SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III ) máus 15-i ülésén hozott 2012/15. (V. 15) számú IT határozatával elfogadta, és április 1. nappal hatályba léptette. Jelen Szabályzat és az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó ogszabályok az irányadók. Jelen Szabályzat az Alapszabály rendelkezései alapán a szolgáltatásnyútásra vonatkozó részletszabályokat a következık szerint határozza meg. 2. FOGALMAK a) Nyugdíszolgáltatás Nyugdíszolgáltatásnak minısül elen Szabályzat értelmében szolgáltatásra ogosultak részére történı, az Alapszabály B. IX. feezetében meghatározott kifizetés (a továbbiakban együtt: szolgáltatás). b) Szolgáltatásra ogosultak A elen Szabályzat 3. ponta szerinti pénztártagok. c) Pénztártag Az AXA Önkéntes Nyugdípénztár taga, a továbbiakban: tag. d) Kedvezményezettek és örökösök Jelen Szabályzatban a továbbiakban kedvezményezetten eltérı rendelkezés hiányában a kedvezményezett(ek)et és az örökös(öke)t kell érteni. e) Nyugdíkorhatár A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíkorhatár, továbbá az az idıpont, amelytıl a pénztártag öregségi nyugdíban, korhatár elıtti ellátásban, szolgálati árandóságban, balettmővészeti életáradékban, átmeneti bányászáradékban, a Magyar Alkotómővészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapán folyósított öregségi, rokkantsági nyugdísegélyben (nyugdíban), növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi áradékban vagy nyugdí elıtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idı idıtartamától függetlenül ogosulttá válik a nyugdíszolgáltatásra; (Lásd még az Alapszabály B. I. 5. pontát). f) Alapszabály A taggá válás feltételeit, a tagok ogait és kötelezettségeit, a pénztár szolgáltatásait, önkormányzati mőködését és gazdálkodási rendét a ogszabályok keretei között az Alapszabály határozza meg. A pénztártagok, illetve a pénztártagok és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkodására és felelısségi viszonyaira vonatkozó ogszabályok és az adott pénztár Alapszabálya alapán kell eldönteni.

2 Az Alapszabály a pénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagra és a támogatókra nézve is kötelezı érvényő; Jelen Szabályzatban e fogalom alatt az AXA Önkéntes Nyugdípénztár mindenkor érvényes Alapszabályának rendelkezéseit (A. és B. szakasz) kell érteni. g) Várakozási idı A tagsági viszonynak a belépéstıl számított Alapszabály szerinti azon idıszaka, amelynek elteltével az egyéni számlaköveteléshez, illetve a szolgáltatáshoz a pénztártag hozzáuthat; (Lásd még az Alapszabály B. I. 2. pontát) h) Fizetési határidı Egyösszegő szolgáltatás esetén a tag - a tagi kölcsönnel, vagy tagi lekötéssel csökkentett összegő - követelésének kifizetési, vagy átutalási fordulónapa a hiánytalan kérelem beérkezését követı 10. munkanap. A tag az egyösszegő szolgáltatás iránt benyútott kérelmében meghatározhata a tagsági ogviszony megszüntetésével kapcsolatos kifizetési igény fordulónapát. Ha a megelölt fordulónap a hiánytalan kérelem beérkezésétıl számított 10. munkanapnál korábbi, akkor a Pénztár fordulónapként a teles kérelem beérkezésétıl számított 10. munkanapot veszi figyelembe. A Pénztár a tagi követelés kifizetését, átutalását a fordulónapot követı 8. munkanapon telesíti. Járadékszolgáltatás folyósításakor elsı telesítés esetén a kifizetés fordulónapa a kérelem és mellékleteinek a Pénztárhoz való beérkezését követı 10. munkanap. A Pénztár a tagi követelés kifizetését, átutalását a fordulónapot követı 8. munkanapon telesíti. A Pénztár a folyó szolgáltatásait legkésıbb a választott gyakoriság szerinti esedékesség hónapának 10. munkanapáig, vagy az azt követı elsı munkanapon köteles telesíteni. i) Egyéni számla Az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkodása és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár - számviteli rendével összhangban - a pénztártagok részére vezet. A pénztár gazdálkodása során az egyéni számla tartalmazza, elszámolóegységben és forintban kifeezve, a pénztártagok rendszeresen fizetett tagdíának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hozzáárulásának azt a részét, amelyet a pénztár a tagai számára a szolgáltatások fedezeteként óváír, illetve a tagnak a pénztárral szembeni követeléseként az alapszabályban rögzítettek szerint elismer, továbbá a támogató rendelkezése szerint az általa nyútott adományból a tag számára óváírandó összeget. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, az alapszabályban rögzített tevékenységi rendhez igazodó szolgáltatási számlákról telesíti. ) Elszámolóegység A tagok felhalmozási idıszakban fennálló követelésének, valamint a függı tételeknek a kimutatására, nyilvántartására szolgáló, napi árfolyammal rendelkezı egység. 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK 3.1. Tagok A szolgáltatásra azok a tagok ogosultak, akik esetében az Alapszabály B. I. 2. ponta szerinti várakozási idı leárt. A tag tagsági ogviszonya akkor szőnik meg, ha a Pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Kedvezményezett Kedvezményezetti szolgáltatásra ogosult az a kedvezményezett, akik a tag halála után szolgáltatásra való ogosultságát az Alapszabály B. VII. feezete szerint igazola. 2. oldal

3 3.3. A szolgáltatásra vonatkozó igény beelentése a) A pontban meghatározott feltételek telesülése esetén a tag a Pénztárhoz eluttatott írásos nyilatkozattal elentheti be szolgáltatásra vonatkozó igényét. A választható szolgáltatások körét az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Az igénybeelentés tartalmi és formai követelményeirıl elen Szabályzat 4. ponta nyút részletes felvilágosítást. b) A nyugdíogosultság megnyílásának idıpontától az igénybeelentés Pénztár által történı kézhezvétele napáig a Pénztár a tagdífizetési szándék fenntartását feltételezi Közös rendelkezések A szolgáltatásra való ogosultság akkor szőnik meg, ha a) a Pénztár a taggal és kedvezményezettel szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, vagy b) a tag elhalálozik, és a szolgáltatásra a kedvezményezett nem ogosult; c) a szolgáltatást igénybevevı tag átlép más önkéntes nyugdípénztárba A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a taggal szemben, ha: a) az egyösszegő szolgáltatást igénybevevı tag részére a kifizetést telesítette; b) a határozott idıtartamra szóló áradékot igénybevevı tag részére a kérelemben megelölt idıtartamig a áradékszolgáltatást nyútott, és az idıtartam letelte után az aktuális számlaegyenleget a tagsági ogviszony megszőnése miatti számlazárás során elszámolta; c) a tag élete végéig folyósított áradékok esetén (élethosszig szóló életáradék, garanciaidıs életáradék, dívisszatérítéses életáradék, életáradék két személyre) a folyósítást az igénybevevı tag részére annak elhalálozás miatti tagsági viszony megszőnéséig telesítette; A Pénztár akkor tett eleget maradéktalanul szolgáltatási kötelezettségének a tag kedvezményezettével, két személyre szóló életáradék esetén a második személlyel szemben, ha: a) a tag kedvezményezette részére határozott idıtartamra szóló áradék, garanciaidıs életáradék esetén a még nem telesített áradék-tagokat, vagy kérésükre a elen Szabályzat szerint kiszámított összeget részükre telesítette; b) a tag kedvezményezette részére a dívisszatérítéses életáradék esetén az Alapszabály B. IX pontában meghatározott összeget telesítette; c) a tag által megelölt második személy részére a tag kérelmében meghatározott feltételek szerinti élethosszig szóló áradékot telesítette A szolgáltatás nyútásának minden esetben feltétele, hogy a Pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény valamint a Pénztár Pénzmosás megelızésére és megakadályozására szolgáló szabályzatának elıírása szerint a szolgáltatásra ogosultat azonosítsa. Az azonosítás személyesen a Pénztár székhelyén mőködı ügyfélszolgálati irodában vagy levélben, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványról közegyzı vagy magyar konzuli tisztviselı által hitelesített másolat megküldésével, végezhetı el. Amennyiben a szolgáltatásra ogosult azonosítása nem történik meg, a Pénztár megtagada a szolgáltatás telesítését. 3. oldal

4 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY BEJELENTÉSE 4.1. Az igénybeelentés érvényessége a) A tag szolgáltatási igényét a Pénztár által rendszeresített Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra címő nyomtatvány 1 (a továbbiakban: kérelem) egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eluttatásával elentheti be. b) A kérelem mellékletei: 1. Ha a tag öregségi nyugdíban, korhatár elıtti ellátásban, szolgálati árandóságban, balettmővészeti életáradékban, átmeneti bányászáradékban, a Magyar Alkotómővészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapán folyósított öregségi, rokkantsági nyugdísegélyben (nyugdíban), növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi áradékban vagy nyugdí elıtti álláskeresési segélybenrészesül, az ezt megállapító dokumentum másolatának azon részét, amely alapán a ogosult személye, az ellátást folyósító intézmény és az ellátás típusa egyértelmően azonosítható, valamint a folyósító intézményt hitelesítı részt (pecsét, aláírás) tartalmazó oldalt. 2. A belépési nyilatkozat vagy az utolsó számlaértesítı vagy az utolsó adóigazolás másolata. 3. Nyilatkozat a áradékösszeg elfogadásáról. Járadékszolgáltatás esetén, a pénztár által megállapított áradékösszeget a pénztártagnak eredeti aláírásával óvá kell hagynia, mert a Pénztár az igénylés kezdınapának, ezen nyilatkozatnak a pénztárhoz történı beérkezését tekinti. Ennek hiányában nem indítható a áradékszolgáltatás. 4. Gondnokság alá helyezett tag törvényes képviseletekor mellékelni kell a bíróság cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkezı részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indokolási részt nem!), valamint a törvényes képviselı személyazonosságot igazoló okiratának közegyzı által hitelesített másolata. d) A szolgáltatásra vonatkozó kérelem érvénytelen, ha: 1. nem tartalmazza a kért szolgáltatási formára vonatkozó, elen Szabályzat 4.2. ponta szerinti összes adatot; 2. nem a szolgáltatásra ogosult saát kezőleg, vagy annak törvényes képviselıe írta alá; 3. olyan szolgáltatási formát vagy az egyes formák azon kombinációát tartalmazza, amely az Alapszabály B. IX. feezetben foglaltaknak és a elen Szabályzat 5.8. pontának nem felel meg. A hatályos ogszabályok és a Pénztár Alapszabálya szerint érvényes kérelmet a Pénztár nem utasíthat vissza b) szerinti mellékleteket a tag nem bocsáta a Pénztár rendelkezésére. e) A Pénztár nem vállal felelısséget az érvénytelen vagy hibás szolgáltatási kérelmek által okozott károkért A szolgáltatásra való igénybeelentés tartalma Az igénybeelentés célára a Pénztár az Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra címő nyomtatványt rendszeresítette, amely a elen Szabályzat 2. mellékletében meghatározott módon szerezhetı be. Kérelem csak ezzel a nyomtatvánnyal nyútható be. 1 A nyomtatvány a 2. mellékletben leírt módon igényelhetı. 4. oldal

5 4.2.1 A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: a) A Pénztárnak ogában áll egyéb, a szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen adatot a tagtól illetve a szolgáltatásra ogosult személytıl írásban bekérni. b) A Pénztárnak mindenkor ogában áll megvizsgálni, hogy az adott személy ogosultsága fennáll-e még. Az érintett személy köteles az erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni a) Ha a Pénztár a telesítési kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert a tag szolgáltatásra irányuló kérelme hibás vagy hiányos (pl. a bankszámlaszáma téves, a tag azonosítása még nem történt meg), akkor a Pénztár a kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül írásban - elsıdlegesen ben, ennek hiányában levélben - értesíti a tagot a nem-telesítés okáról, és felszólíta az adatszolgáltatásra. A Pénztár fizetési kötelezettsége arra a fizetési határidıre áll fenn, amelyik a kérelemhez tartozó hibátlan vagy hiánytalan adatszolgáltatás kézhezvételi dátumból következik. A Pénztár ezen idıponttól számított késedelmes telesítésére a elen Szabályzat 9. pontában szereplı rendelkezések az irányadók. b) A tag hibáából nem telesített szolgáltatás kifizetése a soron következı kifizetéskor esedékes, és a mindenkor esedékes szolgáltatás telesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. c) Ha a tag a Pénztár hiánypótló felszólítására a megadott határidın belül nem válaszol, a Pénztár a válaszadásig rata kívülálló okok miatti telesíthetetlenség címén a szolgáltatás kifizetését felfüggeszti. A kifizetés felfüggesztésével a tagot az Alapszabály szerinti tagokra vonatkozó ogok és kötelezettségek továbbra is megilletik. 5. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A JOGOSULTAK KÖRÉRİL A Szabályzat 5. ponta a Pénztár Alapszabálya B. IX. feezetének rendelkezéseit foglala össze táékoztatásképpen. A szolgáltatásokra vonatkozó részletszabályok tekintetében a mindenkor hatályos ogszabályok és az Alapszabály fenti feezetében foglaltak az irányadók Általános tudnivalók A Pénztár az Alapszabály és a elen Szabályzat alapán megállapított áradékot a ogosult választása szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente folyósíta A Pénztár csak abban az esetben nyút határozott idıtartamra szóló áradékszolgáltatást, ha a fizetendı áradék egy kifizetésre esı összege eléri az elsı áradék esedékességének idıpontában érvényes egységes tagdí összegének a 200 százalékát A Pénztár csak abban az esetben nyút életáradékot, ha a kalkulált életáradék éves összege eléri az elsı áradék esedékességének idıpontában érvényes egységes tagdí összegének harmincszorosát Amennyiben a áradék kifizetése az , illetve az pont alatti rendelkezések alapán nem lehetséges, akkor a tag hozzáárul a fizetés gyakoriságának olyan mértékő csökkentéséhez, amely a áradékszolgáltatást lehetıvé teszi, és errıl a kérelemben nyilatkozik. Egyéb esetben a tag részére csak egyösszegő szolgáltatás telesíthetı A szolgáltatások kiszámításának módszerét elen Szabályzat 7. és 8. ponta mutata be. 5. oldal

6 A Pénztár szolgáltatás címén a tagnak, két személyre szóló életáradék esetén a második személynek, kedvezményezetti szolgáltatás esetén a kedvezményezettnek kifizetéseket banki vagy postai úton telesít Elszámolóegység alapú elszámolás A felhalmozási idıszakban levı tagok összes, egyéni számlán nyilvántartott elszámoló egység darabszámának és árfolyamának szorzata megegyezik számlaegyenlegével, amely egyben a tag egyéni számla követelését is képezi. Az elszámolóegységek árfolyamának megállapítása minden munkanapra és a hónap utolsó napára, a letétkezelı által történik. Az értékelést legkésıbb az értékelés vonatkozási napát követı második munkanapon kell elvégezni A tagot az egyéni számláán nyilvántartott elszámolóegység mennyisége után hozam illeti meg, amely az elszámolóegység árfolyamváltozásában elenik meg Pénztár a szolgáltatások kifizetésénél a tagsági ogviszony lezárásának napa szerinti árfolyamot veszi figyelembe és a kifizetés ez alapán történik Egyösszegő szolgáltatás A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a taga részére leghamarabb a nyugdíkorhatár elérésekor szolgáltatás címén egyösszegő kifizetést nyút. Lehetıség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta tartalmazza. b) Ha a tag nem rendelkezik az esedékességkor legalább 3 év tagsági ogviszonnyal, az egyösszegő szolgáltatást a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelı adóelıleg összegével csökkentve fizeti ki. c) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak köre A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontában meghatározott feltételeknek megfelelı személy ogosult Határozott idıtartamra szóló áradék A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag részére meghatározott, 1-20 évig teredı idıtartamra szóló áradékot nyút. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetıség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. b) A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelı adóelıleg összegével csökkentve fizeti ki, ha a tag nem rendelkezik legalább 3 éves tagsági ogviszonnyal, és a határozott idıtartam kevesebb, mint 3 év. c) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód 6. oldal

7 a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2. pontában meghatározott feltételeknek megfelelı személy ogosult. Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.1. és 3.1. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). b) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Élethosszig szóló áradék (egyszerő életáradék) A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetıség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 2 terhelı adóelıleg összegével csökkentve fizeti ki. b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. pontában meghatározott feltételeknek megfelelı tag ogosult. Élethosszig szóló áradék-szolgáltatás esetén a tag halála után a Pénztár más személy részére semmilyen ogcímen nem telesít kifizetést. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.2. és 3.2. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Ha az életáradékban részesülı tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés idıpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Élethosszig szóló áradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg Életáradék garanciaidıvel A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig, de legalább 3 / 5 / 10 / 15 évig (a kérelemben meghatározottak szerint) nyút rendszeres szolgáltatást. A garanciaidı futamidee az elsı kifizetés esedékessége napán kezdıdik. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetıség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 2 terhelı adóelıleg összegével csökkentve fizeti ki. l 2, A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévı személyi övedelemadó törvény rendelkezéseirıl. 7. oldal

8 b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2 pontában meghatározott feltételeknek megfelelı személy ogosult. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.3. és 3.3. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza. d) Garanciaidıs életáradék-szolgáltatás esetén a tag halála után, de még a garanciaidı letelte elıtt a kedvezményezett választhat, hogy: 1. a garanciaidı leteltéig az eredeti feltételeknek megfelelı formában életáradékszolgáltatást kap, vagy 2. a Pénztár a Függelék 1. melléklete ponta szerinti összeget egy összegben kifizeti. e) Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók Ha az életáradékban részesülı tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés idıpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Garanciaidıs életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma és a garanciaidı tartama nem változtatható meg Életáradék dívisszatérítéssel A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást azzal, hogy ha a tag halálakor az induló számlaegyenleg nagyobb, mint az induló áradékösszeg szorzata az addigi áradék-kifizetések számával, akkor e két összeg különbözete kerül kifizetésre a kedvezményezett részére. A dívisszatérítés idıszaka az az idıszak, amíg ez a különbözet pozitív. A dívisszatérítés idıszaka a áradék indulásakor egyértelmően meghatározott. A dívisszatérítés idıszaka függ a tag áradék indulásakori életkorától, nemétıl, a áradékfizetés gyakoriságától. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetıség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 3 terhelı adóelıleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. és 3.2 pontában meghatározott feltételeknek megfelelı személy ogosult. Az elhalálozott tag kedvezményezette kizárólag a dívisszatérítést igényelheti. 3 A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévı személyi övedelemadó törvény rendelkezéseirıl. 8. oldal

9 b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.4. és 3.4. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza. d) Több kedvezményezett esetén az Alapszabály B. IX pontának rendelkezései az irányadók Ha az életáradékban részesülı tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés idıpontától számítva elveszti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra és a kedvezményezette a dívisszatérítésre Dívisszatérítéses életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg Életáradék két személyre A szolgáltatás tartalma a) A Pénztár a tag kérése szerinti gyakorisággal, élete végéig nyút rendszeres szolgáltatást. A tag halála után a tag által a kérelmében meghatározott személy a tag életáradékának szintén a kérelemben meghatározott hányadát (50-100%) kapa élethosszig. A szolgáltatástípus részletes leírását az Alapszabály B. IX. feezete tartalmazza. Lehetıség van a szolgáltatástípus más típussal való kombinálására is, ennek részleteit a elen Szabályzat 5.9. ponta ismerteti. A áradékot a Pénztár a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást esetlegesen 4 terhelı adóelıleg összegével csökkentve fizeti ki. l b) Ha a tag rokkantsági nyugdíra ogosultként igényelt szolgáltatást, részére a szolgáltatás minden esetben személyi övedelemadó-mentes A szolgáltatásra ogosultak és a számítási mód a) A szolgáltatásra a elen Szabályzat 3.1. pontában meghatározott feltételeknek megfelelı tag illetve halála után a kérelmében megelölt második személy ogosult. A tag a áradékfolyósítást követıen a második személyt nem változtathata meg. A Pénztár a tagon és a második személyen kívül más személy részére semmilyen ogcímen nem telesít kifizetést. b) A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.5. és 3.5. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) A szolgáltatás minimális összegére vonatkozó szabályt az Alapszabály B. IX. feezetének ponta tartalmazza Ha az életáradékban részesülı tag átlép egy másik nyugdípénztárba, az átlépés idıpontától számítva mind a tag, mind a második személy elveszíti ogosultságát a Pénztár által nyútott szolgáltatásokra Két személyre szóló életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma, a második személy és a második személyt megilletı hányad nem változtatható meg. 4 A Függelék 3. melléklete részletes táékoztatást nyút a szolgáltatások igénybevétele esetén alkalmazandó, a Szabályzat hatálya alatt érvényben lévı személyi övedelemadó törvény rendelkezéseirıl. 9. oldal

10 5.9. Kombinált szolgáltatások A tag kérésére a Pénztár a következı szolgáltatásokat kombináltan is nyúta. A kombinált szolgáltatás igénybevételére a tag a kérelem benyútásakor ogosult. Kombinált szolgáltatást csak a tag kérelmezhet, a kedvezményezett kombinált szolgáltatásban csak a rá átszálló ogosultság révén részesülhet. Az alábbi kombinált szolgáltatások igénybe vételére van lehetıség: a) egyösszegő szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig határozott idıtartamra szóló áradék (5.4. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A határozott idıtartamra szóló áradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.1. és 3.1. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). b) egyösszegő szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig élethosszig szóló áradék (5.5. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. Az élethosszig szóló áradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.2. és 3.2. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). c) egyösszegő szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék garanciaidıvel (5.6. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A garanciaidıs életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.3. és 3.3. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). d) egyösszegő szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék dívisszatérítéssel (5.7. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán. A dívisszatérítéses életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.4. és 3.4. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). e) egyösszegő szolgáltatás (5.3. pont) az egyéni számlakövetelés tag által meghatározott mértékéig életáradék két személyre (5.8. pont) a fennmaradó számlaegyenleg alapán.. A két személyre szóló életáradék minimális összegére az Alapszabály B. IX pontában foglaltak ez esetben is vonatkoznak. A szolgáltatás számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.5. és 3.5. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza). f) határozott idıtartamra szóló áradék (5.4. pont) egyösszegő szolgáltatás (5.3. pont) a határozott idıtartamra szóló áradékkal fel nem használt számlaegyenleg ereéig. 10. oldal

11 Az egyösszegő szolgáltatásként felvehetı összeg számítási módát a Függelék 1. mellékletének 2.1. ponta mutata be (a képletekben szereplı kifeezések részletes magyarázatát az 1. melléklet 1. ponta tartalmazza) A kombinált szolgáltatásra ogosultak A kombinált szolgáltatásra való ogosultság akkor áll fenn, ha külön-külön a két szolgáltatástípusra vonatkozó feltételeknek a tag és meghatározott típusok esetén a kedvezményezett megfelel. Az egyes szolgáltatástagok kifizetésére és a második szolgáltatás-tag megváltoztatására az pontban és az pontban foglaltak az irányadók A szolgáltatás formáának megváltoztatása A változtatás iránti kérelem benyútására vonatkozó általános szabályok a) A tag a választott szolgáltatás az pontban felsorolt esetekben megváltoztathata. Életáradék-szolgáltatás esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg (vö pontok 4. számú alpontában írtakkal). A kedvezményezett vonatkozó ogait a pont tartalmazza. b) A tag az errıl szóló igényét a tag a Pénztár által rendszeresített Igénybeelentés önkéntes nyugdípénztári szolgáltatásra címő nyomtatvány egy eredeti aláírt példányának a Pénztárhoz való eluttatásával elentheti be, értelemszerően elölve, hogy mely feltétel módosítását kéri. A kérelemhez a változtatási szándék beelentésekor nem kell mellékelni a szolgáltatásra való ogosultságot igazoló dokumentumokat. c) A tagnak a kérelemben meg kell adnia minden olyan adatot, amely a változtatáshoz kapcsolódik. Hiányos adatszolgáltatás esetén, vagy ha nem egyértelmő, hogy a változtatási szándék a szolgáltatás mely körülményére vonatkozik, a Pénztár a hiányos kérelem beérkezését követı 8 napon belül hiánypótlásra kéri fel a tagot. A hiánytalan változtatás iránti kérelem beérkezéséig a folyó szolgáltatási kötelezettségre az eredeti kérelemben foglaltak az irányadók. d) A Pénztárnak mindenkor ogában áll megvizsgálni, hogy a tag ogosultsága fennáll-e még. A tag köteles erre vonatkozóan minden információt haladéktalanul megadni. e) A kedvezményezett a szolgáltatás változtatására vonatkozó ogait elen Szabályzat ponta tartalmazza A szolgáltatás formáa megváltoztatásának általános feltételei a) Ha a tag az általa korábban megnevezett kedvezményezett személyét a szolgáltatásfolyósítás idıszakában kívána megváltoztatni, erre az esetre az Alapszabály B. VII. feezetében foglaltak az irányadók. b) Ha a tag a szolgáltatás megkezdése után elhalálozik, az egyes szolgáltatástípusok esetén a kedvezményezett ogait a elen Szabályzat ponta tartalmazza. A elen Szabályzat pontában leírtak csak a tag ogai vonatkozásában értendık. c) Érvényesség A változtató kérelem érvényességét és tartalmát illetıen elen Szabályzat 4.1. és 4.2. pontai az irányadóak Az egyes szolgáltatások formáának megváltoztatása A Függelék 4. melléklete összefoglalásként bemutata a tag ogait az egyes áradékszolgáltatásformák változtathatóságára vonatkozóan. a) Határozott idıtartamra szóló áradék 11. oldal

12 Határozott idıtartamra szóló áradék, vagy áradéktag esetén a szolgáltatás megváltoztatásának minısül a határozott idıtartam hosszának lefelé vagy felfelé történı módosítása. Idıtartamként csak egész év elölhetı meg. Az eredeti kérelem szerint és a változtatást követıen nyútott szolgáltatás együttes idıtartama a 20 évet nem haladhata meg. A módosítást követıen a tag még legalább egy évig részesül a szolgáltatásban. A folyó áradékra vonatkozó változtatási ogával a fizetési gyakoriság módosításának kivételével a tag legfelebb kétszer élhet. A változtatás a beérkezését követı év anuár 1- én lép életbe, feltéve, ha a változtatás iránti kérelem a Pénztárhoz az elızı év október 31-ig beérkezett. A megváltoztatott formáú szolgáltatás elsı esedékessége anuár 15, vagy az azt követı elsı banki munkanap. A tag ogosult a részére folyósított határozott idıtartamra szóló áradék, vagy áradéktag még nem telesített részének megfelelı összeg terhére életáradékra változtatni a szolgáltatás formáát. Ebben az esetben az adott életáradék-szolgáltatásra az pont megfelelı rendelkezései az irányadók. A tag ogosult a részére folyósított határozott idıtartamra szóló áradék, vagy áradéktag nem telesített részét egyösszegő szolgáltatásra változtatni. Ez esetben az egyösszegő szolgáltatásra az 5.3 pont rendelkezései irányadóak. Ha a tag a szolgáltatás formáát megváltoztata, a elen Szabályzat 5.9. pontában leírt kombinálási lehetıséggel nem élhet. A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltoztatására évente egyszer ogosult. Késedelmes beérkezés esetén a változtatás a kérelem beérkezését követı második év anuár 1-én lép életbe, kivéve, ha a tag kérelmét visszavona. A visszavonásra a kérelem benyútásának tartalmi, formai és érvényességi szabályai az irányadók. A tag által megelölt kedvezményezett illetve részesedési arány megváltoztatásának szabályait az Alapszabály B. VII. 1. ponta tartalmazza. b) Élethosszig szóló áradék (egyszerő életáradék) Élethosszig szóló áradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg. A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. A tag élethosszig szóló áradék igénylése esetén kedvezményezettet nem elölhet meg (v. ö. Alapszabály B. IX ponta). c) Életáradék garanciaidıvel Garanciaidıs életáradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg. A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. A garanciaidı tartamának megváltoztatására a tag nem ogosult. A tag által megelölt kedvezményezett illetve részesedési arány megváltoztatásának szabályait az Alapszabály B. VII. 1. ponta tartalmazza. d) Életáradék dívisszatérítéssel Dívisszatérítéses életáradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. 12. oldal

13 A tag által megelölt kedvezményezett illetve részesedési arány megváltoztatásának szabályait az Alapszabály B. VII. 1. ponta tartalmazza. e) Életáradék két személyre Két személyre szóló életáradék esetén a szolgáltatás formáát a tag nem változtathata meg A tag az eredeti kérelemben megelölt fizetési gyakoriság megváltozatására nem ogosult. Két személyre szóló életáradék igénylése esetén a második személyen kívül kedvezményezettként további személy nem elölhetı meg (v. ö. Alapszabály B. IX ponta). Ezen életáradékszolgáltatás esetén a második személy csak a szolgáltatás folyósításának megkezdését megelızıen változtatható meg (v. ö. Alapszabály B. IX ponta). f) Az a) pontban meghatározott kombinált szolgáltatás egyösszegő szolgáltatás, mad határozott ideő áradékszolgáltatás - igénybe vétele esetén a tag ogosult a határozott idıtartamra szóló áradékot a fel nem használt számlaegyenleg ereéig egyösszegő szolgáltatásra változtatni. g) Az f) pontban meghatározott kombinált szolgáltatás határozott ideő áradékszolgáltatás, mad egyösszegő szolgáltatás - igénybe vétele esetén a tag ogosult a határozott idıtartamra szóló áradékot a fel nem használt számlaegyenleg ereéig egyösszegő szolgáltatásra változtatni és az egyösszegő szolgáltatással együtt felvenni A szolgáltatásra ogosult kedvezményezett személyének megváltoztatása A szolgáltatásra ogosult kedvezményezett személyének megváltoztatása csak a következı esetben lehetséges: A tag a kedvezményezett személyét bármikor módosíthata. A Pénztár mindenkor a rendelkezésére álló, a tag által benyútott rendelkezést tekinti érvényesnek. A szolgáltatás telesítésénél 30 nappal korábban beérkezı úabb rendelkezést a Pénztár nem veszi figyelembe, és az ebbıl keletkezı károkért nem vállal felelısséget. 6. A TAG HALÁLA ESETÉN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 6.1. Közös rendelkezések a) A tag halála esetén a kedvezményezetti og gyakorlására vonatkozó általános szabályokat az Alapszabály B. VII. feezete tartalmazza. b) Ha a tag a felhalmozási idıszakban halálozik el, a kedvezményezettel való elszámolás részletes szabályait az Átlépési és Kilépési Elszámolási Szabályzat tartalmazza. c) Ha a tag a szolgáltatási idıszakban halálozott el, és a kedvezményezett az Alapszabály B. VII ponta alapán szolgáltatásra tart igényt, és errıl a Pénztárat írásban értesítette, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket elen Szabályzat ponta tartalmazza. d) Amennyiben a Pénztár számára nem ismeretes a kedvezményezett személye, úgy nem köteles azt felkutatni. e) Ha a tag a szolgáltatás megkezdése után hal meg, a Pénztár a tag halálának tudomására utása után legkésıbb 30 napon belül értesíti a kedvezményezettet az ıt megilletı szolgáltatás ogcímérıl, összegérıl, a kifizetés gyakoriságáról és esedékességérıl. Továbbá felszólíta a kedvezményezetti szolgáltatásra ogosult személyt, hogy az értesítés kézhezvétele után legkésıbb 30 napon belül személyét a csatolt igénybeelentı nyomtatványon aláírásával igazola. 13. oldal

14 Amennyiben a Pénztár a szolgáltatásra ogosult kedvezményezettet a rendelkezésére álló adatok alapán írásban nem tuda elérni, akkor az ebbıl eredı kárért a Pénztár nem vállal felelısséget. f) A pénzügyi telesítésre a szolgáltatások esedékességére illetve az egyösszegő kifizetésre vonatkozó általános szabályok (v. ö. 2. h) pont) és az Alapszabály B. VII pontában foglaltak érvényesek A tag halála a szolgáltatás megkezdése elıtt a) Átmeneti rendelkezés Amennyiben a tag a kérelem kelte után, de a szolgáltatás megkezdése elıtt elhalálozik, a kedvezményezett ogosult eldönteni, hogy az Alapszabály B. VII vagy B. VII ponta alapán kíván-e élni ogaival. Választásának megfelelıen az Alapszabály B. VII pontában felsorolt adatokat tartalmazó kérelmet kell a Pénztárhoz eluttatnia. Az Alapszabály B. VII c) ponta szerinti választás esetén a kérelmet a kedvezményezett saát önkéntes nyugdípénztárának a nevével (neveivel) és bankkapcsolatával (bankkapcsolataival) kell kiegészíteni. b) A kedvezményezetti ogosultságot az Alapszabály B. VII ponta szerint kell igazolni. A Pénztár az Alapszabály e ponta szerint illetve a elen Szabályzat 2. h) ponta szerinti idıpontban tesz eleget a kedvezményezettel szembeni fizetési kötelezettségének A pénztártag halála a szolgáltatás megkezdése után a) Határozott idıtartamra szóló áradék esetén a áradék folyósítása csak egy kedvezményezett részére történhet. Ha több kedvezményezett van, akkor a Pénztár részükre csak egyösszegő kifizetést telesít (v. ö. Alapszabály B. IX pont). A kedvezményezett ogosult a határozott idıtartamra szóló áradék helyett egyösszegő kifizetést igényelni. A kedvezményezett a áradék formáának vagy idıtartamának megváltoztatására csak akkor ogosult, ha maga is tag. Egyéb esetben csak a tag által meghatározott feltételeknek megfelelı áradék folyósítható részére. b) Életáradék esetén a tagon kívül a Pénztár más személy részére semmilyen ogcímen sem telesít kifizetést. Az életáradékban részesülı személy halálával a szolgáltatás befeezıdött, a kedvezményezett nem ogosult sem szolgáltatásra, sem egyösszegő kifizetésre. c) Ha a tag az életáradék garanciaidıvel szolgáltatási formát választotta, és a garanciaidı letelte elıtt elhalálozott, a kedvezményezett választhat: a garanciaidı végéig a áradék további fizetését az elhunyt tag által meghatározott fizetési gyakorisággal óhata-e, vagy az egyösszegő kifizetést választa. A két eset kombinálása nem lehetséges, és a kedvezményezett a garanciaidı megváltoztatására nem ogosult. d) Dívisszatérítéses életáradék esetén a Pénztár a tag halála esetén kifizeti a kedvezményezettnek az induló szolgáltatási számla értékét, azt a áradékfizetések számának és az induló áradék összegének szorzatával csökkentve, ha a végeredmény pozitív. e) Két személyre szóló életáradék esetében az életáradék a második személynek ugyanazzal a fizetési gyakorisággal kerül kifizetésre, mint ahogy azt az elhunyt tag kérelmében meghatározta. A szolgáltatás formáát és a kifizetések gyakoriságát a második személy nem változtathata meg. f) Az életáradékok esetében, ha a tag meghal és a számlaegyenleggel kapcsolatban a kedvezményezettnek nincs ogos követelése (nincs a garanciaidı, nincs dívisszatérítés, nincs második életre szóló áradék), az elhalálozott tag szolgáltatási számla egyenlegét az 1. sz. melléklet 4. pontában meghatározottak szerint a többi életáradékos szolgáltatási számla között kell felosztani. A felosztásra mindig a halálesetet követı elsı utókalkulációs idıpontban (8.a.), az utókalkulációt megelızıen kell végrehatani. 14. oldal

15 7. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMSZERŐSÍTÉSE a) A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás összege függ a szolgáltatás formáától és a szolgáltatás igénybevétele idıpontában az egyéni számlán lévı összeg nagyságától. A szolgáltatás igénybevételekor a Pénztár az egyéni számlát lezára és megnyita a tag szolgáltatási számláát. Ha a tag egyösszegő szolgáltatást kér, akkor a Pénztár az egyéni számlakövetelést a tagi kölcsönhátralék és a mindenkori személyi övedelemadóról szóló törvény alapán a szolgáltatást terhelı adóelıleg összegével csökkentve fizeti ki. b) Ha a tag által választott szolgáltatás áradék, akkor az elsı áradék összegének kiszámítása elen Szolgáltatási Szabályzat függelékében található, a szolgáltatás igénybevételének kezdetére vonatkozó nyugdíszámítási képlet szerint történik. c) A áradékszolgáltatások esetén alkalmazandó technikai kamatlábat a Pénztár legalább évente, az évi utókalkulációt megelızıen felülvizsgála. A kamatláb mértékét a Pénztár aktuáriusának avaslata alapán az Igazgatótanács ogosult meghatározni. d) A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás alapául szolgáló összegbe a tagi lekötés összege nem számítható be. e) A kifizetésre kerülı egyösszegő szolgáltatás és áradékszolgáltatás összegébıl az átutalás - bankszámlaszám megelölése hiányában a postai kifizetés - költsége levonásra kerül. 8. FOLYÓ NYUGDÍJAK UTÓKALKULÁCIÓJA a) A folyó nyugdíak minden üzleti év végén utószámításra kerülnek. Az ilyen utókalkuláció alapán kiszámított ú áradékösszeg elıször a következı év áprilisában, egy teles éven át, de legfelebb azonban a áradékszolgáltatás leártáig kerül folyósításra. Az utókalkuláció során a áradék összege növekedhet, vagy csökkenhet. b) Az utókalkuláció kiindulóponta a szolgáltatási számla december 31-i egyenlege. Ezután az így meghatározott szolgáltatási számlát alapul véve, próbaképpen egy ú áradék kerül kiszámításra, a elen Szolgáltatási Szabályzat függelékében (3. pont) megadott ú áradékok kiszámítási képlete szerint. c) Meghatározott idıre szóló nyugdíszolgáltatás esetén a próbaszámítás egyben mindig a végsı is. d) Amennyiben a próbaképpen kiszámított életáradék az összes áradékban részesülı személy számára olyan életáradékot eredményez, mely magasabb vagy ugyanakkora, mint az elızı volt, akkor ez a próbaképpen kiszámított életáradék lesz az ú áradék. e) Ha azonban a próbaképpen kiszámított életáradékok közül csak egy is kevesebb, mint az úraszámítás elıtt folyósított áradék, akkor az összes szolgáltatási számlát összességükben annyival kell korrigálni, hogy az ezeket alapul vevı ú áradékszámítás olyan áradékokat eredményezzen, melyek minden áradékban részesülı személy számára vagy az eddig folyósított áradékhoz képest ugyanakkora százalékos arányban kevesebbek, vagy amik egyik áradékos számára sem kevesebbek. A korrekció végrehatása a Szolgáltatási Szabályzat függelékében (3.6. pont) található. 15. oldal

16 9. KÉSEDELMIKAMAT-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZOLGÁLTATÁS ESEDÉKESSÉGET KÖVETİ ÁTUTALÁSA ESETÉN 10. ELÉVÜLÉS a) Ha a Pénztár a kifizetést a elen Szabályzat 2. h) pontában meghatározott esedékességen túl fizeti meg, akkor a késedelmi kamat megfizetésére a Ptk. rendelkezései az irányadóak. b) A késedelmi kamat mértéke A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes egybanki alapkamat; naptári naponként az éves kamatláb 1/365-öd része. Amennyiben a szolgáltatásban részesülı tag elhalálozása esetén a kedvezményezetti szolgáltatásra ogosultak nem, vagy csak egy részük elentkezik, illetve a Pénztár a szolgáltatásban vagy a áradékszolgáltatásban részesülı tag hibáából nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének (v. ö. elen Szabályzat pontával), akkor az összeg a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) általános elévülési szabályait figyelembe véve a Pénztárra száll. Melléklet: Függelék Dr. Váradi Péter az Igazgatótanács elnöke Pataki Tamásné ügyvezetı igazgató Ellenegyezte Császi Attila Biztosításmatematikus Záradék Jelen Szabályzatot a Pénztár belsı ellenıre elızetesen véleményezte és abban nem észlelt olyan lényeges hibát, vagy hiányosságot, mely a Szabályzat hatályba léptetését akadályozta volna. Kovács Krisztina belsı ellenır 16. oldal

17 FÜGGELÉK 1. melléklet Számítási képletek 1. Meghatározások x,y A szolgáltatásban részesülı és/ vagy igényogosult személyek életkora t Az üzleti esemény óta eltelt évek száma m A áradék fizetésének móda: m = 1...éves fizetés m = 2...féléves fizetés m = 4...negyedéves fizetés m =12...havi fizetés k az életáradék dívisszatérítéssel szolgáltatás esetében a dívisszatérítés idıszaka években meghatározva N i v λ a határozott idıtartamra szóló áradékszolgáltatások esetében a szolgáltatás tartama években technikai kamat = 1/(1+i) az évközi interpolációs faktor, [0,1) valós szám v (m) = v 1/m l x,l y x ill. y életkorú élı személyek száma a... táblázat alapán D x, D y = l x v x, l y v y D x,y = l x l y v x N x = D x+l, az N y -nal analóg l=0 N x,y = D x+i,y+l i=0 C x = (l x - l x+1 ) v x+1, a C y -nal analóg M x = C x+i, az M y -nal analóg i=0 R x = M x+i, az R y -nal analóg l=0 Egyéni x = A szolgáltatási számla x életkorban a áradékfizetés kezdetekor. 17. oldal

18 Szolg x+t = A szolgáltatási számla x+t életkorban, a áradékfizetés megkezdése után t egész évvel. = A szolgáltatási számla x+t életkorban, a áradékfizetés megkezdése után t évvel és s hónappal. 2. A áradék elsı alkalommal történı kiszámítása a szolgáltatás megkezdésekor Nyugdíforma A nyugdíszámítás képlete a szolgáltatás kezdetén 2.1. N idıtartamra meghatározott nyugdíszolgáltatás 2.2. Öregségi nyugdí élethossziglan 2.3. Élethossziglani öregségi nyugdí garantált N minimum futamidıvel 2.4. Élethossziglani öregségi nyugdí dívisszatérítéssel 2.5. Élethossziglani kapcsolt öregségi nyugdí (w egyenlı az özvegyi nyugdí és az öregségi nyugdí arányával) 3. Az ú nyugdí kiszámítása az elsı áradékfizetés megkezdése után t évvel és s hónappal. Nyugdíforma 3.1. N idıtartamra meghatározott nyugdíszolgáltatás Az ú nyugdí kiszámításának képlete t<n 3.2. Élethossziglani öregségi nyugdí 3.3 Élethossziglani öregségi nyugdí garantált N minimum futamidıvel ha t < N 18. oldal

19 ha t > N 3.4. Élethossziglani öregségi nyugdí dívisszatérítéssel 3.5. Élethossziglani kapcsolt öregségi nyugdí (w egyenlı az özvegyi nyugdí és az öregségi nyugdí arányával) Az eredetileg nyugdíalap tag halálának idıpontakor a hátramaradó igényogosult szolgáltatási számláát a következıképpen kell meghatározni (az Rú az elıször igényogosult személy legutóbb elért 19. oldal

20 nyugdíát elenti) Szolg. Rú 3.6. Korrekció, amennyiben az úrakalkulált életáradékok között van csökkenı összegő Legyen Szolg a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege az úrakalkulálás elıtt! Legyen R a. életáradékos tag áradékösszege az úrakalkulálás elıtt! Legyen Szolg p a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege a próbaszámítás után! Legyen R p a. életáradékos tag áradékösszege a próbaszámítás után! ú Legyen Szolg a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege az úrakalkulálás után! ú Legyen R a. életáradékos tag áradékösszege a úrakalkulálás után! Ekkor fennáll, hogy R / Szolg =R p / Szolg p = R ú / Szolg ú. R ú = R * Szolg Szolg P 4. A áradékszolgáltatásban részesülı tagok halála esetén történı számlaegyenleg felosztása Legyen S a halott tag felosztandó számlaegyenlegének értéke! Legyen Szolg a. életáradékos tag szolgáltatási számláának egyenlege a halott tag számlaegyenlegének felosztásakor! Legyen q x a. életáradékos tag halálozási valószínősége a haláleset évében. (1 qx ) * Szolg F = (1 qx ) * Szolg * S 20. oldal

21 2. melléklet A Pénztár ügyfélszolgálata Az Ügyfélszolgálat a szolgáltatás igényléséhez használatos őrlapot a tag kérésére postázza. Elektronikus formában a honlapon is elérhetı. A Pénztár székhelye és ügyfélszolgálatának címe: 1138 Budapest, Váci út Az ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfı 08:00-18:00 Kedd 08:00-18:00 Szerda 08:00-18:00 Csütörtök 08:00-18:00 Péntek 08:00-18:00 Call Center: Hétfı-Péntek 08:00-18:00 (Ügyfélszolgálati ügyelet: Szerda: óráig) Telefon: 06 (40) Telefax: 06 (1) Web: oldal

22 3. számú melléklet Részlet a személyi övedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. mellékletébıl {Adómentes bevétel} 6.5. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár törvényben elıírt szolgáltatása, azzal, hogy a nyugdípénztár a) egyösszegő nyugdíszolgáltatása csak akkor adómentes, ha a szolgáltatást igénybe vevı magánszemély legalább hároméves tagsági viszonnyal rendelkezik, b) áradékszolgáltatása - ha a szolgáltatást igénybe vevı tag legalább hároméves tagsági viszonnyal nem rendelkezik - csak akkor adómentes, ha a áradékfizetés idıtartama legalább három év, és a áradék folyósításának elsı három évében a áradék éves szinten az elızı évi összeg 15 százalékánál nagyobb mértékben nem csökkenı összegő, c) szolgáltatása az a) és b) pont rendelkezésétıl eltérıen mentes, ha a magánszemély - külön törvény szerint történı - rokkanttá nyilvánítása következtében válik a szolgáltatásra ogosulttá. 22. oldal

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2015. november 20-tól Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés az Egészségpénztárból... 2 IV. Átlépés

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Javasolt ALAPSZABÁLY 1. A Társaság cégneve A társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Rövidített

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerzıdés... 3 3.1. Szerzıdés megkötése... 3 3.2. A szerzıdés

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben