Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1."

Átírás

1 Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1.

2 Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása, Külsı felhasználók tájékoztatása:» Piaci szereplık tájékoztatása,» Hatóságok tájékoztatása, 2) Kommunikációt elısegítı feladat Gazdasági szereplık közös nyelvezete.

3 Számviteli információs rendszerének felépítése Beszámoló Fıkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartások Alapnyilvántartások Fıkönyvi kivonat Feladások Elsıdleges bizonylatok

4 Számviteli szolgáltatás Számviteli politika elkészítése, Egyéb szabályzatok elkészítése, Fıkönyvi nyilvántartások vezetése, Beszámoló összeállítása, Adatok elemzése, Következtetések levonása, Okleveles könyvvizsgáló vagy Mérlegképes könyvelı

5 Nyilvánosságra hozatal és közzététel Cégbíróságon bejegyzett vállalkozók az elfogadott Éves beszámolót, Könyvvizsgálói záradékot, Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, Mérleg fordulónapját követı 150 napon belül.

6 Számviteli alapelvek Megbízható, valós összkép kialakítása A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE Tartalmi elvek Kiegészítı elvek Formai elvek -Teljesség, -Valódiság, -Óvatosság, -Összemérés, -Egyedi értékelés, -Bruttó elszámolás, -Idıbeli elhatárolás, -Tartalom elsıdlegessége a formával szemben, -Lényegesség, -Költség-haszon összevetése -Világosság, -Folytonosság, -Következetesség

7 Nem nevesített alapelvek Hasznosíthatóság elve, Semlegesség elve, Idıszerőség elve,

8 Vállalkozás folytatásának elve: A vállalkozás a belátható jövıben fenn kívánja és tudja tartani tevékenységét. Teljesség elve: Minden gazdasági esemény, amely a vagyont és eredményt befolyásolja könyvelni kell. Valódiság elve: A fıkönyvben rögzített vagyonnak megtalálhatónak, bizonyíthatónak kell lennie.

9 Óvatosság elve: Nem lehet eredményt kimutatni, ha a bevétel realizálása bizonytalan. Az értékvesztéseket és értékcsökkenést mindig el kell számolni. Eszközöket nem szabad felértékelni és a forrásokat nem szabad leértékelni. Nemzetközi Számviteli Standardok: Ha már egyszer felértékeltem akkor le is lehet.

10 Összemérés elve: Az idıszak eredménye egyenlı az idıszaki bevételek és a költségek, ráfordítások különbségével. (függetlenül a pénzmozgásától). Egyedi értékelés elve: Az eszközöket és forrásokat egyedileg kell rögzíteni, nyilvántartani és értékelni. Bruttó elszámolás elve: A követeléseket és kötelezettségeket, illetve a bevételeket és kiadásokat nem lehet összevonni.

11 Idıbeli elhatárolások elve: A bevételeket és kiadások arra az idıszakra kell elszámolni, amelyekre vonatkozik. Tartalom elsıdlegessége a formával szemben: A gazdasági eseményeket a tényleges tartalmuk alapján kell elszámolni, nem a jogi formula alapján. Lényegesség elve: Minden információt figyelembe kell venni a kihat az eredményre.

12 Költség-haszon összevetésének elve: Az információ hasznosíthatósága arányban álljon az információ elıállításának költségével. Világosság elve: A könyvvezetésnek és a beszámolónak is érthetınek, áttekinthetınek kell lennie. Folytonosság elve: Elızı évi záró = Következı évi nyitó.

13 Következetesség elve: A beszámoló tartalma és formája, továbbá a könyvvezetés tekintetében állandóságot, összehasonlíthatóságot kell biztosítani. A számviteli politika következetes alkalmazása.

14 Számvitel lényege Megbízható és valós összképet biztosító információt szolgálja a számvitel. Pénzügyi és jövedelmi helyzet vizsgálata a múltbeli adatok alapján és a jövı tervezésének alapja.

15 Számvitel szabályozása évi C. Számviteli törvény, Nemzetközi Számviteli Standardok IAS, Belsı szabályzatok (számviteli politika, leltár, értékelési, bizonylat kezelési,)

16 Bizonylati elv és a bizonylati fegyelem Könyvelni csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján lehet. Számviteli bizonylat lehet minden olyan (számla, számlát helyettesítı okmány, szerzıdés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, stb.), amely rendelkezik a törvény által elıírt alaki és tartalmi kellékekkel.

17 Bizonylat alaki és tartalmi kellékei Megnevezés, sorszám, egyéb azonosító, Kiállító szervezet megnevezése, Kiállítás ideje, Gazdasági esemény rövid leírása, Aláírások, Kontir számok, Minden más egyéb amit a jogszabály elıír,

18 Bizonylatok csoportosítható 1. Keletkezési hely szerint, 2. Feldolgozásban betöltött szerepe szerint, 3. Kezelés módja szerint,

19 Keletkezési hely szerint Belsı bizonylat, Külsı bizonylat,

20 Feldolgozásban betöltött szerepe szerint Elsıdleges, Másodlagos, Összesítı

21 Kezelés módja szerint Szigorú számadású bizonylatok, Egyszerő bizonylatok,

22 Megırzési idı A beszámolót, leltárt, fıkönyvi kivonatot, naplófıkönyvet, 10 év Könyvelés alapbizonylatai, analitikus nyilvántartások, fıkönyvi számlák, 8 év

23 Számviteli politika A számviteli politika azoknak az alapelveknek, értékelési eljárásoknak és módszereknek az összessége, amelyeket a vállalat vezetése a könyvvezetése során a beszámoló összeállításánál és közzétételnél érvényesít.

24 Számviteli politikában szabályozandó témák Beszámolási forma megválasztása: (éves vagy egyszerősített éves beszámoló) Mérleg formájának megválasztása: ( A két oldalas vagy B lépcsıs) Eredmény-kimutatás megválasztása: (összköltség vagy forgalmi költség eljárással

25 A beszámoló készítésének idıpontja, A készletek értékelésének és elszámolásának módja, Az értékcsökkenési leírás módszere, A deviza/valutakészlet elszámolása, Az értékvesztés és annak visszaírásának módszerei, Értékhelyesbítés elszámolásának rendje, Céltartalék képzés szabályait,

26 Az idıbeli elhatárolások módjait, A költségelszámolás módszereit, Kiegészítı melléklet tartalmát, A jelentıs, lényeges kritériumok számszerősítését, STB

27 Számviteli szabályzat mellékletei A vállalkozás számlarendje, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Az eszközök és források értékelési szabályzata, Az önköltség-számítási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat,

28 Könyvvezetési módok Kettıs könyvvitel, Egyszeres könyvvitel, Bevételi nyilvántartás

29 A kettıs könyvvitel olyan nyilvántartás Ahol a vállalkozás vagyonelemeinek mozgását: - megjelenési forma - és származás /eredete/ szerint számoljuk el. Az elszámolás számlaosztályokon keresztül történik.

30 Számlaosztályok Eszköz számlák /aktívák/: 1. számlaosztály: Befektetett eszközök 2. számlaosztály: Készletek 3. számlaosztály: Követelések, Pénzügyi eszközök, Aktív idıbeli elhatárolások.

31 Forrás számlák /Passzívák/: 4. számlaosztály: Források, Az elsı 4 számlaosztályt mérleg számlák is nevezzük.

32 Eredményszámlák 5 számlaosztály: Költségnem számlák, 6 számlaosztály: Közvetett vagy általános költségek, 7 számlaosztály: Tevékenységek közvetlen költségei, 8 számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások, 9 számlaosztály: Bevételi számlák

33 Számla osztályok Befektetett eszközök 1.Szla osztály Forgóeszközök 2. Szla osztály Értékelésük: Valós piaci áron Nettó értékben Értékelésük: Valós piaci áron

34 Befektetett eszközök Forgó eszközök Nyilvántartásba vétel: Beszerzési ár + Egyéb költségek. Állományváltozások: Értékesítés Tervszerinti ÉCS Selejtezés Értékhelyesbítés Nyilvántartásba vétel: Beszerzési áron Átlagáron Önköltségi áron Állományváltozások: Értékesítés Selejtezés Értékvisszaírás

35 Számlák közötti összefüggés Eszköz nı (T) - Eszköz csökken (K) Eszköz beszerzés Kp-ért Eszköz nı (T) - Forrás nı (K) Hitel felvétele Forrás csökken (T) - Eszköz csökken (K) Szállító kiegyenlítése Forrás csökken (T) - Forrás nı (K) Levonások munkabérbıl

36 Számviteli beszámoló részei Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítı melléklet, Üzleti jelentés, Számviteli Cash flow,

37 Mérleg tagolása: ESZKÖZÖK FORRÁSOK Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolás Saját tıke Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások

38 Eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele, Aktivált saját teljesítmények értéke, Egyéb bevételek Anyagjellegő ráfordítások, Személyi jellegő ráfordítások, Érték csökkenési leírás, Egyéb ráfordítások, ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY

39 Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek kiadásai PÉNZŐGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli kiadások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

40 ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY ADÓ ADÓZÓTT EREDMÉNY OSZTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

41 Számviteli Cash flow Szabad pénzeszköz változása. Honnan származik a pénz és mire használják fel? Nincs kötelezı forma, IAS 7 kereteket és elveket fogalmaz meg, Elvárt követelmény, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetérıl a lehetı legpontosabb információt szolgáltassa, Megbízható valós összkép. Nem azonos a befektetési CF-val.

42 Területei 1. Mőködési tevékenység: A vállakozás alaptevékenysége (fıtev.) során kitermelt és felhasznált pénzeszközöket értjük. Folyamatos mőködéshez szükséges pénzt itt kell kitermelni.

43 2. Befektetési tevékenység Keveset termel, sokat emészt fel. A befektetett eszközök beszerzésére fordított pénzek és a befektetett eszközök eladásából befolyó pénz különbsége.

44 3. Finanszírozási tevékenység: Tıke ki és bevonások, Kölcsönök és hitelfelvételek, Kölcsönök és hitelek visszafizetése, Kötvény kibocsátás, Kötvények visszavásárlása, Végleges pénzeszköz átadás és átvételek pénzmozgásai,

45 Adózás elıtti eredmény Korrekciós tényezık + - I. Mőködési CF Korrekciós tényezık + - II. Befektetési CF Korrekciós tényezık + - III. Finanszirozási CF IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III) = Mérleg

46 Értékcsökkenések Teljesítményarányos leírás 1. Bruttó értéken alapuló 2. Nettó értéken alapuló Idıarányos leírás 1. Bruttó érték alapján Lineáris Degresszív szorzószámok módszer évek száma módszer

47 Értékcsökkenések 2. Nettó érték alapján Lineáris Kombinált leírás Abszolút összeg alapján Egy összegő Lineáris Degresszív

48 Terv szerinti értékcsökkenési leírások: 1. Lineáris módszer: A hasznos élettartam éveiben egyforma összegeket számolunk el költségként.

49 Lineáris módszer D t 1 ( P S) n ÉK = P t D = t t d = 1 n Ahol: D t = éves értékcsökkenési összeg (t = évek 1,2..) n = hasznos élettertam (év) (P-S) = teljes leírandó összeg P = teljes (aktiváláskori) érték S = maradványérték ÉKt = az eszköz könyvszerinti értéke t év múlva d = értékcsökkenési ráta (ezzel csökken évente az eszköz értéke)

50 2. Degresszív módszer: A hasznos élettartam elsı éveiben nagyobb értékcsökkenést számolunk el, mint a késıbbi években. Évek száma módszer Csökkenı egyenlegő módszer

51 Évek számjegye módszer SUM = (n-1)+n n n SUM = 2 A könyvszerinti érték a t-edik évben: ( + 1) ÉK t = P t( n t / 2 + SUM 0,5) ( P S )

52 Teljesítményarányos leírás bruttó érték D t = tervezett teljesítmé ny évi teljesítmé ny Nettó értéken alapuló leírás a letermelés arányos leírás, amit a bányászatban használnak D t éves termelés = ( összes kitermelés P S

53 Terv szerinti érték csökkenés: Elıre megtervezett összegek. Terven felüli értékcsökkenés: A tárgyi eszköz piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti különbızet abban az esetben, ha a könyvszerinti érték nagyobb. Értékhelyesbítés: A tárgyi eszköz piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti különbızet abban az esetben, ha a piaci érték nagyobb

54 Tervszerinti értékcsökkenés nem számolható el: Erdıkre, Mezıgazdasági földterületekre, Ásványkincsekre, Élettartamuk végtelen és megújuló természeti erıforrások.

55 Terven felüli értékcsökkenés Az eszköz piaci értéke lecsökken, Technológiai változás (elavult az eszköz), Fizikai károsodás (kár), Hasznos élettartam lerövidül a belsı változások miatt (termelés leállítása), Eszköz gazdasági teljesítménye rosszabb a tervezettnél,

56 Értékhelyesbítések: Elsı alkalommal csak érték növelés, Ha egyszer elvégeztük, akkor utána minden évben kötelezı, Nincs adóvonzata, Az értékhelyesbítést a saját tıke részét képezı értékelési tartalékkal szemben kell elvégezni.

57 Példa Egy tehenet azzal a céllal vásárolunk meg, hogy azt tenyészállatként hasznosítjuk. Szla szerinti beszerzési ára: ,-ft Szállítási költsége: ,-Ft Várható hasznos élettartama: 6 év Maradványértéke: ,-Ft.

58 Példa Milyen értéken kerül be a évi mérlegbe az az eszköz, amelyet november 30-án szereztünk be ,-Ft értékben. A vállalkozás a számviteli politikájában az ,-Ft feletti eszközöket 5 év alatt lineárisan írják le. Az eszköz maradvány értéke elhanyagolható.

59 Kiegészítı melléklet Gazdasági társaság neve, székhelye, Vezetı tisztségviselık bemutatása (név, díjazás) Törzstöke mértéke és megoszlása, Kapcsolt vállalkozások adatai, Mérleg tételei és annak elemzése (eszközök alakulása, vevık bontása, kötelezettségek), Rendkívüli tételek, miért? Elızıévektıl, ha volt eltérés, miért? Cash-Flow kimutatás,

60 Üzleti jelentés Célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével, úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekrıl múltbeli tény és a várható jövıbeni adatok alapján a tényleges körülményeknek megfelelı képet adjon. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény.

61 Példa Egy vállalkozás bevétele összesen: eft Anyag költség: 526 eft Bérköltség: eft Értékcsökkenés: 295 eft Egyéb ráfordítások: 338 eft Adó alapot nıvelı tételei: 126 eft Adó alapot csökkentı tételei: 135 eft Feladat: A vállalkozás mérlegszerinti eredményének meghatározása. TÁSA 16%

62 Vagyoni helyzet elemzése Gazdasági elemzésnek nevezzük azon módszerek és eljárások összességét, melyek segítségével feltárjuk és értékeljük egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, illetve azok változásait, a gazdálkodás hatékonyságát és eredményességét befolyásoló tényezıket.

63 Mérlegelemzés A mérleg felépítését, az egyes mérlegsorok arányait és azok változását vizsgáljuk. 1. Vertikális elemzés: Csak az eszköz vagy csak a forrás oldalon lévı adatokból képzünk megoszlási viszonyszámokat. 2. Horizontális elemzés: A mérleg két oldalát viszonyítjuk egymáshoz.

64 Vertikális mutatószámok az eszközöknél 1. Legfontosabb eszközcsoport aránymutatója (elızı és tárgyidı) Forgóeszközök Befektetett eszközök Minél nagyobb % annál jobb a mobilitás

65 2. Tárgyi eszközök használhatósági foka: Tárgyi eszköz nettó értéke Tárgyi eszköz bruttó értéke 3. Tárgyi eszközök leírtsági foka: Tárgyi eszk. Halmozott értékcsökk. Tárgyi eszköz bruttó értéke

66 4. Tárgyi eszközök megújítási mutatója Tárgyévben üzembe helyezet beruházás Tárgyi eszközök bruttó értéke A megmutatja, hogy mennyire elavultak az eszközök, illetve a 4. hogy a régi eszközök mennyi %-át cserélik újra.

67 5. Szabad forgóeszközök aránymutatója Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok Forgóeszközök + Aktív idıbeli elhatárolások A forgó eszközökön belül mennyivel (nı vagy csökken) a mobil eszközök aránya.

68 Vertikális mutatószámok a forrásoknál 1. Tıkefeszültségi mutató (adósságráta): Idegen tıke Saját tıke Alacsony % a jó, megmutatja mennyire tıkeerıs cégrıl van szó.

69 2. Eladósodási fok Idegen tıke Összes töke Magas % a jó, megmutatja, hogy mekkora a saját tıkével való lefedettség.

70 3. Esedékességi aránymutató Rövid lejáratú kötelezettségek Összes kötelezettség Alacsony % a jó, megmutatja mennyi az esedékes fizetési kötelezettség

71 Horizontális mutatószámok 1. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke Befektetett eszközök 2. Likviditási mutató: Forgóeszközök Rövid lej. Köt. 3. Szállítok fedezettségi mutatója: Vevık Szállítók

72 Eredmény kimutatás elemzése Eredmény és befektetések viszonyának elemzése (megtérülések), Jövedelmezıség elemzése (Fedezet vizsgálat), Hatékonyság vizsgálat (eszközök hasznosításának vizsgálata),

73 Mutatószámok képzése 1. Összes lekötött tıke megtérülési rátája: Eredmény Összes lekötött tıke

74 2. Saját tıke arányos nyereség Adózott eredmény Saját tıke Kifejezi, hogy mekkora a saját tıke megtérülése az adózott eredménybıl

75 3. Fedezeti hányad Ért. nettó árbev. Ért. Közvetlen ktg-e. Értékesítés nettó árbevétele Kiszámítható termékekre, szolgáltatásokra külön-külön is, vagy a vállalat egészére is

76 4. Eszköz arányos bevétel Értékesítés nettó árbevétele Összes eszköz érték (mérleg fı összege) Hogyan hasznosítja (milyen hatékonyan) a vállalkozás az eszközeit. Készletek forgási sebességének számításai is ide tartozik.

77 Immateriális javak (11) Azok a nem anyagi megjelenési formájú, de eszmei és piaci értéket képviselı, forgalomképes eszközöket kell kimutatni, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

78 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111) (a vállalkozás tevékenység megkezdésével, bıvítésével, átalakításával, átszervezésével összefüggı költségeket kell itt kimutatni). Pl.: minıségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos költségek.

79 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112) (jövıben hasznosítható. A termék árában nem realizálható, mert akkor a termék ára a piaci értéket meghaladná). 3. Vagyoni értékő jogok (113) ( Azok, melyek nem kapcsolódnak ingatlanokhoz, illetve a szellemi termékek közé). Pl.: bérleti jog, használati jog, koncessziós jog, játékjog, márkanév, licencek.

80 4. Szellemi termékek (114) (nem anyagi természető, forgalomképes, vagyoni érték vagy jogokat megtestesítı eszközök). Pl.: találmányok, szabadalmak, védjegyek, szerzıi jogvédelemben részesülı szoftvertermékek, stb. 5. Üzleti vagy cégérték (115) ( goodwill pozitív, de lehet a számviteli törvény szerint dabwill negatív üzleti vagy cégérték).

81 6. Immateriális javakra adott elılegek (116) (szállítóknak adott pénzeszköz a végelszámolásig). 7. Immateriális javak érték helyesbítése (117) (az immateriális javak piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti különbızet abban az esetben, ha a piaci érték nagyobb).

82 8. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása (118) (ha a könyv szerinti érték tartósan magasabb, mint a piaci érték). 9. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (119) (számított amortizáció összegét tartjuk itt nyilván

83 Tárgyi eszközök (12-16) A tárgyi eszköz olyan anyagi javak, amelyek értékkel bírnak, tartósak, közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a tevékenységet.

84 Tárgyi eszközök csoportjában tartoznak 1. Ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok (12) használatba vett földterület (121) /ültetvény, halastó, szántóföld/, telkek (122), erdık, ültetvények, épületek, egyéb építmények.

85 Vagyoni értékő jogok: földhasználati jog, haszonélvezeti jog, bérleti jog, szolgalmi jog, az ingatlan rendeltetésszerő használatának elıfeltételét jelentı hozzájárulások megfizetése alapján szerzett jog (pl.: víz- és csatornahasználat, hálózatfejlesztés, stb.)

86 2. Mőszaki berendezések, gépek, felszerelések (13), melyek közvetlenül szolgálja a vállalkozást. (használatba vett erıgépek, mőszerek, szerszámok, szállítóeszközök, hírközlı berendezések, számítástechnikai eszközök, jármővek)

87 3. Egyéb berendezések, gépek, felszerelések, melyek (14) közvetetten szolgálják a vállalkozás tevékenységét. (használatba vett gépek, jármővek, berendezések, irodai-igazgatási felszerelések, berendezési tárgyak)

88 4. Tenyészállatok (15) amelyek a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket /szaporulatot/ termelnek. (kancának a csikója, juhtól leválasztott gyapjú) Fontos! A tartási költségek megtérüljenek a termékek értékesítésébıl vagy hasznosításából.

89 5. Beruházások, felújítások (16) (beruházás: használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök /ingatlanok, gépek/, felújítások: az elhasználódott eszközök eredeti állaga helyreállítását szolgáló javítások /élettartam növelés/ karbantartás: az eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítások).

90 6. Beruházásokra adott elılegek (163) (szállítóknak adott pénzeszköz a végelszámolásig). 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a tárgyi eszköz piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti különbızet abban az esetben, ha a piaci érték nagyobb).

91 Immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásai Fıkönyvi számlán az eszközöket összevontan és csak értékben tartjuk nyilván. Analitikusan Eszköz megnevezése, leltári száma, beszerzés (gyártás) dátuma, Bruttó érték, nettó érték, Értékcsökkenés elszámolás módja, elszámolt értékcsökkenés évente, göngyölten,

92 Bekerülési értékek Bekerülési érték belföldi beszerzéskor, Importbeszerzés értéke, Apportálási érték, Bekerülési érték, térítés nélküli átvételkor, Követelés fejében átvett eszköz értéke, Csere útján beszerzett eszköz értéke, Bekerülési érték saját elıállítású eszköz esetében

93 Bekerülési érték belföldi beszerzéskor Számla szerinti ár + felár - engedmény, Közvetítıi díj, Bizományi díj, Adók, illetékek, hatósági díjak, vám költség, Bankköltség, hitelkamata, Biztosítási díj, Áfa, ha nem vonható le. Pl.: gépkocsi áfája. A bekerülési érték részét képezı tételek a felmerüléskor, de legkésıbb az üzembe helyezésig kell számításba venni)

94 Egyéb esetekben Import = számla értéke (forintba átszámolva), Követelés = vagyonfelosztási okirat, Csere = csereszerzıdés, Apport = Alapító okirat szerinti érték, Térítés nélküli = Átadónál kimutatott könyv szerinti érték, Saját elıállítás = elıállítási költség,

95 Immateriális javak elszámolása Növelı tételek: Eszköz beszerzése, apportálás, Térítés nélküli átvétel, Értékhelyesbítés visszaírása, Csökkentı tételek: Terv szerinti értékcsökkenés, Terven felüli értékcsökkenés, Értékhelyebítés, Térítés nélküli átadás, Értékesítés,

96 G/14. Számvitel, lényege, területei, Lényege: szabályozása (tk 27-34) Megbízható és valós összképet biztosító információt szolgálja a számvitel. Pénzügyi és jövedelmi helyzet vizsgálata a múltbeli adatok alapján és a jövı tervezésének alapja. Területei: Beszámoló készítés, Könyvvezetés, Költség és Önköltség számítás, Bizonylati rend, Szabályozása: Hazai jogszabályok, Nemzetközi standardok, Belsı szabályzatok

97 G/15. Alapelvek (tk 37-42) Vállalkozás folytatásának elve, Tartalmi elvek: Óvatosság elve, Összemérés elve, Teljesség elve, Valódiság elve, Kiegészítı elvek: Egyedi értékelés elve, Bruttó elszámolás elve, Idıbeli elhatárolások elve, Lényegesség elve, Tartalom elsıdlegessége a formával szemben, Költség-haszon elve Formai elvek: Világosság elve, Folytonosság elve, Következetesség elve Nem nevesített elvek: Hasznosíthatóság elve, Semlegesség elve, Idıszerőség elve,

98 G/16. Számviteli politika (tk 42-47) Definició: A számviteli politika azoknak az alapelveknek, értékelési eljárásoknak és módszereknek az összessége, amelyeket a vállalat vezetése a könyvvezetése során a beszámoló összeállításánál és közzétételnél érvényesít. Számviteli politikában szabályozandó témák: Beszámoló formája, Mérleg készítés idıpontja, stb. Mellékletei: Számlarend, Pénzkezelési szabályzat, Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, Eszközök és források értékelési szabályzata,

99 G/17. Beszámoló részei, Mérleg, különbség az egyszeres és kettıs könyvvitel között (tk és ) Beszámoló részei: Mérleg, Eredmény kimutatás, Cash-Flow kimutatás, Kiegészítı melléklet, Üzleti jelentés, Mérleg fogalma: A mérleg olyan számviteli kimutatás, amely a vagyont két szempont (megjelenési forma /eszközök/ és származás-eredet /források/) szerint csoportosítja adott idıpontra vonatkozóan. Mérleg felépítése, Mérleg alátámasztása, Különbség az egyszeres és kettıs könyvvitel között, Mindkettıben minden.

100 G/19. Beszámoló részei eredménykimutatás (tk és ) Beszámoló részei: Mérleg, Eredmény kimutatás, Cash-Flow kimutatás, Kiegészítı melléklet, Üzleti jelentés, Eredménykimutatás célja: A vállalkozásnál maradó mérleg szerinti eredmény megállapítása, és az eredményre ható tényezık számszerősítése, valamint az eredmény kategóriák elkülönítése. Eredménykimutatás formája, Számla osztályok: 5, 6, 7, 8, 9,

101 G/20. Számviteli értékelések fogalma, fıbb szabályai (tk ) Az értékelés az a tevékenység, amelynek keretében az egyes vagyon és tıkeelemek (eszközök és források) mérleg értékét kiszámítjuk egyedileg. Könyv szerinti érték: Bekerülési érték korrekciós tételek (écs, értékvesztés, árfolyam különbözet, stb.) Valós érték: Nem más, mint az aktuális vagy az azt közelítı piaci ár. Valós (csere) érték az az összeg, amelyet az eszközért jól informált, szabad akaratunkból cselekvı felek között, szokásos piaci körülmények mellett létrejövı ügyletek keretében kapni lehet.

102 Piaci ár értékvesztés értékhelyesbítés Könyvszerinti érték A eszköz B eszköz

103 Tervszerinti érték csökkenések, Értékvesztés: 1. Terven felüli érték csökkenést kell elszámolni. 2. Értékpapírokra, Követelésekre (vevıkre), készletekre alkalmazható. 3. Az elszámolt értékvesztést visszaírással módosítható. Érték helyesbítés: 1. Csak akkor számolható el, ha a könyvszerinti érték alacsonyabb a piaci értéknél. 2. Kizárólag immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök esetében használjuk. 3. Ha egyszer korrigáltunk akkor minden évben kötelezı.

104 G/21. Vagyoni helyzet elemzése Gazdasági elemzésnek nevezzük azon módszerek és eljárások összességét, melyek segítségével feltárjuk és értékeljük egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, illetve azok változásait, a gazdálkodás hatékonyságát és eredményességét befolyásoló tényezıket. Strukturális vagy vertikális elemzésnek nevezzük azt amikor csak az eszköz vagy forrás oldal adatait viszonyítjuk egymáshoz. Horizontális elemzésnek azt nevezzük amikor az eszközök alakulását a forrásokéhoz viszonyítjuk.

105 Vertikális mutatószámok eszközöknél Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója, Tárgyi eszköz használhatósági foka, Tárgyi eszközök leírtsági foka, Tárgyi eszközök megújítási mutatója, Tárgyi eszközök utánpótlási mutatója, Beruházás-fedezet mutató, Innovációs mutató. Szabad forgóeszközök aránymutatója, Vertikális mutatószámok forrásoknál Tıkefeszültségi mutató (adósságráta), Eladósodottsági fok, Esedékességi aránymutató, Tıkenövekedési ráta, Tıke önfinanszírozási mutató, Tıkeellátottsági mutató,

106 Horizontális mutatószámok 1. Befektetett eszközök fedezettsége, 2. Nettó forgótıke, 3. Szállítók fedezetségi mutatója, 4. Pénzügyi helyzet mutatószámai: Készpénz likviditási ráta, Likviditási gyorsráta, Likviditási ráta, Eredmény elemzése mutatószámai 1. Saját tıke arányos nyereség (ROE), 2. Befektetett tıke hozama (ROIC), 3. Eszközarányos eredmény (ROA), 4. Egy részvényre jutó nyereség (EPS), 5. Árbevétel arányos eredmény (ROS), SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS!!!!!

107 G/22. Számviteli Cash flow Olyan kimutatás, amelynek segítségével meghatározhatjuk az adott idıszakon belül a pénzeszköz állomány változását. Terv és tény adatok alapján is készíthetı. Területei: I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (mőködési cash flow) II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (befektetési cash flow) III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás (finanszírozási cash flow) IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III)

108 GY/1. Immateriális javak és értékbecslése Azok a nem anyagi megjelenési formájú, de eszmei és piaci értéket képviselı, forgalomképes eszközöket kell kimutatni, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Fajtái (mérlegtételei): 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke, 2. Kísérleti és fejlesztés aktivált értéke, 3. Vagyonértékő jogok, 4. Szellemi termékek, 5. Üzleti vagy cégérték (goodvill badwill), 6. Immateriális javakra adott elılegek, 7. Immateriális javak értékhelyesbítése,

109 Ajánlott szakirodalom dr. Szakács Imre: Számvitel A-tól Z-ig. Szőcs Imre: Számviteli alapismeretek Barry J. Epstein Abbas Ali Mirza Nemzetközi Számviteli Sandardok. Adorján-Bary- Lukács-Róth-Veit A számvitel és mérlegelemzés alapjai.

110 VÉGRE VÉGE JÖHET A BULI

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9 TARTALOMJEGYZÉK Kedves Hallgató!... 9 1. fejezet A beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze.... 11 1.1. Beszámolási kötelezettség.... 11 1.2. Letétbehelyezés, közzététel.... 19 1.3. Az előtársaság beszámolókészítési

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25/A 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ----------------------------------------------------- EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Számvitel alapjai Pénzügyi helyzet vizsgálata. Értékelési eljárások

Számvitel alapjai Pénzügyi helyzet vizsgálata. Értékelési eljárások 4. elıadás Számvitel alapjai Pénzügyi helyzet vizsgálata (Likviditási mérleg, Cash Flow kimutatás) Értékelési eljárások Pénzügyi helyzet elemzése Célja: a vállalat pénzügyi pozíciójának, mozgáslehetıségeinek,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ----------------------------------------------------- 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron

DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron DR. SZÓKA KÁROLY Ph.D. Egyetemi adjunktus, NYME-KTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Sopron Kis- és középvállalkozások elıremutató pénzügyi tervezési lehetıségei Megjelent a Kheops 2008 konferencia tanulmánykötetében

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

TARTALOM 1. FEJEZET / A SZÁMBAVÉTEL KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, IRÁNYAI 17

TARTALOM 1. FEJEZET / A SZÁMBAVÉTEL KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, IRÁNYAI 17 BEVEZETÉS 13 1. FEJEZET / A SZÁMBAVÉTEL KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, IRÁNYAI 17 1.1 A számbavétel (számvitel) fejlődéstörténete 17 1.1.1 Cash flow-típusú számbavétel 18 1.1.2 Vagyonleltár típusú számbavétel

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 Készítette:.. Az értékelés kelte: 2009. november 02. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben