Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny"

Átírás

1 Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó és a módosítást jóváhagyó határozat száma és dátuma: E-III./ / április 22. E-III./ / november 30. E-III./ / november 20. E-III./ / március 13. Alapkezelı Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fı út 14.) Forgalmazó UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelı UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) március 13.

2 AJÁNLÁS Tisztelt Befektetı! Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a HVB Lépéselıny Alapot választja, melynek lényeges tulajdonsága, hogy a befektetési céljait befektetési alapokba történı befektetéssel kívánja megvalósítani. Bízunk benne, hogy eredményességünk folytán hosszútávon befektetıink között üdvözölhetjük. Jelen dokumentum a törvény által elıírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kezelt befektetési alapok sorába tartozó HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Alap ( Alap ) jellemzıit, illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának szabályait. Jelen dokumentum egységes szerkezetben, a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény által elıírt módon és alakisággal tartalmazza a Pioneer Alapkezelı Zrt., mint befektetési alapkezelı által kezelt befektetési alapok sorába tartozó és nyilvános forgalombahozatal keretében létrehozott és az UniCredit Bank Hungary Zrt. által forgalmazott HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Alap elnevezéső, nyíltvégő értékpapír befektetési alap jellemzıit, illetve az Alap befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának, folyamatos forgalmazásának szabályait. Jelen Tájékoztató figyelmes áttanulmányozása folytán megfelelı képet kaphat, hogy az Alapba történı befektetésével mi történik, mit várhat tıle, illetve milyen kockázatokkal kell számolnia. Amennyiben kérdése merülne fel a befektetéssel kapcsolatban, ügyintézıink készséggel adnak felvilágosítást a forgalmazási helyeken. Ezúton is sikeres befektetést kívánunk Önnek. Pioneer Alapkezelı Zrt. II

3 A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt tavasza óta nyilvános forgalomba hozatal útján értékesíti Befektetıinek a HVB Lépéselıny Alap visszaváltható, egy forint névértékő Befektetési jegyeit, melyek a hazai pénzpiacokon elérhetı hozamot meghaladó teljesítményt nyújtanak mérsékelt kockázatvállalás mellett. A jelen magyar nyelvő Tájékoztató a magyar jog, különösen a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Törvény vagy Tpt.) rendelkezései alapján a Befektetıknek nyújt ezen Alapról tájékoztatást. A Tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza az Alap forgalomba hozott Befektetési jegyeirıl szóló információkat, valamint az Alap Kezelési Szabályzatát. A Törvény a következıképpen rendelkezik az Alap Tájékoztatójáról és Kezelési szabályzatáról: 236. (1) A befektetési alap kezelése során az alap kezelésének különös szabályait a 16. számú mellékletnek megfelelı a Felügyelet által jóváhagyott - kezelési szabályzatba kell foglalni, amely az alapkezelı és a befektetık közötti általános szerzıdési feltételeket tartalmazza. A befektetı a befektetési jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket. (2) Az alapkezelı az alap mőködtetése során a befektetı érdekében a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelıen köteles eljárni. (3) A befektetési alapkezelı az egyenlı elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetık tekintetében. Nem jelenti ezen elv sérelmét az ugyanazon alapon belüli különbözı befektetési jegy sorozatokat alkotó befektetési jegyek által megtestesített jogok és kötelezettségek sorozatonkénti különbözısége és a befektetési alapkezelı ennek megfelelı, a jogszabályokkal és az alap kezelési szabályzatával összhangban álló eljárása. (4) A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetıvé teszi a befektetési alap mőködésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. (5) A nyilvános alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelı költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre Felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabály-módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, III

4 e) az alapkezelı illetıleg letétkezelı vezetı állású személyei, a forgalmazó, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetıleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetıleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelısségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelıs valamennyi személy köteles külön aláírt felelısségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetıleg a hirdetmény közzétételétıl számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. IV

5 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során nem vizsgálta a Tájékoztatóban foglalt adatok hitelességét és nem vállal felelısséget a Tájékoztatóban, vagy az Alapkezelési Szabályzatban foglalt információk valódiságáért. Jelen dokumentum a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt., mint Kibocsátó által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a PIONEER IB Értékpapír Befektetési Alapkezelı Rt., mint a Kibocsátó nevében eljáró befektetési alapkezelı és a UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Vezetı Forgalmazó a jelen Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért egyetemlegesen felelnek, amely tényt a Tájékoztató végén aláírásukkal erısítenek meg. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Az Alapkezelı tevékenységét a befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény (Bat.) elıírása szerint, az Állami Értékpapír- és Tızsdefelügyelet (ÁÉTF) /1992 számú engedélye alapján kezdte meg 1992-ben, jelenleg pedig a Törvény alapján végzi, birtokában van továbbá minden olyan hatósági engedélynek, melyet a jogszabályok elıírnak egy Alap létrehozásához és kezeléséhez. Az Alapkezelı a magyar számviteli szabályok értelmében minden évben pénzügyi beszámolót készít. Az utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegét és eredménykimutatását a Deloitte & Touche könyvvizsgáló által ellenırzött formában a jelen dokumentum 1. sz. mellékletében csatoljuk. Az Alap könyvvizsgálója, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. rendelkezik a Törvény által elıírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelı felelısségbiztosítással. V

6 A UniCredit Bank Hungary Zrt. - mint Letétkezelı - rendelkezik a letétkezelıi feladatok ellátásához szükséges feltételekkel, a befektetési alap letétkezelési tevékenységre jogosító engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete I-1523/2003.határozatával engedélyezte. Az Alapkezelın és Forgalmazón kívül senki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Tájékoztatón túl bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatban. A fent nevezettektıl különbözı személyek által adott tájékoztatást vagy ajánlatot nem szabad hitelt érdemlınek, azaz olyannak tekinteni, amely a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. jóváhagyásán alapul. Feltétlenül fontos, hogy a Befektetık alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezık címő I.5. pontra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. A Befektetık a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a Befektetési jegyekbe történı befektetésrıl kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. Jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelı általi egyoldalú módosításához a Felügyelet jóváhagyásán túl a Letétkezelı elızetes hozzájárulása is szükséges. VI

7 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS... II A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA...III FOGALMAK...IX I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...XVI I.1. AZ ALAP ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓI... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. I.2. A FORGALOMBAHOZOTT BEFEKTETÉSI JEGYEK... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. I.3. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÁSÁRLÓINAK KÖRE...XVII I.4. AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES PIACAI...XVII I.5. KOCKÁZATI TÉNYEZİK... XVIII I.6. FORGALMAZÓ... XX I.7. BEFEKTETÉSI JEGYEK ELİÁLLÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA... XXI I.8. HOZAMFIZETÉS... XXI I.9. ADÓZÁS... XXI I.10. A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŐZİDİ JOGOK...XXII I.11. AZ ALAPKEZELİ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI... XXIII I.12. KÖNYVVIZSGÁLÓ... XXIII I.13. A TÁJÉKOZTATÓ, ILLETVE SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... XXIV I.14. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG... XXIV I.15. HÁTTÉRSZABÁLYOK...XXV I.16. JOGHATÓSÁG...XXV II. AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA... XXVI ÁLTALÁNOS ADATOK AZ ALAPKEZELİRİL... XXVI AZ ALAPKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE...XXVIII AZ ALAPKEZELİ AZ ALAP MŐKÖDTETÉSE SORÁN A BEFEKTETİK ÉRDEKÉBEN, A JOGSZABÁLYOKNAK, MŐKÖDÉSI SZABÁLYOKNAK ÉS A MINDENKOR ÉRVÉNYES KEZELÉSI SZABÁLYZATNAK MEGFELELİEN KÖTELES ELJÁRNI...XXVIII AZ ALAPKEZELİ ÉS AZ ÁLTALA KEZELT ALAPOK RÖVID BEMUTATÁSA...XXVIII III. A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA... XXIX ÁLTALÁNOS ADATOK A LETÉTKEZELİRİL... XXIX A LETÉTKEZELİ RÖVID BEMUTATÁSA... XXXI A LETÉTKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. IV. FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT...XXXIII V. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT... XXXIV (1) AZ ALAP ELNEVEZÉSE... XXXIV (2) AZ ALAP TÍPUSA, FAJTÁJA... XXXIV (3) AZ ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK, KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, ENGEDÉLYEZÉSÉRİL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA ÉS IDEJE... XXXIV (4) AZ ALAPKEZELİ ÉS SZÉKHELYE... XXXIV (5) A LETÉTKEZELİ ÉS SZÉKHELYE... XXXIV (6) AZ ALAP TİKÉJE... XXXIV (7) AZ ALAP FUTAMIDEJE... XXXIV (8) ÜZLETI ÉV... XXXIV (9) BEFEKTETÉSI JEGYEK...XXXV (11) BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŐZİDİ JOGOK...XXXV (12) BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA... XXXVI (13) A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE... XXXVII (14) A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSI ÁRFOLYAMA...XXXVIII VII

8 (15) AZ ALAP FORGALMAZÁSI HELYEI...XXXVIII (16) FOLYAMATOS FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK... XXXIX (17) A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELÉNEK MÓDJA... XXXIX (19) A BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLTÁSOK TELJESÍTÉSÉRE ELKÜLÖNÍTETT LIKVID ESZKÖZÖK ÉS HITELKERET EGYÜTTES LEGKISEBB ARÁNYA...XLI (20) AZ ALAP HOZAMFIZETÉSE...XLI (21) AZ ALAP BEFEKTETÉSI CÉLJA...XLI (22) BEFEKTETÉSI POLITIKA ÉS A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES PIACAI...XLI (23) AZ ALAP SAJÁT TİKÉJÉNEK HUSZONÖT SZÁZALÉKÁT ESETLEGESEN MEGHALADÓ ARÁNYÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK, ILLETVE KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS KÖLTSÉGSZINTJE... XLII (24) BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK...XLIII (25) HITELFELVÉTEL, ÓVADÉK NYÚJTÁS, ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS, ILLETVE AZ ESZKÖZÖK TERHELHETİSÉGÉNEK SZABÁLYAI...XLIV (26) AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE...XLIV (27) AZ ALAPOT TERHELİ KÖLTSÉGEK... XLVIII (28) A BEFEKTETİKET TERHELİ KÖLTSÉGEK...XLIX (29) A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA...XLIX (30) AZ ALAP MEGSZŐNÉSE... LI (31) AZ ALAP ÁTALAKULÁSA... LII (32) AZ ALAP BEOLVADÁSA...LIII (33) HÁTTÉRSZABÁLYOK...LIV (34) JOGHATÓSÁG...LIV (35) ÉRDEKÜTKÖZÉS...LIV (36) A SZABÁLYZAT ALÁÍRÁSA AZ ALAPKEZELİ ÁLTAL...LV VI. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI ÉS FORGALMAZÁSI HELYEI... LVI 1. SZ. MELLÉKLET...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. RÉSZÉRE A DELOITTE KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. ÁLTAL KIADOTT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK A , , 2005.,ÜZLETI ÉVEKRE VONATKOZÓAN... XXI 2. SZ. MELLÉKLET... XLIX UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., MÉRLEGEI A 2007., ÉS ÜZLETI ÉVEKRE VONATKOZÓAN...XLIX 3. SZ. MELLÉKLET...LXII FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT ÉVES BESZÁMOLÓIRÓL ÉS ÜZLETI JELENTÉSEIRİL LXII VIII

9 ÁKK Államadósság Kezelı Központ FOGALMAK Alap, Befektetési Alap Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő kibocsátásával létrehozott és mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a HVB Lépéselıny Alap elnevezéső nyíltvégő befektetési alapokba befektetı befektetési alap, amely a Magyar Köztársaságban a Felügyelet által történı nyilvántartásba vétellel jött létre. Alap neve: HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap Alap rövid neve: HVB Lépéselıny Alap Alapkezelı, Befektetési Alapkezelı A Törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkezı részvénytársaság, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u. 14.). Alapkezelési tevékenység A befektetési alapkezelı által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelı befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfóliójában lévı egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz) a befektetési alapkezelı döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Állampapírok A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír. Államkötvény Egy évnél hosszabb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír. Azonnali ügylet Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követıen legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik az elszámolás. Banki munkanap A Letétkezelı szempontjából minden olyan munkanap, amely nem banki szünnap, a Forgalmazó szempontjából az elıbbieken felül minden olyan munkanap, amely a Forgalmazó tekintetében nem banki szünnap. IX

10 Befektetési jegy A befektetési alap nevében (javára és terhére) a Törvényben meghatározott módon és alakszerőséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható dematerializált értékpapír, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a HVB Lépéselıny Alap befektetési jegyei. Befektetı Az a személy, aki a befektetési alapkezelıvel vagy más befektetıvel kötött szerzıdés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tıkepiac, illetve a szabályozott piac, tızsde hatásaitól teszi függıvé, kockáztatja. Jelen tájékoztató tekintetében a Befektetési jegy tulajdonosa. BÉT Budapesti Értéktızsde Zrt. Bszt. a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény. Cstv. A csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény. Dematerializált értékpapír A Törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Devizabelföldi a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet, b) az a vállalkozás és szervezet, amelynek székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót ideértve az egyéni céget is és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottsági tagja és alkalmazottja e minıségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendı, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot e) a külföldön lévı külképviselet. X

11 Devizakülföldi a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön mőködı fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévı képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott mőködik. Duration A portfolióban lévı hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok hátralévı átlagos futamideje évben kifejezve. Értékelési nap Az Alap nyíltvégő mőködése alatt minden munkanap. Értékpapír A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minısülı befektetési eszköz. Értékpapírszámla A Számlaszerzıdés keretében a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Folyószámla Az ügyfél értékpapír ügyleteinek elszámolásához használatos a forgalmazónál vezetett pénzszámla. Forgalmazó A Befektetési jegyek forgalomba hozatalában közremőködı befektetési szolgáltató, aki a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). Forgalmazási nap, Az Alap adott sorozata forgalmazási napjának tekintendı minden olyan nap, amely az Alap adott sorozata forgalmazási helyén munkanapnak minısül, kivéve a fenti bekezdésben meghatározott eseteket. Felügyelet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF); 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ft, forint Magyar forint XI

12 Hpt. A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény Intézményi befektetı: a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelı, a kockázati tıkealap, a kockázati tıkealap-kezelı, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelıs nyugdíjbiztosítási szerv, b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendı. Kibocsátási pénznem A Befektetési Jegy névértékének pénzneme, és a forgalmazás során a forgalmazási árfolyam devizaneme, amely az Alap esetében a magyar forint. Kibocsátó Az Alap, melynek nevében a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. jár el Kincstárjegy Egy éves, vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkezı állampapír. Kollektív befektetési értékpapír Befektetési jegy, továbbá az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító bemutatóra vagy névre szóló - okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva az értékpapírokba vagy más eszközökbe történı befektetés Központi értéktár KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u ) Közzétételi (hirdetményi) hely A Pioneer Alapkezelı Zrt., mint az Alapok törvényes képviselıjének címő honlapja, illetve a Forgalmazó honlapja a Közzétételi nap Az Alap futamideje alatt az Alap nettó eszközértéke esedékességének napját követı második banki munkanap Letétkezelı Befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzı hitelintézet, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) XII

13 Letétkezelési tevékenység A pénzügyi eszköz letéti ırzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetıleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggı szolgáltatásokat. Letétkezelési szerzıdés Az Alapkezelı és a Letétkezelı között az Alap portfóliójában lévı eszközök letéti kezelésével kapcsolatban aláírt szerzıdés. Likvid eszköz Pénz (beleértve a devizát is),, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehetı állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét Megbízás A Befektetı által a Forgalmazóhoz eljuttatott, a Forgalmazó által érkeztetett és elfogadott, feldolgozott, fedezettel rendelkezı eladási, visszaváltási vagy transzfer rendelkezés. Nettó eszközérték, eszközérték Eszközérték alatt az Alap eszközeinek összessége értendı. Az Alap eszközeinek értékét ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve az alapot terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is nettó eszközértéknek nevezzük. Nyílt végő befektetési alap Olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra. Pénzszámla Ügyfélszámla vagy Folyószámla. Portfólió A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az Alap eszközeinek összességét jelenti. Ptk. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény Repo és fordított repo ügylet Mminden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához főzıdı garantált jog átruházására vonatkozik - ha e garanciát olyan elismert tızsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz főzıdı joggal rendelkezik -, és a megállapodás nem teszi lehetıvé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy árut adott idıpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetıleg más ügylethez adja biztosítékul. A szerzıdéskötéssel egyidejőleg az XIII

14 értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevı az eladó részére történı viszonteladási kötelezettséget vállal a szerzıdésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövıbeli idıpontban történı meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képezı és biztosítékul szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékő értékpapírra vagy árura kicserélhetı. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevıje szempontjából fordított repóügyletnek tekintendı. Saját tıke Az Alap saját tıkéje, amely induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, a mőködés során pedig az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Szabályzat Jelen Tájékoztató mellékletét képezı Alapkezelési Szabályzat Számlaszerzıdés A Befektetı és a befektetési szolgáltató között fennálló szerzıdés, amely tartalmát tekintve egy pénzforgalmi számla, illetıleg bankszámla, valamint egy értékpapír számla (amely dematerializált értékpapírra vonatkozik) vezetésérıl szól. Számlavezetı Bármely befektetési szolgáltató, aki jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas ügyfélszámla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása. Származtatott (derivatív) ügylet Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétıl függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). Ügyfél Az a személy, aki a Bszt alapján arra felhatalmazott szervezettıl, személytıl a Bszt 5. -ában meghatározott befektetési szolgáltatást, illetıleg kiegészítı szolgáltatást, vagy a 10. -ban meghatározott árutızsdei szolgáltatást igénybe veszi, jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Befektetési Jegyek tulajdonosa, illetve Befektetési Jegyek vételére bizományosi megbízást adó személy. Ügyfélszámla Az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutızsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál XIV

15 Tájékoztató Jelen magyar nyelvő dokumentum Törvény, Tıkepiaci törvény A tıkepiacról szóló évi CXX. törvény XV

16 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.1. Az Alap általános információi Határozat a kibocsátásról Az Alapkezelı igazgatósága március 10-én kelt, 2005/5. (III.10.) számú igazgatósági határozatával döntött a HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap, mint új nyíltvégő, határozatlan futamidejő befektetési alapokba befektetı befektetési alap létrehozataláról és Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról. Az Alap létrehozataláról A HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Alap a tıkepiacról szóló évi CXX. törvénynek megfelelıen Magyarországon, Befektetési Jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozandó, - fajtáját tekintve nyíltvégő befektetési alapokba fektetı befektetési alap, amelynek futamideje a nyilvántartásba vételtıl határozatlan ideig tart. Az Alap fajtája, típusa az Alap fajtája: nyíltvégő; az Alap típusa: nyilvános. Az Alap Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma 2005/5. (III.10.) Alapkezelıi Igazgatósági március 10. határozat az indulásról E-III/ /2005. Kibocsátás engedélyezése május 5. E-III/ /2005. Nyilvántartásba vétel november 30. E-III/ /2008. Tájékoztató és Kezelési november 20. Szabályzat módosítása E-III/ /2009. Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása március 13. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétıl határozatlan ideig tart. XVI

17 Befektetési Jegyek Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A sorozatába tartoznak, névre szólóak, 1 (egy),-ft névértékőek (ISIN azonosító: HU ). I.2. A Befektetési jegyek vásárlóinak köre Az Alap által kibocsátandó Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. I.3. Az Alap befektetési politikája és a befektetések lehetséges piacai Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére befektetésekkel versenyképes hozamot biztosítson. a pénzpiaci Az Alapkezelı a fenti célját elsısorban hazai eszközökbe fektetı befektetési alapokba történı befektetésekkel kívánja megvalósítani, emellett a portfólióban likvid eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) is szerepelhetnek. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeibıl álló portfólió kialakításakor elsıdleges szempont, hogy az Alap összesített tıkekockázata legfeljebb mérsékelt legyen. XVII

18 A befektetések lehetséges elemei: Elsısorban hazai eszközökbe fektetı kollektív befektetési értékpapírok (minimum 80%) és likvid eszközök (maximum 20%). 1. A kollektív befektetési értékpapírok eszközcsoportjába az alábbi eszközök tartoznak: A) döntıen pénzpiaci eszközökbe (365 napon belüli hátralévı futamidejő állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe) befektetı nyílt-, és zártvégő értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek. B) döntıen hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba befektetı nyílt-, és zártvégő értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek. 2. A likvid eszközök eszközcsoportja az alábbi eszközöket foglalja magába: A) hazai állampapírok (diszkont kincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények); B) jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkezı hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok; C) állampapírokra, illetve jegybank által kibocsátott értékpapírokra alapozott felmondhatóságában nem korlátozott - visszavásárlási megállapodások, fordított visszavásárlási megállapodások; D) lekötött betétek, látraszóló betétek. I.4. Kockázati tényezık Az Alap portfóliójában található befektetési jegyek több különbözı piacot céloznak meg, ezért a Befektetık számára a befektetési döntésük meghozatala elıtt elengedhetetlen a szóba jöhetı kockázati tényezık áttanulmányozása. Makrogazdasági és politikai tényezık A befektetésekkel megcélzott ország(ok) makrogazdasági helyzetének alakulása, a gazdasági folyamatok és mutatószámok (infláció, gazdasági növekedés, egyensúlyi mutatók, stb.) befektetıi megítélése és az esetleges jogszabályi változások hatással lehetnek az Alapban lévı eszközök értékére. A nemzetközi politikai helyzet, különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nemzetközi megítélése, annak kedvezıtlen változása erıs hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tıkepiaci árfolyamainak alakulására is. Ezen ország(ok) kormányainak politikája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, a szabályozási környezet változása közvetve vagy közvetlenül jelentıs hatást gyakorolhat az Alap portfoliójában szereplı értékpapírok árfolyamára, mely az Alap nettó eszközértékét kedvezıtlen irányban is befolyásolhatja. XVIII

19 Infláció és kamatkockázat A befektetésekkel megcélzott ország(ok) ) inflációs rátája, illetve piaci kamatszintjének esetleges emelkedése hátrányosan érintheti a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamát, s ez az Alap nettó eszközértékét jelentısen csökkentheti. Elıfordulhat, hogy a kamatszint alulmarad az infláció mértékéhez képest, amely bizonyos eszközök esetében negatív reálhozamot eredményezhet. Társaságok kockázata Társaságok hitelviszonyt megtestesítı értékpapírjaiba történı befektetés annak a veszélynek tehetik ki az Alapot, hogy az ilyen értékpapírok kibocsátója csıd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, amely anyagilag hátrányosan érintheti az Alapot. Nettó eszközértékbıl eredı kockázat Az Alapkezelı úgy alakította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehetı legpontosabban tükrözze az Alap eszközeinek pillanatnyi értékét. A befektetési Alap értékelést az alap letétkezelıje végzi, a befektetési Alap eszközeinek piaci értékelése alapján. A befektetési jegyek eszközértéke így a mögöttes eszközök piaci értékváltozásának kockázatát hordozza. A nyilvános értékpapírpiacok (pl. BÉT, OTC) esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban elıfordulhat, hogy az Alap tulajdonában lévı értékpapírok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Elıbbiek miatt a nettó eszközérték idınként enyhe alulértékeltséget vagy felülértékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történı forgalmazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történı vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történı eladás) a Befektetı által realizált hozam csökkenését okozhatják. A hozamok ingadozásából eredı kockázat jelentısen mérséklıdik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén. Az árazás kockázata Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások esetében kockázatot jelent a Befektetık számára az a tény, hogy a megbízás megadásának idıpontjában még nem ismert a megbízás teljesítésének árfolyama, amely árfolyam a Befektetık számára mind kedvezı, mind pedig kedvezıtlen irányba elmozdulhat a megbízás megadása és annak teljesítése között eltelt idıszakban. Likviditási kockázat Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevıt/eladót találni. Ennek következménye, hogy az eszközökbıl eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra vezethetı vissza, hogy az átlagostól eltérı nagyságú befektetendı vagy kivonandó tıke is nagy árfolyam-ingadozásokat idézhet elı az értékpapírpiacon, amely az elızı pontban leírtak szerint hatással lehet az Alap nettó eszközértékére. A likviditási kockázat nemcsak az Alapnál, hanem az Alap által megvásárolt eszközök portfóliójával kapcsolatban is fennállhat. XIX

20 Az Alap eszközeinek kockázata Az Alap eszközállományának lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az eszközállomány lehetséges elemeit az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza. A portfólióba megvásárolni kívánt befektetési alapok (továbbiakban: alapok) által felvállalt kockázatok függvényében az Alap nettó eszközértéke pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A változás mértéke attól függ, hogy az alapok milyen kockázatú pénz- és tıkepiaci eszközöket tartanak. Amennyiben az alapok által esetlegesen kötött származékos ügyletek aktuális értéke negatív vagy alacsonyabb a bekerülési értéknél, akkor ez hátrányosan érintheti az alapok egy jegyre jutó eszközértékét. Ha az alapok befektetési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori likviditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenő mozgások játszódnak le, akkor a Befektetık likviditási kockázatot futnak, hiszen az alapok eladásai vagy vételei a piacon akár nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek. Például ha a piaci forgalom az adott napon kicsi, de az alapok nagy volumenben kívánnak értékpapírt értékesíteni az átlagos napi mértéket meghaladó Befektetési jegy forgalom miatt, akkor ezt csak a piaci árnál jelentısen alacsonyabb árfolyamon tudják esetlegesen megvalósítani. Az értékpapírpiac kockázatai Egyes értékpapírpiacok likviditása gyakran változékony, nem egyszer alacsony. Így fennállhat annak veszélye, hogy a visszavásárlási kötelezettség nélkül megvett értékpapírok esetében valamely értékpapír értékesítése hosszabb idıt igényel vagy csak jelentıs árdiszkont mellett hajtható végre. A felfüggesztés kockázata Az Alap Befektetési jegyeinek visszaváltása a Törvényben meghatározott feltételek (lsd. még Alapkezelési Szabályzat 13. fejezet) esetén felfüggeszthetı, ez esetben a Befektetési jegyek visszaváltása csak a felfüggesztés lejárta utáni elsı forgalmazási napon lehetséges. A befektetési Alapot és a befektetıket érintı adószabályok esetleges kedvezıtlen irányú megváltozása A Befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályok jelenleg kedvezıek a magánszemélyekre nézve. Szintén kedvezıek a befektetési alapok adózására vonatkozó elıírások is. Az adózással kapcsolatos szabályok a jövıben esetleg kedvezıtlen irányban is változhatnak. I.5. Forgalmazó Az Alap Befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), aki e tevékenységét Forgalmazóként látja el. A Forgalmazó általános adatait és bemutatását jelen Tájékoztató III. fejezete (A Letétkezelı bemutatása) tartalmazza, tekintve hogy a Forgalmazó és a Letétkezelı személye - az Alap tekintetében - megegyezik egymással. XX

21 I.6. Befektetési jegyek elıállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek névre szólóak, elıállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. Az Alap által kibocsátott, dematerializált formában elıállított Befektetési jegyeket a folyamatos forgalmazás során a központi értéktár (KELER Zrt.) naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból az Alapkezelı utasítása alapján. A központi értéktár az értesítés alapján a Befektetési jegyeket a Számlavezetık értékpapír-számláin haladéktalanul jóváírja. A Számlavezetık ezt követıen egyenként jóváírják a tulajdonosok számláin a lejegyzett mennyiségő Befektetési jegyeket, amelyek tulajdonjogát a Számlavezetı által kiállított számlakivonat igazolja. Az Ügyfél értékpapír-számláján végrehajtott mőveletrıl a Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. I.7. Hozamfizetés Az Alap futamideje során nem fizet hozamot tıkenövekménye terhére, az Alap teljes tıkenövekménye az Alap befektetési politikájának megfelelıen újrabefektetésre kerül. A Befektetési jegy tulajdonosok az Alap tıkenövekményét a Befektetési jegyek visszaváltása révén realizálhatják. I.8. Adózás Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a hatályos Tájékoztató elfogadása idıpontjában hatályos magyar adójogi szabályok bizonyos rendelkezései. Ez az összefoglaló nem jelenti az Alapra vonatkozó és a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adóvonatkozások teljes körő tárgyalását, és teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra, illetve egyéb szabályokra való hivatkozással minısül. Az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlása elıtt célszerő adótanácsadó véleményét kikérni. A) Az Alap adózása A befektetési Alap - eredményük tekintetében - nem esnek adófizetési kötelezettség alá. B) Befektetési jegy tulajdonosok adózása Devizabelföldi természetes személyek: Azon természetes személyek, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény ( SZJA törvény ) alanyai, a Befektetési Jegyek eladásából származó árfolyamnyereség után Magyarországon forrásadót kötelesek fizetni. XXI

22 Az SZJA törvény 65. (1) bekezdés bb) pontja alapján kamatjövedelemnek minısül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tıkepiacról szóló törvény szerinti kollektív befektetési értékpapír (befektetési jegy) esetében a beváltáskor, a visszaváltáskor, átruházáskor elért bevételbıl az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított jövedelem. Az SZJA törvény szeptember 01. napjától hatályos 65. (2) bekezdése alapján a kamatjövedelem után az adó mértéke 20 százalék. Az SZJA törvény elıbbiekben hivatkozott 65. (2) bekezdését is módosító, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény 223. (12) bekezdése értelmében fıszabályként az SZJA törvény módosított 65. -a rendelkezéseit a szeptember 1-jétıl megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni, figyelembe véve azonban e törvény 223. (13) bekezdésben foglaltakat is. A fıszabály alól kivételként jelenik meg a (13) bekezdés b) pontja is. Eszerint a (12) bekezdés rendelkezése alapján b) az Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. -a (1) bekezdésének bb) alpontjában említett esetben az Szja tv. e törvénnyel megállapított 65. -ának (2) bekezdését az értékpapír augusztus 31-ét követı megszerzése esetén kell alkalmazni, azaz a befektetési jegyek esetében a megváltozott adómértéket (20%) a befektetési jegy augusztus 31-ét követı megszerzése esetén kell alkalmazni. Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: Mivel Magyarországon a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a továbbiakban: intézmények) esetében nincs árfolyamnyereségadó, a devizabelföldi befektetési jegy tulajdonos intézmények a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereséget rendes bevételként kell, hogy kezeljék, és ennek megfelelıen - ha az egyéb bevételektıl és költségektıl eltekintünk az a társasági adó és az államháztartás egyensúlyát biztosító különadó szabályai szerint adózik.. Devizakülföldi természetes személyek, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: A devizakülföldiek tulajdonában lévı befektetési jegyek után történı adózás módjánál figyelembe kell venni a Magyarország és a devizakülföldi befektetési jegy tulajdonos - adózás szempontjából történı hovatartozás szerinti - országa között esetleg fennálló kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezményt. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre ugyanúgy a devizabelföldiekre vonatkozó adójogszabályok vonatkoznak. I.9. A befektetési jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban vásárolja és visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a vételi, illetve visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, XXII

23 jogosult arra, hogy az Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, jogosult - az adott Befektetı számára a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját kérése alapján térítésmentesen megkapja, jogosult arra, hogy a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést kérésére térítésmentesen rendelkezésére bocsássák, szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. I.10. Az Alapkezelı jogai és kötelességei A Befektetési Alapkezelı egymástól elkülönítetten több Befektetési Alapot is létrehozhat és kezelhet. A Befektetési Alapkezelı a Befektetési Alapok és az ügyfelek vagyonát a saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A Befektetési Alapkezelı által kezelt portfolióban lévı eszközök nem képezik az Alapkezelı tulajdonát. A Befektetési Alapkezelı az általa kezelt vagyonról Befektetési Alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. A Befektetési Alapkezelı az általa kezelt alapok javára nem szerezhet egyetlen kibocsátóban sem nyilvános vételi kötelezettséget eredményezı befolyást. Befektetési Alapkezelı a Befektetési Alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelı részére jogosult. A nyilvános Befektetési Alap átadására a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános tájékoztatás alapján kerülhet sor. A Befektetési Alapkezelı a befektetési tevékenység végzéséhez kizárólag olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely Magyarországon székhellyel rendelkezı társaság esetén rendelkezik a portfóliókezelési, illetıleg a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel, illetve külföldön székhellyel rendelkezı társaság esetén rendelkezik az Európai Unió, vagy a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet valamelyik tagállamának hasonló tevékenység feljogosítására vonatkozó engedélyével. A Befektetési Alapkezelı az általa harmadik féltıl igénybe vett befektetési alapkezelési tevékenységért mint sajátjáért felel, az ettıl eltérı kikötés semmis. I.11. Könyvvizsgáló Az Alapkezelı az Alap éves beszámolójának ellenırzésével könyvvizsgálót köteles megbízni. Az Alapkezelı által megbízott könyvvizsgáló köteles XXIII

24 ellenırizni azt is, hogy az Alapkezelı az Alap kezelése során betartja-e a kezelési szabályzatban foglalt elıírásokat. Az Alapkezelı ezen feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezı, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére adhat megbízást, akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékében, vagy a befektetési vállalkozási könyvvizsgálók névjegyzékében nyilvántartásba vett, aki nem rendelkezik a befektetési alapkezelıben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, akinek nincs a befektetési alapkezelıvel szemben fennálló tartozása, valamint ahol a befektetési alapkezelı és annak befolyásoló részesedéssel rendelkezı tulajdonosa a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. cégbejegyzési szám: ). A kijelölt könyvvizsgáló az Alap esetében: Szabó Péter (kamarai nyilvántartási száma: ). I.12. A Tájékoztató, illetve Szabályzat módosítása Az Alap jelen Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelı egyoldalúan, a Felügyelet engedélyével és a Letétkezelı elızetes hozzájárulásával módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelı költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabálymódosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az Alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, e) az Alapkezelı, illetıleg Letétkezelı vezetı állású személyei, a forgalmazó, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. I.13. Összeférhetetlenség Az Alapkezelı semelyik vezetı tisztségviselıje, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a a Letétkezelınek; a befektetési döntések végrehajtásában közremőködınek, így különösen a befektetési vállalkozásnak, hitelintézetnek, másik befektetési alapkezelınek, valamint a Befektetési Alapkezelı ügyfelének. XXIV

25 Az a személy, aki esetében az elızıekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. I.14. Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövı jogviszonyt, így különösen a jegyzést, majd a tızsdei forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, az Alapkezelı és a Forgalmazó üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. I.15. Joghatóság Minden, a Befektetési jegyek jegyzése és forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatban létrejövı jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, és alávetik magukat a Pesti Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. XXV

26 II. AZ ALAPKEZELİ BEMUTATÁSA Általános adatok az Alapkezelırıl Neve: Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1011 Budapest, Fı u. 14. Alapítás dátuma: október 28. (Rt.-vé alakulás dátuma: szeptember 10.) Bejegyzés száma, helye és ideje: , a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, január 13. Idıtartama: A társaság határozatlan idıre alakult Üzleti év: Az Alapkezelı üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi kör: TEÁOR Alapkezelés TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység Jegyzett tıke: ,-Ft Tulajdonosok: Pioneer Global Asset Management S.p.A.Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Pénzügyi információ: Mellékelve az Alapkezelı auditált 2007., és évi mérlegei és eredménykimutatásai (1. sz. melléklet) Hirdetmények közzétételi helye: Pioneer Alapkezelı Zrt. honlapja a Alkalmazotti létszám: A társaságnak 23 fıállású alkalmazottja van Vezetı tisztségviselık: Vízkeleti Sándor, Padányi Péter, Forián Szabó Gergely Vízkeleti Sándor, vezérigazgató: 1967-ben született ban a Budapesti Mőszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát, majd tanulmányait az angliai Hertfordshire University-n és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tól a Sedgwick Noble Lowndes Ltd.-nél (Anglia), valamint a Hill Samuel Bank Ltd. és a Charterhouse Bank Plc. londoni és budapesti irodájában dolgozott tıl 1998-ig az ABN AMRO Equities (Hungary) Rt. részvényelemzıje, majd 1998-tól 2000-ig a Budapest Alapkezelı Rt. portfolió menedzsere tıl dolgozik a CA IB Értékpapír Rt.-nél, ahol két évig a hazai és régióbeli részvények portfolió menedzsere márciusától a Pioneer Alapkezelı Zrt. vezérigazgatója, s a vagyonkezelési tevékenység irányítója. Padányi Péter, igazgatósági tag: 1963-ban született ben a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola pénzügyi szakán szerzett diplomát ben a Magyar Nemzeti Bank kötvénykereskedelmi részlegén dolgozott, majd között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. kötvénykereskedelmének vezetıje tıl 1996-ig a Corvinbróker ügyvezetı igazgatója tól a CA IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi vezetı posztját töltötte be, majd 1997-ben csatlakozott a cég vagyonkezelı részlegéhez márciusától a Pioneer Alapkezelı Zrt. igazgatója, s egyben a befektetési tevékenység irányítója, augusztusától igazgatósági tag. Forián-Szabó Gergely, igazgatósági tag: 1975-ben született. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási szakán 1998-ban szerzett közgazdász diplomát. A Pioneer Alapkezelı Zrt. vagyonkezelıi csapatához ben csatlakozott, s 1997 óta dolgozik a szakmában makrogazdasági elemzıként, illetve vagyonkezelıként. Kezdetben a makrogazdasági és piaci elemzésekre támaszkodó kötvénypiaci stratégia kialakítása volt a fı feladata, majd a XXVI

27 késıbbiekben a befektetési terület koordinálására kapott megbízást. Elızı munkahelyén, a Budapest Alapkezelı Rt.-nél portfóliómenedzseri feladatokat látott el. Felügyelıbizottság tagjai DDr. :Werner Kretschmer, Stefano Pregnolato, Zbigniew Jagiello,Tátrai Bernadett DDr. :Werner Kretschmer: 1964-ben született Grazban, nıs, 1990-ben jogi, majd 1991-ben közgazdasági doktorátust szerez.a bécsi egyetemen ben csatlakozik Bank Austria AG. értékpapír és vagyonkezelési részlegéhez tıl a Bank Austria AG. Privátbanki részlegének a helyettes vezetıje tól az Asset Management GmbH ( a Bank Austria Creditanstalt vagyonkezelı leányvállalata ) vezérigazgatója és igazgatósági tagja a Capital Invest GmbH-nak ( a Bank Austria Creditanstalt alapkezelı leányvállalata) tıl a Bank Austria Creditanstalt vezérigazgató helyettese, a privátbanki és vagyonkezelési területekért felelıs ban bekerült a Bank igazgatóságában is. Mindezeken felül 2007-tıl a Pioneer Investments Közép-európai részlegének a vezetıje. Stefano Pregnolato: 1963-ban született Torinóban, nıs. Egyetemi tanulmányait Toronóban végezte, 1988-ban közgazdasági diplomát szerzett. Szakmai karierjét mint részvény elemzı kezdte a St.Paolo Hambrosnál, majd 1990-tıl a Credito Italiano Csoportnál dolgozott mint USA részvény portfólió menedzser. A Banque Bruxelles-Lambertnél töltött egy év után 1999-ben csatlakozott a Pioneer Investments-hez. Itt dolgozott Dublinban, mint a Globális részvénybefektetés vezetıje, Bostonban mint a Nemzetközi Részvény Befektetések vezetıje ben a Lengyel, Cseh és Szlovák befektetési tevékenységet felügyelte, majd 2007-tıl a Pioneer Investments Közép-európai részlegének portfólió menedzsmentjének a vezetıje Zbigniew Jagiello: 1964-ben született Strzelinben tıl 1991-ig egyetemi informatikai tanulmányokat folytat a wroclawi egyetemen tıl 1994-ig a Reverentia Limitied, ltd. Ügyvezetı igazgatója ben csatlakozott a Pioneer csapatához, 1995-tıl 1996-ig a Pioneer First Polish Befektetési Alapkezelı társaság wroclawi regionális irodájának a vezetıje, majd 1997-tıl 2000-ig a Pko/Credit Suisse Befektetetési alapkezelı társaság alelnöke, a értékesítési és forgalmazási területért volt felelıs tıl a Pioneer Peako Befektetési Alalpkezelı vezetı állású személye, az igazgatóság tagja, és ezzel párhuzamosan 2001-tıl a Pioneer Peako Investment Management alelnöke, 2005-tıl pedig az igazgatóság elnöke. Tátrai Bernadett: közgazdász (1994-ben végzett a Budapesti Külkereskedelmi Fıiskolán). Szakmai pályafutását az osztrák Gallup intézet magyarországi leányvállalatánál, a MARECO piackutató intézetnél kezde 1994-ben tıl 1998-ig a Fundamenta Lakás-takarékpénztár Rt. alkalmazottja volt, kezdetben az értékesítési és marketing igazgató asszisztenseként, majd a marketing és Értékesítési Koordinációs Osztály vezetıjeként tól 2007-ig az Erste Bank Hungary Nyrt. Alkalmazásában állt, ahol többek között a Lakossági Termékfejlesztés és Célcsoport Menedzsment igazgatója volt, 2004-tıl a Lakossági Üzletfejlesztés és Értékesítés Irányítás igazgatója lett, 2005-tıl pedig a bank Lakossági Üzletág vezetıje tavaszán csatlakozott az UniCredit Bank Hungary Zrt-hez, ahol azóta is a bank Lakossági Üzletágának vezetıje, vezérigazgató-helyettes, a bank Igazgatóságának tagja. XXVII

28 Az Alapkezelı feladatai és hatásköre Az alapkezelı az Alap mőködtetése során a Befektetık érdekében, a jogszabályoknak, mőködési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelıen köteles eljárni. (i) kezeli az Alapot azzal a céllal, hogy elérje az Alap befektetési célját; (ii) megvalósítja az Alap befektetési politikáját; (iii) rendelkezéseket és utasításokat ad az Alap pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban; (iv) olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az Alap befektetési célkitőzéseivel és politikájával; (v) mérlegeli, hogy gyakorolja-e és milyen módon és mértékben az adott (vi) befektetésekhez kapcsolódó jogokat; megállapodásokat köt és végrehajtja azokat, ahogy azt szükségesnek, tanácsosnak vagy az Alap célkitőzései megvalósítása szempontjából indokoltnak tartja; (vii) elkészíti és kiadja a jogszabályok és jelen Szabályzat által megkívánt valamennyi tájékoztatót és közleményt (éves- és féléves jelentés, havi portfolió jelentés); (viii) intézi az Alap általános adminisztrációját; (ix) az Alap részére Letétkezelıt, Forgalmazót és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá fenntartja velük a szükséges kapcsolatokat; (x) gondoskodik az Alap megfelelı mőködésérıl, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében; (xi) a Törvénynek és a Szabályzatnak megfelelıen kezeli az Alap számláit; (xii) tájékoztatókat készít és fenntartja a Felügyelettel a szükséges kapcsolatokat; (xiii) minden esetben a Törvénnyel, egyéb jogszabályokkal és jelen Szabályzattal összhangban cselekszik; (xiv) minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot naponta megküld a letétkezelınek. Az Alapkezelı és az általa kezelt alapok rövid bemutatása A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelı Rt. jogutódja, a legrégebben (1992) alapított befektetési alapkezelı társaság Magyarországon. A Pioneer Alapkezelı hozta létre az elsı nyilvános hazai befektetési alapot 1992-ben december végén az Alapkezelı 19 nyíltvégő és 7 zártvégő befektetési alapjában több mint 121 milliárd forint vagyont kezel. A Pioneer Alapkezelı folyamatos innovatív tevékenységével hívja fel magára a figyelmet: Magyarországon ı hozta létre az elsı nemzetközi kötvény alapot ban, az elsı pénzpiaci- és nemzetközi részvény alapot 1998-ban, az elsı, közép-európai régióra koncentráló kötvény (2001)- és részvény (1999) alapot, az elsı iparági részvény alapot 2001-ben, valamint az elsı eltérı befektetési piacokra fektetı hibrid Tıkebiztosított alapot 2004-ben. A Pioneer Alapkezelı alapjaiba történı befektetéseken keresztül mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban elérhetıek a részvények, ill. kötvények széles palettája. A Pioneer Alapkezelı XXVIII

29 alapjai hozamaikat tekintve rendszerint igen elıkelı helyen szerepelnek a piacon. Piaci környezet: A Pioneer Alapkezelı Zrt áprilisában megvásárolta az Európa Alapkezelı Zrt. 100%-os tulajdonrészét. A Pioneer Alapkezelı piaci részesedése jelenleg - az Európa Alapkezelıt is beleértve - 7,2%, így a 5. legnagyobb szereplı az alapokban kezelt vagyon tekintetében. Az Alapkezelı által jelenleg kezelt alapokat jelen Tájékoztató 4. sz. melléklete tartalmazza. III. A LETÉTKEZELİ BEMUTATÁSA Általános adatok a Letétkezelırıl Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt., Székhelye: 1054 Budapest Szabadság tér 5-6. Alapítás dátuma: január 23. Bejegyzés dátuma: március 26., száma és helye: , a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Mőködési idıtartama: Határozatlan idejő Üzleti év: A Letétkezelı üzleti éve megegyezik a naptári évvel Tevékenységi köre: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés TEÁOR Pénzügyi lízing TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége TEÁOR Egyéb hitelnyújtás Tulajdonos: Bank Austria Creditanstalt AG, Bécs (100%) Alaptıke: ,-Ft Alkalmazottak száma: ( ): 1867 Igazgatóság: Dr. Patai Mihály, közgazdász (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest), egyetemi doktor tól az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgatója. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál hitel-elıadó, majd a Pénzügykutató Intézetnél tudományos kutató és 1988 között a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyi Fıosztályának vezetı helyettesi pozícióját töltötte be, majd 1988-ban került a Világbankhoz, ahol 1993-ig az ügyvezetı igazgató asszisztenseként dolgozott. Ezt követıen 1995-ig a Kereskedelmi Bank Rt. ügyvezetı igazgatója, majd 1996-tól 2006-ig az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnökvezérigazgatója. Kaliszky András 1991-ben a Budapesti Mőszaki Egyetemen építımérnöki, majd 1993-ban mérnök-tanári oklevelet szerzett. Ezt követıen az Amerikai Egyesült Államokban vett részt MBA képzésen. Tanulmányai befejezése után elıször a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott kutatóként, majd 1996-tól az Ernst & Young-nál üzleti tanácsadóként, 1997-tıl pedig a PricewaterhouseCoopres-nél vezetı üzleti tanácsadóként ben az IBM-hez került, majd 2004-tıl az UniCredit Bank Szervezési Fıosztályának vezetıje november 1-tıl a Bank Operatív Divíziójának vezetıje és egyben igazgatósági tag. XXIX

30 Mag. Franz Wolfger, tanulmányait a grazi székhelyő Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Már a gazdasági szakközépiskola évei alatt banki tapasztalatra tett szert. Elıször a Raiffeisenbank fiókvezetı-helyettese, majd belsı ellenıre volt. Diplomája megszerzését követıen, 1991-ben került az UniCredit Bank Hungary Zrt-hez (akkori nevén: Creditanstalt Rt.). Jelenleg a Bank pénzügyi igazgatója és igazgatósági tagja. Tátrai Bernadett, közgazdász. Diplomája megszerzése után elıször a MARECO Piackutató Intézetnél, majd a FUNDAMENTA Lakás-takarékpénztár Rt-nél dolgozott ban került az ERSTE Bank Hungary Zrt-hez, ahol 2004-tıl a Lakossági Üzletfejlesztés és Értékesítés Irányítás terület Igazgatója, majd 2005-tıl a Lakossági Üzletág vezetıje, az igazgatóság tagja volt áprilisától az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja, a Lakossági Üzletág vezetıje. Tóth Balázs, közgazdász. A Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél vállalati ügyfélmanagerként szerzett néhány éves munkatapasztalat után 1995-ben került a budapesti Creditanstalt Rt.-hez, ahol 1997-tıl kezdve az Alkotmány utcai fiók vállalati osztályának vezetıje tıl a bécsi Nemzetközi Kockázatkezelési Fıosztályon a magyarországi leányvállalatokért felelıs részleg vezetıje, majd 2006-tól az Unicredit Bank Hungary Zrt. kockázatkezelési igazgatója (CRO), júl. 10 tıl pedig egyúttal igazgatósági tagja is. Pénzügyi év: Naptári év Pénzügyi információ: Mellékelve a Letétkezelı 2007., és évi mérlegei és eredménykimutatásai (2. sz. melléklet) XXX

31 A Letétkezelı rövid bemutatása Az UniCredit Bank a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. és a HypoVereinsbank Hungária Rt. egyesülése révén szeptember 30-án jött létre, és az ausztriai UniCredit Bank Austria AG, Bécs (100%) 100%-os magyarországi leánybankja. Az UniCredit csoporthoz tartozó Bank Austria Creditanstalt AG-nak 77.53%- ban Németország 2. legnagyobb pénzintézete a HypoVereinsbank AG a tulajdonosa, míg a részvények maradék 22.47%-át a bécsi és varsói tızsdén vezették be augusztusában Olaszország legjelentısebb bankcsoportja, az UniCredit csoport vételi ajánlatot tett az UniCredit csoport rézvényeseinek. A novemberében lejáró vételi ajánlatot a részvényesek 93,93%-a fogadta el. A június végén közölt 770 milliárd euró mérlegfıösszeggel és megközelítıen 54 milliárd eurós piaci értékkel rendelkezı UniCredit Bankcsoport a pénzügyi szolgáltatások piacán Európa egyik vezetı szereplıjévé vált. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. továbbra is a bécsi székhelyő BA-CA leányvállalata maradt, amely az újonnan alakult UniCredit Csoport tagja. Az új UniCredit Csoport az európai bankszféra meghatározó szereplıjévé vált, mely immár bankfiókból álló hálózatán keresztül, 19 országban összesen 28 millió ügyfelet szolgál ki alkalmazott munkájával ben 787 milliárd euró mérlegfıösszeget ért el a bankcsoport, amely európai viszonylatban is meghatározó pénzügyi szereplıvé teszi. Az UniCredit Bankot a magyar hitelintézetek rangsorában az ország legnagyobb kereskedelmi bankjai között tartják számon. Mint univerzális bank, közel 115 egységbıl álló országos fiókhálózatán keresztül kínálja szolgáltatásait vállalati és lakossági ügyfeleinek. A bank jegyzett tıkéje szeptemberében 9,077 milliárd forint volt, amely 2002-re 24,118 milliárd forintra nıtt, s azóta változatlan maradt. Tevékenysége az elmúlt esztendıkben igen látványos növekedést mutatott, amely a mérlegfıösszeg növekedésében is megnyilvánul. A Bank mérlegfıösszege elérte 2005-re a 1,003 milliárd forintot. Az UniCredit Bank egyik vezetı üzletága csakúgy, mint a teljes régió tekintetében a Bank Austria Creditanstalt Csoport esetében az értékpapír letétkezelés. A Bankcsoport immár 13 országban (többek között Ausztriában, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbia-Montenegróban, Szlovákiában, Szlovéniában, Ukrajnában, Görögországban) több mint 120 XXXI

32 milliárd euró értékő értékpapír állományt letétkezel intézményi ügyfelei részére. Az UniCredit Bank több mint egy évtizedes letétkezelı tapasztalattal és közel milliárd forintos ügyfélportfolióval rendelkezik. Ezen üzletág a bank egyik legdinamikusabban fejlıdı területe, amely magas szintő informatikai háttérrel áll ügyfelei rendelkezésére. A Bank letétkezelési üzletág iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1999-ben megvásárolta a Budapest Bank teljes értékpapír letétkezelıi üzletágát, mely révén a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. egyedülálló vezetı szerephez jutott mind a hazai, mind pedig a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása terén. A nemzetközi szakma által mértékadónak tartott amerikai Global Custodian Magazin 1999 és 2000 után 2001-ben is a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt-t nevezte meg Közép- és Kelet Európa legjobb letétkezelı bankjának sorban harmadszor "top-rated" státusszal jutalmazva. Ezt a minısítést támasztotta alá a másik szakmát elemzı vezetı publikáció, a GSCS Benchmarks, mely 2001 óta immár harmadszor 2003-ban is az UniCredit Bank Hungary Rt-nek adományozta a "Feltörekvı piacok legjobb letétkezelı bankja" elismerést. A Letétkezelıvel szemben mőködése óta sohasem volt csıdeljárás folyamatban. A Letétkezelıre vonatkozó pénzügyi információkat az elmúlt három év mérlegeit jelen tájékoztató - 2. számú melléklete tartalmazza. A pénzügyi információk esetében az üzleti év megegyezik a naptári évvel. XXXII

33 IV. FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt., mint Alapkezelı, továbbá a UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Forgalmazó ezúton kijelentik, hogy jelen Tájékoztatót a Tıkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen állították össze és a Tájékoztatóban foglalt adatok és állítások a valóságnak megfelelnek. Az Alapkezelı, valamint a Forgalmazó kijelenti továbbá, hogy a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap, a kibocsátott Befektetési jegyek és az Alapkezelı helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. A Befektetési jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelı és a Forgalmazó egyetemlegesen felel. Budapest, március 11. UniCredit Bank Hungary Zrt. mint Vezetı Forgalmazó Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. mint Alapkezelı XXXIII

34 V. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (1) Az Alap elnevezése HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap (2) Az Alap típusa, fajtája Az Alap a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, fajtáját tekintve nyíltvégő, befektetési alapba befektetı alap. (3) Az Alap Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, engedélyezésérıl szóló felügyeleti határozatok száma és ideje Határozat száma Határozat jogcíme Határozat dátuma E-III/ /2005. Kibocsátás engedélyezés április 22. E-III/ /2005. Nyilvántartásba vétel november 30. E-III/ /2008. E-III/ /2009. Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítás Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítás november március 13. (4) Az Alapkezelı és székhelye Az Alap Alapkezelıje a Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Az Alapkezelı székhelye: 1011 Budapest, Fı utca 14. (5) A Letétkezelı és székhelye Az Alap Letétkezelıje a UniCredit Bank Hungary Zrt. A Letétkezelı székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. (6) Az Alap tıkéje Az Alap saját tıkéje a mőködés során az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a Befektetési jegyek darabszámának szorzatával egyezik meg és így a forgalomban lévı Befektetési jegyek össznévértékének függvényében változik. (7) Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétıl kezdve határozatlan ideig tart. (8) Üzleti év Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. XXXIV

35 (9) Befektetési jegyek Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek az Alap A sorozatába tartoznak, névre szólóak, 1 (egy),-ft névértékőek (ISIN azonosító: HU A Befektetési jegyeket a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, illetve jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt megvásárolhatják illetve visszaválthatják a folyamatos forgalmazás során. (10) A Befektetési jegyek elıállítása és nyilvántartása Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek névre szólóak, elıállításuk dematerializált formában történik, így azok nem kerülnek kinyomtatásra. Az Alap által kibocsátott, dematerializált formában elıállított Befektetési jegyeket központi értéktár naponta állítja elı, illetve vonja ki a forgalomból az Alapkezelı utasítása alapján. Az Ügyfél értékpapír-számláján végrehajtott mőveletrıl a Számlavezetı számlakivonatot állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A Befektetési jegyek tulajdonjogát a Számlavezetı által kiállított számlakivonat igazolja. A Számlavezetı az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. (11) Befektetési jegyekhez főzıdı jogok A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban vásárolja és visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a vételi, illetve visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy az Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, jogosult - az adott Befektetı számára a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját kérése alapján térítésmentesen megkapja, jogosult arra, hogy a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést kérésére térítésmentesen rendelkezésére bocsássák, szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. XXXV

36 (12) Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása Az Alap, mint nyilvános, nyílt végő alap esetében az Alap futamideje alatt az Alapkezelı - a Forgalmazó útján - minden forgalmazási napon köteles elfogadni és a Kezelési Szabályzatban meghatározott értéknapra megállapított egy jegyre jutó eszközértéken elszámolni a Befektetési Jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, melyek idıtartamába tartozó napok nem minısülnek forgalmazási napnak. Az engedélyezett zárva tartás vagy a forgalmazás felfüggesztése vagy a forgalmazás szünetelése elıtt felvett és még el nem számolt megbízások elszámolására az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidı számításakor az elıbbiek idıtartama figyelmen kívül marad. Az Alap adott sorozata forgalmazási napjának tekintendı minden olyan nap, amely az Alap adott sorozata forgalmazási helyén munkanapnak minısül, kivéve a fenti bekezdésben meghatározott eseteket. A Befektetési Jegyek Befektetık részére történı értékesítésére az Alapkezelı Forgalmazót bíz meg. A visszaváltási megbízások teljesítésére vonatkozó általános szabályok: Az Alapkezelı a Forgalmazó útján - az Alapra kibocsátott Befektetési Jegyekre a pénztári órák alatt köteles visszaváltási megbízást elfogadni. Az Alap Befektetési jegyeit a Forgalmazó minden banki munkanapon forgalmazza, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást és a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének esetét. A Befektetési Jegyek forgalmazási árfolyamának alapja az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték. A folyamatos forgalmazás során a Befektetı terhére eladási, illetve visszaváltási jutalék kerülhet felszámításra. A Befektetık által egy-egy tranzakcióra megadott vételi-, illetve visszaváltási megbízások darabszámára vagy árfolyamértékére nincsen korlátozás. A Befektetési Jegy eladása és visszaváltása a Forgalmazó feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazó felel. A visszaváltási megbízások teljesítésére vonatkozó különös szabályok: Az Alap befektetési jegyeire november 24-e és április 2-a között leadott visszaváltási megbízások tekintettel az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulására április 3-án teljesülnek a április 2. napján érvényes árfolyamon. Az Alap forgalmazási rendje április 3. napjától megváltozott forgalmazási renddel folytatja tovább mőködését az alábbiak szerint: XXXVI

37 A Befektetési jegyek vételének módja az alábbiak szerint történik: Alap neve A fedezet biztosítása a Befektetı Pénzszámláján történik Megbízásének Megbízás teljesíté- (bef. jegy napja jóváírás) napja Megbízás teljesítésének (pénzszámla terhelés) napja Megbízás teljesítési árfolyama HVB Lépéselıny Alap T T T+1 T A Befektetési jegyek visszaváltásának módja az alábbiak szerint történik: A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámla Alap neve jóváírással történik Megbízás Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és Megbízás teljesítési árfolyama napja bef. jegy terhelés)napja HVB Lépéselıny T T+2 T+1 (13) A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése A nyílt végő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy adott sorozatába tartozó befektetési jegy folyamatos forgalmazását az alapkezelı kizárólag elháríthatatlan külsı ok miatt, a befektetık érdekében, az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha a) az alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tıkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A forgalmazást a kiváltó ok megszőnésével vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell. Az alapkezelı a felfüggesztésrıl haladéktalanul tájékoztatja valamennyi olyan tagállam hatáskörrel rendelkezı hatóságát, amelyben a befektetési jegyet forgalmazzák. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza. A Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó befektetési jegy folyamatos forgalmazását, ha az alapkezelı nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. Az alapkezelı kérelmére a Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetık érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) tíz egymást követı forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetési jegyek összértéke eléri a befektetési alap - adott idıszak elsı napján érvényes - nettó eszközértékének tíz százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott befektetési jegyet a XXXVII

38 visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) húsz egymást követı forgalmazási nap alatt a forgalomban levı befektetési jegyek darabszáma tíz százalékkal csökkent, vagy c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében a befektetési alap saját tıkéjének tizenöt százaléka alá csökkent. A befektetési alapkezelı a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követı öt forgalmazási napon belül kezdeményezheti, melyrıl a Felügyelet legkésıbb két forgalmazási napon belül dönt. A Felügyelet a befektetık érdekében amennyiben 180 napon belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetésérıl, meghatározva a visszaváltás kezdınapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelı kéri 180 napon belül, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet legkésıbb két forgalmazási napon belül dönt errıl. Ha a fenti a)-c) pontban meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának idıtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet határozatban elrendeli a befektetési alap megszüntetését. (14) A Befektetési jegyek forgalmazási árfolyama A Forgalmazó a folyamatos forgalmazás során a forgalmazási helyeken bármely forgalmazási napon felveszi a Befektetıktıl a Forgalmazónál rendelkezésre álló fedezet mértékéig a visszaváltási megbízásokat. A vételi megbízások felvételére a Szabályzat (12) pontjában ( Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása ) írtak irányadóak. A vételi megbízás a Befektetési Jegy esetében azon a napon minısül a Forgalmazó által felvettnek, amely napon az Ügyfél által adott megbízást a Forgalmazó elfogadta az Üzletszabályzatában erre meghatározott módon. Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások teljesítési árfolyama az adott Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke. Az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásának módját a Szabályzat (25) az Alap nettó eszközértéke, hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai címő fejezete tartalmazza. (15) Az Alap forgalmazási helyei A Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazását a nyilvánosan meghirdetett pénztári óráik alatt végzik. Az Alap forgalmazói hálózatában részt vevı helyek listája a Tájékoztató VI. fejezetében találhatóak. XXXVIII

39 (16) Folyamatos forgalmazási jutalékok A Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a befektetık felé forgalomba hozatali és visszaváltási jutalékot számíthat fel. A felszámítható díjak maximális mértékét a (28) pontban, a Befektetıket terhelı költségek között tüntettük fel. A Forgalmazó által a Befektetık felé felszámított forgalomba hozatali és visszaváltási jutalék megfizetése a Befektetési jegyek vételével, illetve eladásával egyidejőleg esedékes. A forgalomba hozatali jutalék abban az esetben is felszámításra kerülhet, ha a Befektetı az Alapkezelı által kezelt más alap visszaváltásából származó árfolyamértékbıl teljesíti a forgalomba hozatal árfolyamértékét. (17) A Befektetési jegyek vételének módja A Befektetık a Befektetési jegyeket a befektetési szolgáltatóval kötött érvényes Számlaszerzıdés megléte esetén (azonosítójának megadása mellett), a Befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízás megadásával, azok Forgalmazóhoz történı eljuttatásával, és a vételár, illetve a forgalomba hozatali jutalék megfizetésével szerezhetik meg. A Befektetı a Befektetési jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglalt feltételeket. A Befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízást a Befektetık a Forgalmazási helyeken személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a számlaszerzıdés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetıséget biztosítva telefonon illetve elektronikus úton adhatják meg a Forgalmazó részére. A vételi megbízáson megjelölt vételár, illetve a Forgalmazó által felszámított forgalomba hozatali jutalék megfizetése a Befektetı által megjelölt módon, azaz készpénzzel a forgalmazási helyen a Forgalmazó pénztárába történı befizetéssel, ill a fedezet Pénzszámlára történı utalásával teljesíthetı. A befektetési jegyek készpénzzel történı megvásárlása keretében a UniCredit Bank Hungary Zrt. (Forgalmazó) bármelyik fiókjában, - kivéve a Forgalmazó által kölcsönpontként definiált egységekben - készpénzben, pénztári befizetéssel is kiegyenlíthetı a vásárlásra szánt összeg. A Forgalmazó a Befektetı Befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízását - a vételár és a forgalomba hozatali jutalék összege megfizetésének módja függvényében - az alábbi metódus alapján teljesíti: Alap neve A fedezet biztosítása a Befektetı Pénzszámláján történik Megbízásének Megbízás teljesíté- (bef. jegy napja jóváírás) napja Megbízás teljesíté-sének (pénzszámla terhelés) napja Megbízás teljesítési árfolyama HVB Lépéselıny Alap T T T+1 T A Befektetı megbízását befektetési jegyek vételére a Forgalmazó akkor teljesíti, ha a megbízás napján a Pénzszámlán a fedezet is rendelkezésre áll. Mindezek alapján a Befektetı T napon megadott, befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízását a Forgalmazó a fedezet Pénzszámlán történı XXXIX

40 biztosítását követı munkanapon teljesíti, a fedezet Pénzszámlán történı biztosításának napján érvényes nettó eszközértéken, amely eszközérték a megbízás napján (T) kerül kiszámításra. Azon megbízások esetében, ahol a megbízási szerzıdésen megjelölt forgalomba hozatali jutalékkal növelt vételár magasabb, mint a Befektetı Pénzszámláján rendelkezésre álló fedezet, a Forgalmazó részteljesítést nem vállal. (18) A Befektetési jegyek visszaváltásának módja A Befektetık a tulajdonukban lévı Befektetési jegyeket a befektetési szolgáltatóval kötött érvényes Számlaszerzıdés megléte esetén, a Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó, kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történı eljuttatásával vagy - a Számlaszerzıdés alapján - telefonon, illetve elektronikus úton történı megbízás leadásával, illetve a nem a Forgalmazónál nyilvántartott Befektetési jegyek Forgalmazóhoz történı transzferálásával válthatják vissza. A Befektetık a Befektetési jegyek visszaváltására irányuló megbízásban a visszaváltás ellenértéket és darabszámot is megjelölhetnek. A Forgalmazó a Befektetı által, a részére megadott visszaváltási megbízást az alábbi metódus alapján teljesíti április 3-tól: A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámla Alap neve jóváírással történik Megbízás Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és Megbízás teljesítési árfolyama napja bef. jegy terhelés)napja HVB Lépéselıny T T+2 T+1 Mindezek alapján a Befektetı T napon megadott, befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a megbízást követı második forgalmazási napon (T+2) teljesíti, a megbízást követıforgalmazási napon (T+1) érvényes nettó eszközértéken. A teljesítés napján (T+2) kerül kifizetésre a Befektetı részére a visszaváltott árfolyamérték, illetve kerül jóváírásra a Befektetı Pénzszámláján. A UniCredit Bank Hungary Zrt. bármelyik fiókjában készpénzben is felvehetı a visszaváltásból származó árfolyamérték. Amennyiben a Befektetı tulajdonában lévı (vagy a Forgalmazóhoz transzferált) Befektetési jegyek mennyisége kevesebb, mint a Befektetı által a visszaváltási megbízásban megjelölt Befektetési jegy mennyiség, avagy a visszaváltási megbízásban megjelölt visszaváltandó árfolyamérték és a napi forgalmazási árfolyam alapján kiszámított Befektetési jegy mennyiség, úgy a Forgalmazó a Befektetı visszaváltását visszautasítja. XL

41 (19) A Befektetési jegy visszaváltások teljesítésére elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya Az Alap a visszaváltási igények teljesítésére az elkülönített likvid eszközök és a hitelkeret együttes legkisebb arányát 2 (kettı) százalékban határozza meg. (20) Az Alap hozamfizetése Az Alap nyíltvégő mőködése során tıkenövekménye terhére nem fizet hozamot, az Alap teljes tıkenövekménye az Alap befektetési politikájának megfelelıen újrabefektetésre kerül. A Befektetési jegy tulajdonosok az Alap tıkenövekményét a Befektetési jegyek visszaváltása révén realizálhatják. (21) Az Alap befektetési célja Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére a pénzpiaci befektetésekkel versenyképes hozamot biztosítson. (22) Befektetési politika és a befektetések lehetséges piacai Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére a pénzpiaci befektetésekkel versenyképes hozamot biztosítson. Az Alapkezelı a fenti célját elsısorban hazai pénz- és kötvénypiaci eszközökbe fektetı befektetési alapokba történı befektetésekkel kívánja megvalósítani, emellett a portfólióban más likvid eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) is szerepelhetnek. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeibıl álló portfólió kialakításakor elsıdleges szempont, hogy az Alap összesített tıkekockázata legfeljebb mérsékelt legyen. A befektetések lehetséges elemei: Elsısorban hazai eszközökbe fektetı kollektív befektetési értékpapírok (minimum 80%) és likvid eszközök (maximum 20%). 1. A kollektív befektetési értékpapírok eszközcsoportjába az alábbi eszközök tartoznak: A) döntıen pénzpiaci eszközökbe (365 napon belüli hátralévı futamidejő állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe) befektetı értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek. B) döntıen hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba befektetı értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek. 2. A likvid eszközök eszközcsoportja az alábbi eszközöket foglalja magába: A) hazai állampapírok (diszkont kincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények); B) jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkezı hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok; XLI

42 C) állampapírokra, illetve jegybank által kibocsátott értékpapírokra alapozott felmondhatóságában nem korlátozott - visszavásárlási megállapodások, fordított visszavásárlási megállapodások; D) lekötött betétek, látraszóló betétek. Alap Fı befektetési terület 1. Kollektív befektetési értékpapírok (befektetési alapok) Befektetések lehetséges elemei és arányuk a portfolión belül 2. Likvid eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, betétek) HVB Lépéselıny Alap Hazai pénzés kötvénypiac min. 80% max. 100% min. 0% max. 20% (23) Az alap saját tıkéjének huszonöt százalékát esetlegesen meghaladó arányú befektetési alapok, illetve kollektív befektetési formák befektetési politikája és költségszintje Az Alapkezelı az Alap befektetéseinek kialakításakor az alábbi befektetési alapok egyenkénti portfólióbeli részarányát idılegesen vagy hosszabb távon - 25 százalék felett tarthatja az Alap saját tıkéjének arányában. Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Befektetési politika Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetési jegy tulajdonosok alapvetıen rövid, egy éven belüli futamidıre rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinek belföldi pénzpiaci eszközökbe azaz (1) állampapírokba, (2) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, kizárólag fedezeti jelleggel, illetve (3) pénzpiaci eszközökbe történı befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tıke- és hozamkockázat felvállalása mellett, rövid távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek emelkedése esetén jelentkezı árfolyamveszteség minimalizálása érdekében az Alap saját tıkéjét kizárólag legfeljebb 365 napos lejárattal rendelkezı eszközökbe (kivéve az éven túli lejárattal rendelkezı, éven belüli kamat-megállapítású, változó kamatozású államkötvényeket) fekteti. Az Alapkezelı mindent megtesz azért, hogy az Alap eszközeinek átlagos hátralévı futamideje lehetıleg ne haladja meg a 182 napos mértéket. Az Alap befektetéseivel a hazai állampapír- és pénzpiacot célozza meg. XLII

43 Költségek (éves szinten) Alapkezelési díj: max. 1,00% Letétkezelési díj: 0,11% Felügyeleti díj: 0,025% Auditori díj: Ft +ÁFA (2008-ban) Tranzakciós díjak: nincsenek Pioneer Magyar Kötvény Alap Befektetési politika Az Alap befektetési célja, hogy alapvetıen négy eszközcsoportba azaz (1) állampapírokba, (2) egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba, (3) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, illetve (4) pénzpiaci eszközökbe történı befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tıke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel fıként a hazai állam- és vállalati kötvény piacot, kisebb részt a hazai pénzpiacot célozza meg. Költségek (éves szinten) Alapkezelési díj: max. 1,00% Letétkezelési díj: max. 0,11% Felügyeleti díj: 0,025% Auditori díj: Ft + ÁFA (2008-ban) Tranzakciós díjak: a letétkezelı felé fizetendı tranzakciós díj Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetében Ft/tranzakció, külföldön kibocsátott értékpapírok esetében EUR/tranzakció, RVP tranzakció esetén 4000 Ft/ tranzakció (24) Befektetési korlátozások Az Alapkezelı az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre az alábbi, saját maga, illetve a Törvény által elıírt befektetési korlátozásokat figyelembe véve: 1. Az Alap portfoliójában kizárólag kollektív befektetési értékpapírok és a Befektetési jegyek folyamatos visszaváltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek, 2. Az alapkezelı az Alap saját tıkéjét nem fektetheti be az alap által kibocsátott befektetési jegybe. 3. Ha a befektetési alap saját tıkéjét olyan más kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjába fektetik be, amelyet az adott befektetési alap alapkezelıje, vagy azzal szoros kapcsolatban XLIII

44 lévı másik alapkezelı kezel - ideértve azt az esetet is, amikor az alapkezelı alvállalkozóként kezeli az adott alapot -, a befektetéssel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan az adott befektetési alapra eladási és visszaváltási jutalék nem terhelhetı. 4. Az alapkezelı az általa kezelt befektetési alap részére nem vásárolhat saját maga által kibocsátott értékpapírt. 5. Az alapkezelı az általa kezelt befektetési alap részére nem vásárolhat az alapkezelı kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt, a nyilvános árjegyzéssel rendelkezı értékpapírok kivételével, ideértve a tızsdére bevezetendı értékpapírokat. 6. Az alapkezelı a tulajdonában lévı befektetési eszközöket az általa kezelt alapba nem helyezheti el, és nem vásárolhat befektetési eszközt az általa kezelt alapoktól. 7. Az alapkezelı a kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévı befektetési eszközöket az általa kezelt nyilvános alapba nem helyezheti el, a nyilvános árjegyzéssel rendelkezı értékpapírok és a fél évnél rövidebb lejáratú állampapírok kivételével, ideértve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokat. 8. A 5., illetve a 7. pontban kivételként szereplı befektetési eszközökre kötött ügyleteknél, valamint az Alapkezelı által kezelt alapok, portfóliók egymás közötti ügyleteinél az ügylet kötésekor érvényben lévı piaci árat dokumentálni kell. 9. Az alapkezelı a befektetési alapba befektetı alap nevében kizárólag a Tpt (2) bekezdése a), c) és d) pontjának megfelelı származtatott ügyletet köthet. (25) Hitelfelvétel, óvadék nyújtás, értékpapír kölcsönzés, illetve az eszközök terhelhetıségének szabályai Az Alapkezelı az Alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, Alap saját tıkéjének legfeljebb tíz százaléka erejéig, legfeljebb harmincnapos lejárati idıszakra. Az Alapkezelı jogosult a hitelfelvevı Alap eszközei terhére a hitelfelvevı Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok megvásárlását és a saját tıke legfeljebb harminc százaléka erejéig történı értékpapír kölcsönadást kivéve az Alapkezelı az Alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. (26) ) Az Alap eszközeinek értékelése, az Alap nettó eszközértéke, hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelı határozza meg. Az Alap nettó eszközértéke minden banki munkanapra az Alap eszközeire vonatkozó lehetı legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján kerül meghatározásra. Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelı T értéknapra vonatkozóan T napon állapítja meg oly módon, hogy XLIV

45 (1) devizanemek szerint elkülönítve meghatározza az Alap T-1 napi eszközeinek T napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülı számítási eljárások szerint kalkulált T napi, egyes devizanemekben meghatározott piaci értékét, és devizanemek szerint elkülönítve levonja belıle az Alapot T értékelési napig terhelı kötelezettségeket és elosztja az Alap Befektetési jegyeinek számával. (2) Az Alap nem forintban meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek más devizanemekben kalkulált, T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét hat tizedesjegy pontossággal állapítja meg. Az Alap eszközeinek T napi piaci értékét, összhangban a Törvény elıírásaival, az alábbiak szerint kell kiszámítani: (A) Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (i) Tızsdére bevezetett értékpapírok A tızsdére bevezetett hazai állampapírok T napi piaci értékét az Államadósság Kezelı Központ (ÁKK) által közzétett, az elsıdleges forgalmazók adott állampapírra vonatkozó T kereskedési napi, T+2 teljesítés napra vonatkozó másodlagos piaci árfolyamjegyzésébıl származó középárfolyam (legjobb vételi és legjobb eladási ár számtani közepe, négy tizedesjegyre kerekítve) alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Az ÁKK-s árfolyamjegyzésbıl kikerülı állampapírok, valamint a 3 hónapnál rövidebb hátralévı futamidejő állampapírok esetében - az árfolyamjegyzésbıl való kikerülés napjától a lejáratig számított idıszakra - az állampapír T napi piaci értékét az ÁKK által T napon (Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap esetében T-1 ) közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával kell meghatározni. A külföldi állampapírok T napi piaci értékét az adott állampapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tızsdén kialakult T napi záróárfolyam, illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. A tızsdére bevezetett egyéb (nem az állam által garantált) értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapírokban legmagasabb másodlagos piaci forgalmat lebonyolító tızsdén, T napi (mind hazai és mind külföldi értékpapírok esetén), záróárfolyam illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az XLV

46 egyes értékpapírpiacok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon kiszámított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a tızsdén az adott értékpapírokra nettó árfolyamon történik a kereskedés és így az ÁKK középárfolyam, illetve a záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta felhalmozott kamat összegét, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (ii) Tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok A tızsdére be nem vezetett, nyilvános értékpapír forgalomban szereplı értékpapírok piaci értékét az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján közzétett T napi (hazai értékpapírok esetén), záróárfolyam illetve ha az 17:00 óráig nem áll rendelkezésre, az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett, legutolsó 16:00 és 16:15 között rendelkezésre álló árfolyam alapján, az egyes értékpapírok piaci hozamszámítási konvencióinak megfelelı módon számított hozam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Amennyiben a T, napi záróárfolyam alapján számított hozam nem állapítható meg, az értékpapírok piaci értékét a rendelkezésre álló utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhetı a beszerzési nettó árfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra az adott értékpapírok legfıbb másodlagos piacának tekinthetı elismert értékpapírpiacok, avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok szerinti árfolyamközlés nem hozzáférhetı, a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam, illetve amennyiben az nem hozzáférhetı a beszerzési nettó árfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben az adott értékpapírokra az elismert értékpapírpiacok által avagy más tızsdén kívüli információs szabályzatok alapján nettó árfolyamot közölnek és így az utolsó napi záróárfolyam nem tartalmazza az elızı kamatfizetés óta felhalmozott kamat összegét, illetve amennyiben az adott értékpapírok piaci értéke a beszerzési nettó árfolyam alapján kerül kiszámításra, úgy az adott értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a T napig felhalmozott kamat összegét hozzá kell adni az adott értékpapírok nettó árfolyamértékéhez. (C) Befektetési jegyek (i)nyilvános értékpapír forgalomban szereplı Befektetési jegyek értékelését az adott napra vonatkozó, a Letétkezelı rendelkezésére álló egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kell elvégezni. XLVI

47 (D) Repo megállapodások, inverz repo megállapodások Repo megállapodások értékelése során a repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt vételárát a határidıs eladási ár és a prompt vételár közötti differencia T napra esı idıarányos részével kell megnövelni. Inverz repo megállapodások értékelése során a fordított repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt eladási árának mínusz egyszeresét a határidıs vételár és a prompt eladási ár közötti differencia T napra esı idıarányos részével kell csökkenteni. (E)Folyószámla, lekötött betét A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor a T-1 napi folyószámla egyenleget az elızı kamatfizetés óta a T-1 napig elıjegyzett kamatok összegével meg kell növelni. A lekötött betétek összegét a T napig felhalmozott kamatok összegével meg kell növelni. Az Alap T értékelési napon fennálló kötelezettségei az alábbi módon kerülnek meghatározásra: Az Alapot terhelı elıre ismert költségek és díjak idıarányosan kerülnek az Alapra terhelésre; A Letétkezelı az Alap T napra vonatkozó, T napon megállapított eszközértékét legkésıbb T+2 napon jelenteti meg a közzétételi helyeken. XLVII

48 Hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolás szabályai: Az Alapkezelı az alapok nettó eszközérték számítása során nem tekinti a Tpt (8) bekezdése alá tartozó esetnek, amikor az alapo(ka)t érintı változások pl.: elıre pontosan nem kalkulálható költségek esetleges visszamenıleges hatályú érvényesülése miatt az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a forgalmazási ár egy ezrelékénél kisebb mértékben módosul. Az egy ezreléket meghaladó változások esetében a módosítás hibának minısül, ennek következtében a következı intézkedések megtételére kerül sor: 1) A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell. A javítás során a hibás nettó eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan, amelyen nettó eszközérték kiszámítására került sor, s amelyet a feltárt hiba érintett. 2) Ha hibás nettó eszközértéken befektetési jegy forgalmazására került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel legfeljebb harminc napon belül el kell számolni, kivéve, ha a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségbıl származó elszámolási kötelezettség összegszerően nem haladja meg befektetınként az ezer forintot. (27) Az Alapot terhelı költségek Az Alap létrehozatalával kapcsolatos költségeket az Alapkezelı vállalja. Az Alapot mőködése során az alábbi költségek terhelik: Költségtípus Vetítési mód, számítás minden nap elhatárolásra kerül az utolsó nettó eszközértékre vetítve, Alapkezelıi díj (folyamatos) havonta utólag kerül kifizetésre minden nap elhatárolásra kerül az utolsó nettó eszközértékre vetítve, Letétkezelıi díj havonta utólag kerül kifizetésre Tranzakciós díj letétkezelınek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes Letétkezelı által költségnövekedés miatt továbbhárított díjak és költségek A letétkezelıi díjjal egyidejőleg esedékes A díj évente kerül meghatározásra, idıarányos része minden nap Auditori díj elhatárolásra kerül és esedékességkor (ált. évi három részletben) kerül kifizetésre Naponta kerül elhatárolásra az utolsó nettó eszközértékre vetítve, Felügyeleti díj negyedévente utólag kerül kifizetésre XLVIII

49 A költségek mértéke: Alapkezelıi díj 1 / év Letétkezelıi díj / év Tranzakciós díj Letétkezelınek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén max. 0,90% 0,06% Ft / tranzakció Letétkezelı továbbhárított díjai és költ-ségei Auditori díj / év (2008) Elıre nem kalkulálható Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év 0,025% Az Alapkezelıi díj magában foglalja a Forgalmazó részére fizetendı forgalmazói díjat (trailer fee), melynek mértéke a mindenkori Alapkezelıi díj maximum 100 %-a. Az Alapkezelı kezelési díjat nem terhelhet egy Alapra, ha az adott Alap átlagos saját tıkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tıke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes idıszakban felmerülı kezelési díj utólagosan nem terhelhetı az Alapra. A Letétkezelı a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb idıszakra vonatkozó, elıre kalkulálható költséget a lehetıségek szerint idıbeli elhatárolással, fokozatosan, egyenletesen terhel az Alapra. A költségek tételesen a féléves és éves jelentésben, illetve a Havi Portfólió jelentésben felsorolásra kerülnek. (28) A Befektetıket terhelı költségek Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek letéti ırzésével (értékpapírszámlán történı tartásával), az ehhez kapcsolódó számlavezetéssel, a befektetés megszüntetésekor az árfolyamérték készpénzben történı felvételével vagy átutalásával, valamint egyéb igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban a Befektetıket költségek terhelhetik. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a költségek a Forgalmazó üzletpolitikájától függıen változhatnak, ezért javasoljuk a Befektetıknek, hogy a költségek szintjérıl és struktúrájáról elızetesen tájékozódjanak a Forgalmazónál. A Befektetıket terhelı költségek kondíciós listája a Forgalmazó honlapján érthetı el: (29) A Befektetık tájékoztatása Az Alapkezelı legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt - külföldi befektetési alapkezelı esetén hatvan - napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon belül az általa kezelt befektetési alapokról egyenként a Törvényben foglaltak szerinti jelentést készít, és azt a Felügyeletnek megküldi. Az Alapkezelı a jelentést a 1 Az Alapkezelı által, az alap kezeléséért felszámított díj, amely tartalmazza továbbá az alapra terhelt marketing- és hirdetési költségeket. Az Alapkezelı ettıl a díjtól lefelé eltérhet XLIX

50 Felügyeletnek történı megküldéssel egyidejőleg közzéteszi a jelen szabályzatban meghatározott hirdetményi helyeken. Az alapkezelı köteles havonta az általa kezelt nyíltvégő befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követı tizedik forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetıvé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tıkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. Az Alapkezelınek rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Befektetıkkel szemben az általa kezelt alapok mőködésére vonatkozóan. Az Alapkezelı köteles a Felügyeletnek megküldeni, hirdetményi helyein közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetıvé tenni: az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésıbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése elıtt; a befektetési szabályok változását, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; a futamidınek határozottá alakítását, a határozott futamidı csökkentését, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változását legkésıbb a hatálybalépés elıtt öt nappal; a kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésıbb a hatálybalépés napján; az alapkezelı engedélyének visszavonását, két munkanapon belül; a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb tizenöt nappal a hatálybalépés elıtt; a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül; az alapkezelıvel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül; a befektetési alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (húsz százalékot meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı két munkanapon belül; a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi hely megváltozását két munkanapon belül; a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; és a közvetítık felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bıvülése esetén legkésıbb a változás napját megelızı L

51 munkanapon, a felsorolás szőkülése esetén a legkésıbb a változás napját követı két munkanapon belül. a befektetési jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a 247. (4) bekezdése szerinti idıtartam növekedésével járnak, a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal. Az Alapokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek az Alapok nevében az Alapkezelı köteles eleget tenni a hirdetményi helyeken (az Alapkezelı honlapja: a Forgalmazó honlapja: A Befektetı részére az Alapok Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Féléves vagy az Éves jelentést, valamint a legfrissebb Portfoliójelentést a Befektetı kérésére ingyenesen át kell adni, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat. (30) Az Alap megszőnése Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. A Felügyelet törli az alapot a nyilvántartásból a) a pozitív saját tıkéjő, határozott futamidejő alap futamidejének lejáratakor a megszőnési jelentés Felügyelethez történı benyújtását követı nappal; b) a pozitív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a megszőnési jelentés Felügyelethez történı benyújtását követı nappal; c) a negatív saját tıkéjő alap megszüntetésekor a vagyon értékesítésébıl származó ellenérték teljes kifizetésekor; d) más befektetési alapba történı beolvadás esetén a beolvadás napjával. e) az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltása napját követı nappal. Az Alap megszün(tet)ésére a következı esetekben kerül(het) sor: 1. Az Alapkezelı jogutód nélküli megszőnésekor illetıleg az Alapkezelı tevékenységi engedélye visszavonásakor ha az alapkezelést másik alapkezelı nem vállalja el. 2. Az Alap megszüntetését a Felügyelet határozatban elrendeli, ha az Alap saját tıkéje negatív. 3. Az Alap 1-2. pont szerinti megszüntetését az Alapkezelı, illetıleg a Letétkezelı a megszüntetésrıl szóló felügyeleti határozat kézhezvételét követı kettı munkanapon belül köteles közzétenni. A közzététel napjától a nyílt végő befektetési jegyek visszaváltását és eladását fel kell függeszteni. 4. Az Alap hitelezıi a 3. pont szerinti közzététel napjától számított harminc napos jogvesztı határidın belül jelenthetik be követeléseiket a Letétkezelınél. LI

52 5. Amennyiben a megszüntetési eljárás során az Alap saját tıkéje a 4. pont szerint bejelentett kötelezettségek figyelembevételével együtt negatívvá válik, a Letétkezelı köteles azt a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni. 6. A határozatlan futamidejő, pozitív saját tıkéjő befektetési alapot az alapkezelı a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. 7. A nyilvános nyílt végő befektetési alapot az alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. Az Alap megszőnésekor felmerülı feladatokat az Alapkezelı, az Alapkezelı akadályoztatása illetve felszámolása esetén pedig a Letétkezelı köteles elvégezni. Az Alap megszüntetésekor a portfólióban lévı befektetési eszközöket egy hónapon belül amely határidı a Felügyelet engedélyével egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható - értékesíteni kell. Pozitív saját tıkével rendelkezı Alap esetében a befektetési eszközök értékesítését az Alapkezelı maga is elvégezheti. Ennek hiányában a befektetési eszközök értékesítésével befektetési szolgáltatót kell megbízni, amelynek bizományosi díja megszőnési költségként az Alapot terheli. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésbıl származó ellenérték befolyását, valamint az Alap megszüntetésérıl szóló felügyeleti határozat kézhezvételét követı kettı munkanap elteltét követıen öt napon belül megszőnési jelentést kell készíteni, és a Felügyelethez benyújtani és ezzel egyidejőleg a hivatalos közzétételi helyeken a befektetık rendelkezésére kell bocsátani. A Letétkezelı ezt követıen tíz napon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetık részére. A megszőnési jelentés a törvényben elıírtaknak megfelelıen és legalább az éves jelentés kötelezı tartalmi elemeit tartalmazza. A kifizetés megkezdésérıl rendkívüli közleményt kell közzé tenni. Negatív saját tıkével rendelkezı Alap megszüntetését a Felügyelet által a Hpt. alapján létrehozott közhasznú társaság végzi. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésbıl származó ellenérték befolyását követıen a közhasznú társaság a hitelezık követeléseit a Cstv. elıírásai szerinti kielégítési sorrendben egyenlíti ki. (31) Az Alap átalakulása Átalakulásnak minısül az Alap fajtájának, típusának, vagy futamidejének megváltoztatása. Nyílt végő nyilvános befektetési alap az ingatlanalap kivételével - nem alakulhat zárt végő nyilvános befektetési alappá. Nyilvánosan létrehozott befektetési alap csak az összes befektetı hozzájárulásával alakulhat át zártkörő befektetési alappá. Zártvégő, határozott futamidejő befektetési alap nem alakulhat át nyíltvégő határozatlan futamidejő befektetési alappá. Az Alapkezelı az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alapkezelı a felügyeleti engedély megszerzését követıen köteles az átalakulás tényét az LII

53 Alap hirdetményi helyein, az átalakulás napját legalább harminc nappal megelızıen közzétenni. A Felügyelet a Befektetık érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja. (32) Az Alap beolvadása Az Alapkezelı nyilvános Alap esetén beolvadási tájékoztató felügyeleti jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti az Alap beolvadását. Kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkezı, valamint azonos fajtájú és típusú alapok olvadhatnak egybe. A beolvadás során meg kell jelölni a jogutód alapot. Ha a jogutód alap határozott futamidejő, akkor a beolvadás napjától számított hátralévı futamideje nem haladhatja meg a beolvadó alap futamidejét, és nem lehet rövidebb egy naptári évnél. A beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni a beolvadás indokát, a beolvadó alapok befektetési politikáját, a beolvadás határnapját, a beolvadás feltételeit, a befektetésijegy-tulajdonosok teendıit, valamint - befektetésijegysorozatonként - az alapok nettó eszközértékeinek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek alakulását, az értékelési szabályokat, és az átváltási névérték meghatározását. A beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap e törvény szerinti teljes kezelési szabályzatát. A jogutód befektetési alap alapkezelıje a felügyeleti engedély megszerzését követıen a beolvadás napját legalább harminc nappal megelızıen köteles a beolvadás tényét a beolvadó befektetési alap hirdetményi lapjaiban közzétenni. A beolvadás értéknapján befektetésijegy-sorozatonként meg kell állapítani a beolvadó alap befektetési jegyeinek - a jogutód befektetési alap befektetési jegyének névértékére átszámított - egy jegyre jutó napi nettó eszközértékét. Az alapkezelı és a forgalmazó a jogutód befektetési alap befektetési jegyeit - az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelı átváltási arányban - jóváírja a beolvadó befektetési alap befektetésijegytulajdonosainak a forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján. A jogutód alapkezelı a beolvadásról, a befektetési alapok beolvadásának napjára érvényes portfoliójáról jelentést készít, melyet a beolvadást követı nyolc munkanapon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek, közzétenni a jogutód befektetési alap forgalmazójának honlapján, mind a jogutód, mind a jogelıd befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazási helyein a befektetık rendelkezésére bocsátani. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfoliókban lévı eszközök tételes felsorolását, azok értékét; továbbá befektetési jegy sorozatonként - az összesített nettó eszközértékeket; a befektetési jegyek darabszámát, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód befektetési alap letétkezelıje és könyvvizsgálója is aláírja. LIII

54 (33) Háttérszabályok Minden, a jelen Tájékoztató alapján létrejövı jogviszonnyal kapcsolatos kérdés tekintetében a jelen Tájékoztató, az Alapkezelı és a Forgalmazó Üzletszabályzata, a Forgalmazóval kötött Számlaszerzıdés, a Törvény, a Bszt., továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. (34) Joghatóság Minden a Befektetési jegyek másodlagos forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jogés egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket, és alávetik magukat a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. (35) Érdekütközés Az Alapkezelı tisztségviselıi, magasabb vezetı állású dolgozói és a többségi tulajdonosok által végzett szerteágazó tevékenység folytán elıfordulhat az érdekek összeütközése. A fenti személyeknek joguk van támogatással, irányítással, tanácsadással vagy egyéb módon közremőködni más alapok kezelésében, illetve joguk van befektetni olyan értékpapírokba, amelyekbe az Alap is befektethet. Az Alapkezelı feladatait oly módon köteles teljesíteni, hogy minden ügyfele egyenlı elbírálásban részesüljön. Az Alapkezelı az alapkezelési tevékenységén kívül nem állhat üzleti kapcsolatban az Alappal. Az Alapkezelı jelenleg, a Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, a Pioneer USA Devizarészvény Alap, a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, a Pioneer Magyar Kötvény Alap, a Pioneer Magyar Részvény Alap, a Pioneer Selecta Európai Részvény Alap, a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap és az Unicredit Piaci Optimum Származtatott Alap, Triatlon Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap, HVB Triatlon 2 Tıkegarantált Alap, HVB Triatlon 3 Tıkegarantált Alap HVB Triatlon 4 Alap, HVB Hozamhajrá Alap, BNP Paribas Árupiaci Alap, HVB Hozamharjá 2 Alap, a Pioneer Aranysárkány Ázsai Alapok Alapja, a Pioneer Balance Alapok Alapja, a Pioneer Profitmax Alapok Alapja és a Pioneer Relax Alapok Alapja és az UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Származtatott Alap és a Befutó Tıke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap, és a Befutó 2 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap, a Világtrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap és a TopTrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap kezelését látja el. Sem az Alapkezelı, sem bármely más saját érdekeltségő társaság vagy bármilyen olyan alap, amelyet az Alapkezelı irányít, nem fog az Alappal, az Alap portfoliójában lévı értékpapírokkal kapcsolatos ügyleteket kötni, az Alap szokásos üzletvitele alapján kötött ügylet feltételeinél elınytelenebb feltételekkel. LIV

55 (36) A szabályzat aláírása az Alapkezelı által A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt., mint Alapkezelı a jelen Szabályzatot aláírja. Budapest, március 11. Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. LV

56 VI. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSI HELYEI Forgalmazó: Unicredit Bank Hungary Zrt. Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, Hungária krt (Arena Corner) Budapest Váci út Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest Veres Péter út Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) Budakeszi, Fı u Gödöllı, Dózsa György út Dunakeszi, Fı út 70. Dél-Budapesti régió Budapest, Fehérhajó u Budapest, Károly krt Budapest, Szervita tér Budapest, Ferenciek tere Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út 9. LVI

57 Budapest, József krt Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Koppány u Budapest, Kırösi Csoma sétány Budapest, Gyömrıi u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Andor u Budapest, Alkotás u Budapest, Alkotás u. 1/A Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) Budapest, Kossuth Lajos u Budapest Mártírok útja Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) Budapest, Hısök tere Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, DEPO-Raktárváros Vecsés, Fı út Nyugati régió Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Vörösmarty u Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi u Kaposvár, Dózsa György u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fı u Siófok, Fı. utca Keszthely, Kossuth u Nagykanizsa, Fı u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. LVII

58 Gyır, Árpád út Gyır, Budai u Mosonmagyaróvár, Fı u Sopron, Várkerület 1-3., Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fı tér Szombathely, Kıszegi út Keleti régió Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Hunyadi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a Gyula, Városház u Kecskemét, Kisfaludy u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A. LVIII

59 Az ALAPKEZELİ ÁLTAL JELENLEG KEZELT ALAPOK I 4. sz. Melléklet 1. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap (korábbi nevén CA Közép Európai Részvény Alap, illetve CA Növekedési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő, értékpapír befektetési alap. Az Alap jogelıdje a CA Növekedési Alap 1994 decemberében, mint zártvégő értékpapír befektetési alap került létrehozásra 330 millió forint induló tıkével. A zártvégő alap három éves futamidejének lejáratakor nyíltvégő befektetési alappá alakult át, s január 1-én kezdte meg nyíltvégő mőködését. Az Alap november 22-tıl nevét Pioneer Közép-Európai Részvény Alapra változtatta és befektetési politikáját is módosította. Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsısorban magyar, cseh, lengyel) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciállal rendelkezı részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a régió átlag fölötti gazdasági növekedésének közvetítése, átadása a befektetık számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,89% ,14% ,07% ,87% ,40% ,16% ,80% ,79% ,70% ,41% ,51% ,11% ,09% ,01% A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre.

60 2. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap (korábbi nevén CA Vegyes Alap, illetve Piaszter 68 Befektetési Alap) A kibocsátott sorozatok: A, D, I, Határozott, tizenkét év futamidejő, zártvégő, értékpapír befektetési alapként létrehozott, 2000 októberében nyíltvégővé átalakított befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december Induló nettó eszközérték: 850 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: a fejlett országok legnagyobb vállalatai mellett Közép Kelet- Európa ígéretes társaságainak részvényeibe is fektet, a portfólió állampapír része is jelentıs. Befektetési cél: egy tényleges globális befektetési forma keretében a befektetık számára hosszú, az életpálya egészére kiterjedı, biztonságos megtakarítást tegyen lehetıvé. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,87% ,10% ,17% ,03% ,61% ,56% ,08% ,63% ,97% Az A és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 3. Pioneer Magyar Kötvény Alap (korábbi nevén CA Kötvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,257 milliárd forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. II

61 Befektetési eszközök: közepes és hosszabb futamidejő magyar állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektet, árfolyamának mozgását elsısorban a piaci kamatok változása okozhatja. Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett az állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,03% ,51% ,36% ,03% ,21% ,66% ,17% ,34% ,69% ,87% ,91% ,03% A B és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. 4. Pioneer Magyar Részvény Alap (korábbi nevén CA Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 1,426 milliárd forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: magyar részvények s ezen belül elsısorban a BUX index vezetı részvényei. Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, a szilárd gazdasági helyzetben lévı magyar vállalatok részvényeibe történı stratégiai befektetésekkel hosszabb távon magas hozamot realizálása. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,75% ,26% ,84% III

62 ,95% ,73% ,69% ,20% ,02% ,17% ,26% ,07% ,91% Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (korábbi nevén CA Pénzpiaci Alap) A kibocsátott sorozatok: A, B, C, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január Induló nettó eszközérték: 120 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. Befektetési eszközök: kizárólag rövid lejárattal rendelkezı eszközökbe, elsısorban állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet, ennek következtében kockázata rendkívül alacsony. Befektetési cél: kiegyensúlyozott teljesítmény realizálása, továbbá nagyfokú likviditás mellett, a lekötött bankbetétekével versenyképes hozam lehetıségének biztosítása. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,27% ,70% ,85% ,74% ,69% ,87% ,11% ,81% ,87% ,97% ,73% A B, C és I sorozatokra vonatkozóan historikus hozamadatok nem állnak jelenleg rendelkezésre. IV

63 6. Pioneer USA Devizarészvény Alap (korábbi nevén CA Devizarészvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: október Induló nettó eszközérték: 851,609 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsısorban az USA leglikvidebb nagyvállalati részvényeibe fektet. Befektetési cél: az USA részvénypiacán az ún. blue chip, azaz megbízható gazdasági háttérrel rendelkezı társaságok (pl. General Electric, Microsoft, Intel, stb.) részvényeibe fektetve egy olyan (index-azonos, S&P 100) portfoliót válogasson össze, amely a világ legnagyobb gazdaságának hosszú távú növekedési kilátásait leginkább képes kiaknázni. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,00% ,54% ,48% ,63% ,08% ,64% ,07% ,46% ,53% ,74% ,21% Pioneer Selecta Európai Részvény Alap (korábbi nevén CA Selecta Európai Részvény Alap) A kibocsátott sorozatok: A, Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: október Induló nettó eszközérték: 1.785,692 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. Befektetési eszközök: elsısorban a fejlett, nyugat-európai tızsdék leglikvidebb nagyvállalati részvényeibe (pl. Siemens, Deutsche Telekom, Nestlé) fektet. V

64 Befektetési cél: a kötvényhozamokat meghaladó teljesítmény elérése, Nyugat-Európa legnagyobb vállalatainak. eredményeihez történı hozzáférés biztosítása a befektetık számára. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,44% ,27% ,27% ,59% ,57% ,40% ,56% ,78% ,63% ,49% UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap (korábbi nevén: CA Tıkegarantált Alap 2) Nyíltvégő,határozott 3 éves futamidejő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: május 12. Induló nettó eszközérték: 1.758,18 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A többlethozam alapját képezı összetett indexkosár 1/3-ad részben az USA részvénypiacát leképezı S&P 500 indexet, 1/3-ad részben a Nyugat-Európai részvénypiac vezetı indexét, a DJ Europe Stoxx 50 indexet, végül 1/3-ad részben a Japán részvénypiac vezetı indexét, a Tokyo Price Index-et (TOPIX) foglalja magában. Az elszámolás forintalapú. Részesedési arány: 100,00%. Az alap május 17-el átalakult és új, határozott futamideje van, azonban forgalmazás szempontjából nyíltvégővé vált. Az alap futamideje november 30-ig tart. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,30% ,20% ,36% ,62% ,87% VI

65 9. Triatlon Plusz Tıkebiztosított Származtatott Alap (korábbi nevén: CA Szivárvány Tıkegarantált Alap) Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december 9. Induló nettó eszközérték: 1.071,44 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A többlethozam alapját képezı összetett indexkosár 1/3-ad részben az USA részvénypiacát leképezı S&P 500 indexet, 1/3-ad részben a Nyugat-Európai részvénypiac vezetı indexét, a DJ Europe Stoxx 50 indexet, végül 1/3-ad részben a dollár/euró keresztárfolyamot foglalja magában (dollár erısödés irányban). Lejáratkor a legjobban teljesítı piacnak 50, a másodiknak 30, míg a legrosszabbul teljesítı piacnak 20% súlyt ad az összetett index végsı hozama kiszámításakor. Ezzel a legjobb piacot jelentısen felül, a legkevésbé jót jelentısen alulsúlyozza ( rainbow, azaz szivárvány kifizetési profil). Az elszámolás forintalapú. Részesedési arány: 90,00%. Az alap december 17-én átalakult és új befektetési politikával folytatja tovább mőködését. Futamideje január 14-ig tart, forgalmazása nyíltvégő. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,54% ,86% ,95% ,22% ,65% Triatlon Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégő, határozott 3 éves futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap, mely június 30. napján átalakult. Átalakulást követıen az induló nettó eszközérték: 1.839, Ft Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a nemzetközi részvény és árupiacok (mezıgazdasági termények és energiahordozók) növekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem VII

66 révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól a következı indexkosár figyelembe vételével: Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,21% HVB Lépéselıny Alap Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: május 6. Induló nettó eszközérték: 200,00 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Az Alap az Alapkezelı ingatlan és állampapír alapú befektetési alapjaiba fektetve igyekszik a lekötött betéti konstrukciók hozamát meghaladó befektetési alternatívát kínálni a Befektetıknek. VIII

67 Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,77% ,42% ,72% TRIATLON 2 Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: október 27. Induló nettó eszközértéke: 4.953,73 millió Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a három részpiacból álló részvénypiacból, az EU ingatlanpiacból és a szintén három részpiacot magába foglaló árupiac és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam 90,00%-a. A négy piac: IX

68 Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,36% ,07% ,74% TRIATLON 3 Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: március 30. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a négy részpiacból álló részvénypiacból, az EU ingatlanpiacból a három részpiacot magába foglaló árupiac és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam 90,00%-a. A négy piac: X

69 Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,96% ,47% ,06% HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június 27. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a BRIC, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az EU és Japán ingatlanpiacaiból és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%.. A négy piac: Piac Index Bloomberg kód G3 BRIC I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Brazília Brasil Bovespa Stock index IBOV Oroszország Russian Traded index CRTX India NIFTY - NSE S&P CNX NIFTY Kína Hang Seng China Enterprise HSCEI index II. Ingatlan EU-euróövezet FTSE EPRA Euro Zone Real Estate EPEU index Japán Tokyo Stock Exchange REIT TSEREIT index III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja XI

70 Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,81% ,61% ,99% HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: augsztus 30. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a CEER, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az EU és Japán ingatlanpiacaiból és a magyar pénzpiac teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a négy, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%-a. A négy piac: Piac Index Bloomberg kód G3 CEER I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Közép-Európa CECE EUR index CECEEUR Oroszország Russian Traded index CRTX II. Ingatlan Fejlett Európa* FTSE EPRA Euro Zone Real Estate vagy EPEU index FTSE EPRA European PublicReal Estate EPRA index Japán Tokyo Stock Exchange REIT TSEREIT index III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,62% ,31% ,52% XII

71 16. BNP Paribas Árupiaci Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: augsztus 30. Induló nettó eszközértéke: 645,6 millió Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. A nyilvános forgalombahozatal útján létrehozni kívánt Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére részesedést kínáljon a nemzetközi árupiacok többszörösen diverzifikált portfóliójának teljesítményébıl oly módon, hogy a Befektetı az Alap lejáratakor automatikusan a legjobban teljesítı portfólió hozamával növelt értéken jut hozzá befektetett tıkéjéhez a részesedési aránnyal módosított mértékben. A Befektetı három, eltérı belsı súlyozású portfólió (arany-, olaj- és agrártúlsúlyos portfóliók) hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg Befektetési Jegyének Alap lejáratakori visszaváltásakor. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett indexnövekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%-a. A három piac: Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,16% ,59% ,82% HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Alap Határozott 3 és fél éves futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: december 12. Induló nettó eszközértéke: millió Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.Tıkegarantált alap, amely a befizetett tıke visszafizetését garantálja. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére úgy biztosítson részesedést a Tigrisek, illetve G3 országok részvénypiacaiból, az árupiacokból és a magyar pénzpiac XIII

72 teljesítményébıl, hogy az alapban szereplı portfóliók révén meg tudják közelíteni az említett piacok közötti ideális tıkemegosztást, illetve, hogy befektetett tıkéjüket közben nem kell kockáztatniuk. Befektetı a három, eltérı belsı súlyozású portfólió hozama közül a legjobban teljesítı hozamát (a részesedési aránnyal korrigálva) kapja meg lejáratkor. Az elszámolás forintalapú. Az alap hozama a legjobb portfólió saját súlyaival vett összetett index-növekményének a részesedési aránnyal vett mértéke forintban + 100%-os tıkegarancia. Részesedési arány: a lejáratkor számított hozam : 100%-a. A négy piac: Piac Index Bloomberg kód I. Részvények EU-euróövezet Dow Jones Eurostoxx 50 SX5E index G3 Tigrisek USA S&P 500 SPX index Japán Nikkei 225 NKY index Szingapúr MSCI Singapore Free SGY Index Tajvan MSCI Taiwan TWY Index Korea KOSPI 200 KOSPI2 index II. Árupiacok Nemesfémek GSCI Precious Metals Excess Return GSPMER Index Kıolaj GSCI Crude Oil Excess Return GSCLER Cmdty III. Magyar pénzpiac Heti BUBOR kamatszintre épülı pénzpiaci befektetés kumulált összhozama Az index értékét az Opciós Elszámoló számítja Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,25% ,58% Pioneer Aranysárkány Ázsia Alapok Alapja A kibocsátott sorozatok: A, I Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: április Induló nettó eszközérték: 868,586,438 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık részére a normál részvénypiaci kockázatot meg nem haladó mértékben egy alaposan diverzifikált részvény XIV

73 portfóliót hozzon létre, ami a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacainak teljesítményét nyújtja a befektetıknek. Az Alapkezelı a fenti célját a fenti régióban befektetı befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióba, beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejárató magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeibıl álló portfólió kialakításakor elsıdleges szempont, hogy az Alap összesített tıkekockázata legfeljebb szokásos részvénypiaci kockázatú legyen. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,83% ,60% Pioneer Balance Alapok Alapja Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június Induló nettó eszközérték: 621,336,944 millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy közepes részvénypiaci kockázatvállalás mellett, legfeljebb 60%-os részvénykitettséggel, megfelelıen diverzifikált portfólió kialakításával a Befektetık részére hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat- Európa és az Egyesült Államok, Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelıképességgel, illetve kiemelkedı növekedési potenciállal rendelkezı, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tızsdén jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanaiba történı közvetett befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékő tıkekockázat felvállalása mellett valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer Alapkezelı Zrt. befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökben befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban, beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) tartalmazó befektetési alap (Pioneer Pénzpiaci Alap) alkotja. Ezen felül XV

74 tartalmazhat rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) is. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,73% ,84% Pioneer Profitmax Alapok Alapja Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június Induló nettó eszközérték: 354,590,327millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy normál részvénypiaci kockázatvállalás mellett, megfelelıen diverzifikált részvényportfólió kialakításával a Befektetık részére hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat- Európa és az Egyesült Államok, Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelıképességgel, illetve kiemelkedı növekedési potenciállal rendelkezı, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tızsdén jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe történı közvetett befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer Alapkezelı Zrt. befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökbe befektetı befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban, beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap részvénykitettsége az Alap nettó eszközértékének 100%-a is lehet. A befektetések befektetési alapokon keresztül megvalósított súlya a mindenkori Alap nettó eszközértékének minimum 95, maximum 100%-a. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,91% ,14% Pioneer Relax Alapok Alapja Határozatlan futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: június Induló nettó eszközérték: 571,581,671 millió forint XVI

75 Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett, legfeljebb 30%-os részvénykitettséggel, megfelelıen diverzifikált portfólió kialakításával a Befektetık részére hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat- Európa és az Egyesült Államok, Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelıképességgel, illetve kiemelkedı növekedési potenciállal rendelkezı, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tızsdén jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanaiba történı közvetett befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékő tıkekockázat felvállalása mellett valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer Alapkezelı Zrt. befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökbe befektetı befektetési alapok i s helyt kaphatnak a portfólióban beleértve a tızsdén kereskedett indexalapokat (Exchange Traded Funds: ETF). Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) tartalmazó befektetési alap (Pioneer Pénzpiaci Alap) alkotja. Ezen felül tartalmazhat rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközöket (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) is. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,59% ,54% XVII

76 22. UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, zártvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: szeptember Induló nettó eszközérték: millió forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon egy 15 elemő nemzetközi részvénykosár piaci trendjébıl. Ha a részvénykosár egyetlen eleme sem csökken az egyes években az induláskori árfolyamszint egy bizonyos százalékos szintje (küszöbszint) alá, akkor az adott évben a befektetı befektetése arányában hozamjóváírásra (kupon) jogosult, amit a futamidı végén kap ténylegesen kézhez. Az egyes években az esetlegesen jóvá nem írt kuponok halmozódnak, azaz ha olyanok a piaci körülmények, hogy csak a harmadik évben lehetséges a kuponfizetés, akkor a befektetı az elızı két évre járó kupont is megkapja utólag. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,68% ,40% Befutó Tıke és Hozamvédett Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: november Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára egyrészt átadja egy 3 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. Másrészt, amennyiben a kosár hozama nem érne el a minimális hozamot (teljes futamidıre vonatkozó 15%) akkor a minimális hozamot biztosít a befektetıknek. A piaci kosár elemei: nyugat-európai kötvények, részvények és a Brent típusú kıolaj. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a választás lehetıségét a 15%-os hozam, avagy a kosár teljesítménye között, a mindenkori nagyobb értékő javára. A struktúrált eszköz formáját tekintve lehet opció vagy ún. fully funded swap. Tartalmát tekintve a két eszköz azonos kifizetést biztosít lejáratkor. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: XVIII

77 Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,09% ,88% Befutó 2 Tıke és Hozamvédett Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: január. Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára egyrészt átadja egy 3 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. Ennek részletes bemutatása a II.10. pontban. Másrészt, amennyiben a kosár hozama nem érne el a minimális hozamot (teljes futamidıre vonatkozó 15%) akkor a minimális hozamot biztosít a befektetıknek. A piaci kosár elemei: nyugat-európai kötvények, részvények és a nemzetközi árupiacok. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a választás lehetıségét a 15%-os minimális hozam, avagy a kosár teljesítménye között, a mindenkori nagyobb értékő javára. A struktúrált eszköz formáját tekintve lehet opció vagy ún. fully funded swap. Tartalmát tekintve a két eszköz azonos kifizetést biztosít lejáratkor. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,43% Világtrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: július Induló nettó eszközérték: forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára átadja egy 4 piacból és három portfólióból álló piaci kosár hozamát, úgy, hogy közben a legjobb út kifizetési profilt alkalmazza. A piaci kosár elemei: dél-kelet ázsiai részvények, nemzetközi árupiacok, nemzetközi infrastruktúra és zöld iparági részvények. Az Alapkezelı az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében egy olyan struktúrált eszközt vásárol, aminek két eleme van. Az egyik biztosítja a XIX

78 lejáratkori tıkebiztosítékot. A másik egy olyan származtatott termék, ami biztosítja lejáratkor a három portólióba rendezett négy piac hozamát a tájékozatóban leírt módon számolva. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,88% TopTrend Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 3 éves határozott futamidejő, nyíltvégő értékpapír befektetési alap. Létrehozatal idıpontja: szeptember Induló nettó eszközérték: forint Letétkezelıje az UniCredit Bank Hungary Zrt., könyvvizsgálója a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft., forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetık számára részesedést kínáljon a nemzetközi gazdasági, szerkezeti változásokra pozitívan reagáló, a jövı új szektorainak számító iparágak (high-tech mezıgazdasági kiszolgáló és fogyasztói végtermék iparágak, infrastruktúra és alternatív-megújítható energetikai iparág) növekményébıl, úgy, hogy a befektetıt a tıkevédelem révén megvédje az esetlegesen kedvezıtlen piaci mozgások hatásaitól, illetve egy garantált kifizetés révén az elsı évben versenyképes hozamot biztosítson a lekötött bankbetétekhez képest is. A koncepció tehát az, hogy az elsı év hozama feleljen meg egy banki befektetés hozamának míg a második és harmadik években az alap hozama már a részvénypiac (a kosárban szereplı részvények) teljesítményétıl függ. Historikus (nominális) hozamadatok és az idıszak végi vagyon: Idıszak Hozam Záró vagyon (HUF) ,59% XX

79 1. sz. melléklet Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. részére a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által kiadott független könyvvizsgálói jelentések a , , 2005.,üzleti évekre vonatkozóan XXI

80 XXII

81 XXIII

82 XXIV

83 XXV

84 XXVI

85 XXVII

86 XXVIII

87 XXIX

88 XXX

89 XXXI

90 XXXII

91 XXXIII

92 XXXIV

93 XXXV

94 XXXVI

95 XXXVII

96 XXXVIII

97 XXXIX

98 XL

99 XLI

100 XLII

101 XLIII

102 XLIV

103 XLV

104 XLVI

105 XLVII

106 XLVIII

107 2. sz. melléklet UniCredit Bank Hungary Zrt., mérlegei a 2007., és üzleti évekre vonatkozóan XLIX

108 L

109 LI

110 LII

111 LIII

112 LIV

113 LV

114 LVI

115 LVII

116 LVIII

117 LIX

118 LX

119 LXI

120 3. sz. melléklet Független Könyvvizsgálói Jelentések az UniCredit Bank Hungary Rt éves beszámolóiról és üzleti jelentéseirıl - Független Könyvvizsgálói Jelentés az UniCredit Bank Zrt évi éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl - Független Könyvvizsgálói Jelentés az UniCredit Bank Zrt évi éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl - Független Könyvvizsgálói Jelentés az UniCredit Bank Zrt évi éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl A fent megjelölt dokumentumok az UniCredit Bank Hungary Zrt. honlapján ( érhetıek el. LXII

121 LXIII

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 1 GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt.

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Az ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary

Részletesebben

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának megteremtése

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyféltájékoztató VICTORIA Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Általános Feltételei Bellis Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben