Kiegészítı melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet"

Átírás

1 Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított évi C. törvény alapján A részvénytársaság a évi beszámolóját a Számvitelrıl szóló többször módosított évi C. törvény (számviteli törvény) alapján állította össze. A beszámoló a január 20-áig ismertté vált gazdasági eseményeket tartalmazza. 1. Általános adatok A társaság zártkörő egyszemélyes részvénytársaságként mőködik. Alapítója és egyedüli részvényese Budapest Fıváros Önkormányzata. 1.1 Alapítás idıpontja A Fıvárosi Ingatlankezelı Mőszaki Vállalkozói Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot Budapest Fıváros Önkormányzata alapította a Fıvárosi Önkormányzat Fıvárosi Ingatlankezelı Mőszaki Vállalat általános jogutódjaként. Az alapítás idıpontja: október hó 27. A társaságba a Fıvárosi Közgyőlés 1084/2011. (IV.27.) Fıv. Közgy. és a 1084/2011. (IV.27.) Fıv. Közgy. határozataiban fogalt döntések alapján augusztus 01. napi hatállyal beolvadt a Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı - 1 -

2 Részvénytársaság és az átalakulással egyidejőleg módosult a cég elnevezése. A módosításokat bejegyzı cégbíróság végzés száma: Cg / A társaság fıbb adatai A társaság teljes cégneve: Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A társaság rövidített elnevezése: BFVK Zrt. A társaság székhelye: Budapest, Attila u. 13/a. A társaság telephelyei: Budapest, Tarkarét u Budapest, Gvadányi u A társaság címe: A társaság honlapja: A társaság jegyzett tıkéje: Ft A társaság tulajdonosa: Budapest Fıváros Önkormányzata (részesedés aránya 100 %) A társaság alapításának idıpontja: október 27. A társaság cégjegyzékszáma: Cg A társaság adószáma: A társaság KSH számjele:

3 1.3 Igazgatóság A társaságnál augusztus 1. napja óta mőködik Igazgatóság. Az Igazgatóság tagjai: Baross Pál Igazgatóság elnöke, 2011.augustus 1. napjától május 31. napjáig, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal Igazgatóság tagja, 2011.augustus 1. napjától május 31. napjáig, dr.nyolczas László Igazgatóság tagja, 2011.augustus 1. napjától május 31. napjáig, Verseghi-Nagy Balázs Igazgatóság tagja, 2011.augustus 1. napjától május 31. napjáig, Kardos Péter Igazgatóság tagja, 2011.augustus 1. napjától május 31. napjáig. 1.4 Felügyelı Bizottság A társaság Felügyelı Bizottságában évben az alábbi személyi változások történtek: Ernyei László tisztsége megszőnt jén, A Felügyelı Bizottság tagjai december 31-én: Karsay Ferenc, Felügyelı Bizottság elnöke, 2011.augusztus 1. napjától május 31. napjáig, Béres András, Felügyelı Bizottság tagja, 2011.augusztus 1. napjától május 31. napjáig, dr. Kovács Gábor, Felügyelı Bizottság tagja, 2010.október 27. napjától május 31. napjáig, Szenteczky János, Felügyelı Bizottság tagja, 2010.október 27. napjától május 31. napjáig, dr. Fogarasi László, Felügyelı Bizottság tagja, 2011.augusztus 1. napjától - 3 -

4 A társaság Felügyelı Bizottságában januárban változás történt, a tulajdonos dr. Fogarasi László helyett Tóth Adriennt választotta taggá, megbízatása május 31. napjáig tart. 1.5 A társaság tevékenységi körei 6420 Vagyonkezelés holding 4110 Épületépítési projekt szervezése 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 4299 Egyéb építés 4311 Bontás 4312 Építési terület elıkészítése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejezı építés 4391 Tetıfedés, tetıszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés 4941 Közúti áruszállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 7010 Üzletvezetés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7032 Ingatlankezelés - 4 -

5 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7490 Egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 8010 Személybiztonsági tevékenység 8110 Építményüzemeltetés 8121 Általános épülettakarítás 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 Egyéb takarítás 8130 Zöldterület-kezelés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8730 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 1.6 A társaság piaci helyzete A társaság évi bevételeinek 85,1 %-a Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatalával kötött közszolgáltatási szerzıdésben rögzített feladatok ellátásából származott. A társaság közszolgáltatásként lakások és nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésével, nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásával, ingatlanok értékesítésével, a fıvárosi tulajdonú társaságok portfoliókezelésével, ingatlanfejlesztéssel, városfejlesztési koncepció kialakításával kapcsolatos, mérnöki tanácsadási, továbbá beruházás kivitelezési feladatokat látott el. A társaság saját ingatlanjainak hasznosításából származó bevétele az összes bevétel 7,3 %-a volt, ezen kívül egyéb megrendelık részére végeztünk ingatlan üzemeltetési, forgalmi értékbecslési, továbbá ingatlanértékesítési tevékenységet

6 1.7 Éves beszámoló Az éves beszámolót a társaság a számviteli törvény elıírásai alapján, a kettıs könyvvitel rendszerében köteles elkészíteni. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A) változata, az eredménykimutatást a 2.sz. melléklet A) változata alapján készítjük, összköltség eljárással. 2. A mérlegtételek kiegészítı információi A mérleg egyes tételeinek értékelésével, elhatárolásával és a külön kiemelendı (rendkívüli) eseményekkel kapcsolatos kiegészítı információk a következıek. 2.1 Az eszközök értékelése A befektetett eszközök között kell a mérlegben kimutatni: o azokat az immateriális javakat, amelyek tartósan, egy évnél hosszabb ideig szolgálják a társaság tevékenységét, és az immateriális javakra adott elılegeket. o azokat a tárgyi eszközöket, amelyek tartósan, legalább egy éven túl közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a társaság tevékenységét, és a tárgyi eszközökre adott elılegeket. o azokat a pénzügyi eszközöket, amelyeket tartós jövedelemszerzés céljából fektetett be a társaság és a tartósan adott kölcsönöket. A forgóeszközök között kell a mérlegben kimutatni o az anyag- és árukészleteket, o közvetített szolgáltatásokat, o azokat az anyagi eszközöket, amelyek egy évnél rövidebb ideig szolgálják a tevékenységet, o a befektetett eszközök (tárgyi eszközök) közül átsorolt eszközöket, - 6 -

7 o a készletekre adott elılegeket, o a pénzeszközöket, o a forgatási célból vásárolt értékpapírokat, o a követeléseket. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja A használatba vételkor megállapításra kerül a bekerülési érték, a várható hasznos élettartam és a várható maradványérték. A társaság lineáris módszerrel állapítja meg az értékcsökkenést. Az értékcsökkenés elszámolásának alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. Amennyiben a maradványérték nem jelentıs, akkor azt nem vesszük figyelembe. Az így meghatározott bekerülési érték azokra az évekre kerül szétosztásra, amely években az eszközt várhatóan használni fogjuk. A Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök értékcsökkenése egy összegben kerül elszámolásra. Nem számolunk el értékcsökkenést: o a földterület, telek után, o a képzımővészeti alkotások után, o az üzembe nem helyezett beruházások után Immateriális javak Alapítás-átszervezés értékeként a jogelıdnél történt átszervezés elıkészítéseként végrehajtott stratégiai átvilágítás értéke került elszámolásra. A társaság immateriális javai között a vagyoni értékő jogok kategóriájába tartozó szoftverek és egyéb szellemi termékek felhasználási jogai szerepelnek eft összegben. Bruttó nyilvántartási értékük a tényleges beszerzési ár. Értékcsökkenésüket a várható hasznos élettartam alapján általában 20%-os leírási kulccsal számolja el a társaság. Az értékelés módszere 2011-ben nem változott

8 Az immateriális javak leltározását a folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeli nyilvántartások alapján leltárkészítéssel végeztük el. Az immateriális javak bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének tárgyévi alakulását a 2. számú táblázat tartalmazza Tárgyi eszközök Tárgyi eszközeink tényleges beszerzési áron kerülnek nyilvántartásunkba. Értékcsökkenésük mértékét a várható élettartam alapján határoztuk meg, figyelembe véve a hasznos élettartam végén várható maradványérték összegét is. Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz üzembe helyezését követı elsı naptól, havonta számoljuk el. A társaság birtokába a tárgyi eszközök csoportban a következı eszközféleségek találhatók: - ingatlanok - mőszaki berendezések, gépek, jármővek - egyéb berendezések, felszerelések, jármővek - beruházások, felújítások Társaságunk december 31-én az alábbi ingatlanokkal rendelkezett: Budapest, XIV. Gvadányi u Budapest, XI. Ildikó u. 18 Budapest, X. Tarkarét u Budapest, IX. Mester u. 36. Budapest, XIII. Visegrádi u. 82/b. Budapest, XIII. Hegedős Gy. u. 89/b. Budapest, XIII. Hegedős Gy. u. 91. Budapest, XIII. Visegrádi u. 80/b. Budapest, IX. Tompa u. 15/b

9 Budapest, V. Fıvám tér 2-3. Budapest, IX. Ráday u. 9. fsz. 4. Tahitótfalu, Szentendrei út hrsz. A telkekre a számviteli törvénynek megfelelıen értékcsökkenés nem számolható el. Az ingatlanoknál az értékcsökkenési leírás mértéke 2 %. A mőszaki berendezések, gépek, jármővek csoportba a társaság alaptevékenységének végzéséhez szükséges eszközöket soroljuk. Jelenleg e kategóriában szerszámokat, kisgépeket és a karbantartási tevékenységhez használt jármőveket tartunk nyilván. A társaság birtokában egyéb berendezések, felszerelések, jármővek csoportban év végén a következı típusú eszközök vannak: számítógépek, irodai gépek és berendezések, bútorok, személygépkocsik. A várható elhasználódási idı alapján a gépek, berendezések, felszerelések esetében 33 %-os leírási kulcsot, míg a jármővek esetében 20 %-os leírási kulcsot alkalmazunk. A jármőveknél minden esetben számolunk maradványértékkel. A társaság tárgyi eszközeinek leltározását a Leltározási Szabályzatában foglaltaknak megfelelıen évben a folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeli nyilvántartások alapján leltárkészítéssel végezte el. A beruházások a nyilvántartások alapján december 31-i fordulónappal kerültek számbavételre. A tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének tárgyévi alakulását a 2. számú táblázat tartalmazza

10 Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván tartós részesedésként a BFVT Kft-ben lévı 25 millió Ft-os részesedésünket, mellyel a Zrt. tulajdonosi hányada 55 %-os. Befektetésünk kapcsolt vállalkozásnak minısül. Budapest Fıváros Városépítési Tervezı Kft. (BFVT Kft.) Székhelye: 1051 Budapest, Városház u április 15-én a tulajdonosunk a Fıvárosi Önkormányzat jóváhagyásával jegyeztünk 25 millió Ft névértékő üzletrészt. A másik alapító, a Fıvárosi Önkormányzat 20 millió Ft-tal vett részt az alapításban. Az alapítás készpénz befizetésével történt. A Kft. építészeti, mérnöki tevékenységet, mőszaki tanácsadást folytat, a tulajdonos Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok számára, területrendezési terveket készítenek építészeti átsorolásokhoz. A Fıvárosi Önkormányzat 4048/2011.(XII.14.) Fıv. Közgy. számú határozatával döntést hozott a BFVK Zrt. tulajdonában lévı BFVT Kft. üzletrész tıkeleszállítással egyidejőleg történı elvonásáról. Egyéb tartós részesedés A befektetett pénzügyi eszközök között egyéb tartós részesedésként tartjuk nyilván a következı társaságokban lévı részesedéseinket. Díjhátralék Kezelı Pénzügyi Zrt. Címe: 1034 Budapest, Szılı u Ebbe a körbe tartozik a Díjhátralék Kezelı Zrt-ben lévı 0,5 millió Ft értékő részvényünk, mellyel a társaságban lévı részesedésünk 1 %-os. A társaság évben

11 az eredmény-tartalékából emelte a jegyzett tıkéjét, így részesedésünk névértéke 1,5 millió Ft-tal nıtt, így annak jelenlegi összege 2 millió Ft. A jegyzett tıke emelésével a társaságban lévı részesedésünk változatlanul 1 % maradt. Észak-Pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaság (ÉPÍT Zrt.) Címe: 1044 Budapest, Megyeri út 205/A. Az Észak-Pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaságban (ÉPÍT Zrt.) 10 millió Ft névértékő részvényünk van. Részesedésünk mértéke 16,7 %. Az ÉPÍT Zrt. két fı tulajdonosa a Fıvárosi Önkormányzat és Újpest Önkormányzata. A Fıvárosi Önkormányzat 4048/2011.(XII.14.) Fıv. Közgy. számú határozatával döntést hozott a BFVK Zrt. tulajdonában lévı ÉPÍT Zrt. részvények tıkeleszállítással egyidejőleg történı elvonásáról. Egyéb tartósan adott kölcsön Egyéb tartósan adott kölcsönként a társaság munkavállalóinak adott kamatmentes kölcsönök éven túl esedékes összegét mutatjuk ki. A lakásépítésre, lakásvásárlásra adott kölcsönök egyeztetése a lakásépítési számlát vezetı bank kivonata alapján történt Készletek A társaság készletei között a karbantartási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök találhatóak. Készleteinket a számviteli törvény által biztosított lehetıséget alkalmazva a korábbi évekhez hasonlóan beszerzési áron tartottuk nyilván. A készleteket a Leltározási Szabályzatunknak megfelelıen tényleges mennyiséi felvétellel leltároztuk

12 Követelések A követelések értékelése során az áruszállításból, szolgáltatás teljesítésébıl származó követeléseket az általános forgalmi adót is tartalmazó, a vevı által elismert, számlázott összegben mutatjuk ki, csökkentve a vevı minısítés alapján elszámolt értékvesztés összegével, az egyéb követeléseket egyeztetett könyv szerinti értéken értékeljük. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések kizárólag a tulajdonossal szemben fennálló, közszolgáltatási tevékenységbıl származó követeléseinket tartalmazzák könyv szerinti értéken. Az egyéb követelések a munkavállalókkal szemben fennálló követeléseinket, a fizetett óvadékokat, az értékpapírszámlákon lévı követeléseinket, a szállítókkal kapcsolatos követeléseket, továbbá adótúlfizetést tartalmaz. Értékelésük könyv szerinti értéken történt Pénzeszközök A pénztár értékelése a fordulónapi pénztárleltár alapján, névértéken szerepel a beszámolónkban. A bankbetétek a évi utolsó mozgást tartalmazó bankkivonattal egyezıek és a bankok által visszaigazoltak. A társaságnak devizában vezetett bankszámlája nincs. A társaság bankszámláján és házipénztárában a mérleg fordulónapján eft pénzeszközzel volt. A pénzeszközök döntı része a társaság bankszámlájára befizetett óvadék, bánatpénz, elıleg, továbbá az önkormányzat nevében beszedett lakbér és bérleti díj, melyeket elkülönített számlákon tartunk nyilván. A bankbetétek között kimutatott eft megoszlása a következı: Fıvárossal szembeni kötelezettségek miatt elkülönített pénzeszközök eft Fıvárosi tulajdonú, bérbe adott ingatlanokra befizetett óvadék eft

13 Saját tulajdonú, bérbe adott ingatlanokra befizetett óvadék eft Fıvárosi tulajdonú, értékesítés alatt álló ingatlanra befizetett bánatpénz és elıleg eft Tartósan lekötött betét eft A társaság tulajdonát képezı likvid bankbetétek eft Aktív idıbeli elhatárolások Az aktív idıbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken értékeltük. A bevételek miatti aktív idıbeli elhatárolás eft, amely a járó, de a bank által még jóvá nem írt kamatbevételek összege. A költségek, ráfordítások miatti aktív idıbeli elhatárolás összege eft, amely a évben már kifizetett, évre vonatkozó szolgáltatások költségeit tartalmazza. 2.2 Források értékelése Saját tıke A saját tıke értékelése könyv szerinti értéken történt. A saját tıke értékében évben a BFVK Zrt-nek augusztus 1. napjával történt beolvadásával jelentıs változások történtek. A jegyzett tıke összege eft-ról eft-ra nıtt. Az eredménytartalék növekedése az egyesülés miatt eft, az alapítás-átszervezés évi értékcsökkenésével azonos összegnek a lekötött tartalékból történı visszavezetése miatt eft. A társaság évi eft mérleg szerinti eredménye is az eredménytartalékba került

14 A társaság saját tıkéjének összetétele december 31-én: o jegyzett tıke eft 47,5 % o tıketartalék eft 13,6 % o eredménytartalék eft 37,0 % (az eredménytartalék a korábbi évek adózott eredményeit tartalmazza) o lekötött tartalék eft 0,6 % (a lekötött tartalék az átszervezés értékébıl még el nem számolt összeget tartalmazza) o évi mérleg szerinti eredmény eft 1,3 % Céltartalék Társaságunknál a várható kötelezettségekre a korábbi évek során képzett eft céltartalék egy peres ügybıl származó várható kötelezettség fedezetét képezi. A társaság a Budapest III., Bécsi út 343. szám alatti ingatlanon található, 125. számjelő épületet, mint az ingatlan kezelıje bérbe adta, azzal, hogy a bérlı a jelenleg felszámolás alatt álló Multifood 2000 Kft. volt. A bérlet fennállás alatt, június hó 20. napján a bérleményben tőz keletkezett, amelynek oltása közben fény derült arra, hogy az egyik, a bérlemény közvetlen környezetében lévı, az oltás érdekében használni megkísérelt tőzcsap nem mőködik. A tőz következtében a bérleményben és a bérlı abban lévı dolgaiban jelentıs kár keletkezett. A bérlı, majd annak perbeli jogutódja, a RANIBON HOLDING Ltd. (3608 Ciprus Arch Makariou III, 199. Nocleous House Limassol) jelenleg perben követeli a tőzcsap mőködésképtelenségébıl adódó többletkárának megtérítését a BFVK Zrt.-tıl, mint bérbeadótól. A perben érvényesített kártérítési igény összege ,- Ft és ezen összeg járulékai; a felperes a kártérítés összegén felül ,- Ft, valamint ezen összeg járulékai erejéig óvadék iránti követelést is érvényesít a perben

15 A peres eljárás jelenleg elsı fokon zajlik, annak lehetséges kimenetelét a tényállás összetettsége okán egyelıre még távoli közelítéssel sem lehet meghatározni. A beolvadó BFVK Zrt. a perbıl adódó esetleges várható kötelezettségekre az óvatosság elvét figyelembe véve évben eft céltartalékot képzett. A perben évben nem történt olyan esemény, amely a céltartalék összegének változtatását indokolná. A társaság évben jövıbeni fenntartási költségeire eft céltartalékot képzett az alábbi indokok alapján: A Gvadányi utcai telephelyünkön és évben az alábbi fenntartási munkák elvégzését tervezzük az épület állagának folyamatos megırzése érdekében. o az épület földszintjén lévı területek radiátorainak részleges cseréje, tervezett összeg: 500 eft o emeleti nyílászárók részleges cseréje, tervezett összeg: eft o földszinti portálok részbeni cseréje, tervezett összeg: 800 eft o földszinti belsı folyosó és vizes helyiségek felújítása, tervezett összeg: 1800 eft o földszinti 100 m 2 helyiség tetıjavítása, beázás megszüntetése, tervezett összeg: 800 eft o emeleti folyosó hidegburkolat cseréje, tervezett összeg: eft o emeleti folyosó tisztasági festés, és mázolás, tervezett összeg: 950 eft o emelet alárendelt helyiségében lévı BFVK bútorraktár és irattár tisztasági festése, tervezett összeg: 250 eft o üresen álló raktárak és I. emeleti irodák tisztasági festése, burkolatának cseréje, tervezett összeg: 700 eft

16 Kötelezettségek A kötelezettségek értékelésekor azokat az egyeztetett könyv szerinti értéken állítottuk be a mérlegbe. A kötelezettségek között eft összegben vevı elıleget, eft összegben szállítókkal szemben fennálló kötelezettséget tartunk nyilván. A rövid lejáratú kötelezettségeink között kimutatott eft kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségbıl eft-tal a BFVT Kft felé tartozunk, eft a fıvárossal szembeni közszolgáltatási szerzıdésbıl származó kötelezettségünk. Egyéb kötelezettségeink a társaság által beszedett óvadékokat, bánatpénzt, vevıkkel szembeni kötelezettséget, munkavállalókkal szembeni kötelezettséget, a Fıvárosi Munkaügyi Központtól kapott, még el nem számolt támogatási elıleget és adókötelezettségeket tartalmaznak. A társaságnak hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségei nincsenek Passzív idıbeli elhatárolások A passzív idıbeli elhatárolások értékelése könyv szerinti értéken történt december 31-i összege eft, amelybıl a költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása eft. Halasztott bevételként került elszámolásra a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósított eszközök bekerülési értékébıl az el nem számolt amortizációval megegyezı eft összeg

17 3. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek, ráfordítások Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képezı bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység során keletkeznek és nem minısülnek sem a pénzügyi mőveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. Egyéb bevételek között számoltuk el: o káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevételeket, o kapott kötbérek, késedelmi kamatok összegeit, o a tárgyi eszköz értékesítésébıl származó bevételt, o a kártérítés címén kapott összeget, o a kapott támogatások számviteli törvény szerint megállapított összegét. Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegő tételek, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel és nem minısülnek sem a pénzügyi mőveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak. Egyéb ráfordítások között számoltuk el: o a bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok összegét, o az önkormányzatokkal elszámolt adókat, o az egyéb adókat o a káreseményekkel kapcsolatos ráfordításokat, o az önrevíziós pótlékot. A pénzügyi mőveletek bevételei között számoltuk el: o a kapott kamatok, kamatjellegő bevételek, o a kapott osztalékot

18 A rendkívüli bevételek, ill. ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtıl, a rendes üzletmeneten kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A társaságnál rendkívüli bevétel nem merült fel, rendkívüli ráfordításként elengedett követelést számoltunk el 297 eft összegben. 4. A társaság Igazgatóságának, Felügyelı Bizottságának és vezetésének évi díjazása és a részükre nyújtott anyagi elınyök 4.1 Választott tisztségviselık díjazása Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja Felügyelı Bizottság tagjainak tiszteletdíja Összesen: Ft Ft Ft A választott tisztségviselık a társaságtól a társaság vezérigazgatójának kivételével egyéb juttatásban, anyagi elınyben nem részesültek. 4.2.Vezetés díjazása A társaság vezérigazgatója és 4 fı vezetı állású munkavállalója részére évben összesen eft munkabér került kifizetésre. Vezetı állású munkavállaló részére évben a évi teljesítés után járó 908 eft prémium került kifizetésre. A társaság vezérigazgatója és vezetı állású munkavállalói egyéb juttatásokban a munkaszerzıdésükben, továbbá a társaság szabályzataiban foglaltak szerint részesültek. A vezetı állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó adatok a társaság honlapján megtalálhatóak

19 5. A vállalkozás képviseletére jogosult személy neve és lakhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni Név: Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató Lakcím: 1112 Budapest, Táska u A társaság könyvvizsgálatáért és a könyvviteli szolgáltatás vezetéséért felelıs személy A társaság könyvvizsgálója: CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértı Kft Budapest, Palánta u. 3/c.. Nyilvántartásba-vételi szám: Személyében felelıs könyvvizsgáló: Egri István Iván Kamarai tagsági szám: A társaság a könyvviteli szolgáltatója: Fodor Zsolt Ny.száma: Lakcíme:1144.Budapest, Szentmihályi u II/

20 7. A társaság átlagos állományi létszáma és bérezése 7.1 Átlagos állományi létszám évben a társaság állományába tartozó munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 168 fı volt évben a hajléktalanok részére éjszakai szállást és nappali melegedıhelyet biztosító ún. Főtött utca program keretében az ingatlan felújítások munkái során társaságunk közfoglalkoztatottakat is alkalmazott. A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása a Fıvárosi Munkaügyi Központtal kötött szerzıdés alapján a startmunka program keretében történt. A közfoglalkoztatottak nélküli átlagos statisztikai állományi létszám évben 124 fı. 7.2 Bérköltség A társaság munkavállalóinak évi bérköltsége eft volt. Az összes személyi jellegő ráfordítás évben eft, amely a munkabéren kívül tartalmazza a személyi jellegő kifizetéseket, továbbá a társaságot terhelı, a számviteli törvény szerint személyi jellegő ráfordításkánt elszámolandó adókat és járulékokat. A személyi jellegő ráfordítások részletezését a 5. számú táblázat tartalmazza. 8. Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek A társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatban évben 23 eft ráfordítás merült fel, amely a saját tulajdonú ingatlan levegıterhelési díja

21 9. Támogatások A társaság 2011.október hó 27. napján közfoglalkoztatási Startmunka program keretében támogatást kötött a Belügyminisztérium, mint támogató nevében eljáró Budapest Fıváros Kormányhivatala Munkaügyi Központtal 491 fı regisztrált álláskeresı, valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történı foglalkoztatására. A közfoglalkoztatottakat a Fıvárosi Közgyőlés döntése alapján a Főtött utca program keretében a hajléktalanok ellátását szolgáló épületek felújításánál foglalkoztattuk. A foglalkoztatáshoz a társaság részére naptól január 31. napig összesen Ft vissza nem térítendı támogatást biztosítottak az alábbi bontásban: a) álláskeresı foglalkoztatásának - munkabére Ft - járulékai Ft b) A munkavállaló foglalkoztatásából eredı közvetlen költségek közül: - munka- és védıruha és egyéni védıeszköz költsége Ft - kis értékő tárgyi eszközök költségei Ft - tárgyi eszközök költségei Ft - egyéb, a programban felmerült költségek Ft évben az elszámolt, pénzügyileg is rendezett támogatás összege eft volt. A támogatással társaságunknak a foglakoztatás befejezését követıen kell a munkaügyi központtal elszámolnia. 10. A társaság gazdasági helyzete A társaság évben közszolgáltatásból származó feladatait teljesítette, egyéb tevékenységét nyereségesen végezte. Adózás elıtti eredménye eft, amelyet eft társasági adó terhel. A társaság évi összes bevétele eft, az elızı évi bevételnek 133,9 %-a. A bevételeken belül az árbevétel eft, amely a évinél 31,8 %-kal magasabb

22 Az egyéb bevételek évi összege eft, az elızı évi egyéb bevételnél 57,0 %-kal több, a pénzügyi bevételek eft-ot tettek ki, a évinek 364,4 %-át. A bevételek növekedését a közszolgáltatásból származó feladatok növekedése eredményezte, az egyéb bevételek a munkaügyi központtól kapott pénzügyileg rendezett támogatás elszámolása miatt növekedtek. A társaság évi költségeinek és ráfordításainak összege eft, az elızı évinek 133,4 %-a. Ezen belül a költségek eft-ot tettek ki, amely az elızı évinél 36,2 %- kal magasabb, az egyéb ráfordítások összege 2011-ben eft volt, a évinél 24,6 %-kal kevesebb évben pénzügyi ráfordítása a társaságnak nem volt. Rendkívüli ráfordításként 297 eft behajthatatlannak nem minısülı elengedett követelést számoltunk el. A társaság évben eredményes évet zárt, gazdálkodása folyamatosan stabil, kiegyensúlyozott volt ben sikerrel végrehajtotta a BFVK Zrt-vel történı egyesülést, átvette annak közszolgáltatói és egyéb feladatait, kialakította az új társaság szervezeti struktúráját, amelyet a Fıvárosi Közgyőlés 2646/2011 (IX.21) számú határozatával elfogadott. A társaság új Szervezeti Mőködési Szabályzata október 1. napján lépett hatályba. Társaságunk évben elkészítette a következı évekre vonatkozó gazdálkodási stratégiáját. 11. Egyéb információk Mérlegen kívüli tételként függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségvállalások nem történtek. A tárgyévben lezárt határidıs, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek nem voltak. Hátrasorolt eszközök nem kerültek kimutatásra. Visszavásárolt saját üzletrész, részesedés nincs. Valós értéken történı értékelés nem történt. 12. Közzététel

23 Az éves beszámoló, (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet) valamint a könyvvizsgálói jelentés közzétételre kerül a céginformációs szolgálatnál. A mérleg és eredménykimutatás megtekinthetı a internetes honlapon is. A társaság munkavállalói az éves beszámolót a társaság titkárságán (1013. Budapest, I. Attila u. 13/A) megtekinthetik és arról másolatot is készíthetnek. Az éves beszámoló részét nem képezı üzleti jelentés úgyszintén a (1013. Budapest, I. Attila u. 13/A) tekinthetı meg. A társaság tevékenységével kapcsolatos számszerő kimutatásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák: 1. sz. táblázat: Eszközök és források összetételének változása 2. sz. táblázat: Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének alakulása 3. sz. táblázat: Saját tıke alakulása 4. sz. táblázat: Bevételek alakulása 5. sz. táblázat: Költségek alakulása 6. sz. táblázat: Cash-flow kimutatás 7. sz. táblázat: Létszám alakulása 8. sz. táblázat: Társasági adóalap módosító tételek 9. sz. táblázat: Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi mutatók 10. sz. melléklet: A beolvadó cég augusztus 1. napjára készített záró beszámolójának mérlege Budapest, március 14. Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal Vezérigazgató

24 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zrt. 1.számú táblázat Eszközök Megnevezés (adatok eft-ban) Változás Változás értékben %-ban A. Befektetett eszközök ,8 I. Immateriális javak ,0 II. Tárgyi eszközök ,7 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,6 B. Forgóeszközök ,3 I. Készletek ,2 II. Követelések ,3 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,5 C. Aktív idıbeli elhatárolások ,5 Eszközök összesen ,9 Források D. Saját tıke ,1 I. Jegyzett tıke ,2 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke III. Tıketartalék ,0 IV. Eredménytartalék ,4 V. Lekötött tartalék ,2 VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény ,9 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ,0 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövidlejáratú kötelezettségek ,0 G. Passzív idıbeli elhatárolások ,4 Források összesen ,9-24 -

25 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú táblázat Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének alakulása (adatok eft-ban) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berend., gépek, jármővek Egyéb berend., felsz., jármővek Beruházás, felújítás Összesen Nyitó állomány bruttó értéke Beszerzés Befejezetlenbıl aktíválás Egyéb növekedés (beolvadás) Csökkenés Záró állomány bruttó értéke Nyitó értékcsökkenés Egyéb növekedés (beolvadás) Kivezetés értékesítés miatt Tárgyévi értékcsökkenés Egyéb csökkenés 0 Záró állomány nettó értéke

26 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 3. számú táblázat Saját tıke alakulása Megnevezés (adatok eft-ban) Változás Változás értékben %-ban Jegyzett tıke ,2 Tıketartalék ,0 Eredménytartalék ,4 Lekötött tartalék ,2 Mérleg szerinti eredmény ,9 Saját tıke összesen ,1-26 -

27 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4. számú táblázat Bevételek alakulása Tevékenység évi módosított terv évi tény Index közszolgáltatás egyéb tev. összesen közszolgáltatás egyéb tev. összesen közszolgáltatás egyéb tev. összesen Ingatlankezelés ,0% 107,7% 92,2% ebbıl:lakóépületek üzemeltetése ,3% ,3% nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése ,7% 107,7% 97,0% Ingatlanok bérbeadása ,3% 113,8% 107,7% Építıipari vállalkozás ,5% 115,1% 102,2% Portfoliókezelés ,8% ,8% Ingatlanhasznosítás, szakértıi tevékenység ,8% Vagyonnyilvántartás ,0% --- 0,0% Fıvárosi ingatlanok leltározása ,0% ,0% Településrendezési feladatok koordinálása ,5% ,5% Főtött utca tervezés, kivitelezés ,8% ,8% Anyageladás ,0% ,0% Értékesítés nettó árbevétele összesen: ,5% 112,2% 86,8% Egyéb bevételek ,5% 9020,3% Pénzügyi bevételek ,3% 202,9% Rendkívüli bevételek Bevételek összesen: ,5% 147,3% 92,1%

28 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Költségek alakulása Megnevezés sz.táblázat (adatok eft-ban) Változás Változás értékben %-ban Vásárolt anyagok költségei ,0 Üzemanyag költségek ,8 Nyomtatvány, irodaszer ,2 Energiaköltség, vízdíj Egyéb anyagköltség ,2 Anyagköltség összesen (1) ,0 Szállítás, rakodás költsége ,0 Takarítás költségei Szemétszállítási díjak Bérleti díjak ,6 Karbantartási költségek ,5 Hírdetési díjak és reklámköltségek ,4 Fénymásolás költségei ,5 Oktatási költségek ,6 Postaköltség ,2 Telefon díjak ,6 Elıfizetési díjak, szakkönyvek ,8 Könyvvizsgálat, jogi képviselet, szakértıi díjak ,0 ISO rendszer költségei ,5 Tagsági díjak ,4 Üzemorvosi szolgáltatás ,5 Szoftver, hardver karbantartás ,1 Társasházi közösköltség ,5 Üzemeltetési költségek Kirendelt dolgozók költségei Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége ,6 Igénybevett szolgáltatások összesen (2) ,1 Hatósági díjak, illetékek, perköltségek ,2 Pályázati díjak

29 Bankköltség ,3 Biztosítási díjak ,8 Adók, járulékok ,2 Különféle egyéb költségek ,5 Egyéb szolgáltatások összesen (3) ,8 Eladott áruk beszerzési értéke (4) Közvetített szolgáltatások (5) ,6 Anyagjellegő ráfordítások összesen (1-5) ,4 Bérköltség (6) ,5 Cafeteria költségek ,4 Munkábajárás költségei ,2 Utazási, kiküldetési költségek, napidíj ,1 Helyi utazási költségtérítés ,1 Betegszabadság, munkáltatót terhelı táppénz ,1 Egyéb természetbeni juttatás ,2 Végkielégítés ,2 Személyi jellegő kifizetések SZJA ,5 Reprezentációs költségek ,6 Személyi jellegő egyéb kifizetések (7) ,4 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási jár ,3 Egészségügyi hozzájárulás ,0 Munkaerıpiaci járulék ,5 Szakképzési hozzájárulás ,2 Rehabilitációs hozzájárulás ,4 Bérjárulékok összesen (8) ,9 Személyi jellegő ráfordítások összesen (6-8) ,2 Értékcsökkenési leírás (9) ,1 Aktívált saját teljesítmányek értéke (10) ,6 Költségek összesen (1-10) ,2 Egyéb ráfordítások (11) ,6 Pénzügyi mőveletek ráfordításai (12) Rendkívüli ráfordítások (13) Költségek és ráfordítások összesen (1-13) ,4-29 -

30 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Költségek alakulása Megnevezés 6.sz.táblázat (adatok eft-ban) év I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS Adózás elıtti eredmény (osztalék és tárgyi eszköz értékesítés eredménye nélkül Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök változása (vevı és pénzeszköz nélkül) Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés 0 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. PÉNZÜGYI MŐVELETEKBİL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás (tıkeleszállítás) 23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (I+II+III.) A társaság átalakulása miatt a passzív idıbeli elhatárolásokban a DHK tıkemelés korábbi évi könyvelésének helyesbítése miatt eft, a befektetett eszközök beszerzése sorban eft, részvénykibocsátás, tıkebevonás sorban eft korrekciót kell

31 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7. számú táblázat Létszám alakulása Megnevezés 2010.év 2011.év Változás (adatok: fı) Változás %-ban Fizikaiak átlagos statisztikai állományi létszáma ,4 Nem fizikaiak átlagos statisztikai állományi létszáma ,8 Állományba tartozók létszáma összesen ,5 Állományba nem tartozók létszáma ,8 Összes foglalkoztatott létszáma ,3-31 -

32 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 8. számú táblázat Társasági adóalapot módosító tételek (adatok eft-ban) Megnevezés év 1. Adózás elıtti eredmény Adóalapot csökkentı tételek - Elızı évben képzett céltartalék felhasználása 0 - Adótörvény szerinti figyelembe vett értékcsökkenési leírás, értékesített tárgyi eszköz nettó értéke - Behajthatatlan követelések Követelések értékvesztésének visszaírása - Elızı években elszámolt értékvesztésre behajthatatlan köv. bevétele - Kapott osztalék Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás Adóalapot csökkentı tételek összesen Adóalapot növelı tételek - Várható kötelezettségekre és jövıbeni költségekre képzett céltartalék Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség összege Térítés nélkül adott eszköz, elengedett követelés - Bírságok 97 - Követelésre elszámolt értékvesztés 4595 Adóalapot növelı tételek összesen Társasági adóalap Társasági adó kötelezettség Mérleg szerinti eredmény

33 Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9. számú táblázat Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezıségi mutatók Megnevezés Mutató számítása ÉV ÉV 1. Befektetett eszközök aránya (%) 2. Forgóeszközök aránya (%) 3. Tıke ellátottság (%) 4. Saját tıke növekedés (%) 5. Idegen források aránya (%) 6. Likviditás 7. Befektetett eszközök fedezettsége 6. Bevétel arányos eredmény 7. Eszközarányos eredmény (%) 8. Vagyonarányos eredmény (%) Befektetett eszközök Összes eszközök Forgóeszközök Összes eszközök Saját tıke Összes forrás Saját tıke Jegyzett tıke Kötelezettségek Saját tıke Forgóeszközök Kötelezettségek Saját tıke Befektetett eszközök Adózás elıtti eredmény Összes bevétel Adózás elıtti eredmény Összes eszközök értéke Adózás elıtti eredmény Saját tıke 62,1 21,1 78,2 175,8 15,3 1,4 1,3 0,9 0,9 1,2 25,4 74,1 44,3 210,4 51,8 1,4 1,7 1,2 0,6 1,4-33 -

34 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zrt Budapest, Városház u Beszámoló augusztus 1. Budapest, szeptember 27. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

35 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A mérleg fordulónapja: augusztus 1. adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott elılegek 09. Immaterális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 12. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott elıleg 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( SOR) 19. Tartós részesedés kapcsolt vállakozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Budapest, 2011.szeptember 27. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

36 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A mérleg fordulónapja: augusztus 1. adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok 30. Befejezetlen termelés és félkésztermékek 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott elılegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sorok) Budapest, 2011.szeptember 27. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

37 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A mérleg fordulónapja: augusztus 1. adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d 57. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 61. III. TİKETARTALÉK 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( ) 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre 70. Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Budapest, 2011.szeptember 27. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

38 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A mérleg fordulónapja: augusztus 1. adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállakozással szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 87. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevıktıl kapott elılegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 92. Váltó tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatároása MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Budapest, 2011.szeptember a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

39 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A mérleg fordulónapja: augusztus 1. adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A " változat 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Budapest, 2011.szeptember 27. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

40 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A mérleg fordulónapja: augusztus 1. adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam nyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 21. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) 0 4 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 1 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0-1 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) Budapest, 2011.szeptember 27. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A " változat a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben