finanszírozó, mint Zálogjogosult kielégítési jogának bírósági végrehajtás mellőzésével történő gyakorlása esetén a Felek egyebekben a Zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak, jogszabályváltozás esetén pedig a helyébe lépő jogszabály rendelkezései szerint kötelesek eljárni. A Felek rögzítik, hogy a bírósági eljárás mellőzésével történő értékesítés esetén az értékesítésre rendelkezésre álló határidő: a Zálogjogosult kielégítési jogának megnyíltától számított 180 (száznyolcvan) nap; a legalacsonyabb eladási ár és számítási módja: a Zálogtárgy vonatkozásában a Zálogjogosult által kiválasztott, a Kereskedő, mint Zálogkötelezett költségviselése mellett igazságügyi szakértő által készített értékbecslésben meghatározott likvidációs érték vagy a Zálogtárgy vonatkozásában a Zálogjogosult által kiválasztott, a Zálogkötelezett költségviselése mellett a Zálogtárgy bármely hivatalos forgalmazója, mint szakértő által készített értékbecslés meghatározott likvidációs érték. Az eladási árat, illetve az értékbecslést a Zálogjogosult legkésőbb az értékesítésről, annak módjáról és idejéről szóló előzetes értesítésével együtt köteles a Zálogkötelezettel írásban közölni, illetve részére megküldeni. A Felek kifejezetten kijelentik, hogy a Zálogtárgy értékbecslésében meghatározásra kerülő likvidációs értéket az értékesítés vonatkozásában méltányos árnak tekintik a Rendelet 8. (1) bekezdése alkalmazásában. az értékesítés módja: az értékesítést megelőzően két országos napilapban történő hirdetés megjelentetése az értékesítésről, és az alapján árverés tartása a hirdetésben meghatározott helyen és időpontban. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a két országos napilapban történő hirdetés megjelentetését az értékesítés olyan módjának tekintik, amely alapján a vevőként ésszerűen számításba vehető személyek az értékesítésről tudomást szerezhetnek, és egymással versengő ajánlatot tehetnek. Amennyiben a Zálogjogosult a Zálogtárgyat értékesíteni kívánja, a Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Zálogtárgyat az értékesítés céljából a Zálogjogosult felhívására, a felhívásban megjelölt helyen és időben, a Zálogjogosult, avagy a felhívásban a Zálogjogosult által megjelölt személynek átadja illetve lehetővé teszi a Zálogjogosult megbízottja számára, hogy a Zálogtárgyat elszállítsa. A Zálogkötelezett köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Zálogjogosultat jogainak gyakorlásában akadályozza. Az átadási kötelezettség megsértése esetén a Zálogkötelezett az érintett Zálogtárgy könyv szerinti értéke alapján megállapított napi 0,1 % kötbért köteles a Zálogjogosultnak fizetni. A Felek rögzítik, hogy a Zálogjogosult a fentiek szerinti értékesítés esetén a Ptk (1) bekezdése alapján jogosult a Zálogkötelezett helyett és nevében eljárva a Zálogtárgy tulajdonjogának átruházására. A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott értékbecslő az értékbecslés érdekében a Zálogtárgyat meg kívánja tekinteni, illetve meg kívánja vizsgálni, úgy az értékbecslés elvégzése érdekében az értékbecslővel - és amennyiben szükséges, a Zálogjogosulttal - teljes mértékben együttműködik. Ennek keretében különösen vállalja, hogy a Zálogtárgy megtekintéséhez és megvizsgálásához kapcsolódóan az értékbecslő megítélése szerint szükséges és/vagy célszerű cselekmények elvégzése érdekében a Zálogtárgy tárolási helyére vonatkozó belépést, szemlét, vizsgálatot, rendelkezésre állást biztosítja, a nyilatkozatokat megadja. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Zálogkötelezett ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a vételár az eljáró értékbecslő által becsült azon ár lesz, amelyet az értékbecslő vizsgálat nélkül a likvidációs érték 85%-ában meghatároz. A Felek a Ptk (4) bekezdése alapján a jelen pontban foglalt legalacsonyabb eladási ár, illetve ennek számítási módja elfogadásával megállapodnak a Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésében. A Felek megállapodnak abban is, hogy a Zálogjogosult jogosult az egyszerűsített végrehajtási értékesítést kérni abban az esetben is, ha a Zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adott, de az értékesítésre meghatározott határidő még nem telt el. Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a zálogtárgy értékesítése esetén az értékesítésről a Zálogjogosult részére számlát állít ki és azt részére 5 munkanapon belül tértivevényes levéllel megküldi. c) kézizálogjog megszűnése A Felek megállapodnak abban, hogy a zálogjog azon a napon szűnik meg, melyen a Kereskedő, mint Zálogkötelezett a Kölcsönszerződésből eredően valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett és a Finanszírozó a Gépjármű okmányait a Kereskedő részére visszaadta Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás Felek ezúton megállapodnak, hogy a Kereskedő valamennyi számlavezető hitelintézete vonatkozásában biztosítja a Finanszírozó részére azt a jogot, hogy a Kölcsönszerződés alapján keletkező bármely fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Finanszírozó felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást (inkasszó) nyújthasson be. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsönszerződés szerinti kölcsön folyósítását megelőzően a Keretmegállapodás melléklete szerinti felhatalmazó levélben a beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazást megadja valamennyi számlavezető hitelintézetének. A Felek megállapodnak abban, hogy Forintfinanszírozás és Deviza-alapú Forintfinanszírozás esetén amennyiben a Finanszírozó a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást más devizanemű (nem HUF) számlára vonatkozóan nyújtja be, akkor a benyújtáshoz szükséges átváltást a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon végzi el Egyéb biztosítékok a.) A Felek együttműködése során a Finanszírozó bármikor jogosult a Kereskedő fizetési kötelezettségeinek

12 12 VII. biztosítására a Kereskedőtől további biztosíték adását követelni. A Felek rögzítik, hogy a Finanszírozó felszólítására a Kereskedő a Gépjárműre vonatkozóan, - a vételi jog mellett, - a Kölcsön összege, továbbá annak járulékai erejéig, ingót terhelő zálogjogot is köteles biztosítani a Finanszírozónak. A Felek rögzítik, hogy a zálogjogot elismerő és annak érvényesítésére alkalmas közjegyzői, vagy a jogszabály által lehetővé tett más alakiságú okiratot a Kereskedő köteles a Finanszírozó erre irányuló felhívásától számított 5 (öt) napon belül átadni és az okirat kiállításának költségeit viselni. b.) Amennyiben a Kereskedőnek a CIB Csoport bármely tagvállalata felé lejárt fizetési késedelme áll fönn, a Finanszírozó jogosult a Kereskedő részére járó közvetítői jutalék összegét a Kereskedő tartozásaiba beszámítani. c.) A Kereskedő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Finanszírozót visszafizetési kötelezettség terheli és - a Kereskedőnek a Finanszírozó felé más jogügylet alapján a visszafizetés időpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, akkor a teljes visszafizetendő összeg vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a Kereskedővel szemben fennálló követelését a visszafizetendő összegbe beszámítsa; vagy - amennyiben a Finanszírozónak más jogügylet alapján nincs követelése a Kereskedővel szemben és az előző pont szerinti beszámítás után marad visszafizetendő összeg -, de a Kereskedővel az ÁSZF IV. 2.a) 30. pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásnak fizetési kötelezettsége áll fenn a Finanszírozóval szemben, a Kereskedővel kapcsolatban álló vállalkozás helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékban helyezéssel) teljesíti a visszafizetendő összeg erejéig. A Kereskedő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az elszámolás, illetve bármely biztosíték érvényesítése során, amennyiben a Finanszírozót visszafizetési kötelezettség terheli, de az előző pontban foglaltak nem alkalmazhatóak, vagy az alkalmazásuk után is marad visszafizetendő összeg és a Kereskedőnek vagy a Kereskedővel az ÁSZF IV. 2.a) 30. pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozásnak a CIB Csoport más tagja felé a visszafizetés időpontjában fizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetendő összeg a fizetési kötelezettség teljesítésére szolgál, illetve a Kereskedővel az ÁSZF IV. 2.a) 29. pontja szerint kapcsolatban álló vállalkozás helyett a fizetési kötelezettséget (le nem járt követelés esetén óvadékban helyezéssel) teljesíti a visszafizetendő összeg erejéig.a Finanszírozó vagy a CIB Csoport érintett tagja az így rendelkezésére álló összeget saját belátása szerinti arányban jogosult a követeléseinek kielégítésére/csökkentésére felhasználni. d.) A Felek megállapodnak abban, hogy a biztosítékok érvényesítéséhez kapcsolódó valamennyi igazolt költséget, így különösen, de nem kizárólagosan a birtokbavétellel, értékesítéssel, értékbecsléssel, őrzéssel, tárolással, szakértői vélemények elkészítésével kapcsolatosakat a Kereskedő köteles a Finanszírozó felhívására megtéríteni, illetve a Finanszírozó jogosult azokat a Kereskedővel történő elszámolása körében beszámítással érvényesíteni. BIZTOSÍTÁS 1. A Felek megállapodnak, hogy a CIB Lízing Csoport és a Generali Providencia Zrt. által kötött biztosítási keretszerződés alapján a Finanszírozó teljes körű vagyonbiztosítást köt, amely kiterjed a Kereskedő székhelyén (telephelyén) tárolt, minden forgalmi engedélyre kötelezett (rendszámos és nem rendszámos) új és használt gépjárművek tekintetében az alábbi biztosítási eseményekre: Tűz, elektromos tűz, Robbanás, Villámcsapás, Felhőszakadás, Személyzettel ellátott légijármű, annak részei vagy rakománya által okozott károk, Földrengés, Árvíz, belvíz, Vihar, Vízvezeték, Technológiai csővezeték törése, Jégverés, Fentiek bármelyikéből eredő üvegkár (kizárólag a biztosított gépjármű ablaküvegeiben), Lopás (kivéve a szabadban tárolt motorkerékpárok lopáskárai), Betöréses lopás és rablás, Részlopás, Vandalizmus, Telephelyi töréskár. A biztosítási fedezet nem terjed ki a telephelyen kívüli próbaút során bekövetkező károkra. A forgalomban résztvevő DEMO személy- és kishaszongépjárművekre továbbra is CASCO biztosítás megléte szükséges. 2. A biztosítás időtartama a finanszírozás hatályba lépésétől (a finanszírozott összeg kifizetése, a vételi jog alapítása) a teljes tartozás rendezéséig tart. 3. A Kereskedőtől elvárt minimális telephelyi általános védelmi feltételrendszer alapján a telephelynek a közúti közlekedéstől elkülönítettnek és körbekerítettnek kell lennie. 4. A VII.1. pontban foglalt biztosítási költséget a Finanszírozó viseli, a Kereskedő részére biztosítási díj nem kerül felszámításra semmilyen formában. 5. Az esetleges káreseményt a bekövetkezést követő 24 órán belül jelezni kell a Finanszírozó Dealerfinanszírozási területe (és a biztosító) felé. 6. Amennyiben készletfinanszírozott gépjárművek tárolásában érintett telephelyekben változás következik be (megszűnés, új telephely nyitása), azt haladéktalanul jelezni kell a Finanszírozó felé. Azon káreseményekre, amelyek nem a bejelentett telephelyeken történnek, vagy a bejelentett telephelyen a fent említett védelmi előírás nem teljesül, a biztosítás nem terjed ki. 7. A Kereskedő köteles minden forgalomba helyezhető Gépjármű esetén a finanszírozás futamideje alatti időre 10%-os önrésszel teljes körű CASCO biztosítást kötni 8. A Kereskedő tudomással bír arról, hogy a CASCO szerződés megkötésének, illetve annak érvényessége hiányában, valamint hatályossága megszűnése esetén, illetve a biztosítási szerződésben a Finanszírozó kedvezményezettségének megjelölése hiányában a jelen Kölcsönszerződést a Finanszírozó azonnali hatállyal felmondhatja. 9. Káresemény bekövetkezése esetén a Finanszírozó jogosult meghatározni, hogy a biztosítási összeg a fizetési

13 13 VIII. kötelezettség teljesítésére, vagy a Gépjármű megjavíttatására fordítható. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. A márkakereskedő Kereskedő tudomásul veszi, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a Kereskedő Gépjármű eladásainak forgalmi adatait az Importőrtől, havi rendszerességgel megkérje 2. A Kereskedő köteles a gazdálkodásában, ezen belül vagyoni helyzetében, fizetőképességében, rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei mértékében és lejáratában, követelései érvényesítésében vagy tulajdonosi összetételében bekövetkező minden olyan változásról a Finanszírozót haladéktalanul tájékoztatni, amely változás a Kölcsönszerződésben, illetve a Kölcsönszerződésben foglaltak teljesítését kedvezőtlenül érinti, vagy érintheti. A Kereskedő ezen tájékoztatási kötelezettsége körében köteles haladéktalanul tájékoztatni a Finanszírozót, ha - tulajdonosaiban, azaz tagjegyzékében, vagy részvényesei körében jelentős változás következik be, - ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek vagy ő maga felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságoz, vagy - ellene olyan polgári peres eljárást kezdeményeztek, amelyben a per tárgyának értéke a Kölcsön összegét eléri, vagy - csődbejelentési, vagy végelszámolás kezdeményezésére irányuló szándéka van, a csődeljárás lefolytatása iránti kérelemnek a bírósághoz, vagy végelszámolás elhatározását megelőző 10 (tíz) munkanappal korábban. 3. A Kereskedő köteles valamennyi tervezett tulajdonosváltozásról, illetve a fennálló tulajdoni arányok változásáról előzetesen írásban tájékoztatni a Finanszírozót, és ahhoz a Finanszírozó írásbeli jóváhagyását kérni. A Finanszírozó jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, ha megítélése szerint a változás veszélyezteti a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítését. A jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése esetén a Finanszírozó jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kommunikáció a Finanszírozó és a Kereskedő között Mind a Finanszírozó, mind a Kereskedő az egymásnak szóló jognyilatkozatokat, értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásban, eredeti aláírással vagy a Felek által meghatározott és elfogadott egyéb módokon kötelesek megadni. A Finanszírozó és a Kereskedő megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kereskedő a Finanszírozó által meghatározott és elfogadott elektronikus levelezés céljára szolgáló címen vagy a Finanszírozó által meghatározott és elfogadott telefax számon kizárólag kérelmet nyújt be, értesítéseket küld, azt a Finanszírozó írásban megtett jognyilatkozatnak és kérelemnek jogosult tekinteni. A Finanszírozó a Kereskedő elektronikus levélcíméről érkezett jognyilatkozatot, kérelmet abban az esetben jogosult elfogadni, amennyiben a Kereskedő ezt megelőzően külön okiratba foglalt nyilatkozat/megállapodás alapján hitelt érdemlő módon nyilatkozott a Finanszírozó felé elektronikus levélcíméről. Az elektronikus levélcímre vonatkozó nyilatkozattételt követően a Finanszírozó joggal bízhat a Kereskedőtől származó - vagy tőle származóként megjelenő - minden rendelkezésben, jognyilatkozatban, és az ebből eredő kárért nem felelős a Kereskedő felé. A Finanszírozó szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozását kivéve, a Kereskedő ezennel visszavonhatatlanul lemond minden, a Finanszírozóval szemben támasztható követelésről arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy a rendelkezés, jognyilatkozat nem a Kereskedőtől, vagy a Kereskedő arra feljogosított képviselőjétől származik, vagy bármely részében pontatlan. A Kereskedő vállalja, hogy kártalanítja a Finanszírozót minden olyan követeléssel szemben, amely abból ered, hogy a Finanszírozó a Kereskedő rendelkezése szerint járt el. Amennyiben a Kereskedő elektronikus levélcíme megváltozik, törlésre kerül, vagy egyébként nem kívánja használni, a Kereskedő haladéktalanul köteles értesíteni a Finanszírozót, melynek elmulasztásából eredő valamennyi kárt és kockázatot viselni köteles. A telefaxon, elektronikus levélben közölt megbízásokkal, illetve rendelkezésekkel, jognyilatkozatokkal kapcsolatban felmerülő esetleges visszaélésekből eredő összes kockázatot a Kereskedő viseli, az ebből eredő károk, különösen de nem kizárólagosan egy harmadik fél csalási szándékú telefax vonalra csatlakozása, egyéb elektronikus vonalra történő csatlakozása, az aláírások, vagy iratok hamisítása, banktitoknak minősülő adatok illetéktelen személy tudomására jutása illetéktelen személy által történő használata és az adattovábbítás technikai hibái (pl. telefonvonal hiba; a telefax nem a Finanszírozóhoz érkezik; telefaxszám hibás megadása, hiba) és az esetleges adatváltozások be nem jelentése, illetve a késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag a Kereskedőt terhelik, a Finanszírozó az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Felek egymásnak a fentiek szerint megküldött értesítései/nyilatkozatai kézbesítettnek minősülnek elektronikus levél esetén az elküldés napján, sikeres telefax küldés esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpontban. Amennyiben elektronikus levél vagy telefax útján történő küldés esetén hibaüzenet jelenik meg, a Finanszírozó a Kereskedőnek címzett küldeményét egyszerű postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül. 5. A Finanszírozó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) felügyeli. A Finanszírozó hirdetményben köteles közzé tenni felügyeleti engedélye részleges vagy teljes felfüggesztését, illetve részleges vagy teljes visszavonását. 6. Ügyfél (Kereskedő) minden olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit a Finanszírozó a szerződéskötést megelőzően átvilágított, hitelképesség szempontjából megvizsgált és a vizsgálat alapján vele Kölcsönszerződést kötött. 7. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) előírásaira figyelemmel a Finanszírozó, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet köteles a Kereskedő, az Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó, a meghatalmazottjaik, a rendelkezésre jogosult, továbbá a nevükben eljáró személy (képviselő) átvilágítását elvégezni, többek között a Kereskedővel történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor. Amennyiben a Finanszírozó nem tudja végrehajtani az ügyfélátvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan a Finanszírozó köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. A Kereskedő, az Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítása mellett a Kereskedő, az Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó átvilágítását is el kell végezni. Az ügyfél-átvilágítás során a Kereskedő, az Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó köteles a Finanszírozó részére írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. A Kereskedő, az Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó kifejezetten tudomásul

14

15 15 kell az Érintett kérelmére indult ügyekben (így különösen szerződéskötés kezdeményezése, jogviszony módosítása vagy megszüntetése esetén) az általa megadott személyes adatok tekintetében. ii) A személyes adat kezelésére törvény felhatalmazást ad, vagy egyébként az adatok kezelését jogszabály elrendeli. iii) A Finanszírozó az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes adatot, ha a hozzájárulás beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Finanszírozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Finanszírozó, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. iv) A Finanszírozó törvény eltérő rendelkezésének hiányában, az Érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor és az adatok kezelése a Finanszírozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Finanszírozó, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az adatok kezelésének célja: i) A Finanszírozóval kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása, ii) az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Finanszírozó és a CIB Bankcsoport tagjai által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül), iii) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai közvetlenül mérhessék fel az igényeket azok magasabb szintű kielégítése érdekében (statisztika készítés), iv) kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés valamint a prudens működés, kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása), v) a CIB Bankcsoport által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása, vi) a CIB Bankcsoport tagjai jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni, továbbá a CIB Bankcsoport tagjai által nyújtott pénzügyi, biztosításközvetítői, befektetési szolgáltatásokat szabályozó jogszabályokban írt kötelezettségek teljesítése, vii) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai a követeléseiket egységes behajtási eljárással érvényesíthessék és az egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségük érvényesítését elősegítsék, viii) a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése. Az adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán a Finanszírozó, illetve a CIB Bankcsoport a személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor. Adatátadás a Bankcsoport tagjai részére Az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Érintettre vonatkozó, egyébként bank-, értékpapírtitoknak, üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat a Finanszírozó a CIB Bankcsoport tagjai részére továbbítsa, és e körben felmenti a Finanszírozót a titoktartási kötelezettsége alól. Az Érintett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az adatait a CIB Bankcsoport tagjai kezeljék. Az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a CIB Bankcsoport más tagjai által kezelt adatait a Finanszírozó átvegye és kezelje, és e körben felmenti az adatkezelőt a titoktartási kötelezettsége alól. A CIB Bankcsoport tagjainak felsorolását a jelen ÁSZF részét képező Hirdetmény tartalmazza, mely elérhető a honlapon. A hozzájárulás kiterjed a CIB Bankcsoport azon tagjai felé történő adattovábbításra, amelyek székhelye, telephelye, a tényleges adatkezelés helye az Európai Unió valamely tagállamában található. Az adattovábbításra kizárólag a fenti célokból, indokolt esetben kerülhet sor, és arról a Finanszírozó az Érintett kérésére tájékoztatást ad. Az adatokat átvevő csak az adattovábbítás céljával összefüggésben használhatja fel az adatokat, és azokat harmadik személyek részére nem továbbítja. A Finanszírozó gondoskodik arról, hogy az adatbiztonság követelménye és a jogszerű adatkezelés feltételei az adatokat átvevőnél is biztosítva legyenek. Az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Finanszírozó részére olyan megbízást ad, amely alapján szükséges az adatok továbbítása, a Finanszírozó az adatokat a megbízás teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig továbbíthatja, ebben a körben a Finanszírozó részére a titoktartási kötelezettség alól felmentést ad. A Finanszírozó jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére, az adatfeldolgozók személyéről a Finanszírozó az Érintett kérésére tájékoztatást ad. Az Érintett hozzájárulása valamennyi, a jelen pontban meghatározott célokhoz szükséges adatkezelési műveletre kiterjed. A Finanszírozó és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülésének biztosításáról. Adatátadás harmadik felek részére A Finanszírozó a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni, illetve a Finanszírozó által nyújtott szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok alapján az ott meghatározott esetekben a személyes adatokat harmadik felek részére továbbítja. Erről az Érintett kérésére a Finanszírozó további részletes tájékoztatást ad; emellett az adatok kezelésével

16 16 kapcsolatos valamennyi információ elérhető a Finanszírozó Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában, amely nyilvánosan hozzáférhető. Az Érintett felhatalmazza a Finanszírozót, hogy az Érintettre vonatkozó, egyébként bank-, értékpapírtitoknak, üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat a Finanszírozó szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, a Finanszírozóval és/vagy a CIB Bankcsoport tagvállalatával szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló közvetítői, nyomdászai, feldolgozói, a követelések érvényesítésével megbízott személyek/vállalkozások, a kiszervezett tevékenységet végző személyek/vállalkozások, a fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek, illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére, akár külföldre is kiszolgáltassa, és felmenti a Finanszírozót az alól, hogy a titoktartási kötelezettségét ebben a körben fenntartsa. Külföldre történő adattovábbítás esetén a Finanszírozó biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek. Az adatátadásra az irányadó törvények rendelkezéseinek betartása mellett, kiszervezési, közvetítési, adatfeldolgozási szerződés alapján kerülhet sor. Az Érintett írásbeli kérésére a Finanszírozó minden, a személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az Érintettel a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Finanszírozó azon biztosítótársaság részére, amellyel az Érintett a Gépjárműre megkötötte a számára előírt Biztosítást, valamint e biztosítótársaság a Finanszírozó részére a Kölcsönszerződésre, a Biztosítéki szerződésre, a Biztosításra vagy az Érintettre vonatkozó, egyébként üzleti titoknak, biztosítási titoknak vagy személyes adatnak minősülő azon információkat és/vagy adatokat, amelyek a biztosítási szolgáltatással összefüggnek (Érintett személyes adatai, a biztosított Gépjármű adatai, a Kölcsönszerződés, a Biztosítéki szerződés vagy a Biztosítás megkötésének, módosításának, átvállalásának vagy bármilyen okból történő megszűnésének ténye és időpontja, a Kölcsönszerződés futamideje, a Kölcsönszerződés devizaneme, Érintett törlesztő-részlete, a törlesztő-részlet esedékessége, Finanszírozó mindenkori aktuális tőkekintlévősége, a biztosítási szolgáltatás kezdete és vége, a biztosítási szolgáltatás díja) adatkezelés ideértve az adatkezelések összekapcsolását is és nyilvántartás céljára kiszolgáltassa, e körben az Érintett felmenti a Finanszírozót és az érintett biztosítótársaságot a titoktartási kötelezettségük alól. Az adattovábbítás és adatkezelés célja a Kölcsönszerződés, a Biztosítéki szerződés valamint a biztosítási szolgáltatások teljesítésének és a biztosított Gépjárműben okozott esetleges károk megfelelő nyilvántartásának elősegítése. Amennyiben a Kereskedő, az Egyetemleges kötelezett, az Egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adatait bocsátja a Finanszírozó rendelkezésére, köteles gondoskodni arról, hogy ezen természetes személy hozzájárulása rendelkezésre álljon. A hozzájárulás meglétéért és megfelelőségéért az adatot átadó személy felel. Automatizált adatfeldolgozás Az Érintett felhatalmazza a Finanszírozót a személyes adatainak, valamint banktitoknak, értékpapírtitoknak vagy üzleti titoknak minősülő adatainak automatizált adatfeldolgozással történő értékelésére, és az automatizált adatfeldolgozás útján történő döntéshozatalra. Az ilyen jellegű döntéshozatalra törvény felhatalmazása esetén, valamint akkor kerülhet sor, ha a Finanszírozó a döntést az Érintett által kezdeményezett szerződés megkötése vagy teljesítése során hozza. Adatellenőrzés, hangfelvétel Az Érintett elfogadja, hogy a Finanszírozó jogosult az Érintettől a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, az Érintett kötelezettségeinek ellenőrzése, a Finanszírozó vállalásainak teljesítése céljából az Érintett személyi, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton vagy telefonon bekérni, ellenőrizni és tárolni. A szolgáltatott dokumentumoknak kivéve az elektronikus úton továbbított dokumentumokat eredetinek vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell lenniük. Az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a személyazonosításra használt okmányok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben az Érintett a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 2. (1) alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy a Finanszírozóval kötött bármely szerződés esetén úgy kell tekinteni, hogy a szerződés megkötésével eseti engedélyt adott a tilalommal érintett adatok kiadására is. Az Érintett elfogadja, hogy a Finanszírozó a telefonon megbízást adó, vagy a Finanszírozóval telefonon kapcsolatot felvevő Kereskedővel, Egyetemleges kötelezettel, Egyéb biztosítékot nyújtóval folytatott telefonbeszélgetést, illetőleg a Finanszírozó által kezdeményezett bármely telefonhívást jogosult hangfelvételen rögzíteni, és az ilyen hangfelvételt panaszkezelési, igényérvényesítési, elszámolási és biztonsági célból jogosult tárolni és felhasználni. A hangfelvételek tárolására a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. 2. A Kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a Kereskedő részére végzett pénzügyi szolgáltatással összefüggésben a Kereskedőre vonatkozó cégadatait (cégnév, székhely), illetve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot (a Finanszírozóval kötött szerződés azonosító adatai, ezen szerződésből származó fizetési kötelezettségek esedékessége, összege, a szerződéssel érintett vagyontárgyra vonatkozó adatok) szolgáltasson postai befizetési utalvány, számla nyomtatása vagy megszemélyesítése, illetve egyéb levelezés, továbbá a Kereskedő által a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően vagy azzal összefüggésben a Finanszírozó rendelkezésére bocsátott valamennyi okirat archiválása céljából belföldi adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére.

17 17 3. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges és a külföldi felügyeleti hatóság és az MNB közötti együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá az MNB hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához. 4. A KHR törvény (2011. évi CXXII. törvény) szerint vállalkozásnak minősül a gazdasági társaság, fióktelep, európai részvénytársaság, szövetkezet, az európai szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót. A Finanszírozó köteles a Vállalkozásnak minősülő Kereskedő/Egyetemleges kötelezett alábbi referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) részére átadni, ha a Kereskedővel pénzkölcsön nyújtásra (mint pénzügyi szolgáltatásra) vonatkozó szerződést kötött, a szerződés megkötését követő két munkanapon belül: Azonosító adatok a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. A pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Kereskedőt/Egyetemleges kötelezettet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján a Finanszírozó köteles annak a vállalkozásnak minősülő Kereskedő/Egyetemleges kötelezett referenciaadatait átadni KHR részére, amely az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennáll. Azonosító adatok a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. A pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a 14. -ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, f)a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, j) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, k) fennálló tőketartozás összege és pénzneme A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Kereskedőt/Egyetemleges kötelezettet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján amennyiben a Kereskedő az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Finanszírozó az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak a Kereskedő alábbi referenciaadatait: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme. A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Kereskedőt/Egyetemleges kötelezettet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján a Finanszírozó a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a szerződés alábbi referenciaadatait: fennálló tőketartozás összege és pénzneme A Kereskedő tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. A referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a referenciaadat-szolgáltató az adatot az arról való tudomásszerzést követő két munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a Kereskedőt/Egyetemleges kötelezettet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A Kereskedő az adatátadással kapcsolatban a KHR törvény ban foglalt kifogást emelhet, a KHR törvény a szerinti keresetet indíthat. A Kereskedő jogosult kifogást emelni referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt jogellenes átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadatok helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott Kereskedő a kifogást a Finanszírozóhoz vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására más referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. Amennyiben a kifogást a Kereskedő a Finanszírozóhoz nyújtotta be, és a kifogásolt referenciaadatot a Finanszírozó adta át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, úgy a Finanszírozó a kifogást az annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában, a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja. Ha a Finanszírozó a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott személy értesítésével egyidejűleg átadni a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. A nyilvántartott Kereskedő az adatai jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése

18 18 céljából a Finanszírozó és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a szerződés megkötésekor a KHR-rel kapcsolatban a Finanszírozó által a Kereskedő részére átadott tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a Finanszírozó valamely, a KHR-rel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ebben az esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. 5. A Felek kötelesek a másik fél szervezetére, működési rendjére, továbbá a Kerekedő a Finanszírozó módszereire vonatkozó, valamint bármely egyéb olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelni, amely jelen szerződéssel kapcsolatos, vagy amelyet a Felek jelen szerződés keretében történő együttműködésük kapcsán egymás részére kiszolgáltattak, átadtak, hozzáférhetővé tettek. Üzleti titok továbbá minden olyan, a Felek tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ vagy adat, amelynek titokban maradásához a Feleknek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Felek üzleti titokká minősítettek. 6. A Finanszírozó a Kereskedő írásbeli felhatalmazása nélkül is jogosult a Kereskedőre vonatkozó banktitoknak, üzleti titoknak és személyes adatnak nem minősülő üzleti információt kiszolgáltatni harmadik személy részére, kivéve, ha a Kereskedő az információ adása előtt annak kiadását kifejezetten megtiltó írásbeli nyilatkozatot juttatott el a Finanszírozóhoz. Banktitoknak nem minősülő üzleti információ különösen a Kereskedőre vonatkozó nyilvános információ, valamint az a tény, hogy a Finanszírozóval szerződéses kapcsolatban áll-e a Kereskedő. 7. A Kereskedő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a Gépjárművel kapcsolatos valamennyi adatot a járműnyilvántartásból adatszolgáltatásként igényeljen, tekintettel arra, hogy jogos érdeke fűződik a Gépjármű mint biztosíték mindenkor hatályos adatainak ismeretéhez. X. Irányadó jog, jogviták 1. A jelen ÁSZF-ben, Kölcsönszerződésre, Keretmegállapodásra a magyar jog és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 2. A Kölcsönszerződésből, Keretmegállapodásból, ÁSZF-ből, Biztosítéki Szerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely vita elbírálására a Felek, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó, a Biztosítéki Szerződés felei, valamint a Finanszírozó a törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyben a Székesfehérvári Törvényszék, a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 3. Panaszkezelés A Finanszírozó biztosítja, hogy a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Finanszírozó magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse: A Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó panaszt tehet személyesen szóban (személyes ügyfélszolgálat Budapest, Petrezselyem u. 2-8.) vagy írásban (CIB Lízing Zrt. Panasziroda 1027 Budapest, Medve u ) vagy elektronikus úton továbbá telefonon ( telefonszám - CIB24), vagy telefaxon ( ). A Finanszírozó lehetővé teszi, hogy a Kereskedő az írásbeli panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján elérhető formanyomtatványt alkalmazzon, valamint ezen formanyomtatványt saját honlapján is közzéteszi. A Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó megbízásából eljáró jogi képviselő köteles a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó által adott meghatalmazást is csatolni. A személyesen tett szóbeli vagy telefonon keresztül tett panaszt a Finanszírozó azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja. Amennyiben a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó az azonnali intézkedéssel nem ért egyet vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, a Finanszírozó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Finanszírozó a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Kereskedőnek, Egyetemleges kötelezettnek, Egyéb biztosítékot nyújtónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Kereskedőnek, Egyetemleges kötelezettnek, Egyéb biztosítékot nyújtónak - a válaszlevéllel egyidejűleg elküldi. Egyebekben a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó szabályai szerint jár el. A Finanszírozó a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó írásbeli panaszát kivizsgálja, a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit rövid indoklás mellett az írásbeli panasz kézhezvételéről számított 30 napon belül írásban megküldi a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó által megadott címre. A Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó ugyanazon tárgyban küldött ismételt panaszára a Finanszírozó nem köteles válaszolni. A panaszügyintézésre rendelkezésre álló telefonszámra érkező panasz, illetve az azzal kapcsolatos, a Finanszírozó és a Kereskedő közötti kommunikáció hangfelvételen rögzítésre kerül. A hangfelvételt a Kereskedő a készítéstől számított 1 évig megőrzi. A Finanszírozó a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, illetve a hangfelvételről készített másolatot tartós hanghordozón. A Finanszírozó a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, a panasz benyújtásának időpontját és módját, valamint a visszajelzés határidejét és módját, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, a panasz megválaszolásának időpontját. A Finanszírozó a panaszt tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a panaszlevelet, valamint az arra adott választ három évig őrzi meg. A Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó amennyiben a Finanszírozónak benyújtott panasza

19 19 kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, jogosult egyéb jogorvoslati fórumok, Fogyasztónak minősülő Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a fogyasztóvédelmi fórumok igénybevételére. Panaszát, illetve jogorvoslati igényét annak tárgya, illetve az itt felsorolt szervek hatásköre szem előtt tartásával az alábbi szervhez nyújthatja be: Amennyiben a Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó nem ért egyet a Finanszírozó válaszával, úgy az MNB-hez fordulhat. Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Finanszírozó szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panaszát a fentiekben meghatározott módon már korábban bejelentette a Finanszírozó részére, azonban a panaszára nem kapott választ, a panasz kivizsgálása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, vagy ha a Finanszírozó válaszából a Fogyasztó az MNB-ről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését vélelmezi, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet az MNB-nél (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.). A Fogyasztónak minősülő Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Kölcsönszerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172. A Kereskedő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat. Az ÁSZF részét képező hirdetmények Hirdetmény a Gépjármű kereskedők Készletfinanszírozása céljából megkötött kölcsönszerződések, lízingszerződések - Tételes Készletfinanszírozás és Gépjármű kereskedők Készletfinanszírozása céljából megkötött Kölcsönszerződések Okmánykezeléses Zárolt Bankszámlás Egyösszegű Készletfinanszírozás esetén alkalmazandó díjakról és költségekről Hirdetmény A CIB Bankcsoport tagjainak felsorolásáról Hirdetmény A CIB Lízing Zrt. kiszervezett tevékenységekről Alulírott Kereskedő kijelentem, hogy az ÁSZF egy példányát átvettem, az abban foglaltakat elolvastam, megértettem és tudomásul vettem, az abban foglaltak alkalmazását elfogadom...., Kereskedő

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MNB Növekedési Hitelprogram (NHP) harmadik szakasz I. pillér (forint alapú finanszírozás) Eszközfinanszírozás

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MNB Növekedési Hitelprogram (NHP) harmadik szakasz I. pillér (forint alapú finanszírozás) Eszközfinanszírozás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MNB Növekedési Hitelprogram (NHP) harmadik szakasz I. pillér (forint alapú finanszírozás) Eszközfinanszírozás Finanszírozás célja és az NHP program határideje 2016.01.18-tól hatályos

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan.

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. 1. KONDÍCIÓK 1.1. FIX betét Futamidő Leköthető összeg Éves kamat EBKM (éves) 6 hónap 100 000 Ft 10 000 000 Ft 1,00% 1,00% 9

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. március 21-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. február 18-tól hatályos

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatályos: 2016.03.21.-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. február 1-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. január 1-től hatályos

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy a Start Agro Kft. építőipari-

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. (KORÁBBI NEVE: RAIFFEISEN PROPERTY LÍZING ZRT.) KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ AZ EXIMBANK ÁLTAL INDÍTOTT LÍZING-REFINANSZÍROZÁSI HITELPROGRAM KERETÉBEN REFINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte... 3 Fogalomtár... 4 Biztosítási szerződés alanyai... 6 Biztosító szolgáltatása,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben