ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetési koncepciója, évi várható teljesítési adatok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Városi Erzsébet Kórház Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Ebben a törvényjavaslatban az idei évben is élesen tükröződnek azok a gazdaságpolitikai célkitűzések, amelyeket a Kormány a következő évekre vonatkozóan fogalmazott meg az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében. Az államháztartás középtávú céljai és keretei között szerepelnek például a tartós kiadáscsökkentést megalapozó intézkedések többek között a közszféra, az egészségügyi ellátás és a közoktatás területén. Ezek az intézkedések kényszerpályára terelik az önkormányzatokat. Előtérbe kerülnek az önkormányzati társulások létrehozására irányuló törekvések a hatékonyabb, és megtakarításokat eredményező feladatszervezés megvalósításáért. Jelentős önkormányzati összefogás mutatkozik a közoktatás területén. Mind több oktatási társulás alakul, a költségek csökkentése, a normatív bevételek bővítésének, vagy esetlegesen megtartásának, és nem utolsó sorban a nevelés, oktatás szakmai színvonalának javítása érdekében. Az egészségügyi intézményeket fenntartó önkormányzatok igyekeznek az integráció, átalakítás, működtetésre kiadás lehetőségeit mérlegelni intézményeik kapcsán. Elmondható tehát, hogy nem csak az államháztartás központi szintjén, hanem a helyi szinten is az elsődleges cél: a bevétel növelési lehetőségek felkutatása és minél jobb kiaknázása, a kiadások jelentős csökkentésével hatékony és lehetőleg színvonalas működés megvalósítása. A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. Ebben az évben a koncepció készítése során a közoktatással kapcsolatos normatív állami támogatások meghatározásához a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény és a évi törvényjavaslat előírásait párhuzamosan kellett figyelembe venni. A támogatások rendszerében bekövetkezett önkormányzatunkat érintő változásokból - vagy éppen nem változásokból - néhány dolgot fontosnak tartok kiemelni. A települési önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások (Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok (+ 50 forint/fő, Közösségi közlekedési feladatok) tekintetében csekély növekedés tapasztalható. A körzeti igazgatáshoz, a körjegyzőség működéséhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás tekintetében nem történt változás. (Sem szerkezetében, sem összegeiben.)

3 A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához kötődő, az üdülőhelyi feladatokhoz fűződő, a közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz kapcsolódó támogatásokban sem történt növekedés az előző évhez képest. Nem történt változás a bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatásokkal összefüggésben sem. A közoktatási alap hozzájárulások vonatkozásában tovább folytatódott az átalakítás. Egész évre kiterjesztették az alap-hozzájárulások tekintetében a teljesítményarányos finanszírozást, valamint bővítették azon jogcímek, illetve feladatok körét, ahol teljesítmény-mutató számításával kell az állami támogatást meghatározni. Ezt módszert kell alkalmazni az alábbi jogcímek vonatkozásában: - Óvodai nevelés - Iskolai oktatás - Szakképzés elméleti képzés - Alapfokú művészetoktatás - Kollégiumi nevelés - Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatás A teljesítmény-mutató finanszírozása nem változott a évhez képest. A közoktatási kiegészítő hozzájárulások tekintetében újra változtatták a sajátos nevelési igényű gyermekek után járó támogatások igénylésének rendszerét. A többi önkormányzatunkat érintő kiegészítő hozzájárulás fajlagos összegei tekintetében nincs pozitív változás. A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztására vonatkozó szabályozást. A törvényjavaslat szerint ez az összeg évben millió forint, ami 10 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Nincs azonban információ a jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárra vonatkozóan. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások előirányzatait tartalmazza. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: Előirányzat neve évi előirányzat (millió forint) Lakossági közműfejlesztési támogatás Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 1 557,9 1,16 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati ,5 saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Változás (2008. évi javaslat/2007. évi eredeti ei.)

4 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások ,08 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Vizitdíj visszatérítésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés A törvényjavaslat 6. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások sorát: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Fent felsorolt előirányzatok tekintetében nem történt változás az előző évhez képest. A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainak sorát. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatásának 1 717,8 millió forintos évi tervezett előirányzata 4 %-os csökkentést mutat az előző évihez képest. A támogatás fajlagos összege változatlan maradt ( forint/fő/év) A pedagógiai szakszolgálat évi 3 576,1 millió forintos tervezett előirányzata 4 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A támogatás fajlagos összege nem változott ( forint/év) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzatának évi millió forintos tervezett előirányzata 5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának évi előirányzata ,7 millió forint, ami 1 %-os csökkenést mutat a évi előirányzathoz képest. A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásának előirányzata évben terv szinten 335,9 millió forint, ami 1 %-os emelkedést mutat. A támogatás fajlagos összege változatlan maradt. (9 400 forint/fő) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásain belül a közoktatási intézményi feladatokkal összefüggésben az alábbi jogcímeken juthat önkormányzatunk támogatásokhoz: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás ( forint/fő/év) kiegészítő támogatás ( forint/fő/év) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók támogatása ( forint/fő/év) Tagintézményi támogatás ( forint/fő/év)

5 Kistelepülési tagintézményi támogatás ( forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás ( forint/fő/év) gyógytestnevelés ( forint/fő/év) Összességében elmondható, hogy az állami támogatások rendszerében nem következett be pozitív változás, ami évre vonatkozóan tovább nehezíti az önkormányzatok, köztük Zirc Városi Önkormányzat helyzetét is. Intézményrendszer évben Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszerében évben jelentős változások következtek be. Ezek természetesen éreztetik hatásukat a évi koncepció összeállítása során. Jelenleg Önkormányzatunknak 3 önállóan és 6 részben önállóan gazdálkodó intézménye van évi költségvetési bevételek alakulása koncepcionális szinten A évi bevételi főösszeg koncepcionális szinten e forint. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek (2007. évi várható teljesítést tekintve) föld- és helyiségbérletből, közterület foglalásból származó bevételek összességében kedvezően alakulnak a tervezetthez képest. E jogcímeken évben is számíthatunk némi növekedésre a évi eredeti előirányzathoz képest (20 %) évre vonatkozóan a normatív állami hozzájárulások tekintetében 17 %-os csökkenés következett be a évi eredeti előirányzathoz képest, ami alapvetően a évi intézmény megszűntetésekből és feladat átadásokból következik. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tekintetében a személyi jövedelemadó helyben maradó része esetében 15 %-os növekedés tapasztalható, a személyi jövedelemadó kiegészítése esetében viszont a csökkentés jelentős, mintegy 29 %-os. Ez két dolognak tudható be. Egyrészt a helyben maradó rész emelkedésének, másrészt az adóerő képességünk emelkedésének. Itt említeném meg, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak. A helyi adók tekintetében a évi eredeti előirányzathoz képest évben koncepcionális szinten 10 %-os emelkedést feltételeztünk. Emelkedett az iparűzési adó bevétel előirányzata a évi várható teljesítés tükrében, illetve az építményadó vonatkozásában lakossági szinten 33 %-os növekedéssel számoltunk. Hozzáteszem azonban, hogy az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete még nem került módosításra.

6 Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek között a évi várható teljesítés alacsony %-a miatt az alábbi csak folyamatban lévő ingatlan értékesítésekből származó tételek kerültek beszámításra. adatok e Ft-ban Ingatlanértékesítések Szeptember 6. utcai telkek Magyar Posta Zrt. ingatlanvásárlási igénye Háziorvosi rendelő mögötti garázssor (127m2) 508 Összesen: Finanszírozási bevételek A mindenkori működéshez elengedhetetlen likvid hitel e forintos összegben került beállításra, továbbá felhalmozási bevételi oldalon a csatorna beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési hitel tekintetében a hitelkeret eddig igénybe nem vett összege került betervezésre e forintos összegben, illetve fejlesztési hitel felvétele/kötvény kibocsátása kapcsán e forint került a koncepcióba évi költségvetési kiadások alakulása koncepcionális szinten A évi kiadási főösszeg koncepcionális szinten e forint. Működési kiadások Működési kiadások tekintetében az előterjesztés egyrészt az intézmények által benyújtott, másrészt a Polgármesteri Hivatal igényeinek megfelelően került összeállításra. A személyi juttatások tekintetében évre a 13. havi illetményrendszer jogszabályi hátterének átalakítása miatt 13,5 havi bér került beállításra. A dologi kiadások tekintetében a évi eredeti előirányzathoz képest intézményi szinten 10 %-os növekedéssel számoltunk. Átadott pénzeszközök tekintetében egyes területeken (civil szervezetek támogatása, sportegyesületek támogatása) a évi eredeti előirányzat, más területeken a évi várható igények kerültek beállításra. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között az áthúzódó fejlesztésekkel kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek megtervezésre: adatok e Ft-ban Észak-Balatoni Szilárd Hulladék Kezelés Vp. És Térsége Szennyvízelvezetési projekt Projektvizsgálati díj 170 Összesen:

7 2008. évben tervezett új beruházásokkal kapcsolatos kiadások adatok e Ft-ban Oktatási infrastruktúra fejlesztés (III. Béla Gimnázium) Sebesség kijelző berendezés Zirc-Kardosrét 130 Kerékpárút Ifjúsági Központ felújítása Tervkészítés Útfelújítás Összesen: Pályázati Alapként forint került beállításra annak érdekében, hogy a év végén, illetve a évben megjelenő pályázatokon önkormányzatunk részt vehessen. Felhalmozási tartalékként e forint került beállításra. Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztésére a évi koncepcióban e forint került beállításra. A hitelek törlesztése évben várhatóan a következőképp alakul: adatok e Ft-ban Fejlesztési hitel A hitelcél (csatorna) B hitelcél (út) Közkincs hitel 290 Összesen: Zirc Városi Önkormányzat évi koncepciójában évi bevételek évi kiadások évi hiány évi finanszírozási bevételek évi finanszírozási bevételek évi bevételi főösszeg évi kiadási főösszeg Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, november 16. Ottó Péter polgármester

8 Határozati javaslat /2007.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat évi költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti előkészítő anyagát a költségvetésről szóló érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

9 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel 0 0 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. 0 0 Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. 0 0 Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM 0 0 Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Rulirozó hitel (HEFOP) Rulirozó hitel (Autóbusz terminál) Fejlesztési hitel, kötvény OSZK Kult. szakemb. továbbképz Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány évi pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám OKM érettségi vizsga lebonyolítása Közlekedési támog Sporttanács támogatása Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám Otthonteremtési támogatás HEFOP pályázati támogatás HEFOP pályázati támogatás VMJV Vp. és Térsége szennyvíz Közép-Mo-i Közig.Hiv.adatrögz.ktg.-e

10 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. MÖK Tanuszoda karbantartása MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Szent Imre szobor MÖK (szociális munka napja) ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám Szakmai informatikai fejl. tám Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Központosított ei. (BM önerő) Helyi kisebbségi elektor választás Működésképtelen helyi önk. tám Központosított ei. (telj.mot.) Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program havi illetmény előleg Közműfejlesztési támogatás Címzett támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép TEKI: Deák F. utcai kémény EU Önerő (GVOP) Szülőföld Alap pályázat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 0 Hivatali ép. Felújítás 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás SNI tankönyvtámogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó

11 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) 0 0 Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele 0 0 Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Pályázati dokumentáció 0 0 Szabálysértési bírság Szakértői díj 0 0 Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság Útfelújítás EU tám. (Autóbusz terminál) Szent Imre szobor rek. átvett pe Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) Előző évet érintő visszatérülés Intézmény túlfin. visszavét ZK Szoc. Szolg. visszautalás Intézmény alulfinaszírozása Zeneiskola megszűnése Kártérítés ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás)

12 1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés tám. alapból célra célra kölcs. Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól ÖNO akadálymentesítés Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

13 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs Önkorm. igazg. tev Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd ebből: Városfejlesztési referens ebből: Közterület felügyeleti szolg ebből: Közműnyilvántartás ebből: Egyéb városüz.-i feladatok Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Erzsébet Kórház rekonstrukció Orvosi ügyelet eszközfejlesztés Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üz. És felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Adósságcsökkentési tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell

14 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj Átadott pe. ZK.Szoc. Központnak LEADER program tagdíj Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képv.vál Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Erdélyi Baráti Kör Barótért Polgárőrség Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum

15 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. III. Béla Gimnázium WING'S Darts Club Könyvtár alapítvány támog Zirciek az óvodás gyermekekért A Gyermeknap támogatása Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Zirci Apátság (Hittantábor) Területfejl. Tanács tagdíj Múzeum Baráti Köre Zirc Városi Vegyeskórus Zirc Városi Erzsébet Kórházért A Zirc Város Labdarúgásáért Al Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Nyugdíjas Klub támogatása Közműfejlesztési támogatás Bakony Turizmusáért Egy. Megáll Gimnázium tornaterem Gimnázium lépcsőfelújítás Kisvárosi Önkorm KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Tanuszoda karbantartása Gimnázium fűtéstámogatása Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Zeneiskolai minősítési eljárás díja Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj HEFOP pályázat HEFOP pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás

16 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. teljesítés kölcs. Volt MHSZ működési költség Baróti kirándulás Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Közbeszerzés lebonyolítás díja Önkormányzati biztos (Kórház) Intézmények inform. Fejlesztései Intézményi alulfinanszírozás Céltartalék Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Pályázati Tartalék Alap Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

17 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 3. számú melléklet adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. teljesítés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Nagyterem hangosítása Bútorvásárlás Okmányiroda tűzjelző rendszer Hivatali gépkocsi lízing Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt GVOP Önk-i másodlagos adatvagyon hasznosítása Zirci Országzászló Alapítvány (Szent Imre szobor) Rendezési terv Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási Infrastruktúra fejlesztése Kerékpárút Sebességkijelző berendezés Zirc-Kardosrét Pályázati Tartalék Alap Városi Könyvtár pályázat Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása Tervkészítés Autóbusz terminál Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Kardosrét szennyvízcsatornázása Reguly Antal Ált. Iskola B. épület tetőcsere Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Belváros fejlesztése ROP Tanuszoda felújítása

18 számú melléklet adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. teljesítés eszk.átadás Sportpálya felújítás Reguly Múzeum központi fűtés Temető felújítása Közműfejlesztési támogatás ÖNO akadálymentesítése Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl HEFOP pályázat Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció Járóbeteg szakellátás fejlesztése HEFOP pályázat Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Gimnázium lépcső felújítás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 Bútor Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: Kályha Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: HEFOP 4.2. pályázat Számítógép (védőnők) Szociális Szolgltató Központ GAESZ összesen: 0 0 GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

19 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 4. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk.felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola ,25 Zirc ,74 Bakonybél ,07 Lókút ,28 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda ,92 Zirc ,19 Bakonybél ,49 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda ,77 5 Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

20 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 5. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. teljesítés célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Zirc Bakonybél Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

21 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE ÉVBEN KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 6. számú melléklet adatok főben Cím Alcím Intézmény megnevezése Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai Hatályos szám szám évi tási pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó létszám javaslat dolgozó gus táros kalmazott 1 Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens 1 1 Okmányiroda Vározüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények 2 Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek 3 Napköziotthonos Óvoda Zirc Bakonybél Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda Zeneiskola 0 6 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen:

22 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA Zirc Bakonybél Lókút Összesen SZEMÉLYI JUTTATÁS Zirc Bakonybél Lókút pedagógus ped.asszisztens 4 adminisztrátor 2 oktatástechnikus 1 iskolatitkár 1 1 tornatermi felügyelő,ételszállító 1 konyhai kisegítő 5 0,25 portás 1 szakács 3 élelmezésvezető 1 rendszergazda 1 takarító 2 0,75 fűtő,karbantartó 0, ,75 3 alapbér pótlékok (pótlékalap 19600) - vezetői pótlék 230% - helyettesi pótlék 130% - osztályfőnöki pótlék 30% - munkaközösségvez.pótlék 15% - diákönkormányzati pótlék 15% túlóra helyettesítés jubileumi jutalom közlekedési költségtérítés továbbképzés padagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás (utalvány 6000,természetbeni 12000) MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK KIADÁS ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYI BEVÉTEL bölcsődei,óvodai, iskolai étkeztetés vendégétkeztetés alkalmazottak étk.térítése terembérleti díj Normatív állami támogatások Többcélú normatív támogatások Önkormányzati hozzájárulás BEVÉTEL ÖSSZESEN:

23 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍT Ő SZAKISKOLA Zirc 2008.évi dologi kiadások Bakonybél 2008.évi dologi kiadások Lókút 2008.évi dologi kiadások Összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés (tanulói ingyenes tankönyv,könyvtári) Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzése(cd jogtár) Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyag,tisztítószer) Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatások(számítástechnikai szolg.) Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő-, és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. kiadások (levél,csomag,postafiók,szemétszállítás,kéményseprés,rovarírtás) Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások(egészségügyi,oktatási szolg. vásárlása orvostól,non-profit szervezettől) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Reklám és propagandakiadások Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások Számlázott szellemi tevékenység Egyéb dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Adók,díjak,egyéb befizetések(rehabilitációs h.jár.,bankktg.) Egyéb kiadások Dologi kiadások összesen:

24 BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Zirc Bakonybél Összesen SZEMÉLYI JUTTATÁS Óvoda Zirc Bakonybél óvónő 19 4 fő logopédus 1 fő gyermekfelügyelő 1 fő dajka 9 1,5 fő óvodatitkár 1 fő konyhai kisegítő 1 fő (2 részfoglalkozású ) fűtő,karbantartó 0,25 Bölcsőde óvónő 4 fő dajka 1 fő 37 5,75 fő alapbér pótlékok (pótlékalap ) - vezetői pótlék 230% - vez.helyettesi pótlék 130% - munkaközösségvezetői pótlék 15% - nemzetiségi pótlék 42% adható pótlék (könyvtárosi) jubileumi jutalom közlekedési költségtérítés továbbképzés padagógus szakkönyvvásárlás, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés (5 250 forint/fő/hónap) étkezési hozzájárulás (utalvány 6000,természetbeni 12000) összegeit tartalmazza. MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK KIADÁS ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYI BEVÉTEL lakásoknál vízdíj terembér Normatív állami támogatások Többcélú normatív támogatások Önkormányzati hozzájárulás BEVÉTEL ÖSSZESEN:

25 BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Zirc 2008.évi dologi kiadások Bakonybél 2008.évi dologi kiadások Összesen Gyógyszerbeszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzése 9 9 Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó-és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 0 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő-, és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Adók,díjak,egyéb befizetések Egyéb kiadások Dologi kiadások összesen:

26 VÁROSI KÖNYVTÁR,MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM IRODA SZEMÉLYI JUTTATÁS könyvtáros népművelő takarító utazásszervező idegenforg.ref. 4 fő 1fő 1 fő 1fő 1 fő 8 fő alapbér kötelező pótlékok (pótlékalap ) (vezetői pótlék 225%) közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás (utalvány 6000,természetbeni 12000) összegeit tartalmazza. MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL beiratkozási díj terembér

27 VÁROSI KÖNYVTÁR,MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM IRODA 2008.évi dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 165 Könyvbeszerzés 5452 Folyóirat beszerzés 330 Egyéb információhordozó beszerzése 0 Szakmai anyagok beszerzése 110 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 110 Egyéb anyagbeszerzés 242 Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak 396 Adatátviteli célú távközlési díjak 22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 85 Kommunikációs szolgáltatások 503 Bérleti és lízing díjak 0 Szállítási szolgáltatás 0 Gázenergia-szolgáltatás díja 660 Villamosenergia-szolgáltatás díja 660 Víz- és csatornadíjak 55 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 121 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 440 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások 0 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1976 Általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés 17 Reklám és propagandakiadások 0 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 17 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 500 Egyéb kiadások 500 Dologi kiadások összesen: Mozgókönyvtár 11* = Ennek a fele Zircnek

28 STÚDIÓ KB SZEMÉLYI JUTTATÁS szerkesztő 2fő 2 fő alapbér kötelező pótlékok (pótlékalap ) (vezetői pótlék 250%) adható pótlék 110% (felelős szerkesztő) közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás (utalvány 6000) MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL hírdetés reklám STÚDIÓ KB 2008.évi dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 22 Szakmai anyagok beszerzése 330 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 191 Egyéb anyagbeszerzés 14 Készletbeszerzés összesen: 558 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 275 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 440 Kommunikációs szolgáltatások 715 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 9 Szolgáltatási kiadások 36 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 660 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 0 Általános forgalmi adó összesen 660 Belföldi kiküldetés 20 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 20 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 Adók,díjak,egyéb befizetések 39 Egyéb kiadások 39

29 Dologi kiadások összesen: 3 303

30 REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ SZEMÉLYI JUTTATÁS tárlatvezető 0,5 fő részfoglalkozású (4 ó) műtárgyraktáros 0,75 fő részfoglalkozású (6 ó) tárlatvezető 0,9 fő (36 ó) vezető 0,5 fő részfoglalkozású (4 ó) 2,65 fő alapbér kötelező pótlékok (pótlékalap ) (vezetői pótlék 175%) MUNAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL jegybevétel REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ 2008.évi dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 22 Tüzelőanyagok beszerzése 94 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 3 Szakmai anyagok beszerzése 99 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 72 Egyéb anyagbeszerzés 33 Készletbeszerzés összesen: 322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 132 Kommunikációs szolgáltatások 132 Bérleti és lízing díjak 0 Szállítási szolgáltatás 0 Villamosenergia-szolgáltatás díja 330 Víz- és csatornadíjak 11 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai 55 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 66 Szolgáltatási kiadások 462 Vásárolt közszolgáltatások 0 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 184 Általános forgalmi adó összesen 184 Belföldi kiküldetés 0 Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások 0

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 1 2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 101. Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1868 1 542 1 251 67,0 81,1 1822 1 822 1 924 105,6 105,6 3. Egyéb intézményi műk.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2011.

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben