részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik"

Átírás

1 Figyelem! Önellenırzés A pénztártag november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magánnyugdíjpénztár részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik (Tbj. 65/A. ). Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 0808 számú havi bevalláshoz az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja törvény) az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Ekho tv.) az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (továbbiakban: Eho tv.) a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) a foglalkoztatás bıvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló évi CLXXX. törvény (továbbiakban: Fbtv.) a csıdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csıd tv.) a számvitelrıl szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) Kötelezettek köre: A munkáltató, a kifizetı (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minısülı magánszemély munkáltatót is) az állami foglalkoztatási szerv, a Magyarországon bejegyzett egyház, 1

2 a szakképzı iskolai tanulót tanulószerzıdés alapján foglalkoztató adózó, a Tbj. 56/A. (1) bekezdésben meghatározott, Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselıje vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott, illetıleg a kötelezettséget átvállaló, kirendelt munkavállalót foglalkoztató munkáltató, a megszőnı, az átalakuló, a felszámolás, végelszámolás alatt álló adózó. A bevallás benyújtásának módja, idıpontja: A bevallás benyújtására kötelezett adózó - a rá vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül - havi bevallást tesz, illetve adatot szolgáltat a magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggı valamennyi adóról, járulékokról (ideértve a magánnyugdíjpénztári tagdíjat is) és egyéb adatokról a tárgyhót követı hó 12-éig elektronikus úton 1. Az az adózó aki/amely az adóév során bármely hónapban ezen bevallás benyújtására volt köteles, az adóév minden ezt követı hónapjára akkor is bevallás benyújtására kötelezett, ha az adott hónapban adó- és/vagy járulék kötelezettsége adó-(adóelıleg-), és/vagy járulékalapot képezı kifizetés, juttatás hiányában nem keletkezett. 2 Azokban az esetekben, amikor az Art. a bevallás soron kívüli benyújtását írja elı, a bevallást akkor is be kell nyújtani, ha egyébként adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Abban az esetben, ha az adózónak az adott bevallási idıszakban kötelezettsége nem keletkezett, az adóbevallását akkor is be kell nyújtania, ha elızıleg, az adóév során bármely hónapban köteles volt ezt a bevallását benyújtani. Ilyenkor a bevallás fılapján jeleznie kell az adózónak, hogy a bevallási idıszakban kötelezettsége nem volt. Ez azt is jelenti, hogy a bevallás fılapján túl, a bevallás többi részét nem kell benyújtania. 1 Art. 31. (2) bekezdés 2 Art. 31. (6) bekezdés 2

3 A bevallás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Az Internetrıl letöltött nyomtatványkitöltı programmal készítendı 0808-as bevalláshoz a következıkre hívjuk fel a figyelmet. A 0808-as bevallást technikai okok miatt a nyomtatványkitöltı programban két résznyomtatványból kell összeállítani: a 0808A- és a 0808M-részbıl. A 0808A résznyomtatványból adózónként egyet, a 0808M résznyomtatványból az adózóhoz tartozó magánszemélyenként egyet-egyet kell kitölteni. A teljes (egyben beadandó) 0808-as bevallás elıállításához a szükséges résznyomtatványok összes lapjának kitöltése után meg kell hívni a 0808A nyomtatvány kitöltı programjában az Adatok menüpont alatt található összerendelés menüpontot. Az összerendelést követıen a 0808A résznyomtatványon levı (a 0808M alapján számítható) összeg mezık kitöltıdnek. A nyomtatvány mentése és bezárása ezt követıen megegyezik bármely más nyomtatványéval. Bevallás pótlása A évre vonatkozó, határidıig benyújtani elmulasztott bevallásokat is ugyanezen nyomtatványon, megfelelı adattartalommal kell pótolni. A korábbi idıszakra vonatkozóan, az adott évben rendszeresített bevallásnak megfelelı adattartalommal kell pótolni a bevallásokat (2006. évre idıszaktól függıen 0608, 06082, 06083, számú bevallás, évre számú bevallás). A pótlólagos bevallást az eredeti bevallás útmutatójában leírtak szerint kell elkészíteni. Javítás 3 Az adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és amennyiben az adóbevallás az adózó közremőködése nélkül nem javítható ki - megfelelı határidı tőzésével - az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. Az adózónak a hibalistában felsorolt hibák kijavítását követıen a bevallás teljes állományát újból be kell nyújtania, és a lap tetején lévı kódkockába be kell írnia az eredeti (javítani kívánt) bevallás 10 jegyő vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg. Utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet, csak az adóhatóság által jelzett hibák javíthatók. 3 Art. 34. (1) és (6) bekezdése 3

4 Helyesbítés Az állami adóhatóság által elfogadott alapbevallás után, ugyanarra az idıszakra csak helyesbítés nyújtható be. Helyesbítésrıl akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott bevallás bármely adat tekintetében téves, vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körő, vagy a vonatkozó bevallás idıszaka helytelen volt. Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása helyesbítés miatt történik, akkor az erre szolgáló helyre, X -et kell beírni. Akkor is helyesbítésrıl van szó, ha valamely magánszeméllyel kapcsolatos adatközlést bármely bevallási idıszakra pótlólag teljesíti az adózó. A helyesbítés lényege a magánszemélyre vonatkozó teljes adatcsere. Amennyiben a magánszemély jövedelem-, járulék adatainak valamelyikét kell helyesbíteni ( lapok valamely sora), akkor a magánszeméllyel kapcsolatos, a helyesbítéssel érintett idıszak valamennyi részletezı lapját kitöltve, ismételten be kell nyújtani. Értelemszerően pótlás esetén nincs elızmény bevallás az adott magánszemélyre nézve. Amennyiben olyan magánszemély adatait közölte az adott idıszakról benyújtott bevallásában, akivel kapcsolatosan bevallási kötelezettsége nem volt, azt a magánszemélyenkénti összesítı 0808M lapon a helyesbítésre vonatkozó kódkockában jelölt X -en túl, az alatta lévı sorban "T"-vel kérjük jelölni. Ebben az esetben az adott 0808M laphoz tartozó lapok egyes soraiban adatot közölni nem lehet. Értékadatok helyesbítése Értékadatnak tekintendı minden olyan adat, mely a es laptól a es lapig, a lapok I XXIII. részeiben szerepel. Ezen értékadatok bármelyikének helyesbítése során a helyes azonosító adatok feltüntetésével csak az adott személyre vonatkozó bevallást kell ismételten közölni. Az adott magánszemélyre vonatkozóan azonban nem csak az adott sorhoz kapcsolódó javított adatot kell feltüntetni, hanem a 0808M laphoz tartozó valamennyi lapot kitöltve ismételten be kell nyújtani. Fontos! Amennyiben az értékadatok helyesbítése adózói szintő kötelezettség változást eredményez, úgy a 0808-as bevallás tekintetében az önellenırzést is el kell végezni. 4

5 A január 1-je után keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások önellenırzésére is ezt a bevallást kell benyújtani, de az adóellenırzés jogerıs határozatával elıírt tételeket nem szabad a havi bevallásban szerepeltetni. (A és 2007 évben benyújtott bevallásokban elkövetett tévedések önellenırzését nem ezen, hanem idıszaktól függıen a 0608, 06082, 06083, 06084, illetve a számú bevalláson kell teljesíteni.) Önellenırzés 4 Amennyiben a helyesbítés egyúttal önellenırzésnek is minısül, úgy ezt a fılapon az erre szolgáló helyen X-szel jelezni kell. Önellenırzésnek minısül, ha az adózó az adót, adóalapot (járulékalapot) helyesbíti. 5 Önellenırzésnek csak az a helyesbítés minısül, amely során az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege adózói (nem magánszemély) szinten változik. Abban az esetben, ha a magánszemélyekkel összefüggésben az adott adóban (járulékban) bevallott és késıbb korrigált adókötelezettség változása különbözetének elıjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenırzés, "csupán" helyesbítés. Speciális esete az önellenırzésnek, amikor az adózó utólag észleli, hogy az eredetileg benyújtott bevallásában a magánnyugdíjpénztárat egyértelmően beazonosító adóhatósági azonosítót helytelenül tüntette fel. Tekintettel arra, hogy az egyes pénztárak külön adónemkódon kerülnek könyvelésre, a helyesbítés önellenırzés keretében történhet csak meg. Önellenırzésnek minısül továbbá az a helyesbítés is, amely során az adózót terhelı - magánszemélyhez nem köthetı - egyéb kötelezettség alapja, illetve a kötelezettség (adó, járulék) összege változik. Ebben az esetben természetesen csak az önellenırzést kell jelölni. Egy önellenırzéssel csak egy bevallási idıszakra vonatkozó adatok helyesbíthetık. Az ellenırzés megkezdésétıl a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált idıszak tekintetében - önellenırzéssel nem helyesbíthetı. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. 6 4 Art Art. 49. (1) bekezdése 6 Art. 49. (2) bekezdése 5

6 Önellenırzéssel csak azt az adót (adóalapot), járulékot lehet helyesbíteni, amely helyesbítésnek az együttes összege az forintot meghaladja. 7 Ha a munkáltató a munkáltatói adómegállapítást követıen feltárja, hogy a magánszemély jogszerő eljárása mellett az adót tévesen állapította meg, és a magánszemély vele még munkaviszonyban áll, az adómegállapítást módosítja, és az adókülönbözetet a magánszemély részére visszatéríti, illetıleg a következı kifizetéskor levonja. A munkáltató az adómegállapítás módosítását nyilvántartásba veszi, és egyidejőleg a módosított adómegállapításról igazolást állít ki a magánszemély részére. Ha az adókülönbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást, további hat hónapon át folytathatja. A munkáltató a levont, illetıleg visszatérített adókülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetıleg igényli vissza. A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra elıírt határidıt követı naptól a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenırzési pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania, és meg kell fizetnie. A munkáltató az önellenırzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül az adólevonási kötelezettség megsértésével összefüggı jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltatói adómegállapítás az Art. 28/B. (2) bekezdésben foglaltak miatt nem módosítható, úgy munkáltató a feltárt adókülönbözetrıl lehetısége szerint tájékoztatja a magánszemélyt. A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra elıírt határidıt követı naptól a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenırzési pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania és meg kell fizetnie. A munkáltató a bejelentési, önellenırzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül az adólevonási kötelezettség megsértésével összefüggı jogkövetkezmények alól. Ugyanazon idıszakra vonatkozó ismételt önellenırzés esetén X jelet kell a 0808A lap erre rendszeresített kódkockájába bejegyezni. Amennyiben az önellenırzéssel történı helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezendı adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenırzési pótlékot az önellenırzési bevallás benyújtásáig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. Nem kell önellenırzési pótlékot felszámítani, ha a munkáltató (kifizetı) az elektronikus havi adó- és járulékbevallást, a magánszemély hibás nyilatkozata miatt helyesbíti 8 önellenırzéssel. 7 Art. 50. (3) bekezdése 8 Art (7) bekezdés 6

7 Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetısége ugyanezen esedékesség idıpontjától nyílik meg. Az önellenırzést az önellenırizni kívánt idıszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Amennyiben az adózó a korábbi önellenırzése során hibásan számította ki és vallotta be a , -03, -04, -05-ös jelő önellenırzési lapokon az önellenırzési pótlék összegét, akkor annak helyesbítését is az említett jelő lapokon helyesbítheti. Az önellenırzési pótlék helyesbítése esetén kizárólag az önellenırzési pótlék bevallására szolgáló sor(ok)ban szerepeltethetı adat. Abban az esetben, ha a korábbi önellenırzési bevallásban feltüntetett önellenırzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív elıjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor(ok)ban. Az önellenırzéssel kapcsolatos további információk a as jelő lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. Jogkövetkezmények 9 A magánszemély 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követıen, de az adóhatóság felszólítását, ellenırzését megelızıen késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki. Amennyiben a munkáltató, illetıleg a kifizetı a magánszemélynek juttatott adó- és járulékköteles kifizetésrıl teljesítendı bevallásában hiányos, illetve valótlan adatokat közöl, vagy a bevallás benyújtását elmulasztja, a kiszabható mulasztási bírság felsı határa a bevallással érintett magánszemélyek számának, és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata. A bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejőleg az adóhatóság az adózót határidı tőzésével teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidı tőzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelezı, elızı határozatban elıírt határidıt az adózó elmulasztotta. Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható. 9 Art

8 Egyéb tudnivalók: A foglalkoztatónak minısülı egyéni vállalkozó ebben a bevallásban csak a kifizetıi, munkáltatói minıségben ıt terhelı kötelezettségeket tünteti fel, vagyis az általa foglalkoztatott biztosítottak (alkalmazottak, segítı családtagok stb.) adó, járulék és egyéb adatait közli. Az egyéni vállalkozói tevékenységet cselekvıképességének elvesztése miatt az egyéni vállalkozó nevében és javára folytató törvényes képviselı, továbbá az elhunyt egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységét folytató özvegye vagy örököse kötelezett az elızıek teljesítésére. Az Art. 33. (3)-(5) bekezdése alapján az elıtársaságnak a Szt. VII. fejezete szerinti sajátos beszámoló készítési kötelezettség esetében soron kívüli bevallási kötelezettséget határoz meg. A társas vállalkozás az elıtársasági idıszakra vonatkozóan is ezen a nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét. A számviteli törvény január 1-jétıl hatályos (VII. fejezet) 135. (6) bekezdése alapján nem kell az elıtársasági idıszakról, mint önálló üzleti évrıl beszámolót készíteni, ha ezen idıszak alatt az adózó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzése az üzleti év esetén az Szt. 11. (2) bekezdése szerint választott mérlegfordulónapjáig sor kerül. Ez esetben az elsı üzleti év a létesítı okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától, a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart. Ezt az elıírást a évben induló üzleti évrıl készített beszámolóra kell alkalmazni elsı ízben. A fentiek alapján az elıtársaság nem kötelezett a 0808-as bevallás benyújtására a létesítı okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától, ha az elıtársasági idıszakban adózó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg. A bejegyzés hónapjáról benyújtott bevallás kezdı napja ebben az esetben a hónap kezdı napja. Ha a létesítı okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napja és a bejegyzés napja azonos hónapban van, úgy a létesítı okirat keltének napja a bevallás kezdı napja. Megszőnésre vonatkozó szabályok 10 A felszámolási eljárás alatt álló adózók adóbevallásukat a Csıd tv. és az Art. rendelkezései szerint teljesítik: 10 Art. 33. (6) 8

9 - felszámolását rendelték el, a felszámolás kezdı idıpontját megelızı nappal, a felszámolás kezdı idıpontját követı 45 napon belül; - a felszámolás idıtartama alatt az általános szabályok szerint kell a bevallást teljesíteni; - a felszámolás befejezésekor a zárómérleg elkészítésének napját követı 30 napon belül kell a bevallást benyújtani; A végelszámolás alatt álló adózók - a tevékenységüket lezáró adóbevallást - a végelszámolás kezdı idıpontját megelızı nappal a végelszámolás kezdı idıpontját követı 30 napon belül; - a végelszámolás idıtartama alatt az általános szabályok szerint teljesíti az adózó a bevallási kötelezettségét; - a záró adóbevallást végelszámolás befejezésekor, a végelszámolást lezáró beszámoló cégbírósághoz történı elıterjesztésével egyidejőleg kell benyújtani. Ha az adózó felszámolási eljárás, vagy végelszámolás nélkül szőnik meg, vagy az adóköteles tevékenységét megszünteti, a megszőnés napjával kell benyújtani a záró bevallást. Ha az egyéni vállalkozói igazolványt vagy a tevékenység folytatásához szükséges engedélyt az arra illetékes hatóság jogerısen visszavonta, vagy vállalkozói igazolványát (engedélyét) az adózó visszaadta, a kifizetıi, munkáltatói minıségébıl eredı kötelezettségével kapcsolatban a megszőnés napjával kell a bevallást benyújtani. A bevallás a következıket tartalmazza: 0808M 0808A Az adózóra és a bevallás idıszakára vonatkozó adatokat tartalmazó fılap Az adózót terhelı - magánszemélyhez nem köthetı - kötelezettségek Magánszemélyenként közölt adatok összesítése adónemenként forintban, ezer forintban Önellenırzéshez használható lap Nyilatkozat arról, hogy az önellenırzésének indoka alaptörvényellenes vagy az Európai Unió kötelezı jogi aktusába ütközı jogszabály Magánszemélyenkénti összesítı lap (az adatközlés magánszemélyre vonatkozó azonosításra szolgáló része, valamint a magánszemély adatainak közlésére szolgál) A magánszemély adókötelezettségének számítása (az összevont adóalapba tartozó jövedelmek, a külön adózó jöve- 9

10 delmek közlése, az adó, adóelıleg számítása, valamint egyéb adatok, a százalékos egészségügyi hozzájárulás adatai), továbbá a évre megállapított, még fizetendı adó összegének elszámolása A jogviszonyra vonatkozó adatszolgáltatás A járulékokra vonatkozó kifizetések adatai Az ellátásokra vonatkozó adatok Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó adatok A START Programhoz kapcsolódó (START, START PLUSZ és START EXTRA) kártyával (a továbbiakban: kártyával) rendelkezı, és a tartósan álláskeresı személy foglalkoztatásával összefüggı adatok, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó adatok Az alkalmi munkavállaló könyvvel történı foglalkoztatás adatai Függelékek: 1. A es lapokon az alkalmazás minısége rovat kitöltése 2. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetési kódok 3. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság kódja 4. Járulékmértékek 5. A magánnyugdíjpénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai Mellékletek: 1. Az állampolgárság közléséhez az egyes országok kódját tartalmazó lista. 2. A korkedvezményre jogosító munkakörök. A melléklet 14 munkaköri fıcsoportot tartalmaz, a fıcsoporthoz tartozó konkrét munkakörök felsorolásával (pl.: föld alatt végzett munka, robbantókamra kezelı). Azonosítás (A) Blokk 0808A lap kitöltése A javítani kívánt bevallás vonalkódja Ezt az adatot csak elektronikus javító bevallás esetében kell kitölteni az adóhatóságtól kapott kiértesítı levélben feltüntetett vonalkód alapján. A bevallásban az azonosító adatokat a bevallási idıszak utolsó napjára vonatkozóan kell kitölteni. A borítólapon ügyintézıként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást összeállította, és aki a bevallás esetleges javításába bevonható. 10

11 A fılapon, amennyiben a levelezési címként postafiókot kíván megadni, akkor a közterület jellegéhez Pf -et kell írni, a postafiók számát a házszám rovatban kell feltüntetni. (B) Blokk Abban az esetben, ha a bevallást a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végzı, vagy kiküldetésben lévı munkavállalója (foglalkoztatottja) képviseletet ellátó személyként nyújtja be [Tbj. 56/A. (1) bekezdés], akkor az erre szolgáló helyen ezt "X" beírásával jelölni kell. Kizárólag a Munkaügyi Központ, illetve a Foglalkoztatási Hivatal az erre szolgáló kódkockában - az Art. 31. (2) bekezdés alapján a tárgyhót követı hó 12-éig történı bevallás benyújtásának tényét az 1-es szám beírásával, - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 102. (14) bekezdés alapján az elszámolt hónapot követı 20-áig történı bevallás benyújtásának tényét a 2-es szám beírásával jelöli. Ugyanitt kell feltüntetni arab számmal a tárgyidıszaki adóbevallási idıszakot is. A bevallás típusa A bevallás típusa kódkockában azt kérjük jelölni, hogy az adóbevallást az adózó felszámolás, végelszámolás, átalakulás, egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, egyéni ügyvéd és a szabadalmi ügyvivıi tevékenység, illetıleg a közjegyzıi szolgálat szüneteltetése, vagy egyéb megszőnés miatt nyújtja be. A kódkockába: felszámolás esetén "F", végelszámolás esetén "V", átalakulás esetén "A", szüneteltetés esetén "S", egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén "E", egyéb megszőnés esetén "M" betőjelet kérünk feltüntetni. Átalakulás esetén a bevallást a jogelıdre vonatkozóan 30 napon belül kell benyújtani. Ilyen esetben a bevallásnak tartalmaznia kell a jogelıd adószámát is. Amennyiben a jogutódlással történı megszőnés hónap közben történik, és a jogelıd kötelezettségeit a jogutód teljesíti, a jogutódnak két darab 11

12 0808-as bevallást kell benyújtania, egyet a jogutódlással történı megszőnés idıpontjáig 30 napon belül, egyet pedig az adott hónapból még fennálló idıszakra. Ez utóbbinál természetesen a jogelıd adószámát már nem kell szerepeltetni. A bevallás fajtája Felszámolási eljárás esetén a bevallás fajtája kódkockába kérjük beírni, hogy az adózó az eljárás megkezdésére vonatkozó bevallást nyújtja be, ez esetben a kódkockába írjon "1"-t, vagy ha az eljárás idıtartama alatti bevallását nyújtja be, a kódkockába "2"-t kell írnia. Az eljárás befejezésekor a kódkockába írjon "3"-t. Ha a felszámolási eljárás bevallási idıszakon belül kezdıdik, akkor két adóbevallást kell az adózónak benyújtania: a bevallási idıszak kezdı napjától a felszámolás kezdı idıpontját megelızı napig, ilyenkor a kódkockába "1"-t, majd a felszámolás kezdı idıpontjától a bevallási idıszak végéig egy újabb nyomtatványt kell kitölteni, ekkor a kódkockába 2 -t kell írni. Végelszámolás esetén is az elızıekben ismertetett jelöléseket kell alkalmazni. A es és a tıl a ös lapok kitöltése A bevallás adatait az adónemenként meghatározott összesített sorok d oszlopaiban, az elınyomott ezer forint szöveg figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni. A magánszemélyhez nem köthetı kötelezettségek esetében is alkalmazni kell a kerekítési szabályt. A kerekítésbıl származó különbözetet az adózó csak az adóéven belül, a következı adómegállapítási idıszak ugyanazon adó összegénél a kerekítést megelızıen korrekciós tételként veszi figyelembe. Ha a megállapított adó összege az forintot nem éri el, akkor az adózó az elızı megállapítási idıszaktól számított halmozott összeget a következı bevallásában annak a megállapítási idıszaknak a kötelezettségeként tünteti fel, amelyben az forintot elérte. A es lapon kell feltüntetni mindazon, az Szja törvény, az Flt., illetve az Eho tv. alapján a kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó, a munkáltatót terhelı munkaadói járulék, valamint egészségügyi hozzájárulás összegét a tábla szerinti bontásban, melyeket nem tartalmaznak a részletezı táblák. A es lap kitöltése 1. sor: Személyi jövedelemadó összesen 12

13 Ebben a sorban kell feltüntetni az Szja törvény alapján a kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó együttes összegét. 2. sor: Társasházaknak kifizetett jövedelembıl levont forrásadó Ebben a sorban kell feltüntetni az 1. sorból kiemelve az Szja törvény 75. (6) bekezdése alapján a társasház részére kifizetett adóköteles öszszegbıl levont személyi jövedelemadót. A kifizetınek meg kell állapítania, és le kell vonnia az adót. (Pl.: a társasházi közös tulajdonban álló helyiség kifizetı részére történı bérbeadásából származó jövedelem.) 3. sor: Az egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni az 1. sorból az összevont adóalapba tartozó jövedelmekbıl (például a magánszemélyt csıd, felszámolás, végelszámolás keretében megilletı tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék és más hasonló járadékjellegő követelés, valamint a magánszemélyt megilletı, a jövedelmet helyettesítı felelısségbiztosítási kártérítés egy összegben való megváltása esetén a kifizetett összegekbıl és a kisösszegő kifizetésekbıl) levont adó, adóelıleg összegét is. 4. sor: A kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó összesen Ebben a sorban kell szerepeltetni az 1. sor összegébıl az Szja törvény 65., /A. -ok, a 74/A., a 76., valamint az Art. 4. számú mellékletében meghatározott osztalékjövedelemre elıírtak szerint a kifizetıt terhelı összes személyi jövedelemadó kötelezettséget. 5. sor: Reprezentáció, üzleti ajándék utáni 54%-os adó Ebben a sorban kell feltüntetni a 4. sor összegébıl a reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó értékő üzleti ajándék miatti, az Szja törvény 69. (8) bekezdése szerint számított személyi jövedelemadó-kötelezettség összegét. A reprezentáció és a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok adóköteles része után az 54%-os kulccsal meghatározott adókötelezettséget évi egy alkalommal kell teljesíteni, kivéve az elıtársaságot. Az adókötelezettség alá esı érték után az adót az adóévben (üzleti évben) elszámolt összes bevétel megállapításának hónapjának kötelezettségeként kell bevallani. Amennyiben például az adózónak a évi bevételét, illetve ennek alapján az adót május 31-éig kell megállapítani, akkor a évi es számú lapon május hónapra az 5. soron kell bevallani az adókötelezettségét. 13

14 Az egyéni vállalkozó az adóév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be 54%-os kulccsal, ezen a címen keletkezett kötelezettségét. Értelemszerően a naptári évtıl eltérı üzleti évet választott adózók is évente egy alkalommal teljesítik kötelezettségüket az elszámolt éves bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként. 6. sor: A természetbeni juttatások után a kifizetıt terhelı 54%-os személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell szerepeltetni a 4. sorból az Szja törvény 69. -ában tételesen felsorolt természetbeni juttatások kivéve az 5. sorban feltüntetett reprezentáció és üzleti ajándék utáni, a kifizetıt terhelı 54%-os adót. 7. sor: Cégautó-adó Ebbe a sorba a 4. sorból az Szja törvény alapján a cégautó miatt a kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó-kötelezettség összegét kell beírni. Az egyéni vállalkozó kifizetıi minıségében kötelezett itt bevallani a cégautóadót. Az Szja törvény 70. (9) bekezdése g) pontja szerinti kötelezettségét az egyéni vállalkozónak nem itt, hanem a 0853-as bevallása részeként kell teljesítenie. 8. sor: Más, a kifizetıt terhelı személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell bevallani a 4. sorból a kamatkedvezménybıl származó jövedelem utáni, az adómentes kifizetések korlátozására tekintettel keletkezı, kifizetıt terhelı 44%-os személyi jövedelemadót, valamint az adóköteles nyeremény ha az nem tartozik a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá utáni személyi jövedelemadót is. 9. sor: A külföldi illetıségő magánszemélyt terhelı személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell bevallani a 4. sorból a külföldi illetıségő magánszemély részére kifizetett (juttatott) osztalék (osztalékelıleg) jövedelmet terhelı adó összegét. Abban az esetben, ha a külföldi illetıségő magánszemély az illetıségigazolást az adózó bevallásának benyújtásáig nem mutatja be, a kifizetéskor le nem vont adót adózónak az adóév utolsó hónapját érintı kötelezettségként kell bevallania és megfizetnie. A bevallás benyújtását követıen bemutatott illetıségigazolás alapján, adózó az elévülési idın belül a es lapon, önellenırzéssel helyesbítheti kötelezettségét. A magánszeméllyel kapcsolatos adatszolgáltatást a 08K79. számú lap adattartalma szerint kell teljesíteni. A külföldi illetıségő magánszemély az Art. 4. számú melléklete 5. és 6. pontjában leírtak szerint adó-visszatérítést kezdeményezhet, ha a 10 és/vagy 25%-os kulccsal levont osztalékelıleg adója magasabb, mint az 14

15 osztalékká vált rész adója, azaz ilyen esetben önellenırzésre nincs lehetıség. 10. sor: A kamatjövedelmet terhelı 20%-os személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell bevallani a 4. sorból az Szja törvény 65. szerinti kamatjövedelem után levont 20%-os adó összegét, a jövedelem megszerzésének idıpontja szerinti hónap kötelezettségeként. Bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), folyószámla, bankszámla követelés-egyenlege (kivéve, amelyet az Szja törvény 65. (5) bekezdése szerint nem kell figyelembe venni) esetében a jövedelem megszerzésének idıpontja az a jóváírási és/vagy tıkésítési nap, amikor a magánszemély és a hitelintézet között fennálló, nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerzıdés szerint vállalt feltételek teljesülnek. Nyereménybetét esetén, a nyereménybetét-számlán történı jóváírás napjának hónapja lesz a kötelezettség hónapja. Az elızıekbe nem sorolható esetekben, a bevallási kötelezettség hónapja, az átutalás vagy postára adás, vagy a magánszemély számára (javára) történı birtokba adás napjának hónapja lesz. Az Szja tv. 65. (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben, a szövetkezet tagja által a szövetkezetének nyújtott tagi kölcsön kamatának (ideértve a szövetkezeti célrészjegy után a szövetkezet által fizetett kamatot is) azon része, amely a felszámítás idıszakában érvényes jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5 százalékával haladja meg, szintén kamatjövedelem. Abban az esetben, ha az Szja tv. 65. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kamatmértéket meghaladóan, vagy az elıírt feltételektıl eltérıen jut kamatként megszerzett bevételhez a magánszemély, úgy az a magánszemély egyéb jövedelme és a es lap 409. sorába írandó január 1-jétıl a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési idıtartam lejárta elıtti megszőnése miatt megilletı összegbıl, a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész kamatjövedelemnek minısül. Minden olyan esetben, amikor az Szja tv. 65. (1) bekezdésében meghatározott feltételektıl eltérıen juttat bevételt a kifizetı, a bevétel adókötelezettségének jogcímét, a felek (azaz a magánszemély és a kamatjövedelmet juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell megállapítani, és ennek megfelelıen kell az adókötelezettséget teljesíteni. 15

16 A magánszemély által külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelembıl az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani, levonni és az MNB hivatalos, a megszerzés idıpontjában érvényes devizaárfolyamán forintra átszámítva kell megfizetni és bevallani. Amennyiben a külföldi pénznem nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, úgy az MNB által közzétett a megszerzés idıpontjában, euróban megadott árfolyamot kell az átszámításhoz alapul venni. A szeptember 1-jétıl hatályos rendelkezések alkalmazása a következı: - a augusztus 31-éig megkötött betét, folyószámla-, bankkártyaés takarékbetét-szerzıdések esetén, a augusztus 31-ét követıen induló elsı teljes kamatperiódusra jóváírt (kifizetett) kamatra kell elıször alkalmazni; - a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tıkepiacról szóló évi CXX. törvényben ilyenként meghatározott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, átruházásakor elért bevételre, az értékpapír augusztus 31-ét követı megszerzése esetén kell alkalmazni; - a biztosítási szerzıdéshez főzıdı maradékjogból és lejárati szolgáltatásból származó jövedelemre, a augusztus 31-ét követıen megkötött biztosítási szerzıdésekre kell alkalmazni. Minden más esetben feltéve, hogy a kamatjövedelem keletkezésének alapjául szolgáló ügyletet, szerzıdést augusztus 31-éig megkötötték az ügylet, szerzıdés alapján, a augusztus 31-ét követıen elsıként megszerzett bevételre az Szja törvény augusztus 31-én hatályos 65. -át kell alkalmazni. 11. sor: Önkormányzat által fizetendı 33, illetıleg 8 százalékos személyi jövedelemadó Ebben a sorban kell az önkormányzatoknak a 4. sorból feltüntetniük az Szja törvény 74/A. (5) bekezdése alapján fizetendı személyi jövedelemadó kötelezettségét. 12. sor: A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás Ez a sor szolgál a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás a 4. sorból az Szja törvény 71. (4) és (5) bekezdése alapján fizetendı 54%- os személyi jövedelemadó kötelezettség feltüntetésére. A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás után az adót, a munkáltató az adóévet követı május hónapjának kötelezettségeként állapítja 16

17 meg, és a kifizetıre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg, valamint a megállapítás hónapját követı hónap 12-éig vallja be. 13. sor: A természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelı munkaadói járulék 11 Ebben a sorban kell feltüntetni a - magánszemélyhez nem köthetı - természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelı munkaadói járulék összegét. 14. sor: A természetbeni és/vagy adóköteles béren kívüli juttatások személyi jövedelemadóval növelt összege után a foglalkoztatót terhelı nyugdíjbiztosítási járulék Ebben a sorban kell feltüntetni a - magánszemélyhez nem köthetı - természetbeni juttatások után a foglalkoztatót terhelı nyugdíjbiztosítási járulék összegét. 15. sor: A természetbeni és/vagy adóköteles béren kívüli juttatások személyi jövedelemadóval növelt összege után a foglalkoztatót terhelı természetbeni egészségbiztosítási járulék Ebben a sorban kell feltüntetni a - magánszemélyhez nem köthetı - természetbeni juttatások után a foglalkoztatót terhelı természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét. 16. sor: A természetbeni és/vagy adóköteles béren kívüli juttatások személyi jövedelemadóval növelt összege után a foglalkoztatót terhelı pénzbeli egészségbiztosítási járulék Ebben a sorban kell feltüntetni a - magánszemélyhez nem köthetı - természetbeni juttatások után a foglalkoztatót terhelı pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét. 17. sor: Egészségügyi hozzájárulás (25%) Ebben a sorban kell feltüntetni a - magánszemélyhez nem köthetı - 25%- os mértékő egészségügyi hozzájárulás összegét. 18. sor: Egészségügyi hozzájárulás (11%) Ebben a sorban kell feltüntetni a - magánszemélyhez nem köthetı - 11%- os mértékő egészségügyi hozzájárulás összegét. A es lapok kitöltése A lapok szolgálnak a magánszemélyenként teljesített bevallási adatok összesítésére. Az adatokat forintban kell összesíteni, 11 Flt

18 majd ezt követıen az adott adónemenként, az erre szolgáló sorokba, ezer forintra kerekítve kell a kötelezettségeket beírni A magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a tagdíj-kiegészítést forintban kell bevallani és megfizetni. A es lap kitöltése Személyi jövedelemadó (Adónemkód 103) A sorokban kell közölni a magánszemélyenként elkészített bevallási lapokból összesített sorokat. A 30. sorba az összevont adóalapot terhelı, levont személyi jövedelemadó összegét, azaz, a 418. sorok b és a 478. sorok a oszlopainak együttes öszszegét kell beírni. A 31. sor szolgál a külön adózó jövedelmek adóalapját terhelı adó összegének az összesítésére a 439. sorok e oszlopaiban szereplı összegek összesítésére. A 32. sorban az osztalékelıleget terhelı adó összegét kell feltüntetni, mely a 448. és/vagy 449. sorok a oszlopainak együttes összege. A évi munkáltatói adómegállapítást követıen az adott hónapban levont és/vagy pénztárba befizetett összeg elszámolása (Adónemkód 103) 33. sor: A as lapok 504. sorának a oszlopába írt, levont és/vagy a pénztárba befizetett különbözet összegét kell e sor c oszlopában összesítve közölni. Ez a sor azt az összeget tartalmazhatja legfeljebb, mely az adott hónapban levonásra került az Art a elıírásai szerint. A évi adómegállapításra tekintettel a magánszemély részére visszafizetett összeg (Adónemkód 103) 34. sor: A as lapok 494. sorainak b oszlopába írt, a magánszemély részére az adómegállapításra tekintettel visszafizetett összegeket összesítve kell e sor c oszlopába beírni. Ezzel kell korrigálni a 35. sorba kötelezettségként beírandó összeget. Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen (Adónemkód 103) 18

19 35. sor: A bevallás sorainak összegét korrigálni kell a 34. sorba írt öszszeggel, azaz a 34. sor összegét le kell vonni és a különbözetet (amely lehet + - ) a 35. sor c oszlopába beírni. A 35. sor c oszlopában levı összeget ezer forintra kerekítve kell átírni a d oszlopba. Az összevont adóalapot terhelı, megállapított és levont különadó-elıleg összege (Adónemkód 198) A bevallás 36. sor c oszlopa szolgál a különadó-elılegek összesítésére. A évi adómegállapítást követıen, az adott hónapban levont vagy a pénztárba befizetett különadó összege (Adónemkód 198) 37. sor: A as lapok 507. sorának a oszlopába írt, levont és/vagy a pénztárba befizetett különbözet összegét kell e sor c oszlopában összesítve közölni. Ez a sor azt az összeget tartalmazhatja legfeljebb, mely az adott hónapban levonásra került az Art a elıírásai szerint. A évi adómegállapításra tekintettel a magánszemély részére visszafizetett különadó összege (Adónemkód 198) 38. sor: A as lapok 498. sorainak b oszlopába írt, a magánszemély részére az adómegállapításra tekintettel visszafizetett összegeket összesítve kell e sor c oszlopába beírni. Ezzel kell korrigálni a 39. sorba kötelezettségként beírandó összeget. Az adott hónap különadó kötelezettsége összesen (Adónemkód 198) 39. sor: A bevallás sorainak összegét korrigálni kell a 38. sorba írt öszszeggel, azaz a 38. sor összegét le kell vonni és a különbözetet (amely lehet + - ) a 39. sor c oszlopába beírni. A 39. sor c oszlopában levı összeget ezer forintra kerekítve kell átírni a d oszlopba. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletı bevételek A sorok c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapokból összesített sorok adatait kell beírni. 51. sor: Ennek a sornak a c oszlopába a sorok c oszlopainak öszszesített adatait kell beírni, csökkentve az 50. sor c oszlopának adatával, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átírni a d oszlopba. 52. sor: A korkedvezmény-biztosítási járulék összege 19

20 Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 569. sorok c oszlopainak adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. A es lap kitöltése Az Egészségbiztosítási Alapot megilletı bevételek A sorok c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapokból összesített sorok adatait kell beírni. 68. sor: Ennek a sornak a c oszlopába a sorok c oszlopainak öszszesített adatait kell beírni, csökkentve a 67. sor c oszlopának adatával, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átírni a d oszlopba. Egyéb kötelezettségek 77. sor: A munkaadói járulék összesen (Adónem kód 144) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 571. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 78. sor: A munkavállalói járulék összesen (Adónem kód 145) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 573. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 79. sor: A vállalkozói járulék összesen (Adónem kód 185) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 575. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 80. sor: A START-kártyával rendelkezıkre vonatkozó 15%-os mértékő kötelezettség (Adónem kód 186) Ennek a sornak az a oszlopába a 644. sorokhoz tartozó - 01-es vagy 07- es foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetési kóddal jelölt magánszemélyek számát kell összesíteni. A c oszlopba a fenti kódok figyelembevételével, a 644. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 81. sor: A START-kártyával rendelkezıkre vonatkozó 25%-os mértékő kötelezettség (Adónem kód 186) 20

21 Ennek a sornak az a oszlopába a 645. sorokhoz tartozó 01-es vagy 07- es foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetési kóddal jelölt magánszemélyek számát kell összesíteni. A c oszlopba a fenti kódok figyelembevételével, a 645. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 82. sor: A START PLUSZ kártyával rendelkezıkre vonatkozó 15%-os mértékő kötelezettség (Adónem kód 186) Ennek a sornak az a oszlopába a 644. sorokhoz tartozó 11-es vagy 12- es foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetési kóddal jelölt magánszemélyek számát kell összesíteni. A c oszlopba a fenti kódok figyelembevételével, a 644. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 83. sor: A START PLUSZ kártyával rendelkezıkre vonatkozó 25%-os mértékő kötelezettség (Adónem kód 186) Ennek a sornak az a oszlopába a 645. sorokhoz tartozó - 11-es vagy 12- es foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetési kóddal jelölt - magánszemélyek számát kell összesíteni. A c oszlopba a fenti kódok figyelembevételével, a 645. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 84. sor: A START EXTRA kártyával rendelkezıkre vonatkozó 0%-os mértékő kötelezettség (Adónem kód 186) Ennek a sornak az a oszlopába a 643. sorokhoz tartozó - 13-as vagy 14- es foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetési kóddal jelölt - magánszemélyek számát kell összesíteni. A c oszlopba a fenti kódok figyelembevételével, a 643. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni (nulla forint kötelezettség). 85. sor: A START EXTRA kártyával rendelkezıkre vonatkozó 15%-os mértékő kötelezettség (Adónem kód 186) Ennek a sornak az a oszlopába a 644. sorokhoz tartozó - 13-as vagy 14- es foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetési kóddal jelölt - magánszemélyek számát kell összesíteni. A c oszlopba a fenti kódok figyelembevételével, a 644. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 86. sor: A START Programhoz kapcsolódó (START, START PLUSZ, START EXTRA) kártyával rendelkezıkre vonatkozó 15 és/vagy 25%- os mértékő kötelezettség 21

22 Ennek a sornak a c oszlopába a sorok c oszlopainak összesített adatát kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 87. sor: Százalékos mértékő egészségügyi hozzájárulás (Adónem kód 152) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 462., 464. sorok c és az 510. sorok a oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 88. sor: Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidıben foglalkoztatott után (Adónem kód 153) Ennek a sornak az a oszlopába az 586. sorokhoz tartozó, teljes munkaidıben foglalkoztatott magánszemélyek számát kell összesíteni. Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 586. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 89. sor: Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidıben foglalkoztatott után (Adónem kód 153) Ennek a sornak az a oszlopába az 587. sorokhoz tartozó, részmunkaidıben foglalkoztatott magánszemélyek számát kell összesíteni. Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 587. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 91. sor: Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen (Adónem kód 153) Ennek a sornak a c oszlopába a sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, csökkentve a 90. sor c oszlopának adatával, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átírni a d oszlopba. A as lap kitöltése 92. sor: A kifizetıt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás (20%) összesen (Adónem kód 190) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 611. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 93. sor: A 92. sorból az egészségbiztosítási járulék rész (Adónem kód 190) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 612. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 22

23 94. sor: A 92. sorból számított nyugdíjbiztosítási járulék rész (Adónem kód 190) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 613. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 95. sor: A nyugdíjas vagy járulékfizetési felsıhatár túllépés esetén a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás (Adónem kód 193) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 614. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 96. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás (15%) (Adónem kód 191) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 615. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba. 97. sor: A 96. sorból számított nyugdíjjárulék rész (Adónem kód 191) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 617. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 98. sor: A 96. sorból számított természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (Adónem kód 191) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 618. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni. 99. sor: A magánnyugdíjpénztár tag magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás összesen (15%) (Adónem kód 195) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 619. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekítve kell átvezetni a d oszlopba sor: A 99. sorból számított nyugdíjjárulék rész (Adónem 195) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 621. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni sor: A 99. sorból számított természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (Adónem 195) Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 622. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni sorok: A 99. sorból tagdíj rész (Adónem 195) 23

24 Ezeknek a soroknak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 623. sorok c oszlopainak összesített adatait adónemkód helyesen, pénztáranként kell beírni sor: Az EGT tagállamban biztosított személytıl levont egyszerősített közteherviselési hozzájárulás Ennek a sornak a c oszlopába a magánszemélyenként elkészített bevallási lapok 624. sorok c oszlopainak összesített adatait kell beírni, majd ezt az összeget ezer forintra kerekíve kell átvezetni a d oszlopba. A ös lapok kitöltése sorok: Tagdíj kötelezettségek Ezekben a sorokban az egyes magánnyugdíjpénztárakat megilletı tagdíj, a foglalkoztató által vállalt valamint a pénztártag által vállalt tagdíj kiegészítés összesített adatát kell szerepeltetni. A magánszemélyenként elkészített bevallási lapok összesített sorinak adatát pénztáranként, adónemkódra rendezetten kell beírni. A tagdíj összesítése: adónemkód helyesen, pénztáranként az 560. és az 593. sorok c oszlopaiban feltüntetett adatok. Példa a 130. sor kitöltéséhez: az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárat megilletı tagdíjat úgy kell összesíteni, hogy a magánszemélyenként elkészített bevallásból az elızıekben meghatározott sorokban a 261-es adónemkódon feltüntetett tagdíjakat kell összeadni. A foglalkoztató által vállalt tagdíj kiegészítés összesítése: adónemkód helyesen, pénztáranként az 561. és az 594. sorok c oszlopaiban feltüntetett adatok. A pénztártag által vállalt tagdíj kiegészítés összesítése: adónemkód helyesen, pénztáranként az 562. és az 595. sorok c oszlopaiban feltüntetett adatok. A ös lapok kitöltése Önellenırzés esetén a vonatkozó sorokban az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét, továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség összegének különbségét kell feltüntetni! 24

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-elıtakarékossági számla vezetıjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2011. évben befizetett (átutalt), illetıleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét Kitöltési útmutató Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 23. (6) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2012. évi adatszolgáltatása 12K59-es számú nyomtatvány

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2012. évi adatszolgáltatása 12K59-es számú nyomtatvány Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2012. évi adatszolgáltatása 12K59-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. III. FEJEZET: A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 1. A helyi adókról

Részletesebben

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról 1 8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről

Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a kifizető az adóévet követő év január 31-éig (2016. február 1-éig) köteles teljesíteni. 3

Az adatszolgáltatást a kifizető az adóévet követő év január 31-éig (2016. február 1-éig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 15K72 jelű, adatszolgáltatás a magánszemélyek részére a 2015. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - A személyi

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1492. számú bevallásához Jogszabályi háttér A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Az elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. Fogyasztói ár: 85,- Ft (ÁFÁS ÁR) NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS a szõlõbor után fizetendõ, illetve visszaigényelhetõ

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1371. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1371. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1371. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2013. évben megszüntető, az átalakulással megszünő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját és a kisvállalati adót

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben