Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)"

Átírás

1 Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint a családok otthonteremtési kedvezményét folyósító hitelintézet (továbbiakban: Hitelintézet), másrészről név:.. (a továbbiakban: Kedvezményezett1) születési név: anyja neve: születési hely és idő: állampolgárság: 1 jogállás (hontalan, menekült, oltalmazott, bevándorolt, vagy letelepedett): lakcím: levelezési cím: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma: 2 érvényes tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya száma/hontalankénti elismerésről szóló határozat száma, vagy hontalan jogállást igazoló hatósági igazolás száma/bevándorlási engedély száma:/letelepedési eng., ideiglenes letelepedési eng., nemzeti letelepedési eng., vagy EK letelepedési engedély száma: adóazonosító jel: és név:.. (a továbbiakban: Kedvezményezett2) születési név: anyja neve: születési hely és idő: állampolgárság: 1 jogállás (hontalan, menekült, oltalmazott, bevándorolt, vagy letelepedett): lakcím: levelezési cím: személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma: 2 érvényes tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya száma/hontalankénti elismerésről szóló határozat száma, vagy hontalan jogállást igazoló hatósági igazolás száma/bevándorlási engedély száma:/letelepedési eng., ideiglenes letelepedési eng., nemzeti letelepedési eng., vagy EK letelepedési engedély száma: adóazonosító jel: mint támogatást igénylők (továbbiakban együtt: Kedvezményezettek, vagy támogatott személy(ek)) között a jelen Támogatási szerződésben foglalt feltételekkel, az alulírott napon és helyen jött létre. 1. A Kedvezményezettek... év... hó... napján benyújtott családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelme és az ahhoz csatolt dokumentumok (a továbbiakban együtt: Kérelem) alapján a Hitelintézet megállapította, hogy a Kedvezményezettek a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján családok otthonteremtési kedvezményen belül meglévő, használt lakás bővítéséhez vissza nem térítendő állami támogatásra (a továbbiakban: Támogatás) jogosultak, amennyiben a lakáscél megvalósítása során a Rendeletben foglalt további feltételeket is teljesítik. 2. A Támogatás célja: Meglévő a Kedvezményezettek tulajdonában álló [legalább komfortos] / [a bővítéssel legalább komfortossá váló] használt lakás bővítéséhez állami támogatás nyújtása lakásigény kielégítése céljából, amennyiben a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, 1 Amennyiben NEM magyar állampolgár az igénylő 2 Nem magyar állampolgár igénylő esetén - a jogállásától, státuszától függően csak a megfelelő okiratot kell feltüntetni.

2 2 illetve hontalan személy esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az Kedvezményezettek a családok otthonteremtési kedvezményére jogosultak. A Támogatást a Magyar Állam nevében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) nyújtja, és a Hitelintézet folyósítja. 3. A Támogatással érintett lakásra (továbbiakban: Lakás) vonatkozó adatok: 3 nyilvántartó kormányhivatal:... [Járási Hivatal Földhivatali Osztály] [Budapest Főváros Kormányhivatala [XI.] / [XIV] Kerületi Hivatala Kormányhivatal] helyrajzi szám:.. a Lakás természetben. irányítószám,.....,... [utca/tér/stb.]... sz.,.. emelet,.ajtó alatt található a Kedvezményezettek együttes tulajdoni hányada:, ebből o 4 Kedvezményezett1 tulajdoni hányada: o 4 Kedvezményezett2 tulajdoni hányada: 5 hasznos alapterülete: a bővítés bruttó (bekerülési) költsége: 6 az építési engedély kelte, száma: a bővítési munkák befejezési határideje: 7 a vállalt saját erő összege: 8 a bővítési munkák elvégzéséhez igénybe venni kívánt [ a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kibocsátott és a Kedvezményezettek által benyújtott hitelígérvénnyel igazolt ] bankkölcsön összege: 9 használatba vételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kelte, száma: 4. A támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekek: a) A Kedvezményezettekkel közös háztartásában élő, általuk eltartott és a Lakásba velük együtt költöző gyermekek: [Név: Születési hely, idő:] / [Nincs a Kedvezményezettekkel közös háztartásában élő, általuk eltartott és a Lakásba velük együtt költöző gyermek.] / b) Magzati korú gyermekek száma: [nincs magzati korú gyermek] / [egy gyermek] / [két gyermek] / [három gyermek] c) Vállalt gyermekek száma: [Kedvezményezettek nem vállalnak további gyermekeket] / [egy gyermek] / [két gyermek] 3 Attól függően, hogy új lakás építése vagy új lakás vásárlás, vagy használt lakás vásárlása, illetve bővítése a Támogatás célja, a nem kívánt részek értelemszerűen törlendők. 4 Házaspár és élettársak esetén a Lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie, az együttes tulajdoni hányad mértéke legalább 50%. A Lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont. 5 (OTÉK) Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. (A bruttó alapterület számítása során nem kell figyelembe venni az erkély, a függőfolyosó, a tornác, a fedetlen terasz és udvar, a közterülethez csatlakozó árkád bruttó alapterületét). 6 Engedélyköteles bővítés esetén. 7 A saját erő lehet: készpénz, munkáltatói kölcsön vagy támogatás, önkormányzati kölcsön vagy támogatás, lakástakarékpénztári kölcsön, elkészült munka értéke. 8 Amennyiben nem vesz fel bankkölcsönt, akkor törölni kell. A gondolatjeles részt törölni kell, ha a Hitelintézet nyújtja a bankkölcsönt. 9 Amennyiben a Szerződés megkötésekor már rendelkezésre áll.

3 Támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekek száma összesen (a)+b)+c)): fő. 3 A Támogatás összege a Támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekekkel együttesen a Lakás hasznos alapterülete alapján:,-ft, azaz 4/A. 10 A Kedvezményezett fiatal házaspár kötelezettséget vállal [egy gyermek 4 éven belüli megszületésére] / [két gyermek 8 éven belüli megszületésére]. 4/A/1. Ha a Kedvezményezettek a gyermekvállalást örökbefogadással kívánják teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró Kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a Hitelintézet részére a 4/A. pont szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatják, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik. A Hitelintézet a Kedvezményezetteket és a Kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti. 4/A/2. A vállalt gyermek(ek) megszületésére vonatkozó határidőt építési engedély köteles bővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, nem építési engedély köteles bővítés esetén a Kedvezményezetteknek a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata Hitelintézet részére történő bemutatásától kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a fentiek szerinti magánokiratba foglalt nyilatkozatot a Kedvezményezettek annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül kötelesek a Hitelintézet részére bemutatni. Amennyiben a Kedvezményezettek ezen irat bemutatási kötelezettségüknek a Hitelintézet felszólítását követően sem tesznek eleget, úgy a Támogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a Hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a Hitelintézetnek igazolja. A Hitelintézet a Kedvezményezetteket és a Kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti. 4/A/3. A Kedvezményezettek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár az országos családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre álló, és a Hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa. A gyermekvállalás teljesítésének számít a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermeke. A gyermekvállalás teljesítését a Kincstár a Kedvezményezettek jelen pont szerinti hozzájáruló hozzájárulása alapján állapítja meg és erről a Hitelintézetet értesíti. A Kincstár a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a Kedvezményezetteket. 4/A/4. A Kedvezményezettek tudomásul veszik, hogy 11 a) amennyiben a vállalt gyermek után nem igényeltek családtámogatási ellátást vagy azt a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát - a kiállítást követő 60 napon belül - kötelesek a Hitelintézet részére bemutatni; b) ha a gyermekvállalást (a h) alpontban ismertetet reprodukciós eljárás esetét kivéve) nem vagy csak részben teljesítik, úgy az igénybevett Támogatás összegét - csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó Támogatás összegével - az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül kötelesek visszafizetni; c) ha a Rendelet 7. (4) bekezdésében meghatározott események valamelyikének bekövetkezte miatti, jelen pont f) alpontjában meghatározott Kérelmet a Rendelet 7. (5) bekezdésében meghatározott határidőig (jelen pont f) alpontja) nem nyújtják be, a vállalt gyermek után igénybe vett Támogatás 10 A megelőlegezett támogatásra vonatkozó rendelkezéseket csak gyermekvállalás esetén kell alkalmazni, egyébként a 4/A.- 4/A/4. pontok törlendők. 11 Ezen pontban tett nyilatkozatok a gyermekvállaláshoz kapcsolódó megelőlegezett támogatás esetén alkalmazandók.

4 4 összegét, az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten,- a Rendelet 7. (5) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követő 60 napon belül kötelesek visszafizetni; d) ha a gyermekvállalást a házasság felbontásának, vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesítik kötelesek a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a házasság érvénytelenségét megállapító vagy a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a Hitelintézetnek igazolni, és kötelesek az igénybevett támogatás összegét - csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó Támogatás összegével -, valamint a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő napjától a bejelentés napjáig számított, a Ptk. szerinti, a Magyar Államot megillető késedelmi kamatot - a Hitelintézeten keresztül - a Kincstár részére visszafizetni; e) a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhességből született (vagy a 24. hetet betöltve halva született) gyermekkel a gyermekvállalást a Magyar Állam teljesítettnek tekinti. Ha a Kedvezményezettek a terhességet és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a Hitelintézet részére igazolja, az előző, d) alpont szerint visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhesség végéig meghosszabbodik; f) ha a vállalt gyermek a Rendelet 7. (4) bekezdésben meghatározott események valamelyikének bekövetkezte miatt nem születik meg, a Kedvezményezettnek a Hitelintézethez, az esemény bekövetkezésétől (illetve a Rendelet 11. (1) bekezdés q) pontja szerinti alább meghatározott - Igazolás kiállításától) számított 90. napon belül, de legfeljebb a jelen Támogatási szerződésben meghatározott vállalási határidő leteltéig benyújtott az igazolást és szükség szerint a Rendelet 7. (4a) bekezdésében meghatározott tartalmú és formájú nyilatkozatot is tartalmazó - kérelemére a gyermekvállalást a Magyar Állam teljesítettnek tekinti; g) amennyiben a támogatott személy a b)-d) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének a Hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor a Hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a Kormányhivatalhoz fordul; h) amennyiben gyermekvállalását nem teljesíti, de az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja (Igazolás), hogy a Kedvezményezettek ha) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal részt vett, vagy hb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, kizárólag a megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye összegét kell a Hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a Kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a Hitelintézet az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg tájékoztatja erről a Kormányhivatalt; i) az Igazolást a reprodukciós eljárást végző intézmény által kiállított Igazolás keltétől számított 60 napon belül, de legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha a Kedvezményezettek az igazolást annak keltétől számított 60 napon túl nyújtják be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a Hitelintézeten keresztül kötelesek visszafizetni az Igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot; j) a Hitelintézet csak olyan Igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a jelen Támogatási szerződés megkötésének időpontja megelőzi a kizáró ok megállapításának első időpontját. 4/B. 12 A Kedvezményezettek a magzat, vagy az ikermagzat után igényelt Támogatás esetében tudomásul veszik: a) és hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését - a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a Hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa. b) hogy amennyiben a gyermek(ek) után nem igényeltek családtámogatási ellátást, akkor a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, - míg a gyermek halva születése esetén, e tényt igazoló dokumentumot, - a gyermek születését követő 60 napon belül kötelesek a Hitelintézet részére bemutatni; 12 Csak akkor szerepel ez a pont, ha a Támogatást olyan gyermek alapján kívánják igénybe venni, aki még magzat, ikermagzat (24. betöltött terhességi hét!)

5 5 Amennyiben a Kedvezményezettek a 4/B. b) pontban foglalt bejelentési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, úgy a magzat, illetve ikermagzat után igénybe vett Támogatás összegét a határidő lejártát követő 60 napon belül a Hitelintézeten keresztül kötelesek a Kincstár részére visszafizetni. 5. A Hitelintézet a Támogatást Lakás bővítés esetében 5.3.pontban foglalt kivételtől eltekintve a készültségi fokkal arányosan, utólagosan a bemutatott számlák alapján, a beépítés helyszíni ellenőrzését követően, az alábbi folyósítási feltételek teljesülését követően folyósítja, azzal, hogy az utolsó részlet a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat Hitelintézet részére történő bemutatását követően esedékes Folyósítási feltételek: 13 [a Kedvezményezettek a vállalt saját erőt és a bővítéshez más hitelintézettől igénybe vett bankkölcsönt már kifizették a bővítésre vonatkozóan általuk vállalt ütemezésben és ezt a Hitelintézet által elfogadott módon igazolták;] 14 [a Kedvezményezettek a vállalt saját erőt már kifizették és ezt a Hitelintézet által elfogadott módon igazolták;] 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére vonatkozó kérelmet az illetékes ingatlanügyi hatóság legalább széljegyezte és ezek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének a Hitelintézet megítélése szerint nincs akadálya; a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően be kell mutatni a Hitelintézet részére a Kedvezményezett által a Támogatási szerződés megkötését megelőzően benyújtott, a Hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat; bontott anyagok felhasználása esetén a felhasznált anyagoknak az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig az a) pont szerinti számla benyújtási kötelezettség csökkenthető, de a csökkentés mértéke nem haladhatja meg a jelen a) pont szerinti számlabenyújtási kötelezettség 20%-át; amennyiben a Kedvezményezettek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesültek, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a jelen a) pont szerint számla benyújtási kötelezettség csökkenthető, az utolsó rész folyósításáig be kell mutatni a Hitelintézet részére a használatbavételi engedélyt, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy - nem építési engedély köteles bővítés esetén - a Kedvezményezetteknek a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát; a fedezetre vonatkozóan az értékbecslési díj, a tulajdoni lap és/vagy térképmásolat lekérési díj, helyszíni szemlék díjainak megfizetésének igazolása; 15 a kiskorú zálogkötelezett okán a lakóhelye / a fedezetül szolgáló ingatlan szerint illetékes gyámhivatal jogerős hozzájáruló nyilatkozata benyújtásra került; Amennyiben a bővítéshez a Hitelintézet külön kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) alapján kölcsönt is nyújt a Kedvezményezettek számára, akkor a Támogatás és a bankkölcsön folyósítása egyidejűleg történik, mindkét szerződés folyósítási feltételeinek teljesülését követően. A Kölcsönszerződés folyósítás nélkül történő megszűnése esetén és időpontjában jelen Támogatási szerződés is, minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik, kivéve, ha a Kedvezményezettek külön nyilatkozatban vállalják, hogy a kölcsönből megvalósítandó fizetési kötelezettségüket a bővítésre vonatkozóan általuk vállalt ütemezésben írt határidőn belül egyéb forrásból teljesítik, és ezen kötelezettségüknek folyamatosan, a Hitelintézet számára igazoltan, eleget tesznek A Hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla Hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel. Amennyiben a számla kibocsátója a számla benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság 13 Ha kapcsolódik más hitelintézettől igénybe vett bankkölcsön a Támogatáshoz, akkor ezt a bekezdést kell alkalmazni. 14 Ha nem kapcsolódik bankkölcsön a Támogatáshoz, akkor ezt a bekezdést kell alkalmazni. 15 Amennyiben a fedezetként szolgáló ingatlannak kiskorú tulajdonosa is van/lesz, egyébként törlendő.

6 6 igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt; melyet bővítés esetén pedig a Támogatás iránti kérelem benyújtását követően állítottak ki; melyet Hitelintézet által elfogadott értékbecslő/műszaki ellenőr ellenőrzött/jóváhagyott Amennyiben a Kedvezményezettek a családok otthonteremtési kedvezményével kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaznak meg, úgy a Támogatás folyósítására a folyósítási feltételek teljesítését követően csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor A Kedvezményezettek minden egyes részfolyósítást megelőzően ingatlan-felülvizsgálati díjat kötelesek fizetni a Hitelintézet részére, amelynek mértékét a Hitelintézet.. című Hirdetménye tartalmazza. E díj az adott részletre megállapított műszaki készültség elérésének bejelentésekor esedékes. 6. A Kedvezményezettek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a) a bővíteni kívánt Lakás a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a Magyar Állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom megszűnéséig terjedően saját maguk és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt, b) a Támogatással érintett Lakást Magyar Állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom megszűnéséig terjedően (annak lejártáig) haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli, c) a Támogatással érintett Lakásban életvitelszerűen kívánnak tartózkodni; d) minden a Támogatás jogszerűségének megítéléséhez, nyújtásához, így különösen folyósításához szükséges, a Hitelintézet által előírt nyilatkozatot, vagy hozzájárulást haladéktalanul benyújtanak, illetve beszereznek. 7. A Kedvezményezettek hozzájárulnak ahhoz, hogy saját és gyermekeik a Kormányrendelet 17. (8) bekezdése szerinti általuk megadott személyi adatait 17, valamint a Támogatásra vonatkozó információkat a Támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Hitelintézet felhasználja és továbbítsa a Kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére, az állami adóhatóság és a Hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a Támogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a Lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a Hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse. 8. A Kedvezményezettek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlákat, az előző bekezdésben hivatkozott bizonylatokat a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy - nem építési engedély köteles bővítés esetén - a Kedvezményezetteknek a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megőrzik. 9. A Kedvezményezettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Kormányhivatal a Kedvezményezetteknél a Támogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja; ha a Kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a Kedvezményezettek jogosulatlanul vették igénybe a Támogatást, akkor határozatban intézkedik a Támogatás - igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt; ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a Támogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem elvárható körültekintéssel járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy állandó lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság - jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén - előírja a folyósított Támogatás, az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítését. ha a Hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettek, és ez alapján jutottak Támogatáshoz, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerint számított késedelmi kamataival együtt köteles a Hitelintézeten keresztül visszafizetni. 16 Csak abban az esetben, ha a CSOK ügyintézéssel a Kedvezményezettek mást hatalmaznak meg. 17 a) név, b) születési név, c) anyja neve, d) születési hely és idő, e) állampolgárság vagy hontalan státusz, f) lakcím, g) postacím, h) személyi azonosító és i) adóazonosító jel.

7 7 Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hitelintézet tájékoztatja erről a Kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait, a Támogatás igénybevételével bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építési engedélyköteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára a Támogatás összege továbbá szerződésszegés esetére annak járulékai (Ptk. szerinti késedelmi kamat) erejéig jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, melyhez jelen Támogatási szerződés aláírásával feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják. A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését a Hitelintézet kérelmezi. ha a Támogatás igénybevételével érintett Lakást az előző bekezdés szerinti időszakon belül lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé -, vagy elidegenítik, vagy az nem a Kedvezményezettek és a 4. pontban megnevezett kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, a Lakás használatát harmadik személynek átengedik, illetve a lakáscéltól eltérően hasznosítják, vagy a Rendelet 3. (1) bekezdés j) pontja szerinti kötelezettséget (jelen Támogatási szerződés 6. pont a), c) alpont) nem teljesíti, akkor a Kedvezményezettek - a Rendelet. 14. (3b) bekezdésében szabályozott eset kivételével - kötelesek a Támogatás folyósított összegét a Kormányhivatalnak bejelenteni és a Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla kincstári számlára visszafizetni; ha házasságuk felbontása esetén közös lakásukat elidegenítik, úgy őket - a Rendelet. 14. (3b) bekezdésében szabályozott eset kivételével - az igénybevett Támogatás visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli. 10. A Támogatást a folyósító Hitelintézet visszavonja, ha a Támogatás igénybevételének alapját képező bővítési munkák a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben - amennyiben építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a Hitelintézet részére igazolja - legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek el, és az építési munkák befejezését építés esetén használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja, az építtető támogatott személy a bővítési szándékától eláll, vagy a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megszerzése előtt, vagy építési engedélyhez nem kötött bővítés estén a munkálatok befejezése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg. Ebben az esetben a Kedvezményezettek a már folyósított Támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt kötelesek a Hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a Kedvezményezettek visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hitelintézet tájékoztatja erről a Kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait. 11. A Kedvezményezettek kötelezettséget vállalnak, hogy a) a Lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerződés megkötésétől, b) a saját maga és a Támogatásnál figyelembe vett gyermekének lakóhelyét érintő változást a változás bekövetkezésének időpontjától, vagy c) a bontást, a lakáscéltól eltérő hasznosítást, a Lakás használatának 3. személy részére történő átengedését, annak megkezdésétől d) házasságuk felbontása esetén a volt házastársak a házasságfelbontás tényét a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Lakás fekvésének helye szerint illetékes Kormányhivatalnak bejelentik, az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a Támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-ig kell a Hitelintézet részére igazolni. A Támogatást igénybe vevő nem magyar állampolgár tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a támogatást nyújtó Hitelintézetnek bejelenteni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, január 31-étől a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett Támogatás összege alapján számított, Ptk. szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a Hitelintézeten keresztül a Kincstár részére megfizeti. Amennyiben a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága a megszűnik, és 30 napon belül nem kap a tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát 18 Ez a pont törlendő, ha a Kedvezményezett magyar állampolgár.

8 8 követően az igénybe vett Támogatást a Ptk. késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni. 13. A jelen Támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Rendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak az irányadók. Ezt a Támogatási szerződést a szerződő Felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg Kedvezményezettek a Támogatási szerződés egy-egy példányát átvették. Kelt: Kedvezményezett és egyben Zálogkötelezett Kedvezményezett és egyben Zálogkötelezett 19 Zálogkötelezett 20 kiskorú Zálogkötelezett nevében eljárva törvényes képviselője Hitelintézet cégszerű aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Név: Cím: Cím: Személyazonosító ig. szám: Személyazonosító ig. szám: Aláírás Aláírás 19 Amennyiben a nagykorú, együttköltöző gyermek is tulajdonos lesz a Lakásban. 20 Amennyiben a kiskorú, együttköltöző gyermek is tulajdonos lesz a Lakásban.

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Átvétel dátuma:. 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Adó-visszatérítési támogatás igénylés a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm)

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A

P R I N C Z I N G E R É S T Á R S A I Ü G Y V É D I I R O D A LETÉTI SZERZŐDÉS A JELEN LETÉTI SZERZŐDÉS ("Szerződés") (1) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.; ÁHT azonosítója: 335262; adóigazgatási azonosítószáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám A Kormány az Alaptörvény

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A használt lakás vásárlásához,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ

IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ IGÉNYLŐLAP CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉHEZ (CSOK) ÉS/VAGY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ I. IGÉNYLŐ(K) Támogatást/kedvezményt igénylő 1. Támogatást/kedvezményt igénylő 2. Neve Születési neve Anyja születési

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés FŐNIX Takarékszövetkezett Átvétel dátuma:. 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Átvette:... Telefon: (52) 417-497 Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés 1. Igénylők adatai Titulus: Családnév: Utónév:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS, HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA IGÉNYLÉSE JCSK001_03

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám 813 kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben