ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ DARAB FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS"

Átírás

1 ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DARAB FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS RÉSZVÉNYEI KÖZÉ TÖRTÉNİ BEVEZETÉSÉHEZ FIGYELEMFELHÍVÁS A KIBOCSÁTÓ FELHÍVJA A BEFEKTETİK FIGYELMÉT, HOGY A JELEN ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ JÓVÁHGYÁSA ESETÉN A RÉSZVÉNYEKNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDÉRE, MINT SZABÁLYOZOTT PIACRA TÖRTÉNİ BEVEZETÉSE SORÁN KIBOCSÁTÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓT NEM VESZ IGÉNYBE, ENNEK ALAPJÁN A RÉSZVÉNYEK BEVEZETÉSÉNEK KOCKÁZATA A SZOKÁSOSTÓL ELTÉR, ÉS A KIBOCSÁTÓ KIZÁRÓLAGOS FELELİSSÉGGEL TARTOZIK A JELEN ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁÉRT OKTÓBER 14. 1

2 Tartalom 1. Általános információk Általános információk a tızsdei bevezetésrıl Társasági jogi alapinformációk A Társaság tevékenysége Kiemelt pénzügyi információk és összefoglaló Általános információk a Társaság Részvényeirıl A Részvényekre, vagy az ingatlanokba, ingatlannal rendelkezı gazdasági társaságokba történı befektetésre, illetve a Társaságra jellemzı kockázati tényezık További befektetıi tájékoztatás Kockázati tényezık A Társaságra vagy az ingatlanokba történı befektetésekre és az ingatlan üzemeltetésre jellemzı kockázati tényezık Politikai és gazdasági helyzetbıl adódó kockázati tényezık A Részvényekre jellemzı kockázati tényezık FELELİS SZEMÉLYEK ÉS A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA Felelıs személyek Felelısségvállalási nyilatkozat A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója TİZSDEI BEVEZETÉS ÉS MÁSODPIACI KERESKEDÉS A Társaság Budapesti Értéktızsdére bevezetni szándékozott részvénysorozata Tızsdei bevezetés szándéka A TÁRSASÁG BEMUTATÁS Társasági jogi alapinformációk A Társaság története A Társaság jövıképe, stratégiája és célja Befektetések és beruházások A TÁRSASÁG Fİ PIACAINAK ÉS VERSENYTÁRSAINAK BEMUTATÁSA SZABÁLYOZÁS

3 7.1. Tevékenységhez szükséges engedélyek A Felügyeleti szervek TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI ELEMZÉSE ÉS VAGYONI HELYZETE Befektetett eszközök, bérelt vagyontárgyak és jelentısebb terhek Forgóeszközök és aktív elhatárolások Saját tıke Tıkeszerkezet Kötelezettségek és passzív elhatárolások Eredménykimutatás Cash Flow kimutatás OSZTALÉK POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA TRENDEK NYERESÉG ELİREJELZÉS VEZETİK, FELÜGYELİ SZERVEK TAGJAI, ALKALMAZOTTAK A Társaság Igazgatósága Felügyelı Bizottság Audit Bizottság Operatív irányítás Az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak összeférhetetlensége Az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és az Audit Bizottság tagjai ellen indított peres eljárások Javadalmazás és juttatások Vállalatirányítás Alkalmazottak RÉSZVÉNYESEK Tulajdonosi struktúra

4 15.2. Dolgozói részvény, vezetı állású munkavállalók részesedése KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK BÍRÓSÁGI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK AZ ALAPSZABÁLY ISMERTETÉSE A Társaság alaptıkéje A Társaság közgyőlése Az alaptıke befizetése és leszállítása Az alaptıke felemelése LÉNYEGES SZERZİDÉSEK A Társaság szokásos üzletmenet során kötött lényeges szerzıdései A szokásos üzletmenet során kötött szerzıdéseken kívüli lényeges szerzıdések ADÓZÁS Adózási szabályok Adóhatósági vizsgálatok Az egyes adónemek a Társaság gyakorlatában A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC A Tıkepiaci törvény A tájékoztatóra vonatkozó szabályozás A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Budapesti Értéktızsde PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK Harmadik személytıl származó információk A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok További kiegészítı információk Megtekinthetı dokumentumok

5 1. Általános információk I. ÖSSZEFOGLALÓ Az alábbi Összefoglaló teljes egészében a Tájékoztató fejezeteiben szereplı információkon alapul és ezen fejezetekkel, illetve a Tájékoztató mellékleteiben bemutatott pénzügyi beszámolókkal együtt értelmezendı. A Részvényekbe befektetni szándékozók számára elengedhetetlen a jelen Tájékoztató egészének alapos áttanulmányozása és mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a befektetıknek jelen tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és elınyeit maguknak kell mérlegelniük, ezért kérjük, fordítsanak külön figyelmet a "Kockázati tényezık" címő fejezetben foglaltakra Általános információk a tızsdei bevezetésrıl A Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (rövid cégneve: Finext Nyrt. székhelye: 1082 Budapest, Futó utca , VI. em.; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: ) mint kibocsátó (a továbbiakban a "Társaság vagy a "Kibocsátó"), július 28-i közgyőlésének 4/2009.(07.28.) sz. határozata alapján kezdeményezni szándékozik a Társaság által kibocsátott teljes "A" sorozatú törzsrészvény sorozat, azaz db forint névértékő, névre szóló, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı, dematerializált formában elıállított törzsrészvény (a továbbiakban együtt a "Részvények") bevezetését a Budapesti Értéktızsde "B" kategóriás részvényei közé (a továbbiakban a "Tızsdei Bevezetés"). A Tızsdei Bevezetés tervezett idıpontja: november 16. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban a "PSZÁF") a Tızsdei Bevezetésre vonatkozó tájékoztató közzétételének jóváhagyásra során a Tájékoztatóban szereplı adatok és információk valódiságát nem vizsgálta, és azokért nem vállal felelısséget. A Tızsdei Bevezetés során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplı, a Társaságra vagy a Tızsdei Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplı adatok a Társaságtól származó cégszerően aláírt, írásbeli megerısítés nélkül nem tekinthetık hitelesnek. A befektetni szándékozóknak tekintetbe kell venniük a következı, a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat érintı körülményeket: (1) a Társaság év folyamán alakult, ezért még nem rendelkezik egy teljes pénzügyi évet lezáró, a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban az "Sztv.") szerint készített és könyvvizsgáló által ellenırzött éves pénzügyi beszámolóval, és jelen Tájékoztatóban bemutatott pénzügyi adatok a Társaság alakulása óta eltelt köztes idıszak tekintetében az Sztv. elıírásainak megfelelıen augusztus 18-i fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által ellenırzött pénzügyi beszámolón alapulnak, továbbá (2) a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be, ezért a Tájékoztató közzététele és a Részvényekkel való tızsdei kereskedés megkezdése közötti idıszak alatt esetlegesen bekövetkezı, a Társaság mőködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a "Tpt.") 32. -ában szereplı rendelkezéseknek megfelelıen kezdeményezni fogja a Tájékoztató kiegészítését, és azt a Tájékoztatóval megegyezı módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A RÉSZVÉNYEK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLMOKBAN A MÓDOSÍTOTT ÉVI ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNY (SECURITIES ACT) HATÁLYOS RENDELKEZÉSEI SZERINT NEM SZEREPELTEK, ÉS NEM FOGNAK SZEREPELNI A JEGYZETT ÉS NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÖTT, ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT 5

6 ÁLLOMOKBAN NEM KERÜLNEK SEM KÖZVETVE, SEM KÖZVETLENÜL FELAJÁNLÁSRA, ÉRTÉKESÍTÉSRE, ÁTRUHÁZÁSRA, VAGY TOVÁBBÍTÁSRA, KIVÉVE OLYAN ÜGYLETEKET, AMELYEKHEZ A RÉSZVÉNYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE AZ AMERIKAI ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN NEM SZÜKSÉGES. A Társaság jelen tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni Részvényeit az Európai Unió más tagállama, továbbá Ausztrália, Kanada vagy Japán egyetlen tızsdéjére sem, és ezen országokban nem kívánja részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni A Részvény A Társaság alapításkor "A" sorozatú, egyenként Ft azaz, egymillió forint névértékő, dematerializált formában elıállított, névre szóló, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı törzsrészvényeket bocsátott ki, mely részvények névértékét a Társaság július 28-án megtartott közgyőlése 3/2009.(07.28) számú határozatával Ft, azaz egyezer forint összegre módosította, és az ezzel kapcsolatos cégadat változásokat a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság augusztus 28-án kelt, /12 számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. A Részvények ISIN azonosítója: HU A Részvények elıállítása A zártkörően mőködı részvénytársasági formában létrehozott Társaság alapítása során, július 8. napján a részvényesek által aláírt alapszabálya alapján a Részvények dematerializált részvényként lettek elıállítva. A dematerializált értékpapírok keletkeztetésére a Tpt-ben és a Központi Elszámolóház és Értékár (Budapest) Zrt. (1075. Budapest, Asbóth utca 9-11.) (a "KELER) Általános Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések alapján került sor. A Társaság a részvénysorozatról egy példányban értékpapírnak nem minısülı - okiratot állított ki, az okiratot a Társaság a KELER-ben, mint központi értéktárban helyezte el, és egyidejőleg megbízta a KELER-t a dematerializált Részvények Tpt. szabályai szerinti elıállításával. A Részvények a Tpt. szabályai szerint a jelenlegi részvényesek értékpapír-számláin jóváírásra kerültek Részvényekhez kapcsolódó jogok Osztalékjogok A Részvény tulajdonosoknak joga van a teljes Részvény sorozatra, a közgyőlés által megállapított és felosztani rendelt osztaléknak a Részvényeire jutó arányos részére. A Részvények az egyes pénzügyi évek (mely megegyezik a naptári évvel) után fizetendı osztalékra jogosítják fel a részvényeseket. A Társaság mőködése során osztalék kifizetésére még nem került sor Szavazati jogok A Társaság alaptıkéje db, azaz ötszázezer darab, Ft, azaz egyezer forint névértékő, névre szóló, "A" sorozatú, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı, dematerializált formában elıállított törzsrészvénybıl áll. Minden egyes "A" sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvényeseket a Társaság közgyőlésén. 6

7 A Kibocsátó Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (rövid cégneve: Finext Nyrt. székhelye: 1082 Budapest, Futó utca , VI. em.; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: ) Tızsdei bevezetés elhatározása A Társaság július 28. napján megtartott közgyőlése 2/2009. (07.28.) számú határozatával elhatározta a Társaság nyilvános mőködésővé alakulását és 4/2009. (07.28.) számú határozatával elhatározta a Társaság darab egyenként Ft, azaz egyezer forint névértékő, névre szóló, "A" sorozatú, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı, dematerializált formában elıállított törzsrészvényének bevezetését a Budapesti Értéktızsdére a "B" kategóriás részvények közé A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok A Tpt. 21. (1) bekezdése értelmében ha a Tpt. másként nem rendelkezik, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott piacra történı bevezetése esetén a kibocsátó, az ajánlattevı, illetıleg az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy kibocsátási tájékoztatót és a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történı végrehajtásáról szóló 809/2004/EK Rendelet (a továbbiakban a "Rendelet") 31. cikkében meghatározott hirdetményt köteles közzétenni. A jelen magyar nyelvő Tájékoztató a magyar jog és különösen a Tpt. és a Rendelet értelmében a befektetık (a továbbiakban a "Befektetık") számára nyújt a Társaság gazdálkodási, üzleti és pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat. Ezzel kapcsolatban a Tpt. 29. (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelısségvállalásának. A Tpt. 29. (3) bekezdése értelmében a felelısség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is kivéve, ha az összefoglaló félrevezetı, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelı információt tartalmaz. A Tpt. 30. értelmében a Tpt. 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a hirdetmény közzétételétıl számított öt évig terheli a Tpt ban meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A fentiekre hivatkozással, Tpt. 29. (2) bekezdésében írtaknak megfelelıen, a Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (rövid cégneve: Finext Nyrt. székhelye: 1082 Budapest, Futó utca , VI. em.; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: ), mint Kibocsátó kijelenti, hogy a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Részvény, 7

8 valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, és a Kibocsátó ennek megfelelıen a jelen Tájékoztatóban foglaltakért felelısséget vállal. A KIBOCSÁTÓ FELHÍVJA A BEFEKTETİK FIGYELMÉT, HOGY A JELEN ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ JÓVÁHAGYÁSA ESETÉN A RÉSZVÉNYEKNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDÉRE, MINT SZABÁLYOZOTT PIACRA TÖRTÉNİ BEVEZETÉSE SORÁN A KIBOCSÁTÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓT NEM VESZ IGÉNYBE, ENNEK ALAPJÁN A RÉSZVÉNYEK BEVEZETÉSÉNEK KOCKÁZATA A SZOKÁSOSTÓL ELTÉR, ÉS A KIBOCSÁTÓ KIZÁRÓLAGOS FELELİSSÉGGEL TARTOZIK A JELEN ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁÉRT Társasági jogi alapinformációk Cégnév: Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Rövid cégnév: Finext Nyrt. Társasági forma: nyilvánosan mőködı részvénytársaság Székhely: 1082 Budapest, Futó u , VI. em. Adószám: Közösségi adószám: HU Gazdasági tevékenység végzésének kezdete: július 8. Székhely és bejegyzés országa: Magyarország Telefonszám: Fax: Irányadó jog: magyar A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a Társaság cégjegyzékszáma: A Társaságot (még zárkörő formában mőködı részvénytársaságként), a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be július 22-én Cg cégjegyzékszám alatt a cégnyilvántartásba. A Társaság nyilvános mőködési formáját a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság július 28-i hatállyal jegyezte be, augusztus 28-án kelt határozatával. A Társaság alaptıkéje: A Társaság alaptıkéje Ft, azaz ötszázmillió forint, amely teljes egészében készpénzbıl áll. A Társaság mőködésének idıtartama: A Társaság határozatlan idıtartamra alakult. A Társaság üzleti éve: A Társaság elsı üzleti éve július 8-án kezdıdött és december 31-én zárul, a további üzleti évek minden naptári év január 1-én kezdıdnek és december 31-én zárulnak, tehát megegyeznek a naptári évvel. A Társaság története: A Társaságot Dr. Futó Péter (anyja neve: Weltner Olga, lakcíme: 1026 Budapest, Bimbó út 139.) és Futó Gábor (anyja neve: Szántó Zsuzsanna, lakcíme: 1026 Budapest, 8

9 Bimbó út 139.) alapították július 8-án Ft, azaz ötszázmillió forint összegő alaptıkével, vagyonkezelési tevékenység folytatása céljából. Az alapítás óta eltelt idıben a Társaság alaptıkéjét és fı üzleti tevékenységét, pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetét érintı jelentıs változás nem következett be. A Társaság jövıképe, stratégiája és célja: A Társaság célja saját és külsı (elsısorban banki vagy tulajdonosi) források felhasználásával különbözı profilú, de hosszú távon jövedelmezı üzleti tevékenységet folytató, elsısorban hazai vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaságokban fennálló - fıként többségi - részesedés megszerzése, és ezen társaságok holding tevékenység keretében történı mőködtetése és irányítása, másodsorban pedig különbözı passzív értékpapírokba és ingatlanokba történı befektetés. A Társaság konzervatív befektetési politikát folytatva törekszik arra, hogy hazai vagy külföldi társaságokba, értékpapírokba és ingatlanokba történı befektetés útján olyan magas jövedelmezıségő befektetési portfoliót alakítson ki, melynek mőködtetése és üzemeltetése közép és hosszú távon, kiszámítható módon biztosítja a befektetett források megtérülést és legalább az adott üzleti szektorban általában elvárt profitot. A mőködés során keletkezett eredményt a Társaság a hatályos üzleti tervében meghatározott céloknak megfelelıen részben vagy egészben újra befekteti vagy - az irányadó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen osztalékként a Részvényeseknek kifizeti, azonban a Társaság nem garantálja, hogy megfelelı eredmény elérése esetén osztalékfizetésre tényleges sor fog kerülni. A Társaság stratégiája és jövıképe abban rejlik, hogy az alapító Részvényesek elmúlt évek hazai és külföldi társasági- és ingatlanbefektetési szellemi tapasztalatait kívánják hasznosítani a befektetési piac megfelelı lehetıségeinek felkutatásában. A Társaság könyvvizsgálója jelen dokumentum készítésének idıpontjában: A Társaság könyvvizsgálója: Szekeres Valéria (lakcím: 1141 Budapest, Örs vezér út 11., anyja neve: Bodócs Julianna, kamarai nyilvántartási szám: ). A jogviszony kezdete: július 8. A jogviszony vége május 31. A Társaság tızsdei bevezetésre vonatkozó információ: A Társaság július 28. napján megtartott közgyőlésének 4/2009(07.28) számú határozata, amely alapján a Társaság Részvényeinek Budapesti Értéktızsdére történı bevezetésének kérelmezése elhatározásra került. A Tızsdei Bevezetés tervezett idıpontja: november 16. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvénysorozatának ISIN azonosítója: "A" sorozatú törzsrészvények: HU A Részvények elıállítása: A Részvények a Társaság alapításkori (2009. július 8-án kelt) Alapszabályában foglaltak szerint dematerializált formában lettek elıállítva. A Részvényesek és tulajdoni részesedésük: A Társaság részvényeseinek hatályos adatait a Gt ában rögzítetteknek megfelelıen a Társaság Igazgatósága által vezetett részvénykönyv tartalmazza, melynek jelen Tájékoztató keltének napján hatályos adatai értelmében a Társaság részvényesei: (1) Dr. Futó Péter (anyja neve: Weltner Olga, lakcíme: 1026 Budapest, Bimbó út 139.). Részvényeinek száma: db, azaz háromszázezer darab egyenként Ft, azaz 9

10 egyezer forint névértékő, névre szóló, "A" sorozatú, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı, dematerializált formában elıállított törzsrészvény. (2) Futó Gábor (anyja neve: Szántó Zsuzsanna, lakcíme: 1026 Budapest, Bimbó út 139.) Részvényeinek száma: db, azaz kettıszázezer darab egyenként Ft, azaz egyezer forint névértékő, névre szóló, "A" sorozatú, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı, dematerializált formában elıállított törzsrészvény. A Részvényesek mindegyike Részvényei után azonos szavazati és tagsági jogokkal rendelkezik A Társaság tevékenysége A Társaság elsısorban különbözı profilú, de hosszú távon jövedelmezı üzleti tevékenységet folytató hazai vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaságokban fennálló - fıként többségi - részesedés megszerzése, másodsorban pedig ingatlanokba és passzív értékpapírokba történı befektetés és ezen befektetések kezelése céljából jött létre. Jelen Tájékoztató készítése idıpontjában a Társaság az alábbi részesedésekkel rendelkezik: (i) (ii) a FINEXT STARTUP Kockázati Tıkealap-kezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Futó u , VI. em., Cg ) jegyzett tıkéjének 80%- át képviselı, 80 db, egyenként Ft, azaz ötvenezer forint névértékő, névre szóló, "A" sorozatú, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı, dematerializált formában elıállított törzsrészvény, és FUTUREAL REAL ESTATE HOLDING LIMITED (ciprusi jog szerint alapított részvénytársaság, amelynek székhelye: CY-1082 Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi 16, Eagle House 10. emelet, Ciprusi Köztársaság; ciprusi nyilvántartási száma: HE ) jegyzett tıkéjének 0,002%-át megtestesítı, 2 db, egyenként 1 EUR, az egy euró névértékő, névre szóló, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı törzsrészvény A Társaságnak jelen Tájékoztató készítése idıpontjában az említett befektetéseken kívül nincs további befektetése és az Igazgatóság nem vállalt kötelezettséget jövıbeli befektetésekre vonatkozóan. Korábban a Társaság tulajdonát képezte a Futureal Zéta Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság (egy a magyar jog alapján megalapított és mőködı társaság, melynek székhelye: 1082 Budapest, Futó utca VI. emelet; cégnyilvántartási száma: Cg: ) törzstıkéjének 20%-át megtestesítı, Ft névértékő üzletrész, mely üzletrészt a Társaság nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatás jogcímén átruházta a Futureal Real Estate Holding Limited-re, a közöttük október 2-án megkötött szerzıdés alapján. A Társaság nem kíván a befektetési vállalkozásokról, az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végzett tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény ("Bszt.") 5. (1) bekezdés, d) pontja szerinti portfóliókezelési tevékenységet folytatni Kiemelt pénzügyi információk és összefoglaló A Társaság év folyamán alakult, ezért még nem rendelkezik egy teljes pénzügyi évet lezáró, az Sztv. szerint készített és könyvvizsgáló által ellenırzött éves pénzügyi beszámolóval, és jelen Tájékoztatóban bemutatott pénzügyi adatok a Társaság alakulása óta eltelt köztes idıszak tekintetében az Sztv. elıírásainak megfelelıen augusztus 31-i forduló nappal elkészített, könyvvizsgáló által ellenırzött pénzügyi beszámolón alapulnak. A Társaság az elıbbiekre tekintettel korábbi pénzügyi évek azonos idıszakára vonatkozó összehasonlító adatokat jelen Tájékoztatóban nem tud közzé tenni. 10

11 A Társaság eredmény kimutatásának fı sorai: Üzemi tevékenység eredménye: Ft Pénzügyi mőveletek eredménye: Ft Szokásos vállalkozási eredmény: Ft Adózás elıtti eredmény: Ft Adózott eredmény: Ft Mérleg szerinti eredmény: Ft A Társaság mérlegének fı sorai: Befektetett pénzügyi eszközök: Ft Forgóeszközök: Ft Pénzeszközök: Ft Aktív idıbeli elhatárolások: Ft Saját tıke: Ft Kötelezettségek: Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: Ft Passzív idıbeli elhatárolások: Ft Mérleg fıösszeg: Ft 1.5. Általános információk a Társaság Részvényeirıl A Társaság alaptıkéje db, azaz ötszázezer darab, dematerializált formában elıállított, Ft, azaz egyezer forint névértékő, névre szóló "A" sorozatú, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı törzsrészvénybıl áll A Részvényekre, illetve a Társaságra jellemzı kockázati tényezık A magyar részvénypiac kis méreténél és nyitottságánál fogva jelentıs mértékben reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására erıteljesen hatnak a nemzetközi tıke- és pénzpiaci mozgások. Nem garantálható, hogy a Részvények a Budapesti Értéktızsdére bevezetésre kerülnek. A Részvények árfolyamát a tızsdén a piaci kereslet és kínálat változása mozgatja, az árfolyam ezért elıre nem jelezhetı irányban és mértékben változhat. Amennyiben a Részvények bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktızsdére, nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a másodpiacon a Részvényeknek kialakul egy likvid piaca. Nincs biztosíték azt illetıen, hogy a jövıben bármely évben osztalékfizetésre kerül sor. 11

12 A PSZÁF a Társaság üzletmenetét jelentısen befolyásoló hírek nyilvánosságra hozatala, vagy a vonatkozó szabályok által elıírt kötelességek elmulasztása esetén felfüggesztheti a Részvények kereskedését. Nincs biztosíték arra, hogy a magánszemélyek tızsdei árfolyamnyereség adóztatása a jövıben nem változik. Nincs biztosíték arra nézve, hogy a jövıben egy meghatározó tulajdonos nem vezeti ki a Részvényeket a Budapesti Értéktızsdérıl. A Társaság év folyamán alakult, ezért még nem rendelkezik egy teljes pénzügyi évet lezáró, az Sztv. szerint készített és könyvvizsgáló által ellenırzött éves pénzügyi beszámolóval, és jelen Tájékoztatóban bemutatott pénzügyi adatok a Társaság alakulása óta eltelt köztes idıszakra tekintetében az Sztv. elıírásainak megfelelıen augusztus 31-i forduló nappal elkészített, könyvvizsgáló által ellenırzött pénzügyi beszámolón alapulnak A Társaság rövid üzleti múlttal rendelkezik, július 8-án alakult, így nem tudja garantálni, hogy jelenlegi tevékenysége jövedelmezı lesz. A Társaság üzleti tevékenysége során az alapító részvényesek bármelyike (azaz Dr. Futó Péter és Futó Gábor) közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló vállalkozások üzleti érdekeit semmiképpen nem kívánja sérteni További befektetıi tájékoztatás A Tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a Befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A Tájékoztatóban közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemezésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak kell lennie. A Tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely lényeges ahhoz, hogy a Befektetı megalapozottan megítélhesse a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetét, annak várható, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogok alakulását. A KIBOCSÁTÓ TPT. 27. (1) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELİEN FELHÍVJA A BEFEKTETİK FIGYELMÉT ARRA, HOGY A) AZ ÖSSZEFOGLALÓ A TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETİ RÉSZRE, B) A BEFEKTETÉSI DÖNTÉST A TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZÉNEK ISMERETÉBEN LEHET MEGHOZNI, C) HA A TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALT INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KERESETINDÍTÁSRA KERÜL SOR, ELİFORDULHAT, HOGY A TAGÁLLAMOK NEMZETI JOGSZABÁLYAI ALAPJÁN A FELPERES BEFEKTETİNEK KELL VISELNIE A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT MEGELİZİEN A TÁJÉKOZTATÓ FORDÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEIT, ÉS D) AZ ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMÁÉRT FELELİSSÉGET VÁLLALÓ SZEMÉLYT KÁRTÉRÍTÉSI FELELİSSÉG TERHELI A BEFEKTETİNEK OKOZOTT KÁRÉRT ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ÖSSZEFOGLALÓ FÉLREVEZETİ, 12

13 PONTATLAN, VAGY NINCS ÖSSZHANGBAN A TÁJÉKOZTATÓ MÁS ELEMEIVEL. A Tpt. 36. (1) bekezdése alapján a PSZÁF engedélye szükséges a jelen Tájékoztató közzétételéhez. A Tájékoztató tizenkét hónapig hatályos. A Részvényeket a Tájékoztató közzétételét követı tizenkét hónapon belül lehet a szabályozott piacra bevezetni. A Kibocsátó köteles a jelen Tájékoztató kiegészítését kezdeményezni, ha az engedély kiadása és a szabályozott piacon való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomásukra, amely a Tájékoztató kiegészítését indokolttá teszi. Ha a Tájékoztató, a szabályozott piacon történı kereskedés megkezdése elıtt kiegészítésre kerül, az a Befektetı, aki a kiegészítés közzététele elıtt a Részvény megvásárlására megállapodást kötött, jogosult elfogadó nyilatkozata visszavonására, illetıleg a megállapodástól való elállásra. A Befektetı az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követı tizenöt napon belül gyakorolhatja. A Befektetı elállása esetén a Kibocsátó köteles a Befektetınek a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. Az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. A Tpt (1) bekezdése szerint, ha az értékpapírt a PSZÁF engedélyével valamely szabályozott piacra bevezették, a Kibocsátó köteles évente a PSZÁF részére megküldött összefoglaló jelentésben feltüntetni, illetıleg felsorolni mindazt az információt, amit az összefoglaló jelentés közzétételét megelızı tizenkét teljes naptári hónap során közzétett, így különösen a társasági eseményekkel kapcsolatos információkat, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói részére jogszabályban, vagy a szabályozott piac szabályzatában elıírt tájékoztatás keretében közzétett információkat, és a számviteli jogszabályok által elıírt kötelezettségek teljesítése során közzétett információkat. Ha az összefoglaló jelentés hivatkozást tartalmaz, meg kell jelölni, hogy az érintett információ hol érhetı el. A jogosulatlan személytıl származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetık a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak, illetve kijelentésnek. A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthetı a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató közzététele, illetve az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetése lezárását követıen a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezıtlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történı bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel idıpontját, vagy (amennyiben az ettıl eltér) az információt tartalmazó dokumentumban megjelölt idıpontot követıen is pontos lesz. A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Tájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelıen jogszerően terjeszthetı, vagy azt, hogy a Részvények jogszerően más országban forgalomba hozhatók vagy vásárolhatók, illetve nem vállal felelısséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerőségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Részvények szabályozott piacra történı bevezetését vagy a jelen Tájékoztató terjesztését lehetıvé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek megfelelıen, az ilyen országban a Részvények nem értékesíthetık sem közvetve, sem közvetlenül, illetve a jelen Tájékoztató, hirdetés vagy egyéb forgalomba hozatali anyag nem terjeszthetı vagy 13

14 hozható nyilvánosságra, kivéve, ha az olyan körülmények között történik, amelyek biztosítják az adott ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását, és feltéve továbbá, hogy a Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett minden forgalomba hozatal és értékesítés ilyen feltételek mellett történik majd. A Kibocsátó felkéri azokat, akik a jelen Tájékoztató birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak és vizsgálódjanak a jelen Tájékoztató terjesztésére, illetve a Részvények értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról. A jelen Tájékoztató, illetve egyéb más pénzügyi nyilatkozat nem alapja semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy egyéb értékelésnek. Minden egyes potenciális Befektetınek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a Részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Kibocsátó Tpt ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A jelen Tájékoztató a Tpt. és a Magyar Jog egyéb alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban készült, és a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat tartalmaz. A Kibocsátó felelısségére a Tpt. alábbi rendelkezéseit kell alkalmazni. A Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében bármely részvénytulajdonosnak a jelen Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. A Tájékoztató pontosan, egyértelmően azonosítható módon megjelöli annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a Tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is kiterjed a fenti személy/ek/ felelısségvállalása. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A Tájékoztatóban szereplı elırejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövıben ténylegesen az elırejelzéseknek megfelelıen alakulnak. A Kibocsátó éves pénzügyi jelentéseket (éves beszámolókat) készít és tesz közzé az Sztv. rendelkezéseinek megfelelıen. A féléves és az éves nem auditált pénzügyi kimutatások (gyorsjelentések), továbbá az idıközi vezetıségi beszámolók közzététele a magyar jogszabályi elıírásoknak és a Budapesti Értéktızsde közzétételi szabályainak megfelelıen fog történni. A jelen Tájékoztatóban szereplı adatok és elemzések a Magyarországon érvényes számviteli szabályok szerint készültek el. A Tpt ában foglalt rendelkezések szerint a Kibocsátó a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, mőködésének fıbb adatairól. A Kibocsátó a közzététellel egyidejőleg köteles a PSZÁF-et is tájékoztatni. A Kibocsátó a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét féléves jelentés, éves jelentés, és idıközi vezetıségi beszámoló formájában teljesíti. A Kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét követı legkésıbb négy hónapon belül közzé kell tennie az éves jelentését, és gondoskodnia kell arról, hogy az legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetı maradjon. 14

15 A Kibocsátó az adott idıszak végét követıen mielıbb, de legkésıbb két hónapon belül a pénzügyi év elsı hat hónapjára vonatkozóan féléves jelentést tesz közzé, és gondoskodik arról, hogy az legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetı maradjon. A Kibocsátó a pénzügyi év elsı, illetve második hat hónapjában idıközi vezetıségi beszámolót köteles közzétenni az adott hat hónapos idıszak kezdete utáni tizedik hét és a vége elıtti hatodik hét közötti idıszakban, az adott hat hónapos idıszak kezdete és ezen beszámoló közzétételének napja közötti idıszakra vonatkozóan. Nem kell idıközi vezetıségi beszámolót közzétennie azon kibocsátónak, amely legalább a féléves jelentésre vonatkozó követelményeknek megfelelı tartalmú negyedéves jelentést készít a szabályozott piac szabályai vagy saját kezdeményezése alapján. A Kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptıke nagyságát. A Kibocsátó rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul, de legkésıbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintı információról. A Kibocsátó a közzététellel egyidejőleg köteles a PSZÁF-et tájékoztatni. Ha a Kibocsátóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelı adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A Kibocsátó nyilatkozatát a Tpt ban meghatározott módon és a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni. Hirdetmények közzétételi helye: A Társaság nyilvános mőködésének elhatározására tekintettel módosított Alapszabálya szerint a Társaság hirdetményeit és közleményeit a honlapon, a jogszabályban elıírt esetekben pedig a Cégközlönyben is közzé fogja tenni. Ezen túlmenıen attól kezdve, hogy a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktızsdén forgalmazzák, a forgalomban tartás idıtartama alatt a Budapesti Értéktızsde által megkövetelt közzétételi kötelezettségeknek a Társaság a Budapesti Értéktızsde szabályzataiban elıírt módon, a Budapesti Értéktızsde honlapján ( is köteles eleget tenni. Ezen túlmenıen PSZÁF felé fennálló bejelentési és tájékoztatási kötelezettségének teljesítése céljából a Társaság a Tpt. által elıírt esetekben hirdetményeit a PSZÁF által üzemeltetett, elnevezéső honlapon is közzéteszi illetve a fentieken túl a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás alá esı információkat a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008.(VIII.15) PM. sz. rendelet 4. -ban elıírtaknak megfelelıen egy honlappal rendelkezı média szerkesztıségének is megküldi. 15

16 2. Kockázati tényezık II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A Részvényekbe történı befektetés számos kockázatot hordoz. Minden Befektetınek javasolt mérlegelnie a kockázati tényezıket bemutató, a Társaság legjobb tudomása szerint összeállított alábbi fejezetet, valamint különösen a Társaság pénzügyi elemzése és a vagyoni helyzete címő fejezetet és a pénzügyi kimutatásokat, mielıtt a Részvények vásárlásáról dönt A Társaságra és annak tevékenységére jellemzı kockázati tényezık Tevékenységébıl fakadóan a Társaság kockázata az általa eszközölt befektetések kockázatától függ, így a tevékenységet jellemzik a befektetéseknek megfelelı piaci-, deviza-, kamat-, részvény-, likviditási-, partner- és ország kockázatok is. A Társaság tevékenysége és eredményessége ki van téve a magyarországi makrogazdasági és a világgazdasági helyzet alakulásának Befektetési döntéshozatal A Társaság részvényesei konzervatív befektetési politikát kívánnak folytatni. Céljuk saját és külsı (elsısorban banki vagy tulajdonosi) források felhasználásával elsısorban különbözı profilú, de hosszú távon jövedelmezı üzleti tevékenységet folytató hazai vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaságokban fennálló - elsısorban többségi - részesedés megszerzése és ezen társaságok holding tevékenység keretében történı mőködtetése és irányítása, másodsorban pedig passzív értékpapírokba és ingatlanokba történı befektetés és ezen befektetések kezelése. A mőködés során keletkezett eredményt a Társaság a hatályos üzleti tervében meghatározott céloknak megfelelıen részben vagy egészben újra befekteti vagy - az irányadó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen osztalékként a Részvényeseknek kifizeti, azonban a Társaság nem garantálja, hogy megfelelı eredmény elérése esetén osztalékfizetésre tényleges sor fog kerülni Stratégiai kockázat A Társaság rövid üzleti múlttal rendelkezik, július 8-án alakult, így nem tudja garantálni, hogy jelenlegi tevékenysége jövedelmezı lesz Politikai és gazdasági helyzetbıl adódó kockázati tényezık A Társaság a magyarországi politikai és gazdasági helyzetbıl adódóan a következı kockázati tényezıket tartja fontosnak jövıbeli mőködése szempontjából Makrogazdaság A Társaság a mőködése és jövedelmezısége összefügg a nemzetgazdasági folyamatok alakulásával. Amennyiben a makrogazdasági helyzetben negatív elıjelő változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külsı és belsı egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkezı kedvezıtlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja magát Szabályozás Kockázatot jelent a gyakran változó hazai jogi szabályozási környezet, melynek változásai jelentıs hatást gyakorolnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhetı adózás elıtti eredményre. 16

17 Piaci verseny A befektetési és vagyonkezelıi piac meglehetısen tág és sok szereplıt foglal magában. Piaci szereplık közé számítanak mindenekelıtt a befektetési alapkezelık, a kockázati-tıke befektetési társaságok, az intézményi befektetık, ingatlanbefektetési társaságok, de gyakran olyan egyéb tevékenységet végzı vállalatok is, melyek fıtevékenységét segítı, kiegészítı jelleggel végeznek befektetési vagy holding tevékenységet Az Európai Unióhoz való csatlakozás Magyarország Európai Unióhoz való májusi csatlakozása egyre inkább megnyitotta hazánk kapuit a nyugat-európai országok, gazdasági szereplıi elıtt, amely szintén kockázatot jelent a Társaság mőködésében. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a sokkal fejlettebb gazdasági rendszerbe való integrálódás során a Társaságnak új kihívásokkal kell szembenéznie. A csatlakozás a versenyhelyzetet tovább erısítette a külföldi konkurencia könnyebb piacra lépési lehetıségeivel, amely kihathat a Társaság eredményességére A Részvényekre jellemzı kockázati tényezık Részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac viszonylagosan kis méreténél és nyitottságánál fogva jelentıs mértékben reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi, fıleg európai tıke-, és pénzpiaci mozgások. A Budapesti Értéktızsdén az aktív külföldi intézményi befektetık magas aránya erısíti a tızsdei árfolyamok volatilitását. A Budapesti Értéktızsde forgalmának %-át a piacvezetı négy legnagyobb részvény adja, elsısorban a külföldi befektetık ezen értékpapírokra összpontosuló kereslete miatt. A Társaság részvényei az esetleges Budapesti Értéktızsdére történı bevezetést követıen a kis kapitalizációjú részvények közé sorolhatók, mely részvények kereskedését általában alacsony likviditás és az árfolyam nagy volatilitása, vagyis érzékenysége és ingadozása jellemzi Bevezetés elmaradásának kockázata Nem garantálható, hogy a Társaság Részvényeit bevezetik a Budapesti Értéktızsdére Árfolyamváltozás kockázata A Részvények árfolyamát a tızsdén a piaci kereslet és kínálat változása mozgatja, az árfolyam ezért elıre nem jelezhetı irányban és mértékben változhat Likviditási kockázat A Tájékoztató közzétételét megelızıen nem folyt nyilvános kereskedés a Részvényekkel. Bár a Részvények a Társaság tervei szerint a jelen Tájékoztató alapján bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktızsdére, nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a Tızsdei Bevezetés megvalósul, illetve, hogy a másodpiacon a Részvényeknek kialakul egy likvid piaca. Ezen túl egy likvid piac kialakulása negatív hatással is lehet a Részvények árfolyamára és növelheti volatilitásukat Osztalékfizetés kockázata Még eredményes gazdálkodás esetén sincs biztosíték arra, hogy a jövıben a Társaság részérıl osztalékfizetésre kerül sor. 17

18 Kereskedés kockázata A Társaság üzletmenetét jelentısen befolyásoló hírek nyilvánosságra hozatala, valamint információközlési hiányosságok vagy egyéb a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban elıírt kötelességek elmulasztása miatt a PSZÁF, továbbá a Bevezetési és Forgalombantartási szabályzatban meghatározott esetekben a Budapesti Értéktızsde felfüggesztheti a Részvények kereskedését Adózási szabályok változásának kockázata A jelen Tájékoztató összefoglaló információkat tartalmaz a Tájékoztató kibocsátásának idıpontjában fennálló alapvetı adójogi szabályokról. A magyar adójogszabályok gyakori változása miatt nincs garancia arra, hogy azok nem változnak meg a jelen Tájékoztató hatálya alatt Kivezetés kockázata A Budapesti Értéktızsdén jegyzett nyilvános társaságok törvény szerint kivezethetık a Budapesti Értéktızsdérıl, és zárt mőködéső társasággá alakíthatók. Nincs biztosíték arra nézve, hogy a jövıben egy meghatározó tulajdonos nem vezeti ki a Részvényeket a Budapesti Értéktızsdérıl. 18

19 3. FELELİS SZEMÉLYEK ÉS A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA 3.1. Felelıs személyek Felelısségvállalási nyilatkozat A Rendelet I. és II. mellékletének 1. pontja, valamint a Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében a Kibocsátó felelıs a Tájékoztatóban szereplı információkért és a Tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítésért. A Kibocsátó, mint a Tájékoztatóban szereplı információkért felelıs személy kijelenti, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehetı legjobb tudása szerint a jelen Tájékoztatóban szereplı információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelı tényeket és adatokat tartalmazza, és nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság Részvényei és a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az információkból levonható következtetéseket. Kelt: Budapest, október 14. Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság, Kibocsátó Név: Darida Pál Tisztség: az igazgatóság tagja Név: Sándor Marietta Tisztség: az igazgatóság tagja Név: Futó Gábor Tisztség: az igazgatóság tagja 19

20 3.2. A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója A Tájékoztató készítésének idıpontjában a Társaság bejegyzett könyvvizsgálója Szekeres Valéria (lakcím: 1141 Budapest, Örs vezér út 11., anyja neve: Bodócs Julianna, kamarai nyilvántartási szám: ). A jogviszony kezdete: július 8. A jogviszony vége: május 31. A könyvvizsgálónak semmilyen érdekeltsége nincsen és nem is volt a Kibocsátóban. 4. TİZSDEI BEVEZETÉS ÉS MÁSODPIACI KERESKEDÉS 4.1. A Társaság Budapesti Értéktızsdére bevezetni szándékozott részvénysorozata A Kibocsátó: A Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (rövid cégneve: Finext Nyrt. székhelye: 1082 Budapest, Futó utca , VI. em.; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: ). A Részvények: A Társaság darab, egyenként Ft, azaz egyezer forint névértékő, névre szóló, "A" sorozatú, dematerializált formában elıállított, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı törzsrészvényeit kívánja bevezetni a Budapesti Értéktızsdére a "B" kategóriás részvények közé. A Részvények ISIN kódja: HU A Részvények elıállítása: A Részvények elıállítására vonatkozó alapvetı szabályokat a Gt. és a Tpt. tartalmazzák. A Társaság Részvényei dematerializált formában lettek elıállítva. A Részvényekhez kapcsolódó jogok: Osztalékjogok: A Részvények tulajdonosainak joga van a teljes részvénysorozatra vonatkozóan a közgyőlés által megállapított és felosztani rendelt eredménynek a Részvényeire jutó arányos részére. Szavazati jogok: Minden egyes "A" sorozatú törzsrészvény után egy szavazatra jogosultak a részvényesek. A Részvények átruházhatósága: A Részvények szabadon átruházhatóak. A Részvényekhez kapcsolódó adózási kérdések: A Részvényekhez kapcsolódó alapvetı adózási kérdéseket a Tájékoztató Adózás címő fejezete ismerteti Tızsdei bevezetés szándéka A Társaság közgyőlése július 28. napján meghozott 4/2009.(07.28.) számú határozatával elhatározta a Társaság db, azaz ötszázezer darab "A" sorozatú törzsrészvényének a Budapesti Értéktızsdére történı bevezetését, 2/2009.(07.28.) számú határozatával pedig jóváhagyta a Társaság nyilvános mőködéső részvénytársasági formában való továbbmőködését. A Társaság szándéka, hogy a Tájékoztató jóváhagyását követıen kérelmet nyújt be a Részvények, azaz darab, egyenként Ft, azaz egyezer forint névértékő, névre szóló, "A" sorozatú, dematerializált formában elıállított, egyenlı és azonos tagsági jogokat megtestesítı törzsrészvény, Budapesti Értéktızsdére, a "B" kategóriás részvények közé történı bevezetésének engedélyezése iránt. A Tızsdei Bevezetés várható idıpontja: november

21 5. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 5.1. Társasági jogi alapinformációk Cégnév: Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Rövid cégnév: Finext Nyrt. Társasági forma: nyilvánosan mőködı részvénytársaság Székhely: 1082 Budapest, Futó u , VI. em. Adószám: Közösségi adószám: HU Gazdasági tevékenység végzésének kezdete: július 8. Székhely és bejegyzés országa: Magyarország Telefonszám: Fax: Irányadó jog: magyar A Társaság telephelyet, fióktelepet és képviseletet a közgyőlés határozata alapján állíthat fel. A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a cégjegyzék száma: A Társaságot (még zárkörő formában mőködı részvénytársaságként), a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be július 22-én Cg cégjegyzékszám alatt a cégnyilvántartásba. Nyilvános mőködés: A Társaság közgyőlése 2/2009.(07.28.) számú határozatával elhatározta a Társaság nyilvános formában történı mőködését, amelyhez kapcsolódóan a Társaság elfogadta új Alapszabályát. A jelen Tájékoztató ezen dokumentum fıbb rendelkezéseirıl is tájékoztatást nyújt. A nyilvános mőködést a Társaság az elsı tızsdei kereskedési napon kezdi meg. A Társaság nyilvános mőködési formáját a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság július 28-i hatállyal jegyezte be, augusztus 28-án kelt határozatával.. A Társaság alaptıkéje: A Társaság alaptıkéje Ft, azaz ötszázmillió forint, amely teljes egészében készpénzbıl áll. A Társasság mőködésének idıtartama: A Társaság határozatlan idıtartamra alakult. A Társaság üzleti éve: A Társaság elsı üzleti éve július 8-án kezdıdött és december 31-én zárul, a további üzleti évek minden naptári év január 1-én kezdıdnek és december 31-én zárulnak, tehát megegyeznek a naptári évvel. Hirdetmények közzétételi helye: A Társaság nyilvános mőködésének elhatározására tekintettel módosított Alapszabálya szerint a Társaság hirdetményeit és közleményeit a honlapon, a jogszabályban elıírt esetekben pedig a Cégközlönyben is közzé fogja tenni. Ezen túlmenıen attól kezdve, hogy a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktızsdén forgalmazzák, a forgalomban tartás idıtartama alatt a Budapesti Értéktızsde által megkövetelt közzétételi 21

22 kötelezettségeknek a Társaság a Budapesti Értéktızsde szabályzataiban elıírt módon, a Budapesti Értéktızsde honlapján ( is köteles eleget tenni. Ezen túlmenıen PSZÁF felé fennálló bejelentési kötelezettségének teljesítése céljából a Társaság a Tpt. által elıírt esetekben hirdetményeit és közleményeit a PSZÁF által üzemeltetett, elnevezéső honlapon is közzéteszi, illetve a fentieken túl a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás alá esı információkat a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008.(VIII.15) PM. sz. rendelet 4. -ban elıírtaknak megfelelıen egy honlappal rendelkezı média szerkesztıségének is megküldi. A Társaság tevékenységi körei: A Társaság tevékenységi körébe a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08) és a január 1-én hatályba lépett TEÁOR 08 szerint az következık tartoznak: (1) Fıtevékenység (TEÁOR 08): Vagyonkezelés (holding) (2) Egyéb tevékenységi körök: Üzleti és egyéb vezetési tanácsadás A Társaság nem kíván a Bszt. 5. (1) bekezdés, d) pontja szerinti portfóliókezelési tevékenységet folytatni. Az Igazgatóság: A Társaság Alapszabálya értelmében a Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai: (1) név: Futó Gábor (igazgatóság elnöke) anyja neve: Szántó Zsuzsanna lakcíme: 1026 Budapest, Bimbó út 139. megbízás idıtartama: július 8-tól határozatlan idıtartamra (2) név: Sándor Marietta anyja neve: Harmat Mária lakcíme: 2053 Herceghalom, Árvalányhaj utca 24. megbízás idıtartama: július 8-tól határozatlan idıtartamra (3) név: Darida Pál anyja neve: Kepenyes Mária Katalin lakcíme: 2092 Budakeszi, József Attila u. 55/B. A Felügyelı Bizottság: A Társaság Alapszabálya értelmében a Társaság közgyőlése részére a Felügyelı Bizottság ellenırzi a Társaság ügyvezetését, melynek tagjai: (1) név: Békés Gábor István 22

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TÁJÉKOZTATÓ A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.800.000 darab 500 forint névértékű névre szóló dematerializált, korábban zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Javasolt ALAPSZABÁLY 1. A Társaság cégneve A társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Rövidített

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. december 9. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu

K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18. zártvégû értékpapír befektetési alap elnevezésû, nyilvános, zártvégû értékpapír befektetési alap összevont tájékoztatója K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.kh.hu K&HFixPlusz18.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP

BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP Biggeorge s-nv 1. Ingatlanfejlesztõ Befektetési Alap ALAP BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTÕ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGÛ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNÕ NYILVÁNOS FORGALOMBA

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ (2007. OKTÓBER 22.)

ÖSSZEFOGLALÓ (2007. OKTÓBER 22.) Orco Property Group 42 957 778,70 euro kibocsátott részvénytıkéjő részvénytársaság (société anonyme) Székhely: 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg Cégjegyzékszám a luxemburgi cégnyilvántartásban:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben