Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg."

Átírás

1 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv a és az 1990.évi LXV.tv.91. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Kál Önkormányzata költségvetését önálló rendeletben állapítja meg. Hatálya 1. 1/ A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 2/ Az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények egy-egy címet alkotnak, a Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 3/ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı intézményi és nem intézményi kiadások a 3. sz. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak. 4/ Kál Nagyközség Önkormányzatának címrendjét a 16. melléklet tartalmazza. 2. Bevétel és kiadás 3. 1/ A képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és intézményhez nem kötött feladatok együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét, ezen belül: Ft bevételt, Ft kiadást, Ft mőködési bevételt, Ft mőködési kiadást, 0 Ft felújítást, Ft felhalmozást, Ft általános tartalékot, Ft fejlesztésre elkülönült, mőködési kiadáson belül: Ft bért, Ft TB járulékot, - Ft eü. hozzájárulás,

2 Ft táppénz hozzájárulást, - Ft munkaadókat terhelı járulékot, Ft munkaadókat terhelı egyéb járulékot, Ft dologi kiadást, Ft ellátottak juttatásit, Ft speciális célú támogatást, felhalmozási elıirányzatát: Ft Gépbeszerzésre (Szoc.Szolgáltató) költségvetési célokra állapítja meg. 2/ évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 6., 6/2 sz. kimutatás tartalmazza. 3/ Az önkormányzat a évi költségvetési önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenkénti) valamint az intézményhez nem kötött elıirányzatokat, támogatásokat a 3. és 3/2. sz. melléklet tartalmazza. 4/ Az önkormányzat a évi költségvetési felhalmozási kiadásait forintban állapítja meg a 7 sz. mellékelt szerint. Bevételeit és kiadásait a 15.sz. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá. 5/ A Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodási jogosítványok gyakorlásával, gazdálkodásával, pénzkezelésével, pénzforgalmi számla kezelésével foglalkozó dolgozóinak bér, járulék és dologi kiadásainak intézmények közötti felosztását a 4-es sz. melléklet tartalmazza. 4. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és intézményhez nem kötött szakfeladatok létszámkeretét az 5.sz. kimutatás szerint állapítja meg. I. Bevételek 5. E rendelet 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 2. sz. melléklet szerint állapítja meg. 6. 1/ E rendelet 5. -ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit és az intézményi bevételeket intézményenként (címenként és szakfeladatonként) az 1. sz melléklet tartalmazza.

3 - 3-2/ Az állami támogatás részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. Kiadások 7. A képviselı-testület az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) kiadási és ezen belül kiemelt elıirányzatait a 3., 3/2. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 8. 1/ A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát Ft összegben és Ft elkülönített kiadással hagyja jóvá. 2/ évre céltartalékot nem állapít meg (13.melléklet). Több éves kihatással járó feladatok 9. A képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatot nem állapít meg. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. 1/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, a gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 2/ Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a képviselı-testület dönt. A polgármester elıterjesztésében negyedévenként a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. 3/ A tartalék (cél és általános) felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselı-testület dönt. 4/ Többletbevétel felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselıtestület dönt. A többletbevétel terhére kötelezettséget csak a képviselı-testület vállalhat.

4 - 4-5/ Az elıirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt terjeszti a képviselı-testület elé a polgármester. 6/ A évi költségvetésbe be nem tervezett feladat, kötelezettségvállalás - összegre tekintet nélkül - csak a képviselı testület elızetes hozzájárulásával vállalható / Az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményvezetık a megállapított elıirányzaton felül kötelezettséget csak a képviselı-testület engedélyével, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával vállalhatnak. 2/ A képviselı-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére elızetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplı felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítását azonban sem a tárgyévben, sem a késıbbi években, sem a fejlesztési, felújítási, sem a mőködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 3/ Az intézményvezetık a takarékos és biztonságos gazdálkodás szabályai mellett kötelesek elıirányzataikat beszedni és kiadásaikat teljesíteni /a A testület a dolgozóknak Ft (közalkalmazottaknak meleg étkeztetési ) étkezési utalványt biztosít (amely a 25 % szja-t nem tartalmazza). 2/ Az önkormányzat dolgozóit a közalkalmazottakról és köztisztviselıkrıl szóló helyi rendelet értelmében Ft kegyeleti juttatásban részesíti. 3/ A képviselı-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselık részére a munkába járás költségtérítéseként országos közforgalmú vasúti bérlet esetén 86 %-os, távolsági autóbuszbérlet esetén 80 %-os támogatást állapít meg / Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselıtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 2/ Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat teljesítheti.

5 / A képviselı-testület a polgármester részére Ft szabad felhasználású elıirányzatot biztosít a tartalékalap terhére. 2/ A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselı-testületet a pénzügyi beszámolók alkalmával. 3/ A felhasználásnál köteles betartani a számviteli szabályzatoknak megfelelı bizonylatozást. 15. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselı-testület. 16. Kál Nagyközség Önkormányzata 2010., 2011., évi gördülı költségvetését a 10.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen tervezi. 17. A képviselı-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket Ft összegben, kiadásokat Ft összegben tudomásul veszi és jóváhagyja az Államháztartási törvény 77. (2) bekezdése szerint a 12.sz. mellékletben. Záró rendelkezés 18. 1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. 2/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel gondoskodik. Tompa Vilmos sk. polgármester Szabó Anikó sk. jegyzı

6 1. sz. melléklet KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI Szakfeladat évi elıirányzat évi részadat évi elıirányzat évi részadat Ezer Ft-ban % Normatív állami tám ,27% Kötött felhaszn.áll.tám ,00% Kisebbs.önk.támogatása 571 0,00% SZJA ,10% Fejlesztési célú átvett Gépjármő adó ,00% Helyi adó ,00% TB.finanszírozás ,14% Saját bevétel ,03% ebbıl: saját v.bér.ing ,00% lakó ing.bérbe ad. 312 nem lakó ing.bérbe ad önkormányzat ig ,00% város, község gazd ,93% Ált.isk.oktatás ,00% iskolai oktatás 1-4 évf. 125 iskolai oktatás 5-8 évf óvodai étkeztetés ,49% iskolai étkeztetés ,35% Munkahelyi vendéglátás ,27% Házigondozó ,17% Szoc.otthon ,49% Szociális étkeztetés ,16% Település vízellátás ,00% Temetkezés ,00% Mőv.ház ,06% Települési hulladék 2400 Nappali szoc ,67% Kisegítı mg ,00% Pénzmaradvány/z.pénzk ,18% Átfutó ÖSSZESEN ,32%

7 Állami támogatás évre 2.sz.melléklet 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 1947 Ft x 3746 fı Ft 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2612 Ft x 54 fı Ft 10. Pénzbeni szociális juttatás.. Ft x 3746 fı Ft 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ab/ családsegítés 3746 fı/5000 x Ft c/ Otthonközeli ellátás ca: Szoc.étkeztetés és a házi segítségnyújtást együttesen biztosított Ft x 15 fı Ft cb: A szoc.étkeztetés és az idıkorúak nappali ellátását együttesen biztosított Ft x 20 fı x 65 % Ft cc: Szoc. étkeztetés Ft x 12 fı x 25 % Ft 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ac/ Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Ft x 1 fı Ft c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Ft x 19 fı Ft 15. Közoktatási alap hozzájárulás a/ Óvodai nevelés 1-3 nevelési év Ft x 10,9 8/12-e Ft Ft x 11,7 4/12-e Ft b/ Általános Iskola 1-2 évfolyam Ft x 5,3 8/12-e Ft 3 évfolyam Ft x 2,3 8/12-e Ft 4 évfolyam Ft x 3,6 8/12-e Ft 5-6 évfolyam Ft x 5/5 8/12-e Ft 7 évfolyam Ft x 3,9 8/12-e Ft 8 évfolyam Ft x 3,3 8/12-e Ft

8 évfolyam Ft x 4,9 4/12-e Ft 3 évfolyam Ft x 2,7 4/12-e Ft 4 évfolyam Ft x 2,6 4/12-e Ft 5-6 évfolyam Ft x 5/3 4/12-e Ft 7 évfolyam Ft x 3,3 4/12-e Ft 8 évfolyam Ft x 3,8 4/12-e Ft g/ Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam Ft x 0,8 8/12-e Ft 5-8 évfolyam Ft x 0,2 8/12-e Ft 1-4 évfolyam Ft x 0,8 4/12-e Ft 5-8 évfolyam Ft x 0,2 4/12-e Ft 16.2 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása /a magántanulók Ft x 2 fı 8/12-e Ft Ft x 2 fı 4/12-e Ft b gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezett tanulók Ft x 28 fı 8/12-e Ft c testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda: Ft x 1 fı 8/12-e Ft Ft x 1fı 4/12-e Ft d Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti gyermekek, tanulók Iskola: Ft x 23 fı 8/12-e Ft Ft x 17 fı 4/12-e Ft e. Megismerıfunkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényő tanulók után Iskola: Ft x 8 fı 8/12-e Ft Ft x 7 fı 4/12-e Ft 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1.a. Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés Ft x 283 fı Ft 17.1.b. Kiegészítı hozzájárulás Ft x 59 fı Ft Tanulók tankönyvellátásának támogatása a/ Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ft x 270 fı Ft

9 - 3 - b/ Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Ft x 344 fı Ft Összesen: Ft Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai II. Egyes szociális feladatok támogatása 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ft x 14 fı Ft összesen Ft Szja helyben maradó rész Szja kiegészítés Ft Ft Ft Saját bevételek: - gépjármőadó Ft - helyi adó Ft - TB finanszírozás Ft - egyéb saját bevétel Ft Saját bevétel összesen Ft Tervezett pénzmaradvány Ft Bevételek összesen Ft

10 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSAI 3. sz. melléklet Ezer Ft-ban évi elıirányzat évi elıirányzat Szakfeladat Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Össezsen Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Tartalék Összesen Kisegítı mg. szolg Közutak, hidak Saját v. bérelt ing Lakó ing.bérbeadása Nem lakó ing. Bérbeadása Város közs. gazd Köztemetı Közvilágítás Intézmény nélkül összesen Ált. isk. oktatás Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam Napk. otthoni ell Mőv. házak tev Könyvtár ÁMK összesen Óvodai nevelés Óvoda összesen Körzeti házigond Nappali szoc. ell Szoc. étkeztetés Idısek otthona Szoc. szolg. összesen Védınıi szolgálat Vízellátás Igazgatás Kisegítı Testület+támogatás+repi Óvodai étk Iskolai étk Munkahelyi vendéglátás Konyha összesen Rendsz. Szoc. Ellátás Idıskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm Helyi rendsz. lakásfennt. tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyev pénzbeni 0 Kieg. GYEV támogatás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Helyi eseti lakásfennt. Támogatás 0 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli GYEV támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása 0 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni ell. 0 Közgyógy ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Pénzbeni ellátás összesen Kisebbségi önkormányzat Céltartalék (Szoc. Otthon) Tartalék Beruházás 0 0 Átfutó kiadás 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN

11 Sorszám KIADÁSOK évi kiemelt kiadási elıirányzatok és támogatások Megnevezés Elızı évi elıirányzat évi elıirányzat 3/2. sz. melléklet ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) 1 Személyi jellegő kiadások ,2% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,2% 3 Dologi jellegő ,6% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6% 5 Speciális célú támogatások ,3% Mőködési kiadások ,1% 6 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások - - Felhalmozási kiadások összesen ,2% 9 Általános tartalék ,6% 10 Céltartalék ,0% 11 Év végi tervezett pénzmaradvány - - Kiadások mindösszesen ,3% Költségvetési létszámkeret ,0%

12 4 sz. melléklet Pénzügyi igazgatás költségeinek felosztása 2010 ezer Ft. Költségek Önkormányzatok pénügyi igazgatása Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatás Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása Humánegészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása Alkotó, mőveszeti, Szociális, szorokaztató gyermekjóléti ellátás tevékenység pénzügyi igazgatása pénzügyi igazgatása Összesen: Rendszeres bérköltség Bérkiegészítés Jutalom Munkadói járulékok Dologoi kiadások Folyó kiadások Összesen

13 LÉTSZÁM KIMUTATÁS a évi költségvetéshez 5.sz. melléklet 2009.évi eredeti 2010.évi Intézmény 8 órás 6 órás 4 órás Összesen 8 órás 6 órás 4 órás Összesen Megjegyzés Polgármesteri Hivatal Általános iskola Napközi Otthon Központi konyha Ovodai nevelés Kisegítı mg. Szolg Könyvtár Ápoló gondozó ellátás Idısek klubja Szociális étkeztetés Körz.házigond Védınıi szolgálat Települési vizellátás Temetı Város község gazd Mővelıdési Ház _ 202-ben engedélyezett _ Mnhiv által támogatott _ Közcélú _ GYES-rıl visszajött Takarítónı hivatal _ Rendırségi admin. _ Összesen: _

14 6. sz. melléklet évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban) Bevételek Kiadások Önkormányzati költségvetési szervek mőködési bevétele Személyi jellegő kiadások Helyi adó Munkaadókat terhelı járulékok Saját bevétel összesen: Dologi jellegő kiadások SZJA helyben maradó rész Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám. SZJA kiegészítés Pénzeszköz átadás Céltartalék (kötelezı) - Felhalmozási kiadás 70 Gépjármőadó Általános tartalék Átengedett központi adók összesen: Céltartalék Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Kisebbség támogatása Átvett pénzeszköz évi pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 Sorszám Kál Nagyközségi Önkormányzat évi mérlege Megnevezés Elızı évi elıirányzat évi elıirányzat 6/2. sz. melléklet ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK ,3% I. Mőködési bevételek ,9% II. Támogatások ,4% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,1% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele - VI. Pénzforgalom nélküli bevételek ,2% Költségvetési bevételek összesen ,3% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) - VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) - Bevételek mindösszesen ,3% I. Mőködési kiadások ,1% II. Felhalmozási kiadások ,2% III. Nyújtott kölcsönök - IV. Tartalékok ,6% Általános tartalék Céltartalék ,0% Költségvetési kiadások összesen ,3% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) - V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) - Kiadások mindösszesen ,3%

16 7. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám Feladat Elızı év végéig elıirányzat Bázis évi (elızetes) tény Terv évi elıirányzat I. Beruházások Iskola Tornaterem Szellemi termék Építmények ügyvitel, számtech. Gépek 410 egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok) 70 Jármő II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások összesen

17 7/2. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám Feladat Bázis évi (elızetes) tény Terv évi elıirányzat Mentı állomás 2 Sport udvar, kerítés 3 Konyha, hivatal - - Összes

18 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Elıirányzat összesen Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) évi várható bevételek havi forgalma 9-1. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Er. elıi Egyéb sajátos bevétel ÁFA Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

19 Bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett kp.i adók Körny.véd mőeml. Bírság Egyéb sajátos bevételek 2. Önk. Sajátos mőköd. Bevét 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi

20 Bevételek Központosított elıirányzatok Kp-i. ktgvet. kapott támog. Kiegészítések visszatérül. Mők. c.p.e. átvétel áht. belül Mők. c.p.e. átvétel áht. Kívül Felh. C. átvett p.e. áht. Belül Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül 4. Támog. kieg és átvett p.e. 3. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi

21 Bevételek Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül Hitelfelvétel áht. kívül Hitelfelvétel áht. Belül Belfıldi értékpapír bevét Számla- maradvány Kiegy. függı átfutó bevétel 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi

22 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-2. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

23 Bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett kp.i adók Körny.véd mőeml. Bírság Egyéb sajátos bevételek 2. Önk. Sajátos mőköd. Bevét 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. Er. elıi Er. elıi Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi

24 Bevételek Központosított elıirányzatok Kp-i. ktgvet. kapott támog. Kiegészítések visszatérül. Mők. c.p.e. átvétel áht. belül Mők. c.p.e. átvétel áht. Kívül Felh. C. átvett p.e. áht. Belül Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül 4. Támog. kieg és átvett p.e. 3. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi. Er. elıi Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi

25 Bevételek Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül Hitelfelvétel áht. kívül Hitelfelvétel áht. Belül Belfıldi értékpapír bevét Számlamaradvány Kiegy. függı átfutó bevétel 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi Er. elıi. Er. elıi Er. elıi

26 Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajátos juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. fogl. Juttatásai Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı szem. Juttatások Összesen: Munkaadót terhelı járulék Összesen: Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) 9-3. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

27 Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖS SZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

28 Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajátos juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. fogl. Juttatásai Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı szem. Juttatások Összesen: Munkaadót terhelı járulék Összesen: Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-4. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

29 Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

30 Nagyközségi Önkormányzat évi likviditási terve 9/5 melléklet Ezer Ft-ban Hónapok Idıszaki nyitó pénzkészlet Idıszaki pénzforgalmi bevételek Idıszaki pénzforgalmi kiadások Idıszaki záró pénzkészlet Idıszaki átlag pénzkészlet Január Eredeti terv Módosított terv Február Eredeti terv Módosított terv Március Eredeti terv Módosított terv Április Eredeti terv Módosított terv Május Eredeti terv Módosított terv Június Eredeti terv Módosított terv Július Eredeti terv Módosított terv Augusztus Eredeti terv Módosított terv Szeptember Eredeti terv Módosított terv Október Eredeti terv Módosított terv November Eredeti terv Módosított terv December Eredeti terv Módosított terv

31 Elıirányzat-felhasználási ütemterv az elıiányzatok alakulásáról év 9/6 melléklet Adatok Ezer Ft-ban Hónapok Bevételi elıiányzat felhasználás alakulása Kiadási elıirányzat Havi Halmozott Havi Halmozott Január Eredeti Módosított Február Eredeti Módosított Március Eredeti Módosított Április Eredeti Módosított Május Eredeti Módosított Június Eredeti Módosított Július Eredeti Módosított Augusztus Eredeti Módosított Szeptember Eredeti Módosított Október Eredeti Módosított November Eredeti Módosított December Eredeti Módosított

32 Kál Nagyközség mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását külön bemutató mérleg 10. sz. melléklet Ezer Ft-ban G Ö R D Ü L İ T E R V Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és SZJA Mőködési célú pénzeszköz átvétel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevétel összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Mőködési kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadások 70 Mindösszesen

33 Szakfeladat Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása évben Rendsz. Személyi juttatás év Nem rendsz. Külsı személyi Személyi juttatás juttatás Összesen Rendsz. Személyi juttatás Nem rendsz. Személyi juttatás Külsı személyi juttatás 11. sz. melléklet Ezer Ft-ban Összesen Önk.ig. tev Város község gazd Óvoda Iskola Iskolai oktatás 1-4 évfolyam Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Napközi Otthon Védınıi szolg Körzeti házigond. szolg Nappali szoc. ellátás Települési vízellátás Temetkezési szolg Mővelıdési Ház Kisebbségi önk Iskola konyha Óvoda konyha Munkahelyi vendéglátás Szoc. étk Képviselık tiszteletdíja Kisegítı szolg Közcélú foglalkoztatás év Ápoló gondozó Könyvtár Összesen:

34 A KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁIG BEFOLYT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK sz. melléklet Ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Állami támogatás Bér Saját bevételek 7808 Munkaadókat terhelı járulékok 5370 Átvett pénz 1210 Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 6942 Beruházás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: nyitó egyenleg: Bevételek Kiadások Záró egyenleg: 32584

35 13. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi általános tartaléka ezer Ft-ban Sorszám Feladat/cél évi elıirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja Polgármester Bizottság 3. Tartalék 9337 Képviselıtestület Céltartalék Képviselıtestület Összesen

36 14. sz. melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban Sorszám Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elızı évi elıirányzat évi elıirányzat terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK 0 Mőködési bevételek 0 1. Intézményi mőködési bevételek 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 Támogatások 555 0,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i) 555 0,0% 4. Helyi önkormányzati támogatás 0 5. Fejlesztési célú támogatások 0 6. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 43 0,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 614 0,0% Kiadások 614 0,0% Mőködési kiadások 614 0,0% 8. Személyi jellegő kiadások 0 9. Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 414 0,0% 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 200 0,0% 13. Tartalék 0 Mőködési kiadások ,0% 14. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,1%

37 Sorszám Megnevezés Elızı évi elıriányzat évi elıirányzat 15. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK - - Tárgyi eszközök, immateriális javak 1. értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tıkebevételei Osztalék- és hozambevétel Részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése - - Államkötvények, egyéb értékpapírok 6. értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések - - Folyamatban lévı beruházások címzett és 10. céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása - - Központosított célelıirányzatból várható 12. felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú hitel Elızı évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - - Bevételek összesen - - KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,1% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n 4. belülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n 5. kívülre Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány - - Kiadások összesen ,2%

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2009. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-3/2010. Elıterjesztés 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben