(2007. évben kidolgozott változat, évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)"

Átírás

1 ELFOGADOTT VÁLTOZAT! ( ) ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje (2007. évben kidolgozott változat, évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) Készítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Soltész Józsefné Pénzügyi- és Számviteli Iroda mb. vezetıje dr. Csiki Gábor jegyzı Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete I. számú záradék: Pilis Város Önkormányzata Számviteli Politikáját és Számlarendjét Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Képviselı-testület június hó 28. napján megtartott nyilvános és rendes ülésén meghozott 151/2007. (VI.28.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el. II. számú záradék: Pilis Város Önkormányzata évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikáját és Számlarendjét Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évben felülvizsgálta, és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által beterjesztett, a Polgármesteri Hivatal által átdolgozott Számviteli Politikát és Számlarendet Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Képviselı-testület augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános és rendes ülésén meghozott 256/2009. (VIII.27.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el (aktualizálta, egységes szerkezetbe foglalta). III. számú záradék: Pilis Város Önkormányzata évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikáját és Számlarendjét Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évben felülvizsgálta, és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által beterjesztett, a Polgármesteri Hivatal által átdolgozott Számviteli Politikát és Számlarendet Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Képviselı-testület szeptember hó 23. napján megtartott nyilvános és rendes ülésén meghozott 251/2010. (IX.23.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el (aktualizálta, egységes szerkezetbe foglalta). 1

2 IV. számú záradék: Pilis Város Önkormányzata évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikáját és Számlarendjét Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évben felülvizsgálta, és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által beterjesztett, a Polgármesteri Hivatal által átdolgozott Számviteli Politikát és Számlarendet Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Képviselı-testület június hó 29. napján megtartott nyilvános és rendes ülésén meghozott 178/2011. (VI.29.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el (aktualizálta, egységes szerkezetbe foglalta). Hatályba lépés: Pilis Város Önkormányzatának évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata július 01. napjától érvényes, azzal, hogy Pilis Város Önkormányzata kiegészített, aktualizált Számviteli Politikája és Számlarendje rendelkezéseit visszamenılegesen, január 01. napjától kezdıdı hatállyal kell alkalmazni. Pilis, június hó 30. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 2

3 A Számviteli Politika fogalomköre és célja A Számviteli Politika fogalmát a Számviteli törvény vezette be. A Számviteli Politika a számvitelrıl szóló évi C. törvény (továbbiakban Szt.) keretjellegő elıírásai megvalósításához szükséges módszerek, eszközök és eljárások, valamint kiegészítı rendelkezések sorozata, amelyek betartása a számviteli politika hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetekre kötelezı érvényő. A költségvetési szervek esetében a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Áhszr.) határozza meg, döntıen a Számviteli Politika tartalmi elemeit. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Számviteli Politikájában dönthet arról, hogy annak rendelkezéseit kiterjeszti-e a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. Mivel az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv könyvei és beszámolója tartalmazza a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek gazdasági eseményeit és vagyontárgyait, ezért a számviteli alapelvek szerint tartalmi azonosság és összehasonlíthatóság akkor teremthetı meg, ha minden szereplıre azonos minısítési és értékelési eljárások vonatkoznak a jogszabályi elıírások szerinti választási lehetıségek kiválasztásánál. Ezért célszerő volt Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala korábbi Számviteli Politikája hatályát kiterjeszteni a gazdálkodási jogkörébe tartozó önállóan mőködı költségvetési szervekre ás a kisebbségi önkormányzatokra. A Számviteli Politika kialakítása során figyelemmel kell lenni az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr) az államháztartás szervezetei beszámolási könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz) elıírásaira, valamint ezen jogszabályok módosításaira. A Számviteli Politika célja, hogy a költségvetési szerveknél olyan számviteli rendszer (könyvvezetési és az azt alátámasztó bizonylati rendszer) kerüljön kialakításra, amely alapján összeállított éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújtson a gazdálkodásról, a vagyoni és pénzügyi helyzetrıl és megfelelje mind az Szt., mind az Áhsz., mind az Ámr. elıírásainak, illetve egyéb jogszabályi elıírásoknak. A Számviteli Politikát a számviteli törvényben foglalt alapelvek, értékelési elıírások alapján kell öszszeállítani. A Számviteli politikát úgy kell kialakítani, hogy az a költségvetési szerv adottságaihoz, körülményeihez és sajátosságaihoz a legjobban illeszkedjen. 3

4 1./A szerv megnevezése, azonosító adatai: I. Fejezet Az önkormányzat gazdálkodási jellemzıi 1.1./ Az önkormányzat megnevezése: Pilis Város Önkormányzata / Az önkormányzat székhelye (címe): 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. A Polgármesteri Hivatal jelzıszámai: adószám: KSH számjel: statisztikai kód: / A Polgármesteri Hivatal bankszámlavezetıjének neve, címe és költségvetési elszámolási számlaszáma: neve: OTP Bank Nyrt. Pilis Fiókja címe: 2721 Pilis, Rákóczi út költségvetési bankszámlaszáma: / Az Önkormányzat bankszámláinak és hozzá kapcsolódó alszámláinak megnevezését, a számla (alszámla) számát Pilis Város Önkormányzatának Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete határozza meg, rögzíti. 2./ A számviteli rend hatálya: A Számviteli Rend hatálya kiterjed 2.1. az Önkormányzatra, 2.2. Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára, mint önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szervre (a továbbiakban: önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv), valamint 2.3. a gazdálkodási szempontból a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervekre és szakfeladatokra /a továbbiakban: önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv(ek)/. 3./Az önkormányzat költségvetési szervének gazdálkodási jogköre, érdekeltsége: 3.1./ Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: Pilis, Kossuth L. u. 47.) (a továbbiakban: Hivatal) gazdálkodási jogkör szerint önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. Tevékenységi besorolás: Alaptevékenység szakágazatai: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 3.2./ Az Önkormányzat költségvetését az Önkormányzat Képviselı-testülete állapítja meg, az államháztartásról szóló, mindenkor hatályos törvényi elıírásnak megfelelı szerkezetben és idıpontig. 4

5 3.3./ Az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat által létrehozott Polgármesteri Hivatala vállalkozási tevékenységet a képviselı-testület döntése alapján, - a helyi önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okiratának egyidejő módosításával - folytathat. 3.4./ Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alanya az általános forgalmi adónak. Adószáma: / A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete február 24-i ülésén meghozott 37/2011. (II.24.) számú önkormányzati határozatával fogadta el. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: Székhely: Pilis, Kossuth L. u. 47. Adóügyi Iroda Hatósági Iroda Építéshatósági Iroda Polgármesteri Iroda Pénzügyi- és Számviteli Iroda Szociális- és Gyámügyi Iroda Karbantartói Iroda. 3.6./ A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv végzi a települési önkormányzat által fenntartott és mőködtetett alábbi, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodását: Gubányi Károly Általános Iskola székhely: Pilis, Kossuth L. u. 30. Óvodai Intézmény székhely: Pilis, Rákóczi u. 42. Kármán József Városi Könyvtár székhely: Pilis, Kávai u. 1. Móricz Zsigmond Közösségi Ház székhely: Pilis, Dózsa György u. 2. Egészségügyi Szakfeladatok 2721.Pilis, Szent István park / A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv végzi a településen mőködı, alábbi kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzatok gazdálkodásával összefüggı feladatokat. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5

6 székhely: Pilis, Kossuth L. u. 47. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat székhely: Pilis, Kossuth L. u /Az önkormányzat gazdálkodása: A Hivatalnál teljesülı bevételek: 4.1. Intézményi mőködési bevételek: Alaptevékenység bevételei: hatósági engedélyezési, ellenırzési, felügyeleti, út nem közlekedési célú igénybevételével öszszefüggı díjbevételek (igazgatási szolgáltatási díj) alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek (étkezési térítési díj, szolgáltatások térítési díja, közterület használati díj, parkolási díj, behajtási díj) Intézmények egyéb sajátos bevételei: bérlet és lízing bevételek elhasználódott, feleslegessé vált eszközök értékesítésének bevétele dolgozó, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése, igénybevett infrastruktúra térítési díja egyéb bevételek Kamatbevételek Realizált árfolyam bevételek ÁFA bevételek 4.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei: Helyi adók: magánszemélyek kommunális adója pótlékok, bírságok (késedelmi kamat, késedelmi pótlék) iparőzési adó idegenforgalmi adó Átengedett központi adók: SZJA helyben maradó része SZJA jövedelem különbség mérséklése termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó gépjármőadó átengedett egyéb központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek: önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja környezetvédelmi bírság növényvédelmi bírság építésügyi bírság talajterhelési díj 4.3. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei: 6

7 Ingatlanértékesítés, építési telek értékesítés Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó bevétel 4.4. Pénzügyi befektetések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékesítése 4.5. Az önkormányzatot megilletı normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás Központosított elıirányzatok Címzett-és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 4.6. Támogatások, kiegészítések és mőködési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök: Államháztartáson belülrıl kapott pénzeszközök Államháztartáson kívülrıl kapott pénzeszközök 4.7. Hitelek igénybevétele, kölcsönök visszatérítése: 4.8. Pénzforgalom nélküli bevételek: 5./ A Polgármesteri Hivatal szakfeladat rendje és KSH besorolása: január 01-tıl a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat a Pénzügyminiszter 11/2009. (XII.31.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójában foglaltak szerint tevékenységenként kell elszámolni A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége KSH szakfeladat rend szerint: Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Település hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Egészségügyi és más veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Lakó- és nem lakó épületek építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Egyéb máshová nem sorolható építés Bontás Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése 7

8 Üdülıi szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Üdülıi, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Jogi segítségnyújtás Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mőszaki vizsgálat, elemzés Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Finanszírozási mőveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai 8

9 Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1 4 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Fejlesztı felkészítés Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Pálya- munka alkalmassági vizsgálatok Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idısek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés 9

10 Házi segítségnyújtás Családsegítés Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Adománygyőjtés és közvetítés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyéb m. n. s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Szabadidısport (rekreációs sport) tevékenysége és támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 5.3. KSH besorolás: SZJ száma megnevezés Közigazgatás 5.4. A szolgáltatások jegyzéke alapján nem besorolható bevételek: Bírság, Végrehajtási bírság, Kölcsön visszatérülése, Kamatbevétel, Kártérítések. 6./ Az Önkormányzat gazdasági programja és az adott évi fejlesztési elképzelései: 6.1. Az Önkormányzat 4 évre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit az Önkormányzat úgynevezett gazdasági ciklusprogramja, tárgyévre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit az Önkormányzat tárgyévi éves költségvetési rendelete tartalmazza Az Önkormányzat a költségvetési tervezéssel és a beszámolással kapcsolatos feladatait a központi és helyi jogszabályok, valamint a jelen - változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt - Számviteli Politikája, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezete Ügyrendje, és a külön pénzügyi, valamint számviteli tárgyú, belsı szabályzataiban rögzítettek szerint látja el. 7./ Az Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények: Az Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek nevét és címét, az intézmények mőködési területét Pilis Város Önkormányzatának a Képviselı-testület 10

11 Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete (mellékletei) határozza meg. 8./ A helyi kisebbségi / nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó különös szabályok: 8.1. Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 66. -ában foglaltak szerint A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történı megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok végrehajtó szerve az önkormányzati hivatal. E szabályzat-győjtemény, az alábbi pontokban szabályozott eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel alkalmazandó az alábbi kisebbségi / nemzetiségi önkormányzatokra is: Pilis Város Cigány Kisebbség Önkormányzata Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata A helyi települési kisebbségi önkormányzat házipénztárának kezelésére vonatkozólag a település polgármestere és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által közösen kiadott, az érték, -pénz és bankszámlapénz kezelési szabályzat (utasítás) rendelkezései az irányadók A helyi települési kisebbségi önkormányzat tulajdonában lévı vagyontárgyak selejtezési és hasznosítási eljárásánál elsısorban az Önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletét, valamint a település polgármestere és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által a selejtezés és a vagyon hasznosításának rendjére vonatkozólag közösen kiadott szabályzat (utasítás) rendelkezéseit kell figyelembe venni Amennyiben a selejtezés összeghatárát az Önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendelete nem tartalmazza, akkor a település polgármestere és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által közösen kiadott, az intézmények tulajdonában (intézményi használatában, kezelésében) álló felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjérıl szóló szabályzatának (utasításának) ide vonatkozó mellékletei értelemszerően alkalmazandók a helyi települési kisebbségi önkormányzatra Amennyiben a helyi települési kisebbségi önkormányzati tulajdon-nagysága és jellege indokolja, a külön helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó selejtezési bizottság létrehozását, létszámának és tagjainak listáját, a Számviteli Politika függelékeként a jegyzı köteles elkészíteni, hatályba léptetésérıl gondoskodni A helyi települési kisebbségi önkormányzat által folytatott, a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés hatásköri rendje, a település polgármestere és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által közösen kiadott, a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, az utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése, az érvényesítés, valamint a szakmai teljesítés igazolás rendjére vonatkozó szabályzat (utasítás) függelékeként kell rögzíteni, melyet a jegyzı köteles a helyi települési kisebbségi önkormányzat megalakulásától számított 90 napon belül elkészíteni, hatályba léptetésérıl gondoskodni A költségvetés tervezetének összeállítása valamint a költségvetési rendelet megalkotása során, a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttmőködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével a helyi önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat közötti munkamegosztási megállapodás rögzít 11

12 9./ A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat pénzgazdálkodási jogköreinek gyakorlására vonatkozó szabályozás: Az Áht. 74. (1) (3) bekezdésében szereplık alapján, a cigány és a szlovák helyi települési kisebbségi önkormányzatnál a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására jogosult személyek, az alábbiak: 9.1. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek: A helyi települési kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat a helyi települési önkormányzat költségvetési rendeletében szereplı elıirányzatai terhére, kizárólag a kisebbségi/ nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott helyi kisebbségi/ nemzetiségi önkormányzati képviselı vállalhat kötelezettséget Az utalványozásra jogosult személyek: Az utalványozásra a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó költségvetési szerv vezetıje vagy az általa meghatalmazott személy az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 72 (3)-(10) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére jogosult személyek: A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó költségvetési szerv gazdasági vezetıje vagy az általa meghatalmazott személy az Ámr. 227/2010.(VIII.13.) Kormányrendelet 28. -ban meghatározottak szerint jogosult Az érvényesítési feladat ellátása: A helyi kisebbségi önkormányzat gazdasági eseményeinek érvényesítését a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó költségvetési szerv alkalmazásában lévı megfelelı az Ámr. 227/2010.(VIII.13.) Kormányrendelet 31. -ban meghatározott - pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkezı dolgozója végezheti Összeférhetetlenségi szabályok: Az egyes pénzgazdálkodási jogkörök ellátásához kapcsolódó - a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó - összeférhetetlenségi szabályok megegyeznek az önkormányzat szabályozásában rögzítettekkel. 12

13 II. Fejezet A számviteli alapelvek értelmezése és érvényesítésének módja a Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek gazdálkodásában 1./ A vállalkozás folytatásának elve: A Hivatalnál a vállalkozás folytatásának elve azt jelenti, hogy az intézmény folytatja tevékenységét. Vagyonát, anyagi eszközeit a tevékenység folytatása érdekében veszi számba. Költségvetését a vele szemben támasztott követelmények alapulvételével tervezi, és biztosítja az azok teljesítéséhez szükséges feltételeket. A költségvetési beszámolóban a feladatok végrehajtásának úgy kell megjelennie, hogy az biztos alapot adjon a jövıbeni pénzügyi tervezéshez. Külön jelentıséget ad ennek az elvnek az, hogy a költségvetési szerv szociális-, egészségügyi-, oktatási-, kulturális- és egyéb területen közfeladatot látnak el -, az állam megbízásából lakossági igényeket elégítenek ki, ezért a tevékenységük folytatásáért a költségvetési szerv vezetıi fokozott felelısséggel tartoznak. Az alapelv magában foglalja a szerkezeti változások megfigyelésének szükségességét is. Amennyiben a mőködés feltételeiben valamilyen változás következik be, vagy ha az Önkormányzat él a piaci értéken történı értékelés lehetıségével, akkor az adott idıpontban, az adott körülmények melletti, a jogszabályban, valamint a jelen számviteli politikában elıírt értékelést kell alkalmazni. 2./ A teljesség elve: A pénzforgalmi adatok alapján a könyvvitelben rögzíteni kell valamennyi gazdasági eseményt, amelynek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban be kell mutatni a számviteli törvény, a Vhr., illetve a jelen számviteli politikában elıírtak szerint. Ide kell sorolni azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott költségvetési évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követıen, de még a mérleg elkészítését megelızıen váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt költségvetési év gazdasági eseményeibıl erednek, a mérleg fordulónapja elıtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelızıen ismertté váltak. Biztosítani kell, hogy a gazdasági események könyvelésének alapját képezı, az adott költségvetési évre vonatkozó bizonylatok hiánytalanul, hézagmentesen feldolgozásra kerüljenek. A teljesség elvének érvényesítésénél figyelembe kell vennie, hogy a költségvetés naptári évre készül. A teljesség elvének érvényesítését jelentısen befolyásolja az, hogy a mérleg fordulónapját követıen, a beszámoló-készítés idıpontját a költségvetési szerv miként választotta meg. A beszámoló-készítés idıpontját a törvény, illetve a Vhr. nem írja elı kötelezıen. A mérlegkészítés végsı idıpontjának az az idıpont tekinthetı, ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetık. A Polgármesteri Hivatalnál, mint önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szervnél a mérlegkészítés idıpontja: a tárgyévet követı év február 15-e. 3./ A valódiság elve: A könyvvitelben rögzített és az elemi költségvetési beszámolóban szereplı tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen a Szt-ben és az Áhszr-ben elıírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. A Szt. hatályos elıírásai alapján megállapítható, hogy ennek az alapelvnek a szerepe felértékelıdött, mivel az egyes értékelési eljárások a mérleg valódiságát tartják 13

14 elsıdlegesnek szemben az óvatosság elvével. A valódiság elve a számviteli politikában két területen érvényesül: - az eszközök és források értékelési szabályzatában, - megbízható és valós összkép kialakítását szolgáló információkon belül az egyes értékelési eljárások alkalmazásánál. 4./ A világosság elve: A könyvvezetést és az elemi költségvetési beszámolót áttekintetı, érthetı, az Áhszr-nek megfelelıen rendezett formában kell készülnie. Az érthetıség a beszámolóban szereplı információk lényeges jellemzıje kell, hogy legyen. Az olyan tételeket, amelyek az érthetıséget elısegítik, a kiegészítı mellékletben be kell mutatni. A kiegészítı melléklet készítési kötelezettséget az Áhszr a ír elı kötelezıen. 5./ A következetesség elve: A Hivatal és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében a gazdálkodásáról adott információ tartalmának és formájának, az azt alátámasztó könyvvitelnek állandónak és összehasonlíthatónak kell lennie. Ennek az alapelvnek az érvényesülését az intézmény számviteli politikájában meghatározott elıírások betartásával kell biztosítani. A féléves, a háromnegyed éves és az év végi beszámolóknak, valamint a költségvetés felépítésének meg kell egyeznie. Így ugyanis lehetıvé válik, hogy ne csak az egyes évek beszámoló adatait, a vagyon alakulását vessük egybe, hanem a terv és tényszámok is összehasonlíthatóvá váljanak. A következetesség elve a számviteli politika vonatkozásában azt is jelenti, hogy az abban megfogalmazott szabályokat, eljárásokat következetesen alkalmazni kell, tehát nem célszerő évente a számviteli politikát tárgy évente új alapokra helyezni, teljesen újraszabályozni. 6./ A folytonosság elve: A folytonosság elve egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési évnyitó adatainak meg kell egyezniük az elızı költségvetési év megfelelı záró adataival. A folytonosság elve másrészt azt jelenti, hogy az egymást követı költségvetési években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele általában nem változik. Amennyiben az elızı költségvetési év értékelési, számbavételi elveit a törvényben és a számviteli politikában szabályozott módon a Hivatal, valamint az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv megváltoztatja, akkor a változtatást elıidézı tényezıket, azok számszerősített hatásait a kiegészítı mellékletben külön be kell mutatni. Vonatkozik ez különösen a vagyonértékelésre, és a pénzmaradvány számba vételére. 7./ Az összemérés elve: Az adott idıszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott idıszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételekkel szembeállítható kiadásait, ráfordításait kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstıl. Költségvetési szerveknél az úgynevezett összemérés elvét az általános szabályok szerint nem lehet alkalmaznia, mivel ezen a területen a módosított teljesítés szemlélete érvényesül. Bevételként kell kezelni és elszámolni mind az alap-, mind a vállalkozási tevékenység esetében a tárgyévben ténylegesen befolyt bevételeket. Az adott idıszak ráfordításait a ténylegesen teljesített kiadások jelentik. Az eredményt alaptevékenységnél a pénzmaradványt, vállalkozási tevékenységnél a pénzforgalmi eredményt a tárgyévi bevételek és kiadások különbözete alapján kell megállapítani. Az összemérés elvét az alap-, és vállalkozási tevékenység tekintetében külön-külön kell alkalmazni, amelynek feltétele a kiadások tevékenységenkénti elszámolása. 14

15 8./ Az óvatosság elve: Az óvatosság elve abban nyilvánul meg, hogy a vásárolt eszközök a bekerülési értéknél magasabb értékben nem vehetık fel a mérlegbe. Az elıírások szerinti értékcsökkenést minden esetben el kell számolni, függetlenül attól, hogy a költségvetési év eredménye nyereség vagy veszteség. A költségvetési szerveknek az eszközök, a követelések, a részvények, más értékpapírok és befektetések árfolyamcsökkenését, értékvesztését itt is el kell számolni, a beszámolóban a tényleges vagyoni értéket kell szerepeltetni. 9./ A bruttó elszámolás elve: A bruttó elszámolás elve azt jelenti, hogy a bevételeket és a költségeket (ráfordításokat), illetve a követeléseket és a kötelezettségeket egymással szemben a Szt-ben szabályozott esetek kivételével nem számolhatók el. Követelést nem lehet a mérlegben a kötelezettségekkel szemben közvetlenül felvenni. A bruttó elszámolás elvének érvényesítése kizárja a térítményezés lehetısét, kivételt képeznek a függı, átfutó és kiegyenlítı tételek, valamint a tárgyévi pénzforgalomban rendezhetı hibák, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében kötelezı a nettó jellegő rendezés. Az év végi zárási feladatoknál a továbbadási (lebonyolítási) célú, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások nettósítása is megtörténik. A bruttó elszámolás elvét mind az alap, mind a vállalkozási tevékenység esetében alkalmazni kell. 10./ Egyedi értékelés elve: Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló-készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a csoportosan nyilvántartott, azonos jellemzıkkel, feltételekkel rendelkezı eszközöknél az átlagos beszerzési áron, továbbá az úgynevezett FIFO módszerrel történı értékelésnél. A Hivatalnál - a Hivatal és a hozzá tartozó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek eszközeinek és forrásainak értékelésére vonatkozólag, - a település polgármestere és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által közösen kiadott, az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata alapján - sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a következı esetekben: - terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, ha az immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint a piaci érték, - értékvesztés elszámolásánál, ha az egyéb eszköznél a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő, - vevınként, adósonként kis összegő követeléseknél, ahol százalékos arányban is lehet értékvesztést elszámolni, - a Vhr. 31/A. szerinti egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelések esetében (helyi adók, adók módjára behajtható tartozások esetében az értékelés csoportosan is történhet), - valutában-devizában lévı eszközök-források értékelésénél, ha az értékelésbıl adódó különbözet nem jelentıs, el lehet tekinteni az értékelés hatásának a könyvekben való rögzítésétıl, a mérlegben való bemutatásától. Értékpapíroknál, készleteknél, valutánál, devizánál az úgynevezett FIFO módszerrel történik a csoportba tartozó eszközök értékelése. 11./ A tartalom elsıdlegessége a formával szemben: Az éves beszámolóban és az üzleti tranzakciók rögzítése során a gazdasági eseményeket tényleges gazdasági tartalmuk, közgazdasági és polgári jogi tartalmuk alapján kell elszámolni. Ennek érdekében a számviteli elszámolás során a szerzıdéseket (megállapodásokat) valós tartalmuk alapján kell megítélni és nem azok elnevezése, jogi formája szerint. 15

16 12./ Lényegesség elve: A hivatalnál és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerveknél lényegesnek minısül minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolhatja a döntéshozóknak a beszámoló alapján hozott gazdasági döntéseit. A lényegesség függ a tétel vagy a tévedés nagyságától, ahogyan az az elhagyás vagy a téves bemutatás adott körülményei között megítélhetı. A lényegesség elvének érvényesítéséhez a számviteli politika keretében szabályozott, a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából lényegesnek és nem lényegesnek meghatározott szempontokat kell figyelembe venni. A költségvetési szerveknek a lényegesség alapelvének kialakításánál az Áhszr. 8. (5) bekezdésében a)-h) pontokban foglaltak szerint kell eljárni. 13./ A költség-haszon összevetésének elve: A beszámolóban szereplı információból nyerhetı haszon - célszerően - haladja meg az információ elıállításának költségeit. A jogszabályok által kötelezıen elıírt információt minden esetben szolgáltatni kell. A költség-haszon összevetésének elvét alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor egy gazdasági esemény, egy üzleti tranzakció számviteli, vagy más költségei indokolatlanul meghaladják az abból származó bevételeket. Így különösen behajthatatlannak kell minısíteni mindazon követeléseket, amelyeket eredményesen nem lehet érvényesíteni, mert érvényesítésük veszteséget eredményez vagy növeli a már meglévı veszteséget, e körben vizsgálni kell különösen, hogy a többletinformáció arányban áll-e a ráfordított költségekkel. 14./ Az idıbeli elhatárolás elve, a naptári évre készülı költségvetés teljesítésérıl összeállított beszámoló miatt, a Hivatalnál és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerveknél nem alkalmazható. 16

17 III. Fejezet Pilis Város Önkormányzata számviteli politikája 1.1./ A számviteli politika kialakításának és írásban szabályozásának követelményét a számvitelrıl szóló, többször módosított évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény a (továbbiakban: Áht.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, módosított 292/2009. (XII.19). Kormány rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) elıírásai határozzák meg. 1.2./ A jelen pontban meghatározott jogszabályok elıírják, hogy az államháztartás szervezetének szakmai feladatai és sajátosságai figyelembevételével ki kell alakítania, és írásban szabályoznia kell a számviteli politikáját. Fentiek figyelembevételével Pilis Város Önkormányzata az alábbiak szerint határozza meg számviteli politikáját. 2./ A számviteli politika elemei: 2.1. Az Önkormányzat a számviteli politikája keretében - az Szt ában és az Szt. 88 -ában foglaltak szerint, az alábbiakról rendelkezik: az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról, az eszközök és a források értékelésének szabályozásáról, az önköltség-számítás rendjére vonatkozó belsı szabályzatáról, a pénz- és értékkezelési szabályzatról, a számviteli elszámolásokban a lényeges és nem lényeges információ, továbbá a jelentıs és nem jelentıs összeg meghatározásánál, a mérlegkészítés idıpontjáról, a számviteli politika kiterjesztésérıl. 2.2./ Konkrét szabályozás, illetve szabályozási hely megjelölése A Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályait részletesen, külön szabályzat határozza meg Az eszközök és a források értékelésének szabályozását (azoknál az eszköz-, illetve forrásféleségeknél, ahol az Szt. és a Vhr. választási lehetıséget ad, továbbá ahol az államháztartás szervezetének sajátos eszközei, illetve forrásai indokolják), külön szabályzat tartalmazza A rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályozást a Hivatal és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozólag külön szabályzat tartalmazza A Hivatal és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásában a pénz- és értékkezelés szabályozásáról külön szabályzat rendelkezik A Hivatal és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában a 17

18 számviteli elszámolás és értékelés szempontjából lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá jelentıs öszszegnek, nem jelentıs összegnek az alábbi figyelembe veendı szempontokat tekinti: Jelentıs összegő az eltérés: ha az eszközök év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja az alábbi mértéket: Jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Szt. 53. (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja az Szt. 30. (2)-(6) bekezdése alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést. Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelentı befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítı, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál - függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek - továbbá a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (nyilvántartásba vételi érték) 20 %- át. Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevıkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az elılegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át Jelentıs összegő hiba: Minden esetben jelentıs összegő a hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott költségvetési évet érintıen megállapított hibák, hibahatások saját tıkét és tartalékokat növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja a 100 millió forint Nem jelentıs összegő hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott költségvetési évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - saját tıkét és a tartalékokat növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hibánál meghatározott értékhatárát Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıke és a tartalékok együttes értékét lényegesen - az e pontban meghatározottak szerint - megváltoztatja, és emiatt a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztık. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megelızı költségvetési év mérlegében kimutatott saját tıke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (nı vagy csökken) A megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében figyelembe veendı szempontok: A számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tekintendı az az információ, amelynek összege az adott évi mérleg fıösszegének 0,5 %-át eléri, illetve meghaladja A vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetre vonatkozó meghízható és valós képet lényegesen befolyásolónak kell tekintetni azt a tévedést, hibát, mely az adott mérleg fıösszegének 0,8 %-át eléri, illetve meghaladja A számviteli elszámolás szempontjából jelentıs összegnek kell tekintetni a alpontban meghatározott összeget. (Ezt az összeget kell figyelembe venni az értékelési szabályzatban szereplı befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, kötelezettség mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelési mód 18

19 meghatározásakor A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentıs összegő a alpontban meghatározott összeghatárt el nem érı összeg Az éves beszámolóban kimutatott eszközök és források meglétének biztosítását szolgáló legfıbb dokumentumnak kell tekinteni a tételes, mennyiségi és értékadatokat is tartalmazó leltárt. Az esetleges eltéréseket (beleértve a leltári többleteket is) minden esetben rögzíteni kell a számviteli nyilvántartásban. A Hivatal a költségvetési gazdálkodás során a gazdálkodási körébe tartozó intézmények eszközeirıl és azok állományában bekövetkezett változásokról, folyamatosan részletezı nyilvántartást vezet, mennyiségben és értékben. A mérlegtételek alátámasztására a mérleg fordulónapjára vonatkozó részletezı nyilvántartásokat kell készíteni A fıkönyvi könyvelésre a Gordius Integrált Pénzügyi rendszer, TATIGAZD, K11, KGR, PMINFO, MÉRLEGJELENTÉS, számítógépes program keretein belül sor. A befektetett eszközök és a használt, illetve használatban lévı egyéb eszközök, analitikus nyilvántartása a Gordius Integrált pénzügyi rendszer kis-, és nagy értékő tárgyi eszköznyilvántartó program alkalmazásával történik. A viziközmő beruházások érdekeltségi hozzájárulásai nyilvántartása a VÍZCSAP elnevezéső számítógépes program használatával történik. Az intézményi étkeztetés nyilvántartása a SHOOLSYSTEM számítógépes program alkalmazásával történik július 01. napjától. 3./ A kis értékő tárgyi eszközök, vagyoni értékő jogok és szellemi termékek minısítésénél lényeges, hogy értéke ne haladja meg az forint egyedi beszerzési értéket. A beszerzési érték tekintetében lényeges szempont, hogy az általános szabályok szerint a beszerzési érték általános forgalmi adót is tartalmazhat. A kis értékő tárgyi eszközökrıl - a költség-haszon összevetése számviteli alapelv érvényre juttatása érdekében - csak mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásba nem kell bevezetni az 1.000,- Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket. Ezen eszközök maradéktalan, hiánytalan és hibátlan átvételét a számlán az átvevınek aláírásával kell igazolnia. A jelen alpontban rögzített, egyszerősített eljárást minden e kategóriába tartozó ( ,- Ft értékhatárok közé esı) tárgyi eszköznél, vagyoni értékő jognál, illetve szellemi terméknél alkalmazni kell. A ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti beszerzéseknél az adott beszerzés kis értékő tárgyi eszközzé történı besorolásáért a Számviteli Politika mellékletében megjelölt személy tartozik felelısséggel. 4./ Az értékcsökkenés összegének valamint az elızetesen felszámított általános forgalmi adó alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztásánál: A Hivatal és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek nem határoznak meg lényeges szempontokat, mivel jelenleg kizárólag alaptevékenységet folytatnak. 5./ Az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál: A Hivatal és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek nem határoznak meg lényeges szempontokat, mivel nem használják az általános kiadások elszámolására vonatkozó fıkönyvi számlákat. 19

20 7./ A raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a káló elszámolásánál: A Hivatal és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek nem határoznak meg lényeges szempontokat, mivel készleteket nem raktároznak, azokról kizárólag mennyiségi nyilvántartást vezetnek, és az elıforduló készletek jellege kizárja a normalizálható hiány gyakorlati alkalmazását. 8./ A terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében az immateriális jószág és tárgyi eszközök könyv szerinti és piaci értéke megítélésekor a tartósan és jelentısen fogalma alatt az alábbiakat kell érteni: 8.1. tartósan eltérı a különbözet, ha az állapot legalább 1 naptári évet meghaladóan fennáll, 8.2. jelentısen eltérı a különbözet, ha az adott eszköz könyv szerinti értékétıl 20 %-al eltér. 9./ A Képviselı-testület a tárgyévet követı év február 15. napjában határozza meg azt a határnapot, mely idıpontig: 9.1. el kell készíteni a tárgyév mérlegét, 9.2. ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve 9.3. ameddig a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetıek. 10./ A számviteli politika célja: A számviteli politika célja, hogy a jogi szabályozás alapul vételével - a számviteli alapelvekkel - hozzájáruljon, megalapozza az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı helyi költségvetési szervek vezetésének, a döntéshozatalhoz megfelelı információk elıállításához szükséges belsı szabályozási rendet, megfogalmazza azokat az elvárásokat, módszereket, megoldásokat, amelyekben a központi jogszabályok vagy helyi önkormányzati rendelet teret engedtek a belsı szabályoknak, - a szervezeti sajátosságok érvényesülése céljából. 11./ A belsı számviteli rend: A belsı szervezeti rend és a nyilvántartási rendszer olyan, amely lehetıvé teszi azt, hogy a bevételek és a kiadások elszámolása, az adott pénzügyi évben megtörténhessen. A Polgármesteri Hivatalnak és az önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerveknek az eszközeit és forrásait, a bevételeit és a kiadásait a mindenkori elıírásoknak megfelelı fıkönyvi számlák és analitikus nyilvántartások alkalmazásával kell kimutatnia / A település polgármestere és a Hivatal vezetıje együttes szabályzatban - a számviteli alapelvek, valamint a számviteli politikában rögzítettek érvényre juttatása érdekében - külön szabályzatban határozza meg: a bizonylatkezelésre vonatkozó helyi szabályokat (Bizonylati szabályzat és album); a selejtezésre és hasznosításra vonatkozó helyi szabályokat (Selejtezési és hasznosítási szabályzat); a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök (kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás, utalványozás ellenjegyzése) gyakorlására vonatkozó helyi szabályokat; a belsı ellenırzésre vonatkozó helyi szabályozást (Belsı ellenırzési szabályzat) / A Hivatal és az önállóan mőködı helyi költségvetési szervek az egyes eszköz- és forrás csoportokkal kapcsolatos gazdálkodás, illetve könyvviteli nyilvántartás során, az alábbi belsı szabályozást kötelesek figyelembe venni: 20

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:.. Vantara

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(25) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 46-2013/2014.(2014.04.01) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.április 2. napjától 2.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben