PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS FOGALMAK A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY BEJELENTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A JOGOSULTAK KÖRÉRŐL A TAG HALÁLA ESETÉN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK A SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMSZERŰSÍTÉSE FOLYÓ NYUGDÍJAK UTÓKALKULÁCIÓJA ELÉVÜLÉS FÜGGELÉK... 13

2 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: április 2-től 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III ) 2016/4. (II.24.) számú IT határozatával elfogadta, és április 2. nappal hatályba léptette. Jelen Szabályzat és az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelen Szabályzat az Alapszabály rendelkezései alapján a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó részletszabályokat a következők szerint határozza meg. 2. FOGALMAK a) Nyugdíjszolgáltatás Nyugdíjszolgáltatásnak minősül jelen Szabályzat értelmében szolgáltatásra jogosultak részére történő, az Alapszabály B. IX. fejezetében meghatározott kifizetés (a továbbiakban együtt: szolgáltatás). b) Szolgáltatásra jogosultak A jelen Szabályzat 3. pontja szerinti pénztártagok. c) Pénztártag Az PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja, a továbbiakban: tag. d) Kedvezményezettek és örökösök Jelen Szabályzatban a továbbiakban kedvezményezetten eltérő rendelkezés hiányában a kedvezményezett(ek)et és az örökös(öke)t kell érteni. e) Nyugdíjkorhatár A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. (Lásd még az Alapszabály B. I. 5. pontját). f) Alapszabály A taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási rendjét a jogszabályok keretei között az Alapszabály határozza meg. A pénztártagok, illetve a pénztártagok és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkodására és felelősségi viszonyaira vonatkozó jogszabályok és az adott pénztár Alapszabálya alapján kell eldönteni. Az Alapszabály a pénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű; 2. oldal

3 Jelen Szabályzatban e fogalom alatt az PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár mindenkor érvényes Alapszabályának rendelkezéseit (A. és B. szakasz) kell érteni. g) Várakozási idő A tagsági viszonynak a belépéstől számított Alapszabály szerinti azon időszaka, amelynek elteltével az egyéni számlaköveteléshez, illetve a szolgáltatáshoz a pénztártag hozzájuthat; (Lásd még az Alapszabály B. I. 2. pontját) h) Fizetési határidő Egyösszegű szolgáltatás esetén a Pénztár a tag egyéni számlájának kifizetéskori számlaállapota alapján számított követelése 85%-ának kifizetését legkésőbb a tartalmilag és formailag hiánytalan kérelem benyújtásának napjától számított 15 napon belül végzi el. A Pénztár a fennmaradó követelés tekintetében a kérelem beérkezésének negyedévét követő 50. napig elszámol a jogosulttal. Ha az egyéni számla lezárását és végleges elszámolását követően érkezik a Pénztár bankszámlájára a tag rendelkezése alapján adóhatóság által utalt adó-visszatérítés összege, akkor a Pénztár pótelszámolás keretében az adó-visszatérítés összegét 15 napon belül kifizeti a pénztártag részére.. Az igényelt gyakoriságnak megfelelő járadék folyósítása első ízben a Pénztár tájékoztatása elfogadásáról szóló írásos nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül esedékes. A Pénztár a tagi követeléssel szemben egyszeri Ft elszámolási költséget érvényesít, valamint a kifizetés összegét az átutalás (postai kifizetés) díja csökkenti. A Pénztár a folyó szolgáltatásait legkésőbb a választott gyakoriság szerinti esedékesség hónapjának 20. napjáig, vagy az azt követő első banki munkanapon köteles teljesíteni. A Pénztár a tagi követeléssel szemben egyszeri Ft elszámolási költséget érvényesít, valamint a járadékszolgáltatás összegét kifizetésenként az átutalás (postai kifizetés) díja csökkenti. i) Egyéni számla Az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkodása és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár - számviteli rendjével összhangban - a pénztártagok részére vezet. A pénztár gazdálkodása során az egyéni számla forintban kifejezve tartalmazza a pénztártagok rendszeresen fizetett tagdíjának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hozzájárulásának azt a részét, amelyet a pénztár a tagjai számára a szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a tagnak a pénztárral szembeni követeléseként az alapszabályban rögzítettek szerint elismer, továbbá a támogató rendelkezése szerint az általa nyújtott adományból a tag számára jóváírandó összeget. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, az alapszabályban rögzített tevékenységi rendhez igazodó szolgáltatási számlákról teljesíti. j) Költség és késedelmi kamat A Pénztár Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata tartalmazza a tagok részére történő szolgáltatás teljesítéshez kapcsolódó tagi követeléssel szemben érvényesítendő elszámolási és utalási költségeket, valamint a szolgáltatás késedelmes teljesítése esetére a tagot megillető késedelmi kamat számításának részletes szabályait. 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK 3.1. Tagok A szolgáltatásra azok a tagok jogosultak, akik esetében az Alapszabály B. I. 2. pontja szerinti várakozási idő lejárt, valamint azok a tagok, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték. A tag tagsági jogviszonya akkor szűnik meg, ha a Pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Kedvezményezett Kedvezményezetti szolgáltatásra jogosult az a kedvezményezett, akik a tag halála után szolgáltatásra való jogosultságát az Alapszabály B. VII. fejezete szerint igazolja. 3. oldal

4 3.3. A szolgáltatásra vonatkozó igény bejelentése a) A pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a tag a Pénztárhoz eljuttatott írásos nyilatkozattal jelentheti be szolgáltatásra vonatkozó igényét. A választható szolgáltatások körét az Alapszabály B. IX. fejezete tartalmazza. Az igénybejelentés tartalmi és formai követelményeiről jelen Szabályzat 4. pontja nyújt részletes felvilágosítást. b) A nyugdíjjogosultság megnyílásának időpontjától az igénybejelentés Pénztár által történő kézhezvétele napjáig a Pénztár a tagdíjfizetési szándék fenntartását feltételezi Közös rendelkezések A szolgáltatásra való jogosultság akkor szűnik meg, ha a) a Pénztár a taggal és kedvezményezettel szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, vagy b) a tag elhalálozik, és a szolgáltatásra a kedvezményezett nem jogosult; c) a szolgáltatást igénybevevő tag átlép más önkéntes nyugdíjpénztárba A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a taggal szemben, ha: a) az egyösszegű szolgáltatást igénybevevő tag részére a kifizetést teljesítette; b) a határozott időtartamra szóló járadékot igénybevevő tag részére a kérelemben megjelölt időtartamig járadékszolgáltatást nyújtott, és az időtartam letelte után az aktuális számlaegyenleget a tagsági jogviszony megszűnése miatti számlazárás során elszámolta; A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a tag kedvezményezettjével, ha a tag kedvezményezettje részére határozott időtartamra szóló járadék, vagy kérésükre a jelen Szabályzat szerint kiszámított összeget részükre teljesítette; A szolgáltatás nyújtásának minden esetben feltétele, hogy a Pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény valamint a Pénztár Pénzmosás megelőzésére és megakadályozására szolgáló szabályzatának előírása szerint a szolgáltatásra jogosultat azonosítsa. Az azonosítás a Pénztár székhelyén működő ügyfélszolgálati irodában személyesen történik. Az ügyfélszolgálati iroda címéről és nyitva tartásáról telefonos ügyfélszolgálatunknál és honlapunkon ( tájékozódhat. Személyes megjelenés hiányában az azonosítás levélben, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványról közjegyző vagy magyar konzuli tisztviselő által hitelesített másolat megküldésével, végezhető el. Amennyiben a szolgáltatásra jogosult pénztártag azonosítása a tagsági jogviszony időtartama alatt megtörtént, vagy az igényelt kifizetés összege nem haladja meg a forintot és a kifizetési igény kapcsán pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel a kifizetést megelőzően ismételt azonosítás elvégzésére nincs szükség. Minden esetben el kell végezni az azonosítást, ha a kifizetésre jogosult a pénztártag örököse, vagy kedvezményezettje. Amennyiben a szolgáltatásra jogosult fentiek szerinti azonosítása nem történik meg, a Pénztár megtagadja a szolgáltatás teljesítését. 4. oldal

5 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY BEJELENTÉSE 4.1. Az igénybejelentés érvényessége a) A tag nyugdíjszolgáltatás esetén szolgáltatási igényét a Pénztár által rendszeresített Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásra című nyomtatvány 1 (a továbbiakban: kérelem), vagy azzal azonos adattartalmú nyilatkozat egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eljuttatásával jelentheti be. b) A kérelem mellékletei: 1. Ha a tag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül, az ezt megállapító dokumentum másolatának azon része, amely alapján a jogosult személye, az ellátást folyósító intézmény és az ellátás típusa egyértelműen azonosítható, valamint a folyósító intézményt hitelesítő részt (pecsét, aláírás) tartalmazó oldal, illetőleg olyan egyéb dokumentum amely hitelt érdemlően bizonyítja a tag jogosultságát. 2. Gondnokság alá helyezett tag törvényes képviseletekor mellékelni kell a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indokolási részt nem!), valamint a törvényes képviselő személyazonosságot igazoló okiratának közjegyző által hitelesített másolata. c) A szolgáltatásra vonatkozó kérelem érvénytelen, ha: 1. nem tartalmazza a kért szolgáltatási formára vonatkozó, jelen Szabályzat 4.2. pontja szerinti összes adatot; 2. nem a szolgáltatásra jogosult saját kezűleg, vagy annak törvényes képviselője írta alá; 3. olyan szolgáltatási formát vagy az egyes formák azon kombinációját tartalmazza, amely az Alapszabály B. IX. fejezetben foglaltaknak és a jelen Szabályzat 5.8. pontjának nem felel meg b) szerinti mellékleteket a tag nem bocsátja a Pénztár rendelkezésére. d) A Pénztár nem vállal felelősséget az érvénytelen vagy hibás szolgáltatási kérelmek által okozott károkért. A hatályos jogszabályok és a Pénztár Alapszabálya szerint érvényes kérelmet a Pénztár nem utasíthat vissza A szolgáltatásra való igénybejelentés tartalma Az igénybejelentés céljára a Pénztár az Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásra című nyomtatványt rendszeresítette, amely a jelen Szabályzat 2. mellékletében meghatározott módon szerezhető be. Kérelem csak ezzel a nyomtatvánnyal, vagy ezen nyomtatvánnyal azonos adattartalmú nyilatkozat nyújtható be A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: a) A Pénztárnak jogában áll egyéb, a szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen adatot a tagtól illetve a szolgáltatásra jogosult személytől írásban bekérni. 1 A nyomtatvány a 2. mellékletben leírt módon igényelhető. 5. oldal

6 b) A Pénztárnak mindenkor jogában áll megvizsgálni, hogy az adott személy jogosultsága fennáll-e még. Az érintett személy köteles az erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni. c) Járadékszolgáltatás igénylése esetén a tartalmilag és formailag teljes kérelem beérkezését követő 30 napon belül a Pénztár könyvelt postai küldemény útján tájékoztatást küld a Pénztártag részére az igényelt járadék induló összegéről, és a folyósítás gyakoriságáról. A Pénztártagnak írásban kell a Pénztár felé jóváhagynia a tájékoztatás elfogadását, vagy elutasítását. Amennyiben a Pénztártag a pénztári tájékoztatásra annak kézhez vételétől számított 60 napon belül nem válaszol, úgy azt a Pénztár elfogadottnak tekinti. d) A c) pontban foglalt tájékoztatás elutasítása esetén a Pénztártag módosíthatja kérelmét, azaz újabb tagi igényt nyújthat be a pénztárhoz. Ezen újabb tagi igénnyel kapcsolatos eljárás díja Ft, amelyet a Pénztár a tag egyéni számlájával szemben érvényesít a) Ha a Pénztár a teljesítési kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert a tag szolgáltatásra irányuló kérelme hibás vagy hiányos (pl. a bankszámlaszáma téves, a tag azonosítása még nem történt meg), akkor a Pénztár a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül írásban - elsődlegesen ben, ennek hiányában levélben - értesíti a tagot a nem-teljesítés okáról, és felszólítja az adatszolgáltatásra. A Pénztár fizetési kötelezettsége arra a fizetési határidőre áll fenn, amelyik a kérelemhez tartozó hibátlan vagy hiánytalan adatszolgáltatás kézhezvételi dátumból következik. A Pénztár ezen időponttól számított késedelmes teljesítésére a jelen Szabályzat 9. pontjában szereplő rendelkezések az irányadók. b) A tag hibájából nem teljesített szolgáltatás kifizetése a soron következő kifizetéskor esedékes, és a mindenkor esedékes szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. c) Ha a tag a Pénztár hiánypótló felszólítására a megadott határidőn belül nem válaszol, a Pénztár a válaszadásig rajta kívülálló okok miatti teljesíthetetlenség címén a szolgáltatás kifizetését felfüggeszti. A kifizetés felfüggesztésével a tagot az Alapszabály szerinti tagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek továbbra is megilletik Eljárás hiányosan benyújtott igénybejelentés esetén Amennyiben a tag a szolgáltatás iránti igénybejelentéséhez nem csatolja valamennyi, az 4.2. pontban megjelölt iratot, valamint nem tesz eleget a pontban jelölt azonosítási kötelezettségének, úgy a tag igénybejelentése hiányosnak minősül. A Pénztár ebben az esetben az igénybejelentés kézhez vételétől számított 15 munkanapon belül hiánypótlásra vonatkozó értesítést küld a tag számára, amelyben pontosan megjelöli a pótlandó iratok körét és a hiánypótlásra rendelkezésre álló 60 napos határidőt Ha a tag az értesítés megküldésétől számított 60 napos határidőn belül nem tesz eleget a hiánypótlásnak, akkor a Pénztár a kérelmet érvénytelennek tekinti Eljárás a szolgáltatás igénybevételi jogosultságot megelőzően benyújtott kérelmek esetére Amennyiben a tag a szolgáltatás igénybe vételi jogosultságot megelőzően nyújtja be kérelmét, úgy a Pénztár az alábbi eljárást alkalmazza: Ha a jogosultság megnyílásának dátumát az igénybejelentés benyújtásának dátuma több mint 30 nappal előzi meg a Pénztár a kérelmet elutasítja. A Pénztár a tagot a kérelem kézhez vételétől számított 15 munkanapon belül elsődlegesen elektronikus levélben, elérhetőség hiányában nem könyvelt postai küldemény útján írásban értesíti az elutasítás tényéről. 6. oldal

7 Ha a jogosultság megnyílásának dátumát az igénybejelentés benyújtásának dátuma kevesebb, mint 30 nappal előzi meg a Pénztár a kérelmet befogadja és a kérelem beérkezésének dátumaként a jogosultság napját tekinti. A Pénztár a tagot a kérelem kézhez vételétől számított 15 munkanapon belül elsődlegesen elektronikus levélben, elérhetőség hiányában nem könyvelt postai küldemény útján írásban értesíti a kérelem befogadásáról és kérelem beérkezéseként figyelembe vett dátumról. 5. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A JOGOSULTAK KÖRÉRŐL A Szabályzat 5. pontja a Pénztár Alapszabálya B. IX. fejezetének rendelkezéseit foglalja össze tájékoztatásképpen. A szolgáltatásokra vonatkozó részletszabályok tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok és az Alapszabály fenti fejezetében foglaltak az irányadók Általános tudnivalók A Pénztár az Alapszabály és a jelen Szabályzat alapján megállapított járadékot a jogosult választása szerint havonta, negyedévente, félévente folyósítja A Pénztár csak abban az esetben nyújt áradékszolgáltatást, ha a fizetendő járadék egy kifizetésre eső összege eléri az első járadék esedékességének időpontjában érvényes egységes tagdíj összegének 200 százalékát. Egyébként a tag részére csak egyösszegű szolgáltatás teljesíthető Amennyiben a járadék kifizetése az pont alatti rendelkezés alapján nem lehetséges, akkor a tag hozzájárul a fizetés gyakoriságának olyan mértékű csökkentéséhez, amely a járadékszolgáltatást lehetővé teszi, és erről a kérelemben nyilatkozik. Egyéb esetben a tag részére csak egyösszegű szolgáltatás teljesíthető A szolgáltatások kiszámításának módszerét jelen Szabályzat 7. és 8. pontja mutatja be A Pénztár szolgáltatás címén a tagnak, kedvezményezetti szolgáltatás esetén a kedvezményezettnek kifizetéseket banki vagy postai úton teljesít Egyösszegű szolgáltatás A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tagja részére leghamarabb a nyugdíjkorhatár elérésekor szolgáltatás címén egyösszegű kifizetést nyújt. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a jelen Szabályzat 5.8. pontja tartalmazza. b) január 1-jét követően létesített tagsági jogviszony esetén, ha a tag tagsági jogviszonya nem a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, az egyösszegű szolgáltatást a Pénztár a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a szolgáltatást terhelő adóelőleg összegével csökkentve fizeti ki. c) Ha a tag rokkantsági nyugdíjra jogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi jövedelemadó-mentes A szolgáltatásra jogosultak köre A szolgáltatásra a jelen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő személy jogosult. 7. oldal

8 5.3. Határozott időtartamra szóló járadék A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag részére meghatározott, 5-20 évig terjedő időtartamra szóló elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő - banktechnikai járadékot nyújt. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. fejezete tartalmazza. Lehetőség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a jelen Szabályzat 5.8. pontja ismerteti. b) Ha a tag rokkantsági nyugdíjra jogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi jövedelemadó-mentes A szolgáltatásra jogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a jelen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő személy jogosult. Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontjának rendelkezései az irányadók. A szolgáltatás számítási módját a Függelék 1. mellékletének 2.1. és 3.1. pontja mutatja be (a képletekben szereplő kifejezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza). b) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. fejezetének pontja tartalmazza Kombinált szolgáltatások A tag kérésére a Pénztár az Alapszabály B. IX b) pontja alapja kombinált szolgáltatást nyújt. A kombinált szolgáltatás igénybevételére a tag a kérelem benyújtásakor jogosult. Kombinált szolgáltatást csak a tag kérelmezhet, a kedvezményezett kombinált szolgáltatásban csak a rá átszálló jogosultság révén részesülhet Kombinált szolgáltatás: egyösszegű szolgáltatás (5.2. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig; határozott időtartamra szóló járadék (5.3. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapján. A határozott időtartamra szóló járadék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontjában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módját a Függelék 1. mellékletének 2.1. és 3.1. pontja mutatja be (a képletekben szereplő kifejezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza) A kombinált szolgáltatásra jogosultak A kombinált szolgáltatásra való jogosultság akkor áll fenn, ha külön-külön a két szolgáltatástípusra vonatkozó feltételeknek a tag és a kedvezményezett megfelel. Az egyes szolgáltatástagok kifizetésére és a második szolgáltatás-tag megváltoztatására az pontban és az 5.9. pontban foglaltak az irányadók A szolgáltatás formájának megváltoztatása A változtatás iránti kérelem benyújtására vonatkozó általános szabályok 8. oldal

9 a) A tag a választott szolgáltatást az pontban felsorolt esetekben megváltoztathatja. A kedvezményezett vonatkozó jogait a pont tartalmazza. b) A tag az erről szóló igényét a Pénztár által rendszeresített Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásra című nyomtatvány egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eljuttatásával jelentheti be, értelemszerűen jelölve, hogy mely feltétel módosítását kéri. A kérelemhez a változtatási szándék bejelentésekor nem kell mellékelni a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentumokat. c) A tagnak a kérelemben meg kell adnia minden olyan adatot, amely a változtatáshoz kapcsolódik. Hiányos adatszolgáltatás esetén, vagy ha nem egyértelmű, hogy a változtatási szándék a szolgáltatás mely körülményére vonatkozik, a Pénztár a hiányos kérelem beérkezését követő 15 napon belül hiánypótlásra kéri fel a tagot. A hiánytalan változtatás iránti kérelem beérkezéséig a folyó szolgáltatási kötelezettségre az eredeti kérelemben foglaltak az irányadók. d) A Pénztárnak mindenkor jogában áll megvizsgálni, hogy a tag jogosultsága fennáll-e még. A tag köteles erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni. e) A kedvezményezettnek a szolgáltatás változtatására vonatkozó jogait jelen Szabályzat pontja tartalmazza A szolgáltatási forma megváltoztatásának általános feltételei a) Ha a tag az általa korábban megnevezett kedvezményezett személyét a szolgáltatásfolyósítás időszakában kívánja megváltoztatni, erre az esetre az Alapszabály B. VII. fejezetében foglaltak az irányadók. b) Ha a tag a szolgáltatás megkezdése után elhalálozik, az egyes szolgáltatástípusok esetén a kedvezményezett jogait a jelen Szabályzat pontja tartalmazza. A jelen Szabályzat pontjában leírtak csak a tag jogai vonatkozásában értendők. c) Érvényesség A változtató kérelem érvényességét és tartalmát illetően jelen Szabályzat 4.1. és 4.2. pontjai az irányadóak Az egyes szolgáltatások formájának megváltoztatása A Függelék 4. melléklete összefoglalásként bemutatja a tag jogait az egyes járadékszolgáltatásformák változtathatóságára vonatkozóan. a) Határozott időtartamra szóló járadék Határozott időtartamra szóló járadék, vagy járadéktag esetén a szolgáltatás megváltoztatásának minősül a határozott időtartam hosszának lefelé vagy felfelé történő módosítása. Időtartamként csak egész év jelölhető meg. Az eredeti kérelem szerint és a változtatást követően nyújtott szolgáltatás együttes időtartama 5 évnél nem lehet kevesebb, illetve a 20 évet nem haladhatja meg. A módosítást követően a tag még legalább egy évig részesül a szolgáltatásban. A folyó járadékra vonatkozó változtatási jogával a fizetési gyakoriság módosításának kivételével a tag legfeljebb kétszer élhet. A változtatás a beérkezését követő év január 1- jén lép életbe, feltéve, ha a változtatás iránti kérelem a Pénztárhoz az előző év október 31-ig beérkezett. A megváltoztatott formájú szolgáltatás első esedékessége január 15, vagy az azt követő első banki munkanap. 9. oldal

10 A tag jogosult a részére folyósított határozott időtartamra szóló járadék, vagy járadéktag nem teljesített részét egyösszegű szolgáltatásra változtatni. Ez esetben az egyösszegű szolgáltatásra az 5.2 pont rendelkezései irányadóak. Ha a tag a szolgáltatás formáját megváltoztatja, a jelen Szabályzat 5.8. pontjában leírt kombinálási lehetőséggel nem élhet. A tag az eredeti kérelemben megjelölt fizetési gyakoriság megváltoztatására évente egyszer jogosult. Késedelmes beérkezés esetén a változtatás a kérelem beérkezését követő második év január 1-jén lép életbe, kivéve, ha a tag kérelmét visszavonja. A visszavonásra a kérelem benyújtásának tartalmi, formai és érvényességi szabályai az irányadók. A tag által megjelölt kedvezményezett illetve részesedési arány megváltoztatásának szabályait az Alapszabály B. VII. 1. pontja tartalmazza. b) Az pontban meghatározott kombinált szolgáltatás igénybe vétele esetén a tag jogosult a határozott időtartamra szóló járadékot a fel nem használt számlaegyenleg erejéig egyösszegű szolgáltatásra változtatni. 6. A TAG HALÁLA ESETÉN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 6.1. Közös rendelkezések a) A tag halála esetén a kedvezményezetti jog gyakorlására vonatkozó általános szabályokat az Alapszabály B. VII. fejezete tartalmazza. b) Ha a tag a felhalmozási időszakban halálozik el, a kedvezményezettel való elszámolás részletes szabályait az Átlépési és Kilépési Elszámolási Szabályzat tartalmazza. c) Ha a tag a szolgáltatási időszakban halálozott el, és a kedvezményezett az Alapszabály B. VII pontja alapján szolgáltatásra tart igényt, és erről a Pénztárat írásban értesítette, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket jelen Szabályzat pontja tartalmazza. d) Amennyiben a tag kedvezményezettet nem jelöl és a Pénztár számára nem ismeretes a természetes személy örökös(ök) személye, úgy nem köteles azt felkutatni. e) Ha a tag a szolgáltatás megkezdése után hal meg, a Pénztár a tag halálának tudomására jutása után legkésőbb 30 napon belül értesíti a kedvezményezettet az őt megillető szolgáltatás jogcíméről, összegéről, a kifizetés gyakoriságáról és esedékességéről. Továbbá felszólítja a kedvezményezetti szolgáltatásra jogosult személyt, hogy az értesítés kézhezvétele után legkésőbb 30 napon belül személyét a részére megküldött igénybejelentő nyomtatványon aláírásával igazolja. Amennyiben a Pénztár a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettet a rendelkezésére álló adatok alapján írásban nem tudja elérni, akkor az ebből eredő kárért a Pénztár nem vállal felelősséget. f) A pénzügyi teljesítésre a szolgáltatások esedékességére illetve az egyösszegű kifizetésre vonatkozó általános szabályok (v. ö. 2. h) pont) és az Alapszabály B. VII pontjában foglaltak érvényesek. 10. oldal

11 6.2. A tag halála a szolgáltatás megkezdése előtt a) Átmeneti rendelkezés Amennyiben a tag a kérelem kelte után, de a szolgáltatás megkezdése előtt elhalálozik, a kedvezményezett jogosult eldönteni, hogy az Alapszabály B. VII vagy B. VII pontja alapján kíván-e élni jogaival. Választásának megfelelően az Alapszabály B. VII pontjában felsorolt adatokat tartalmazó kérelmet kell a Pénztárhoz eljuttatnia. Az Alapszabály B. VII c) pontja szerinti választás esetén a kérelmet a kedvezményezett saját önkéntes nyugdíjpénztárának a nevével (neveivel) és bankszámlaszámával) kell kiegészíteni. b) A kedvezményezetti jogosultságot az Alapszabály B. VII pontja szerint kell igazolni. A Pénztár az Alapszabály e pontja szerint illetve a jelen Szabályzat 2. h) pontja szerinti időpontban tesz eleget a kedvezményezettel szembeni fizetési kötelezettségének A pénztártag halála a szolgáltatás megkezdése után Határozott időtartamra szóló járadék esetén a járadék folyósítása csak egy kedvezményezett részére történhet. Ha több kedvezményezett van, akkor a Pénztár részükre csak egyösszegű kifizetést teljesít (v. ö. Alapszabály B. IX pont). A kedvezményezett jogosult a határozott időtartamra szóló járadék helyett egyösszegű kifizetést igényelni. A kedvezményezett a járadék formájának vagy időtartamának megváltoztatására csak akkor jogosult, ha maga is tag. Egyéb esetben csak a tag által meghatározott feltételeknek megfelelő járadék folyósítható részére. 7. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMSZERŰSÍTÉSE a) A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás összege függ a szolgáltatás formájától és a szolgáltatás igénybevétele időpontjában az egyéni számlán lévő összeg nagyságától. A szolgáltatás igénybevételekor a Pénztár megnyitja a tag szolgáltatási számláját. Amennyiben a szolgáltatás igénylésekor a pénztártagnak tagi kölcsön tartozása van, a tagi kölcsön tartozás összege az Alapszabály B. IX..2. pontja alapján esedékessé válik, melyet a Pénztár az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesíti. b) Ha a tag által választott szolgáltatás járadék, akkor az első járadék összegének kiszámítása jelen Szolgáltatási Szabályzat függelékében található, a szolgáltatás igénybevételének kezdetére vonatkozó nyugdíjszámítási képlet szerint történik. c) A járadékszolgáltatások esetén alkalmazandó technikai kamatlábat a Pénztár legalább évente, az évi utókalkulációt megelőzően felülvizsgálja. A kamatláb mértékét a Pénztár aktuáriusának javaslata alapján az Igazgatótanács jogosult meghatározni. d) A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás alapjául szolgáló összegbe a tagi lekötés összege nem számítható be. e) A kifizetésre kerülő egyösszegű szolgáltatás és járadékszolgáltatás összegéből az átutalás - bankszámlaszám megjelölése hiányában a postai kifizetés - költsége levonásra kerül. 8. FOLYÓ NYUGDÍJAK UTÓKALKULÁCIÓJA a) A folyó nyugdíjak minden üzleti év végén a jelen Szolgáltatási Szabályzat függelékében (3. pont) megadott új járadékok kiszámítási képlete szerint utószámításra kerülnek. Az ilyen utókalkuláció alapján kiszámított új járadékösszeg először a következő év áprilisában, egy teljes éven át, de legfeljebb azonban a járadékszolgáltatás lejártáig kerül folyósításra. Az utókalkuláció során a járadék összege növekedhet, vagy csökkenhet. b) Az utókalkuláció kiindulópontja a szolgáltatási számla december 31-i egyenlege. 11. oldal

12 9. ELÉVÜLÉS Amennyiben a szolgáltatásban részesülő tag elhalálozása esetén a kedvezményezetti szolgáltatásra jogosultak nem, vagy csak egy részük jelentkezik, illetve a Pénztár a szolgáltatásban vagy a járadékszolgáltatásban részesülő tag hibájából nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének (v. ö. jelen Szabályzat pontjával), akkor az összeg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) általános elévülési szabályait figyelembe véve a Pénztárra száll. Melléklet: Függelék Dr. Váradi Péter az Igazgatótanács elnöke Pataki Tamásné ügyvezető igazgató Ellenjegyezte: Korándi Márta Biztosításmatematikus 12. oldal

13 FÜGGELÉK 1. melléklet Számítási képletek 1. Meghatározások x t m A szolgáltatásban részesülő és/ vagy igényjogosult személy életkora Az üzleti esemény óta eltelt évek száma A járadék fizetésének gyakorisága: m = 1. éves fizetés m = féléves fizetés m = negyedéves fizetés m = havi fizetés N a határozott időtartamra szóló járadékszolgáltatások esetében a szolgáltatás tartama években i technikai kamatláb v = 1/(1 + i) v (m) = v 1 m Egyéni x = A szolgáltatási számla összege x életkorban a járadékfizetés kezdetekor. Szolg (s) x+t = A szolgáltatási számla összege x + t életkorban, a járadékfizetés megkezdése után t évvel és s hónappal. λ évközi interpolációs faktor R (m) = Az induló járadéktag összege R új = Az új járadéktag összege 2. A járadék első alkalommal történő kiszámítása a szolgáltatás megkezdésekor Nyugdíjforma 2.1. N időtartamra meghatározott nyugdíjszolgáltatás A nyugdíjszámítás képlete a szolgáltatás kezdetén R (m) = Egyéni x 1 v(m), ha i 0, 1 vn R (m) = Egyéni x, ha i = 0 N m 3. Az új nyugdíj kiszámítása az első járadékfizetés megkezdése után t évvel és s hónappal. Nyugdíjforma 3.1. N időtartamra meghatározott nyugdíjszolgáltatás Az új nyugdíj kiszámításának képlete R új = Szolg (s) x+t / ((1 λ) 1 vn t 1 vn t 1 + λ 1 v (m) 1 v (m) ), R új = ha t < N és i 0 Szolg (s) x+t /m, ha t < N és i = 0 (1 λ) (N t) + λ (N t 1) 13. oldal

14 2. melléklet A Pénztár ügyfélszolgálata Az Ügyfélszolgálat a szolgáltatás igényléséhez használatos nyomtatványt a tag kérésére postázza. A nyomtatvány elektronikus formában a honlapon is elérhető. A Pénztár székhelye és ügyfélszolgálatának címe: 1138 Budapest, Váci út Az ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő 08:00-18:00 Kedd 08:00-18:00 Szerda 08:00-18:00 Csütörtök 08:00-18:00 Péntek 08:00-18:00 Call Center: Hétfő-Péntek 08:00-18:00 (Ügyfélszolgálati ügyelet: Szerda: óráig) Telefon: 36 (40) Telefax: 36 (1) Web: oldal

15 3. számú melléklet Részlet a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. mellékletéből január 1-jét követően létesített tagsági jogviszony esetén alkalmazandó szabályok: {Adómentes bevétel} 6.5. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár törvényben előírt szolgáltatása, azzal, hogy a nyugdíjpénztár a) nyugdíjszolgáltatása csak akkor adómentes, ha a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély tagsági jogviszonya a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, b) szolgáltatása az a) pont rendelkezésétől eltérően mentes, ha a magánszemély - külön törvény szerint történő - rokkanttá nyilvánítása következtében válik a szolgáltatásra jogosulttá. 15. oldal

16 4. melléklet A tag jogai a szolgáltatás formájának és egyéb feltételeinek megváltoztatására: a szolgáltatás típusa határozott idejű járadékszolgáltatás egyösszegű szolgáltatás időtartam fizetési gyakoriság változtatható változtatható kedvezményezett jelölhető-e igen 2 (szolgáltatásra, egyösszegű kifizetésre jogosult) további jogosult személyek áttérés más szolgáltatástípusra kombinálhatóe más típussal? e szolgáltatási formára történő áttérés esetén nem 2 Az Alapszabály B. IX pontja szerint amennyiben a Pénztár által nyújtott járadékszolgáltatás igénybevételére több kedvezményezett és/vagy örökös is jogosult lenne, akkor részükre a Pénztár járadékszolgáltatást nem nyújt, hanem a Szolgáltatási Szabályzat alapján megállapított összeget egyösszegű kifizetésként fizeti ki. 16. oldal

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2015. november 20-tól Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés az Egészségpénztárból... 2 IV. Átlépés

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014)

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014) Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 015. december 1. Nysz.: 180 Tartalomjegyzék Családi

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár. Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár. Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata Hatályos: 2016. január 1-től Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Fogalmak:... 2 3. Kifizetések teljesítése...

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben