A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról"

Átírás

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében működtetett gabonaintervenció célja a gabona termékpályán a túltermelés okozta termékfelesleg piacra jutásának megakadályozása. A közösségi intervenciós intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a Magyarországon felajánlott áru megvásárlását, az intervenciós készletek tárolását és értékesítését az MVH látja el. Az MVH a gabona intervenciójával kapcsolatos tárolási feladatainak elvégzése céljából a 884/2006/EK rendeletnek megfelelően, az MVH eljárási tv. 55. (6) bekezdése alapján, a módosított 140/2009. (X. 29.) FVM rendeletben foglaltakra figyelemmel hatósági szerződést jogosult kötni az intervenciós tárolás követelményeinek megfelelő raktárak üzemeltetőivel, valamint a közraktárakkal. Az MVH-val történő szerződéskötés két lépcsőben történik: - Első lépésben a raktárlétesítmények kerülnek minősítésre, hogy azok megfelelnek-e az intervenciós feltételeknek. A feltételeknek megfelelő raktárak nyilvántartásba vételi igazolást kapnak. - A nyilvántartott raktárak közül az MVH az intervenciós igényeknek megfelelően szerződést köt. A szerződéskötést mind a raktározó, mind az MVH kezdeményezheti. Az MVH az igénybe vett szolgáltatásért tárolási díjat fizet, melynek egy jelentősebb hányadát az EU megtéríti az MVH részére. Az MVH az üres kapacitásokért azaz a rendelkezésre állásért díjat nem fizet. II. Az intervenciós gabonatárolásban való részvétel feltételei (RAKTÁRJÓVÁHAGYÁS) 1. Jelen közlemény 1/a. és 1/b. sz. melléklete szerinti részvételi kérelmet (I1312 Főlap, és I1313 Betétlap kitöltésével) a raktárt üzemeltető természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: Raktározó) nyújthat be az MVH Központi Hivatalához, az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára postai úton. Kizárólag olyan részvételi kérelem fogadható el, amelyet az 1/a. és 1/b. számú melléklet szerinti formanyomtatványon és a 2. számú mellékletben, azaz a kitöltési útmutatóban meghatározott módon nyújtottak be. Az MVH eljárási tv. 28. (1) bekezdése alapján az intézkedésben való részvétel további feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben, mint támogatást igénylő pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél. 1

2 A regisztrációs kérelmet G számú nyomtatványon kell benyújtani a székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségeihez. A formanyomtatvány az honlapról letölthető. Amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a MVH eljárási tv. 30/A. -a alapján, amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változásbejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 2. Az intervenciós gabonakészletek tárolásában való részvétel feltétele, hogy a raktározási tevékenység végzésének műszaki-technikai feltételei biztosítottak legyenek és ennek megfelelően az MVH a raktárt intervenciós gabonaraktárnak ismerje el. Az MVH az elismert raktárakat az MVH eljárási tv 31/A -a szerint intervenciós raktárregiszterben nyilvántartásba veszi. Intervenciós gabona tárolására az MVH azt a raktárt ismeri el, mely megfelel az alább felsorolt - a gabona optimális tárolásához szükséges műszaki és technikai - követelményeknek és ahol biztosítható a tárolt intervenciós gabona minőségének és mennyiségének megőrzése. A telephellyel kapcsolatos követelmények a) Minimum tonna áru tárolására alkalmas telepi raktárkapacitás. b) Jól körülhatárolható telephely. c) 24 órás porta- vagy őrszolgálat. Amennyiben a telephely nem rendelkezik 24 órás porta- vagy őrszolgálattal, akkor elektronikus jelzőrendszer szükséges az intervenciós tárolóra/tárolókra kiterjedően. d) A telephely közúti megközelíthetősége biztosított legyen kiépített beton vagy aszfalt úthálózattal, illetve adottságai szerint rendelkezzen vasúti vagy vízi megközelíthetőséggel. e) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló évi XXXI. Tv. 46/A. (1) bekezdése alapján a központi katasztrófavédelmi szerv által vezetett névjegyzékben nyilvántartott tűzvédelmi szakértői véleménye arról, hogy a raktár tűzvédelmi szempontból tárolásra alkalmas. f) Biztosított legyen a csapadékvíz-elvezetés, csatornahálózat vagy zártrendszerű szennyvíztároló. g) Számítógépes készletnyilvántartás a helyszínen megismerhető. h) Minimum 30 tonnás hitelesített hídmérleg. Amennyiben a telephely nem rendelkezik önálló hídmérleggel, akkor a telephely közvetlen közelében található más telephelyen történő mérlegelési helyszín is elfogadható, ha a szolgáltatásról szóló határozatlan idejű szerződést bemutatják. i) Az áru gyorsvizsgálatához szükséges eszközök megléte, különös tekintettel a nedvességmérő, fajsúlymérő berendezésekre és rostasorozatokra. j) A telephelynek szabványos mintavétel eszközökkel, és a képzett minta tárolására alkalmas zárható mintatárolóval kell rendelkeznie. k) A forgatási technológia telepen belüli megléte és folyamatos rendelkezésre állása. 2

3 l) Az infrastruktúrához kapcsolódó műszaki berendezések leírásának megléte. m) A tárolókapacitás és a technológiai tér számításának, leírásának megléte. n) A telep műszaki dokumentációjának (beleértve a raktáron belül egyedi tároló azonosítóval ellátott tárolóegységek nyilvántartását és a felajánlott tárolóterek méretezett vázrajzait) rendelkezésre kell állnia a helyszínen. o) A kérelemhez benyújtásra kell kerülnie a raktártelep általános helyszínrajzának, melyre rá kell vezetni a rajzelemekhez a telep bejáratát, a hídmérleget, és a tárolók elnevezését. p) A kérelemhez benyújtásra kell kerülnie a tárolók méreteit bemutató műszaki rajznak, melyen fel kell tüntetni a tároló belméreteit, az ajtókat, a tároló tájolását, valamint a raktározási feltételeket befolyásoló tényezőket (pl. térelválasztó elemek, oszlopok, szolgálati helyiségek, tárolásra alkalmatlan részek, gépészeti elemek által elfoglalt épületrészek stb.). Tárolókkal kapcsolatos követelmények a) Statikus által kiadott igazolást arról, hogy a tárolók építészetileg (statikailag) alkalmasak az intervenciós áru hosszú távú tárolására. b) Zárható, áramtalanítható síktárolók, szerkezetileg beépített nyílászárók. Az ajtókon biztonsági lakat, zár alkalmazása kötelező. c) A tároló jól beazonosítható módon szerepel a telep helyszínrajzán. d) Silós tárolás esetén porelszívó technológia, zárható kimeneti nyílások. Amennyiben a silók kimeneti nyílásai egy helyiségben találhatók, úgy annak zárhatónak kell lennie. e) Biztonságtechnikailag megfelelő kezelőjárdák és létrák megléte. f) Az áru be- és kitárolásához szükséges műszaki berendezéseknek kötelezően meg kell lenniük. g) A tárolás ideje alatt folyamatosan megfelelő állapotú műszaki berendezéseket és eszközöket kell biztosítani az árukezeléshez. h) A hőmérsékletméréshez szükséges eszközöknek (cellahőmérő, halom-hőmérő) folyamatosan rendelkezésre kell állniuk. i) Megfelelő szigetelés nedvesség, talajnedvesség, beázás és hóbefúvás ellen. j) Amennyiben a betárolás fogadógarat segítségével történik, úgy a fogadógaratot csapadék ellen megfelelő védelemmel kell ellátni. 3. Az MVH a részvételi kérelem benyújtását követően a felajánlásokban megjelölt raktárakat műszaki, technológiai és készlet-nyilvántartási szempontokat figyelembe véve, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyszínen is lehetőség szerint két héten belül, de legkésőbb 3 hónapon belül - ellenőrzi. A helyszíni ellenőrzés időpontjáról az MVH a Raktározót előzetesen értesíti. Amennyiben a kérelem hiányos, vagy a raktárkapacitás valamely javítható paramétere nem megfelelő, akkor az MVH a raktározót a hiányok pótlására szólítja fel. Amennyiben a raktározó a hiányok pótlását nem teljesíti az előírt határidőben, akkor az MVH a részvételi kérelmet elutasítja. 4. Amennyiben az ügyfél megfelel a Raktározóval szemben támasztott feltételeknek, és a részvételi kérelmében megjelölt raktár is teljesíti a raktárral szemben támasztott követelményeket, úgy az MVH a részvételi kérelemnek helyt adó, határozatlan időre szóló raktár regisztrációs igazolást állít ki, amelyben a raktárt intervenciós raktárként ismeri el. 5. A raktár regisztrációs igazolás kiadása nem jelent az MVH részéről kötelezettségvállalást a hatósági raktározási szerződés megkötésére vonatkozóan. Szerződést az MVH csak a III. 3

4 pontnak megfelelően köt. 6. Az MVH jogosult visszavonni korábban kiadott raktár regisztrációs igazolást, ha a Raktározó vagy a raktárlétesítmény már nem felel meg az intervenciós gabonakészletek tárolásában való részvétel feltételeinek, vagy nem bejelentett üzemeltető váltás történt. III. Az intervenciós gabonatárolásra vonatkozó hatósági szerződés megkötéséhez szükséges egyéb feltételek (SZERZŐDÉSKÖTÉS) 1. Az intervenciós gabona tárolásában való részvétel feltétele, hogy a Raktározóval az MVH az intervenciós áru tárolására a jelen Közlemény alapján hatósági raktározási szerződést kössön. A hatósági raktározási szerződést az MVH azokkal a Raktározókkal köti meg, akik rendelkeznek a jelen Közlemény alapján benyújtott részvételi kérelmük ügyében az MVH által hozott raktár regisztrációs igazolással, amely igazolásban az MVH a raktárt intervenciós gabonaraktárnak ismeri el. (Lásd jelen közlemény II. pontja.) Amennyiben a raktározó kezdeményezi a szerződéskötést, akkor azt az I1312 Főlap, és I1313 Betétlap kitöltésével teheti meg. 2. Az MVH jogosult a hatósági szerződés megkötése előtt a raktárakat ismételten ellenőrizni, amennyiben a raktár regisztrációs igazolás, vagy a legutolsó helyszíni ellenőrzés és a tervezett szerződéskötés időpontja között eltelt idő a három hónapot meghaladta. 3. Az intervenciós gabona tárolásában való részvétel feltétele, hogy a kérelmező ne álljon csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy ne álljon gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. További feltétel, hogy a kérelem benyújtását megelőzően indított veszteségkezelési eljárás kapcsán az MVH-val szemben fennálló kötelezettségeinek eleget tett a kérelmező. 4. Intervenciós gabona raktározását kizárólag olyan ingatlanon lehet végezni, amely perés igénymentes, továbbá az üzemeltető saját tulajdonában áll, vagy azt a raktár üzemeltetője határozatlan időtartamú, a bérbeadót legalább egy éves felmondási idő biztosítására kötelező bérleti szerződés alapján bérli, amely az üzemeltető számára kizárólagos joggal biztosítja a raktározási tevékenység végzését. A raktárnak képesnek kell lennie a teljes intervenciós készlet 30 napon belüli kitárolására, azaz 20 munkanapot feltételezve napi 5%-os kitárolási kapacitással kell rendelkeznie a teljes kapacitáshoz viszonyítva. 5. A hatósági szerződés megkötéséhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni az MVH részére: gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot vagy annak másolatát, egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát; az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát; a Megyei Kormányhivatalhoz történő bejelentkezést igazoló dokumentumot arról, hogy a raktár üzemeltetőjét élelmiszerként és takarmányként felhasználni kívánt mezőgazdasági termény tárolása céljából a évi XLVI. törvény rendelkezései szerint élelmiszeripari és takarmányipari vállalkozóként nyilvántartásba vették; a részvételi kérelmet aláíró cégképviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát; (Amennyiben a részvételi kérelmet a Kérelmező cégjegyzésre jogosult 4

5 képviselője meghatalmazása alapján más személy írja alá, úgy a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát kell a kérelemhez csatolni.); a gazdasági társaságnak a kérelem benyújtását megelőző két évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti ahol az jogszabályban előírt, a könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját, valamint ugyanezen évekre vonatkozó üzleti jelentését másolatban; bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés másolatát; a telepre kötött felelősség- és vagyonbiztosítási kötvény illetve befizetés igazolásának másolatát (mely biztosításnak a tárolás időszaka alatt az MVH-t kell kedvezményezettként tartalmaznia); az illetékes adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a kérelmezőnek nincs meg nem fizetett adótartozása. 6. Az MVH az előzőekben felsorolt feltételeknek nem megfelelő kérelmeken kívül elutasítja annak a részvételi kérelmét: akinek az utolsó két évre vonatkozó beszámolói alapján saját tőkéje negatív volt, vagy ha a gazdálkodó szervezetnek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, akinek a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül kötött intervenciós raktárszerződését az MVH azonnali hatályú felmondással szüntette meg. 7. Az intervenciós gabona tárolására a fenti szempontoknak megfelelő, raktár regisztrációs igazolással rendelkező kérelmezők közül az MVH választja ki, hogy mely intervenciós raktár üzemeltetővel, vagy üzemeltetőkkel köt raktározási szerződést. A kiválasztás során előnyt jelent, ha: a raktár infrastruktúrája lehetővé teszi a költséghatékony intervenciós tevékenységet (azaz előnyt jelentenek a csarnoktárolók a silókkal szemben), a raktár a kérelmező tulajdonát képezi, az intervenciós raktár üzemeltetője olyan raktárakkal rendelkezik, melyek lehetőleg közvetlen vasúti és/vagy uszályberakodási lehetőséggel bírnak, az intervenciós raktár üzemeltetője rendelkezik tanúsított minőségirányítási rendszerrel, az intervenciós raktár olyan minőségvizsgáló eszközzel adott esetben laboratóriummal rendelkezik, melyekkel az összes intervenciós gabonaféle összes minőségi paramétere a helyszínen megállapítható, az intervenciós raktár saját tisztító és szárító berendezéssel rendelkezik, a raktárt üzemeltetővel szemben korábban nem volt veszteségkezelési eljárás, a raktározó vállalja, hogy a készletérték 30%-ig biztosítékot helyez letétbe (a részleteket a VI. fejezet tartalmazza), a törzstőke és alaptőke mértéke fedezi az összes tárolható készletérték 50%-át a mérlegfőösszeg meghaladja a készletérték 100%-át, és a tárgyévet megelőző év eredménykimutatása nem mutat veszteséget, a hídmérleg a telepen belül saját tulajdonban van (és legalább 40 tonnás). 8. Az MVH az intervenciós piac szükségleteinek megfelelően köt hatósági 5

6 raktárszerződést az MVH tv. 55. (6) bekezdésében, illetve a Ket ában foglaltakra tekintettel, amennyiben a kérelmező megfelel a hatósági raktározási szerződés megkötésének feltételeinek és teljesíti az alábbiakat: - A Kérelmező maradéktalanul elfogadja a jelen Közlemény mellékletét képező raktározási szerződésben (3. sz. melléklet) és Általános Szerződési Feltételekben (4. sz. melléklet) foglaltakat, és a gabona tárolásával kapcsolatos tevékenység végzését a raktározási szerződésben foglaltaknak megfelelően vállalja. - Raktározási szerződés kizárólag telephelyenként köthető. Hatósági raktározási szerződés köthető a felajánlottnál kisebb telepi tárolókapacitásra is, de kizárólag az egyes tárolók (silók, csarnoktárolók, tárházak) teljes névleges kapacitására. A fizikailag elkülönült tárolóterek nem oszthatók meg, azok egy-egy részére hatósági raktárszerződés nem köthető. (A névleges kapacitás számítása: hasznos alapterület (m 2 )* tárolási magasság (m) * 0,75 (t/m 3 )). Az MVH csak olyan tárolási magasságot vesz figyelembe, mely mellett a gabona szakszerű ellenőrzése és kezelése biztosított. - Az intervenciós tárolásra felajánlott raktárak névleges tárolókapacitása és a bennük tárolható gabona tényleges tömege között a betárolt áruféleségtől, annak fajtájától, minőségétől, fajsúlyából adódóan eltérés lehet. Az MVH a raktár regisztrációs igazolást és a hatósági raktározási szerződést a raktár névleges kapacitásának mértékéig állítja ki, illetve köti meg. A raktározási díjak számításának alapját az MVH központi készletnyilvántartása, azaz a ténylegesen tárolt gabona mennyisége jelenti. - a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben a tárolási intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, az MVH eljárási tv 38. (9) bekezdése alapján az MVH hatósági átutalási megbízását (azaz inkasszó igényt) a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül teljesíti. IV. Intervenciós központok és raktározási helyszínek Az MVH-nak a vonatkozó EK rendeletek alapján a nyilvántartásba vett raktározókat intervenciós központokba kell csoportosítania. Egy központnak legalább tonna kapacitással, egy raktározási helyszínnek pedig legalább tonna kapacitással kell rendelkeznie. Magyarország intervenciós központokként (a korábbi évektől eltérően, 2010-től kezdődően) a megyéket definiálta, és ez ennek megfelelően rögzítésre került a 1125/2010/EU rendeletben. A raktározási helyszínek és azok kapacitásai azonban dinamikusan változhatnak rendelkezésre bocsátott kapacitás függvényében, ezért az azzal összefüggő közzétételi adatokat a Bizottság és az MVH honlapján lehet elérni. A gabona fogadásra alkalmas intervenciós raktárak listáját az MVH honlapján (Támogatások \ EU Intervenciós Intézkedések \ Gabona intervenció \ Gabona tárolás és raktárnyilvántartás \ Statisztikák menüpont alatt intervenciós központok és raktárak címen) lehet megtalálni. Felvásárlás esetén a gabona felajánlónak kell ajánlatán megjelölnie azt a közzétett intervenciós raktárt, melybe be kíván szállítani. 100 km-ig a felajánló állja a szállítás költségeit. Amennyiben a felajánlott raktár mégsem képes fogadni az odairányított terményt, az MVH jogosult a felajánlást a felajánló költségén 20 km-rel távolabbra szállíttatni. (Az ezzel kapcsolatos részleteket a mindenkori gabona felvásárlásról szóló MVH közlemény tartalmazza.) 6

7 V. Szerződéses időszakhoz kapcsolódó főbb tudnivalók A raktározónak és az MVH-nak is elektronikus készletnyilvántartási kötelezettsége van a 884/2006/EK rendelet alapján. A raktározó által használt szoftverre nincsenek előírások, azonban a tárolt információknak minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állniuk. Az MVH a saját készletnyilvántartását a raktározó által küldött jelentések (5/a, 5/b, 5/c sz. melléklet) és a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján vezeti. A két nyilvántartásnak minden időpontban egyeznie kell. Az MVH az elvégzett szolgáltatásról, a tárolt mennyiség alapján havonta teljesítésigazolást állít ki. A raktározó ez alapján jogosult számlázni. Az igénybe vett szolgáltatás folyamatos, így a számlán szereplő teljesítés időpontja megegyezik a fizetési határidővel, mely a tárgyhót követő második hónapra esik. Az MVH 99/2006. számú közleménye alapján lehetőség van arra is, hogy a számlakibocsátásra kötelezett ügyfél számla-kibocsátási kötelezettségét az MVH átvállalja, gyorsítva ezáltal a kifizetési eljárást. A tárolási időszak során a raktározónak kell gondoskodnia a készletek mennyiségi és minőségi megőrzéséről (beleértve a forgatást és gázosítást is). Amennyiben a raktározó ezen kötelességét elmulasztja az MVH veszteségkezelési eljárást indít a raktározó ellen, melynek során a raktározónak a készletérték 105%-át kell megtérítenie az MVH részére. Alapvető szabály, hogy készlet csak az MVH engedélyével hagyhatja el a raktárt, mind az intervenciós készletek mind a minőségcsökkent készletek tekintetében. A raktározót a ténylegesen tárolt gabona mennyisége után az ÁSZF-ben rögzített mértékű káló elszámolási lehetőség illeti meg. Káló elszámolására a raktározó kérelme alapján is sor kerülhet, a 6. sz. mellékletben rögzített formanyomtatvány kitöltésével. Az EU-s számviteli év minden év október 1-től következő év szeptember 30-áig tart. Ezen időszak alatt a raktározót ugyanolyan egységáron számított díjtétel illeti meg, azonban évváltáskor mindig felülvizsgálatra kerülnek a tárolási díjtételek az EU-s térítések változásának mértékében. Ezen módosítást az MVH egyoldalúan végrehajthatja. A számviteli év során az MVH-nak legalább egyszer leltározni kell, mely a készletek 100%- ának köbözéssel történő felmérést jelenti. Ezen felül az MVH több alkalommal tarthat véletlenszerű helyszíni vizsgálatot, mely esetén a készletek legalább 5%-át méri fel köbözéssel, illetve havonta többször helyszíni szemlét (szemrevételezést) tarthat a telephelyen. Emiatt a készleteket oly módon kell tárolni, hogy az minden esetben elkülönített, hozzáférhető és köbözhető legyen. Az MVH eljárási tv a alapján, tartozás esetén a kifizetések visszatarthatók, illetve a raktározó kérelemhez mellékelt kötelező nyilatkozata alapján a tartozás inkasszálható is. Amennyiben a raktározó a tárolási tevékenység biztosítása érdekében biztosítékot helyezett letétbe, akkor az MVH rendellenes működés esetén a biztosítékot bevonhatja. A tárolási szerződések a tárolási időszak alatt is módosíthatók. Feltétel azonban, hogy a raktározónak mindig rendelkeznie kell elegendő technológia térrel ahhoz, hogy a szükséges árukezelési műveleteket elvégezze, illetve minden esetben rendelkeznie kell legalább akkora mértékű kitárolási kapacitással, hogy a teljes készletmennyiség 1 hónap alatt kitárolható legyen. A szerződésben rögzített kapacitás esetén a raktározó kérheti, hogy az MVH nem 7

8 rendelkezésre bocsátott -ként tartsa nyilván a tárolóteret. Ennek engedélyezése esetén a raktározó az adott tároló teret saját céljára használhatja. A tárolási szolgáltatás finanszírozása az EMGA-n keresztül történik közfeladatként, így ennek megfelelően az abból származó pénzügyi (kifizetési) adatok nyilvánosak. VI. Biztosíték kezelés Az MVH előnyben részesíti azon raktározókat, akik a készletérték 30%-ának megfelelő biztosítékot helyeznek letétbe. Ez esetben készletértékként a 101,31 euró/tonnás felvásárlási alapárat és az adott számviteli év első napján érvényes EKB árfolyamot veszi számításba az MVH. A szerződött névleges raktárkapacitások közül, csak a rendelkezésre bocsátott tárolóterek vonatkozásában vizsgálja az MVH ezen előírást. A biztosíték kizárólag a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) kormányrendeletben, valamint az MVH 9/2004. (IV. 28.) számú közleményében meghatározottak szerint készpénzletét, bankgarancia vagy pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizető kezesség formájában nyújtható. A készpénzbiztosíték letétele az MVH számú Magyar Államkincstárnál vezetett biztosíték számlájára történő átutalással történik. A befizetőnek az átutalási megbízáson a bank által előírt adatokon kívül a Közlemény rovatban fel kell tüntetnie az ügyfél-regisztrációs számát és a biztosítékfizetési kötelezettség ügylettípusát: intervenció. (Amennyiben az ügylettípus nem kerül megadásra, akkor az általános biztosítéknak minősül.) Amennyiben az ajánlattevő bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben a bankgarancia tervezetét az MVH Pénzügyi Igazgatósága Biztosíték- és Követeléskezelési Osztályának fax számára (+36-1/ ) előzetes egyeztetés, illetőleg ellenőrzés céljából küldheti meg. A tervezeten mindenképpen fel kell tüntetni az ajánlattevő elérhetőségét. A biztosíték felszabadítását az ügyfél kezdeményezi, melyet az MVH az ÁSZF szerint csak abban az esetben hagy jóvá, ha annak meglétét a készletmennyiség nem indokolja, illetve a tárolási időszak során jelentős probléma nem merült fel és az nem is várható. A felszabadított biztosíték visszautalását, illetve a garancia levél visszaszolgáltatását az MVH Pénzügyi Igazgatósága Biztosíték- és Követeléskezelési Osztályán külön is kezdeményezni kell. A szabad biztosíték ugyanis más MVH-s jogcím esetében is felhasználható az ügyfél igénye és a megadott ügylettípus szerint. VII. Korábbi jóváhagyások felülvizsgálata Tekintettel arra, hogy a korábbi raktárjóváhagyó határozatok más jogszabályi rendelkezések alapján kerültek kiállításra, ezért azokat az MVH jelen közlemény szerinti szerződéskötéshez nem fogadja el. Az MVH felülvizsgálja a korábban vele szerződésben álló raktározók raktárlétesítményeit és 8

9 az új feltételeknek megfelelően új igazolást állít ki a telephelyről. A fentiekkel párhuzamosan az MVH régi raktárszerződéseit felmondja, és az új feltételeknek megfelelően köti újra a szerződéseket. VIII. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények - A Tanács október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet"); - A Bizottság december 11-i 1272/2009/EU rendelet az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; - A Bizottság december 3-i 1125/2010/EU rendelete a gabona intervenciós központok meghatározásáról és az 1173/2009/EU rendelet módosításáról; - A Bizottság június 21-i 884/2006/EK rendelete az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról; - A Bizottság december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról; - A Bizottság december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról; - A Bizottság február 23-i 401/2006/EK rendelete az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról; - A Bizottság március 18-i 259/2008/EK rendelete az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket); - A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyéb kérdéseirőlszóló évi XVII. törvény (MVH eljárási tv.); - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény; - A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet; - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007 (X. 04.) Kormányrendelet; - A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X.29. ) FVM rendelet. A felsorolt jogszabályok a mindenkor hatályos módosításaikkal együtt értelmezendőek. 9

10 MVH Közlemények: - 99/2006. (X.19.) MVH Közlemény a számlakibocsátásra kötelezett ügyfél (adóalany) számla-kibocsátási kötelezettségének MVH általi átvállalása esetén alkalmazandó számlázási mód szabályai; - 12/2010. (I.28.) MVH Közlemény a gabonaintervencióban résztvevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról szóló 10/2010. (I. 5.) számú MVH Közlemény módosításáról - az MVH mindenkori hatályos gabonafélék intervenciós felvásárlásáról szóló közleménye. IX. További információk A Közleményhez kapcsolódó mellékletek: - 1/a számú melléklet: Részvételi kérelem formanyomtatvány főlap (I1312) - 1/b számú melléklet: Részvételi kérelem formanyomtatvány betétlap (I1313) - 2. számú melléklet: Kitöltési útmutatók - 3. számú melléklet: Határozatlan idejű I típusú hatósági raktározási szerződés - 4. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek a hatósági raktározási szerződéshez - 5/a számú melléklet: Eseti készletjelentés (S0004) - 5/b számú melléklet: Havi készletjelentés (S0005) - 5/c számú melléklet: Éves készletjelentés (S0006) - 6. számú melléklet: Kérelem káló elszámolás megállapítására A Közlemény és mellékletei a honlap Közlemények menüpontja alól tölthetők le. További információk megtalálhatóak az VM honlapján, a kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a honlapon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, továbbá tájékoztatás az címen kérhető. Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. X. A Közlemény hatálya Jelen Közlemény a közzététele napján lép hatályba. Közzétételével egyidejűleg hatályukat veszítik a 131/2008 (XI. 11.), a 130/2010 (IX. 15.), az 54/2005 (VI. 15.), 99/2005 (IX. 01.) számú közlemények. A 130/2010 (IX. 15.) számú, valamint a 131/2008 (XI. 11.) MVH Közlemények rendelkezései a hatálya alatt kötött szerződések tekintetében továbbra is alkalmazandók, azzal a megkötéssel, hogy a termékek felvásárlása és értékesítése tekintetében minden esetben a 1272/2009/EU rendelet szerint kell eljárni. Budapest, november 30. Palkovics Péter elnök 10

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a 2009. évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A Mezıgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

38/2012. (III. 8.) MVH

38/2012. (III. 8.) MVH Segédlet a szőlőültetvény újratelepítési jogok átruházásának nyilvántartásban történő átvezetéséhez kapcsolódó a 38/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített nyomtatványok helyes kitöltéséhez Általános

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék I. PREAMBULUM... 3 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Alapelvek... 3 2. Az Általános Pályázati Feltételek hatálya... 4 3. Adatszolgáltatás,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK (1) Általános szabályok 1) Készpénzátutalási megbízás, Expressz készpénzátutalási megbízás 2) Készpénzfelvételi utalvány 3) Pénzforgalmi betétkönyv 4) Kifizetési utalvány 5) 1 6) 2 7) 3

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2006. (I. 27.) MVH KÖZLEMÉNYE a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása programban való részvétel

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések:

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések: TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás, mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével

Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Intraaortikus ballonpumpa katéter beszerzése, kihelyezett áruraktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Vizsgaszabályzat a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben