ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4"

Átírás

1 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 2 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról... 19

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 53. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 53. (1) A Közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre: a) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, b) Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, c) Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, d) Szociális és Egészségügyi Bizottság, e) Köznevelési és Művelődési Bizottság, f) Sport és Ifjúsági Bizottság, g) Közrendvédelmi Bizottság és h) Vagyonnyilatkozati Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság. 2. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 2. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 3. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása 3. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. (4), (5), (7) és (10) bekezdésében, a 6. (3) és (6) bekezdésében, továbbá 1. mellékletében a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság szövegrész helyébe a Sport és Ifjúsági Bizottság szöveg lép. 4. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 4. (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 22. -a az alábbiak szerint módosul: 22. Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt. (2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet a következő 22/A. -sal egészül ki: 22/A Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj odaítélésére a Közrendvédelmi Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt. (3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 26. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az elismerés adományozásáról a Sport, és Ifjúsági Bizottság dönt. 5. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása 5. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdésében a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság szövegrész helyébe a Közrendvédelmi Bizottság szöveg lép. 6. Ez a rendelet január 28-án 11:30 perckor lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a január 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, január óra Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. melléklet a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez A KERETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖR MEGOSZLÁSA Öntevékeny közösségek és csoportok működését támogató keret, Pályázati önrész Keret: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Természet és Környezetvédelmi Keret: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Szociális Keret: Szociális és Egészségügyi Bizottság Egészségügyi Keret: Szociális és Egészségügyi Bizottság Kulturális Keret: Köznevelési és Művelődési Bizottság Sport és Ifjúsági Keret: Sport és Ifjúsági Bizottság Idegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Kerete: Köznevelési és Művelődési Bizottság Közrendvédelmi Keret: Közrendvédelmi Bizottság 4 2 3

3 I. RENDELETEK 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. Jelen rendelet célja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által közvetve vagy közvetlenül szerződés alapján Érden székhellyel, telephellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Érden fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek (továbbiakban: vállalkozások) részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatása eljárási rendjének szabályozása. 2. A rendelet hatálya 2. Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő célelőirányzatok terhére nem szociális ellátásként nyújtott, az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő, nem normatív, fejlesztési, vagy működési célra az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező a) nagyvállalkozások, b) kis- és középvállalkozások részére biztosított támogatásra. 3. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. Állami támogatás: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontja szerinti támogatás; 2. Átlátható formában nyújtott támogatás: Olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható; 3. Egy és ugyanazon vállalkozás: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások; 4. Támogatási intenzitás: A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve; 5. Támogatástartalom: A beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított összege. 4. A rendelet alapján nyújtható támogatás 4. Amennyiben a kedvezményezett a közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül és a támogatást gazdasági jellegű tevékenységéhez kapja, abban az esetben részére jelen rendelet szerint vissza nem térítendő, támogatás formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 5. A támogatások forrásai 5. Az önkormányzat által nyújtandó támogatások pénzügyi fedezetét az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza. 6. A támogatás nyújtásának alapelvei 6. (1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a város érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni. (2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz. (3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a.) A pályázati feltételeket, b.) a pályázók körét, c.) a támogatandó célokat, d.) az elszámolható költségtípusokat, e.) a pályázati adatlapot, valamint f.) az adatlap kitöltési útmutatóját. 7. (1) Az egyedi kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező nevét, b) székhelyét, telephelyét, c) törvényes képviselőjének nevét, aláírását, d) hivatalos célra használt elektronikus levélcímét, e) adószámát. (2) A pályázat, valamint az egyedi kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogatást igénylő köteles benyújtani: a) A kérelmező 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, b) rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, c) a támogatási kérelem indokait, d) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, e) az elkészített beszámolóját, amennyiben a kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel. Egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási és számviteli nyilvántartatásainak adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási és könyvviteli adatokat, f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi bankszámlájára, arra az esetre, ha támogatás-visszatérítési kötelezettség terhelné, g) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján vele szemben esetlegesen fennálló öszszeférhetetlenségről vagy kizáró okról, illetve azok hiányáról, h) nyilatkozatot arról, hogy a de minimis támogatás összege a támogatási döntést megelőző három pénzügyi évben nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket, valamint i) a jogszabály szerinti egyéb nyilatkozatokat. (3) A támogatott köteles igazolni, hogy köztartozásait (NAV és helyi adó) maradéktalanul megfizette vagy hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül kiutalhatóak. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését tárgyéven belül elegendő egyszer igazolni. 7. A támogatás odaítélése 8. (1) A támogatási döntést: a) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére a Polgármester, b) 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a Polgármester, c) 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés hozza meg. (2) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor: a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, b) az önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van, c) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, valamint d) a jogszabályban megjelölt egyéb esetekben. 9. (1) A támogató a csekély összegű támogatásról a rendelet 2. függeléke szerinti igazolást állít ki. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni. (2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén e Rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, állam-háztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. (3) E Rendelet szerinti támogatások különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozhatók más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. (4) Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. (5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel. (6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdésében foglaltakat. 5

4 I. RENDELETEK (7) Az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatás csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 114, , 8. o.) meghatározott felső határig halmozható. (8) Nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására. (9) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos papíralapú, vagy elektronikus formában az 1. függelék szerint készített nyilatkozatot köteles adni a polgármester részére a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben Magyarországon nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó valamennyi csekély összegű támogatásról. (10) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 8. A támogatási szerződés tartalmi elemei 10. (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: a) a Támogató megnevezését, székhelyét, képviselője nevét, adószámát, és a szervezet statisztikai számát, b) a Támogatott nevét, címét, levelezési címét, adószámát, illetve megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét és bankszámlaszámát, c) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát, d) a támogatási összeg fedezetét biztosító előirányzat számát, e) a támogatási cél megnevezését, f) a támogatási összeget, g) a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, az elszámolás határidejét, h) a szerződésszegés jogkövetkezményeire (visszafizetési kötelezettség) vonatkozó felhívást, i) a 7. szerinti nyilatkozatok valótlanság esetére irányadó jogkövetkezményéről szóló tájékoztatást, j) a Támogató és a Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát (lehetőség szerint fax számát, címét) k) a Támogatott adatváltozás bejelentési kötelezettségéről szóló tájékoztatást, l) a támogatás kategóriáját az 1407/2013/EU bizottsági rendelet megfelelő cikkére annak pontos címével és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére történő hivatkozással, m) a támogatás támogatástartalmát, valamint n) a támogatás folyósításának rendjét. (2) Az egységes támogatási szerződés-mintát a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 9. A támogatási összeg folyósítása 11. A támogatási összeg a költségvetés elfogadása után, és csak akkor folyósítható, ha a támogatott az előző évi támogatási összegekkel elszámolt, azokat a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordította. 10. Támogatási szerződés módosítása 12. (1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére. (2) Amennyiben a módosítást a pályázati kiírás lehetővé teszi, arról a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az elbíráló dönt. (3) Alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szerződés, egyéb támogatott szervezetek esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módosításáról a Közgyűlés dönt. 11. A támogatások elszámoltatása 13. (1) Az önkormányzat által támogatásban részesülő vállalkozások számára a támogatási szerződésben szakmai és pénzügyi számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. (2) A szerződésben megállapított határidőig a támogatás felhasználásáról el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolásra előírt határidőt követő 15 napon belül az önkormányzat bankszámlájára vissza kell fizetni. (3) Az elszámolások végső határideje a támogatás folyósítását követő év január 15. napja. A rendezvények, programok megvalósításához adott támogatás esetében azok lebonyolítását, megvalósítását követő 30 napon belül kell elszámolni. (4) A támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidő lejártát megelőzően egy alkalommal a támogatott írásbeli kérelmére az elszámolási határidő meghosszabbítható. (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások részére újabb támogatás három évig nem folyósítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt újabb támogatás nem nyújtható. (6) A támogatási összegek támogatási szerződésenkénti elszámolása, külön e célra rendszeresített, egységes elszámolási formanyomtatvány alkalmazásával történik. Az elszámolási formanyomtatvány jelen rendelet 3. függelékét képezi. A támogatottak számára a formanyomtatvány elérhetőségét, letölthetőségét a hu honlapon is biztosítani kell. (7) A csekély összegű - de minimis - támogatásról nyilvántartást kell vezetni, melynek keretében, mind a támogatást nyújtó, mind valamennyi kedvezményezett köteles a támogatás odaítélése időpontjától számított 10 évig a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot megőrizni. A csekély összegű támogatás kedvezményezettje iratmegőrzési kötelezettségén túl köteles a támogatást nyújtó felhívására valamennyi iratot bemutatni. (8) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt célra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, úgy a jogtalanul igénybevett támogatási összeg visszafizetése iránt kell intézkedni. (9) A támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a támogató a helyszínen ellenőrzi. Amennyiben a helyszíni vizsgálat az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, a támogatott a támogatás összegét köteles visszafizetni. 12. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló rendelkezés 14. (1) A Támogatott köteles a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 14. -a alapján írásban nyilatkozni összeférhetetlensége, illetve érintettsége esetleges fennállásáról, vagy annak hiányáról. A nyilatkozatot a rendelet 4. függeléke tartalmazza, melyet a támogatási szerződés mellékleteként kell kezelni. (2) Amennyiben a támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény előírásai ellenére valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a szerződés semmisségét vonja maga után, támogatottat kötelezni kell a folyósított támogatás egy összegben való - a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelt - visszatérítésére. 13. Egyéb rendelkezések 15. (1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az EUMSz 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. (2) A rendelet melléklete: 1. Támogatási szerződés-minta (3) A rendelet függelékei: 1. Nyilatkozat de minimis támogatásokról; 2. Igazolás de minimis támogatásokról; 3. Pénzügyi elszámolólap; 4. Nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatások esetén összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. 14. Záró rendelkezések 16. Jelen rendelet január 28-án 11:30 perckor lép hatályba, és június 30-án hatályát veszti. 17. Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 18. Hatályát veszti a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről 51/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a január 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, január óra Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 6 7

5 I. RENDELETEK 1. melléklet a 2/2016. (I.28) önkormányzati rendelethez T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: ; statisztikai számjel: ,; adószám: ; képviseletében T. Mészáros András polgármester, mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogatást nyújtó), másrészről az.(székhely:..; cégjegyzékszám:.; adószám:..; statisztikai számjel:..; képviseli: ), mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Támogatást nyújtó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat. évi költségvetéséről szóló rendeletének terhére Kedvezményezett részére,- Ft azaz.forint összegű támogatást biztosít a.céljából. 2. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1.) pontban rögzített célra használja fel. 3. Támogatást nyújtó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeget a tárgyhó utolsó napjáig átutalja a Kedvezményezett..által vezetett.. számú bankszámlájára. 4. Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, o) (a továbbiakban 1407/2013/ EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen szerződés 1. számú függelékét képezi. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/ EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., , 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen szerződés 2. számú függelékét képezi. A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról (1. függelék). 5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 6. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma..,- Ft. 7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolás határidejét követő 15 napon belül az Önkormányzat számlájára vissza kell fizetni. Támogatást nyújtó kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem folyósítható. 8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerint valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen szerződés semmisségét vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten visszatéríteni. 9. Kedvezményezettnek a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elszámolási kötelezettsége van. Az elszámolás módja: a.) Kedvezményezett jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti elszámolási nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai beszámolót készít. Kedvezményezett az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 példányban köteles eljuttatni Támogatást nyújtó részére jelen szerződésben feltüntetett elszámolási határidőig. b.) Kedvezményezett az elszámolási nyomtatvány mellékleteként köteles a kifizetést igazoló bizonylatok sorszámozott, aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatait benyújtani, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt. c.) Kedvezményezett elszámolásának számszaki ellenőrzését Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája, szakmai ellenőrzését a Polgármester végzi. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje:. 10. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását a Támogatást nyújtó a helyszínen ellenőrzi. 11. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés elszámolási kötelezettségét neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt összeget, annak az átutalás napjától számított, Ptk-ban meghatá- 8 9

6 I. RENDELETEK rozott mértékű kamatával együtt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogatást nyújtó bankszámlájára. 12. Kedvezményezett a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy köztartozása nincs. 13. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki. Támogatást nyújtó részéről kapcsolattartó: Péterfia Krisztina beosztása: Közgazdasági Irodavezető elérhetősége: (23) Kedvezményezett részéről kapcsolattartó: beosztása: elérhetősége: Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogatást nyújtó rendelkezésére bocsátott adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogatást nyújtó felé. 15. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik a Támogatást nyújtó székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 1 példány Kedvezményezettnél, 2 példány pedig Támogatást nyújtónál marad. Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Érd,... Támogatást nyújtó képviseletében.. Kedvezményezett képviseletében T. Mészáros András polgármester 1. függelék a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 1 1. Kedvezményezett adatai Név: Adószám: Elérthetőség: Aláírásra jogosult képviselő: cím: (jelölje X-szel ) Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek. Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák. 2 1 A nyilatkozatot konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag ki kell, hogy töltse. 2 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód kedvezményezett csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet áta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között

7 I. RENDELETEK 2/a. Csekély összegű támogatások 3 3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. Vállalkozás neve Adószáma Sorszám Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma) Támogatást nyújtó szervezet Támogatás kedvezményezettje és célja A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe? Kérelem benyújtásának dátuma 4 Odaítélés dátuma Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. 8 Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen szerződéssel érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy a jelen szerződéssel érintett csekély összegű támogatással azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozó állami támogatásra nyújtott be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 2/b. Csekély összegű támogatások 5 Sorszám Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma 6 4/a. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra Forint Euró Forint Euró 7 Sor-szám Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória (pl. regionális beruházási támogatás) Kérelem benyújtásának dátuma 9 Odaítélés dátuma 3 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 4 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. A 2/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell kiszámítani: Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. 8 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 9 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés

8 I. RENDELETEK 4/b. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra függelék a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken / azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés teljes összege jelentértéken Azonos elszámolható költségekre nyújtott támogatás bruttó támogatástartalma / azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma 11 Forint Euró Forint Euró 12 Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg Igazolás csekély összegű támogatásról Alulírott a mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a mint kedvezményezett. bizottsági rendelet (HL, dátum, oldal) (a továbbiakban: bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: Projekt megnevezése: Támogatást nyújtó döntésének száma: Támogatás odaítélésének időpontja: A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: A jelen támogatással érintett célra a(z) bizottsági rendelet alapján. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható. Jelen igazolást a(z) bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. Kelt, Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét) Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott adatok helyesek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. Kelt:.. Kedvezményezett (aláírás, pecsét) 10 A 4/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével. 11 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 12 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell kiszámítani: Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó 14 15

9 I. RENDELETEK 3. függelék a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez 11. Támogatott neve és címe : Támogatási szerződés azonosítója : Támogatás összege : Támogatási cél megnevezése :..ÉVBEN NYÚJTOTT, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA Felhasznált támogatás : Támogatás maradvány : (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet) Ft Ft Pénzügyi elszámolást készítette : (NYOMTATOTT BETŰKKEL) Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, ) : I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA Srsz. Számla vagy bizonylat Kifizetés dátuma száma kelte Kifizetés jogcíme, megnevezése Számla összege (Ft-ban) Mellékletek száma : (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.) ZÁRADÉK : Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a Támogató a helyszínen ellenőrizheti. Érd,.. PH. db 16 17

10 I. RENDELETEK 4. függelék a 2/2016. (I.28) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési bevételét e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét e Ft-ban, a bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését e Ft-ban, a kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a január 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, január 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

11 I. RENDELETEK - BEVÉTELEK - BEVÉTELEK Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Rovatszám Számlaszám Mind 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Államig. Államig. Államig. Államig. 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog B Elszámolásból származó bevételek B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 B Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Egyenleg 0 Egyenleg 0 B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 B Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése 0 0 B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B szerv.-től B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B szerv.-től B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll B Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igény B Előző év vállalkozási maradványának igény 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 B Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0 0 B Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 22 23 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés 0 0 K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz K Egyéb elvonások, befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Kincstári jegyek beváltása 0 0 K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. 0 0 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind Rovatszám Számlaszám Önkormányzat - KIADÁSOK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása Államig. Államigazgatási Államigazgatási Mind KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN COFOG kód Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Mind Államig.

13 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat e Ft-ban Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat e Ft-ban COFOG kód Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát. KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Államig. e Ft-ban COFOG Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Mind házások tások c. kiad. kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Államig. Államig. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Államig. Mind bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Mind ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 24 25

14 COFOG kód Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal évimódosított előirányzat Államig. e Ft-ban ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. Államig. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Mind Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat Önk.Ph. Város és Sportlétesít Sport tev. Város és Sportev. Civil Egyházak Önk.Ph. Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. Ösztöndíj ig.tev. k.g. mns mény támog. k.g. mns tám. program támog. Rovatszászám Számla- ig.tev. Államig Mind összsen Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

15 I. RENDELETEK Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat Önk.Ph. Város és Sportlétesít Sportev. Civil Egyházak Külföldi Önk.Ph. Int. Hulladék Szennyvíz Óvoda Közter. Paralimp. Civil műk. ig.tev. k.g. mns mény tám. program támog. kapcs. Rovatszászám Számla- ig.tev. Államig Mind összsen Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad évi normatíva visszafizetés K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések évi beszámoló kamatfizetés Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő működési támogatás K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás /2015 kgy havi utalvány visszafizetés MÁK részére K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium ( évi mar.) Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog. VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - Szőlővirág ünnep tám. Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub Béke-Barátság Nyugdíjas klub Sasvárosi Nyugdíjas klub Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub Csuka Zoltán Nyugdíjas klub Életmód Nyugdíjas klub Petőfi Nyugdíjas klub Életet az éveknek Nyugdíjas klub Pedagógus Nyugdíjas klub Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub Tusculanum Nyugdíjas klub Barátkozzunk Nyugdíjas klub Aranyősz Nyugdíjas klub Csángó Bál Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Egyházak támogatása 0 Városi Galéria "de minimis" támogatás Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB hat. Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Önk. Vízell. Város és Sportlétesít Önk.Ph. Önk. Munkáltató Vízterm., Külföldi Önk.Ph. Int. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Óvoda Rovatszászám Számla- ig.tev. Vagyong. Közmű k.g. mns mény ig.tev. Vagyong. i kölcs. kez., ell. kapcs. ig.tev. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 I. RENDELETEK - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Önk. Út, Vízell. Város és Sportlétesít Önk.Ph. Önk. Kiemelt Int. Munkáltató Vízterm., Város és Sportev. Civil Egyházak Külföldi Egyéb szoc. Fejezeti és Önk.Ph. Int. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Óvoda ÁROP Polg. véd. Közter. KÖZOP Paralimp. Rádió TV Civil műk. Ösztöndíj Lakásfennt. Rovatszászám Számla- ig.tev. Vagyong. autópálya Közmű k.g. mns mény ig.tev. Vagyong. rendezv. i kölcs. kez., ell. k.g. mns tám. program támog. kapcs. tám. ált.tart. ig.tev. Államig Mind összsen Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 347 HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) 0 0 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út (24801/2 és hrsz.) Magasles mezőőri okhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) Mély út pince elektromos bővítés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat Laptop beszerzés Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Védőmői laptop beszerzés Nyomtató Polgári védelem K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Diákönkormányzat eszközök K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 94 HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Térfigyelő kamerák bővítése Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út (24801/2 és hrsz.) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Védőnői laptop beszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Nyomtató Polgári védelem Diákönkormányzat eszközök Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) Mély út pince elektromos bővítés ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( évi mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje Térfigyelő rendszer felújítása 53 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása Térfigyelő rendszer felújítása 14 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. 0 Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő) Munkáltatói kölcsön Vismaior visszatérítendő támogatás K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő 0 Program keretében műfüves pálya építés önerő Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása ingatlanváslárlás céljára Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása ingatlanvásárlás céljára Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Panel program K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Vízterm., Int. Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP ig.tev. támog. Közmű felad. ig.tev. kez., ell. ig.tev. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla Államig. Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 I. RENDELETEK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Vízterm., Int. Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP ig.tev. támog. Közmű felad. ig.tev. kez., ell. ig.tev. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla Államig. Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) Forrás SQL költségvetési tervezési modul K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés LG G Pad (2014. évi mar.) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) LG G Pad (2014. évi mar.) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Tartalékok előirányzatai e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Módosítás évi költségvetés 4. mód. Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Rovatszászám Számla- elszámolása elszámolása elszámolása elszámolása Államig. Államig. Államig. Államig. Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok Peres eljárások Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) Diák polgármester Természetvédelmi ok Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Intézm évi áthúzódó bérkompenzáció 0 Intézm évi bérkompenzáció hó 0 Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi 0 Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület 0 Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg 0 MÁK évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények 0 fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények évi bérkompenzáció 04. hó 0 A települési önkormányzatok könyvtári célú 0 érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év 0 önk.-i ot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet ( Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta 0 u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény 0 létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme Intézmények évi bérkompenzáció 05. hó 0 Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 0 Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám. 0 Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. - Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs étkezési kölségek finanszírozására Intézmények évi bérkompenzáció 06. hó 0 Intézmények évi bérkompenzáció 07. hó Közfoglalkoztatás önrész PH hó hó Közfoglalkoztatás önrész intézmények hó hó Intézmények évi bérkompenzáció 08. hó Szociális ágazati pótlék 0 0 VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás Szociális Ágazati pótlék 0 Intézmények évi bérkompenzáció 09. hó évi bérkompenzáció 10. hó évi bérkompenzáció 11. hó K TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18 Intézmények bevételei Intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 1. Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN Intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Sorszám Módosítás Módosítás évi költségvetés 2. mód évi költségvetés 2. mód. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Pénzm. Pénzm. Pénzm. Mind Mind- Pénzm. Pénzm. Pénzm. Mind B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 Mind Módosítás Módosítás évi költségvetés 2. mód évi költségvetés 2. mód. Sorszám juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Mind Mind Mind K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN Intézmények kiadásai ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 34 35

19 Mind Rovatszám Számlaszám - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program Csuka Z. VK.. Szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - Csontkamra K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) MFM - 2 db számítógép ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés Számítógép szoftverekkel Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej Dr. Romics - vizsgálófej. fiz Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció MFM-kisértékű tárgyieszköz besz K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság - kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk Csuka Z. VK. Polc Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés Áfa MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - ÁFA kiadások ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej Dr. Romics - vizsgálófej. fiz Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ-Számítógép Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz MFM - 2 db számítógép Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás Számítógép szoftverekkel Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció MFM-kisértékű tárgyieszköz besz K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján Szepes MK.-év végi korrekció K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti Otthona-felújítása Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézm. Gondnoks. - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Rovatszászám Gondnoks. Gondnoks. Számla- Intézm. Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Mind Központ Intézm. fennt. Int. Központ Intézm. fennt. Int. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Érdi Közter.- fennt. Int. Érdi Közter.- fennt. Int. ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 36 37

20 I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Létszámkeret Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások fő fő fő fő évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Módosítás évi engedélyezett létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 1. Polgármesteri Hivatal 150,00 27,00 177,00 150,00 27,00 177,00 0,00 0,00 0,00 150,00 27,00 177,00 2. Önkormányzat 7,00 5,00 12,00 7,00 7,00 14,00 0,00 2,00 2,00 7,00 5,00 12,00 3. Szociális Gondozó Központ 179,00 21,00 200,00 181,00 20,00 201,00 0,00-1,00-1,00 181,00 21,00 202,00 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 0,00 0,00 0,00 231,20 7,00 238,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 75,00 189,00 114,00 25,00 139,00 0,00-80,00-80,00 114,00 105,00 219, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 8,00 0,00 8,00 0,00-2,00-2,00 8,00 2,00 10, Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 2,00 13,25 0,00 1,00 1,00 11,25 1,00 12, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 14,25 2,00 16,25 14,25 3,00 17,25 0,00 1,00 1,00 14,25 2,00 16, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50 14,50 4,00 18,50 0,00 2,00 2,00 14,50 2,00 16, Szivárvány Óvoda 125,00 12,00 137,00 125,00 17,00 142,00 0,00 5,00 5,00 125,00 12,00 137, Kincses Óvoda 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 0,00 0,00 0,00 122,00 16,00 138,00 6. Intézményi Gondnokság : 282,75 11,25 33,00 327,00 283,75 11,25 42,00 337,00 0,00 0,00 7,00 7,00 283,75 11,25 35,00 330,00 Mind 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 806,95 11,25 141, ,40 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 101, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-72,00-151,00 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 173, ,20 Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D Az Európai Uniós 1. érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós pályázat Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemelő vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. ÁROP-3.A pályázat

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel (hatályos 2016. január

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XII.21.) számú rendelete a a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XII.21.) számú rendelete a a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XII.21.) számú rendelete a a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (a 36/2015.(XI.25.) Ö. rendelettel egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról (A 31/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2014. (IX. 25.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2014. (IX. 25.) sz. határozata 1 K I V O N A T a képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2014. (IX. 25.) sz. határozata Az Expedio-Vass Kft. munkahely-teremtési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49. Tel.: (87)447-192 Fax: (87)447-192 E. mail: hivatal@alsoors.hu. E l ő t e r j e s z t é s

Alsóörs Község Önkormányzat 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49. Tel.: (87)447-192 Fax: (87)447-192 E. mail: hivatal@alsoors.hu. E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: Alsóörs Község Önkormányzat 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49. Tel.: (87)447-192 Fax: (87)447-192 E. mail: hivatal@alsoors.hu E l ő t e r j e s z t é s Javaslat a helyi adókról szóló 14/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EMBERJUDIT2015/ KOLLÁNYIÁGOSTON2015/ MACSKÁSSYGYULA2015

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EMBERJUDIT2015/ KOLLÁNYIÁGOSTON2015/ MACSKÁSSYGYULA2015 MA-/ -../2015. SZ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EMBERJUDIT2015/ KOLLÁNYIÁGOSTON2015/ MACSKÁSSYGYULA2015 amely létrejött egyrészről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) (székhely: 1037 Budapest,

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt 1. Melléklet FONTOS! A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlat 9. pontjában megadott bármely elfogadási helyre mellékleteivel együtt az Elfogadási Időszak zárónapjáig történõ eljuttatása feltétele

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN Jászdózsa Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a Község

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap Pályázati kiírás 2016. május hó 25. nap A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2012. Elıkészítı: Szabó Lajos / Egyed Irma ELİTERJESZTÉS a Képviselı testület 2012. március 29-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete A MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN NYÚJTHATÓ BÉRLETI DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL (a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Iktató szám: Sz-118/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben