K&H Bank Nyrt Budapest, Vigadó tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu"

Átírás

1 K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt Budapest, Vigadó tér 1.

2 K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: E-III/ /2007. Alapkezelô: K&H Befektetési Alapkezelô Zrt Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelô: K&H Bank Nyrt Budapest Vigadó tér 1. Forgalmazó: K&H Bank Nyrt Budapest Vigadó tér április Az Alap származtatott eszközöket is tartalmaz, ezért a szokásostól eltérô kockázati szintû!

3 2 3 Tartalomjegyzék Összefoglaló 1. Kockázati tényezôk 1.1. Az Alap befektetési politikája 1.2. Az Alap hozamát befolyásoló kockázatok 1.3. A másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázat 1.4. Egyéb kockázatok 2. Általános rendelkezések Tájékoztatóban használt fogalmak 3. Felelôs személyek 3.1. Alapkezelô 3.2. Alvállalkozó 3.3. Letétkezelô 3.4. Forgalmazó 3.5. Könyvvizsgáló 4. Az ajánlott értékpapírokra vonatkozó információk 4.1. A felajánlott értékpapír neve, fajtája, elôállítási módja, típusa 4.2. A lejáratkor kifizetendô hozamra vonatkozó rendelkezések 4.3. Nyilatkozat a kibocsátás engedélyezésérôl 4.4. A befektetési jegyek kibocsátásának idôszaka, az Alap futamideje 4.5. A befektetési jegyek szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások, másodlagos forgalmazás 4.6. Adózás 4.7. Nyilvános ajánlattétel feltételei 4.8. Az Alap befektetési célkitûzése és politikája, befektetési korlátozások 4.9. Értékelés A befektetési jegy szabályozott piacra történô bevezetésére és kereskedésére vonatkozó szabályok A befektetôk tájékoztatása 5. A forgalomba hozatal szereplôinek bemutatása 5.1. Az Alapkezelô társaság bemutatása 5.2. Az Alvállalkozó bemutatása 5.3. A Letétkezelô bemutatása 5.4. A Forgalmazó bemutatása 5.5. Könyvvizsgáló 6. A kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége 6.1. A kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége 6.2. Összeférhetetlenség 6.3. Érdekütközés 7. Megtekinthetô dokumentumok, a tájékoztató érvényessége 8. Joghatóság, háttérszabályok 9. Jogviták rendezése 10. Felelôsségvállaló nyilatkozat 1. számú melléklet: K&H Bank Nyrt. fiókhálózata 2. számú melléklet: a Tájékoztatóban található hivatkozások jegyzéke 3. számú melléklet: a Rendelet egyes elôírásainak értelmezése összefoglaló A K&H Befektetési Alapkezelô Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) (a továbbiakban: Alapkezelô) és a K&H Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) (a továbbiakban: Forgalmazó) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete május hó 3. napján kelt E- III/ /2007. számú engedélye alapján nyilvános kibocsátás útján kívánja forgalomba hozni a K&H Fix Plusz 18 Zártvégû Értékpapír Befektetési Alap (rövidített neve: K&H Fix Plusz 18 Alap) (a továbbiakban: az Alap) névre szóló, darab, futamidô alatt vissza nem váltható, egyenként forint névértékû K&H Fix Plusz 18 Befektetési Jegy elnevezésû befektetési jegyét (a továbbiakban: befektetési jegy) K&H Fix Plusz 18. Zártvégû Értékpapír Befektetési Alap kibocsátásról szóló alapkezelôi határozat száma és ideje 3/2007. (02.23.) február 23. értékpapír fajtája befektetési jegy kibocsátásról engedélyezô felügyeleti határozat száma és ideje E-III/ / május 3. értékpapír elôállítási módja dematerializált nyilvántartásba vételrôl szóló felügyeleti határozat száma és ideje E-III/110.../ június... értékpapír típusa névre szóló nyilvántartásba vételi szám (lajstromszám) 1112-XXX Az Alap futamideje: június július 17. Az Alapkezelô neve és székhelye: K&H Befektetési Alapkezelô Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1. A Letétkezelô neve és székhelye: K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Könyvvizsgáló: Bárány Terézia, 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10/C, (eng. szám: ) Tájékoztatások, hirdetmények megjelentetése: Az Alapkezelô és a Forgalmazó honlapja ( A befektetési jegy lényeges jellemzôi és kockázatai K&H Fix Plusz 18. Befektetési Jegy kibocsátás pénzneme A kibocsátásra kerülô befektetési jegyrôl további részletes információkat a Tájékoztató 4. pontja tartalmaz. A kibocsátásra kerülô befektetési jegy legfontosabb kockázatai: a befektetési jegy futamidô alatt tôzsdén keresztül történô eladása esetén a másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázatok. A befektetôk a befektetés kockázatairól részletesen a Kockázati tényezôk címû fejezetbôl tájékozódhatnak. HUF

4 4 5 Jegyzési idôszak nyitó és zárónapja: nyitó nap: május 7., záró nap legkésôbb: június 8. Az Alapkezelô a tôkepiacról szóló évi CXX. törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitûzött zárónap elôtt is jogosult a jegyzési idôszakot lezárni a pontban megjelölt feltételek betartása mellett. Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalának engedélyezése: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete május hó 3. napján kelt E-III/ /2007. számú határozatával az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát engedélyezte. A jegyzés sikeres lezárását követôen az Alapkezelô haladéktalanul kezdeményezi az Alap nyilvántartásba vételét a tôkepiacról szóló évi CXX. törvény nak rendelkezései szerint. Az Alap a nyilvántartásba vétellel jön létre, ezt követôen nyílik meg az Alapkezelô joga arra, hogy a befektetôk által befizetett összeg felett az Alap befektetési politikájának megfelelôen rendelkezzen. Az Alapkezelô a évi CXX. törvény 263. (2) bekezdésének megfelelôen az Alap létrehozatalát követô egy hónapon belül kezdeményezi a befektetési jegyek szabályozott piacra történô bevezetését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a leendô befektetôk alaposan vizsgálják meg a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezôk címû fejezetben foglaltakra, befektetési döntésük meghozatala során a befektetôknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetôségeket, a leendô befektetôk a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a befektetési jegyekbe történô befektetésrôl kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét, jelen Összefoglaló a Tájékoztató bevezetô része, befektetési döntést a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat egészének ismeretében lehet meghozni ha Tájékoztatóban és a Kezelési Szabályzatban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elôfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetônek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelôzôen a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat fordításának költségeit, az összefoglaló tartalmáért felelôsséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végzô személyt kártérítési felelôsség terheli a befektetôknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezetô, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel Az Alap hozamát befolyásoló kockázatok Betéti ügylet kockázata Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása érdekében az összegyûjtött tôke jelentôs részét bankbetétbe fekteti. A betéti konstrukciót biztosító pénzintézet kiválasztása elôtt az Alapkezelô körültekintôen tájékozódott a kiválasztott bank mûködési feltételeirôl. A betételhelyezés során az Alap a kiválasztott bank mûködésének kockázatát futja. Annak a kockázatát, hogy a kamatfizetés idôpontjában illetve a betét futamideje végén a betéti bank nem képes, vagy csak részlegesen képes kifizetni a kamat illetve a bankbetét kamattal növelt összegét. Derivatív ügyletek kockázata Az Alap a befektetési politika megvalósítása érdekében tartalmaz opciós ügyleteket/származtatott ügyleteket. Ezeknek az ügyleteknek a jellegébôl adódóan a legnagyobb bizonytalansági tényezôt az üzleti partnerek fizetôképessége jelenti a derivatív ügyletek határidejének lejárati idôpontjában. A derivatív ügyletek megkötésekor az Alapkezelô a partnerek kiválasztásakor körültekintôen jár el. Kamatláb változás kockázata Az Alap futamideje alatt a forint kamatlábak változhatnak. Az Alap indulásakor még attraktívnak tûnô hozamszintek a futamidô alatt az esetleges kamatemelkedések következtében veszíthetnek attraktivitásukból. Alvállalkozó igénybevételének kockázata Az Alapkezelô az Alap kezeléséhez alvállalkozót vesz igénybe. Az alvállalkozóként igénybe vett alapkezelô kiválasztása elôtt az Alapkezelô körültekintôen tájékozódott a kiválasztott társaságról és annak mûködési feltételeirôl. Ennek ellenére az összegyûjtött tôke befektetését átmenetileg befolyásolhatja a kiválasztott alapkezelô mûködési kockázata. Az Alvállalkozó tevékenységéért az Alapkezelô úgy felel, mintha az alvállalkozó tevékenységét maga végezte volna. Részvénypiaci részesedés számításának kockázata Az Alapkezelô az ígért hozam megállapításánál részletesen szabályozza a nemzetközi részvénypiaci növekedésbôl való részesedés módját. Ennek mértékét egy nemzetközi részvénykosár alakulásához köti. Elôfordulhat, hogy az Alap futamideje alatt a megjelölt részvények számítási metódusa, közzétételi módja megváltozik. Szélsôséges esetben egy-egy kiválasztott tôzsde huzamosabb ideig zárva lehet, sôt véglegesen be is zárhat, esetleg valamelyik részvény árfolyamának közzétételét huzamosabb idôre felfüggesztik, illetve megszüntetik. Ezekben az esetekben az Alapkezelô kellô gondossággal eljárva a befektetési jegy tulajdonosok érdekeinek szem elôtt tartásával az ígért hozam számítására új módszert vezethet be. Hatósági korlátozások Az Alap futamideje során, vagy még inkább a futamidejének végén nem zárhatók ki olyan hatósági intézkedések, amelyek korlátozhatják az egyes tôkepiaci tranzakciók megvalósulását, ami a befektetôknek részleges vagy akár jelentôs veszteségeket okozhat. 1. kockázati tényezôk 1.1. Az Alap befektetési politikája Az Alapkezelô határozott ígéretet tesz arra (Hozamígéret), hogy az Alap futamidejének lejárta után legalább milyen mértékû kifizetést biztosít a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az Alapkezelô Hozamígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal A másodpiaci értékesítést befolyásoló kockázat Értékelésbôl eredô kockázat Az Alapkezelô a törvényi elôírások betartásával úgy határozza meg az eszközértékelés szabályait, hogy azok a lehetô legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplô befektetések aktuális piaci értékét. Mivel az alap portfoliójában lévô összetett származékos termékek egyediek, likviditásuk alacsony, a másodpiacon rá árat jegyzô szereplôk köre korlátozott. Ez a másodpiaci árak nominális értékének, valamint a vételi és eladási ár közötti árrés különbségének (spread) az ingadozását megnövelheti. Elôfordulhat az is, hogy másodpiaci árjegyzés idôszakosan megszûnik. Ilyen helyzetben az értékelés a korábbi árak, vagy amennyiben a piaci információ régi elméleti alapon számított jelenértékek alapján történik. Ezek a tényezôk az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltségét eredményezhetik.

5 6 7 A befektetési jegyek tôzsdei árfolyamának alakulása Az Alap kibocsátását követôen az Alapkezelô kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek tôzsdei bevezetését, azzal a céllal, hogy szükség esetén a befektetôk az Alap lejáratát megelôzôen a tôzsdei forgalomban értékesíthessék a befektetési jegyeiket. A tôzsdei árfolyam alakulását a mindenkori kereslet és kínálat határozza meg. Elôfordulhat, hogy nagyon csekély vételi érdeklôdés esetén a tôzsdei ár az Alap nettó eszközértékéhez képest jelentôsen alacsonyabb lehet. Az ilyen típusú kockázat kivédésére az Alapkezelô azt javasolja, hogy csak azok a befektetôk fektessenek pénzt az Alapba, akik a vásárlás idôpontjában biztosan tudják, hogy képesek lesznek megôrizni befektetésüket az Alap futamidejének végéig Egyéb kockázatok Mûködési kockázatok A befektetési eszközök értékeléséhez, elszámolásához, könyveléséhez, nyilvántartási eljárásához, ôrzéséhez illetve az elszámolásához szükséges megfelelô rendszerek esetleges hiányosságából eredô veszteségek kockázata fennáll. Adózási kockázat A befektetési alapokra és befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adótörvények tartalmazzák, az adózási jogszabályok a jövôben változhatnak. Jegyzési idôszak korábbi lezárásának kockázata Mivel az Alapkezelô a pont alapján a jegyzést a meghirdetettnél korábban is lezárhatja, és a jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzett összeg az értékpapírhoz kapcsolódó ügyfélszámlán rendelkezésre áll, ezért a befektetônek átutalás esetén lezárási kockázatot is viselnie kell. Amennyiben ugyanis a jegyzési szándék kinyilvánítása és a jegyzett összeg számlára érkezése között egy munkanapnál hosszabb idô telik el, és ez alatt az Alapkezelô a jegyzést érvényesen lezárja, úgy az ügyfélszámlára ez után érkezett összegeknek megfelelô jegyzések nem érvényesek. Esetleges aluljegyzés kockázata Amennyiben a jegyzési eljárás során a befektetôk nem jegyzik le a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét ( pont), a kibocsátás meghiúsul, az Alap nem jön létre. 2. általános rendelkezések A jelen Tájékoztató a Magyar Köztársaság joga, különösen a tôkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései és a Rendelet alapján nyújt a K&H Fix Plusz 18 Alapról a befektetôknek információkat. A jelen dokumentumot a kibocsátó törvényes képviselôje, azaz a K&H Befektetési Alapkezelô Zrt., a forgalmazó, azaz a K&H Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltatás nyújtására, ezen belül befektetési jegy forgalomba hozatalának szervezésére és ehhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is jogosult hitelintézet közremûködésével készítette. A tôkepiacról szóló évi CXX. törvény a kibocsátó a forgalmazó és a befektetési jegy szabályozott piacra történô bevezetéséért felelôs személy felelôsségérôl a következôképpen rendelkezik: A tôkepiacról szóló évi CXX. törvény 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetôleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetô részérôl történô megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékozatóban, illetôleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelônek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékozató és a hirdetmény félrevezetô adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetô tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó és a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetô forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevô vagy az értékpapír szabályozott piacra történô bevezetését kezdeményezô személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmûen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetôleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelôsségvállalásának. 55. (1) A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetô tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A jelen dokumentum a K&H Befektetési Alapkezelô Zrt. által szolgáltatott információ alapján készült. Ennek alapján a K&H Befektetési Alapkezelô Zrt. mint a kibocsátó törvényes képviselôje és a K&H Bank Nyrt. mint forgalmazó jelen Tájékoztatóban foglaltakért egyetemleges felelôsséget vállalnak, amit a Tájékoztató végén és külön nyilatkozatban aláírásukkal erôsítenek meg. A K&H Befektetési Alapkezelô Zrt., mint alapkezelô és a K&H Bank Nyrt., mint letétkezelô társasággal szemben a befektetési jegyek eladásának megkezdését megelôzô három naptári éven belül csôdeljárást nem rendeltek el. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplô adatok valódiságát nem vizsgálja és nem vállal felelôsséget az abban foglalt információk valódiságáért. a Tájékoztatóban használt fogalmak Bank: jelen tájékoztató esetében a K&H Bank Nyrt. Befektetési alap, alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörû kibocsátásával létrehozott és mûködtetett, jogi személyiséggel rendelkezô vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelô a befektetôk általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; jelen tájékoztató esetében a K&H Fix Plusz 18 Zártvégû Értékpapír Befektetési Alap (rövidített neve K&H Fix Plusz 18 Alap, a továbbiakban Alap); Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelô által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelô befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévô egyes

6 8 9 eszközelemeknek a befektetési alapkezelô döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; Befektetési alapkezelô: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkezô részvénytársaság; jelen tájékoztató esetében a K&H Befektetési Alapkezelô Zrt., (a továbbiakban Alapkezelô); Befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelô a befektetési alapkezelô megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévô értékpapírok letéti ôrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának ideértve az alap saját tôkéjének összegyûjtése céljából nyitandó letéti számlát is, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelôk sajátos ellenôrzését végzi; Befektetési alap letétkezelô: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzô hitelintézet; jelen tájékoztató esetében a K&H Bank Nyrt. (továbbiakban Letétkezelô); Befektetési eszköz: a Törvény 82. -ában felsorolt befektetési eszközök közül mindazok, amelyekbe történô befektetést jelen Tájékoztató lehetôvé teszi az Alap számára; Befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) a Törvényben meghatározott módon és alakszerûséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; jelen tájékoztató esetében a K&H Fix Plusz 18 Befektetési Jegy, (a továbbiakban Befektetési jegy); Befektetô: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelôvel, árutôzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetôvel kötött szerzôdés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tôkepiac, illetve a tôzsde hatásaitól teszi függôvé, kockáztatja; jelen tájékoztató esetében az Alapban befektetési jegyet szerzô befektetô; Dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; Értékpapírszámla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás; Felügyelet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; Forgalmazó: az értékpapír kibocsátásában és forgalomba hozatalában közremûködô befektetési szolgáltató, amely az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetô tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátóval együtt egyetemlegesen felel. Jelen tájékoztató esetében a K&H Bank Nyrt; Forint: Jelen Tájékoztatóban használt forint megjelölés alatt a Magyar Köztársaság törvényes fizetôeszközét kell érteni. Hozamígéret: az Alapkezelô tôkére és hozamra vonatkozó saját ígérete, amely a Kezelési Szabályzatban kerül meghatározásra. A Tôkepiacról szóló évi CXX. Törvény alapján az Alapkezelô Hozamígéretét a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával köteles alátámasztani az ügyfél részletes tájékoztatása mellett; Hpt: a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény; Kibocsátó: az a jogi személy, illetôleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja; jelen tájékoztató esetében az Alap; MNB: Magyar Nemzeti Bank; Nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplô eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke, csökkentve a portfoliót terhelô összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idôbeli elhatárolásokat is; Ptk.: a Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi IV. törvény; Rendelet: az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történô beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történô végrehajtásáról Törvény: a Tôkepiacról szóló évi CXX. törvény; Ügyfél: az a személy, aki a Törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi; Ügyfélszámla: az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutôzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál; Zártvégû befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidô lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. 3. felelôs személyek Alapkezelô: K&H Befektetési Alapkezelô Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1., telefon: Forgalmazó: K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1., telefon: Alapkezelô Az Alapkezelô igazgatósága Stefan Duchateau, elnök, a Választmány elnöke KBC Asset Management S.A., Havenlaan 2, B Brussels Jan Swinnen, ügyvezetô igazgató, K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Zobor Zsuzsanna, vezérigazgató, K&H Befektetési Alapkezelô Rt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Johan De Ryck, vezérigazgató, CSOB Fund Management, Perlova 5, Prága, Cseh Köztársaság Marko Voljc, vezérigazgató, K&H Bank, 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Dr. Bába Ágnes, vezérigazgató-helyettes, K&H Bank, 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Erwin Schoeters, ügyvezetô igazgató, KBC Asset Management, Havenlaan 2, B-1080 Brussels Johan Daemen, ügyvezetô igazgató, KBC Insurance, Havenlaan 2, B-1080 Brussels Az Alapkezelô Felügyelô Bizottsága Marc Bautmans, elnök, ügyvezetô igazgató K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Izsák Sándor, fôosztályvezetô K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Florova Anna, fôosztályvezetô, K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1.

7 Alvállalkozó KBC Asset Management N.V., 1080 Brussels, Havenlaan 2, Belgium 3.3. Letétkezelô K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér Forgalmazó K&H Bank Nyrt., 1051 Budapest, Vigadó tér Könyvvizsgáló Bárány Terézia (8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10/C), engedélyszáma az ajánlott értékpapírokra vonatkozó információk 4.1. A felajánlott értékpapír neve, fajtája, elôállítási módja, típusa A K&H Fix Plusz 18 Alap a Törvény alapján névre szóló befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatala útján Magyarországon létrehozandó, határozott futamidejû, zártvégû értékpapír befektetési alap. Az Alapkezelô a jegyzés tényleges lezárását követô napon értékpapírnak nem minôsülô okiratot állít ki a dematerializált értékpapírról, amit a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-nél (továbbiakban mint KELER Zrt.) helyez el. A KELER Zrt. címe: 1075 Budapest, Asbóth u sz. Ezután a befektetési jegyet az Alapkezelô a KELER Zrt-nél keletkezteti. A befektetési jegy fizikailag kinyomtatásra nem kerül, így az fizikai formában nem kérhetô ki, és annak nyomdai úton történô elôállításáról az Alapkezelô késôbb sem rendelkezhet A befektetési jegyek nyilvántartása A dematerializált befektetési jegyek nyilvántartása a befektetô nevére nyitott értékpapírszámlán történik. A befektetési jegy tulajdonosa részére értékpapírszámlát a forgalmazó vezet. A forgalmazó tulajdonában álló értékpapírról értékpapírszámlát a KELER Zrt. vezeti (a továbbiakban együtt: számlavezetô). Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerzôdéssel jön létre. Értékpapír-számlaszerzôdéssel a számlavezetô kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzôdô fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a számlavezetônél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerû rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésrôl és a számla egyenlegérôl a számlatulajdonost értesíti. A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történô terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának az ellenkezô bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezetô felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték A befektetési jegyekhez fûzôdô jogok A Befektetôket megilletô, a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok jelen Tájékoztató pontjában olvashatóak. értékpapír fajtája értékpapír elôállítási módja értékpapír típusa ISIN azonosítója 4.2. A lejáratkor kifizetendô hozamra vonatkozó rendelkezések K&H Fix Plusz 18 Befektetési jegy befektetési jegy A befektetési jegyek kibocsátásának pénzneme dematerializált A befektetési jegyek forintban (Ft-ban) kerülnek kibocsátásra A befektetési jegyek megjelenési formája névre szóló HU Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmû azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza Hozamígéret Az Alapkezelô az Alap nevében a következô pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Hozamígéretet teszi: A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidô végén a befektetôk kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét ezen felül lejáratkor hozamként vagy a befektetési jegyek névértékére vetített X%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: Minimális Fix Hozam, vagy MFH), vagy az összetett Nemzetközi Indexkosár (a továbbiakban: Indexkosár) növekményének Y%- át, ha az magasabb az MFH-nál, a befektetési jegyek névértékére vetítve, de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének Z%-át.

8 12 13 A Hozamígéret a teljes futamidôre vonatkozó hozam. A meghirdetett Hozamígéret a következô képlettel írható le: Hozam a Futamidô végén=maximum {X%; Maximum [0%; Minimum (Y% x Indexkosár hozama; Z%)]}. A Maximum {X% ; Maximum [ ]} tag értelme, hogy a befektetô hozama a meghirdetett X% és a belsô zárójelben szereplô tag (az Indexkosár hozama egy bizonyos arányban és egy meghatározott maximum értékig) közül a magasabb lesz. A Maximum [0%; Minimum ( )] belsô tag azt fejezi ki, hogy az Indexkosárra szóló opciók hozama nem lehet nullánál kisebb. A legbelsô Minimum (Y% x Indexkosár hozama; Z%) zárójeles tag azt jelenti, hogy a részesedés hányadosnak megfelelôen a befektetô az Indexkosár hozamának Y%-át kapja meg, de legfeljebb Z%-ot (feltéve, hogy az egyenlet minden más része teljesül). Az Alapkezelô Hozamígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal A befektetés értékét befolyásoló tényezôk lejáratkor A befektetés értékét az Alap által elhelyezett forint betétek kamatai valamint a Kezelési Szabályzat pontjában meghatározott Indexkosár teljesítménye határozza meg Hozamfizetés Az Alap tôkenövekménye terhére futamidô közben nem fizet hozamot. A teljes futamidô alatt elért hozamot a befektetési jegy tulajdonosok az Alap lejártát követôen a befektetési jegyek visszaváltásával realizálhatják. A Hozamígéret kifizetésének pontos szabályozása a Kezelési Szabályzat pontjában olvasható! 4.3. Nyilatkozat a kibocsátás engedélyezésérôl Jelen Tájékoztató aláírásával az Alapkezelô, mint a befektetési jegyek kibocsátójának törvényes képviselôje nyilatkozza, hogy igazgatósága 3/2007. (02.23) számú határozatában döntött az értékpapír kibocsátásáról, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete május hó 3. napján kelt E- III/ /2007. számú határozatával az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát engedélyezte A befektetési jegyek kibocsátásának idôszaka, az alap futamideje A jegyzési idôszak kezdô napja: május 7. A jegyzési idôszak záró napja legkésôbb: június 8. A jegyzésre vonatkozó részletes információkat jelen Tájékoztató 4.7. Nyilvános ajánlattétel feltételei címû fejezete tartalmazza. Az Alap futamideje június 18. napjától számítva határozott ideig, július 17. napjáig tart A befektetési jegyek szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások, másodlagos forgalmazás Az Alap zártvégû befektetési alap, így a kibocsátott befektetési jegyek futamidô közben nem válthatók vissza. A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásának szabályait a Kezelési Szabályzat 4. pontja tartalmazza Adózás A nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegynek a Törvény szerinti hozama, ideértve annak nyilvános másodlagos forgalmazása során e hozam helyett elért árfolyamnyereséget is a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minôsül, melynek mértéke a Tájékoztató elkészítésének idôpontjában 20%. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályokat a mindenkor hatályos adótörvények, így különösen a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, valamint devizakülföldiek esetében, abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti honos országa között létrejött, a kettôs adóztatás elkerülésérôl szóló egyezmény rendelkezései tartalmazzák Nyilvános ajánlattétel feltételei A létrehozandó Alap rövid bemutatása Az Alap elnevezése: K&H Fix Plusz 18 Zártvégû Értékpapír Befektetési Alap Az Alap rövid neve: K&H Fix Plusz 18 Alap Az Alap típusa, fajtája, futamideje, formája: nyilvános, zártvégû, határozott futamidejû, értékpapír befektetési alap. A kibocsátott befektetési jegyek devizaneme: Ft, azaz forint. Az Alap célja, hogy a befektetôket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhetô hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H Fix Plusz 18 Alap célja, hogy lejáratkor visszafizesse a jegyzéskor befizetett tôkét, növelve vagy egy elôre meghatározott fix hozammal, ami a jegyzéskori névérték %-ban van kifejezve, vagy jó nemzetközi részvénypiaci teljesítmény esetén a részvénypiaci indexekbôl összeállított Indexkosár hozamából való részesedéssel, ha az így elérhetô hozam kedvezôbb a befektetô számára, mint az elôre meghatározott fix hozam. Az Alap vagyonát a tôke megóvása érdekében bankbetétekbe, míg a részvénypiaci részesedés biztosítása érdekében részvénypiaci opciókba fekteti be. A befektetési politika részletes bemutatása a Kezelési Szabályzat 2. pontjában olvasható.

9 14 15 A befektetôk tájékoztatása érdekében az Alapkezelô a konstrukció által biztosított tôkére és hozamra vonatkozó összefüggést legkésôbb a jegyzés kezdô napján nyilvánosságra hozza, és annak kifizetésére az Alap nevében ígéretet tesz (továbbiakban: Hozamígéret). A Hozamígéret pontos feltételei az Alap Kezelési Szabályzata 2.4. pontjában olvashatóak. Jelen Tájékoztatóban használt forint megjelölés alatt a Magyar Köztársaság törvényes fizetôeszközét kell érteni Forgalmazási terv és allokáció Az Alap befektetési jegyeit az Alapkezelô Magyarországon hozza forgalomba, a befektetési jegyek a K&H Bank Nyrt. fiókhálózatában (a befektetési jegyek forgalmazására jogosult fiókok listája jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete.) jegyezhetôk. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják A jegyzés, fizetés módja A befektetési jegyek névértéke: Ft, azaz tízezer forint. A befektetési jegyek jegyzési ára: a névértékbôl számított adott jegyzési napra érvényes diszkont ár. Egy befektetô által minimálisan jegyezhetô összeg: Ft, azaz kétszázezer forint névértékû befektetési jegy. Egy befektetô által jegyezhetô összeg maximálva nincsen. A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselô útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejû magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektetô ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), idôbeli hatályát. A meghatalmazás szükséges eleme a befektetô ügyfél-azonosító számlaszáma. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. A nyilatkozat aláírását követôen a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza kivéve, ha a jelen Tájékoztató a jegyzési idôszak alatt kiegészítésre kerül. Ebben az esetben a befektetôt a visszavonási jogon kívül elállási jog is megilleti, amely jogait a befektetô a jegyzési idôszakban gyakorolhatja. A jegyzési ív aláírásával a jegyzô feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra, jegyzés csak olyan személytôl fogadható el, aki a jegyzést bonyolító Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerzôdést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. Az értékpapírszámlát az értékpapír-forgalmazó számlavezetési díj fejében vezeti, melynek mértéke a forgalmazónál a mindenkor hatályos Hirdetményben meghirdetett összeg. A jegyzési ív aláírásával egy idôben a jegyzônek a kibocsátás devizanemében meg kell fizetnie a befektetési jegyek jegyzési árát. A jegyzôt egyéb költség, vagy adó nem terheli. A befektetési jegyek a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetôk. Az Alapkezelô a jegyzési idôszak alatt alkalmazandó jegyzési árfolyamok megállapításához szükséges számítási módszert és a diszkontláb mértékét a nyilvános ajánlattételrôl szóló hirdetményben teszi közzé. A jegyzési ív aláírásával egy idôben a jegyzô a jegyzett mennyiségû befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a jegyzési helynél vezetett, az értékpapírszámlához kapcsolódó korlátozott rendeltetésû pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla). A jegyzés akkor minôsül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektetô ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyzô a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történô megterheléséhez. A jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési hely haladéktalanul az Alap Letétkezelôjénél vezetett számú elkülönített letéti számlájára helyezi. A Letétkezelô a jegyzés folyamán az Alap indulásának napjáig a jegyzésre befolyt összeget az elkülönített letéti számlán tartja, amely számlára az Alap nyilvántartásba vételéig a Letétkezelô az Alapkezelôtôl terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Az Alap indulásának napján a jegyzési árat a Letétkezelô az Alap letéti számláján a befektetési jegy névértékére kiegészíti. Az Alap indulásának napján (2007 június 18. napján) a befektetôk értékpapírszámlájára a jegyzett befektetési jegyek névértéken kerülnek jóváírásra. Sikeres jegyzés esetén a jegyzési hely az Alap indulását követô öt napon belül postai úton, írásban teljesítési igazolást küld a befektetôknek. A nyilvános forgalomba hozatal eredményét az Alapkezelô az eljárás lezárását követô öt napon belül a Felügyeletnek bejelenti, és honlapján ( valamint a forgalmazó honlapján ( nyilvánosságra hozza. Az Alap indulását követôen az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett A jegyzési idôszak A befektetôk befektetési jegyeket a jegyzési idôszak alatt jegyezhetnek. A jegyzési idôszak kezdô napja: május 7. A jegyzési idôszak záró napja legkésôbb: június 8. Az Alapkezelô a Törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitûzött zárónap elôtt is lezárhatja a jegyzési idôszakot, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét ( pont) a befektetôk lejegyezték és a Törvény 49. (2) bekezdése alapján a jegyzési idôszak kezdô napjától számítva három banki munkanap már eltelt. Az Alapkezelô az alap hirdetményi helyein és a Forgalmazás helyein egy banki munkanappal megelôzôen hirdetményben tájékoztatja a befektetôket a jegyzési idôszak korábbi lezárásáról A kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége A kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége Ft, azaz kétszázmillió forint névértékû befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre Túljegyzés A kibocsátásra meghirdetett értékpapír ( pont) mennyiségét meghaladó jegyzés, amelyet a kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad.

10 Aluljegyzés A kibocsátás meghiúsul, ha a kibocsátásra meghirdetett ,- forint névértékû befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre Érvénytelen jegyzés Érvénytelen a jegyzés, ha: a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek, a jegyzés ellenértéke a jegyzési idôszak végéig a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra, a jegyzô személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel, a jegyzés nem a jegyzési idôszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik, a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén Aluljegyzés következtében, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési idôszak utolsó napját követô öt naptári napon belül az Alapkezelô a Letétkezelôn keresztül a Forgalmazó útján kötelezôen kifizeti a Befektetô által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen, a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzônek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelô a Forgalmazón keresztül a befektetô ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti Jegyzési garancia A kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségének ( pont) lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal Forgalmazó és Letétkezelô neve, székhelye K&H Bank Nyrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) Joghatóság, háttérszabályok megnevezése A jelen Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövô bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Minden, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövô jogviszony, így különösen a befektetési jegyek jegyzését szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzôdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kezelési Szabályzat, a Törvény, a Rendelet, a Ptk. és a vonatkozó alacsonyabb szintû jogi normák rendelkezései az irányadóak. A befektetésekre a mindenkor hatályos adózási törvények az irányadóak. Lehetséges, hogy az Alap által megvásárlásra kerülô külföldi befektetési eszközök kibocsátóira vonatkozó adózási szabályok a kibocsátás országában az Alap mûködése során megváltoznak. Az Alap által vásárolt befektetési eszközök kibocsátóinak adózására a mindenkor hatályos, a kibocsátóra vonatkozó hazai jogszabályok az irányadók A befektetési jegyekhez fûzôdô jogok Az Alap lejáratakor a Befektetô jogosult a tulajdonában lévô befektetési jegyek névértékének, valamint az ígért hozamnak megfelelô részesedésre a Hozamígéretnek megfelelôen. Jogosult a befektetô arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a tôzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban értékesítse a befektetési jegyét az adásvételt lebonyolító befektetési szolgáltató által alkalmazott jutalékkal csökkentett tôzsdei áron. A befektetô részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a jelen Tájékoztatót, az Alap Kezelési Szabályzatának mindenkor hatályos példányát, az Alap féléves és éves jelentését. A jelentésekhez a befektetési jegy tulajdonosok hozzáférhetnek az Alapkezelô és a Forgalmazó honlapján ( a Forgalmazási helyeken, az Alapkezelô, és a Letétkezelô irodáiban. Az elektronikus úton közzétett Tájékoztatót a befektetô részére kérésére nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. A Befektetô jogosult a Törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra. Befektetô jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Fenti jogokon túlmenôen, az Alap lejáratának napján befektetési jeggyel rendelkezô befektetôk a befektetett összegtôl függôen jogosultak a Hozamígéret összegére a Kezelési Szabályzat 2.4. pontjában leírtaknak megfelelôen Az Alap befektetési célkitûzése és politikája, befektetési korlátozások Az Alap befektetési célkitûzéseit, befektetési politikáját és a Törvényben elôírt befektetési korlátozásokat a Kezelési Szabályzat 2. pontja tartalmazza. Amennyiben az Alapkezelô a befektetési korlátozásokat megszegi, arról haladéktalanul tájékoztatja a befektetôket az Alap hirdetményi helyein és a befektetési korlátozás megsértését haladéktalanul megszünteti. A Rendelet szerint ha az Alap a befektetési eszközeinek több, mint 20%-át egy befektetési szolgáltatónál helyezi el, akkor a befektetési szolgáltatót részletesen be kell mutatni. Jelen esetben az Alap bruttó befektetési eszközeinek több mint 20%-át a K&H Bank Nyrt-nél forint bankbetétben helyezi el. A K&H Bank Nyrt. részletes bemutatását az 5.2 pont tartalmazza. Az Alap az forint betételhelyezés mellett derivatív ügyleteket köt, amelyeknek célja részesedés biztosítása a részvénypiacok pozitív eredményeibôl Értékelés Az Alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközérték kiszámításának szabályait a Kezelési Szabályzat 8. pontja tartalmazza.

11 A befektetési jegy szabályozott piacra történô bevezetésére és kereskedésére vonatkozó szabályok A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásáról, szabályozott piacra történô bevezetésérôl a Kezelési Szabályzat 4. pontja ad részletes tájékoztatást A Befektetôk tájékoztatása Az Alapkezelô minden rendes és rendkívüli eseményrôl tájékoztatja a Befektetôket a következô dokumentumok segítségével: tájékoztató, kezelési szabályzat, éves jelentés, féléves jelentés, hirdetések, amelyek az Alapkezelô és Forgalmazó honlapján ( jelennek meg. A Letétkezelô naponta közzéteszi az Alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét az Alapkezelô és Forgalmazó honlapján ( a forgalomba hozatal szereplôinek bemutatása Az Alapkezelô olyan részvénytársaság, amely befektetési alapkezelôi tevékenységet végez. Ennek keretében az általa kialakított portfoliókat, az általa lefektetett befektetési politika alapján kezeli. A Forgalmazó az értékpapír értékesítésében részt vevô befektetési szolgáltató. A Letétkezelô olyan hitelintézet, amely az alapkezelési tevékenységgel kapcsolatban felmerülô értékpapír- és pénzmozgásokat nyilvántartja, kiszámolja és közzéteszi az alap nettó eszközértékét, valamint sajátos módon ellenôrzi az alapkezelôt Az Alapkezelô társaság bemutatása Alapkezelô: K&H Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Alapkezelô telefonszáma: Alapkezelô alaptôkéje: ,-Ft, amely befizetésre is került Mûködésének idôtartama: Az Alapkezelô határozatlan idôre alakult. Az alapítás idôpontja: október 10. Felügyeleti engedély száma: III./ /2002. Felügyeleti engedély idôpontja: július 18. Bejegyzés helye: Magyarország, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg számú cégjegyzékbe részvénytársaságként november 5. napján. Nyilvántartó bíróság: a Fôvárosi bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszámon Alkalmazotti létszám: 24 fô Alapkezelô könyvvizsgálója: Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20. Hirdetmények közzétételének helye: Alapkezelô honlapja ( Az Alapkezelô üzleti tevékenységének múltja és fejlôdése A K&H Befektetési Alapkezelô Zrt. ABN AMRO (Magyarország) Vagyonkezelô Rt. néven ôszén alakult kizárólag értékpapír portfolió-kezelési (asset management) tevékenység végzésére július 19-tôl a társaság K&H Vagyonkezelô Rt. néven mûködött tovább, mint önkéntes és magán-nyugdíjpénztári vagyonkezelésre, értékpapír portfoliók kezelésére szakosodott befektetési szolgáltató gazdasági társaság július 18-tól a K&H Vagyonkezelô Rt. neve és tevékenységi köre megváltozott, és mint K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelô Rt. mûködik tovább. Jelenlegi tevékenységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, portfoliókezelés, önkéntes pénztári és magán nyugdíjpénztári vagyonkezelés, valamint befektetési tanácsadás. A nemzetközi befektetések menedzselésében a KBC Asset Management Brüsszel nyújt az Alapkezelônek segítséget elsôsorban a termékfejlesztésben, az alapok befektetési politikájának kialakításában, elemzések és piaci információk átadása terén. A Társaság története során az egyik legnagyobb hazai befektetési alapkezelôvé nôtte ki magát, eddig tizennégy nyíltvégû alapot és több, mint harminc zártvégû garantált szerkezetû alapot hozott létre. A Társaság által befektetési alapokban kezelt vagyon december végén közel 520 milliárd Ft Az Alapkezelô üzleti tevékenysége Tevékenységi köre: 67.12'03 Értékpapír ügynöki tevékenység, alapkezelés, 65.23'03 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, 74.14'03 Üzletviteli tanácsadás Az Alapkezelô jelen Tájékoztató aláírásával nyilatkozik arról, hogy az értékpapír ügynöki tevékenységi körön belül fô tevékenységként kizárólag a Felügyelet engedélyéhez kötött befektetési alapkezelési tevékenységet végez, amelyre engedéllyel rendelkezik. Egyéb tevékenységei közé tartoznak a Törvény 81. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott portfóliókezelés, a Törvény 81. (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott befektetési tanácsadás, a Törvény 229. (1) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító pénztári vagyonkezelési tevékenység és magán-nyugdíjpénztári vagyonkezelési tevékenység. Az Alapkezelô tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott III./ / számú engedély alapján végzi Az Alapkezelô tulajdonosának bemutatása Az Alapkezelô 100%-os tulajdonosa a K&H Bank Nyrt., bemutatását ld pontban Az Alapkezelô szervezeti felépítésének ismertetése Az Alapkezelô a K&H Bank Nyrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó cégcsoport tagja. A cégcsoport további tagjai: K&H Bank Nyrt., K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt., K&H Csoportszolgáltató Központ Kft., K&H Equities Tanácsadó Zrt., Fordat Kft., GIRO Bankkártya Zrt., Kvantum Követeléskezelô és Befektetési Rt. va. Az Alapkezelô stratégiai irányítását az Igazgatóság, tevékenységének ellenôrzését a Felügyelô Bizottság látja el. A vezetô tisztségviselôkre vonatkozó részletes tájékoztatást a 5.1. pont tartalmazza.

12 20 21 Az Alapkezelô munkaszervezete termékfejlesztési és értékesítés-támogatási, portfoliókezelési, intézményi értékesítési és middle office szervezeti egységekbôl épül fel. Az Alapkezelô kockázatkezelôt, compliance officer-t, fôkönyvelôt és belsô ellenôrt is foglalkoztat. A munkaszervezet a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll Az Alapkezelô irányító és felügyelô szervei, vezetô állású munkavállalók Igazgatóság tagjai: Stefan Duchateau: diplomáját pénzügyi tervezés szakterületen, doktori címét pedig Business Economics területen szerezte. Karrierje során vezette a Kredietbank Befektetési üzletágát, majd igazgatóként tevékenykedett több befektetési, vezetési tanácsadási vállalatnál és brókercégnél ban nevezték ki a KBC Vagyonkezelési és Befektetési Igazgatóságának élére. Jelenleg a KBC Asset Management Igazgatóságának elnöke, egyetemi tanár és a Belga Alapkezelôk Szövetségének elnöke. Zobor Zsuzsanna: a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1985-ben szerzett közgazdász és szociológus diplomát, 1994-ben ugyanott bankmenedzseri posztgraduális diplomát. Pénzügyi pályafutását 1989-ben kezdte a Pénzügyminisztériumban között az Általános Értékforgalmi Bank Befektetési és Értékpapír Osztályán dolgozott tôl az ABN AMRO Vagyonkezelô munkatársaként kezdetben befektetési alapok kezelésével foglalkozott, késôbb a szervezet jogutódjánál a K&H Befektetési Alapkezelô Zrt-nél a termékfejlesztési és értékesítéstámogatási területet vezeti, majd 2004 ôszétôl vezérigazgatói tisztséget lát el. Jan Swinnen: a HORAMA egyetemen Belgiumban szerzett diplomát számvitel, bank és biztosítási területen, majd emberi erôforrás menedzsmenttel kapcsolatos tanulmányokat folytatott ben a Kredietbanknál fióki ügyintézôként, majd fiókvezetôi asszisztensként, késôbb fiókvezetôként dolgozott. 1996tól a KBC munkatársa, fiókvezetô, majd régióvezetô munkakört látott el tól a Kereskedelmi és Hitelbanknál senior ügyvezetô igazgató a lakossági üzletág termék, stratégia, értékesítés területén, 2005-tôl pedig senior ügyvezetô igazgató a lakossági területen. Johan De Ryck: a belgiumi Vrije Universiteit Brussel egyetemen 1992-ben szerzett közgazdász diplomát, majd a Boston University egyetem pénzügyi szakán, a The John Hopkins University egyetemen nemzeti jogi szakon folytatott tanulmányokat tôl nyugdíjpénztári alapok és portfoliók kezelése során pénzügyi tanácsadóként dolgozott. A KBC Bank belgiumi csoportjánál 1996-tól intézményi befektetések és nyugdíjpénztári alapok kezelésével foglalkozott senior managerként, majd 2002-tôl a bankcsoport Cseh Köztársaságban lévô befektetési társaságának, a CSOB Fund Management vezérigazgatója, valamint a KBC Asset Management kelet-európai régiójának vezetôje. Marko Voljc: a ljubljanai egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, majd évtôl a Szlovén Nemzeti Bank elemzô osztályának volt vezetôje évek között Washingtonban dolgozott a Világbanknál évtôl a Nova Ljubljanska Banka elnök-vezérigazgatója, február hónaptól a KBC Bank Közép-európai Igazgatóságának ügyvezetô igazgatója, majd május hónaptól a K&H Bank Nyrt. vezérigazgatója. Dr. Bába Ágnes: a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen évben szerzett diplomát, majd egyetemi doktori tanulmányokat folytatott ben okleveles könyvvizsgálói minôsítést szerzett a Missouri Egyetemen Kansas city-ben, az USA-ban tôl a Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt-nél gazdasági igazgató, 1998-tól a Rabobank Magyarország Rt-nél ügyvezetô igazgató, majd vezérigazgató-helyettes tôl a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél senior ügyvezetô igazgató, majd 2004-tôl vezérigazgató-helyettes. Erwin Schoeters: a Leuven-i Katholieke Universiteit jogi fakultásán évben jogi diplomát, majd évben a Leuven-i Katholieke Universiteit közgazdasági karán közgazdaság-tudományi diplomát szerzett, ezt követôen a Fiscale Hogeschool Brussels intézményben pénzügyi jogi tanulmányokat folytatott évtôl termékmenedzser a Kredietbank vagyonkezelési területén, majd évtôl termékfejlesztési osztályvezetô évtôl a KBC Bank Asset Management Department termékfejlesztési és marketing területek vezetôje, majd évtôl a marketing és üzletfejlesztési terület igazgatója, évtôl ügyvezetô igazgató. Johan Daemen: a Leuven-i Katholieke Universiteit természettudományi fakultásán matematika tudományterületen évben szerzett diplomát, majd a Leuveni Katholieke Universiteit Közgazdasági és Alkalmazott Közgazdaságtudományi Karán biztosítás-matemetikai tudományokból szerzett évben egyetemi oklevelet évtôl az ABB Insurance társaságnál áll alkalmazásban, mint aktuárius, évtôl az ABB Insurance társaság életbiztosítási ágánál menedzser, majd évtôl a biztosító társaság Life and Health csoportjának ügyvezetôje évtôl a KBC Insurance társaság Life and Health csoportjának ügyvezetô igazgatója. Felügyelô Bizottság: Marc Bautmans: 1976-ban jogi diplomát szerzett, majd posztgraduális képzésben vett részt ugyanezen területen. Pályakezdôként a Kredietbank Belgiumnál kezdett dolgozni. Különbözô országok nagyvárosaiban (New York, London, Hong Kong, Shanghai) mint üzletkötô, treasury munkatárs, képviselô, divízió-vezetô dolgozott tól a KBC Banknál Befektetési vezetô, majd közép európai területi treasurer januárja óta a Kereskedelmi és Hitelbank Treasury vezetôje. Izsák Sándor: Elsô diplomáját 1989-ben szerezte a Matematika és Fizika Tudományegyetemen, majd 2002-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen diplomázott tôl az AHICO Nyugdíjpénztár adminisztrációs vezetôje, 1997-tôl a Citibanknál kontroller, pénzügyi elemzô, csoportvezetô tôl az ABN AMRO Banknál az Üzleti Teljesítmény Elemzés/Kontrolling osztályán vezetô, 2001-tôl a Kereskedelmi és Hitelbanknál az Üzleti Teljesítmény Elemzés/Kontrolling Igazgatóságon fôosztályvezetô. Florova Anna: évben a Moszkvai Közgazdasági Egyetem Tervezés szakán szerzett diplomát, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Posztgraduális karán bankmenedzser szakirányú közgazdasági tanulmányokat folytatott évtôl a Kereskedelmi Bank fiókvezetôhelyettese, majd évek között a Postabank Rt-nél fiókvezetô évtôl a Kereskedelmi és Hitelbanknál fiókvezetô, a Privát Bank vezetôje, majd évtôl a Kiemelt lakossági ügyfelek marketing fôosztály vezetôje. Az Alapkezelô a Rendelet I. számú melléklete és 14.2 pontja alapján nyilatkozik arról, hogy a társaság vezetô tisztségviselôivel kapcsolatban jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, és nincs olyan információ, amelynek feltárását a Rendelet I. számú melléklete második fordulat b-d) pontjában elôírja Az Alvállalkozó bemutatása Az Alvállalkozó neve: Az Alvállalkozó székhelye: Az Alvállalkozó alaptôkéje: KBC Asset Management N.V Brussels, Havenlaan 2., Belgium 35,75 millió euró

13 22 23 A mûködés idôtartama: az Alvállalkozó határozatlan idôre alakult. Az Alvállalkozó üzleti éve: azonos a naptári évvel Az alapítás idôpontja: június 1. A bejegyzés helye: Brussels Trade Registry as számon A KBC Asset Management június 1-jén alakult, mint a belga KBC Bank N.V. portfoliókezelési (asset management) tevékenységre specializálódott leányvállalata. A KBC Asset Management tulajdonosa 55%-ban a KBC Holding és 45%-ban a KBC Bank N.V. Tevékenységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, vagyonkezelés intézményi befektetôk részére, valamint portfoliókezelés cégek és magánszemélyek részére egyaránt. A KBC Asset Management a lakossági befektetési alapok piacán Belgiumban piacvezetô. Vezértermékének az úgynevezett garantált típusú alapok számítanak, piaci részesedése e termék esetében meghaladja az 50%-ot Belgiumban. A KBC Asset Management által kezelt vagyon december 31-én megközelítette a 150 milliárd eurót. Az Alvállalkozó igénybevételét szaktudása, piacismerete és a garantált típusú alapok piacán szerzett egyedülálló szakmai tapasztalata, valamint az Alap összetett befektetési politikája és garantált szerkezete indokolják. Az Alvállalkozó az Alapkezelô megbízása alapján az Alap portfoliójának kezelését végzi. Eljárása során mindig a saját nevében, de az Alap javára jár el A Letétkezelô bemutatása Az Alap Letétkezelôje: K&H Bank Nyrt. A Letétkezelô székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefonszám: (06 1) A Letétkezelô alaptôkéje: ,- Ft A mûködés idôtartama: A Letétkezelô határozatlan idôre alakult. Az alapítás idôpontja: A bejegyzés helye: A Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg számú cégjegyzékbe napján jegyezte be. A K&H Bank Nyrt. nyilvánosan mûködô részvénytársaság, mely a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és a tôkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján tesz eleget tájékoztatási kötelezettségeinek. A K&H Bank Nyrt. éves jelentési, évközi gyorsjelentési, és egyéb, rendes, valamint rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége során közzétett hirdetményei elérhetôek a K&H Bank Nyrt. honlapján ( illetve a Magyar Tôkepiac címû lapban. Amennyiben a Letétkezelô bármely idôben képtelenné válik arra, hogy továbbra is ellássa az Alap letétkezelését, az Alapkezelô a Felügyelet jóváhagyásával megbízza a Letétkezelô utódját A Letétkezelô rövid története A K&H Bank Nyrt. mûködését január 1-jén, a kétszintû bankrendszer kialakításának keretében kezdte július 1-jével a Bank egyesült az ABN AMRO Magyar Bank Rt-vel. A Bank tulajdonosai az egyesülést követôen 60%-ban a KBC Bank and Insurance Group, 40%-ban az ABN AMRO N.V milliárd Ft, illetve 3859 millió euró mérlegfôösszegével és 15 százalékos piaci részesedésével az egyesült Kereskedelmi és Hitelbank Magyarország második legnagyobb bankja és pénzügyi szolgáltató csoportja, mintegy 160 fiókjában, közel négyezer dolgozójával univerzális banki szolgáltatásokat kínál a vállalati és lakossági üzletágakban egyaránt, valamint brókeri tevékenységet, életbiztosítási termékeket, befektetési alapkezelést, vagyonkezelést, lízing és nyugdíjpénztári szolgáltatások sorát biztosítja. A Letétkezelô többek között az alábbi társaságokban szerzett tulajdonosi részesedést: K&H Equities Tanácsadó Zrt., K&H Életbiztosító Zrt., K&H Alkusz Rt., K&H Lízing Rt., K&H Lízingház Rt., K&H Pénztárszolgáltató Kft A Letétkezelô vezetô tisztségviselôi Az Igazgatóság tagjai: Singlovics Béla: felsôfokú tanulmányait 1973-ban fejezte be a Külkereskedelmi Fôiskola áruforgalmi szakán. Hazai és nemzetközi bankszakmai tanfolyamok elvégzése mellett ig a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Nemzetközi Osztályának, majd Devizafôosztályának vezetô munkatársa ig a Citibank Budapest Rt. hitelezésért felelôs ügyvezetô igazgatója, késôbb vezérigazgató helyettese ig ismét a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél a Belföldi Bankmûveletek Igazgatóságának ügyvezetô igazgatója, majd ig a Budapest Bank Rt. vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója ban az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet felügyeleti biztosa, majd ig az Eximbank Rt-nél vezérigazgató-helyettes között vezérigazgatói tisztséget töltött be a Postabank és Takarékpénztár Rt-nél, majd 2004-tôl a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezérigazgatói tanácsadó. John Hollows: a Cambridge Egyetemen szerzett jogi és közgazdasági diplomát és 1991 között az angliai Barclays Bank londoni központjában töltött be több vezetô pozíciót között a Barclays Bank tajvani mûködéséért volt felelôs, ügyvezetô igazgatóként. A KBC-hez történt 1996-os belépését követôen ügyvezetô igazgatóként dolgozott a sanghaji KBC érdekeltségnél tôl a KBC Banknál az Ázsia, Csendes Óceán térség regionális igazgató volt, ahol hat ország tíz fiókjáért felelt évtôl május hónapig a K&H Bank Rt. vezérigazgatója, jelenleg a KBC Bank senior ügyvezetô igazgatója. Marko Voljc: a ljubljanai egyetemen szerzett közgazdasági diplomát és 1979 között a Szlovén Nemzeti Bank elemzô osztályának volt vezetôje és 1992 között Washingtonban dolgozott a Világbanknál évtôl a Nova Ljubljanska Banka elnök-vezérigazgatója, február hónaptól a KBC Bank Közép-európai Igazgatóságának ügyvezetô igazgatója, majd május hónaptól a K&H Bank Nyrt. vezérigazgatója. Dr. Sándor Béla: 1980-ban szerzett közgazdasági doktori diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen között üzletkötô a CIB Bank Nemzetközi Üzleti Fôosztályán és 1992 között a Magyar Nemzeti Bankban ügyvezetô igazgató, majd elnökhelyettes, késôbb a Nemzetközi Fôosztály osztályvezetô helyettese, illetve osztályvezetôje között vezérigazgató helyettes a Credit Lyonnais Bank Vállalatfinanszírozás és Treasury osztályán között a CIB Bank Vállalati Üzletág Igazgatóságát vezetô vezérigazgató-helyettes júniusától Vállalati és befektetési üzletág vezetô a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél.

14 24 25 Dr. Bába Ágnes: egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen ( ) szerezte, majd ugyanitt között egyetemi doktori tanulmányokat folytatott ben számviteli és közgazdaság tudományi tanulmányokat folytatott, 1993-ben okleveles könyvvizsgálói minôsítést szerzett a Missouri Egyetemen Kansas City-ben, az USA-ban. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tôl tanársegéd, majd ig adjunktus tôl a Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt-nél gazdasági igazgató, ügyvezetô igazgató-helyettes, a Vezetôi Bizottság tagja, majd késôbb az Igazgatóság tagja is tól a Rabobank Magyarország Rt-nél ügyvezetô igazgató, majd vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja tôl a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél senior ügyvezetô igazgató, a Vezetôi Bizottság tagja, majd 2004-tôl vezérigazgatóhelyettes. Luc Philips: 1976-ben végezte el a Kereskedelmi és Pénzügyi Tudományok Egyetemét, majd 1977-ben a Nemzetközi Kereskedelem szakértôjeként végzett a Nemzetközi Kereskedelmi Egyetemen tôl általános banki tapasztalatot szerzett a brüsszeli Kreditbanknál ban a Kreditbank belföldi hálózatánál különbözô feladatok ellátásával bízták meg tól 1981-ig az Export finanszírozási osztályon számviteli elemzôként dolgozott, majd 1981-tôl 1991-ig a New Yorki Kreditbanknál töltött be ügyvezetô igazgatói és vezetô alelnöki pozíciókat tôl ismét a brüsszeli Kreditbankban dolgozott a Vállalati osztály ügyvezetô igazgatójaként, majd 1993-ban a banki befektetések osztály ügyvezetô igazgatója lett ben megválasztották a Kreditbank ügyvezetô Igazgatójává ban a KBC Bank és Biztosító Holding ügyvezetô igazgatója lett ban az Almanij N.V. ügyvezetô igazgatójává választották meg, majd 2005-tôl a KBC Csoport igazgatója és a KBC Biztosító igazgatóságának elnöke lett. Theo Roussis: 1977-ben végezte el oklevéllel az Athéni Egyetem biokémikus szakát ban az Élelmiszeripari biokémia mestere lett. Kezdetben, a családi vállalkozásukban termelési vezetôi szerepet töltött be és 1982 között a lepetitei kutató vállalatnál dolgozott ben a Ravago Plastics-nál állapodott meg és 1988 között a Ravago Plastics termelési vezetôje volt, 1988-tól 1993-ig befektetési vezetô, majd 1993-ban a Ravago NV vezérigazgatója lett ben a Ravago SA vezérigazgatójává nevezték ki. Idôközben, 1993-ban a KBC Investo, majd 1994-ben a KBC Bank igazgatósági tagja lett. Ignace Gheysens: 1973-ban a Jogi tudományok Doktora címet szerezte meg ban Posztgraduális diplomát szerzet Gazdasági ismeretekbôl ben Gazdasági, Pénzügyi és Kereskedelmi Közigazgatás terén szerzett diplomát tôl 1984-ig a Regionális Gazdasági Fejlesztések Egyetemén projektfejlesztô volt tôl 1986-ig a Creatuft fôtitkáraként tevékenykedett és 2003 között a Keramik Building Products fôtitkára és igazgatósági tagja volt és 2003 között továbbá a Trust Capital Partners, 1998 és 2002 között a Wienerberger AG és 2000 és 2003 között a Hukor NV igazgatósági tagja volt Jan Vanhevel: 1971-ben szerzett a leuveni Katolikus Egyetemen közjegyzôi végzettséget és doktori diplomát a jogi karon ban Brüsszelben végzett a Pénzügyi karon ben a brüsszeli Kreditbank jogi fôosztályán dolgozott tôl 1979-ig a Peres ügyek fôosztályának volt a vezetôje, majd ig a Hitelfôosztályt vezette és 1984 között az antwerpeni Kreditbank Hitelfôosztályát vezette és 1986 között az antwerpeni Kreditbank központi irodájában dolgozott ban ugyan itt helyettes régióvezetôvé léptették elô és 1994 között a vállalati régió vezetôje volt és 1996 között a brüsszeli Kreditbank Feldolgozás és Automatizálás fôosztályának lett az ügyvezetô igazgatója tól a Kreditbank ügyvezetô igazgatója és a Kreditbank igazgatóságának tagja. A Felügyelô Bizottság tagjai: Csigó Imre: Tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Fôiskolán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy Szakán végezte ben került a Magyar Hitel Bank, késôbb ABN AMRO, majd K&H ugyanazon soproni fiókjába. Kezdetben mint vállalati kapcsolattartó, majd fiókigazgató-helyettes tól látja el a fiókigazgatói teendôket tól több cikluson keresztül egészen 2000-ig az MHB, majd ABN AMRO Felügyelô Bizottságának dolgozói képviselôi tagja volt. Samák Lajos: a Kandó Kálmán Híradástechnikai Technikumban híradás-technikusi oklevelet szerzett szeptemberétôl a Magyar Televíziónál dolgozott elôször technikusként, majd a Kivitelezési osztály vezetôjeként augusztusában került a Magyar Hitelbank Rt.-hez. Itt mûszaki szakértô ill. osztályvezetô volt októberétôl 1992 decemberéig a bank szakszervezeti titkára volt óta a Bankok, Biztosítók Dolgozói szakszervezetének elnökségi tagja ban a Központi Üzemi Tanács elnökévé választották. Rita Paula Clementina Docx: Tanulmányait a University of Antwerpen végezte ban közgazdasági diplomát szerzett, majd egyetemi tanársegédként dolgozott között a Benelux Banknál pénzügyi elemzô, majd menedzser asszisztens a Hitelezési osztályon és 1994 között az Omniver NV and Omniver Leven NV-nél fôigazgató ig a KBC-nél lakossági régió vezetô, januárjától a közép-európai régió fôigazgatója A Forgalmazó bemutatása Az Alap Forgalmazója: K&H Bank Nyrt. A Forgalmazó székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. (Bemutatását lásd 5.2. pontban!) Az értékesítésben a K&H Bank Nyrt. fiókhálózata vesz részt. ( A részletes fióklistát lásd 1. számú mellékletben!) 5.5. Könyvvizsgáló Az Alapkezelô könyvvizsgálót nevez ki az Alaphoz. Az Alap könyvvizsgálója: Bárány Terézia A könyvvizsgáló székhelye: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10/C Engedélyszáma: A könyvvizsgáló feladatai: (1) az Alap éves pénzügyi beszámolójának auditálása; (2) annak figyelemmel kísérése és ellenôrzése, hogy az Alapkezelô az Alapot a törvényeknek megfelelôen kezeli; (3) a Törvényben meghatározott esetekben a Felügyelet tájékoztatása a fenti ellenôrzés eredményeirôl.

15 A kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége 6.1. A kibocsátásban érintett jogi és természetes személyek érdekeltsége A kibocsátásban érintett jogi személyek az Alapkezelô, a Forgalmazó és a Letétkezelô. Az Alapkezelô és Forgalmazó abban érdekelt, hogy ügyfeleinek a hazai piacon kiemelkedô színvonalú befektetési terméket nyújtson tisztes üzleti eredmény elérése mellett. A Letétkezelô abban érdekelt, hogy biztosítsa a Törvényben meghatározott feladatainak ellátását, elsôsorban a pontos eszközértékelést. A kibocsátásban érdekelt természetes személyek az Alapkezelô vezetô tisztségviselôi és munkavállalói, valamint a Forgalmazó befektetési szolgáltatási területének irányításával, felügyeletével megbízott vezetô tisztségviselôi és a forgalmazásban részt vevô munkavállalói. A vezetô tisztségviselôk abban érdekeltek, hogy a tôlük elvárható gondossággal biztosítsák a megfelelô befektetési termékkínálatot, a befektetôk minél jobb kiszolgálását, a tisztes üzleti eredmény elérését, az alájuk tartozó szervezet megfelelô mûködését, a befektetôk kiszolgálásának személyi és tárgyi feltételrendszerét. A munkavállalók érdekeltsége abban jelenik meg, hogy ügyfeleiket magas színvonalon, az adott ügyfél biztonsági igényének megfelelô termékkel gyorsan és pontosan kiszolgálják Összeférhetetlenség A Törvény a szerint az érintett természetes személyek összeférhetetlenségére az alábbi rendelkezés vonatkozik: 242. (1) A befektetési alapkezelô vezetô tisztségviselôje, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevô alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedô alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a) a letétkezelônek; b) a befektetési döntések végrehajtásában közremûködô szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, az ingatlanértékelônek, ingatlanforgalmazónak, másik befektetési alapkezelônek, valamint c) a befektetési alapkezelô ügyfelének. (2) Az a személy, aki esetében az elôzôekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. Jelen Tájékoztató készítôinek legjobb tudása szerint a Tájékoztató készítésének idôpontjában az érdekelt személyek vonatkozásában összeférhetetlenség nem állt fenn Érdekütközés Érdekütközés elkerülésére vonatkozó szabályok: az Alapkezelô az Alap mûködtetése során a befektetô érdekében a jogszabályoknak, mûködési szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelôen köteles eljárni, a befektetési alapkezelô az egyenlô elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetôk tekintetében, a befektetési alapkezelô egymástól elkülönítetten több befektetési alapot is létrehozhat és kezelhet. A befektetési alapkezelô a befektetési alapok és az ügyfelek vagyonát a saját és az Alapkezelô egyéb ügyfelei vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A befektetési alapkezelô által kezelt portfolióban lévô eszközök nem képezik az Alapkezelô tulajdonát, a befektetési alapkezelô az általa kezelt vagyonról befektetési alaponként és ügyfelenként elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. 7. megtekinthetô dokumentumok, a Tájékoztató érvényessége Jelen Tájékoztató érvényességi ideje alatt a befektetôk által megtekinthetô dokumentumok az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, éves és féléves jelentései, rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében közzétett hirdetményei. Felhívjuk a befektetôk figyelmét arra, hogy a Törvény 31. (1) bekezdése szerint a Tájékoztató a közzétételtôl számított 12 hónapig érvényes. Az érvényességi idô leteltét követôen elôfordulhat, hogy a Tájékoztatóban szereplô adatok megváltoznak. 8. joghatóság, háttérszabályok A jelen Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövô bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Minden, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövô jogviszony, így különösen a befektetési jegyek jegyzését szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzôdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, a Törvény, a Rendelet, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A befektetésekre a mindenkor hatályos adózási törvények az irányadóak. Lehetséges, hogy az Alap által megvásárlásra kerülô külföldi befektetési eszközök kibocsátóira vonatkozó adózási szabályok a kibocsátás országában az Alap mûködése során megváltoznak. Az Alap által vásárolt befektetési eszközök kibocsátóinak adózására a mindenkor hatályos, a kibocsátóra vonatkozó hazai jogszabályok az irányadók. 9. jogviták rendezése Minden, a befektetési jegyek jegyzésével és annak alapján létrejövô jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzôdésekkel kapcsolatban felmerülô vitás kérdéseket a szereplôk, így különösen a Befektetôk, az Alapkezelô és a Letétkezelô egyeztetéses

16 28 29 eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetési eljárás nem jár sikerrel, úgy a felek a peres eljárás lefolytatására a per tárgyára, illetôleg annak értékére tekintettel a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fôvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Budapest, április 24. felelôsségvállaló nyilatkozat Alulírottak a K&H Befektetési Alapkezelô Zrt. mint alapkezelô (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) és a K&H Bank Nyrt. mint forgalmazó (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) jelen Felelôsségvállaló nyilatkozattal kijelentik, hogy a tôkepiacról szóló évi CXX. számú törvény 29. alapján a befektetési jegy tulajdonosának a tájékoztató félrevezetô tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért mint a kibocsátó törvényes képviselôje és mint befektetési szolgáltatási engedéllyel rendelkezô hitelintézet, valamint forgalmazó és mint a befektetési jegy szabályozott piacra történô bevezetésében közremûködô befektetési szolgáltató egyetemlegesen felelnek. Kijelentik, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelô adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a befektetési jegyek és a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentôséggel bírnak. Budapest, április 24.

17 30 1. s z á m ú m e l l é k l e t 1. s z á m ú m e l l é k l e t 31 a K&H Bank Rt. Befektetési és kiegészítô befektetési szolgáltatási tevékenységi engedéllyel rendelkezô bankfiókjai április Ajka 8400 Szabadság tér Baja 6500 Szentháromság tér Baja 6500 Vörösmarty u Balatonfüred 8230 Kossuth utca Barcs 7570 Bajcsy-Zsilinszky u Békéscsaba 5600 Andrássy út Békéscsaba 5600 Szent István tér Berettyóújfalu 4100 Dózsa Gy. u Bonyhád 7150 Szabadság tér Budaörs 2040 Liget utca Budapest 1042 Árpád u Budapest 1062 Teréz krt. 55. (Nyugati pu.) Budapest 1075 Károly krt Budapest 1087 Baross tér 11/B. (Keleti pu.) Budapest 1102 Liget tér Budapest 1114 Bartók Béla út Budapest 1013 Krisztina krt. 37/a (Déli pu.) Budapest 1191 Fô út Budapest 1211 Kossuth Lajos u Budapest 1067 Teréz krt Budapest 1028 Hidegkúti út Budapest 1117 Móricz Zs. körtér Budapest 1024 Margit krt. 5/a Budapest 1119 Fehérvári út Budapest 1211 II. Rákóczi F. út (Csepel Plaza) Budapest 1133 Pozsonyi út Budapest 1149 Róna u Budapest 1036 Bécsi út Budapest 1124 Csörsz u. 43 (MOM Park, Gesztenyés torony) Budapest 1039 Szentendrei út Budapest 1094 Ferenc krt Budapest 1042 Árpád u Budapest 1203 Kossuth L. u. 37/B Budapest 1135 Béke út 9. fszt Budapest 1163 Veres P. u Budapest 1173 Ferihegyi út Budapest 1221 Kossuth u Budapest 1098 Üllôi út Budapest 1055 Kossuth L. tér Budapest 1051 Október 6. utca Budapest 1148 Örs vezér tere Budapest 1024 Margit krt Budapest 1051 Vigadó tér Budapest 1033 Flórián tér Budapest 1061 Andrássy út Budapest 1056 Váci utca Budapest 1051 Arany J. u Budapest 1146 Ajtósi D. sor Cegléd 2700 Szabadság tér Celldömölk 9500 dr. Géfin L. tér Csongrád 6640 Hunyadi tér Csorna 9300Soproni út Debrecen 4026 Kálvin tér Debrecen 4024 Piac utca Dombóvár 7200 Szabadság út Dunaföldvár 7020 Béke tér Dunakeszi 2120 Fô út Dunaújváros 2400 Vasmû út Eger 3300 Széchenyi út Eger 3300 Barkóczy u Encs 3860 Petôfi u Érd 2030 Budai út Esztergom 2500 Rákóczi tér Fehérgyarmat 4900 Móricz Zs. u Fonyód 8640 Ady E. utca Gödöllô 2100 Szabadság tér Gyöngyös 3200 Bugát Pál tér Gyula 5700 Megyeház utca Gyôr 9022 Rákóczi u Gyôr 9021 Szent István u Gyôr 9021 Szent István u Hajdúböszörmény 4220 Petôfi S. u Hajdúszoboszló 4200 Szilfákalja Hatvan 3000Grassalkovich út Hévíz 8380 Rákóczi út Hódmezôvásárhely 6800 Kossuth tér Jászberény 5100 Szabadság tér Kalocsa 6300 Szent István k. út Kaposvár 7400 Széchenyi tér Kapuvár 9330 Fô tér Karcag 5300 Kossuth tér Kazincbarcika 3700 Egressy B. u. 46/A Kecskemét 6000 Dobó krt Kecskemét 6000 Nagykôrösi u.9/a Keszthely 8360 Fô tér Kiskunfélegyháza 6100 Petôfi tér Kiskunhalas 6400 Bokányi D. utca Kiskôrös 6200 Petôfi tér Kisvárda 4600 Somogyi R. út Komárom 2900 Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház) Komló 7300 Városház tér Körmend 9900 Szabadság tér Kôszeg 9730 Fô tér Letenye 8868 Szabadság tér Makó 6900 Széchenyi tér Marcali 8700 Rákóczi út Mátészalka 4700 Kálvin tér Mezôkovácsháza 5800 Árpád út Mezôkövesd 3400 Mátyás k. út Miskolc 3530 Széchenyi utca Miskolc 3530 Széchenyi utca Mohács 7700 Szabadság út Mór 8060 Bajcsy-Zsilinszky u Mosonmagyaróvár 9200 Fô u Nagyatád 7500 Bajcsy-Zs. u. 1/a Nagykanizsa 8800 Fô u Nagykôrös 2457 Deák tér Nyírbátor 4300 Zrínyi Ilona út Nyíregyháza 4400 Luther u Orosháza 5900 Rákóczi u Oroszlány 2840 Rákóczi út Ózd as út Paks 7030 Dózsa György út Pápa 8500 Kossuth L. u Pásztó 3060 Kölcsey F. u Pécs 7621 Széchenyi tér Pécs 7626 Búza tér 6/a Püspökladány 4150 Kossuth utca Salgótarján 3100 Fô tér Sárbogárd 7000 Ady E. u Sárospatak 3950 Hild tér Sárvár 9600 Batthyány utca Sátoraljaújhely 3980 Petôfi utca Siklós 7800 Felszabadulás utca Siófok 8600 Kele utca Sopron 9400 Várkerület Sopron 9400 Petôfi tér Szarvas 5540 Szabadság u Szeged 6720 Klauzál tér Szeged 6720 Széchenyi tér Szeged 6724 Kossuth L. sugárút Szeghalom 5520 Szabadság tér Székesfehérvár 8000 Ady Endre u Székesfehérvár 8000 Dózsa Gy. út Székesfehérvár 8000 Liszt F. u Szekszárd 7100 Széchenyi u Szentendre 2000 Fô tér Szentes 6600 Kossuth L. u. 17/a Szerencs 3900 Kossuth tér Szigetszentmiklós 2430 Ifjúság u Szigetvár 7900 Széchenyi utca Szolnok 5000 Szapáry utca Szombathely 9700 Kôszegi utca Tab 8660 Kossuth Lajos utca Tamási 7090Szabadság u Tapolca 8300 Fô tér Tata 2890 Ady E. u. 3. (Fényes Áruház) Tatabánya 2800 Szent Borbála tér Tiszaújváros 3580 Szent I. u. 4/b Törökszentmiklós 5200 Kossuth L. u Vác 2600 Köztársaság útja Vác 2600 Szt. István tér Várpalota 8100 Szent István út Vásárosnamény 4800 Orbán B. u Veszprém 8200 Kossuth utca Veszprém 8200 Cserhát ltp Zalaegerszeg 8900 Dísz tér 2/a Zalaszentgrót 8790 Dózsa Gy. út

18 32 2. s z á m ú m e l l é k l e t 3. s z á m ú m e l l é k l e t 33 a tájékoztatóban található hivatkozások jegyzéke a rendelet egyes elôírásainak értelmezése hivatkozások tartalma Hozamígéret kifizetésének pontos szabályozása fejezet/pont tájékoztató oldalszám 12. kezelési szabályzat fejezet/pont oldalszám Jelen Tájékoztató a Bizottság 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) alapján készült, amely a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történô beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történô végrehajtásáról szól. A befektetési alapokra vonatkozó európai és magyarországi jogi szabályozás eltérése miatt a Rendelet alább felsorolt pontjai az Alap vonatkozásában nem, vagy csak bizonyos részelemeiben értelmezhetôk. A befektetési jegyek másodlagos forgalmazásának szabályai A befektetési politika részletes bemutatása A Hozamígéret pontos feltételei Az Alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközérték kiszámításának szabályai 4.5., , , , , , I. számú melléklet 3. Kiemelt pénzügyi információk 6. Üzleti tevékenység áttekintése 9. Az üzleti tevékenység és a pénzügyi helyzet áttekintése 10. Tôkeforrások 11. Kutatás és fejlesztés, szabadalmak és licenciák 12. Trendek 16. Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat 17. Alkalmazottak 18. Fô részvényesek 19. Kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek 20. A kibocsátó eszközeire, forrásaira és pénzügyi helyzetére és eredményére vonatkozó pénzügyi információk 21. Kiegészítô információk 22. Lényeges szerzôdések 23. Harmadik féltôl származó információ, szakértôi nyilatkozat és érdekeltségi nyilatkozat 25. Részesedések bemutatása XV. számú melléklet 7. Kölcsönös kötelezettségek 8. Pénzügyi információk

19 34

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett. elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

MKB BRIC Tőkevédett. elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H fix plusz futball származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H fix plusz futball származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H fix plusz futball származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő VÉGLEGES FELTÉTELEK Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (2016.01.04. NAPJÁTÓL: TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP) MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

tájékoztatás az Egyesülés háttere és indokai

tájékoztatás az Egyesülés háttere és indokai tájékoztatás a K&H növekedés plusz nyíltvégű alap, mint Beolvadó alap és a K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap, mint Átvevő alap Egyesüléséről, valamint a Beolvadó alap befektetési jegyei folyamatos

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Kezelési

Részletesebben

MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval és kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben