Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan"

Átírás

1 Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci Alap: III/ /2004. CA Pénzpiaci Alap b, c sorozat: III/ /2006. CA Kötvény Alap: III/ /2004. CA Kötvény Alap b sorozat: III/ /2006. CA Eurobond Kötvény Alap: III/ /2004. CA Részvény Alap: III/ /2004. CA Közép-Európai Részvény Alap: III/ /2004. CA Közép-Európai Részvény Alap b, c sorozat: III/ /2006. CA Selecta Európai Részvény Alap: III/ /2004. CA Devizarészvény Alap: III/ /2004. CA Vegyes Alap: III/ /2004. Alapkezelő CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Vezető Forgalmazó HVB Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó BNP Paribas Hungária Bank Rt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.) Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Letétkezelő HVB Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) március 30.

2 AJÁNLÁS Tisztelt Befektető! Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a CA Alapcsalád tagját (tagjait) választotta. Bízunk benne, hogy eredményességünk folytán hosszútávon befektetőink között üdvözölhetjük. Jelen dokumentum egységes szerkezetben, a törvény által előírt módon és alakisággal tartalmazza a CA IB Alapkezelő Rt. által kibocsátott nyíltvégű értékpapír befektetési alapok jellemzőit, illetve az alapok befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának szabályait. A CA Alapcsalád kilenc nyíltvégű és hat zártvégű befektetési alapjában kezelt vagyon jelen Tájékoztató írásakor 93 milliárd forint. Az alapcsalád a legkonzervatívabb CA Pénzpiaci Alaptól a hazai kötvénypiacot megcélzó CA Kötvény Alapig, az euróban denominált CA Eurobond Kötvény Alapig, továbbá hosszútávon a CA Részvény Alaptól a CA Közép-Európai Részvény Alapon át a CA Selecta Európai Részvény Alapig és a CA Devizarészvény Alapig a befektetési piacok teljes skáláját nyújtják mind kockázatok és várható hozamok, mind földrajzi régiók tekintetében. Elérhető továbbá a CA Vegyes Alap, az ún. életpálya befektetés. A CA Alapcsalád 1997 elején az első volt, amely a hazai piacon ezt a fenti alapcsalád koncepciót megvalósította. Jelen Tájékoztató figyelmes áttanulmányozása folytán megfelelő képet kaphat, hogy az alapokba történő befektetésével mi történik, mit várhat tőle, illetve milyen kockázatokkal kell számolnia. Amennyiben kérdése merülne fel a befektetéssel kapcsolatban, ügyintézőink készséggel adnak felvilágosítást a forgalmazási helyeken. Ezúton is sikeres befektetést kívánunk Önnek. CA IB Alapkezelő Rt. 2

3 A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA A CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt januárja óta több, nyilvános kibocsátású, nyíltvégű értékpapír befektetési alapjának jegyeit kínálja Befektetőinek azzal a szándékkal, hogy befektetési időhorizontjukban, illetve hozam-kockázat karakterisztikájukban egymástól különböző befektetések álljanak ügyfelei rendelkezésére. A CA Alapcsalád költséghatékony elérést kínál a hazai és fejlett nemzetközi értékpapírpiacokhoz. A jelen magyar nyelvű Tájékoztató a magyar jog, különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései alapján a Befektetőknek nyújt ezen Alapokról tájékoztatást. A Tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza a kezelt Alapok forgalomba hozott befektetési jegyeiről szóló információkat, valamint az Alapok Kezelési Szabályzatát. A Törvény a következőképpen rendelkezik az Alap Tájékoztatójáról és Kezelési szabályzatáról: 236. (1) A befektetési alap kezelése során az alap kezelésének különös szabályait a 16. számú mellékletnek megfelelő a Felügyelet által jóváhagyott - kezelési szabályzatba kell foglalni, amely az alapkezelő és a befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza. A befektető a befektetési jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket. (2) Az alapkezelő az alap működtetése során a befektető érdekében a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően köteles eljárni. (3) A befektetési alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében. Nem jelenti ezen elv sérelmét az ugyanazon alapon belüli különböző befektetési jegy sorozatokat alkotó befektetési jegyek által megtestesített jogok és kötelezettségek sorozatonkénti különbözősége és a befektetési alapkezelő ennek megfelelő, a jogszabályokkal és az alap kezelési szabályzatával összhangban álló eljárása. (4) A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi a befektetési alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. (5) A nyilvános alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az alapkezelő egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az a) az ügyfelet terhelő költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre Felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, c) jogszabálymódosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci- vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, 3

4 e) az alapkezelő illetőleg letétkezelő vezető állású személyei, a forgalmazó, illetve az ingatlanértékelő körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek, a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. (4) A tájékoztató a regisztrációs okmányból, az értékpapírjegyzékből és az összefoglalóból áll. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. (3) Felelősség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján - ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is - kivéve, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelő információt tartalmaz. 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a hirdetmény közzétételétől számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelősség. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. 4

5 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során nem vizsgálta a Tájékoztatóban foglalt adatok hitelességét és nem vállal felelősséget a Tájékoztatóban, vagy az Alapkezelési Szabályzatban foglalt információk valódiságáért. Jelen dokumentum a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt., mint Kibocsátó által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt., mint Kibocsátó és a HVB Bank Hungary Zrt., mint Vezető Forgalmazó a jelen Tájékoztatóban foglaltakért egyetemleges felelősséget vállalnak, amelyet a Tájékoztató végén aláírásukkal erősítenek meg. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Az Alapkezelő tevékenységét a befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény (Bat.) előírása szerint, az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (ÁÉTF) /1992 számú engedélye alapján kezdte meg 1992-ben, jelenleg pedig a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján végzi, birtokában van továbbá minden olyan hatósági engedélynek, melyet a jogszabályok előírnak egy Alap létrehozásához és kezeléséhez. Az Alapkezelő a magyar számviteli szabályok értelmében minden évben pénzügyi beszámolót készít. Az utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegét és eredménykimutatását a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által ellenőrzött formában a jelen dokumentum 1. sz. mellékletében csatoljuk. Az Alapok könyvvizsgálói (Szovics Zsolt, Binder Szilvia és Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna - Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) rendelkeznek a Törvény által előírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelő felelősségbiztosítással. A HVB Bank Hungary Zrt. - mint Letétkezelő - rendelkezik a letétkezelői feladatok ellátásához szükséges feltételekkel, a befektetési alap letétkezelési tevékenységre jogosító engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete I-1523/2003. számú határozatával engedélyezte. Az Alapkezelőn és Forgalmazókon kívül senki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Tájékoztatón túl bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon a befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatban. A fent nevezettektől különböző személyek által adott tájékoztatást vagy ajánlatot nem szabad hitelt érdemlőnek, azaz olyannak tekinteni, amely a CA IB Alapkezelő Rt. jóváhagyásán alapul. Feltétlenül fontos, hogy a Befektetők alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című I.3. pontra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A Befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a Befektetési jegyekbe történő befektetésről kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. 5

6 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS... 2 A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA... 3 FOGALMAK... 8 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.1. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁRÓL I.2. AZ ALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES PIACAI I.3. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK I.4. A FORGALOMBA HOZOTT BEFEKTETÉSI JEGYEK I.5. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÁSÁRLÓINAK KÖRE I.6. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA, VISSZAVÁLTÁSA I.7. FORGALMAZÓ I.8. FORGALMAZÁSI HELYEK I.9. KÖNYVVIZSGÁLÓ I.10. BEFEKTETÉSI JEGYEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA I.11. HOZAMFIZETÉS I.12. ADÓZÁS I.13. A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK I.14. AZ ALAPKEZELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI I.15. A TÁJÉKOZTATÓ, ILLETVE SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA I.16. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG I.17. HÁTTÉRSZABÁLYOK I.18. JOGHATÓSÁG...28 II. AZ ALAPKEZELŐ BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS ADATOK AZ ALAPKEZELŐRŐL AZ ALAPKEZELŐ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE AZ ALAPKEZELŐ ÉS AZ ÁLTALA KEZELT ALAPOK RÖVID BEMUTATÁSA III. A LETÉTKEZELŐ BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS ADATOK A LETÉTKEZELŐRŐL A LETÉTKEZELŐ RÖVID BEMUTATÁSA A LETÉTKEZELŐ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE IV. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT V. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (1) AZ ALAPOK ELNEVEZÉSE (2) AZ ALAPOK TÍPUSA (3) AZ ALAPOK KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA ÉS IDEJE (4) AZ ALAPKEZELŐ ÉS SZÉKHELYE (5) A LETÉTKEZELŐ ÉS SZÉKHELYE (6) A TANÁCSADÓ ÉS SZÉKHELYE, RÖVID BEMUTATÁSA (7) AZ ALAPOK TŐKÉJE (8) AZ ALAPOK FUTAMIDEJE (9) ÜZLETI ÉV (10) BEFEKTETÉSI JEGYEK (11) A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA (12) BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK (13) BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALOMBA HOZATALA ÉS FORGALMAZÁSA (14) A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA ÉS FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

7 (15) A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALOMBA HOZATALI ÉS FORGALMAZÁSI ÁRFOLYAMA 52 (16) AZ ALAP FOLYAMATOS FORGALOMBA HOZATALI ÉS FORGALMAZÁSI HELYEI (17) FOLYAMATOS FORGALOMBA HOZATALI ÉS FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK (18) A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELÉNEK MÓDJA (19) A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA (20) ALAPOK KÖZÖTTI TŐKEÁTCSOPORTOSÍTÁS (21) A BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLTÁSOK TELJESÍTÉSÉRE ELKÜLÖNÍTETT LIKVID ESZKÖZÖK ÉS HITELKERET EGYÜTTES LEGKISEBB ARÁNYA ALAPONKÉNT (22) AZ ALAPOK HOZAMFIZETÉSE (23) AZ ALAPOK BEFEKTETÉSI CÉLJA (24) BEFEKTETÉSI POLITIKA (25) BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK (26) HITELFELVÉTEL, ÓVADÉK NYÚJTÁS, ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS (27) AZ ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE (28) AZ ALAPOKAT TERHELŐ KÖLTSÉGEK (29) A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖLTSÉGEK (30) A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA (31) EGY ALAP MEGSZŰNÉSE (32) EGY ALAP ÁTALAKULÁSA (33) EGY ALAP BEOLVADÁSA (34) HÁTTÉRSZABÁLYOK (35) JOGHATÓSÁG (36) ÉRDEKÜTKÖZÉS (37) A SZABÁLYZAT ALÁÍRÁSA AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL VI. ALAPOK FORGALMAZÁSI HELYEINEK LISTÁJA VII. ÜGYNÖKÖK LISTÁJA... 1 CA IB ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ RT. RÉSZÉRE A DELOITTE KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. ÁLTAL KIADOTT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK A , , ES ÜZLETI ÉVEKRE VONATKOZÓAN... 2 CA IB ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ RT DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA... 7 CA IB ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ RT. AUDITÁLT 2003., ÉS DECEMBER 31-I MÉRLEGEI EGY TÁBLÁZATBA FOGLALVA CA IB ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ RT. AUDITÁLT 2003., DECEMBER 31-I EREDMÉNYKIMUTATÁSAI EGY TÁBLÁZATBA FOGLALVA HVB BANK HUNGARY ZRT. RÉSZRE A KPMG KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL KIADOTT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK A 2004., ÉS ES ÜZLETI ÉVEKRE VONATKOZÓAN HVB BANK HUNGARY ZRT. IAS SZERINT AUDITÁLT KONSZOLIDÁT MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA DECEMBER 31-RE VONATKOZÓAN HVB BANK HUNGARY ZRT. IAS SZERINT AUDITÁLT MÉRLEGE 2003., DECEMBER HVB BANK HUNGARY ZRT. IAS SZERINT AUDITÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2003., DECEMBER

8 ÁKK Államadósság Kezelő Központ FOGALMAK Alap(ok), Befektetési Alap(ok) Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a CA Pénzpiaci Alap, a CA Kötvény Alap, a CA Eurobond Kötvény Alap, a CA, a CA Részvény Alap, a CA Közép-Európai Részvény Alap, a CA Selecta Európai Részvény Alap, a CA Devizarészvény Alap és a CA Vegyes Alap elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alapok, amelyek a Magyar Köztársaságban a Felügyelet által történő nyilvántartásba vétellel jöttek létre. Alapkezelő, Befektetési Alapkezelő A Törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. (1011 Budapest, Fő u. 14.). Alapkezelési tevékenység A befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Állampapírok A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Államkötvény Egy évnél hosszabb eredeti lejárattal rendelkező állampapír Azonnali ügylet Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követően legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik az elszámolás Banki munkanap A Letétkezelő szempontjából minden olyan munkanap, amely nem banki szünnap Befektetési jegy A befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a CA alapok befektetési jegyei. 8

9 Befektető Befektetési jegy tulajdonos BÉT Budapesti Értéktőzsde Cstv. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény Dematerializált értékpapír A Törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Devizabelföldi a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet, b) az a vállalkozás és szervezet, amelynek székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót ideértve az egyéni céget is és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaságot, e) a külföldön lévő külképviselet. Devizakülföldi a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik, továbbá f) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaság. 9

10 Duration A portfolióban lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok hátralévő átlagos futamideje évben kifejezve. Értékelési nap Az Alapok nyíltvégű működése alatt minden munkanap Értékpapír A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő befektetési eszköz. Értékpapírszámla A Számlaszerződés keretében a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás Forgalmazási konzorcium Azon forgalmazók köre, akik ugyanazon értékpapír forgalombahozatalában működnek közre és a forgalmazásból adódó felelősségi viszonyokat a Forgalmazó és a Vezető Forgalmazó között létrejött megállapodásban rögzítik egymás között. A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az Alapok befektetési jegyeit forgalmazók körét jelenti. Forgalmazó A Befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a HVB Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint Vezető Forgalmazó, továbbá a BNP Paribas Hungária Bank Rt. (1055 Budapest, Honvéd u. 20.), mint Forgalmazó és a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.), mint Forgalmazó. Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, jelen Tájékoztató alkalmazásában Forgalmazó alatt az esettől függően valamennyi vagy bármely Forgalmazó értendő. Felügyelet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF); 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ft, forint Magyar forint Hpt. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény. Kibocsátási pénznem A forgalmazás során az adott Alap forgalmazási árfolyamának devizaneme, amely a CA Eurobond Kötvény Alap esetében az euró, az összes többi Alap esetében a magyar forint. Kibocsátó 10

11 Az Alap, melynek nevében a CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. jár el. Kincstárjegy Egy éves, vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkező állampapír Kollektív befektetési értékpapír Befektetési jegy, továbbá az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító bemutatóra vagy névre szóló - okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva az értékpapírokba vagy más eszközökbe történő befektetés. Központi értéktár KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u ) Közzétételi (hirdetményi) hely A Magyar Tőkepiac, mint országos terjesztésű napilap, illetve elektronikusan a c. internetes oldal és a CA IB Alapkezelő Rt., mint az Alapok törvényes képviselőjének című honlapja. Közzétételi nap Az Alap futamideje alatt az Alap nettó eszközértéke esedékességének napját követő második banki munkanap. Letétkezelő Befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a HVB Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelési tevékenység Az a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet, és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi. Letétkezelési szerződés Az Alapkezelő és a Letétkezelő között az Alapok portfoliójában lévő eszközök letéti kezelésével kapcsolatban aláírt szerződés. Likvid eszköz Pénz (beleértve a devizát is), hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem 11

12 korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét. Megbízás Az Ügyfél, vagy közvetítő Ügynök által ( B és C sorozatok estében) a Vezető Forgalmazóhoz eljuttatott, a Vezető Forgalmazó által érkeztetett és elfogadott, feldolgozott, fedezettel rendelkező eladási, vagy visszaváltási rendelkezés. Nettó eszközérték, eszközérték Eszközérték alatt az adott Alap eszközeinek összessége értendő. Az Alap eszközeinek értékét ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve az alapot terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is nettó eszközértéknek nevezzük. Portfolió A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az adott Alap eszközeinek összességét jelenti. Ptk. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény Referenciahozam Az adott Alap értékpapír összetételét (a törvényi korlátozások figyelembe vételével) leginkább leíró piaci index, amely adott időszaki hozamának ugyanezen időszakon belüli elérésére vagy túlteljesítésére törekszik az Alap. Repo és fordított repo ügylet Minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repo ügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repo ügylet). Óvadéki repo ügylet kizárólag hitelintézettel köthető. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és a biztosítékul szolgáló értékpapírok más értékpapírokra kicserélhetők. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repo ügyletnek, az értékpapír vevője szempontjából fordított repo ügyletnek tekintendő. Az óvadéki repo ügylet lejárati ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok a felek eltérő megállapodásának hiányában az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidő végén abban az esetben száll át a vevőre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg. Saját tőke A Befektetési Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a Befektetési Alap összesített nettó eszközértékével azonos. 12

13 Szabályzat Jelen Tájékoztató mellékletét képező Alapkezelési Szabályzat Számlaszerződés A Befektető és a befektetési szolgáltató között fennálló szerződés, amely tartalmát tekintve egy pénzforgalmi számla, valamint egy értékpapír számla (amely dematerializált értékpapírra vonatkozik) és (opcionálisan) egy adótőkeszámla vezetéséről szól. Számlavezető Bármely befektetési szolgáltató, aki jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas ügyfélszámla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása. Származtatott (derivatív) ügylet Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). Ügyfél Az a személy, aki törvény alapján arra felhatalmazott szervezettől, személytől a Törvény 81. -ában meghatározott befektetési szolgáltatást, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatást, vagy a 83. -ban meghatározott árutőzsdei szolgáltatást igénybe veszi, jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Befektetési jegyek tulajdonosa, illetve Befektetési jegyek vételére bizományi megbízást adó személy. Ügyfélszámla Az Ügyfélnek vezetett olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál. Ügynök Jelen Tájékoztató alkalmazásában a Törvény 5. (1) 103. b) pontjában meghatározott személy, aki a Forgalmazó mint befektetési szolgáltató megbízása alapján a Forgalmazó, mint befektetési szolgáltató bizományosi, illetőleg kereskedelmi tevékenységét elősegítő tevékenységet végez, s ebbéli minőségében Befektetési jegyek vételére szóló, az Ügyfél által a Forgalmazónak adott bizományi megbízást tartalmazó szerződés kötését közvetíti azon sorozatba tartozó Befektetési jegyek tekintetében, melyeknél a sorozat jellemzőinek meghatározása erre az ügynöki közreműködésre lehetőséget ad. Tájékoztató Jelen magyar nyelvű dokumentum Törvény, Tőkepiaci törvény A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 13

14 Vezető Forgalmazó A Forgalmazási konzorcium azon tagja, aki a kibocsátón kívül az adott értékpapír forgalombahozatalához készített tájékoztató tartalmáért egyetemlegesen felel és a tájékoztatót külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal látja el. A jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján az Alapok Befektetési jegyeinek Vezető Forgalmazója a HVB Bank Hungary Zrt. Az egyes Alapok rövidítései CAPPA CAKAL CAVAL CARAL CAKERAL CA-SELECTA CADRAL CA Pénzpiaci Alap CA Kötvény Alap CA Vegyes Alap CA Részvény Alap CA Közép-Európai Részvény Alap CA Selecta Európai Részvény Alap CA Devizarészvény Alap CA Eurobond Kötvény Alap 14

15 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.1. A Befektetési jegyek forgalomba hozataláról A CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt Befektetési Alapok a befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, január 1-jétől a Tőkepiacról szóló CXX. Törvény alapján működő fajtáját tekintve - nyíltvégű értékpapír befektetési alapok, amelyek futamideje a nyilvántartásba vételüktől kezdve határozatlan ideig tart. A Törvény július 1. napjától hatályos módosítása lehetővé tette, hogy az egy befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek különböző sorozatokat alkothassanak. A Törvény 244. (6) bekezdése értelmében egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. Az egyazon alapon belüli befektetési jegy sorozatok az alábbiak tekintetében különbözhetnek egymástól: a) a felszámított díjak, költségek, jutalékok mértéke; b) a befektetési jegyek névértéke, a forgalomba hozatal pénzneme; c) a forgalomba hozatal módja, a forgalomba hozatal és a forgalmazás helye, az értékesíthető mennyiség minimuma; d) a tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének szabályozása. Az Alapok által kibocsátott sorozatokat abc sorrendben kiadott betűjel jelöli, ahol az Alapok A sorozatát az Alapok által kibocsátott első sorozatok alkotják. Az alábbi tábla az Alapokra, illetve az Alapok által kibocsátott első ( A ) sorozatú Befektetési jegyek forgalomba hozatalára vonatkozó alapvető információkat tartalmazza: 15

16 Alap neve A Kibocsátási Tájékoztatót és Alapkezelési Szabályzatot jóváhagyó PSZÁF határozat száma Határozat dátuma / / / / Jegyzési időszak Nyilvántartásba vételi lajstromszám / átalakulással jött létre / / III/ / CA Pénzpiaci Alap CA Kötvény Alap CA Eurobond Kötvény Alap CA Részvény Alap CA Közép-Európai Részvény Alap CA Selecta Európai Részvény Alap CA Devizarészvény Alap CA Vegyes Alap Átalakulássa l jött létre Induló saját tőke Folyamatos forgalmazás induló napja HUF HUF EUR HUF HUF HUF HUF HUF A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó Alapok közül az alábbi Alapok tekintetében került sor az alábbi táblában meghatározott újabb ( B és C ) sorozatokat alkotó Befektetési jegyek kibocsátására: A sorozat B sorozat C sorozat CA Pénzpiaci Alap CA Kötvény Alap + + CA Vegyes Alap + CA Részvény Alap + CA Közép-Európai Részvény Alap CA Selecta Európai Részvény Alap + CA Deviza-részvény Alap + CA Eurobond Kötvény Alap + A Törvény 244. (7) bekezdése értelmében a már nyilvántartásba vett, nyílt végű befektetési alap által kibocsátott újabb befektetési jegy sorozat nyilvános forgalomba hozatalához jegyzési eljárás lefolytatása nem kötelező, s a Törvény 253. (1) bekezdése értelmében már nyilvántartásba vett alap által kibocsátott új sorozat tekintetében induló saját tőke összegyűjtésére vonatkozó feltétel sem érvényesül. Ennek megfelelően a B és a C sorozatok tekintetében jegyzési időszak nem került az Alapkezelő által meghatározásra, jegyzésre nem kerül sor. 16

17 Az e sorozatokba tartozó Befektetési jegyek forgalombahozatalának, folyamatos forgalmazásának első napja az e sorozatot alkotó Befektetési jegyek forgalmazásának megkezdésére vonatkozó nyilvános ajánlattétel közzétételét követő banki munkanap, mint e Befektetési jegyek első forgalmazási napja. A B és a C sorozatba tartozó Befektetési jegyek első forgalmazási napján érvényes forgalombahozatali ár megegyezik az e napra vonatkozóan az A sorozatba tartozó Befektetési jegyre vonatkozóan érvényes, egy jegyre jutó nettó észközértéknek megfelelő összeggel. A B és a C sorozatba tartozó Befektetési jegyek az alábbi két különbözőséget nem számítva minden egyéb tekintetben megegyeznek egymással és az A sorozatba tartozó Befektetési jegyekkel. Az egyes sorozatok eltérnek egymástól (i) a Befektetőknek felszámított díjak és jutalékok tekintetében; (ii) atekintetben, hogy az egyes sorozatokat alkotó Befektetési jegyek megvételére a Forgalmazó megbízásából eljáró Ügynök közreműködésével vagy anélkül (közvetlenül a forgalmazási helyen) adható-e bizományosi megbízás az Ügyfél által a Forgalmazónak. Az (i) ponthoz: A Befektetőknek felszámított, sorozatonként különböző díjak és jutalékok ismertetését a jelen Tájékoztató mellékletét képező Alapkezelési Szabályzat (29) pontja tartalmazza. Az (ii) ponthoz: A Befektetési Jegyek forgalmazásának módját érintő ezen sorozatok közti eltérés abban nyilvánul meg, hogy - az A sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítésénél Ügynök közreműködésére nem kerül sor, azaz a vételi bizományi megbízás az Ügyfél által közvetlenül a forgalmazási helyeken adható a Forgalmazó részére; - a B sorozatba tartozó Befektetési Jegyek értékesítése kizárólag Ügynök közreműködésével, közvetítésével történi, azaz a vételi bizományi megbízás az Ügyfél által az Ügynök közvetítésével, közreműködésével, (s nem közvetlenül a forgalmazási helyeken) adható a Forgalmazó részére; - a C sorozatba tartozó Befektetési Jegyek vételére az Ügyfél választása szerint - akár Ügynök közreműködésével, akár a forgalmazási helyeken közvetlenül bizományi megbízást adhat a Forgalmazó részére. Az Ügynök közreműködésével kapcsolatos egyéb információkat az Alapkezelési Szabályzat (13) pontja tartalmazza, az Ügynökök felsorolását a 17

18 Az Összevont Tájékoztató és Alapkezelési szabályzat VII. fejezete tartalmazza. I.2. Az Alapok befektetési politikája és a befektetések lehetséges piacai CA Pénzpiaci Alap Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetési jegy tulajdonosok alapvetően rövid, egy éven belüli futamidőre rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinek belföldi pénzpiaci eszközökbe azaz (1) állampapírokba, (2) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, kizárólag fedezeti jelleggel, illetve (3) pénzpiaci eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, rövid távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alapkezelő a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek emelkedése esetén jelentkező árfolyamveszteség minimalizálása érdekében az Alap saját tőkéjét kizárólag legfeljebb 365 napos lejárattal rendelkező eszközökbe (kivéve az éven túli lejárattal rendelkező, éven belüli kamatmegállapítású, változó kamatozású államkötvényeket) fekteti. Az Alapkezelő mindent megtesz azért, hogy az Alap eszközeinek átlagos hátralévő futamideje lehetőleg ne haladja meg a 182 napos mértéket. Az Alap befektetéseivel a hazai állampapír- és pénzpiacot célozza meg. CA Kötvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy alapvetően négy eszközcsoportba azaz (1) állampapírokba, (2) egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, (3) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, illetve (4) pénzpiaci eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel főként a hazai állam- és vállalati kötvény piacot, kisebb részt a hazai pénzpiacot célozza meg. CA Eurobond Kötvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy az eszközöket jól diverzifikálva, eurokötvényekbe fektető befektetési alapokba történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, alacsony mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel az eurozóna állam- és vállalati kötvény piacait célozza meg. CA Részvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy az eszközöket jól diverzifikálva, túlnyomórészt a hazai gazdasági élet meghatározó társaságainak részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel főként a hazai részvénypiacot, kisebb részt a hazai pénz- és állampapírpiacot célozza meg. 18

19 CA Közép-Európai Részvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel főként a régióbeli részvénypiacokat, kisebb részt a hazai pénz- és állampapírpiacot célozza meg. CA Selecta Európai Részvény Alap Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban európai tőzsdei részvénybefektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel főként a nyugat-európai részvénypiacokat, kisebb részt a hazai pénz- és állampapírpiacot célozza meg. CA Devizarészvény Alap Az alap befektetési célja, hogy döntően gazdaságilag fejlett, az Egyesült Államok tőzsdéire bevezetett társaságok részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel főként az USA részvénypiacát, kisebb részt a hazai pénz- és állampapírpiacot célozza meg. CA Vegyes Alap Az Alap befektetési célja, hogy az eszközöket jól diverzifikálva, Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel, illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba és vállalati kötvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap befektetéseivel globális lefedettséget céloz meg mind a kötvények, mind a részvények eszközcsoportja terén. I.3. Kockázati tényezők Az Alapok által megcélzott piacok érzékenysége miatt elengedhetetlen a Befektetők számára befektetési döntésük meghozatala előtt a kockázati tényezők áttanulmányozása. Az egyes alapoknál, az Alap karakterisztikájából adódóan természetesen nem él mindegyik kockázati elem, így a következő táblázat az egyes alapoknál felmerülő kockázatokat nevesíti. 19

20 Kockázati tényezők Alap neve Nemzetközi politikai tényezők Nemzetközi gazdasági tényezők Politikai és gazdasági tényezők Infláció és a piaci kamatszint alakulása Részvényárfoly amok alakulása Társaságok kockázata Nettó eszközértékből eredő kockázat Az árazás kockázata Likviditási kockázat Az értékpapírpiac kockázatai Az Alapok eszközeinek kockázata A felfüggesztés kockázata Adózás kockázata CA Pénzpiaci Alap CA Kötvény Alap CA Eurobond Kötvény Alap CA Részvény Alap CA Közép- Európai Részvény Alap CA Selecta Európai Részvény Alap CA Devizarészvény Alap CA Vegyes Alap Nemzetközi politikai tényezők A nemzetközi politikai helyzet, különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nemzetközi megítélése, annak kedvezőtlen változása erős hatást gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tőkepiaci árfolyamainak alakulására is. Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják a részvények és az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül az Alapok nettó eszközértékét, így a Befektetési jegyek árfolyamát is. Nemzetközi gazdasági tényezők A nemzetközi gazdaság helyzetének alakulása - a befektetésekkel megcélzott ország(ok) világgazdaságba történő erőteljes beágyazódottsága következtében - közvetlen befolyással bír ezen ország(ok) pénz- és tőkepiacainak alakulására is. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem zárható ki olyan esemény, amely akár váratlanul is megváltoztathatja a nemzetközi pénz- és tőkepiacok alakulását. A nemzetközi pénz- és tőkepiacokon bekövetkezett események egyes esetekben akár fokozott mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok folyamataira, és így befolyásolhatják az Alapok Befektetési jegyeinek árfolyam alakulását. Politikai és gazdasági tényezők A befektetésekkel megcélzott ország(ok) kormányainak politikája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása jelentős hatást gyakorolhat az Alapok portfoliójában szereplő értékpapírok árfolyamára, mely az Alapok 20

21 nettó eszközértékét kedvezőtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehet az Alapok nettó eszközértékére ezen ország(ok) gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok. Infláció és a piaci kamatszint alakulása A befektetésekkel megcélzott ország(ok) inflációs rátája, illetve a piaci kamatszint esetleges emelkedése hátrányosan érintheti a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamát, s ez az Alapok nettó eszközértékét jelentősen csökkentheti. Előfordulhat, hogy a kamatszint alulmarad az infláció mértékéhez képest, amely negatív reálhozamot eredményezhet az Alapok eszközei tekintetében. Részvényárfolyamok alakulása Bár az Alapkezelő alapvetően konzervatív részvény befektetési politikát szándékozik követni, amelynek megfelelően döntően pénzügyileg szilárd alapokon nyugvó, magas jövőbeli jövedelem termelőképességgel és növekedési potenciállal rendelkező társaságok részvényeibe kívánja az Alap saját tőkéjét befektetni, garancia azonban nem adható arra, hogy ezen részvények árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat, s így a Befektető Alapok által kibocsátott befektetési jegyekbe befektetett tőkéjének hozama nem válhat csekély mértékűvé vagy akár negatívvá. Társaságok kockázata Társaságok tagsági jogviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba történő befektetés annak a veszélynek tehetik ki az Alapokat, hogy az ilyen értékpapírok kibocsátója csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, amely anyagilag hátrányosan érintheti az Alapokat. Nettó eszközértékből eredő kockázat Az Alapkezelő úgy alakította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze az Alapok eszközeinek pillanatnyi értékét. A nyilvános értékpapírpiacok (pl. BÉT, OTC) esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban előfordulhat, hogy az Alapok tulajdonában lévő értékpapírok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Előbbiek miatt a nettó eszközérték időnként enyhe alulértékeltséget vagy felülértékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történő forgalmazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történő vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történő eladás) a Befektető által realizált hozam csökkenését okozhatják. A hozamok ingadozásából eredő kockázat jelentősen mérséklődik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén. Az árazás kockázata Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási megbízások esetében kockázatot jelent a Befeketők számára az a tény, hogy a megbízás megadásának időpontjában még nem ismert a megbízás teljesítésének árfolyama, amely árfolyam a Befektetők számára mind kedvező, mind pedig kedvezőtlen 21

22 irányba elmozdulhat a megbízás megadása és annak teljesítése között eltelt időszakban. Likviditási kockázat Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy az eszközökből eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra vezethető vissza, hogy az átlagostól eltérő nagyságú befektetendő vagy kivonandó tőke is nagy árfolyam-ingadozásokat idézhet elő az értékpapírpiacon, amely az előző pontban leírtak szerint hatással lehet az Alapok nettó eszközértékére. Az értékpapírpiac kockázatai Egyes értékpapírpiacok likviditása gyakran változékony, nem egyszer alacsony. Így fennállhat annak veszélye, hogy a visszavásárlási kötelezettség nélkül megvett értékpapírok esetében valamely értékpapír értékesítése hosszabb időt igényel vagy csak jelentős árdiszkont mellett hajtható végre. Az Alapok eszközeinek kockázata Az Alapok eszközállományának lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az eszközállomány lehetséges elemeit az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza. A Befektetési Alapok által felvállalt kockázatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A változás mértéke attól függ, hogy az Alapok milyen kockázatú pénz- és tőkepiaci eszközöket tartanak. Amennyiben az Alapok által esetlegesen kötött származékos ügyletek aktuális értéke negatív vagy alacsonyabb a bekerülési értéknél, akkor ez hátrányosan érintheti az Alapok egy jegyre jutó eszközértékét. Ha az Alapok Befektetési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori likviditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenű mozgások játszódnak le, akkor a Befektetők likviditási kockázatot futnak, hiszen az Alapok eladásai vagy vételei a piacon akár nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek. Például ha a piaci forgalom az adott napon kicsi, de az Alapok nagy volumenben kívánnak értékpapírt értékesíteni az átlagos napi mértéket meghaladó Befektetési jegy forgalom miatt, akkor ezt csak a piaci árnál jelentősen alacsonyabb árfolyamon tudják esetlegesen megvalósítani. A felfüggesztés kockázata Az Alapok Befektetési jegyeinek visszavásárlása a Törvényben meghatározott feltételek (lsd. még Alapkezelési Szabályzat 14. fejezet) esetén felfüggeszthető, ez esetben a Befektetési jegyek visszaváltása csak a felfüggesztés lejárta utáni első forgalmazási napon lehetséges. A befektetési alapokat és a befektetőket érintő adószabályok esetleges kedvezőtlen irányú megváltozása A Befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályok jelenleg kedvezőek a magánszemélyekre nézve. Szintén kedvezőek a Befektetési Alapok adózására vonatkozó előírások is. Az adózással kapcsolatos szabályok a jövőben esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak. 22

23 I.4. A forgalomba hozott Befektetési jegyek Minden Alap vonatkozásában igaz az, hogy az Alapkezelő az Alap nevében a Befektetők számára sorozatban, visszaváltható, névre szóló, 1 Ft (a CA Eurobond Kötvény Alap esetében 1 Euró) névértékű Befektetési jegyet hoz forgalomba napi eszközértéken. A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége egyetlen Alapnál sem korlátozott. I.5. A Befektetési jegyek vásárlóinak köre Az Alapok által kibocsátott Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - devizabelföldi- és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. I.6. A Befektetési jegyek forgalomba hozatala, visszaváltása A Befektetők a forgalmazási helyeken, illetve Ügynök által a Vezető Forgalmazó részére közvetített vételi bizományi megbízással bármely munkanapon, forint (a CA Eurobond Kötvény Alap esetében euró) ellenében, napi eszközértéken, a vételár és a forgalmazási jutalék összegének Ügyfélszámlán történő biztosításával megvásárolhatják az Alapok Befektetési jegyeit, illetve visszaváltási megbízás alapján visszaválthatják azokat. A megvásárolt befeketési jegyek szabadon eltranszferálhatóak más befektetési szolgáltatókhoz. Amennyiben a Befektető vissza kívánja váltani befektetési jegyeit, vissza kell hogy transzferálja azokat az e Tájékoztatóban megjelölt Forgalmazóhoz. Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások teljesítéséhez a Befektetőnek érvényes értékpapírszámla szerződéssel kell rendelkeznie valamelyik Forgalmazónál. A befektetési jegyek visszaváltása a kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történő eljuttatásával vagy - a Számlaszerződés alapján - telefonon, telefaxon keresztül, illetve elektronikus úton történő megbízás leadásával történik. A B illetőleg C sorozatú befektetési jegyeknél a visszaváltás Ügynök által Vezető Forgalmazó felé közvetített visszaváltási megbízással is lehetséges. I.7. Forgalmazó Az Alapok Befektetési jegyeinek forgalmazója a HVB Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) aki e tevékenységét Vezető Forgalmazóként látja el; a CA Eurobond Kötvény Alap kivételével - a BNP Paribas Hungária Bank Rt. és a CA Pénzpiaci Alap és a CA Eurobond Kötvény Alap kivételével - a Concorde Értékpapír Zrt. A Befektetési Jegyek újonnan kibocsátott B és C sorozatainak forgalmazója a HVB Bank Hungary Zrt december 31-ig az Alapok Befektetési jegyeinek Vezető Forgalmazója a CA IB Értékpapír Rt. volt (1011 Budapest, Fő u. 14.), azonban a CA IB Értékpapír Rt. HVB Bank Hungary Rt.-be történt január 1-jei beolvadása után a Vezető Forgalmazói jogkörrel járó jogokat és kötelezettségeket a CA IB Értékpapír Rt. jogutódjaként - a HVB Bank Hungary Zrt. gyakorolja. A Vezető Forgalmazó általános adatait és bemutatását jelen Tájékoztató III. fejezete (A Letétkezelő bemutatása) tartalmazza, tekintve, hogy a Vezető Forgalmazó és a Letétkezelő személye - jelen Tájékoztatóban szereplő alapok tekintetében - megegyezik egymással. 23

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. december A Tájékoztató közzétételét engedélyező Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-xxx/2015 Hatálybalépés

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.644/2008.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

1. számú melléklet A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Magyar Nemzeti Bank engedélyének száma: H-KE-III-927/2015. Dátuma: 2015. október hónap 29. 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. február Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. Hatályos:2015.02.12.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-194/2013 Dátuma: 2013. május 02.

TÁJÉKOZTATÓ. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-194/2013 Dátuma: 2013. május 02. TÁJÉKOZTATÓ a Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról módosításokkal egységes szerkezetben Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Rövidített Tájékoztatója 2008. október 11. 2 1. AZ ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL A Generali IPO

Részletesebben

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. május Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26. Hatályos:2013.05.24.

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

12.1. Rendszeres tájékoztatás...25 12.2. Rendkívüli tájékoztatás...25 12.3. A Felügyelet tájékoztatása...26 13. A Tájékoztató és az Alapkezelési

12.1. Rendszeres tájékoztatás...25 12.2. Rendkívüli tájékoztatás...25 12.3. A Felügyelet tájékoztatása...26 13. A Tájékoztató és az Alapkezelési 1. számú melléklet Tartalomjegyzék 1. Az Alap bemutatása...3 1.1. Az Alap elnevezése...3 1.2. Az Alap típusa és fajtája...3 1.3. Az Alap futamideje...3 2. Jegyzési garanciavállalás...3 3. Határozatok...3

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.463/2006 Kelte: 2006. november

Részletesebben

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben