RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. cím: másrészről..(név, cím) a továbbiakban Raktározó Telefon:.. Telefax:.. cím:. Kapcsolattartó:.. Számlavezető bank: Számlaszám:.. költségviselőként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1054 Budapest, Kossuth tér 11., képviseletében eljár:. ) a továbbiakban: FVM, Telefon: Telefax:. cím: Továbbiakban együttesen: Szerződő Felek. között az alulírott helyen és napon gabona betárolása, raktározása, illetve kitárolása tárgyában november 1-jétől kezdődően az értékesítéshez kapcsolódó teljes kitárolásig.

2 1. Előzmények A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH), a mezőgazdasági termékek piacán fellépő zavar megelőzését és elhárítását célzó intervenciós rendszert működtető szervezet, amelynek feladata az Európai Unió számára az intervenciós gabonák Magyarországon történő felvásárlása, raktározása és értékesítése. Az MVH a gabona és rizs intervenciójáról szóló 66/2004. (IV. 29.) FVM rendelet 9. (1) bekezdése alapján a 32/2004. (VI. 29.) MVH közleményben az intervenciós gabona tárolására ajánlattételi felhívást tett közzé, amelyre Raktározó eredményes ajánlatot nyújtott be. Raktározó igazolta, hogy rendelkezik mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján a jelen szerződés tekintetében raktározóként teljes jogkörrel eljárhat. 2. A szerződés tárgya Jelen szerződés keretében a Raktározó térítés ellenében az MVH rendelkezésére bocsátja tonna gabona egyidejű tárolására alkalmas, az 1. számú mellékletben körülírt raktárát, biztosítja a gabona tárolását és teljesíti a 3. pontban meghatározott szolgáltatásokat. A szerződés tárgyát képező raktár leírása a szerződés 1. számú mellékletében található. 3. A Raktározó kötelezettségei, teljesítendő szolgáltatások 3.1 Be- és kitárolás A betárolásra előírt feltételek biztosítása, különös tekintettel a következőkre: a) a be- és kitárolandó áru ellenőrzése (szemrevételezéssel); b) mintavételek elvégzése a be- és kitárolás folyamán; c) a fizikai paraméterjegyek vizsgálata/megállapítása; d) az áru mérlegelése és annak rendeltetésszerű be- és kitárolása a járműről az előírt tárolóba, illetve tárolóból a járműre; e) az ellenminta rendeltetésszerű tárolása; f) szükséges okmányok (pl. mérlegjegy, stb.) elkészítése. 3.2 A raktár ellenőrzésre történő előkészítése a) csarnoktároló esetén a járópallók lefektetése; b) a tétel megjelölése, a tétel tulajdonosát (MVH) jelző tábla kihelyezésével; c) a terhelési terv és a raktárvázrajz, a betárolt árukészlet elhelyezésének méretekkel való elkészítése; d) a raktár tisztítása és védelme a madaraktól; e) a raktár rovar és rágcsálók elleni védelme. 2

3 3.3 Raktározás a) rendszeres tételellenőrzés, heti hőmérsékletméréssel és az adatok előírásszerű rögzítése a hőmérséklettáblázatban, valamint a kártevők megjelenésének legalább heti egyszeri vizsgálata; b) az MVH ellenőrei részére az ellenőrzés lefolytatásának biztosítása, közreműködés az ellenőrzésben és ennek során a készletnyilvántartás bemutatása; c) csarnoktárolóban tárolt gabona felszínének elegyengetése és annak köbözhető formára alakítása. 3.3 A minőség megőrzése a) rendeltetésszerű árukezelés hűtés vagy levegőztetés segítségével, szükség esetén szárítás és a kártevők irtása; b) az árukezelési jelentések és az árukezelési jegyzőkönyv kitöltése és megküldése az MVH illetékes Megyei Kirendeltsége részére. 3.4 Éves raktárellenőrzés a) közreműködés a mintavételezés során; b) silóban történő tárolás esetén a készlet átforgatása vagy magába húzatása a mintavétel érdekében. 3.5 Raktár könyvvezetése A Raktározó számítógépes nyilvántartást vezet az intervenciós készletekről, azok raktártelepen csarnoktárolóban tárolt gabona esetében tárolótéren belüli elhelyezkedéséről, be- és kitárolásáról, áttárolásáról, valamint a készletek mennyiségi változásairól. 3.6 Készletjelentések a) az eseti készletjelentést a készletváltozást követő nap 9.00-ig köteles az MVH illetékes Megyei Kirendeltségére eljuttatni; b) a havi készletjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles az MVH illetékes Megyei Kirendeltségére eljuttatni; c) az éves készletjelentést szeptember 30-ig köteles az MVH illetékes Megyei Kirendeltségére eljuttatni. 4. Egyéb feltételek 4.1 A raktárak rendelkezésre bocsátása és állapota a) A jelen szerződés tárgyát képező raktárnak, illetve tárolóknak alkalmasnak kell lenniük az intervenciós és szabadpiaci gabonák elkülönített tárolására, az intervenciós gabonák 3

4 megfelelő állagmegóvására, az élő kártevők elleni védelemre, a gabona nedvesedésének megelőzésére és a hatékony szellőztetéshez szükséges megfelelő felszerelésekkel és berendezésekkel kell rendelkezniük. Raktározónak a jelen szerződés teljes tartama alatt gondoskodnia kell a raktárak/tárolók rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának fenntartásáról. b) A raktáraknak az építési módjuk szerint biztonságos és rendeltetésszerű raktározást kell biztosítaniuk és az intervenciós áru épségének megőrzése érdekében Raktározónak biztosítania kell, hogy azok az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekről szóló 67/2004. (IV. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott feltételeknek megfeleljenek. A raktáraknak különösen száraznak, valamint védettnek kell lenniük árvíz, eső, elöntés, magas vízállás és talajvíz ellen. c) A raktárhelyiségeket megfelelő helyeken az áru belső hőmérsékletének mérésére alkalmas hőmérővel kell felszerelni. d) Raktározó köteles a be- és kitároláshoz, a méréshez, az ellenőrzéshez és az intervenciós áruk bármilyen árukezeléséhez szükséges műszaki berendezéseket és eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani. A műszaki hibákat köteles haladéktalanul megszüntetni, de legkésőbb két munkanapon belül. e) A tárolóterekhez vezető közlekedési utakat és a telepi térbetont úgy kell kialakítani, hogy a tárolók a mindenkor érvényes legmagasabb megengedett méretnek és súlynak megfelelő tehergépkocsival is elérhetőek legyenek. f) A raktártelep zárásáról és őrzéséről munkaidőn kívül is gondoskodni kell. g) A raktárak alkalmasságának elismerése csak a mindenkor megjelölt egyes tárolókra vonatkozóan érvényes. h) A raktárak tulajdonosának a tárolóterek vagy azok berendezéseinek változását amennyiben azok a raktárnyilvántartásban is szerepelnek haladéktalanul be kell jelentenie az MVH illetékes Megyei Kirendeltségének. i) A Raktározó minden betárolást megelőzően köteles a raktár rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát újra megvizsgálni és a raktározás időtartama alatt az áru minőségének megőrzésére alkalmas állapotban tartani. 4.2 Betárolás a) Az intervenciós áruk betárolásának időpontját az MVH határozza meg a felajánló és a Raktározó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben az időpont a felajánló vagy a Raktározó nyomós érdekét sérti, erről az MVH illetékes Megyei Kirendeltségét köteles a közleményben előírt időre figyelemmel értesíti és a felek egyeztetni kötelesek. b) Amennyiben a betároláson az MVH ellenőre bármilyen okból nincs jelen, Raktározónak a betárolás végrehajtásáról és az azonosság, a mennyiség, a súly, az áru fizikai paraméterei és bármilyen hiányosságai tekintetében tett megállapításokról pontos feljegyzést kell vezetnie. Az eltéréseket a Raktározónak haladéktalanul telefonon jelentenie kell az MVH illetékes megyei kirendeltségének, valamint az értesítést 2 4

5 munkanapon belül írásban meg kell erősítenie. Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Raktározó felel. 4.3 Raktározás a) Az intervenciós árut más betárolók áruitól elkülönítetten kell raktározni úgy, hogy más raktározott áruval történő csere, keveredés vagy egyéb károsodás teljesen kizárható legyen és az intervenciós áru mindenkor azonosítható és azonossága bizonyítható legyen. b) A felajánlott és beszállított tételeket az átvételi jegyzék kiállításáig egymástól elkülönítetten kell raktározni, amennyiben a beszállításkori fizikai vizsgálatok eredményei alapján az MVH ellenőre vagy az MVH képviseletével megbízott raktárkezelő véleménye szerint kétséges, hogy a gabona megfelel az intervenciós minőségi követelményeknek, illetve fennáll az intervenciós készlet károsodásának vagy minőségromlásának veszélye. c) A tárolókat az MVH utasításai szerint kell megjelölni, valamint egyértelműen olvashatóan az alábbiak szerint kell kitáblázni: INTERVENCIÓS TÁROLÓ Mező gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal d) Raktározó az intervenciós áru áttárolását csak az MVH írásos utasítása alapján rendelheti el. e) A raktározott áru veszélyeztetettsége esetén Raktározó köteles haladéktalanul megtenni az intervenciós áru megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket. A megtett intézkedéseket az MVH illetékes Megyei Kirendeltségéhez haladéktalanul jelentenie kell telefonon, majd a bejelentést 2 munkanapon belül írásban kell megerősítenie. f) Az intervenciós áru cseréje tilos. 4.4 Raktárellenőrzés a) A Raktározó köteles a készlet és a raktár állapotára vonatkozó, a jelen szerződésben meghatározott ellenőrzéseket elvégezni. Minden, az intervenciós áru állapotának károsodására vagy hiányos mennyiségekre utaló megállapítást az MVH részére telefonon haladéktalanul be kell jelentenie és azt 2 munkanapon belül írásban meg kell erősítenie. b) Raktározó a károsodott raktározott árut köteles elkülöníteni és úgy raktározni, illetve kezelni, hogy más raktározott áruk romlása és károsodása elkerülhető legyen. 5

6 c) Az MVH értesítésének elmulasztásából, vagy késedelmes értesítéséből eredő károkért a Raktározó felel. Ellenőrzési kötelezettségeinek elmulasztása vagy megsértése esetén a Raktározó nem hivatkozhat az MVH által végrehajtott ellenőrzésekre. 4.5 Készletnyilvántartás a) Az intervenciós árukra külön könyvelést kell vezetni számítógépes könyvvezetés formájában, amelyből a raktárkészlet, valamint a készletmozgások mindenkor megállapíthatóak. A Raktározó köteles folyamatos, számításokkal alátámasztott leltárt vezetni és ezt az MVH és az Európai Bizottság tisztviselői, valamint azok megbízottjai számára is hozzáférhetővé tenni. b) A termék betárolásáról, folyamatos tárolásáról, árukezelések miatti áttárolásáról és kitárolásáról az MVH által kiadott nyomtatvány-minta szerinti dokumentumokat kell a Raktározónak kitöltenie. Árumozgatások és készletváltozások esetén a napi jelentéseket a következő nap 9.00 óráig, a havi készletjelentéseket a tárgyhónapot követő hónap 10- éig kell elküldeni az MVH illetékes Megyei Kirendeltségének. Az átadott dokumentumoknak legalább a következő adatokat kell tartalmazniuk: - a raktározás helye, - az előző időszakról áthozott készlet, - a be- és kitárolás, áttárolás tranzakciók szerint, - az időszak végén fennálló zárókészlet (lásd a havi leltárjelentésről szóló mellékletet is). A dokumentumokban az adott időpontban betárolt mennyiségek pontosan beazonosíthatóaknak kell lenniük. Különös figyelmet kell fordítani azokra a vásárlásokra és eladásokra, amelyeknél a megfelelő be- és kitárolások még nem történtek meg. c) Raktározó az éves leltárt az MVH utasításai szerint köteles végrehajtani. A Raktározó a szeptember 1-je és szeptember 30-a közötti időszakban az augusztus 31-én intervenciós készletek tekintetében raktáranként és gabonafélénként éves készletjelentést köteles adni az MVH által meghatározott formanyomtatványon. A készletjelentéseket az MVH illetékes Megyei Kirendeltségéhez minden év szeptember 30-ig kell benyújtani. d) Raktározónak a vonatkozó dokumentumokat eltérő rendelkezés hiányában a raktározott áru kitárolását követő öt naptári évig meg kell őrizni. 4.6 Kitárolás a) A Raktározó az MVH által kiállított kitárolási értesítő bemutatása ellenében köteles az árut kitárolni. A kitárolási időpontot a Raktározó a vevővel (az értékesítési pályázat nyertesével) egyeztetve határozza meg, amiről az MVH illetékes Megyei Kirendeltségét írásban 2 munkanappal korábban értesíteni köteles. Amennyiben a Raktározó a kitárolás időpontjában nem tudott megegyezni a vevővel, köteles az MVH illetékes Megyei Kirendeltségét erről haladéktalanul értesíteni. 6

7 b) A Raktározó csak különösen indokolt esetben, írásban kezdeményezheti a raktározott áru kitárolását az MVH-nál. c) A Raktározó a kitárolás befejezésekor az MVH-val szemben a betárolt áru mennyisége után kálót számolhat el. A káló megoszlása áruféleségenként a következőképpen alakul: Áruféleség Megengedhető maximális káló mennyisége (%) Búza, durumbúza, árpa, cirok 0,4 Kukorica 0,6 Az ezen felül keletkezett mennyiségi veszteséget a Raktározó köteles megtéríteni az MVH részére. 5. Díjazás 5.1 Raktározási és árumozgatási díjak Raktározót az intervenciós áru raktározásával kapcsolatban az alábbiak szerint illeti meg díjazás. A díjazás a tárolási díjat és az árurakodást (be- és kitárolás) foglalja magában. A díj mértéke tárolási díj esetében euro/tonna/hónap, illetve árurakodási díj esetében euro/tonna, amit a Raktározó forintban kap meg. Díjtétel megnevezése Díj mértéke Betárolás árumozgással, euro/tonna 2,22 Betárolás árumozgás nélkül, euro/tonna 1,5 Tárolási díj euro/tonna/hó 1,41 Kitárolás árumozgással, euro/tonna 1,87 Kitárolás árumozgás nélkül, euro/tonna 1,15 Az FVM a fenti táblázatban megjelölt díjakat az MVH által kiadott teljesítési igazolás alapján forintban utalja át a Raktározó bankszámlájára. A térítések forgalmi adó nélkül értendőek. A raktározási díjat tonnánként és havonta téríti az FVM. A térítés tárgyidőszaka a betárolás napján kezdődik (helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve a mérlegjegy kiállításának dátuma) és az intervenciós raktárból történő tényleges kitárolással fejeződik be (a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve a mérlegjegy kiállításának dátuma), illetve legkésőbb a készletértékesítés pályázatának nyerteseket kiértesítő nyilatkozat elküldésének időpontjától számított egy hónap elteltével ér véget. Az FVM a be- és kitárolási díjtételekre a tehergépkocsi, vasút- és hajó meg- és kirakodás esetében nem tesz különbséget, minden esetben egységes díjakat térít a Raktározónak. Amennyiben a gabona kitárolása a készletértékesítési pályázat nyerteseit kiértesítő nyilatkozat elküldésének időpontjától számított egy hónap elteltével következik be, akkor az FVM a kitárolási költségeket az utolsó raktározási díjjal együtt folyósítja. 7

8 A raktározási díjak számításának alapját az MVH a készletmozgások jegyzőkönyvei alapján vezetett központi készletnyilvántartása jelenti. A be- és kitárolási díjakat a tárgyhónap során a be- és kitárolásokról készült jegyzőkönyvekben és havi készletjelentésben szereplő árumozgatások alapján tekinti teljesítettnek az MVH és ez alapján fizeti a Raktározó részére az FVM. A tárolási díj számításának alapját, a készletmozgásokat tartalmazó hónapok esetében a központi nyilvántartásban szereplő napi nyitókészletek összege, míg a készletmozgást nem tartalmazó hónapok esetében a havi központi készletnyilvántartásban szereplő havi nyitókészletek adják. Napi nyitókészletnek az aznap a raktártelepen 7.00 órakor tárolt intervenciós készlet mennyisége minősül. Havi nyitókészletnek a hónap első napján a raktártelepen tárolt intervenciós készlet mennyisége minősül. 5.2 Rendelkezésre állási díj a) Raktározót a rendelkezésre bocsátott, de az MVH által igénybe nem vett tárolási kapacitás után rendelkezésre állási díj illeti meg. b) A rendelkezésre állási díj mértéke 0,28 euro + ÁFA/tonna/hónap. c) A rendelkezésre állási díj a tárolókapacitás rendelkezésre bocsátásának időpontjától a tárolókapacitás használatbavételének napjáig a lekötött, de használaton kívüli tárolókapacitás tekintetében kerül felszámításra. d) Nem jogosult Raktározó rendelkezésre állási díjra olyan tárolókapacitás után, amelyet a be- és kitárolási időszakban az MVH már igénybevett, a be- és kitárolást már megkezdte, de nem fejezte be. Ebben az esetben Raktározót az adott időszakban ténylegesen a raktárban tárolt áru után számított tárolási díj illeti meg. 5.3 Fizetési feltételek a) A Raktározó az 5.1. és 5.2. pontok szerinti díjat havonta, a tárgyhónapot követően jogosult számlázni az alábbi dokumentumok alapján: - tárolási számla; - az intervenciós készletek mozgásakor felvett jegyzőkönyvek; - az MVH által kiadott teljesítési igazolás. b) A jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi eszközöket az FVM biztosítja. A teljesítés igazolására az MVH részéről a..szervezeti egység vezetője jogosult, aki azt a díj kifizetése érdekében köteles haladéktalanul megküldeni az FVM Költségvetési Főosztályának. c) A Raktározó az 5.1 pontban meghatározott feladatok díját és az 5.2 pontban meghatározott díjtételt az MVH által kiadott teljesítés igazolás alapján jogosult számlázni az FVM részére. 8

9 A számla az FVM általi kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Számlafizető a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Adószám:... Számlaszám:.. Számla benyújtási helye: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1054 Budapest, Kossuth tér Biztosítás a) Raktározó köteles az intervenciós árura vagyonbiztosítást kötni és azt a szerződés fennállása alatt folyamatosan fenntartani és ezt a melléklet szerinti minta szerint igazolni. b) A készlet részleges vagy teljes megsemmisülését okozó káreseményt a Raktározó köteles 3 órán belül, illetve a hivatali munkaidőn túl a káreseményt követő reggel 9.00 óráig az MVH illetékes Megyei Kirendeltségének telefonon bejelenteni és ezt tértivevényes ajánlott levélben 2 munkanapon belül megerősíteni, csatolva a biztosítási igazolás másolatát is. c) A biztosítás alapján meg nem térülő kárt az MVH jogosult a Raktározóval szemben érvényesíteni. d) A káresemény időpontjától kezdődően a Raktározó az érintett mennyiség után díjazásra nem tarthat igényt. e) A megengedett maximális kálón felül hiányzó vagy tönkrement készlet értéke az igazolás bemutatásának napján érvényes intervenciós áron kerül meghatározásra. Bármilyen okból fellépő készlethiány esetén a Raktározó köteles a hiányzó készlet értékének 110%-át megtéríteni. A készlet értékének bármilyen okból fellépő csökkenése esetén a Raktározó köteles a készlet értékkülönbözetének 110%-át megtéríteni. Amennyiben az értékcsökkenés oka az áru minőségének intervenciós minimum szint alá csökkenése, az áru megsemmisültnek tekintendő. Az euróban meghatározott összeg a kiszámlázás napját megelőző napon az Európai Központi Bank által jegyzett árfolyamon kerül átváltásra. f) Amennyiben a káresemény a Raktározónak felróható okból következik be, az MVH jogosult a szerződést felmondani és a Raktározó költségén a tárolt intervenciós készletet más raktártelepre átszállítani. Az átszállítással kapcsolatos többletköltségeket a Raktározó viseli. 7. Szerződésszegés, kötbér a) Raktározó köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidők betartására. Raktározó késedelmes vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén, ha a késedelem vagy a nem szerződésszerű teljesítés a Raktározónak felróható, a Raktározó a szerződésszegésből adódó egyéb kárigényén túl kötbérre jogosult. Raktározó kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, amennyiben a késedelemből vagy nem 9

10 szerződésszerű teljesítésből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti a Raktározót a teljesítési kötelezettség alól. b) A késedelmi kötbér mértéke: - az érintett készlet tárolása után járó tárolási díjösszeg 10%-ának megvonása 3 határidőn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha raktárnyilvántartás-vezetési hiba 2 alkalommal fordul elő a tárolás során; - az érintett készlet tárolása után járó támogatási összeg 30%-ának megvonása 4 határidőn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha az elvárható ellenőrzéseket/kezeléseket 1 alkalommal elmulasztotta, vagy raktárnyilvántartás-vezetési hiba 3 alkalommal fordul elő a tárolás során; - az érintett készlet tárolása után járó támogatási összeg 80%-nak megvonása 6-8 határidőn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha az elvárható ellenőrzéseket/kezeléseket 2 alkalommal elmulasztotta, vagy raktárnyilvántartás-vezetési hiba 4 alkalommal fordul elő a tárolás során. Az MVH-nak jogában áll az esedékessé vált kötbért a fizetendő díjból visszatartani. Az MVH kötbérigényét írásban köteles közölni Raktározóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Az MVH kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az MVH egyéb igényeinek elvesztését. Az MVH a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti Raktározóval szemben. c) Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Raktározó jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítése során 9 jelentést határidőn túl nyújtott be, vagy ha az elvárható ellenőrzéseket/kezeléseket 3 vagy több alkalommal elmulasztotta. Ugyancsak a Raktározó súlyos szerződésszegésének minősül, ha a raktárnyilvántartás-vezetési hiba 5 vagy több alkalommal fordul elő, illetve Megbízott rosszhiszemű magatartása esetén. d) Súlyos szerződésszegés esetén a szerződés felmondásán túl az MVH jogosult a Raktározó költségén a tárolt intervenciós készletet más raktártelepre átszállítani. Az átszállítással kapcsolatos többletköltségek a Raktározót terhelik. 8. A szerződés érvényessége a) Jelen szerződés a 2. pontban meghatározott időszakra vonatkozik és a tárolókapacitás rendelkezésre bocsátásának kezdési időpontjában lép hatályba. A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az intervenciós gabona teljes mennyiségét elszállították a raktártelepről. b) Az intervenciós áru kitárolásának időtartama alatt a felszabadult tárhelyek ismét a Raktározó rendelkezésére állhatnak más felhasználás céljára, ha az új termékek tárolása semmilyen tekintetben nem veszélyezteti a tárolóban maradó intervenciós készleteket. A Raktározó köteles a tárolóterek részleges, más célú felhasználása előtt írásban a tárolandó termékek megjelölésével az MVH illetékes Megyei Kirendeltségének engedélyét kérni. 10

11 c) A Raktározó kijelenti, hogy a jelen szerződés, annak mellékletei, valamint az intervenciós készletek tárolására vonatkozó ajánlattételi felhívás többek között az MVH által végzett vagy végeztetett ellenőrzésekre és a szabálytalanságok következményeire vonatkozó rendelkezéseit megismerte és tudomásul vette. 9. Egyéb rendelkezések a) Raktározó kijelenti, hogy rendelkezik az MVH ajánlattételi felhívásában előírt a raktár üzemeltetéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel. Kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek a raktárral kapcsolatban nincsen olyan joga, amely a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését kizárná vagy korlátozná. b) Szerződő felek rögzítik, hogy Raktározó a jelen szerződésben előírt mindennemű bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét a raktár elhelyezkedése szerinti illetékes MVH Kirendeltségnél köteles teljesíteni. c) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alábbi közösségi és hazai jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni: - a Bizottság január 22-i 147/91/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek intervenciós raktározása során bekövetkező mennyiségi veszteségekkel kapcsolatos tűréshatár meghatározásáról és rögzítéséről; - a Bizottság július 28-i 2131/93/EGK rendelete az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról; - a Bizottság november 8-i 2148/96/EK rendelete a mezőgazdasági termékek intervenciós készleteinek felmérésére és monitoringjára vonatkozó szabályok megállapításáról; - a Bizottság április 19-i 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról; - a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet; - a 66/2004. (IV. 29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról; - a 67/ (IV. 29.) FVM rendelet az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekről, - a Polgári Törvénykönyv. Jelen szerződés négy eredeti példányban készült, amelyből egy példány az FVM-et, egy példány a Raktározót, két példány az MVH-t illet meg. Budapest,.. 11

12 . Raktározó (aláírásra jogosult személy aláírása, pecsét). MVH.. FVM Jelen szerződéshez a Raktározó által csatolandó mellékletek A csatolt dokumentumokat kérjük bejelölni: Általános helyszínrajz Tároló méretezett tervrajzai Kapacitások és berendezések leírása Számítástechnikai nyilvántartás leírása Biztosítási igazolás Kötelezettségvállalás a biztosítékadáshoz Bérleti szerződés másolata, bérbeadó jelzálogjogról való lemondó nyilatkozata (bérlés esetén) Alvállalkozóval kötött megállapodás (alvállalkozó bevonása esetén) 12

13 1. számú melléklet Tárolást végző raktár pontos címe Ingatlan helyrajzi száma Tárolásra kijelölt tárolók felsorolása Raktár tulajdonosának neve, címe és elérhetősége (telefon, fax, cím) Kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefon, cím) Raktár és a szerződés tárgyát képező tárolási kapacitások leírása (tonna) Gabonaszárító kapacitása (tonna/óra) 13

14 1. számú melléklet 14

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei

2. számú melléklet. A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei 2. számú melléklet A Sovány tejpor intervenció-tárolás jogcímben való részvétel várható feltételei Jelen melléklet az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről szóló, a Mezőgazdasági és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET

Együttműködési Megállapodás, TERVEZET Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési Megállapodás, TERVEZET amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 2. A MEGÁLLAPODÁS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

MEGÁLLAPODÁS 2. A MEGÁLLAPODÁS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET MEGÁLLAPODÁS FELEK: mely létrejött egyrészről: Megnevezése: Makó Város Önkormányzata Címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Telefonszáma: 62/511-800 Pénzintézeti számlaszám: 12069000-01103144-00100007

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó )

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó ) MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76..; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1.

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1. Üzletszabályzat A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat SZMJV Önkormányzata 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréjére és kapcsolódó munkáinak elvégzésére

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben