BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT."

Átírás

1 BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról Budapest, március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató

2 Kiegészítı melléklet 2009 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A vállalkozás jellemzıi 3 I/2. A számviteli politika fıbb vonásai 4 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE I1/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása 7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése 8 II/3. A évi eredmény alakulása 10 II/4. Anyagjellegő ráfordítások 12 II/5. Személyi jellegő ráfordítások 13 II/6. Értékcsökkenés elszámolása 13 II/7. Egyéb ráfordítások 13 II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 14 II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye 14 II/10. Adózás elıtti eredmény 14 II/11. A fel nem osztott költségek alakulása 14 II/12. Pénzügyi helyzet 14 II/13. Pénzügyi mutatószámok 16 II/14. Vagyoni helyzet 16 II/15. Jövedelmi helyzet 17 III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök 18 IV. ÖSSZEFOGLALÁS 18 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásai 2. sz. melléklet: Beruházások alakulása 3. sz. melléklet: Fel nem osztott költségek alakulása 4. sz. melléklet: Készletek kronologikus átlaga 5. sz. melléklet: Létszám, bér és kereset alakulása 6. sz. melléklet: Fontosabb mutatószámok 7. sz. melléklet: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8. sz. melléklet: Cash-flow

3 3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A vállalkozás jellemzıi Gazdálkodó szerv: BUFA Budapesti Faipari Termelı és Kereskedelmi Kft. Rövidített neve: BUFA Kft. Székhelye: 1108 Budapest, Kozma u. 13. Honlap: A jogelıd alapítás éve: Átalakulás éve: Az alapító: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégbíróságon bejegyezve: július 7. Cégjegyzékszám: Mőködési forma: korlátolt felelısségő társaság Ügyvezetı igazgató: Bódis Sándor, Lakcím: 1097 Budapest, Szerkocsi u 2/c. A évi beszámolót MaxServ Kft. (adószám: ) Budapest, Vezér utca 149/c. fsz.2-3. Összeállította: Fábián Mirjam, mérlegképes könyvelı, nyilvántartási szám: A társaságot, illetve jogelıdjét a fogvatartottak foglalkoztatása céljából alapították. 100 %-os állami tulajdonban van, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekrıl szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján. A társaságban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg: , továbbiakban MNV Zrt.) útján. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának a Vtv. 7. (3) bekezdése alapján hozott 8/2008.(IV.30.) számú határozata, valamint a Tanács a Vtv. 6. (2) bekezdés c) pontja alapján hozott 238/2008. (IV.30.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel a Vtv. 29. (5) bekezdése alapján kötött SZT/ számú szerzıdésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 9.) ideiglenes vagyonkezelıként gyakorolja.

4 4 Társaságunk fı profilja a különbözı faipari termékek gyártása, egyedi megrendelésre bútorgyártás, valamint bérmunka tevékenység. A számviteli törvény szerint a BUFA Kft-nél kötelezı a könyvvizsgálat. A társaság könyvvizsgálója az EX ASSE Zrt., a könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy Fiedler Gábor könyvvizsgáló. A évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által a beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj ,-Ft. A könyvvizsgáló kérésére a társaság tulajdonosi jogkörgyakorlója az alábbiakat nyilatkozta: A 100%-os állami tulajdonú társaság vagyonkezelıjeként, jelenleg nincs szándékában: a) a társaság felszámolása, csıdeljárás alá vonása, végelszámolása, b) a társaságban lévı tulajdonosi arányok megváltoztatása, c) a társasággal kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér-fedezetek alapvetı megváltoztatása. I/2. A számviteli politika fıbb vonásai A társaság számviteli politikájának célja, hogy a könyvekben rögzített adatok alapján megbízható és valós képet adjunk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl és annak változásáról. A számviteli politika, a számlarend és a számlatükör a számviteli törvény szellemének megfelelıen olyan részletességgel készült, hogy a gazdasági tevékenység elemzését, a beszámolási kötelezettség teljesítését lehetıvé tegye. A számviteli politikánkat és annak évenként szükséges módosításait a törvényben meghatározott 14 alapelv figyelembe vételével fogalmaztuk meg a társaság sajátosságait szem elıtt tartva. Társaságunk kettıs könyvvitelt vezet, éves beszámoló készítésére kötelezett és nem tartozik a társasági adó hatálya alá. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerint nem adóalanya társasági adónak. A társaság eszközeirıl analitikus mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, amelyet havonta, a fıkönyvi zárást megelızıen összesít, és a változásokat értékben könyveli a megfelelı számlákra. A nyilvántartás kiterjed az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, befektetett pénzügyi eszközökre, készletekre, vevıkre, szállítókra, értékpapírokra, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségekre.

5 5 A tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és a visszaírt értékvesztéssel. Az amortizációs politikánkat jellemzi, hogy az eszközök értékét a társaság a használati idı alapján állapítja meg. Az értékcsökkenést lineárisan, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl eredı élettartama, fizikai elhasználódása, a technológiai, mőszaki színvonal alakulása és az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembe vételével állapítjuk meg. A beszerzéseknél a kis értékő, 100 ezer forint alatti tárgyi eszközöket azonnal, egy összegben elszámoljuk költségként. A termeléshez szükséges szerszámokat csak a raktárból történı kiadáskor számoljuk el költségként. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik, a készletek felhasználásának elszámolása a FIFO módszer szerint számítódik. A saját termeléső készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen tartjuk nyilván. A készletek értékvesztését év végén az átlagár és az év végi piaci érték eltérése alapján egyedileg határozzuk meg. Az idıbeli elhatárolásokat az elıírt hármas tagolásban tovább részletezzük. A mérlegtételeket leltárral támasztjuk alá, évente leltározzuk az eszközöket és a forrásokat a Leltározási szabályzatban leírt módon az évenként kiadott leltározási utasítás szerint. Társaságunk csak az 5-ös (költség nemek) számlaosztályba számolja el költségeit a vezetés minél jobb informálása érdekében. Az eredmény elszámolásnál az A összköltség eljárással készített eredmény kimutatást választottuk, mivel az alaptevékenységnek ez felel meg leginkább. Az eredmény elszámolást a társaság az A forgalmi költség eljárással összköltség eljárással is elkészíti. Társaságunk a mérleg A változatát alkalmazza az eszközök és források kimutatására. A társaság gazdálkodásának fı mutatószámai az alábbiak: eft eft év év Éves nettó árbevétel Mérleg fıösszeg Létszám (szabad és elítélt) 199 fı 163 fı Saját tıke Az éves nettó árbevétel 9,7%-kal magasabb az elızı évihez viszonyítva, azonban a tervezettıl 33,3%-kal elmaradt.

6 6 A társaság alapításakor a Budapesti Fegyház és Börtön valamint a jogelıd Budapesti Faipari Vállalat között az ingatlanok vonatkozásában vagyonmegosztás történt. Az ingatlanok értékbecslése december 31-ei fordulónappal történt meg elsı ízben december 31-ei fordulónapra vonatkozóan az ingatlanaink értékének meghatározásával megbíztuk a Szénási Szakértıi Irodát. Az értékelést Szénási Gábor okleveles építımérnök, földmérnök Igazságügyi szakértı (4494) Minısített ingatlanrendezı (1531) végezte el: - Az általa alkalmazott értékelési módszer a piaci értékalapú forgalmi értékelés, ami az összehasonlító piaci adatokra épít. - Vizsgálta az ingatlan környezetét, megközelíthetıségét, mőszaki adottságait, infrastrukturális ellátottságát, valamint jövıbeni helyzetét. - Az épületek épületdiagnosztikai összefoglalásai alapján értékelte azokat. - Az ingatlanok piacának aktuális helyzetérıl tájékozódott az ingatlan szőkebb és tágabb környezetében egyaránt. - Meghatározta az épületek hozadéki értékét a direkt tıkésítés módszerével, melynek eredményeképpen eft értékhelyesbítést számoltunk el. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka (6 560 e Ft), a évi mérlegszerinti eredmény ( e Ft) különbözete és a 2010 évi pozitív mérlegszerinti eredmény okozta a saját tıke e Ft-os növekedését. A foglalkoztatott polgári létszám 6 fırıl 2 fıre csökkent, a Felügyelı Bizottsági tagok száma 3 fı. A fogvatartottak foglalkoztatási állományi statisztikai létszáma 161 fı volt. II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása Megnevezés Elızı év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök ,1 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,5 Szellemi termékek ,5 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,2 Ingatlanok ,4 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek ,5 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek ,4 Beruházások 0 Beruházásra adott elılegek 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,6 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. Forgóeszközök ,9 I. KÉSZLETEK ,0 Anyagok ,6 Befejezetlen termelés és félkész termék 0 Késztermékek ,0 Áruk ,0 Készletre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK ,9

7 7 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,4 Egyéb követelések ,3 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ,0 Pénztár, csekkek ,0 Bankbetétek ,5 C. Aktív idıbeli elhatárolások ,0 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása ,0 Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása ,8 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,9 FORRÁSOK D. Saját tıke ,8 I. JEGYZETT TİKE ,0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK ,0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,3 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ,6 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,4 E. Céltartalék F. Kötelezettségek ,1 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,1 Rövid lejáratú kölcsönök ,0 Rövid lejáratú hitelek ,0 Vevıtıl kapott elılegek 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgált - ból (száll.) ,9 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,0 G. Passzív idıbeli elhatárolások ,6 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása ,7 Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása ,0 Halasztott bevételek ,4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,9 eft II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése A tárgyi eszközök értéke e Ft-tal csökkent az elızı idıszakhoz képest ben jelentısebb összegő beruházások: Lap-szabászgép, melyeknek aktiválási értéke e Ft. A 2.sz. üzemi épületen végzett tetıszigetelés (3.200 e Ft). A daraboló üzem és szerelıcsarnok helyiségeiben végzett villamos erıátviteli rendszer tervezése, kivitelezése és szabványossági vizsgálata; az emeleti szerelıüzemi három állású hegesztı munkahelyeinek kialakítása (2.332 e Ft). A tárgyi eszközök állományváltozásait az 1/a., 1/b. és az 1/c. sz. melléklet tartalmazza.

8 8 A beruházások, felújítások mérleg szerinti értéke 2010-ban 0 Ft. Beruházásaink aktivált értéke e Ft A beruházások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök fordulónapi piaci értéke meghaladta azok nyilvántartás szerinti értékét, ezért értékhelyesbítést számoltunk el a évhez hasonlóan. Az értékhelyesbítés részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. A készletek értéke e Ft-tal, alacsonyabb az elızı évihez képest. A raktáron lévı késztermékek év folyamán további értékesítésre kerültek. A készletek állományának alakulását a kronologikus átlag fejezi ki, amely a 4. sz. melléklet alapján az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2009.év 2010.év % Késztermék Befejezetlen termék Saját termék összesen: Áru Anyag Vásárolt összesen Mindösszesen (saját+vásárolt): Készletek forgási sebessége: 56 nap 46 nap A követelések állománya e Ft-tal csökkent az elızı évhez képest. A pénzeszközök állománya 309 e Ft-tal alacsonyabb az elızı évinél. Az aktív idıbeli elhatárolások e Ft-tal növekedtek. Az aktív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Tárgyévet illetı bevételek Következı évet terhelı elıfizetések, költségek 13 4 Összesen A források között az eredménytartalék negatív összege e Ft-tal nıtt, mert a évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került. Értékelési tartalék csökkenéseként számoltuk el az ingatlanok visszaírt értékhelyesbítését e Ft értékben. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 0 e Ft.

9 9 A rövid lejáratú kötelezettségek állománya Ft-tal csökkent. A rövid lejáratú kölcsön állománya egyrészt a személygépkocsi lízingének kifutása miatt; másrészt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsoksága által 2009-ben folyósított 10 millió forint visszafizetendı átmeneti finanszírozási támogatást a évben véglegesen rendelkezésünkre bocsátotta (vissza nem térítendı támogatásként), valamint e Ft mőködési célú pénzeszköz-átadást hagyott jóvá. A rövidlejáratú hitelek állománya - az elızı évi szinthez hasonlóan e Ft értékben a 40 milliós folyószámla hitelkeretünkbıl igénybe vett összeget tartalmazza. A szállítói tartozás állomány december 31-én eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a december havi fogvatartotti- és szabad munkavállalók munkadíjat, valamint a felhalmozódott adó- és járulékfizetési kötelezettséget tartalmazzák. A passzív idıbeli elhatárolások 1013 e Ft-tal növekedtek. A passzív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Bevételek (bérleti díjak) tárgyévi összege Közüzemi költségek tárgyévi összege Személyi jellegő költségek tárgyévre 0 Igénybevett szolgáltatások, egyéb szolg. költsége Főtési költségek tárgyévi összege Egyéb anyagköltségek 0 32 Közvetített szolgáltatások 0 1 Bérjárulékok Bírság 0 7 Halasztott bevételek (leltár többlet) Összesen Összességében a társaság mérleg fıösszege e Ft-tal csökkent, ami az elızı évinek a 95,9 %-a.

10 10 II/3. A évi eredmény alakulása A évi eredmény bázisidıszakhoz viszonyított alakulása: Ssz. Megnevezés Eltérés a tény tény bázishoz 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,3 2. Export értékesítés nettó árbevétele ,9 I. Értékesítés nettó árbevétele ,7 3. Saját termeléső készletek állományváltozása ,7 4. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke ,1 II. Aktívált saját teljesítmények értéke ,0 III. Egyéb bevételek ,6 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0,0 5. Anyagköltség ,1 6. Igénybevett szolgáltatások értéke ,6 7. Egyéb szolgáltatások értéke ,4 8. Eladott áruk beszerzési értéke ,0 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,9 IV. Anyagjellegő ráfordítások ,1 10. Bérköltség ,4 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések ,5 12. Társadalombiztosítási járulék ,4 V. Személyi jellegő ráfordítások ,4 VI. Értékcsökkenési leírás ,8 VII. Egyéb ráfordítások ,5 VII. sorból értékvesztés 0 0 0,0 A. Üzleti tev. eredménye ,3 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ,0 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,7 B. Pénzügyi mőveletek eredménye ,8 C. Szokásos vállalkozási eredmény ,4 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,0 D. Rendkívüli eredmény 0 0 0,0 E. Adózás elıtti eredmény ,4 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,0 F. Adózott eredmény ,4 G. Mérleg szerinti eredmény ,4 Összes bevétel ,0 Összes költség, ráfordítás ,5 Adózott eredmény ,4 %

11 11 Az eredmény összetevıi a következıképpen alakultak: Az értékesítés nettó árbevétele az elızı évhez viszonyítva 9,7 %-kal nıtt. A belföldi értékesítés árbevétele 22,3 %-kal nıtt, az export érékesítés árbevétele 53,1 %-kal csökkent az elızı évhez viszonyítva. Melynek oka a gazdasági recesszió, mely kihatással volt a vevık megrendeléseire; II. félévétıl a cipıgyártás tevékenység megszőnt, mivel a partner megrendelései is visszaestek illetve kivonult Dél-Kelet Ázsiába. Árbevétel megoszlása tevékenységi bontásban e Ft tevékenység % raklap és ládagyártás ,18 bútorgyártás ,82 alaptevékenység összesen ,47 labdavarrás ,00 szemléltetı eszköz ,40 bıröndfogantyú ,00 cipıvarrás ,89 forgácsalom csomagolás ,00 reklámtábla gyártás ,00 villanyóra bontás ,00 gumipók, ponyvaleszorító ,00 bérmunkáltatás összesen ,00 anyageladás ,00 áru eladás ,00 közvetített szolgáltatás ,04 egyéb bérmunka ,54 egyéb ,00 ingatlanhasznosítás ,26 egyéb tevékenység összesen ,85 értékesítés nettó árbevétele ,71

12 12 Az egyéb bevétel az elızı évhez viszonyítva 58,6%-kal növekedett ben nem volt visszaírt értékvesztés. Az egyéb bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés % Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele ,3 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek ,0 Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat ,1 Követelések visszaírt értékvesztése ,0 OP által térített többletköltség, támogatás ,2 Egyéb különféle bevételek ,0 Összesen ,6 A költségek és ráfordítások az elızı évihez viszonyítva 27%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak, ami költségek redukálása miatt következett be. Mindezen hatások eredıjeként alakult ki a e Ft-os mérleg szerinti eredmény. A költségek és ráfordítások alakulását az alábbiakban részletezzük. II/4. Anyagjellegő ráfordítások Az anyagjellegő ráfordítások 2010-ben az elızı évhez viszonyítva 31,9 %-kal csökkentek. Anyagjellegő ráfordítások alakulása e Ft év év % Anyagköltség ,1 Igénybe vett szolgáltatások ,6 Egyéb szolgáltatások ,4 Eladott áruk beszerzési értéke 158-0,0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,9 Összesen ,1 Az anyagköltségek 21 %-os csökkenését elsısorban a termelés visszaesése okozta, valamint a költségek minél nagyobb redukálása volt a cél.

13 13 II/5. Személyi jellegő ráfordítások A személyi jellegő ráfordítások összességükben a bázisidıszakhoz viszonyítva 20,6 %-kal alacsonyabbak, amit a fogvatartottak létszámának csökkenése okozott ben a polgári munkavállalóknak béremelés volt, a fogvatartottak munkadíjának jogszabály által elıírt emelése megtörtént. A létszám és bérköltségek állománycsoportonkénti alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. II/6. Az értékcsökkenés elszámolása A társaság az értékcsökkenést lineáris módszerrel e Ft összegben számolta el. Ez 12,2 %-kal alacsonyabb az elızı évben elszámolthoz viszonyítva. A évi értékcsökkenés fıkönyvi csoportonkénti részletezését az 1/c. sz. melléklet tartalmazza. II/7. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alakulása eft év év % Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés ,7 Készletek elszámolt értékvesztése - - 0,0 Követelések elszámolt értékvesztése - - 0,0 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése - - 0,0 Adók, illetékek, hozzájárulások ,5 Behajthatatlan követelés leírt összege ,8 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke ,2 Egyéb különféle ráfordítások ,0 Összesen ,5 A bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés címén elszámolt ráfordítások jelentısen lecsökkentek az elızı évhez viszonyítva. II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye e Ft nyereség.

14 14 II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye A évi pénzügyi mőveletekbıl származó bevétel 78 e Ft. A pénzügyi mőveletek vesztesége e Ft. Ez nagyrészt a folyószámlahitel kamata, amely 40 millió Ft-os keretösszeggel állt rendelkezésre. Ezzel a szokásos vállalkozási eredmény e Ft-os nyereséget ért el. II/10. Adózás elıtti eredmény A évi adózás elıtti eredmény e Ft nyereség. II/11. A fel nem osztott költségek alakulása A 3. sz. melléklet szerint a fel nem osztott költségek az elızı idıszakhoz viszonyítva e Ft-tal csökkentek. A költségek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a létszámcsökkenés miatt az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegő ráfordítások összege jelentısen alacsonyabb az elızı évhez viszonyítva. II/12. Pénzügyi helyzet A társaság évi pénzügyi helyzete lényegesen kiegyensúlyozottabb volt a gazdasági évnél. A Kft. a főtési díj kivételével a mőködését finanszírozni tudta. A mőködéshez évben is igénybe vettük a 40 milliós fedezet nélküli folyószámla hitelkeretünket, melyet szinte mindig maximálisan igénybe kellett vennünk. Munkabér kötelezettségeinket határidıre teljesítettük. Rövid lejáratú kötelezettségeinket a évben kifizettük. Ezen túlmenıen nagymértékő alapítói támogatást kaptunk, valamint az OP. által évben kapott 10 millió forint kölcsön támogatás címén jóváírásra került. Az alapítói támogatásoknak köszönhetıen a Kft.-nek a december 23-i fordulónappal nyilvántartott és lejárt szállítói tartozása nem volt. Az elızı évhez viszonyítva az alapítótól kapott támogatás összege 398,2 %-kal növekedett. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket határidıben nem tudtuk kifizetni; az elızı évihez képest 97,14 %-kal csökkent szállítók felé fennálló tartozásunk állománya, amit a kapott támogatásból finanszírozott társaságunk. 5 éven túli kötelezettsége Társaságunknak nincs.

15 15 Szállítók felé fennálló tartozás mérleg fordulónapján le nem járt nap nap nap 90 napon túli összesen Vevıkkel szembeni követeléseink az elızı évhez viszonyítva 0,4 %-kal növekedett. Vevıkkel szembeni követelés mérleg fordulónapján le nem járt nap nap nap 0 90 napon túli 6553 összesen Az elızı években felhalmozott vevıkövetelések behajtásában elért eredmények: A Charlie és Társa Kft. kezdeményezésére a 2008-ban indított peren kívüli megállapodás nem járt eredménnyel. Az eredetileg e Ft összegő számlatartozása a mérlegkészítés idıpontjáig e Ft-ra csökkent. A fennálló követelésünk megfizetésérıl jelenleg is folynak a tárgyalások. II/13. Pénzügyi mutatószámok A évi mérlegbıl és eredmény-kimutatásból a vagyoni és pénzügyi helyzetre vonatkozó, a gazdálkodási tevékenységet jellemzı mutatószámok az elızı évhez képest részben pozitívan változott. A 6. sz. melléklet a és évi adatokat tartalmazza.

16 16 Saját tıke alakulása A Kft. tıkeszerkezete a kritériumoknak megfelel. II/15. Jövedelmi helyzet Az értékesítés nettó árbevétele e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, a növekedés okait a bevételek értékelésénél kifejtettük. Az értékesítés közvetlen költségei e Ft-ról, e Ft-ra csökkentek, melynek oka, hogy a bevételkiesés lényegesen csökkentette az értékesítésre elszámolt közvetlen önköltséget. Ennek következtében az értékesítés bruttó eredménye eFt-ról, eFt-ra növekedett azonban fontos tény, hogy a bevételkiesés nagyságrendjét az elszámolt közvetlen költségek arányaiban követni tudták. Az értékesítés közvetett költségei ugyanakkor e Ft-ról e Ft-ra csökkentek. Az üzemi tevékenység eredményének jelentıs növekedését az egyéb árbevételek növekedése és a ráfordítások jelentıs csökkenése okozta.

17 17 III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök a faipari mőhelyek porelszívói, amelyek a technológia részét képezik és telepengedélyhez kötöttek. Állományuk a következıképpen alakult év folyamán (eft): január 1-ei nyitó érték évi értékcsökkenés december 31-ei záró érték 317 IV. ÖSSZEFOGLALÁS A gazdasági társaság a gazdasági évet az elızı évhez képest jelentıs pozitív eredménnyel zárta. Ezen eredmény azonban az alapítói támogatásoknak köszönhetı. A Kft. tıkeszerkezete stabil maradt. Az alapítói támogatások nélkül számított tervtıl való eltérés fı okai: - a gazdasági válság hatására a kereslet jelentısen visszaesett, a raktári termelés, egyes típus termékek gyártása megszőnt, - megszőnt az állami bútoripari megrendelés - a munkahelyek megtartása, a munka higiénés felújítások, gép beszerzések rontották az üzemi eredményt, Összefoglalva a évi gazdálkodás eredményeként megállapítható, hogy a társaság az üzleti tervben megfogalmazott célkitőzéseit az alapítói támogatással tudta megvalósítani. Ugyanakkor a rendezıdött a társaság szervezete reorganizálásra került, megszüntetésre kerültek a veszteséges üzletágak, a veszteségek pénzügyi és jogi rendezése megtörtént, a társaság tıkeszerkezete megfelel a kritériumoknak. Az alapítói feladatokat a társaság ellátta.

18 18 1/a. számú melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változása évben eft-ban M e g n e v e z é s Nyitó érték Évközi növekedés Évközi csökkenés Átsorolás Záró érték I. Immateriális javak összesen: I./1. Vagyoni értékő jogok I./3. Szellemi termék II. Tárgyi eszközök összesen II./1 - II./ II./1. Ingatlanok II./2. Ingatlanok értékhelyesbítése II./3. Mőszaki berendezések gépek II./4. Egyéb berendezések, felszerelések II./5. Beruházások 0 0 Értékcsökkenés változása 2010.évben M e g n e v e z é s Nyitó érték Évközi növekedés Évközi csökkenés Átsorolás Záró érték I. Immateriális javak összesen I./1. Vagyoni értékő jogok I./3. Szellemi termék II. Tárgyi eszközök összesen II/1 - II/ II./1. Ingatlanok II./2. Ingatlanok értékhelyesbítése II./3. Mőszaki berendezések, gépek II./4. Egyéb berendezések felszerelések II./5. Beruházások

19 19 1/b. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány alakulása 2010.évben M e g n e v e z é s Immateriális javak Ingatlanok Termelı gépek Egyéb berendezések, felszerelések eft-ban Összesen 1 1 Fıkönyvi szám Nyitó állomány Új tárgyi eszköz Használt tárgyi eszközök Egyéb növekedés Selejtezés 0 Eladás Egyéb csökkenés Tárgyi záró Értékcsökkenés: Nyitó állomány Tárgyévi értékcsökkenés Egyéb +, Értékcsökkenés tárgyévi z. TÁRGYÉVI NETTÓ ÉR

20 20 1/c. számú melléklet Tárgyi eszközök változásai 2010.év Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró Bruttó érték Vagyon értékü jogok Üzleti vagy cégérték 0 0 Szellemi termékek K+F aktívált értéke 0 Alap. átszerv.aktivált ért 0 Immateriális javak Telkek 0 Ingatlanok Ingatlanok értékhelyesbítése Mőszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Beflen beruházás 0 0 Beflen felújítás 0 Tárgyi eszközök összesen Összesen Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés, csökkenés Terv szerinti Záró Nettó érték Vagyon értékü jogok Üzleti vagy cégérték 0 Szellemi termékek K+F aktívált értéke Alap. átszerv.aktivált ért Immateriális javak Telkek Ingatlanok Mőszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Beflen beruházás Beflen felújítás Összesen Összesen

21 21 2. számú melléklet BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA Évben M E G N E V E Z É S Beruházás aktivált értéke Befejezetlen beruházás állománya Pénzügyi teljesítés saját pénzeszközbıl bankhitelbıl állami támogatásból egyéb ezer Ft összesen Pendrive Mikrohullámú sütı Tetıszigetelés Olajradiátor Szgk. nyári gumi szett Mobiltelefonok Nokia Fénymásoló Számítástechnikai eszközök Körfőrészgép (lapszabász gép) Daraboló üzem, szerelıcsarnok Gurulós állvány Villanyóra tároló láda Kalocsa szekrény Körfőrész Csavarbehajtó Lamellómaró Kapocsbelövı pisztoly Csillár Lámpa Mini hi-fi torony Gyapjú szınyeg Főkasza Összesen:

22 22 3. számú melléklet Fel nem osztott költségek alakulása (adatok: ezer Ft-ban) Megnevezés 2009.éves 2010.éves Anyagok Alapanyagok 0 0 Fenntartási és egyéb anyagok Anyagi eszközök 0 Üzemanyag 667 Energia költség Anyagok összesen Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatási költség Munkabér Munkabér szabad Munkabér elitélt Fel nem osztott munkabér összesen: Személyi jellegő kifizetés Bérjárulékok Értékcsökkenés Fel nem osztott költségek összesen:

23 23 4. számú melléklet Készletek kronologikus átlaga 2010.év Megnevezés Negyedéves készletérték Kronológikus átlagkészlet Negyedéves készletérték Kronológikus átlagkészlet Késztermék nyitó I.n.év II.n.év III.n.év Záró Összesen Befejezetlen nyitó 0 I.n.év II.n.év 0 0 III.n.év Záró 0 Összesen 0 0 Saját elıáll. ö s s z e s e n: Nyitó I.n.év II.n.év III.n.év Záró Összesen Anyag nyitó I.n.év II.n.év III.n.év Záró Összesen Áru nyitó I.n.év II.n.év III.n.év Záró Összesen Vásárolt összesen: Nyitó I.n.év II.n.év III.n.év Záró Összesen Készlet ö s s z e s e n: Nyitó I.n.év II.n.év III.n.év Záró Ö s s z e s e n: Készletek forgási sebessége 56,11 nap 46,05 nap

24 24 5. számú melléklet Létszám, bér és kereset alakulása évben Megnevezés Átl.stat. létszám Alapbér Kereset fı eft eft Teljes munkaidıben foglalkoztatott fogvatartott szabad Összesen: Nem teljes munkaidıben foglalkoztatott nyugdíjas állományon kivüli Összesen: 0 0 Összes foglalkoztatott Felügyelı Bizottság: tiszteletdíj:

25 25 6. számú melléklet Fontosabb mutatószámok a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet megítéléséhez Vagyoni helyzet alakulása 2009.év 2010.év Tıkeerısség Saját tıke Mérlegfıösszeg = 74 % = 87 % Mérleg szerinti eredmény a saját tıke arányában: Mérleg szerinti eredmény Saját tıke = -7 % = 14 % Mérleg szerinti eredmény aránya a jegyzett tıke függvényében: Mérleg szerinti eredmény Jegyzett tıke = -8 % = 19 % Saját tıke-jegyzett tıke aránya Saját tıke Jegyzett tıke = 121 % = 137 % Befektetett eszközök részaránya Saját tıke Befektetett eszközök = 80 % = 93 % Forgótıke Forgóeszközök-Rövid lejáratú kötelezettségek = évi Forgótıke aránya = évi Forgótıke Saját tıke = -22 % = -5 % Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek Mérleg fıösszeg = 24 % = 10 % Pénzügyi likviditási helyzet mutatói Likviditási mutató Forgó eszközök

26 26 Rövid lejáratú kötelezettségek = 32 % = 54 % Likviditási gyorsráta Forgóeszközök- készletek Rövid lejáratú kötelezettségek = 24 % = 36 % Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek = 23 % = 34 % Vevı, szállító állomány összemérése Vevı állomány Szállító állomány = 30 % = 1063 % Pénzeszköz és rövid lejáratú köt.aránya Pénzeszköz Rövid lejáratú kötelezettségek = 1 % = 1 % Jövedelmezıség vizsgálata Árbevétel arányos nyereség Üzemi eredmény Értékesítés nettó árbevétele = -23 % = 69 % Értékesítés költségszintje Ért. közvetlen+közvetett költsége Értékesítés nettó árbevétele = 167 % = 130 % Tıkearányos nyereség Szokásos vállalkozási eredmény Saját tıke = -7 % = 14 % Alaptıke jövedelmezıség Adózott eredmény Jegyzett tıke = -8 % = 19 % Hatékonyság vizsgálata Élımunka hatékonysága Értékesítés nettó árbevétele Átlagos statisztikai létszám 240 = = 510 Eszközök megtérülése Értékesítés nettó árbevétele

27 27 Tárgyi eszközök+készl. átlag érték = 18 % = 20 % Készletek forgási sebessége Átlagos készlet érték Értékesítés nettó árbevétele = 56 nap = 46 nap

28 28 7. számú melléklet száma Megnevezése Ingatlanon belüli épületek Nyilvántartási érték Piaci érték Értékhelyes -bítés 1. Irodaépület Parancsnoki iroda épület irodák (40) Iroda épület ( 44 ) BÜFÉ (001 ) Kereskedelem 002 Bemutató terem Tetıtéri iroda Telefonközpont ( 754 ) Gyártáselıkészítı ( 752 ) Iroda épület ( 45 ) Kisvasuti sín ( 4 ) TMK épület ( 37) Transtformátor ház (3) Pk épület technológia ( 41 ) 2. Üzemi épület Bútor üzem ( 1) Bútorgyártó üzem ( 2 ) Lapszabász emelet ráép. ( 6 ) Ipari légbefúvó ( 15 ) Kiskazánház (8) 3. Toldalék épület Patyolat üzem (5) Raktár Vasanyag raktár (14 ) Mőszaki anyagraktár ( 11 ) Szárító Nagy kazánház (9) BFB-hez Üzemi épület Szerszám és minta ( 10 ) Labda varró mőhely ( 50 ) Irodaépület Porta épület ( 20 ) TS daraboló Barak (24 ) Mosdó helyiség Nyitott szín Mezıváz szín (21 ) Üvegipari csarnok Készáru raktár (25 ) Raktár I. Vegyi anyag raktár (17) gépkocsi tároló (744) Raktár II. Garázs ( 12 ) Vegyi anyag raktár 2 ((18 ) Kulyatelepi raktár Modul barakk 1 ( 22 ) Összesen évi érték Értékhelyesbítés

29 8. számú melléklet 29 Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, sorok) Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelések változása Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) - 0 Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - 0 Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 0 Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + 0 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának befétele + 0 Hitel és kölcsön felvétele + 0 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 0 Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) - 0 Kötvénny és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése - 0 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejára kötelezettségek változása + 0 Pénzeszközök változása (I+II+III: sorok) záró pénzeszköz 574 nyitó pénzeszköz pénzeszköz változás -309

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S -Képviselı-testületnek- a Patakhı Energiaszolgáltató

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben