Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan"

Átírás

1 Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma és dátuma: EN-III/ÉA-245/2009 Alapkezelı Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fı u. 14.) Vezetı forgalmazó UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelı UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy az alap tıkéjének egy részét származtatott ügyletekbe fekteti ezért kockázati szintje a szokásostól eltérı Az Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap esetében a származtatott ügyletek nettó pozíciójának összértéke az alap saját tıkéjének legfeljebb 105%-a november 27. 1

2 AJÁNLÁS Tisztelt Befektetı! Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából az Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapot választotta. Bízunk benne, hogy eredményességünk folytán hosszú távon befektetıink között üdvözölhetjük. Jelen dokumentum a törvény által elıírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kezelt befektetési alapok sorába tartozó Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ( Alap ) jellemzıit, illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának szabályait. Jelen dokumentum egységes szerkezetben, a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény által elıírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Alapkezelı Zrt., mint befektetési alapkezelı által kezelt befektetési alapok sorába tartozó és nyilvános forgalombahozatal keretében létrehozott és az UniCredit Bank Hungary Zrt. által forgalmazott Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap elnevezéső, nyíltvégő értékpapír befektetési alap jellemzıit, illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának, folyamatos forgalmazásának szabályait. Jelen Tájékoztató figyelmes áttanulmányozása folytán megfelelı képet kaphat, hogy az Alapba történı befektetésével mi történik, mit várhat tıle, illetve milyen kockázatokkal kell számolnia. Amennyiben kérdése merülne fel a befektetéssel kapcsolatban, ügyintézıink készséggel adnak felvilágosítást a forgalmazási helyeken. Ezúton is sikeres befektetést kívánunk Önnek. PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2

3 BEVEZETÉS, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, AZ ALAP ÁTALAKULÁSA 1. A Tájékoztató célja Jelen Tájékoztató és az annak részét képezı Alapkezelési Szabályzat a határozott futamidıre, zártvégő és nyilvános alapként létrejött HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alap (nyilvántartási száma: ) ( Alap ) Tpt (6) bekezdése szerinti átalakulási tájékoztatója, s egyben az átalakulás után az Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap elnevezést viselı, nyíltvégő, nyilvános, határozott futamidejő Alap Tpt (1) bekezdése szerinti nyilvános tájékoztatója is, amely a Tpt (1) bekezdésének megfelelıen magában foglalja az átalakulással összefüggésben módosított Alapkezelési Szabályzatot is. 2. Az Alap átalakulásának indoka, feltételei 2.1 Az Alap átalakulásának indoka Az Alap átalakulásával elérni kívánt cél annak lehetıvé tétele, hogy a Befektetık maguk dönthessenek arról, hogy az Alapba történı befektetésüket - a Tájékoztató I.13. pontjában is részletezett adóelıny figyelembevételével - továbbra is fenn kívánják-e tartani, s maguk válasszák meg az Alap február 1-re módosított futamidején belül azt a tetszıleges idıpontot, amikor hozzá kívánnak jutni befektetésükhöz a Befektetési Jegyek visszaváltása révén. Amennyiben az Alap átalakulása nem történne meg legkésıbb az eredeti határozott futamidı lejárta napjáig, úgy automatikusan az Alap törlésére, illetve megszőnésére kerülne sor a Tpt a) pontja értelmében az Alap határozott futamidejének lejáratára tekintettel. Az Alap megszőnése szükségszerően azt jelentené, hogy az Alap vagyona a Befektetık között felosztandó lenne a határozott futamidı lejárta napján az általuk tulajdonolt Befektetési Jegyek össznévértékének a felosztandó tıkéhez való arányában. 2.2 Az átalakulás feltételei, a változások összefoglalása Az átalakulás elhatározása és felügyeleti jóváhagyása Az Alap december 30. napi átalakulását az Alapkezelı Igazgatósága a november 9-én 35/2009. (XI.09.)-es számú határozatával határozta el. Az átalakulást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a november 27. napján meghozott, EN-III/ÉA-245/2009 számú határozatával hagyta jóvá, e határozattal jóváhagyva egyben az Alap Kezelési Szabályzatának módosítását és engedélyezve a nyíltvégővé alakult Alap Befektetési Jegyei folyamatos forgalmazásának alapját képezı, módosított Tájékoztató és a nyilvános ajánlattétel közzétételét. 3

4 2.2.2 Az átalakulás napja Az átalakulás napja december 30., amely az Alap kibocsátási tájékoztatójában meghatározásra került határozott futamidejének lejárati napja. Az átalakulás azt eredményezi, hogy az Alap Tpt a) pontján alapuló törlésére, azaz megszőnésére nem kerül sor, ehelyett az eredetileg lejárat napjaként meghatározott nappal kezdetét veszi az átalakult Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása, melynek keretében a Befektetıknek módjuk van szabadon megválasztani, az Alapba történı befektetésüket - az átalakult alap február 1-ig meghosszabbított lejáratáig - mely idıpontig kívánják fenntartani. Az átalakulás napjaként meghatározott december 30. utáni elsı munkanap, azaz december 31. az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazásának elsı forgalmazási napja is, azaz az elsı olyan nap, amelyen a Befektetı a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása keretében történı visszaváltására megbízást adhat a Forgalmazónak, az erre az Alapkezelési Szabályzat (14) pontjában meghatározott feltételek szerint Az Alap átalakulással érintett jellemzıi Hangsúlyozzuk, hogy az Alap december 30-i átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a már a nyilvántartásba vételével létrejött Alap nyilvántartásba vételkor kibocsátott egyetlen sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzıi módosulnak. Az átalakulás a Tpt (1) bekezdésében meghatározott jellemzık közül az alábbiaknak az átalakulás napjával december 30- án történı, egymással összefüggı változását jelenti: Az Alap új név alatt zártvégő alapból nyíltvégő alappá alakul át. Befektetési jegyei minden banki munkanapon vásárolhatók és visszaválthatóak. Az Alap vagyonát, az átmeneti idıszakban december 31. és január 31. között pénzpiaci eszközökben tartja. Az Alap új opciós befektetés politikája február 1-jén indul, aminek része a december 30. napi egy befektetési jegyre jutó eszközértékre szóló, a lejárat napjára vonatkozó tıkevédelem is, amit az alap új befektetési politikája biztosít. Amennyiben az Alap február 1-jei nettó eszközértéke nem éri el az 500 millió forintot, az Alap megszőnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetık között a február 1-jén birtokukban lévı befektetési jegy darabszámok arányában. Ennek a kitételnek az az oka, hogy az új befektetési politika részben származékos eszközökön keresztül kerül megvalósításra, s a nemzetközi gyakorlatban ilyen eszközöket 2 millió eurós vetítési alap ( notional ) alatti méretre nem, vagy csak kedvezıtlen feltételekkel hoznak létre. Ilyen esetben viszont éppen az alap új befektetési politikájának pénzügyi indokoltsága szőnne meg, illetve sérülne. Amennyiben az alap tıkemérete február 3-án meghaladja az 500 millió forintot, indul az alap új befektetési politikája, futamideje meghosszabbodik, az átalakult alap lejárata február 1. 4

5 3. Felelısség a Tájékoztatóért Jelen Tájékoztató, melynek az Alapkezelési Szabályzat is a részét képezi, a magyar jog, különösen a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései alapján a Befektetıknek nyújt az Alapról és az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek nyilvános forgalmazásáról tájékoztatást. A Tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza az Alap forgalomba hozott Befektetési jegyeirıl szóló információkat, valamint az Alap Kezelési Szabályzatát. A Törvény a következıképpen rendelkezik az Alap Tájékoztatójáról és Kezelési szabályzatáról: 236. (1) A befektetési alap kezelése során az alap kezelésének különös szabályait a 16. számú mellékletnek megfelelı a Felügyelet által jóváhagyott - kezelési szabályzatba kell foglalni, amely az alapkezelı és a befektetık közötti általános szerzıdési feltételeket tartalmazza. A befektetı a befektetési jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket. (2) Az alapkezelı az alap mőködtetése során a befektetı érdekében a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelıen köteles eljárni. (3) A befektetési alapkezelı az egyenlı elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetık tekintetében. Nem jelenti ezen elv sérelmét az ugyanazon alapon belüli különbözı befektetési jegy sorozatokat alkotó befektetési jegyek által megtestesített jogok és kötelezettségek sorozatonkénti különbözısége és a befektetési alapkezelı ennek megfelelı, a jogszabályokkal és az alap kezelési szabályzatával összhangban álló eljárása. (4) A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetıvé teszi a befektetési alap mőködésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. (5) A nyilvános alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelı költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre Felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabálymódosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, e) az alapkezelı illetıleg letétkezelı vezetı állású személyei körében, a forgalmazó cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. 5

6 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetıleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetıleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek, a valóságnak megfelelınek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelısségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelıs valamennyi személy köteles külön aláírt felelısségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a hirdetmény közzétételétıl számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során nem vizsgálta a Tájékoztatóban foglalt adatok hitelességét és nem vállal felelısséget a Tájékoztatóban, vagy az Alapkezelési Szabályzatban foglalt információk valódiságáért. Jelen dokumentum a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, mint a Kibocsátó nevében eljáró befektetési alapkezelı által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság és az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Vezetıforgalmazó a jelen Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár 6

7 megtérítéséért egyetemlegesen felelnek, amely tényt a Tájékoztató végén aláírásukkal erısítenek meg. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó nevében eljáró jogi személy felel. Az Alapkezelı tevékenységét a befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény (Bat.) elıírása szerint, az Állami Értékpapír- és Tızsdefelügyelet (ÁÉTF) /1992 számú engedélye alapján kezdte meg 1992-ben, jelenleg pedig a Törvény alapján végzi, birtokában van továbbá minden olyan hatósági engedélynek, melyet a jogszabályok elıírnak egy Alap létrehozásához és kezeléséhez. Az Alapkezelı a magyar számviteli szabályok értelmében minden évben pénzügyi beszámolót készít. Az utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegét és eredmény-kimutatását a Deloitte & Touche, illetve a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló társaságok által ellenırzött formában a jelen dokumentum 1. sz. mellékletében csatoljuk. Az Alap könyvvizsgálója, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. rendelkezik a Törvény által elıírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelı felelısségbiztosítással. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. - mint Letétkezelı - rendelkezik a letétkezelıi feladatok ellátásához szükséges feltételekkel, a befektetési alap letétkezelési tevékenységre jogosító engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete I-1523/2003. számú határozatával engedélyezte. Az Alapkezelın és Vezetıforgalmazón kívül senki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Tájékoztatón túl bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatban. A fent nevezettektıl különbözı személyek által adott tájékoztatást vagy ajánlatot nem szabad hitelt érdemlınek, azaz olyannak tekinteni, amely a Pioneer Alapkezelı Zrt. jóváhagyásán alapul. Feltétlenül fontos, hogy a Befektetık alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezık címő I. 3. pontra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. A Befektetık a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a Befektetési jegyekbe történı befektetésrıl kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. Jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelı általi egyoldalú módosításához a Felügyelet jóváhagyásán túl a Letétkezelı elızetes hozzájárulása is szükséges. 7

8 FOGALMAK ÁKK Államadósság Kezelı Központ Alap, Befektetési Alap Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő kibocsátásával létrehozott és mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap elnevezéső nyíltvégő értékpapír befektetési alap, amely a Magyar Köztársaságban a Felügyelet által történı nyilvántartásba vétellel határozott futamidıre, nyíltvégő, nyilvános befektetési alapként létrejött HVB Triatlon 3 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alapból alakult át. Alap neve december 30-i átalakulást követıen: ElixírTıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Alapkezelı, Befektetési Alapkezelı A Törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkezı részvénytársaság, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. (1011 Budapest, Fı u. 14.). Alapkezelési tevékenység A befektetési alapkezelı által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelı befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévı egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelı döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Állampapírok A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír. Államkötvény Egy évnél hosszabb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír Azonnali ügylet Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követıen legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik az elszámolás 8

9 Banki munkanap A Letétkezelı szempontjából minden olyan munkanap, amely nem banki szünnap, a Forgalmazó szempontjából az elıbbieken felül minden olyan munkanap, amely a Forgalmazó tekintetében nem banki szünnap. Befektetési Jegy A befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerőséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap befektetési jegyei. Befektetı Az a személy, aki a befektetési alapkezelıvel vagy más befektetıvel kötött szerzıdés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tıkepiac, illetve a szabályozott piac, tızsde hatásaitól teszi függıvé, kockáztatja. Jelen tájékoztató tekintetében a Befektetési jegy tulajdonosa. BÉT Budapesti Értéktızsde Bszt. a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Cstv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény Dematerializált értékpapír A Törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Devizabelföldi a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottsági tagja és alkalmazottja e minıségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez 9

10 valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendı, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot, e) a külföldön lévı külképviselet. Devizakülföldi a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön mőködı fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévı képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott mőködik. Duration A portfolióban lévı hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok hátralévı átlagos futamideje évben kifejezve. Értékelési nap Az Alapok mőködése alatt minden forgalmazási nap Értékpapír A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minısülı pénzügyi eszköz. Értékpapírszámla A Számlaszerzıdés keretében a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás Folyószámla Az ügyfél értékpapír ügyleteinek elszámolásához használatos a forgalmazónál vezetett pénzszámla. Forgalmazó A Befektetési Jegyek forgalomba hozatalában és az Alap december 30-i átalakulását követı folyamatos forgalmazásában közremőködı befektetési szolgáltatók, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján: a Vezetıforgalmazó az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) (együttesen: Forgalmazó) Felügyelet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 1013 Budapest, Krisztina krt

11 Ft, forint Magyar forint Hpt. A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény. Intézményi befektetı: a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelı, a kockázati tıkealap, a kockázati tıkealap-kezelı, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelıs nyugdíjbiztosítási szerv, b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendı. Kibocsátási pénznem A Befektetési Jegy névértékének pénzneme, és a forgalmazás során a forgalmazási árfolyam devizaneme, amely az Alap esetében a magyar forint. Kibocsátó Az Alap, melynek nevében a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság jár el. Kincstárjegy Egy éves, vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír Kollektív befektetési értékpapír Befektetési jegy, továbbá az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító bemutatóra vagy névre szóló - okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva az értékpapírokba vagy más eszközökbe történı befektetés. Központi értéktár KELER Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u ) Közvetítı A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége végzéséhez, illetıleg árutızsdei szolgáltatása nyújtásához közvetítıt vehet igénybe. Közvetítı lehet: függı ügynök, és befektetési vállalkozás. Jelen Tájékoztató alkalmazásában az a személy, aki a Forgalmazó, mint befektetési vállalkozás megbízása alapján a Forgalmazó, befektetési szolgáltatási tevékenységében közremőködıként a Befektetési jegyek vételére szóló, az Ügyfél által a Forgalmazónak adott bizományosi megbízást tartalmazó szerzıdés kötését közvetíti azon sorozatba tartozó Befektetési jegyek tekintetében, melyeknél a sorozat jellemzıinek meghatározása erre az ügynöki közremőködésre lehetıséget ad. 11

12 Közzétételi (hirdetményi) hely A Pioneer Alapkezelı Zrt., mint az Alapok törvényes képviselıjének címő honlapja, illetve a Forgalmazók honlapja és Közzétételi nap Az Alap fennállta alatt az Alap nettó eszközértéke esedékességének napját követı második banki munkanap. Letétkezelı Befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzı hitelintézet, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelési tevékenység A pénzügyi eszköz letéti ırzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetıleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggı szolgáltatásokat. Letétkezelési szerzıdés Az Alapkezelı és a Letétkezelı között az Alap portfoliójában lévı eszközök letéti kezelésével kapcsolatban aláírt szerzıdés. Likvid eszköz Pénz (beleértve a devizát is), hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét. Megbízás A Befektetı által a Forgalmazóhoz eljuttatott, a Forgalmazó által érkeztetett és elfogadott, feldolgozott, fedezettel rendelkezı eladási, vagy visszaváltási rendelkezés. Nettó eszközérték, eszközérték Eszközérték alatt az adott Alap eszközeinek összessége értendı. Az Alap eszközeinek értékét ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve az alapot terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is nettó eszközértéknek nevezzük. Nyíltvégő befektetési alap Olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra. Opció, vételi (call) opció 12

13 Elıre meghatározott összetételő, különbözı befektetési eszközökbıl képzett portfóliók értéknövekedésére (részvény-, deviza-, kötvény-, pénzpiaci eszközök stb.) kötött olyan egyirányú opciós pozíció (azaz meghatározott árfolyamon vett vételi jog; call ), amely biztosítja, hogy a mögöttes portfóliók idıközi (a futamidı elsı napjától, az utolsóig terjedı idıszak) forintban mért árfolyam-növekményét egy meghatározott részesedés arányában a Befektetı megkapja. Opció kiírója Az Opció kiírója egy nemzetközi befektetési bank. Az Alapkezelı az Alap indulásáig az Opció tárgyában több bankot versenyeztet, hogy az Alap indulásakor a befektetık érdekében a lehetı legjobb ajánlatot tudja elérni. Opciós elszámoló Az opciós elszámoló (angol eredetiben Calculation Agent ) az a piaci szereplı, aki az Opció kiírójának megbízásából (lehet azonos is vele) az opció egyes elemeinek és egészének napi árazását és közzétételét végzi, illetve a meghirdetett hozamszámítási algoritmust alkalmazva lejáratkor kiszámítja és elsıdlegesen közzéteszi az Opció hozamát és kifizetését. Pénzpiaci eszköz Sorozatban kibocsátott, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel a pénzpiacon kereskednek Pénzszámla Ügyfélszámla vagy Folyószámla Portfólió A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az adott Alap eszközeinek összességét jelenti. Ptk. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény Referenciahozam Az Alap értékpapír összetételét (a törvényi korlátozások figyelembe vételével) leginkább leíró piaci index, amely adott idıszaki hozamának ugyanezen idıszakon belüli elérésére vagy túlteljesítésére törekszik az Alap. Repo és fordított repo ügylet Minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerzıdéskötéssel egyidejőleg meghatározott vagy meghatározandó jövıbeli idıpontban történı visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevı az ügylet tárgyát képezı értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repo ügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevı javára a futamidı alatt (óvadéki repo ügylet). Óvadéki 13

14 repo ügylet kizárólag hitelintézettel köthetı. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képezı és a biztosítékul szolgáló értékpapírok más értékpapírokra kicserélhetık. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repo ügyletnek, az értékpapír vevıje szempontjából fordított repo ügyletnek tekintendı. Az óvadéki repo ügylet lejárati ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok a felek eltérı megállapodásának hiányában az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidı végén abban az esetben száll át a vevıre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg. Saját tıke A befektetési alap saját tıkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mőködése során a saját tıke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos. Szabályzat, vagy Kezelési Szabályzat vagy Alapkezelési Szabályzat Jelen Tájékoztató mellékletét képezı Alapkezelési Szabályzat Számlaszerzıdés A Befektetı és a befektetési szolgáltató között fennálló szerzıdés(ek), amely(ek) tartalmát/tartalmukat tekintve egy pénzszámla, valamint egy értékpapírszámla vezetésérıl szól(nak). Számlavezetı Bármely befektetési szolgáltató, aki jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas értékpapírszámla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása. Származtatott (derivatív) ügylet Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétıl függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). Ügyfél Az a személy, aki a Bszt alapján arra felhatalmazott szervezettıl, személytıl a Bszt 5. -ában meghatározott befektetési szolgáltatást, illetıleg kiegészítı szolgáltatást, vagy a 10. -ban meghatározott árutızsdei szolgáltatást igénybe veszi, jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Befektetési Jegyek tulajdonosa, illetve Befektetési Jegyek vételére bizományosi megbízást adó személy. Ügyfélszámla Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutızsdei szolgáltató által vezetett számla. Az Ügyfélnek vezetett olyan korlátozott rendeltetéső folyószámla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál. 14

15 Tájékoztató Jelen magyar nyelvő dokumentum Tıkevédelem Az Alapkezelı tıke megóvására vonatkozóan tett olyan saját ígérete, amelyet az Alap befektetési politikája biztosít. Törvény, Tıkepiaci törvény, Tpt. A tıkepiacról szóló évi CXX. törvény. Zártvégő befektetési alap Olyan befektetési alap, amelyre a futamidı lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. Zéró kupon hozam A diszkontkincstárjegyek, kamatszelvényes államkötvények kötvények IRRjébıl vagy piaci swap illetve forward rátákból visszafejtett olyan hozam, ami egy adott futamidıre akkor lenne érvényes az adott piaci körülmények között, ha az eszköz kamatot csak a lejáratkor egy összegben fizetne. Gyakorlatban ez a hazai piacon a szintetikus éven túli diszkontkincstárjegy konstrukciók elméleti árát jelenti. 15

16 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, ELADÁSI AJÁNLAT I.1. Az Alap általános információi Az Alap elnevezése december 30. napjától kezdıdıen: ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap (elızı néven: HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alap) Az Alap fajtája, típusa Az Alap december 30-i átalakulásától kezdıdıen az Alap fajtája: nyíltvégő; az Alap típusa: nyilvános. Az Alap Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 2006/08.(IV.19.) Alapkezelıi Igazgatósági április 19. határozat az indulásról E-III/ /2006 Kibocsátás engedélyezése május 26. E-III/ /2006. Nyilvántartásba vétel június /35. (XI.09.) Alapkezelıi Igazgatósági november 9 határozat az átalakulásról Határozat az Alap átalakulásáról Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétıl a december 30-i átalakulásig (ez utóbbi napot nem beleértve) határozott volt, amely az átalakulás napjától kezdıdıen február 1-ig meghosszabbodik. Befektetési Jegyek Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A sorozatába tartoznak, névre szólóak, (tízezer),-ft névértékőek (ISIN azonosító: HU ). I.1.1. A Befektetési Jegyek forgalomba hozataláról, s az Alap december 30-i átalakulását követı folyamatos forgalmazásáról A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kezelt Alap Tpt. alapján Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján december 30. napján lejáró határozott idıre, - fajtáját tekintve - zártvégő alapként létrehozott, december 30. napi átalakulásától kezdıdıen - fajtáját tekintve - nyíltvégő alapként, megváltozott befektetési politikával mőködı értékpapír befektetési 16

17 alap, amelyek futamideje a december 30. napjától kezdve február 1-ig tart. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának elsı napja az átalakulást követı elsı forgalmazási nappal, december 31. napjával egyezik meg. A Befektetési Jegyek elsı Forgalmazási Napján érvényes forgalomba hozatali ár megegyezik az e napra vonatkozóan a Befektetési Jegyre vonatkozóan érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközértéknek megfelelı összeggel. I.2. Az Alap befektetési politikája Az átalakulást követıen, december 31. és január 31. között, az átmeneti idıszakban az alap átmeneti befektetési politikát folytat, ebben az idıszakban az Alap saját tıkéjét kizárólag pénzpiaci eszközökbe fekteti. Az átalakulás után egy hónapig az Alap befektetési jegyei a befektetık által díjmentesen vásárolhatók és visszaválthatók. Az átmeneti idıszakot követıen az Alap az új opciós befektetési politikája, tekintettel az átalakulásra vonatkozó jelen Tájékoztatóban is szabályozott minimális, 500 millió Ft-os tıkekövetelményre és a fentiekben hivatkozott az átmeneti idıszakra vonatkozó speciális vételi és visszaváltási kondíciókra, csak február 1-jén indul.. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a a társadalom elöregedésének globális folyamatából profitáló vállalatok (gyógyszercégek, biotechnológiával foglalkozó vállalatok, aktív pihenéssel, szabadidıvel és rekreációval kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalatok) értéknövekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól, A tıkevédelem mőködése Az Alap új befektetési politikája tıkevédelmet biztosít a december 30- án meglévı tıkére: az aznapi egy jegyre jutó nettó eszközértéket biztosítja a lejáratkor befektetési jegyenként. A tıkevédelmet egy, a folyamatos forgalmazás érdekében dinamikusan változtatható összegő bankbetét, banki kötvény vagy ezzel egyenértékő szintetikus pozíció biztosítja, amit az Alap külön megállapodás alapján egy kiválasztott banknál hoz létre és tart fenn a lejáratig. Ez az ún. zéró kupon bankbetét (vagy ezzel egyenértékő szintetikus pozíció) biztosítja, hogy lejáratkor az Alap az eredetileg jegyzett tıkét akkor is ki tudja fizetni a befektetıknek, ha az opciós hányadon történetesen nem képzıdik hozam. Az Alap befektetési politikája Az Alap új opciós befektetési politikája február 1-jén indul. Ezt követıen lehet csak befektetni az Alap vagyonát a zéró kupon betétbe és az 17

18 opciós eszközbe. Az opció kiindulási dátuma (strike date) a év 6. hetének elsı kereskedési napja lesz, azaz február 1. hétfı lesz, azonban amennyiben az opciós struktúrában kiválasztott részvények nem kellıen likvidek a kiindulási napon, - azaz nagyobb mértékő árbefolyásolás nélkül nem lehetséges az opciók megkötése - az opciós partner megítélése szerint, az opciós struktúra induló értéke (strike price) az új befektetési politika indulásától számított néhány nap (maximum 8 banki munkanap) átlagára lesz. Erre az átlagolásra csak akkor kerül sor, ha a fent említett likviditás az opciós partner szerint nem kellı mértékő. Az új befektetési politika indulásának dátuma, február 1. a többlethozam lehetıségét kínáló részvénykosár indulási dátuma is egyben, vagyis a részvénykosár egyes elemeinek kiindulási szintje az opció indulása napján érvényes záróárfolyamok az egyes részvények tekintetében. Ezeket tekintjük az opciós hozam szempontjából a kosár egyes részvény összetevıi referenciaszintjeinek, azonban amennyiben a fent említett likviditást az opciós partner nem tartja megfelelınek, a fent leírt átlagolás szükséges a hozamszámítás szempontjából fontos megfigyelési napokat követı rövid idıszakban (maximum 8 banki munkanap) (kiindulási árak, 2. év végi árak, 3. év végi árak). A részvénykosár összetétele: Az Alap részvénybıl álló egyenlıen súlyozott kosár révén nyújt hozzáférést a társadalom elöregedésének globális folyamatából profitáló szektorhoz (gyógyszercégek, biotechnológiával foglalkozó vállalatok, aktív pihenéssel, rekreációval és szabadidıvel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalatok. Ezt a kosarat az opciós struktúra megvásárlásakor az alábbi részvények közül az opciós partner ajánlása és az adott piac árak alapján alakítja ki az Alapkezelı oly módon, hogy az a globális iparágat magában foglalja és kellıen lefedje. Vállalat Gyógyszeripar MERCK & CO., INC. ROCHE HOLDING AG-GENUSSS SANOFI-AVENTIS NOVONORDISK A/S-B ASTRAZENECA PLC ABBOTT LABORATORIES Biotechnológia AMGEN INC Bloomberg kód MRK UN Equity ROG VX Equity SAN FP Equity NOVOB DC Equity AZN LN Equity ABT UN Equity SYNTHES-STRATEC INC BAXTER INTERNATIONAL INC LONZA GROUP AG-REG CARNIVAL PLC WYNN RESORTS LTD Szabadidı 18 AMGN UQ Equity SYST VX Equity BAX UN Equity LONN VX Equity CCL LN Equity WYNN UQ Equity

19 ACCOR SA AC FP Equity A társadalom elöregedéséhez kapcsolódó befektetési altémák indokoltsága: - Gyógyszercégek: A társadalom elöregedésének globális folyamata magával vonja a gyógyszercégek elıretörését. Az egyre magasabb átlagéletkor ezen vállatok számára folyamatos pozitív impulzust nyújt és növekedési lehetıséget rejt, hiszen az átlagéletkor emelkedésével a gyógyszerek iránti kereslet egyértelmően nı. - Biotechnológia: A biotechnológia az élı szervezetek és azok termékeinek az ember általi felhasználása különbözı célokból. Az emberi fogyasztásra specializálódott vállalatok a 21. században már jelentıs mennyiségő humán gyógyszert és terápiát állítanak elı a biotechnológia eszközeivel. Az iparág rohamosan fejlıdik, és az átlagéletkor emelkedése egyre nagyobb fizetıképes piacot jelent a szektorban tevékenykedı cégek számára. - Aktív pihenés, rekreáció és szabadidıvel kapcsolatos szolgáltatások: Globális jelenséggé vált, hogy az idısebb korosztályok ma már aktívan pihennek, és hajlandóak sokkal többet áldozni a szabadidıs tevékenységekre. Manapság már az idısebbek is világot járnak, keresik a luxusszolgáltatásokat, valamint különbözı gyógyászati kezelésekre is sokat költenek a világ minden táján. A luxusutazásokkal, gyógyfürdıkkel, wellness-központokkal foglalkozó vállalatok fogyasztói bázisának döntı részét a fizetıképes idısebb korosztály alkotja. Az Alapkezelı egy olyan opciót vásárol, aminek a tárgya a fentiekben definiált részvénykosár egyenlı részvény-súlyokkal. Az opció kifizetési sémája a következı: Az alap a részvénykosár indulástól számított második és harmadik év végi átlagos teljesítményét fizeti ki. A részvénykosár egyenlıen súlyozott. Mindkét évben az egyes részvények indulástól vett hozamát legfeljebb 22%-os mértékig vesszük figyelembe. Azaz ha pl. a második év végén minden egyes részvény 22% felett teljesített indulástól számítva, akkor is 22% a kosár hozama. Így az egyes években a 22%-os hozamplafon nem csak az egyes részvényekre, hanem a teljes részvénykosárra is érvényes. A második és harmadik évekre járó hozamok összegének kifizetése a futamidı végén, az alap lejáratakor esedékes. Az átlagolás során figyelembe vett egyedi részvényhozamok között lehetnek negatív értékek, 19

20 de a hozamfizetés alapját képezı kosárhozam egyik évben sem lehet negatív. Az opciós partnerek kiválasztása, az opció beszerzése Az OTC opciók piacán az opciók eredeti kiírói, az ún. originátorok játsszák a vezetı szerepet. Ezek azok a vezetı tıkepiaci cégek, melyek rendelkeznek azzal a mérető kereskedési pozícióval és strukturáló kapacitással, hogy képesek folyamatosan új termékekkel megjelenni a piacon, s ezekre folyamatosan árat jegyezni. Az általuk nyújtott szolgáltatásnak csak egy része a tényleges opciós termék, s annak ára nem feltétlenül testesíti meg az opció kibocsátójának teljes ráfordítását. A szolgáltatás jelentıs hányadát teszi ki a folyamatos termékötletek ügyfél felé kommunikálása, az árazási, modellezési szolgáltatások, háttéranyagok, elemzések, támogató anyagok nyújtása az ügyfél (alapkezelı) részére. Mindezen szolgáltatások nem csak az alapkezelı, de egyben közvetetten a befektetık számára is értékesek lehetnek. Az Alapkezelı az opció beszerzésekor egymással versenyzı árajánlatokat kér be, 2 vagy 3 fordulóban több originális kibocsátótól. Kisebb árkülönbség esetén a döntést a kapcsolódó szolgáltatások is befolyásolhatják. Az Alapkezelı adott esetben (pl. a kiemelt partneri viszony fenntartása érdekében) úgy dönthet, hogy nem egy, hanem több, de legfeljebb kettı kibocsátótól szerzi be az opciót, az ár kivételével teljesen azonos paraméterekkel (piacok, futamidı, jogi keretek). Erre csak akkor kerül sor, ha teljesül a következı két feltétel: (1) az alap átalakulás utáni tıkéje legalább 2 milliárd forint (megfelelı osztható méretnagyság feltétel); (2) az utolsó fordulóban kialakuló végsı legjobb árajánlatok közül a legjobb kettı közt nincsen több mint 50 bázispont eltérés (szoros piaci verseny feltétel). Az index növekményébıl való részesedés meghatározása Mivel az opció ára nagyban függ a piaci folyamatoktól, ezért elıre nem lehet megmondani, hogy az Alap vagyonának mekkora hányadát lehet majd az opció beszerzésére fordítani. Ezért adunk meg minimális részesedést a részvénykosár növekményébıl való részesedés mértékére. A végsı részesedési szint közzétételére csak az opció megvételét követıen, legkésıbb az opciós struktúra indulását követı 8 banki munkanapon belül kerül sor. A minimális részesedési arány 70%, míg a maximális 130%. Az alapkezelı törekszik a 100%-os részesedési arány elérésére. I.3. Kockázati tényezık Az Alap által megcélzott piacok érzékenysége miatt elengedhetetlen a Befektetık számára befektetési döntésük meghozatala elıtt a kockázati tényezık áttanulmányozása. Nemzetközi politikai tényezık 20

21 A nemzetközi politikai helyzet, különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nemzetközi megítélése, annak kedvezıtlen változása erıs hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tıkepiaci árfolyamainak alakulására is. Az esetleges kedvezıtlen hatások negatívan befolyásolhatják a részvények és az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is. Nemzetközi gazdasági tényezık A nemzetközi gazdaság helyzetének alakulása - a befektetésekkel megcélzott ország(ok) világgazdaságba történı erıteljes beágyazódottsága következtében - közvetlen befolyással bír ezen ország(ok) pénz- és tıkepiacainak alakulására is. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem zárható ki olyan esemény, amely akár váratlanul is megváltoztathatja a nemzetközi pénz- és tıkepiacok alakulását. A nemzetközi pénz- és tıkepiacokon bekövetkezett események egyes esetekben akár fokozott mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok folyamataira, és így befolyásolhatják az Alap Befektetési jegyeinek árfolyam alakulását. Politikai és gazdasági tényezık A befektetésekkel megcélzott ország(ok) kormányainak politikája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása jelentıs hatást gyakorolhat az Alap portfoliójában szereplı értékpapírok árfolyamára, mely az Alap nettó eszközértékét kedvezıtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehet az Alap nettó eszközértékére ezen ország(ok) gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok. Infláció és a piaci kamatszint alakulása A befektetésekkel megcélzott ország(ok) inflációs rátája, illetve a piaci kamatszint esetleges emelkedése hátrányosan érintheti a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamát, s ez az Alap nettó eszközértékét jelentısen csökkentheti. Elıfordulhat, hogy a kamatszint alulmarad az infláció mértékéhez képest, amely negatív reálhozamot eredményezhet az Alap eszközei tekintetében. Részvényárfolyamok alakulása Bár az Alapkezelı alapvetıen konzervatív részvény befektetési politikát szándékozik követni, amelynek megfelelıen döntıen pénzügyileg szilárd Alapon nyugvó, magas jövıbeli jövedelem termelıképességgel és növekedési potenciállal rendelkezı társaságok részvényeibe kívánja az Alap saját tıkéjét befektetni, garancia azonban nem adható arra, hogy ezen részvények árfolyama minden esetben emelkedı tendenciát mutat, s így a Befektetı Alap által kibocsátott befektetési jegyekbe befektetett tıkéjének hozama nem válhat csekély mértékővé vagy akár negatívvá. Társaságok kockázata Társaságok tagsági jogviszonyt és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba történı befektetés annak a veszélynek tehetik ki az Alapot, hogy az ilyen 21

22 értékpapírok kibocsátója csıd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, amely anyagilag hátrányosan érintheti az Alapot. Nettó eszközértékbıl eredı kockázat Az Alapkezelı úgy alakította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehetı legpontosabban tükrözze az Alap eszközeinek pillanatnyi értékét. A nyilvános értékpapírpiacok (pl. BÉT, OTC) esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban elıfordulhat, hogy az Alap tulajdonában lévı értékpapírok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Elıbbiek miatt a nettó eszközérték idınként enyhe alulértékeltséget vagy felülértékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történı forgalmazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történı vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történı eladás) a Befektetı által realizált hozam csökkenését okozhatják. A hozamok ingadozásából eredı kockázat jelentısen mérséklıdik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén. Az árazás kockázata Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások esetében kockázatot jelent a Befektetık számára az a tény, hogy a megbízás megadásának idıpontjában még nem ismert a megbízás teljesítésének árfolyama, amely árfolyam a Befektetık számára mind kedvezı, mind pedig kedvezıtlen irányba elmozdulhat a megbízás megadása és annak teljesítése között eltelt idıszakban. Likviditási kockázat Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevıt/eladót találni. Ennek következménye, hogy az eszközökbıl eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra vezethetı vissza, hogy az átlagostól eltérı nagyságú befektetendı vagy kivonandó tıke is nagy árfolyam-ingadozásokat idézhet elı az értékpapírpiacon, amely az elızı pontban leírtak szerint hatással lehet az Alap nettó eszközértékére. Az értékpapírpiac kockázatai Egyes értékpapírpiacok likviditása gyakran változékony, nem egyszer alacsony. Így fennállhat annak veszélye, hogy a visszavásárlási kötelezettség nélkül megvett értékpapírok esetében valamely értékpapír értékesítése hosszabb idıt igényel vagy csak jelentıs árdiszkont mellett hajtható végre. Az Alap eszközeinek kockázata Az Alap eszközállományának lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az eszközállomány lehetséges elemeit az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza. A Befektetési Alap által felvállalt kockázatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A változás mértéke attól függ, hogy az Alap milyen kockázatú pénz- és tıkepiaci eszközöket tartanak. Amennyiben az Alap által esetlegesen kötött származékos ügyletek aktuális értéke negatív vagy 22

23 alacsonyabb a bekerülési értéknél, akkor ez hátrányosan érintheti az Alap egy jegyre jutó eszközértékét. Ha az Alap Befektetési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori likviditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenő mozgások játszódnak le, akkor a Befektetık likviditási kockázatot futnak, hiszen az Alap eladásai vagy vételei a piacon akár nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek. Például, ha a piaci forgalom az adott napon kicsi, de az Alap nagy volumenben kíván értékpapírt értékesíteni az átlagos napi mértéket meghaladó Befektetési jegy forgalom miatt, akkor ezt csak a piaci árnál jelentısen alacsonyabb árfolyamon tudják esetlegesen megvalósítani. Az Alapkezelı összetett származtatott ügyletet (opció vagy fully funded swap), illetve ügyleteket köt az Alapban a piaci kosár teljesítményétıl függı teljesítmény biztosítására. Az Alapkezelı szándéka szerint Opció Kiírója egy patinás nemzetközi befektetési bank, amely fenti szolgáltatását évtizedek óta nyújtja ügyfeleinek. Mindazonáltal az opció kiírójának fizetıképessége a lejárati idıpontban létezı bizonytalansági tényezıt jelent, amellyel az Alap várható kifizetési szintjének megítélése során számolni kell. Az opció megvásárlásának kockázata Szélsıséges piaci mozgások, illikviditás és egyéb elıre nem látható esemény bekövetkezése esetén elıfordulhat, hogy az opciós partnerek nem szolgáltatnak árat az elıre körvonalazódott opciókra és az Alapkezelı nem tudja a megfelelı opciókat az Alap számára megvásárolni. Ebben az esetben az Alapkezelı kezdeményezi a befektetési politika módosítását. A felfüggesztés kockázata Az Alap Befektetési jegyeinek visszavásárlása a Törvényben meghatározott feltételek (lsd. még Alapkezelési Szabályzat 15. fejezet) esetén felfüggeszthetı, ez esetben a Befektetési jegyek visszaváltása csak a felfüggesztés lejárta utáni elsı forgalmazási napon lehetséges. Alap megszőnési kockázata A nyilvános nyílt végő befektetési alapot az alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. A befektetési Alapot és a befektetıket érintı adószabályok esetleges kedvezıtlen irányú megváltozása A befektetési Alapra vonatkozó adózási szabályok jelenleg kedvezıek az Alapra nézve, amelynek elınyeit nyilvánvalóan a Befektetési Jegy tulajdonosok élvezik. Az adózással kapcsolatos szabályok a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is változhatnak. Tıkevédelem A tıkevédelmet az Alap befektetési politikája biztosítja. Harmadik személy a tıkevédelem vonatkozásában nem vállal garanciát. Ezért a befektetık a tıkevédelem vonatkozásában a banki zéró kupon betétet, banki kötvényt 23

24 vagy szintetikus pozíciót létrehozó nemzetközi pénzintézet szokásos partnerkockázatával szembesülnek. I.4. Az Alap opciós hányadának hozamára ható tényezık A Kockázati tényezık pontban felsoroltuk azokat a tényezıket, amik az alapba történı befektetés várható megtérülésére kedvezıtlenül hathatnak. Ezek egy része jogi, adminisztratív jellegő tényezı volt és nem elsısorban az alap szorosan vett befektetéseivel kapcsolatos, hanem egyéb áttételes tényezıkkel (pl. a befektetési jegyek tızsdei forgalma, a részesedési szint, stb.). Ebben a pontban azonban azokkal a legfontosabb tényezıkkel foglalkozunk, melyek az Alap futamideje alatt hatnak a lejáratkor elérhetı árfolyamnyereség tekintetében. Az Alapon elérhetı árfolyamnyereségnek a futamidı alatti piaci folyamatoktól függı része az opció értékén keresztül realizálódik. Ezért azokat a folyamatokat kell vizsgálni, melyek az opció értékét alakítják. Nyilvánvalóan ezek olyan folyamatok lesznek, melyek az opcióban foglalt piacok szempontjából relevánsak. A következıkben piacok szerint vesszük végig a legfontosabb tényezıket. Részvények Az Alap a nemzetközi részvénypiacok több vetületében érdekelt: nemzetközi infrastruktúra vállalatok, mezıgazdasághoz és élelmiszeriparhoz kapcsolódó vállalatok és megújuló energiában érdekelt társaságok. Ezek igen eltérı iparágakat, gazdasági érvrendszereket képviselnek. Azonban közös bennük, hogy valamennyien profitérdekelt, tızsdén jegyzett vállalkozások, melyek piaci árfolyama nagyban függ jövedelmezıségüktıl. Ezen túl pedig a nemzetközi likviditási viszonyoktól. Azaz lehet egy vállalatnak nagyon jó múltbeli teljesítménye, kiváló jelenbeni pénzügyi helyzete és ígéretes jövıbeni növekedési lehetıségei, ha a piac egésze az adott idıszakban kerüli a az általában kockázatosnak tekintett részvény befektetéseket. Ilyenkor a jó fundamentumok ellenére is csökkenhet egy társaság részvényeinek árfolyama, hiszen a kereslet megcsappanása esetén a kereslet-kínálat (ami rugalmatlan, hiszen a részvények száma adott) egyensúlya az árak csökkenése révén áll be. Tehát ezeken piacokon elsısorban ugyan az adott régió, ország vállalati eredményei, az adott piacok nemzetközi megítélése azok makrogazdasági helyzetének alakulása mozgatja az árfolyamokat. De ezen túl nagyban számít még a nemzetközi befektetıi hangulat, illetve a likviditási ciklus állása. Amikor a jellemzı megtakarítók, azaz befektetık (háztartások, vállalatok) fölös eszközökkel rendelkeznek, akkor a kínálati nyomás jellemzı a piacokra, ami a fundamentumokon túl is felhajtja az árfolyamokat. Másrészt akár jó fundamentumok mellett is lehetnek nyomottak a részvény árfolyamok amennyiben a kereslet a megtakarítások alacsony szintje miatt lanyha. A tıkepiaci és makrogazdasági tényezıkön túl a politikai környezet is sokat nyom a latban. Egy feszültségektıl terhes geopolitikai környezetben a piacok is nyugtalanabban és tendencia-szerően elfordulnak a kockázatosabb 24

25 befektetési formáktól, s a tıke a kevésbé kockázatos pénzpiaci és kincsképzı (arany) eszközökbe és egyes stabil gazdaságok államkötvényeibe áramlik. Ilyenkor is esik a részvények árfolyama. Mindez az ezen a piacon is érdekelt opció adott idıpontban vett árfolyamát is érinti. I.5. A forgalomba hozott Befektetési Jegyek Az Alap a jegyzési idıszakában tett és elfogadott jegyzések alapján a zártvégő idıszakban db, névre szóló, Ft névértékő Befektetési Jegyet hozott nyilvánosan forgalomba. Az Alap által a december 31. napjától kezdıdı folyamatos forgalmazás során kibocsátandó Befektetési Jegyek a korábbiakkal egyazon sorozatot alkotnak ( A sorozat). Az Alap átalakulásával az egész sorozat jellemzıi módosulnak, az alábbiak szerint. Hangsúlyozzuk, hogy az Alap december 30-i átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a nyilvántartásba vételkor kibocsátott egyetlen sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzıi módosulnak. Ezek közül a legjellemzıbb változás a zártvégőbıl határozott futamidejő nyíltvégővé átalakulás emelhetı ki, illetve az, hogy az átalakulás napjával kezdeményezzük az Alap befektetési jegyeinek tızsdei kivezetését. Az A sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jellemzıi a december 30. napi átalakulást követıen: Az Alap elnevezése: ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Az Alap rövid neve: Elixír Alap ISIN: HU Sorozat megjelölés: A Kibocsátási pénznem: Ft Névérték: (tízezer),-ft Az Alap fajtája: nyíltvégő Az Alap típusa: nyilvános Az Alap futamideje: február 1-ig A Befektetési Jegyek december 31. napjától kezdıdı folyamatos forgalmazása napi eszközértéken történik, a Kezelési Szabályzat (14) pontjában írtak szerint. A folyamatos forgalmazás során forgalomba hozandó Befektetési Jegyek mennyisége az Alapnál nem korlátozott. I.6. A Befektetési Jegyek vásárlóinak köre Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. I.7. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása 25

26 A Befektetık a forgalmazási helyeken a Forgalmazónak adott vételi megbízással bármely Forgalmazási napon, forint ellenében, napi eszközértéken, a vételár és a forgalmazási jutalék összegének Pénzszámlán történı biztosításával megvásárolhatják az Alap Befektetési jegyeit, illetve visszaváltási megbízás alapján visszaválthatják azokat december 31. és január 29. közötti idıszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes. A megvásárolt Befektetési Jegyek szabadon eltranszferálhatóak más befektetési szolgáltatókhoz. Amennyiben a Befektetı vissza kívánja váltani Befektetési Jegyeit, vissza kell azokat transzferálnia az e Tájékoztatóban megjelölt Forgalmazóhoz. Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások teljesítéséhez a Befektetınek érvényes értékpapírszámla szerzıdéssel kell rendelkeznie valamelyik Forgalmazónál. A Befektetési Jegyek forgalmazása a kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történı eljuttatásával vagy - a Számlaszerzıdés alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történı megbízás leadásával történik. I.8. Forgalmazó Az Alap Befektetési Jegyeinek Vezetı forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.).A Vezetı forgalmazó általános adatait és bemutatását jelen Tájékoztató III. fejezete (A Letétkezelı bemutatása) tartalmazza, tekintve, hogy a Vezetıforgalmazó, és a Letétkezelı személye - jelen Tájékoztatóban szereplı Alap tekintetében - megegyezik egymással. További forgalmazó a BNP Magyarországi fióktelepe, amelynek címe:1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. I.9. Forgalmazási helyek Az Alap Befektetési jegyei forgalmazási helyeinek listája a Tájékoztató VI. fejezetében található. I.10. Könyvvizsgáló Az Alapkezelı az Alap éves beszámolójának ellenırzésével könyvvizsgálót köteles megbízni. Az Alapkezelı által megbízott könyvvizsgáló köteles ellenırizni azt is, hogy az Alapkezelı az Alap kezelése során betartja-e a Kezelési Szabályzatban foglalt elıírásokat. Az Alapkezelı ezen feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezı, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére adhat megbízást, akit a Felügyelet az általa a Hpt. szabályai alapján - vezetett pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékében, vagy a befektetési vállalkozási könyvvizsgálók névjegyzékében nyilvántartásba vett, aki nem rendelkezik a befektetési alapkezelıben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, akinek nincs a befektetési alapkezelıvel szemben fennálló tartozása, valamint 26

27 ahol a befektetési alapkezelı és annak befolyásoló részesedéssel rendelkezı tulajdonosa a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. cégbejegyzési szám: ). A kijelölt könyvvizsgáló az Alap esetében: Henye István (kamarai nyilvántartási száma: ). I.11. Befektetési jegyek elıállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek névre szólóak, elıállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. A dematerializált formában elıállított befektetési jegyeket az Alapkezelı megbízásából eljáró Forgalmazó kezdeményezésére az általa megállapított értéknappal a központi értéktár (KELER Zrt.) keletkezteti, illetve törli. Nyílt végő befektetési alap által kibocsátott dematerializált formában elıállított befektetési jegy esetében a központi értéktár naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból a befektetési jegyeket az Alapkezelı megbízásából eljáró Forgalmazó utasítása alapján. Befektetési jegyek megvásárlásakor minden befektetési jegy tulajdonos értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a dematerializált befektetési jegyek, melyek tulajdonjogát a Számlavezetı által kiállított számlakivonat igazolja. Az értékpapír-számlán végrehajtott mőveletrıl a Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. I.12. Hozamfizetés Az Alap mőködése során a befektetési politikában részletezett kifizetési algoritmus szerint fizet hozamot: a 3. év végén, lejáratkor a befektetési politikában leírt algoritmus szerinti részvénykosár hozamot. Mivel az alap nyíltvégő, ezért Befektetési Jegy tulajdonosok az Alap tıkenövekményét a Befektetési Jegyek visszaváltása révén is realizálhatják. I.13. Adózás Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a hatályos Tájékoztató elfogadása idıpontjában hatályos magyar adójogi szabályok bizonyos rendelkezései. Ez az összefoglaló nem jelenti az Alapra vonatkozó és a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adóvonatkozások teljes körő tárgyalását, és teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra, illetve egyéb szabályokra való hivatkozással 27

28 minısül. Az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlása elıtt célszerő adótanácsadó véleményét kikérni. A) Az Alap adózása A befektetési Alap - eredményük tekintetében - nem esnek adófizetési kötelezettség alá. B) Befektetési jegy tulajdonosok adózása Devizabelföldi természetes személyek: Azon természetes személyek, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény ( SZJA törvény ) alanyai, a Befektetési Jegyek eladásából származó árfolyamnyereség után Magyarországon forrásadót kötelesek fizetni, Az SZJA törvény 65. (1) bekezdés bb) pontja alapján kamatjövedelemnek minısül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tıkepiacról szóló törvény szerinti kollektív befektetési értékpapír (befektetési jegy) esetében a beváltáskor, a visszaváltáskor, átruházáskor elért bevételbıl az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított jövedelem. Az SZJA törvény szeptember 01. napjától hatályos 65. (2) bekezdése alapján a kamatjövedelem után az adó mértéke 20 százalék. Az SZJA törvény elıbbiekben hivatkozott 65. (2) bekezdését is módosító, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény 223. (12) bekezdése értelmében fıszabályként az SZJA törvény módosított 65. -a rendelkezéseit a szeptember 1-jétıl megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni, figyelembe véve azonban e törvény 223. (13) bekezdésben foglaltakat is. A fıszabály alól kivételként jelenik meg a (13) bekezdés b) pontja is. Eszerint a (12) bekezdés rendelkezése alapján b) az Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. -a (1) bekezdésének bb) alpontjában említett esetben az Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. -ának (2) bekezdését az értékpapír augusztus 31-ét követı megszerzése esetén kell alkalmazni, azaz a befektetési jegyek esetében a megváltozott adómértéket (20%) a befektetési jegy augusztus 31-ét követı megszerzése esetén kell alkalmazni. Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: Mivel Magyarországon a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a továbbiakban: intézmények) esetében nincs árfolyamnyereségadó, a devizabelföldi befektetési jegy tulajdonos intézmények a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereséget rendes bevételként kell, hogy kezeljék, és ennek megfelelıen - ha az egyéb bevételektıl és költségektıl eltekintünk az a társasági adó és az államháztartás egyensúlyát biztosító különadó szabályai szerint adózik.. 28

29 Devizakülföldi természetes személyek, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: A devizakülföldiek tulajdonában lévı befektetési jegyek után történı adózás módjánál figyelembe kell venni a Magyarország és a devizakülföldi befektetési jegy tulajdonos - adózás szempontjából történı hovatartozás szerinti - országa között esetleg fennálló kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezményt. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre ugyanúgy a devizabelföldiekre vonatkozó adójogszabályok vonatkoznak. I.14. A Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési Jegy tulajdonos: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban vásárolja és visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a vételi, illetve visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, jogosult - az adott Befektetı számára a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját kérése alapján térítésmentesen megkapja, jogosult arra, hogy a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést kérésére térítésmentesen rendelkezésére bocsássák, szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. I.15. Az Alapkezelı jogai és kötelességei A Befektetési Alapkezelı egymástól elkülönítetten több Befektetési Alapot is létrehozhat és kezelhet. A Befektetési Alapkezelı a Befektetési Alap és az ügyfelek vagyonát a saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A Befektetési Alapkezelı által kezelt portfolióban lévı eszközök nem képezik az Alapkezelı tulajdonát. A Befektetési Alapkezelı az általa kezelt vagyonról Befektetési Alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. A Befektetési Alapkezelı az általa kezelt Alap javára nem szerezhet egyetlen kibocsátóban sem nyilvános vételi kötelezettséget eredményezı befolyást. Befektetési Alapkezelı a Befektetési Alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelı részére jogosult. A nyilvános Befektetési Alap átadására a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános tájékoztatás alapján kerülhet sor. 29

30 A Befektetési Alapkezelı a befektetési tevékenység végzéséhez kizárólag olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely Magyarországon székhellyel rendelkezı társaság esetén rendelkezik a portfoliókezelési, illetıleg a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel, illetve külföldön székhellyel rendelkezı társaság esetén rendelkezik az Európai Unió, vagy a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet valamelyik tagállamának hasonló tevékenység végzésére vonatkozó engedélyével. A Befektetési Alapkezelı az általa harmadik féltıl igénybe vett befektetési alapkezelési tevékenységért mint sajátjáért felel, az ettıl eltérı kikötés semmis. I.16. A Tájékoztató, illetve Szabályzat módosítása Az Alap jelen Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelı egyoldalúan, a Felügyelet engedélyével és a Letétkezelı elızetes hozzájárulásával módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelı költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabály-módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az Alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, e) az Alapkezelı, illetıleg Letétkezelı tisztségviselıi körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. I.17. Összeférhetetlenség Az Alapkezelı semelyik vezetı tisztségviselıje, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a Letétkezelınek; a befektetési döntések végrehajtásában közremőködı szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, az ingatlanértékelınek, ingatlan forgalmazónak, másik befektetési alapkezelınek, valamint a Befektetési Alapkezelı Ügyfelének. Az a személy, aki esetében az elızıekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. I.18. Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövı jogviszonyt, így különösen a folyamatos forgalomba hozatalt és forgalmazást, a Befektetetési jegyek 30

31 vételét, visszaváltását szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen Tájékoztató, az Alapkezelı és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Törvény, Bszt., továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. I.19. Joghatóság Minden, a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. 31

32 II. AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA II.1 Általános adatok az Alapkezelırıl Neve: Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhelye: 1011 Budapest, Fı u. 14., tel.:(1) Alapítás dátuma: október 28. (Rt.-vé alakulás dátuma: szeptember 10.) Bejegyzés száma, helye és ideje: , a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, január 13. Idıtartama: A társaság határozatlan idıre alakult Üzleti év: Az Alapkezelı üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi kör: TEÁOR Alapkezelés TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység Jegyzett tıke: ,-Ft Tulajdonos: Pioneer Global Asset Management S.p.A. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Pénzügyi információ: Mellékelve az Alapkezelı auditált 2008., és évi mérlegei és eredménykimutatásai (1. sz. melléklet) Hirdetmények közzétételi helye: a Pioneer Alapkezelı Zrt. honlapja a Alkalmazotti létszám: A társaságnak 20 fıállású alkalmazottja van. Az Alapkezelıvel szemben mőködése óta sohasem volt csıdeljárás folyamatban. Vezetı tisztségviselık: Vízkeleti Sándor, Padányi Péter, Forián Szabó Gergely Vízkeleti Sándor, vezérigazgató: 1967-ben született ban a Budapesti Mőszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát, majd tanulmányait az angliai Hertfordshire University-n és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tól a Sedgwick Noble Lowndes Ltd.-nél (Anglia), valamint a Hill Samuel Bank Ltd. és a Charterhouse Bank Plc. londoni és budapesti irodájában dolgozott tıl 1998-ig az ABN AMRO Equities (Hungary) Rt. részvényelemzıje, majd 1998-tól 2000-ig a Budapest Alapkezelı Rt. portfolió menedzsere tıl dolgozik a CA IB Értékpapír Rt.-nél, ahol két évig a hazai és régióbeli részvények portfolió menedzsere márciusától a Pioneer Alapkezelı Zrt. vezérigazgatója, s a vagyonkezelési tevékenység irányítója. Padányi Péter, igazgatósági tag: 1963-ban született ben a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola pénzügyi szakán szerzett diplomát ben a Magyar Nemzeti Bank kötvénykereskedelmi részlegén dolgozott, majd között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. kötvénykereskedelmének vezetıje tıl 1996-ig a Corvinbróker ügyvezetı igazgatója tól a CA IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi vezetı posztját töltötte be, majd 1997-ben csatlakozott a cég vagyonkezelı részlegéhez márciusától a Pioneer Alapkezelı Zrt. igazgatója, s egyben a befektetési tevékenység irányítója, augusztusától igazgatósági tag. 32

33 Forián-Szabó Gergely, igazgatósági tag: 1975-ben született. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási szakán 1998-ban szerzett közgazdász diplomát. A Pioneer Alapkezelı Zrt. vagyonkezelıi csapatához ben csatlakozott, s 1997 óta dolgozik a szakmában makrogazdasági elemzıként, illetve vagyonkezelıként. Kezdetben a makrogazdasági és piaci elemzésekre támaszkodó kötvénypiaci stratégia kialakítása volt a fı feladata, majd a késıbbiekben a befektetési terület koordinálására kapott megbízást.. Elızı munkahelyén, a Budapest Alapkezelı Rt.-nél portfóliómenedzseri feladatokat látott el. Felügyelıbizottság tagjai: DDr. Werner Kretschmer, Stefano Pregnolato, Tátrai Bernadett DDr. Werner Kretschmer: 1964-ben született Grazban, nıs, 1990-ben jogi, majd 1991-ben közgazdasági doktorátust szerez.a bécsi egyetemen ben csatlakozik Bank Austria AG. értékpapír és vagyonkezelési részlegéhez tıl a Bank Austria AG. Privátbanki részlegének a helyettes vezetıje tól az Asset Management GmbH (a Bank Austria Creditanstalt vagyonkezelı leányvállalata ) vezérigazgatója és igazgatósági tagja a Capital Invest GmbH-nak ( a Bank Austria Creditanstalt alapkezelı leányvállalata) tıl a Bank Austria Creditanstalt vezérigazgató helyettese, a privátbanki és vagyonkezelési területekért felelıs ban bekerült a Bank igazgatóságában is. Mindezeken felül 2007-tıl a Pioneer Investments Közép-európai részlegének a vezetıje. Stefano Pregnolato: 1963-ban született Torinóban, nıs. Egyetemi tanulmányait Toronóban végezte, 1988-ban közgazdasági diplomát szerzett. Szakmai karierjét mint részvény elemzı kezdte a St.Paolo Hambrosnál, majd 1990-tıl a Credito Italiano Csoportnál dolgozott mint USA részvény portfólió menedzser. A Banque Bruxelles-Lambertnél töltött egy év után 1999-ben csatlakozott a Pioneer Investments-hez. Itt dolgozott Dublinban, mint a Globális részvénybefektetés vezetıje, Bostonban mint a Nemzetközi Részvény Befektetések vezetıje ben a Lengyel, Cseh és Szlovák befektetési tevékenységet felügyelte, majd 2007-tıl a Pioneer Investments Közép-európai részlegének portfólió menedzsmentjének a vezetıje Tátrai Bernadett: közgazdász (1994-ben végzett a Budapesti Külkereskedelmi Fıiskolán). Szakmai pályafutását az osztrák Gallup intézet magyarországi leányvállalatánál, a MARECO piackutató intézetnél kezde 1994-ben tıl 1998-ig a Fundamenta Lakás-takarékpénztár Rt. alkalmazottja volt, kezdetben az értékesítési és marketing igazgató asszisztenseként, majd a marketing és Értékesítési Koordinációs Osztály vezetıjeként tól 2007-ig az Erste Bank Hungary Nyrt. Alkalmazásában állt, ahol többek között a Lakossági Termékfejlesztés és Célcsoport Menedzsment igazgatója volt, 2004-tıl a Lakossági Üzletfejlesztés és Értékesítés Irányítás igazgatója lett, 2005-tıl pedig a bank Lakossági Üzletág vezetıje tavaszán csatlakozott az UniCredit Bank Hungary Zrt-hez, ahol azóta is a bank Lakossági Üzletágának vezetıje, vezérigazgató-helyettes, a bank Igazgatóságának tagja. 33

34 II.2 Az Alapkezelı feladatai és hatásköre Az Alapkezelı az Alap mőködtetése során a Befektetık érdekében, a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes Kezelési Szabályzatnak megfelelıen köteles eljárni. (i) kezeli az Alapot azzal a céllal, hogy elérje az Alap befektetési célját; (ii) megvalósítja az Alap befektetési politikáját; (iii) rendelkezéseket és utasításokat ad az Alap pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban; (iv) olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az (v) Alap befektetési célkitőzéseivel és politikájával; mérlegeli, hogy gyakorolja-e és milyen módon és mértékben az adott befektetésekhez kapcsolódó jogokat; (vi) megállapodásokat köt és végrehajtja azokat, ahogy azt szükségesnek, tanácsosnak vagy az Alap célkitőzései megvalósítása szempontjából indokoltnak tartja; (vii) elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Szabályzat által megkívánt valamennyi tájékoztatót és közleményt (éves- és féléves jelentés, havi portfólió jelentés); (viii) intézi az Alap általános adminisztrációját; (ix) az Alap részére Letétkezelıt, Vezetı Forgalmazót és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá fenntartja velük a szükséges kapcsolatokat; (x) gondoskodik az Alap megfelelı mőködésérıl, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében; (xi) a Törvénynek és a Szabályzatnak megfelelıen kezeli az Alap számláit; (xii) tájékoztatókat készít és fenntartja a Felügyelettel a szükséges kapcsolatokat; (xiii) minden esetben a Törvénnyel, Bszt-vel egyéb jogszabályokkal és jelen Szabályzattal összhangban cselekszik; (xiv) minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot naponta megküld a Letétkezelınek. II.3 Az Alapkezelı és az általa kezelt alapok rövid bemutatása A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelı Rt. jogutódja, a legrégebben (1992) alapított befektetési alapkezelı társaság Magyarországon. A Pioneer Alapkezelı hozta létre az elsı nyilvános hazai befektetési alapot 1992-ben június végén az Alapkezelı 26 befektetési alapjában több mint 93 milliárd forint vagyont kezel. A Pioneer Alapkezelı folyamatos innovatív tevékenységével hívja fel magára a figyelmet: Magyarországon ı hozta létre az elsı nemzetközi kötvény alapot 1996-ban, az elsı pénzpiaci- és nemzetközi részvény alapot 1998-ban, az elsı, közép-európai régióra koncentráló kötvény (2001)- és részvény (1999) alapot, az elsı iparági részvény alapot 2001-ben, valamint az elsı eltérı befektetési piacokra fektetı hibrid Tıkebiztosított alapot 2004-ben. A Pioneer Alapkezelı alapjaiba történı befektetéseken keresztül mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban elérhetıek a részvények, ill. kötvények széles palettája. 34

35 A Pioneer Alapkezelı alapjai hozamaikat tekintve rendszerint igen elıkelı helyen szerepelnek a piacon. Piaci környezet: A Pioneer Alapkezelı Zrt áprilisában megvásárolta az Európa Alapkezelı Zrt. 100%-os tulajdonrészét. A Pioneer Alapkezelı piaci részesedése jelenleg - az Európa Alapkezelıt is beleértve - 5,9%, így a 5. legnagyobb szereplı az alapokban kezelt vagyon tekintetében. Az Alapkezelı által jelenleg kezelt alapokat jelen Tájékoztató VII. pontja tartalmazza. 35

36 III. A LETÉTKEZELİ ÉS A VEZETİFORGALMAZÓ BEMUTATÁSA III.1. Általános adatok a Letétkezelırıl és a Vezetı forgalmazóról Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt., Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Alapítás dátuma: január 23. Bejegyzés dátuma: március 26., száma és helye: , a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Mőködési idıtartama: Határozatlan idejő Üzleti év: A Letétkezelı üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi köre: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés TEÁOR Pénzügyi lízing TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége TEÁOR Egyéb hitelnyújtás Tulajdonos: UniCredit Bank Austria AG, Bécs (100%) Alaptıke: ,-Ft Alkalmazottak száma: ( ): 1984 Igazgatóság: Dr. Patai Mihály, közgazdász (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest), egyetemi doktor tól az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgatója. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál hitel-elıadó, majd a Pénzügykutató Intézetnél tudományos kutató és 1988 között a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyi Fıosztályának vezetı helyettesi pozícióját töltötte be, majd 1988-ban került a Világbankhoz, ahol 1993-ig az ügyvezetı igazgató asszisztenseként dolgozott. Ezt követıen 1995-ig a Kereskedelmi Bank Rt. ügyvezetı igazgatója, majd 1996-tól 2006-ig az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnökvezérigazgatója. Kaliszky András 1991-ben a Budapesti Mőszaki Egyetemen építımérnöki, majd 1993-ban mérnök-tanári oklevelet szerzett. Ezt követıen az Amerikai Egyesült Államokban vett részt MBA képzésen. Tanulmányai befejezése után elıször a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott kutatóként, majd 1996-tól az Ernst & Young-nál üzleti tanácsadóként, 1997-tıl pedig a PricewaterhouseCoopres-nél vezetı üzleti tanácsadóként ben az IBM-hez került, majd 2004-tıl az UniCredit Bank Szervezési Fıosztályának vezetıje november 1-tıl a Bank Operatív Divíziójának vezetıje és egyben igazgatósági tag. Mag. Franz Wolfger, tanulmányait a grazi székhelyő Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Már a gazdasági szakközépiskola évei alatt banki tapasztalatra tett szert. Elıször a Raiffeisenbank fiókvezetı-helyettese, majd belsı ellenıre volt. Diplomája megszerzését követıen, 1991-ben került az UniCredit Bank Hungary Zrt-hez (akkori nevén: Creditanstalt Rt.). Jelenleg a Bank pénzügyi igazgatója és igazgatósági tagja. Tátrai Bernadett, közgazdász. Diplomája megszerzése után elıször a MARECO Piackutató Intézetnél, majd a FUNDAMENTA Lakás-takarékpénztár Rt-nél dolgozott ban került az ERSTE Bank Hungary Zrt-hez, ahol 2004-tıl a Lakossági Üzletfejlesztés és Értékesítés Irányítás terület Igazgatója, majd 2005-tıl a Lakossági Üzletág vezetıje, az igazgatóság tagja volt áprilisától az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja, a Lakossági Üzletág vezetıje. 36

37 Tóth Balázs, közgazdász. A Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél vállalati ügyfélmanagerként szerzett néhány éves munkatapasztalat után 1995-ben került a budapesti Creditanstalt Rt.-hez, ahol 1997-tıl kezdve az Alkotmány utcai fiók vállalati osztályának vezetıje tıl a bécsi Nemzetközi Kockázatkezelési Fıosztályon a magyarországi leányvállalatokért felelıs részleg vezetıje, majd 2006-tól az Unicredit Bank Hungary Zrt. kockázatkezelési igazgatója (CRO), júl. 10 tıl pedig egyúttal igazgatósági tagja is. III.2. A Letétkezelı feladata és hatásköre A Letétkezelı tevékenysége során független módon, kizárólag a Befektetık érdekében jár el. Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon Letétkezelı végezheti. Az Alapok részére végzett letétkezelés esetén a Letétkezelı az alábbi feladatokat végzi: a) meghatározza az Alapok összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét; b) gondoskodik az Alapok összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételérıl, illetve a Befektetık részére történı közlésérıl; c) ellenırzi, hogy az Alapkezelı megfelel-e a jogszabályokban és az Alapkezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; d) biztosítja, hogy az Alapok eszközeit érintı ügyletekbıl, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidın belül az Alapokhoz kerüljön. Az Alapok tulajdonában lévı értékpapírok kizárólag a Letétkezelınél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetık el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a Letétkezelıhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni. Az Alapok kezelése során az Alapkezelı a Letétkezelınek adott megbízás felmondását és új letétkezelı megbízását a Felügyeletnek köteles bejelenteni. Tevékenysége során a jogszabályokban, az Alapkezelési Szabályzatban foglalt bármilyen eltérésrıl, valamint az Alapok saját tıkéjének negatívvá válásáról a Letétkezelı köteles írásban értesíteni az Alapkezelıt valamint a Felügyeletet. A Letétkezelı tevékenysége végzése során köteles visszautasítani az Alapkezelı által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az Alapkezelési Szabályzattal, és az Alapkezelıt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben az Alapkezelı nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az Alapkezelési Szabályzatnak megfelelı állapot helyreállítása érdekében, úgy a Letétkezelı haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. III.3. A Letétkezelı rövid bemutatása 37

38 Az UniCredit Bank a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. és a HypoVereinsbank Hungária Rt. egyesülése révén szeptember 30-án jött létre, és az ausztriai UniCredit Bank Austria AG, Bécs 100%-os magyarországi leánybankja januárjában a HypoVereinsbank AG értékesítette 77,53%-os részesedését a BA-CA-ban, így jelenleg az UniCredit Bank 96,35%-os tulajdonosa az ausztriai Bank Austriának augusztusában Olaszország legjelentısebb bankcsoportja, az UniCredit csoport vételi ajánlatot tett az UniCredit csoport rézvényeseinek. A novemberében lejáró vételi ajánlatot a részvényesek 93,93%-a fogadta el. Ezzel az akvizícióval létrejött Európa harmadik legnagyobb, valamint közép-kelet és dél-európa legjelentısebb bankcsoportja. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. továbbra is a bécsi székhelyő BA-CA leányvállalata maradt, amely az újonnan alakult UniCredit Csoport tagja. Az új UniCredit Csoport az európai bankszféra meghatározó szereplıjévé vált, mely immár bankfiókból álló hálózatán keresztül, 23 országban összesen 40 millió ügyfelet szolgál ki alkalmazott munkájával ban 960 milliárd euró mérlegfıösszeget ért el a bankcsoport, amely európai viszonylatban is meghatározó pénzügyi szereplıvé teszi. Az UniCredit Bankot a magyar hitelintézetek rangsorában az ország legnagyobb kereskedelmi bankjai között tartják számon. Mint univerzális bank, közel 115 egységbıl álló országos fiókhálózatán keresztül kínálja szolgáltatásait vállalati és lakossági ügyfeleinek. A bank jegyzett tıkéje szeptemberében 9,077 milliárd forint volt, amely 2002-re 24,118 milliárd forintra nıtt, s azóta változatlan maradt. Tevékenysége az elmúlt esztendıkben igen látványos növekedést mutatott, amely a mérlegfıösszeg növekedésében is megnyilvánul. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. mérlegfıösszege év végére - az IAS nemzetközi számviteli szabvány szerint auditált és konszolidált mérlegében - dinamikusan, 28,9%-kal millió forintra emelkedett a évi millió forintról. Ez a növekedési ütem csaknem másfélszerese a magyar bankrendszer átlagos teljesítményének. A pénzintézet adózás elıtti eredménye év végére millió forintra emelkedett a év végi millió forintról. Az UniCredit Bank egyik vezetı üzletága csakúgy, mint a teljes régió tekintetében a Bank Austria Creditanstalt Csoport esetében az értékpapír letétkezelés. 38

39 A Bank letétkezelési üzletág iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1999-ben megvásárolta a Budapest Bank teljes értékpapír letétkezelıi üzletágát, mely révén a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. egyedülálló vezetı szerephez jutott mind a hazai, mind pedig a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása terén. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. 16 éves letétkezelıi tapasztalatával és milliárd forintot meghaladó értékpapír ügyfélállományával ennek a területnek a piacvezetı befektetési szolgáltatója. A letétkezelési üzletág ma a pénzintézet teljes nyereségének a 12%-át adja, ami biztosítja a megfelelı figyelmet és támogatást a bank menedzsmentjének részérıl. A letétkezelési területen végzett munka sikerét erısíti, hogy a 2008-as évben, az elızı évekhez hasonlóan, szakmai körökben elismert több magazin díjait is megnyerte az üzletág. A Global Custodian magazin a belföldi és a kiemelt külföldi ügyfelek visszajelzései alapján 2008-ban az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek ítélte oda a legjobbaknak járó Top Rated minısítést. A díj odaítélésében jelentıs szerepet játszott az osztályon dolgozó kollégák rendkívül kimagasló ügyfél-orientáltsága. Magyarországon a Global Finance magazin szerint az UniCredit Bank Hungary Zrt. volt a legjobb al-letétkezelı, illetve 2009-ben a Global Investor Magazin 9 közép- és kelet-európai országra vonatkozóan az UniCredit Csoportot tüntette ki a Legjobb Letétkezelı Bank 2009 ( Best Sub-Custodian 2009 ) elismeréssel. A díjak odaítélésénél meghatározó szempont volt a piaci részesedés, a regió lefedettsége, az értékpapírt-piaci szolgáltatás minısége és rugalmassága, valamint a számítástechnikai háttér és a szakértelem. A Letétkezelıvel szemben mőködése óta sohasem volt csıdeljárás folyamatban. A Letétkezelıre vonatkozó pénzügyi információkat az elmúlt három év mérlegeit jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. A pénzügyi információk esetében az üzleti év megegyezik a naptári évvel. IV. AZ ALVÁLLALKOZÓ BEMUTATÁSA Az Alap Alvállakozót vehet igénybe a Pioneer Investments Austria GmbH (a továbbiakban: Alvállalkozó) személyében, amely az UniCredito Italiano Bankcsoport tagja. Az Alvállalkozó székhelye: A-1020 Vienna, Lassallestrasse 1. 39

40 V. FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, mint Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelı, továbbá az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Vezetıforgalmazó ezúton kijelentik, hogy jelen Tájékoztatót a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen állították össze és a Tájékoztatóban foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek. Az Alapkezelı, valamint a Vezetı Forgalmazó kijelenti továbbá, hogy a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap, a kibocsátott Befektetési Jegyek és az Alapkezelı helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. A Befektetési Jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó és a Forgalmazó egyetemlegesen felel. Budapest, november 24. UniCredit Bank Hungary Zrt. mint Forgalmazó Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint Alapkezelı, az Alap mint Kibocsátó nevében eljárva 40

41 VI. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (1) Az Alap elnevezése Az Alap elnevezése december 30. napjától kezdıdıen: ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap (elızı néven: HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Zártvégő Származtatott Alap) (2) Az Alap fajtája, típusa Az Alap december 30-i átalakulásától kezdıdıen az Alap fajtája: nyíltvégő; az Alap típusa: nyilvános. (3) Az Alap Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 2006/08.(IV.19.) Alapkezelıi Igazgatósági április 19. határozat az indulásról E-III/ /2006 Kibocsátás engedélyezése május 26. E-III/ /2006. Nyilvántartásba vétel június 27. Alapkezelıi Igazgatósági határozat az átalakulásról Határozat az Alap átalakulásáról (4) Az Alapkezelı és székhelye Az Alap Alapkezelıje a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Az Alapkezelı székhelye: 1011 Budapest, Fı utca 14. (5) Forgalmazók: Unicredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. A forgalmazási helyek a VI. pontban találhatók. (6) A Letétkezelı és székhelye Az Alap Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt. A Letétkezelı székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. (7) Az Alvállalkozó bemutatása Az Alap Alvállakozót vehet igénybe a Pioneer Investments Austria GmbH (a továbbiakban: Alvállalkozó) személyében, amely az UniCredito Italiano Bankcsoport tagja. Az Alvállalkozó székhelye: A-1020 Vienna, Lassallestrasse 1. Az Alvállalkozó rendelkezik az osztrák banktörvény, illetve befektetési alapokról szóló törvényben meghatározott alapkezelési tevékenységre 41

42 vonatkozó engedéllyel az osztrák felügyeleti hatóság felügyelete mellett végzi tevékenységét. Az Alvállalkozó igénybevételének indoka: Az Alvállalkozó az Alapban lévı opció értékelésének ellenırzését biztosítja, ami által a megfelelı piaci értékelés mindenkoron biztosított. Az Alvállalkozó a kockázatkezelés régió szintő ellenırzésével a folyamatos kontrollt biztosítja a derivatív ügyletek felett. (8) Az Alap tıkéje Az Alap saját tıkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a Befektetési Jegyek darabszámának szorzatával egyezik meg, s így a forgalomban lévı Befektetési Jegyek össznévértékének függvényében változik. (9) Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétıl a december 30-i átalakulásig (ez utóbbi napot nem beleértve) határozott volt, amely az átalakulás napjától kezdıdıen határozott futamidıvel február 1-ig meghosszabbodik. (10) Üzleti év Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. (11) Befektetési Jegyek Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A sorozatába tartoznak, névre szólóak, (tízezer),-ft névértékőek (ISIN azonosító: HU ). A Befektetési Jegyeket a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldiek és devizakülföldiek egyaránt megvásárolhatják, illetve visszaválthatják a folyamatos forgalmazás során. (12) A Befektetési Jegyek elıállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek névre szólóak, elıállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. Az Alap által kibocsátott dematerializált formában elıállított Befektetési Jegyeket a központi értéktár naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból. A Befektetési Jegyek megvásárlásakor minden Befektetési Jegy tulajdonos értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a dematerializált Befektetési Jegyek, melyek tulajdonjogát a Számlavezetı által tranzakciónként, illetve kérésre kiállított számlakivonat igazolja. Az értékpapírszámlán végrehajtott mőveletrıl a Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. 42

43 A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. (13) Befektetési Jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési Jegy tulajdonos: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint személyesen a Forgalmazó pénztári óráiban, illetve telefonon ( ha rendelkezik TelefonBank szerzıdéssel ) a nap 24 órájában a Forgalmazó Ügyfélszolgálatán - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, jogosult a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát és a Rövidített Tájékoztatóját kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani, jogosult arra, hogy a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést és az Alapkezelı által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat a kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsássák, szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. (14) Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása A Befektetık a forgalmazási helyeken a Forgalmazónak adott vételi megbízással bármely Forgalmazási napon, forint ellenében, napi eszközértéken, a vételár és a forgalmazási jutalék összegének Pénzszámlán történı biztosításával megvásárolhatják az Alap Befektetési jegyeit, illetve visszaváltási megbízás alapján visszaválthatják azokat december 31. és január 29. közötti idıszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása díjmentes. A megvásárolt Befektetési Jegyek szabadon eltranszferálhatóak más befektetési szolgáltatókhoz. Amennyiben a Befektetı vissza kívánja váltani Befektetési Jegyeit, vissza kell azokat transzferálnia az e Tájékoztatóban megjelölt Forgalmazóhoz. Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások teljesítéséhez a Befektetınek érvényes értékpapírszámla szerzıdéssel kell rendelkeznie valamelyik Forgalmazónál. A Befektetési Jegyek forgalmazása a kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történı eljuttatásával vagy - a Számlaszerzıdés alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történı megbízás leadásával történik. 43

44 Az Alap, mint nyilvános és az átalakulása napjától kezdıdıen nyílt végő alap esetében az Alap futamideje alatt az Alapkezelı - a Forgalmazó útján - minden forgalmazási napon köteles elfogadni és a Kezelési Szabályzatban meghatározott értéknapra megállapított egy jegyre jutó eszközértéken elszámolni a Befektetési Jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, melyek idıtartamába tartozó napok nem minısülnek forgalmazási napnak. Az engedélyezett zárva tartás vagy a forgalmazás felfüggesztése vagy a forgalmazás szünetelése elıtt felvett és még el nem számolt megbízások elszámolására az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidı számításakor az elıbbiek idıtartama figyelmen kívül marad. Az Alap adott sorozata forgalmazási napjának tekintendı minden olyan nap, amely az Alap adott sorozata forgalmazási helyén munkanapnak minısül, kivéve a fenti bekezdésben meghatározott eseteket. A Befektetési Jegyek Befektetık részére történı értékesítésére az Alapkezelı Forgalmazót bíz meg. (15) A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése A nyílt végő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy adott sorozatába tartozó befektetési jegy folyamatos forgalmazását az alapkezelı kizárólag elháríthatatlan külsı ok miatt, a befektetık érdekében, az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha a) az alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tıkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A forgalmazást a kiváltó ok megszőnésével vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell. Az alapkezelı a felfüggesztésrıl haladéktalanul tájékoztatja valamennyi olyan tagállam hatáskörrel rendelkezı hatóságát, amelyben a befektetési jegyet forgalmazzák. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza. A Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó befektetési jegy folyamatos forgalmazását, ha az alapkezelı nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. A befektetési alapkezelı kérelmére a Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetık érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: 44

45 a) tíz egymást követı forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetési jegyek összértéke eléri a befektetési alap - adott idıszak elsı napján érvényes - nettó eszközértékének tíz százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott befektetési jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) húsz egymást követı forgalmazási nap alatt a forgalomban levı befektetési jegyek darabszáma tíz százalékkal csökkent, vagy c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében a befektetési alap saját tıkéjének tizenöt százaléka alá csökkent. A befektetési alapkezelı a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követı öt forgalmazási napon belül kezdeményezheti, melyrıl a Felügyelet legkésıbb két forgalmazási napon belül dönt. A Felügyelet a befektetık érdekében amennyiben 180 napon belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetésérıl, meghatározva a visszaváltás kezdınapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelı kéri 180 napon belül, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet legkésıbb két forgalmazási napon belül dönt errıl. Ha a fenti a)-c) pontban meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának idıtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet határozatban elrendeli a befektetési alap megszüntetését. (16) A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazási árfolyama A Forgalmazó a folyamatos forgalmazás során a forgalmazási helyeken bármely forgalmazási napon felveszi a Befektetıktıl a vételi és visszaváltási megbízásokat. A vételi megbízások felvételére a Szabályzat (13) pontjában ( Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása ) írtak irányadóak. A vételi megbízás a Befektetési Jegy esetében azon a napon minısül a Forgalmazó által felvettnek, amely napon az Ügyfél által adott megbízást a Forgalmazó elfogadta az Üzletszabályzatában erre meghatározott módon. Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások teljesítési árfolyama az adott Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. Az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásának módját a Szabályzat (25) az Alap nettó eszközértéke, hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai címő fejezete tartalmazza. (17) A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazási helyei A Forgalmazó a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazását nyilvánosan meghirdetett pénztári órái alatt végzi. Az Alap forgalmazói hálózatában részt vevı helyek listája a Tájékoztató VI. fejezetében találhatóak. 45

46 (18) Folyamatos forgalmazási jutalékok A Forgalmazó a Befektetési Jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során a Befektetık felé vételi- és visszaváltási jutalékot számít fel, melyek mértéke az Alap tekintetében a következıképpen alakul. A sorozat esetén Alap neve ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Forgalomba hozatal jutaléka A forgalmazott árfolyamérték 2,5%-a Visszaváltás jutaléka A forgalmazott árfolyamérték 2%-a A Forgalmazó által a Befektetık felé felszámított vételi, illetve visszaváltási jutalékok (amennyiben irányadó) megfizetése a Befektetési Jegyek vételi megbízásának megadásával, illetve visszaváltásának teljesítésével egyidejőleg esedékes. A forgalmazási jutalék azon része, amely nem a Forgalmazót illeti meg, az Alap tıkéjét gyarapítja (19) A Befektetési Jegyek vételének módja A Befektetık a Befektetési Jegyeket a befektetési szolgáltatóval kötött érvényes Számlaszerzıdés megléte esetén (azonosítójának megadása mellett), a Befektetési Jegyek vételére vonatkozó megbízás megadásával, azok Forgalmazóhoz történı eljuttatásával, és a vételár, illetve a vételi jutalék forintban történı megfizetésével szerezhetik meg. A Befektetı a Befektetési Jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglalt feltételeket. A Befektetési Jegyek vételére vonatkozó megbízást a Befektetık a forgalmazási helyeken személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a számlaszerzıdés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetıséget biztosítva - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton adhatják meg a Forgalmazó részére. A vételi megbízáson megjelölt vételár, illetve a Forgalmazó által felszámított vételi jutalék kiegyenlítése a fedezet Pénzszámlán történı biztosításával teljesíthetı. A Forgalmazó a Befektetı Befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízását az alábbi metódus alapján teljesíti: A fedezet biztosítása a Befektetı Pénzszámláján történik Alap neve Megbízás Megbízás teljesítésének napja* Megbízás teljesítési árfolyama* napja ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap T T+1 T Az Alap esetében, amennyiben a megbízás napja T nap, a forgalmazási ügyletek a T napra számított nettó eszközértéken T+1 napon teljesülnek, 46

47 amennyiben a megbízás fedezete az Pénzszámlán rendelkezésre áll. Ennek oka, hogy az Alap opciós hányadát alkotó opció piaci értékét T napra a T-1 napi záróárfolyamok alapján számítja ki az Opciós Elszámoló és tesz közzé a T napon. Forgalmazási ügyletek esetében a befektetési jegyek jóváírása a teljesítési munkanapon esedékes. (T+1). Azon vételi megbízás, amelyet a Befektetı megadott a forgalmazási helyen, azonban a vételi jutalékkal növelt vételár nem áll rendelkezésre a Befektetı Pénzszámláján nem kerül teljesítésre. Részteljesítés nem lehetséges, azaz azon megbízások esetében, ahol a megbízási szerzıdésen megjelölt forgalomba hozatali jutalékkal növelt vételár több, mint a Befektetı Pénzszámláján rendelkezésre álló összeg, a Forgalmazó nem teljesíti a megbízást. (20) A Befektetési jegyek visszaváltásának módja A Befektetık a tulajdonukban lévı Befektetési Jegyeket a befektetési szolgáltatóval kötött érvényes Számlaszerzıdés megléte esetén, a Befektetési Jegyek visszaváltására vonatkozó, kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történı eljuttatásával vagy - a Számlaszerzıdés alapján - telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történı megbízás leadásával, illetve a nem a Forgalmazónál nyilvántartott Befektetési Jegyek Forgalmazóhoz történı transzferálásával és a fenti valamelyik megbízás a Forgalmazóhoz történı eljuttatásával válthatják vissza. A Forgalmazó a Befektetı által, a részére megadott visszaváltási megbízást az Alap tekintetében az alábbi metódus alapján teljesíti: Alap neve ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap A visszaváltott árfolyamérték kifizetése pénzszámla jóváírással történik Megbízás Megbízás teljesítésének Megbízás teljesítési (pénzszámla jóváírás és árfolyama napja bef. jegy terhelés)napja T T+2 T+1 Amennyiben a Befektetı tulajdonában lévı (vagy a Forgalmazóhoz transzferált) Befektetési jegyek mennyisége kevesebb, mint a Befektetı által a visszaváltási megbízásban megjelölt Befektetési jegy mennyiség úgy a Forgalmazó a megbízás teljesítését elutasítja. (21) A Befektetési Jegy visszaváltás teljesítésére elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya az Alap esteében A likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb aránya: 2% A likvid eszközök legkisebb aránya: 0 % Alap neve Likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb aránya 47 Likvid eszközök legkisebb aránya

48 ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2% 0% (22) Az Alap befektetési célja Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a a társadalom elöregedésének globális folyamatából profitáló vállalatok (gyógyszercégek, biotechnológiával foglalkozó vállalatok, aktív pihenéssel, szabadidıvel és rekreációval kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalatok) értéknövekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól. (23) Befektetési politika A tıkevédelem mőködése Az Alap új befektetési politikája tıkevédelmet biztosít a december 30- án meglévı tıkére: az aznapi egy jegyre jutó nettó eszközértéket biztosítja a lejáratkor befektetési jegyenként. A tıkevédelmet egy, a folyamatos forgalmazás érdekében dinamikusan változtatható összegő bankbetét, banki kötvény vagy ezzel egyenértékő szintetikus pozíció biztosítja, amit az Alap külön megállapodás alapján egy kiválasztott banknál hoz létre és tart fenn a lejáratig. Ez az ún. zéró kupon bankbetét (vagy ezzel egyenértékő szintetikus pozíció) biztosítja, hogy lejáratkor az Alap az eredetileg jegyzett tıkét akkor is ki tudja fizetni a befektetıknek, ha az opciós hányadon történetesen nem képzıdik hozam. Az Alap befektetési politikája Az átalakulást követıen, december 31. és január 31. között, az átmeneti idıszakban az alap átmeneti befektetési politikát folytat, ebben az idıszakban az Alap saját tıkéjét kizárólag pénzpiaci eszközökbe fekteti. Az átalakulás után egy hónapig az Alap befektetési jegyei a befektetık által díjmentesen vásárolhatók és visszaválthatók. Az átmeneti idıszakot követıen az Alap az új opciós befektetési politikája, tekintettel az átalakulásra vonatkozó jelen Tájékoztatóban is szabályozott minimális, 500 millió Ft-os tıkekövetelményre és a fentiekben hivatkozott az átmeneti idıszakra vonatkozó speciális vételi és visszaváltási kondíciókra, csak február 1-jén indul.. A tıkevédelem mőködése Az Alap új befektetési politikája tıkevédelmet biztosít a december 30- án meglévı tıkére: az aznapi egy jegyre jutó nettó eszközértéket biztosítja a lejáratkor befektetési jegyenként. A tıkevédelmet egy, a folyamatos forgalmazás érdekében dinamikusan változtatható összegő bankbetét, banki kötvény vagy ezzel egyenértékő szintetikus pozíció biztosítja, amit az Alap külön megállapodás alapján egy kiválasztott banknál hoz létre és tart fenn a lejáratig. Ez az ún. zéró kupon bankbetét (vagy ezzel egyenértékő szintetikus pozíció) biztosítja, hogy lejáratkor az Alap az eredetileg jegyzett tıkét akkor is 48

49 ki tudja fizetni a befektetıknek, ha az opciós hányadon történetesen nem képzıdik hozam. Az Alap befektetési politikája Az Alap új opciós befektetési politikája február 1-jén indul. Ezt követıen lehet csak befektetni az Alap vagyonát a zéró kupon betétbe és az opciós eszközbe. Az opció kiindulási dátuma (strike date) a év 6. hetének elsı kereskedési napja lesz, azaz február 1. hétfı lesz, azonban amennyiben az opciós struktúrában kiválasztott részvények nem kellıen likvidek a kiindulási napon, - azaz nagyobb mértékő árbefolyásolás nélkül nem lehetséges az opciók megkötése - az opciós partner megítélése szerint, az opciós struktúra induló értéke (strike price) az új befektetési politika indulásától számított néhány nap (maximum 8 banki munkanap) átlagára lesz. Erre az átlagolásra csak akkor kerül sor, ha a fent említett likviditás az opciós partner szerint nem kellı mértékő. Az új befektetési politika indulásának dátuma, február 1. a többlethozam lehetıségét kínáló részvénykosár indulási dátuma is egyben, vagyis a részvénykosár egyes elemeinek kiindulási szintje az opció indulása napján érvényes záróárfolyamok az egyes részvények tekintetében. Ezeket tekintjük az opciós hozam szempontjából a kosár egyes részvény összetevıi referenciaszintjeinek, azonban amennyiben a fent említett likviditást az opciós partner nem tartja megfelelınek, a fent leírt átlagolás szükséges a hozamszámítás szempontjából fontos megfigyelési napokat követı rövid idıszakban (maximum 8 banki munkanap) (kiindulási árak, 2. év végi árak, 3. év végi árak). A részvénykosár összetétele: Az Alap részvénybıl álló egyenlıen súlyozott kosár révén nyújt hozzáférést a társadalom elöregedésének globális folyamatából profitáló szektorhoz (gyógyszercégek, biotechnológiával foglalkozó vállalatok, aktív pihenéssel, rekreációval és szabadidıvel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalatok. Ezt a kosarat az opciós struktúra megvásárlásakor az alábbi részvények közül az opciós partner ajánlása és az adott piac árak alapján alakítja ki az Alapkezelı oly módon, hogy az a globális iparágat magában foglalja és kellıen lefedje. Vállalat MERCK & CO., INC. ROCHE HOLDING AG- GENUSSS SANOFI-AVENTIS NOVONORDISK A/S-B Bloomberg kód Gyógyszeripar MRK UN Equity ROG VX Equity SAN FP Equity NOVOB DC Equity 49

50 ASTRAZENECA PLC ABBOTT LABORATORIES AMGEN INC SYNTHES-STRATEC INC BAXTER INTERNATIONAL INC LONZA GROUP AG-REG CARNIVAL PLC WYNN RESORTS LTD ACCOR SA AZN LN Equity ABT UN Equity Biotechnológia AMGN UQ Equity SYST VX Equity BAX UN Equity LONN VX Equity Szabadidı CCL LN Equity WYNN UQ Equity AC FP Equity A társadalom elöregedéséhez kapcsolódó befektetési altémák indokoltsága: - Gyógyszercégek: A társadalom elöregedésének globális folyamata magával vonja a gyógyszercégek elıretörését. Az egyre magasabb átlagéletkor ezen vállatok számára folyamatos pozitív impulzust nyújt és növekedési lehetıséget rejt, hiszen az átlagéletkor emelkedésével a gyógyszerek iránti kereslet egyértelmően nı. - Biotechnológia: A biotechnológia az élı szervezetek és azok termékeinek az ember általi felhasználása különbözı célokból. Az emberi fogyasztásra specializálódott vállalatok a 21. században már jelentıs mennyiségő humán gyógyszert és terápiát állítanak elı a biotechnológia eszközeivel. Az iparág rohamosan fejlıdik, és az átlagéletkor emelkedése egyre nagyobb fizetıképes piacot jelent a szektorban tevékenykedı cégek számára. - Aktív pihenés, rekreáció és szabadidıvel kapcsolatos szolgáltatások: Globális jelenséggé vált, hogy az idısebb korosztályok ma már aktívan pihennek, és hajlandóak sokkal többet áldozni a szabadidıs tevékenységekre. Manapság már az idısebbek is világot járnak, keresik a luxusszolgáltatásokat, valamint különbözı gyógyászati kezelésekre is sokat költenek a világ minden táján. A luxusutazásokkal, gyógyfürdıkkel, wellness-központokkal foglalkozó vállalatok fogyasztói bázisának döntı részét a fizetıképes idısebb korosztály alkotja. Az Alapkezelı egy olyan opciót vásárol, aminek a tárgya a fentiekben definiált részvénykosár egyenlı részvény-súlyokkal. Az opció kifizetési sémája a következı: Az alap a részvénykosár indulástól számított második és harmadik év végi átlagos teljesítményét fizeti ki. A részvénykosár egyenlıen súlyozott. Mindkét évben az egyes részvények indulástól vett hozamát legfeljebb 50

51 22%-os mértékig vesszük figyelembe. Azaz ha pl. a második év végén minden egyes részvény 22% felett teljesített indulástól számítva, akkor is 22% a kosár hozama. Így az egyes években a 22%-os hozamplafon nem csak az egyes részvényekre, hanem a teljes részvénykosárra is érvényes. A második és harmadik évekre járó hozamok összegének kifizetése a futamidı végén, az alap lejáratakor esedékes. Az átlagolás során figyelembe vett egyedi részvényhozamok között lehetnek negatív értékek, de a hozamfizetés alapját képezı kosárhozam egyik évben sem lehet negatív. Az opciós partnerek kiválasztása, az opció beszerzése Az OTC opciók piacán az opciók eredeti kiírói, az ún. originátorok játsszák a vezetı szerepet. Ezek azok a vezetı tıkepiaci cégek, melyek rendelkeznek azzal a mérető kereskedési pozícióval és strukturáló kapacitással, hogy képesek folyamatosan új termékekkel megjelenni a piacon, s ezekre folyamatosan árat jegyezni. Az általuk nyújtott szolgáltatásnak csak egy része a tényleges opciós termék, s annak ára nem feltétlenül testesíti meg az opció kibocsátójának teljes ráfordítását. A szolgáltatás jelentıs hányadát teszi ki a folyamatos termékötletek ügyfél felé kommunikálása, az árazási, modellezési szolgáltatások, háttéranyagok, elemzések, támogató anyagok nyújtása az ügyfél (alapkezelı) részére. Mindezen szolgáltatások nem csak az alapkezelı, de egyben közvetetten a befektetık számára is értékesek lehetnek. Az Alapkezelı az opció beszerzésekor egymással versenyzı árajánlatokat kér be, 2 vagy 3 fordulóban több originális kibocsátótól. Kisebb árkülönbség esetén a döntést a kapcsolódó szolgáltatások is befolyásolhatják. Az Alapkezelı adott esetben (pl. a kiemelt partneri viszony fenntartása érdekében) úgy dönthet, hogy nem egy, hanem több, de legfeljebb kettı kibocsátótól szerzi be az opciót, az ár kivételével teljesen azonos paraméterekkel (piacok, futamidı, jogi keretek). Erre csak akkor kerül sor, ha teljesül a következı két feltétel: (1) az alap átalakulás utáni tıkéje legalább 2 milliárd forint (megfelelı osztható méretnagyság feltétel); (2) az utolsó fordulóban kialakuló végsı legjobb árajánlatok közül a legjobb kettı közt nincsen több mint 50 bázispont eltérés (szoros piaci verseny feltétel). Az index növekményébıl való részesedés meghatározása Mivel az opció ára nagyban függ a piaci folyamatoktól, ezért elıre nem lehet megmondani, hogy az Alap vagyonának mekkora hányadát lehet majd az opció beszerzésére fordítani. Ezért adunk meg minimális részesedést a részvénykosár növekményébıl való részesedés mértékére. A végsı részesedési szint közzétételére csak az opció megvételét követıen, legkésıbb az opciós struktúra indulását követı 8 banki munkanapon belül kerül sor. A minimális részesedési arány 70%, míg a maximális 130%. Az alapkezelı törekszik a 100%-os részesedési arány elérésére. 51

52 (24) Befektetési korlátozások Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre a saját maga és a Törvény által elıírt befektetési korlátozásokat figyelembe véve. A befektetési korlátozások esetleges megszegése esetén az Alapkezelı haladéktalanul, de legkésıbb a Törvényben arra rendelt határidın belül gondoskodik a jogszabályoknak megfelelı helyzet helyreállításáról. (25) Hitelfelvétel, óvadék nyújtás, értékpapír kölcsönzés Az Alapkezelı az Alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, Alap saját tıkéjének legfeljebb tíz százaléka erejéig, legfeljebb harmincnapos lejárati idıszakra. Az Alapkezelı jogosult a hitelfelvevı Alap eszközei terhére a hitelfelvevı Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok megvásárlását és a saját tıke legfeljebb harminc százaléka erejéig történı értékpapír kölcsönadást kivéve az Alapkezelı az Alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. (26) Az Alap eszközeinek értékelése, az Alap nettó eszközértéke, hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelı határozza meg. Az Alap nettó eszközértéke minden forgalmazási napra az Alap eszközeire vonatkozó lehetı legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján kerül meghatározásra. Az alapkezelı köteles minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot késedelem nélkül, a nettó eszközérték megállapításának rendszerességéhez igazodva megküldeni a letétkezelınek. Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelı T értéknapra vonatkozóan T napon állapítja meg oly módon, hogy (1) devizanemek szerint elkülönítve meghatározza az Alap T-1 napi eszközeinek T napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülı számítási eljárások szerint kalkulált T napi, egyes devizanemekben meghatározott piaci értékét, és devizanemek szerint elkülönítve levonja belıle az Alapot T értékelési napig terhelı kötelezettségeket és elosztja az Alap Befektetési jegyeinek számával. (2) Az Alap nem forintban meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek más devizanemekben kalkulált, T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét két tizedesjegy pontossággal állapítja meg. Az Alap eszközeinek T napi piaci értékét, összhangban a Törvény elıírásaival, az alábbiak szerint kell kiszámítani: 52

53 (A) Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (i) Tızsdére bevezetett értékpapírok A tızsdére bevezetett hazai állampapírok T napi piaci értékét az Államadósság Kezelı Központ (ÁKK) által közzétett, az elsıdleges forgalmazók adott állampapírra vonatkozó T kereskedési napi, T+2 teljesítés napra vonatkozó másodlagos piaci árfolyamjegyzésébıl származó középárfolyam (legjobb vételi és legjobb eladási ár számtani közepe, négy tizedesjegyre kerekítve) alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Az ÁKK-s árfolyamjegyzésbıl kikerülı állampapírok, valamint a 3 hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő állampapírok esetében - az árfolyamjegyzésbıl való kikerülés napjától a lejáratig számított idıszakra - az állampapír T napi piaci értékét az ÁKK által T napon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával kell meghatározni. A külföldi állampapírok T napi piaci értékét az adott állampapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tızsdén kialakult T napi záróárfolyam, illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. A tızsdére bevezetett egyéb (nem az állam által garantált) értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tızsdén, T napi (mind hazai és mind külföldi értékpapírok esetén), záróárfolyam illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a tızsdén az adott értékpapírokra nettó árfolyamon történik a kereskedés és így az ÁKK középárfolyam, illetve a záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta felhalmozott kamat összegét, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (ii) Tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok. A tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi (hazai értékpapírok 53

54 esetén), záróárfolyam illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon számított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T, napi záróárfolyam alapján számított hozam nem állapítható meg, az értékpapírok piaci értékét a rendelkezésre álló utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhetı a beszerzési nettó árfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhetı a beszerzési nettó árfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírokra az elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján nettó árfolyamot közölnek és így az utolsó napi záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta felhalmozott kamat összegét, illetve amennyiben az adott értékpapírok piaci értéke a beszerzési nettó árfolyam alapján kerül kiszámításra, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (B) Részvények (i) Tızsdére bevezetett részvények A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét a T napi záróárfolyam, illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T tızsdenapon az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T, napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. (ii) Tızsdére be nem vezetett, egyéb nyilvános forgalomban szereplı részvények A tızsdére be nem vezetett, nyilvános OTC értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi záróárfolyam, illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, 54

55 az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, illetve más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. (C) Befektetési jegyek (i) Tızsdére bevezetett befektetési jegyek A tızsdére bevezetett értékpapírok T napi piaci értékét a tızsdén kialakult, T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T tızsdenapon a tızsdén az adott értékpapírokra nem volt üzletkötés, avagy a T napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg,) által közzétett, legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. (ii) Tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı befektetési jegyek A tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírokra a legfıbb másodlagos piacuknak tekinthetı elismert értékpapírpiacokról, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat a nevezett befektetési alapok Alapkezelıi által közzétett utolsó napi egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kell elvégezni. 55

56 (D) Repo megállapodások, inverz repo megállapodások Repo megállapodások értékelése során a repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt vételárát a határidıs eladási ár és a prompt vételár közötti differencia T napra esı idıarányos részével kell megnövelni. Inverz repo megállapodások értékelése során a fordított repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt eladási árának mínusz egyszeresét a határidıs vételár és a prompt eladási ár közötti differencia T napra esı idıarányos részével kell csökkenteni. (E) Folyószámla, lekötött betét, zéró kupon betét A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor a T napi folyószámla egyenleget az elızı kamatfizetés óta a T napig elıjegyzett kamatok összegével meg kell növelni. A lekötött betétek összegét a T napig felhalmozott kamatok összegével meg kell növelni. A bankbetét speciális formáját, a zéró kupon betétet a lejárati összegbıl T napra visszadiszkontált jelenértéken kell értékelni. A bankbetétet befogadó hitelintézet nyilvánosan (pl. Bloombergen) elérhetı árat jegyez az adott betét jelenértékére. Amennyiben a betét jelenértékére nincs nyilvánosan elérhetı ár, akkor a diszkontáláshoz a Bloombergrıl elérhetı aktuális zéró kupon hozamszintet kell használni. (F) Opciós ügyletek Az opciós ügyletek esetében az egyes opciós pozíciók T napi értékét az adott opció kiírója teszi közzé a Reuters vagy/és Bloomberg üzleti információs rendszereken. A kereskedési szokványok és az opciós szerzıdés szabályai (ISDA elıírások) szerint bid/ask árat jegyeznek, melyek számtani átlaga adja az opció T napi árfolyamát. Amennyiben a T napot követıen nincsen T+1, T+2, T+n napos (csak banki munkanapok számítanak) új árjegyzés (ok lehet az információs rendszer hibája), az opciós pozíció árazására T+5 napig a legutolsó T napi árat használjuk. Ha ezután sincsen új árjegyzés (ilyesmire eddig sosem volt példa), akkor a mögöttes piacok T napi piaci paraméterei alapján a vonatkozó opciós árazó modellek segítségével kell kiszámítani. Amennyiben az Opciós elszámoló egy adott naptól kezdve nem közöl friss árakat az opció tekintetében, az Alapkezelı a legutolsó közölt árat követıen öt magyar banki munkanapon keresztül a legutolsó közölt opciós árat használja az értékeléshez. Ezt követıen, amennyiben továbbra sem áll rendelkezésre az Opciós elszámoló által számított opciós árinformáció, az Alapkezelı a piaci értékek alapján a Black-Scholes képlettel számítja ki az opció elméleti árát. Az opció értékelésének változásáról az Alapkezelı 56

57 minden esetben két banki munkanapon belül értesíti a Befektetıket a hivatalos közzétételi helyeken. Az Alap T értékelési napon fennálló kötelezettségei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: Az Alapot terhelı költségek és díjak idıarányosan kerülnek az Alapra terhelésre; Az Alap T napra vonatkozó, T napon megállapított eszközértéke legkésıbb T+2 napon kerül a hivatalos közzétételi helyeken megjelentetésre. Hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai: A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell. A javítás során a hibás nettó eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan, amelyen nettó eszközérték kiszámítására került sor, s amelyet a feltárt hiba érintett. Ha hibás nettó eszközértéken befektetési jegy forgalmazására került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel legfeljebb harminc napon belül el kell számolni, kivéve, ha (i) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségbıl származó elszámolási kötelezettség összegszerően nem haladja meg befektetınként az ezer forintot, (ii) a hibás és a helyes forgalmazási ár különbsége nem éri el a helyes nettó eszközérték egy ezrelékét. (27) Az Alapot terhelı költségek Az Alapot a mőködés során az alábbi költségek terhelik: Költségtípus Alapkezelıi díj Forgalmazó díja Letétkezelıi díj Tranzakciós díj letétkezelınek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén Tranzakciós díj letétkezelınek, külföldön kibocsátott papírok esetén Letétkezelı által költségnövekedés miatt továbbhárított díjak és költségek, valamint az Alap hitelkeret és hitelköltségei Auditori díj Felügyeleti díj Vetítési mód, számítás Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, havonta utólag kerül kifizetésre A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes A díj évente kerül meghatározásra, idıarányos része minden nap elhatárolásra kerül és esedékességkor (ált. évi három részletben) kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, negyedévente utólag kerül kifizetésre 57

58 A költségek mértéke: Alap neve ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap Alapkezelıi díj 1 / év Max. 2,0% Forgalm azói díj 2 / év Max. 2,0% Letétkezelıi díj / év Tranzakciós díj Letétkezelınek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén Max. 10bp 1.500Ft / tranzakció Tranzakciós díj Letétkezelınek, külföldön kibocsátott papírok esetén EUR / tranzakció Letétkezelı továbbhárított díjai és költségei 3 elıre nem kalkulálható Auditori díj / év (2009) Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év 0,025 % Az Alapkezelı alapkezelési díjat nem terhelhet egy Alapra, ha az adott Alap átlagos saját tıkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tıke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes idıszakban felmerülı költségek utólagosan sem terhelhetık az Alapra. A Letétkezelı a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb idıszakra vonatkozó, elıre kalkulálható költséget a lehetıségek szerint idıbeli elhatárolással, fokozatosan, egyenletesen terhel az Alapra. A költségek tételesen a féléves és éves tájékoztatókban, illetve a Havi Portfolió jelentésben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelıi díj magában foglalja az Alvállalkozó részére fizetendı díjat, melynek mértéke maximum 0,10%-a az Alap napi nettó eszközértékének. (28) A Befektetıket terhelı költségek Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek letéti ırzésével, az ehhez kapcsolódó számlavezetéssel, a befektetés megszüntetésekor az árfolyamérték készpénzben történı felvételével vagy átutalásával, valamint egyéb igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban a Befektetıket további költségek is terhelhetik. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen, említett költségek Forgalmazónként eltérıek és máshogyan strukturáltak lehetnek, ezért javasoljuk a Befektetık részére, hogy a költségek szintjérıl és struktúrájáról elızetesen a Forgalmazónál tájékozódjanak. A befektetıket terheli az Alap forgalmazási jutaléka, mely vételkor 2,5%-ával, és visszaváltáskor 2%-ával egyezik meg a forgalmazott befektetési jegy állományának értékével. A Befektetıket terhelı költségek kondíciós listája a Forgalmazó(k) honlapján érthetı el: ) 1 Az Alapkezelı által, az alap kezeléséért felszámított díj, amely tartalmazza továbbá az alapra terhelt marketing- és hirdetési költségeket. Az Alapkezelı ettıl a díjtól lefelé eltérhet 2 A Forgalmazó által, az alap forgalmazásáért felszámított díj. A Forgalmazó ettıl a díjtól lefelé eltérhet 3 Például: Nemzetközi elszámolás során igénybe vett nemzetközi elszámolóházi díj, SWIFT üzenet törlése, módosítása miatt Letétkezelıt terhelı többletköltség 4 A könyvvizsgálati díjak a 2009-es évre vonatkoznak, a díjtételek évente az infláció mértékével arányosan nınek 58

59 (29) A Befektetık tájékoztatása Az Alapkezelı legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt - külföldi befektetési alapkezelı esetén hatvan - napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon belül az általa kezelt befektetési alapokról egyenként a Törvényben foglaltak szerinti jelentést készít, és azt a Felügyeletnek megküldi. Az Alapkezelı a jelentést a Felügyeletnek történı megküldéssel egyidejőleg közzéteszi a jelen szabályzatban meghatározott hirdetményi helyeken. Az alapkezelı köteles havonta az általa kezelt nyíltvégő befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követı tizedik forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetıvé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tıkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. Az Alapkezelınek rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Befektetıkkel szemben az általa kezelt alapok mőködésére vonatkozóan. Az Alapkezelı köteles a Felügyeletnek megküldeni, hirdetményi helyein közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetıvé tenni: az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésıbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése elıtt; a befektetési szabályok változását, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; a futamidınek határozottá alakítását, a határozott futamidı csökkentését, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változását legkésıbb a hatálybalépés elıtt öt nappal; a kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésıbb a hatálybalépés napján; az alapkezelı engedélyének visszavonását, két munkanapon belül; a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb tizenöt nappal a hatálybalépés elıtt; a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül; az alapkezelıvel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül; a befektetési alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (húsz százalékot 59

60 meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı két munkanapon belül; a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül; a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; és a közvetítık felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bıvülése esetén legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, a felsorolás szőkülése esetén a legkésıbb a változás napját követı két munkanapon belül. Az Alapra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek az Alap nevében az Alapkezelı köteles eleget tenni a hirdetményi helyeken (az Alapkezelı honlapja: a Forgalmazók honlapja: A Befektetı részére az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Féléves vagy az Éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfoliójelentést a Befektetı kérésére ingyenesen át kell adni, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat. (30) Egy Alap megszőnése Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. A Felügyelet törli az alapot a nyilvántartásból 1. a pozitív saját tıkéjő, határozott futamidejő alap futamidejének lejáratakor a megszőnési jelentés Felügyelethez történı benyújtását követı nappal; 2. a pozitív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a megszőnési jelentés Felügyelethez történı benyújtását követı nappal; 3. a negatív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a vagyon értékesítésébıl származó ellenérték teljes kifizetésekor; 4. más befektetési alapba történı beolvadás esetén a beolvadás napjával. Az Alap február 1-jei lejáratát követıen az alábbiakban részletezett, tervezett forgatókönyv szerint szőnik meg és számol el befektetıi felé: a tıkevédelmet biztosító eszköz(ök) lejárata: február 1. a részvénykosár hozam fizetése február 15-ig megszőnési jelentés benyújtása a Felügyelethez február 22-ig közzététel a megszőnésrıl február 15-ig közzététel a tıke- és hozamfizetésrıl február 13-ig tıke- és hozamfizetés megkezdése február 15-ig 60

61 Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. Az Alap megszün(tet)ésére a következı esetekben kerül(het) sor: 1. Az Alapkezelı jogutód nélküli megszőnésekor illetıleg az Alapkezelı tevékenységi engedélye visszavonásakor ha az alapkezelést másik alapkezelı nem vállalja el- az Alapot meg kell szüntetni. 2. A pozitív saját tıkéjő Alapot az Alapkezelı a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. 3. Az Alapot az Alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben az Alap saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. 4. Az Alap megszüntetését a Felügyelet határozatban elrendeli, ha az Alap saját tıkéje negatív. 5. Az Alap 1-4. pont szerinti megszüntetését az Alapkezelı, illetıleg a Letétkezelı a megszüntetésrıl szóló felügyeleti határozat kézhezvételét illetve a 3. pontban foglalt idıszak elteltét követı kettı munkanapon belül köteles közzétenni. 6. Az 5. pont szerinti közzététel napjától a nyíltvégő befektetési jegyek visszaváltását és eladását fel kell függeszteni. 7. Az Alap hitelezıi az 5. pont szerinti közzététel napjától számított harminc napos jogvesztı határidın belül jelenthetik be követeléseiket a Letétkezelınél. 8. Amennyiben a megszüntetési eljárás során az Alap saját tıkéje a 7. pont szerint bejelentett kötelezettségek figyelembevételével együtt negatívvá válik, akkor a Letétkezelı köteles azt a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni. 9. A határozatlan futamidejő, pozitív saját tıkéjő befektetési alapot az alapkezelı a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. 10. A nyilvános nyílt végő befektetési alapot az alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. 11. Negatív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a vagyon értékesítésébıl származó ellenérték teljes kifizetésekor törli a Felügyelet az alapot a nyilvántartásból. 12. Más befektetési alapba történı beolvadás esetén a beolvadás napjával törli a Felügyelet az alapot nyilvántartásából. 13. Törlésre kerül az alap a Felügyelet nyilvántartásából az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltását követı nappal. Az Alap megszőnésekor felmerülı feladatokat az Alapkezelı, az Alapkezelı akadályoztatása illetve felszámolása esetén pedig a Letétkezelı köteles elvégezni. Az Alap megszüntetésekor a portfolióban lévı befektetési eszközöket egy hónapon belül amely határidı a Felügyelet engedélyével egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható - értékesíteni kell. Pozitív saját tıkével rendelkezı Alap esetében a befektetési eszközök értékesítését az Alapkezelı maga is elvégezheti. Ennek hiányában a befektetési eszközök értékesítésével befektetési szolgáltatót kell megbízni, amelynek bizományosi díja megszőnési költségként az Alapot terheli. 61

62 Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésbıl származó ellenérték befolyását, valamint az Alap hitelezıi számára a megszüntetésre vonatkozó közzétételtıl számított 30 napos bejelentési határidı elteltét követıen öt napon belül megszőnési jelentést kell készíteni, és a Felügyelethez benyújtani és ezzel egyidejőleg a hivatalos közzétételi helyeken a befektetık rendelkezésére kell bocsátani. A Letétkezelı ezt követıen tíz napon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetık részére. A megszőnési jelentés a törvényben elıírtaknak megfelelıen és legalább az éves jelentés kötelezı tartalmi elemeit tartalmazza. A kifizetés megkezdésérıl rendkívüli közleményt kell közzé tenni. Negatív saját tıkével rendelkezı Alap megszüntetését a Felügyelet által a Hpt. alapján létrehozott közhasznú társaság végzi. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésbıl származó ellenérték befolyását követıen a közhasznú társaság a hitelezık követeléseit a Cstv. elıírásai szerinti kielégítési sorrendben egyenlíti ki. (31) Egy alap átalakulása Átalakulásnak minısül az Alap fajtájának, típusának, vagy futamidejének megváltoztatása. Nyilvánosan létrehozott befektetési alap csak az összes befektetı hozzájárulásával alakulhat át zártkörő befektetési alappá, kivéve az ingatlanalapokat. Zártvégő, határozott futamidejő befektetési alap nem alakulhat át nyíltvégő határozatlan futamidejő befektetési alappá. Az Alapkezelı az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alapkezelı a felügyeleti engedély megszerzését követıen köteles az átalakulás tényét az Alap hirdetményi helyein, az átalakulás napját legalább harminc nappal megelızıen közzétenni. A Felügyelet a Befektetık érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja. (32) Egy alap beolvadása Az alapkezelı nyilvános alap esetén beolvadási tájékoztató felügyeleti jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti egy alap beolvadását. Kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkezı, valamint azonos fajtájú és típusú Alap olvadhatnak egybe. A beolvadó alap befektetési politikája a jogutód alapéval hasonlónak minısül, amennyiben az Alap azonos, a Törvény 267. (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott eszközökbe fektetnek, és a jogutód alap befektetési politikáját nem sérti a beolvadó alap portfoliójának összetétele. A beolvadás során meg kell jelölni a jogutód alapot. Nyíltvégő nyilvános befektetési alapnak nem lehet a jogutóda zártvégő befektetési alap. Ha a jogutód alap határozott futamidejő, akkor a beolvadás napjától számított hátralévı futamideje nem haladhatja meg a beolvadó alap futamidejét, és nem lehet rövidebb egy naptári évnél. 62

63 A beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni a beolvadás indokát, a beolvadó Alap befektetési politikáját, a beolvadás határnapját, a beolvadás feltételeit, a befektetési jegy tulajdonosok teendıit, valamint befektetési jegy sorozatonként - az Alap nettó eszközértékeinek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek alakulását, az értékelési szabályokat, és az átváltási névérték meghatározását. A beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap e törvény szerinti teljes kezelési szabályzatát. A jogutód befektetési alap alapkezelıje a felügyeleti engedély megszerzését követıen a beolvadás napját legalább harminc nappal megelızıen köteles a beolvadás tényét a beolvadó befektetési alap hirdetményi lapjaiban közzétenni. A beolvadás értéknapján befektetési jegy-sorozatonként meg kell állapítani a beolvadó alap befektetési jegyeinek - a jogutód befektetési alap befektetési jegyének névértékére átszámított - egy jegyre jutó napi nettó eszközértékét. Az alapkezelı és a forgalmazó a jogutód befektetési alap befektetési jegyeit - az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelı átváltási arányban - jóváírja a beolvadó befektetési alap befektetési jegytulajdonosainak a forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján. A jogutód alapkezelı a beolvadásról, a befektetési Alap beolvadásának napjára érvényes portfoliójáról jelentést készít, melyet a beolvadást követı nyolc munkanapon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek közzétenni mind a jogutód befektetési alap forgalmazójának honlapján, mind a jogutód, mind a jogelıd befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazási helyein a befektetık rendelkezésére bocsátani. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfoliókban lévı eszközök tételes felsorolását, azok értékét; továbbá befektetési jegy sorozatonként - az összesített nettó eszközértékeket; a befektetési jegyek darabszámát, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód befektetési alap letétkezelıje és könyvvizsgálója is aláírja. (33) Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövı jogviszonyt, így különösen a folyamatos forgalmazást, a Befektetési Jegyek vételét, visszaváltását szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben tekintetében a jelen Tájékoztató, az Alapkezelı és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Törvény a tıkepiacról, Bszt., továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. (34) Joghatóság Minden, a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jogés egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. 63

64 (35) Érdekütközés Az Alapkezelı tisztségviselıi, magasabb vezetı állású dolgozói és a többségi tulajdonosok által végzett szerteágazó tevékenység folytán elıfordulhat az érdekek összeütközése. A fenti személyeknek joguk van támogatással, irányítással, tanácsadással vagy egyéb módon közremőködni más Alap kezelésében, illetve joguk van befektetni olyan értékpapírokba, amelyekbe az Alap is befektethet. Az Alapkezelı feladatait oly módon köteles teljesíteni, hogy minden ügyfele egyenlı elbírálásban részesüljön. Az Alapkezelı az alapkezelési tevékenységén kívül nem állhat üzleti kapcsolatban az Alappal. Az Alapkezelı jelenleg a Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, a Pioneer USA Devizarészvény Alap, a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, a Pioneer Magyar Kötvény Alap, a Pioneer Magyar Részvény Alap, a Pioneer Selecta Európai Részvény Alap, a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap, az UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap, Triatlon Plusz Tıkebiztosított Származtatott Alap, Triatlon Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, Triatlon 2 Tıkevédett Alap, Oázis Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, ELIXÍR Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap, BNP Paribas Árupiaci Tıkegarantált Alap, HVB Lépéselıny Alap, HVB Hozamhajrá 2. Tıkegarantált Alap, és a Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, az UniCredit Piaci Optimum Tıkegarantált Alap, a Pioneer Balance Alapok Alapja, a Pioneer Profitmax Alapok Alapja és a Pioneer Relax Alapok Alapja az UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Származtatott Alap, a Befutó Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap, a Befutó2 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap, a Világtrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott alap, TopTrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap kezelését látja el. Sem az Alapkezelı, sem bármely más saját érdekeltségő társaság vagy bármilyen olyan alap, amelyet az Alapkezelı irányít, nem fog az Alappal, az Alap portfoliójában lévı értékpapírokkal kapcsolatos ügyleteket kötni, az Alap szokásos üzletvitele alapján kötött ügylet feltételeinél elınytelenebb feltételekkel. 64

65 (36) A szabályzat aláírása az Alapkezelı által A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, mint Alapkezelı a jelen Szabályzatot aláírja. Budapest, november 24 Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 65

66 VI. Alap forgalmazási helyeinek listája VI.I. Az UniCredit Bank fiókhálózata Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió, régióvezetı: Kurekné Fehér Katalin Katalin Budapest, Fı u Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, Hungária krt (Arena 17 Corner) Budapest Váci út Budapest, Váci út Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest Veres Péter út Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) Budakeszi, Fı u Gödöllı, Dózsa György út Dunakeszi, Fı út Vác, Szent István tér 4. Dél-Budapesti régió, régióvezetı: Fülöp Attila Budapest, Fehérhajó u Budapest, Károly krt Budapest, Ferenciek tere 2. 66

67 Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út Budapest, József krt Budapest, Soroksári út Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Boráros tér Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Koppány u Budapest, Kırösi Csoma sétány Budapest, Gyömrıi u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Andor u Budapest, Alkotás u Budapest, Alkotás u. 1/A Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) Budapest, Kossuth Lajos u Budapest Mártírok útja Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) Budapest, Hısök tere Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, DEPO-Raktárváros Vecsés, Lincoln út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület Nyugati régió, régióvezetı: Juhász Ildikó Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Vörösmarty u Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi u Paks, Dózsa György út Kaposvár, Dózsa György u

68 Kaposvár, Áchim András u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fı u Siófok, Fı. utca Keszthely, Kossuth u Nagykanizsa, Fı u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A Zalaegerszeg, Kossuth u Gyır, Árpád út Gyır, Budai u Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) Mosonmagyaróvár, Fı u Sopron, Várkerület 1-3., Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fı tér Szombathely, Kıszegi út Keleti régió, régióvezetı: Nercz Roland Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Miskolc, Hunyadi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) Gyula, Városház u Kecskemét, Kisfaludy u

69 Kecskemét, Rákóczi út Kiskunfélegyháza, Kossuth u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A. VI.II. Forgalmazó: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Tel.: Fax:

70 VII. AZ ALAPKEZELİ ÁLTAL JELENLEG KEZELT ALAPOK 1. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap (korábbi nevén CA Közép Európai Részvény Alap, illetve CA Növekedési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I ISIN kódok: - A sorozat: HU B sorozat: HU C sorozat: HU I sorozat: HU Határozatlan futamidejő, nyíltvégő, értékpapír befektetési alap. Az Alap jogelıdje a CA Növekedési Alap 1994 decemberében, mint zártvégő értékpapír befektetési alap került létrehozásra 330 millió forint induló tıkével. A zártvégő alap három éves futamidejének lejáratakor nyíltvégő befektetési alappá alakult át, s január 1-én kezdte meg nyíltvégő mőködését. Az Alap november 22-tıl nevét Pioneer Közép-Európai Részvény Alapra változtatta és befektetési politikáját is módosította. Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsısorban magyar, cseh, lengyel) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciállal rendelkezı részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a régió átlag fölötti gazdasági növekedésének közvetítése, átadása a befektetık számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,89% ,14% ,07% ,87% ,40% ,16% ,80% ,79% ,70% ,41% ,51% ,11% ,09% ,01%

71 A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 2. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap (korábbi nevén CA Vegyes Alap, illetve Piaszter 68 Befektetési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, D, I,FLK Bizalom sorozatok Határozott, tizenkét év futamidejő, zártvégő, értékpapír befektetési alapként létrehozott, 2000 októberében nyíltvégővé átalakított befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december Induló nettó eszközérték: 850 millió forint ISIN kódok: - A sorozat: HU D sorozat: HU I sorozat: HU FLK Bizalom sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: a fejlett országok legnagyobb vállalatai mellett Közép Kelet- Európa ígéretes társaságainak részvényeibe is fektet, a portfólió állampapír része is jelentıs. Befektetési cél: egy tényleges globális befektetési forma keretében a befektetık számára hosszú, az életpálya egészére kiterjedı, biztonságos megtakarítást tegyen lehetıvé. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,87% ,10% ,17% ,03% ,61% ,56% ,08% ,63% ,97% Az A és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 71

72 3. Pioneer Magyar Kötvény Alap (korábbi nevén CA Kötvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,257 milliárd forint ISIN kódok: - A sorozat: HU B sorozat: HU I sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: közepes és hosszabb futamidejő magyar állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektet, árfolyamának mozgását elsısorban a piaci kamatok változása okozhatja. Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett az állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,03% ,51% ,36% ,03% ,21% ,66% ,17% ,34% ,69% ,87% ,91% ,03% A B és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 4. Pioneer Magyar Részvény Alap (korábbi nevén CA Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A ISIN kód: A sorozat: HU Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,426 milliárd forint 72

73 Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: magyar részvények s ezen belül elsısorban a BUX index vezetı részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a szilárd gazdasági helyzetben lévı magyar vállalatok részvényeibe történı stratégiai befektetésekkel hosszabb távon magas hozamot realizálása. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,75% ,26% ,84% ,95% ,73% ,69% ,20% ,02% ,17% ,26% ,07% ,91% Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (korábbi nevén CA Pénzpiaci Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 120 millió forint ISIN kódok: - A sorozat HU , - B sorozat HU C sorozat: HU I sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. Befektetési eszközök: kizárólag rövid lejárattal rendelkezı eszközökbe, elsısorban állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet, ennek következtében kockázata rendkívül alacsony. 73

74 Befektetési cél: kiegyensúlyozott teljesítmény realizálása, továbbá nagyfokú likviditás mellett, a lekötött bankbetétekével versenyképes hozam lehetıségének biztosítása. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,27% ,70% ,85% ,74% ,69% ,87% ,11% ,81% ,87% ,97% ,73% A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 6. Pioneer USA Devizarészvény Alap (korábbi nevén CA Devizarészvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: október Induló nettó eszközérték: 851,609 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsısorban az USA leglikvidebb nagyvállalati részvényeibe fektet. Befektetési cél: az USA részvénypiacán az ún. blue chip, azaz megbízható gazdasági háttérrel rendelkezı társaságok (pl. General Electric, Microsoft, Intel, stb.) részvényeibe fektetve egy olyan (index-azonos, S&P 100) portfoliót válogasson össze, amely a világ legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait leginkább képes kiaknázni. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,00% ,54% ,48% ,63%

75 ,08% ,64% ,07% ,46% ,53% ,74% ,21% Pioneer Selecta Európai Részvény Alap (korábbi nevén CA Selecta Európai Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: október Induló nettó eszközérték: 1.785,692 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsısorban a fejlett, nyugat-európai tızsdék leglikvidebb nagyvállalati részvényeibe (pl. Siemens, Deutsche Telekom, Nestlé) fektet. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, Nyugat-Európa legnagyobb vállalatainak. eredményeihez történı hozzáférés biztosítása a befektetık számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,44% ,27% ,27% ,59% ,57% ,40% ,56% ,78% ,63% ,49%

76 8. UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap (korábbi nevén: CA Tıkegarantált Alap 2) Nyíltvégő,határozott 3 éves futamidejő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: május 12. Induló nettó eszközérték: 1.758,18 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A többlethozam alapját képezı összetett indexkosár 1/3-ad részben az USA részvénypiacát leképezı S&P 500 indexet, 1/3-ad részben a Nyugat-Európai részvénypiac vezetı indexét, a DJ Europe Stoxx 50 indexet, végül 1/3-ad részben a Japán részvénypiac vezetı indexét, a Tokyo Price Index-et (TOPIX) foglalja magában. Az elszámolás forintalapú. Részesedési arány: 100,00%. Az alap május 17-el átalakult és új, határozott futamideje van, azonban forgalmazás szempontjából nyíltvégővé vált. Az alap futamideje november 30-ig tart. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,30% ,20% ,36% ,62% ,87% Triatlon Plusz Tıkebiztosított Származtatott Alap (korábbi nevén: CA Szivárvány Tıkegarantált Alap) Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december 9. Induló nettó eszközérték: 1.071,44 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A többlethozam alapját képezı összetett indexkosár 1/3-ad részben az USA részvénypiacát leképezı S&P 500 indexet, 1/3-ad részben a Nyugat-Európai részvénypiac vezetı indexét, a DJ Europe Stoxx 50 indexet, végül 1/3-ad részben a dollár/euró keresztárfolyamot foglalja magában (dollár erısödés irányban). Lejáratkor a legjobban teljesítı piacnak 50, a másodiknak 30, míg 76

77 a legrosszabbul teljesítı piacnak 20% súlyt ad az összetett index végsı hozama kiszámításakor. Ezzel a legjobb piacot jelentısen felül, a legkevésbé jót jelentısen alulsúlyozza ( rainbow, azaz szivárvány kifizetési profil). Az elszámolás forintalapú. Részesedési arány: 90,00%. Az alap december 17-én átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább mőködését. Futamideje január 14-ig tart, forgalmazása nyíltvégő. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,54% ,86% ,95% ,22% ,65% Triatlon Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap, mely június 30. napján átalakult. Átalakulást követıen az induló nettó eszközérték: 1.839, Ft ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a nemzetközi részvény és árupiacok (mezıgazdasági termények és energiahordozók) növekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól a következı indexkosár figyelembe vételével: Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) 77

78 ,21% HVB Lépéselıny Alap Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: május 6. Induló nettó eszközérték: 200,00 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Az Alap az Alapkezelı ingatlan és állampapír alapú befektetési alapjaiba fektetve igyekszik a lekötött betéti konstrukciók hozamát meghaladó befektetési alternatívát kínálni a Befektetıknek. Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,77% ,42% ,72% TRIATLON 2 Tıkevédett Alap Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap, mely április 30. napján átalakult. ISIN kód: A sorozat: HU Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében az alábbi befektetéseket eszközli: az Alap új befektetési politikájának indulásakor magyar állampapírokat vásárol és megtartja ıket lejáratukig. A futamidı alatti kamatfizetésekbıl ismételt olyan állampapírokat és betéteket vásárol, amelyek lejárata rövidebb az Alap lejáratánál. Ez a befektetési politika felel majd a lejáratkori, június 3-i tıkére vetített védettségért. A rövid futamidıre tekintettel historikus (nominális) hozamadatok még nem állnak rendelkezésre. 13. HVB TRIATLON 3 Tıgarantált Alap (2009. szeptember 30-án átalakult, az új rövidített neve Oázis Tıkevédett Alap) Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: március 30. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a négy részpiacból álló részvénypiacból, az EU ingatlanpiacból a három részpiacot magába foglaló árupiac és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, 78

79 hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam 90,00%-a. A négy piac: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,96% ,47% ,06% ,78% HVBTriatlon 4 Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június 27. Induló nettó eszközértéke: millió ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a BRIC, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az EU és Japán 79

80 ingatlanpiacaiból és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%.. A négy piac: Piac Index Bloomberg kód G3 BRIC I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Brazília Brasil Bovespa Stock index IBOV Oroszország Russian Traded index CRTX India NIFTY - NSE S&P CNX NIFTY Kína Hang Seng China Enterprise HSCEI index II. Ingatlan EU-euróövezet FTSE EPRA Euro Zone Real Estate EPEU index Japán Tokyo Stock Exchange REIT TSEREIT index III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,81% ,61% ,99% HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: augsztus 30. Induló nettó eszközértéke: millió ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a CEER, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az EU és Japán ingatlanpiacaiból és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. 80

81 Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%-a. A négy piac: Piac Index Bloomberg kód G3 CEER I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Közép-Európa CECE EUR index CECEEUR Oroszország Russian Traded index CRTX II. Ingatlan Fejlett Európa* FTSE EPRA Euro Zone Real Estate vagy EPEU index FTSE EPRA European PublicReal Estate EPRA index Japán Tokyo Stock Exchange REIT TSEREIT index III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,62% ,31% ,52% BNP Paribas Árupiaci Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: augsztus 30. Induló nettó eszközértéke: 645,6 millió ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A nyilvános forgalombahozatal útján létrehozni kívánt Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére részesedést kínáljon a nemzetközi árupiacok többszörösen diverzifikált portfóliójának teljesítményébıl oly módon, hogy a Befektetı az Alap lejáratakor automatikusan a legjobban teljesítı portfólió hozamával növelt értéken jut hozzá befektetett tıkéjéhez a részesedési aránnyal módosított mértékben. A Befektetı három, eltérı belsı súlyozású portfólió (arany-, olaj- és agrártúlsúlyos portfóliók) hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg Befektetési Jegyének Alap lejáratakori visszaváltásakor. 81

82 Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett indexnövekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%-a. A három piac: Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,16% ,59% ,82% HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december 12. Induló nettó eszközértéke: millió ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a Tigrisek, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az árupiacokból és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a három, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%-a. A négy piac: 82

83 Piac Index Bloomberg kód I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index G3 Tigrisek USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Szingapúr MSCI Singapore Free SGY Index Tajvan MSCI Taiwan TWY Index Korea KOSPI 200 KOSPI2 index II. Árupiacok Nemesfémek GSCI Precious Metals Excess Return GSPMER Index Kıolaj GSCI Crude Oil Excess Return GSCLER Cmdty III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,25% ,58% Pioneer Aranysárkány Ázsia Alapok Alapja A kibocsátott sorozatok: A, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: április Induló nettó eszközérték: 868,586,438 millió forint ISIN kódok: - A sorozat: HU I sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére a normál részvénypiaci kockázatot meg nem haladó mértékben egy alaposan diverzifikált részvény portfóliót hozzon létre, ami a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacainak teljesítményét nyújtja a befektetıknek. Az Alapkezelı a fenti célját a fenti régióban befektetı befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióba, beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejárató magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, 83

84 bankbetétek) alkotják. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeibıl álló portfólió kialakításakor elsıdleges szempont, hogy az Alap összesített tıkekockázata legfeljebb szokásos részvénypiaci kockázatú legyen. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,83% ,60% Pioneer Balance Alapok Alapja Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június Induló nettó eszközérték: 621,336,944 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy közepes részvénypiaci kockázatvállalás mellett, legfeljebb 60%-os részvénykitettséggel, megfelelıen diverzifikált portfólió kialakításával a Befektetık részére hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat- Európa és az Egyesült Államok, Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelıképességgel, illetve kiemelkedı növekedési potenciállal rendelkezı, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tızsdén jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanaiba történı közvetett befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékő tıkekockázat felvállalása mellett valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer Alapkezelı Zrt. befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökben befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban, beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) tartalmazó befektetési alap (Pioneer Pénzpiaci Alap) alkotja. Ezen felül tartalmazhat rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) is. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,73% ,84%

85 20. Pioneer Profitmax Alapok Alapja Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június Induló nettó eszközérték: 354,590,327millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy normál részvénypiaci kockázatvállalás mellett, megfelelıen diverzifikált részvényportfólió kialakításával a Befektetık részére hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat- Európa és az Egyesült Államok, Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelıképességgel, illetve kiemelkedı növekedési potenciállal rendelkezı, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tızsdén jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe történı közvetett befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer Alapkezelı Zrt. befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökbe befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban, beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap részvénykitettsége az Alap nettó eszközértékének 100%-a is lehet. A befektetések befektetési alapokon keresztül megvalósított súlya a mindenkori Alap nettó eszközértékének minimum 95, maximum 100%-a. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,91% ,14% Pioneer Relax Alapok Alapja Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június Induló nettó eszközérték: 571,581,671 millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett, legfeljebb 30%-os részvénykitettséggel, megfelelıen diverzifikált portfólió kialakításával a Befektetık részére hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat- Európa és az Egyesült Államok, Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelıképességgel, illetve kiemelkedı növekedési potenciállal rendelkezı, magas 85

86 piaci kapitalizációjú társaságainak tızsdén jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanaiba történı közvetett befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékő tıkekockázat felvállalása mellett valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer Alapkezelı Zrt. befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökbe befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) tartalmazó befektetési alap (Pioneer Pénzpiaci Alap) alkotja. Ezen felül tartalmazhat rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) is. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,59% ,54% UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: szeptember Induló nettó eszközérték: millió forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon egy 15 elemő nemzetközi részvénykosár piaci trendjébıl. Ha a részvénykosár egyetlen eleme sem csökken az egyes években az induláskori árfolyamszint egy bizonyos százalékos szintje (küszöbszint) alá, akkor az adott évben a befektetı befektetése arányában hozamjóváírásra (kupon) jogosult, amit a futamidı végén kap ténylegesen kézhez. Az egyes években az esetlegesen jóvá nem írt kuponok halmozódnak, azaz ha olyanok a piaci körülmények, hogy csak a harmadik évben lehetséges a kuponfizetés, akkor a befektetı az elızı két évre járó kupont is megkapja utólag. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,68% ,40%

87 23. Befutó Tıke és Hozamvédett Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: november ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára egyrészt átadja egy 3 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. Másrészt, amennyiben a kosár hozama nem érne el a minimális hozamot (teljes futamidıre vonatkozó 15%) akkor a minimális hozamot biztosít a befektetıknek. A piaci kosár elemei: nyugat-európai kötvények, részvények és a Brent típusú kıolaj. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a választás lehetıségét a 15%-os hozam, avagy a kosár teljesítménye között, a mindenkori nagyobb értékő javára. A struktúrált eszköz formáját tekintve lehet opció vagy ún. fully funded swap. Tartalmát tekintve a két eszköz azonos kifizetést biztosít lejáratkor. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,09% ,88% Befutó 2 Tıke és Hozamvédett Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január. ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára egyrészt átadja egy 3 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. Ennek részletes bemutatása a II.10. pontban. Másrészt, amennyiben a kosár hozama nem érne el a minimális hozamot (teljes futamidıre vonatkozó 15%) akkor a minimális hozamot biztosít a befektetıknek. A piaci kosár elemei: nyugat-európai kötvények, részvények és a nemzetközi árupiacok. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a választás lehetıségét a 15%-os minimális hozam, 87

88 avagy a kosár teljesítménye között, a mindenkori nagyobb értékő javára. A struktúrált eszköz formáját tekintve lehet opció vagy ún. fully funded swap. Tartalmát tekintve a két eszköz azonos kifizetést biztosít lejáratkor. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,43% Világtrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: július Induló nettó eszközérték: forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára átadja egy 4 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. A piaci kosár elemei: dél-kelet ázsiai részvények, nemzetközi árupiacok, nemzetközi infrastruktúra és zöld iparági részvények. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a három portólióba rendezett négy piac hozamát a tájékozatóban leírt módon számolva. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,88% TopTrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: szeptember Induló nettó eszközérték: forint ISIN kód: A sorozat: HU Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a nemzetközi gazdasági, szerkezeti változásokra pozitívan reagáló, a jövı új szektorainak számító iparágak (high-tech mezıgazdasági kiszolgáló és fogyasztói végtermék iparágak, infrastruktúra és alternatív-megújítható energetikai iparág) növekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól, 88

89 illetve egy garantált kifizetés révén az elsı évben versenyképes hozamot biztosítson a lekötött bankbetétekhez képest is. A koncepció tehát az, hogy az elsı év hozama feleljen meg egy banki befektetés hozamának míg a második és harmadik években az alap hozama már a részvénypiac (a kosárban szereplı részvények) teljesítményétıl függ. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,59%

90 1. sz. melléklet Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. részére a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. és a KPMG Hungária Kft. által kiadott független könyvvizsgálói jelentések a , , 2006.,üzleti évekre vonatkozóan 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 2. sz. melléklet UniCredit Bank Hungary Zrt., mérlegei a 2008., és üzleti évekre vonatkozóan 117

118 A. 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Rövidített Tájékoztató A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap nyíltvégő értékpapír befektetési alap rövidített tájékoztatója a tıkepiaci törvény és a BAMOSZ által meghatározott

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Alfa Származtatott

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS:

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS: AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Természetes személyek részére

Természetes személyek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Természetes személyek részére Ügyfél neve: Lakcíme: Adóazonosító jele:...... Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a Strategon Értékpapír

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. december 9. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. december A Tájékoztató közzétételét engedélyező Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-xxx/2015 Hatálybalépés

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben