Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1"

Átírás

1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése kerül az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előirt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával és a pénzügyi o. vezető közreműködésével került összeállításra. A pénzügyi bizottság a költségvetési rendelet tervezetet tárgyalta és véleményezte. A könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyről írásos jelentést készít és az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési szervekkel történt egyeztetésről feljegyzés készült az előterjesztés mellékletét képezi. Az egyeztetés a kisebbségi önkormányzat elnökeivel a költségvetésre vonatkozóan megtörtént, arról feljegyzés készült és az előterjesztés mellékletét képezi. Az érintett szakszervezet, alkalmazotti közösség, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat a közoktatási intézmény költségvetésének döntése előtt azt véleményezte, az erről szóló dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Csepreg Város Önkormányzata, január 28-ai képviselő-testületi ülésén már tárgyalta a

2 2009. évi költségvetést, ahol a testület a főirányokat már meghatározta. Ebben az irányban készült el a költségvetési rendelet teljes formájában valamennyi mellékletével együtt. Indoklás a rendelet-tervezethez: A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önálló és részben önálló intézmények a költségvetési rendeletben külön címet alkotnak. Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege eft-ban került a javaslatba. A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza,a módosított Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 29. bekezdés a. pontjában előírt tagolásban. Az intézményi térítési díjak figyelembevételével kerületek az intézményi működési bevételek megtervezésre. Változás nem történt évben az átengedett központi adók területén, az SZJA visszahagyott nagysága 8 %. A gépjárműadó 100 %- ban itt marad az önkormányzatnál. A gépjárműadó alapjának meghatározása a személygépkocsiknál a teljesítmény kilowattban meghatározott értéke alapján történik Termőföld bérbeadás utáni SZJA bevétel nem került tervezésre, mert jogszabályi változás miatt nem kell adót fizetni azon bérbeadóknak akik 5 évnél hosszabb időtartamra kötnek bérleleti szerződést. A helyi adó bevétel az előző év tényszámait figyelembe véve, illetve a helyi adó rendelet módosításait kerültek meghatározásra. A költségvetési támogatási normatíva jogcímek az előző évekhez hasonlóan állandó átalakulás alatt vannak. Jelentősen megváltozott az oktatási intézmények finanszírozási rendszere. A központosított előirányzatok között a két kisebbségi önkormányzat támogatása került megtervezésre évtől kötelezően megtervezendő, az állam által pótelőirányzatban megadott egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, eft. A évben megváltozott a pénzeszköz átadás átvétel tagolása, ez évben is ilyen jellegű. Az államháztartáson belül, támogatásértékű működési és fejlesztési bevételről és kiadásról kell beszélni. A hitel felvétel összege eft-ban került meghatározásra, ezen összeg eft-os működési hitelt tartalmaz. A működési hitel nagysága azonos a működési hiány nagyságával. A testület a hiány forrását az ÖNHIKI pályázatban jelölte meg. Az ÖNHIKI támogatás felső korlátja a működési hiány tényleges nagysága. Szükséges, hogy a testület tegyen az irányban döntést, hogy amennyiben nem sikerül a hiány teljes

3 összegét az ÖNHIKI által támogatott összeggel lefedni, milyen forrásból illetve megszorítással kívánja a működést folytatni. Abban az estében, ha a város hitelt kíván felvenni számolni kell a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2). bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának felső határával. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. és 4 sz. melléklet tartalmazza. A személyi kifizetések a tv. előírások alapján kerültek meghatározásra. Nem okozott személyi kifizetés változást a közalkalmazottak, és a köztisztviselők jogszabály által előírt béremelése, mert nem volt törvényi változás. A 13. havi juttatás és annak járulikai nem kerültek megtervezésre. Szintén nem került megtervezésre a kereset kiegészítés és annak járuléka, amelyet a központi költségvetés pót előirányzatban fog biztosítani a központosított előirányzatok között. Az Áht. tv. módosítása szerint a közalkalmazottak esetleges kereset kiegészítésének fedezetét be kell tervezni a személyi juttatások között. Ennek mértéke a bázis év kereset tömegének 2 %-a. Jelentősen csökkentésre került az egyes intézményekben az adható juttatások nagysága. A évben a járulék megállapítás területén változás történt abban, hogy még is meg kell tervezni az egészségügyi hozzájárulást. Mértéke Ft/hó. Az előző évhez hasonlóan dologi kiadások növekményére az állam a saját bevételek növekményét határozza meg. A dologi kiadások megállapítása úgy történt, hogy a bázis év tényszámai kerültek figyelembevételre. Működési célú pénzeszköz átadás alakulása : a civil szerveződések támogatása eft-ban került meghatározásra, amelyből 3990eft pályázat alapján kerülne felosztásra. A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezését a segélyezett létszámon kívül befolyásolta a nyugdíj minimum változása, a rendszeres szociális segélyezés a évben lényeges változáson ment át. A rendszeres segélyeknél a kiadási oldal 100 %-ban megtervezésre került, aminek bevételi oldalon meg van a 90%-os forrása a kötött felhasználású előirányzatok között. A évben nem kötelező az áh. tartalék képzése, nem is történt tervezés ilyen jogcímen. Felhalmozási kiadások: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak gátat szab a felhalmozási bevételek minimális nagysága, ezen egyensúly az ÖNHIKI pályázati benyújtásának feltétele. A felhalmozási kiadásokat összegszerűen céljuk és feladathoz való kapcsolódásuk szerint az egyes mellékletek részletesen tartalmazzák. A költségvetési létszámkeretet címenként a 15. sz. melléklet tartalmazza. Csepreg Város Önkormányzati Hivatalának részletes működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Áht ban előírt kiegészítések szintén az előterjesztés mellékletét képezik, mint a költségvetési rendelet tervezet melléklete.

4 Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a évi költségvetés tárgyában. Csepreg, 2009.február 08. Háromi Jenő Polgármester Előterjesztést készítette Grüll Lászlóné pü-i o.vez.

5 Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009./II. 17. / sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1/1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapjánfigyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(12.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat - a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön- alkotnak egy-egy címet. Önálló: Dr Csepregi Korváth János KIKI Részben önálló: Egészségház Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár Terület Gondozási Központ

6 (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása a szakfeladat önálló címet alkot. ( 4) Kisebbségi Önkormányzatok, alkotnak egy címet. (5) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban - a felújítások összegét ezer Ft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadás ezer Ft-ban - tartalék ezer Ft-ban - a működési célú bevételt ezer Ft-ban - a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban - a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - az ellátottak pénzbeni juttatásait ezer Ft-ban

7 - támogatásértékű működési kiadás ezer Ft-ban - speciális célú támogatás ezer Ft-ban - tartalék ezer Ft-ban - a költségvetési létszámkeretet 144,92 fő-ben állapítja meg. I. Költségvetési bevételek 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/c.sz. 2/a, a 2/b.sz. melléklet tartalmazza. 5. (1) A 4. -ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b.sz. a Polgármesteri Hivatalbevételeit a 3/a. sz. melléklet tartalmazza további jogcímenkénti bontásban. II. Az Önkormányzat kiadásai 6.

8 (1) A Képviselő-testület évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kiemelt előirányzatait valamint az intézményi támogatásokat a 3/b.sz. és az 1/d. sz. melléklet szerint állapítja meg. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadásait feladatonként ezen belül kiemelt előirányzatait (címenként) a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg. (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként és célonként (címenként) a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. Tartalék 9. A költségvetési rendeletben tartalék tervezése fejlesztési célra történt. A tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő testület fenn tartja saját magának. Szabad tartalékot a rendelet nem tartalmaz, a céltartalékok célok szerinti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 10. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9 Európai Uniós projektek 10./A.. AZ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.. A Költségvetési létszámkeret A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét főben állapítja meg a 14.sz.melléklet részletezése szerint. Ebből a városgazdálkodási szakfeladaton 10 fő közhasznú foglalkoztatott került megtervezésre. Állami támogatás 12.. A Képviselő-testület az állami támogatást a 1/e. sz. mellékletben felsorolt jogcímekkel állapítja meg. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 13.. Csepreg Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetését a 1/b. sz. melléklet tartalmazza. 11. Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eft Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eft

10 Többéves kihatással járó feladatok 14.. (1)Csepreg Város Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 8. sz. melléklet szerinti feladat megbontásban és tagolásban állapítja meg és fogadja el, azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) A Csepreg Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős (2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a saját, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési címek, a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a működési jellegű feladatok előírt bevételeinek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig ( febr 28. ), december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11.sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

11 Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009, 2010, évről szóló gördülő tervét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/13 szerinti (vagy intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja a személyi és járulék kifizetések területén, a dologi kiadásokat illetően a város likviditási helyzetét figyelembe véve, maximum 1/12 részben. Az első négy hóban a dologi kiadások finanszírozása havi 1/12rész 70%-a alapján Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert ÖNHIKI pályázat benyújtására. A rendeletben hitelként kimutatott költségvetési hiány fedezete, az ÖNHIKI támogatás Az Önkormányzati gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt Amennyiben az évközben létre jövő hiány fedezetére hitel felvétele szükséges, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület magának tartja fenn.

12 22.. A feladat elmaradásából származó előirányzat többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A többlet bevételek felhasználásáról szintén a Képviselő-testület dönt. A év végi pénzmaradvány kimutatása és elfogadása az éves beszámoló készítésékor történik. A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben ( amennyiben ÖNHIKI pályázat benyújtása szükséges ) a pénzmaradvány felhasználását korlátozza, annak intézményi kimutatását nem kezdeményezi. Záró rendelkezések 23.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik... Háromi Jenő polgármester. dr. Erdősi László jegyző A rendelet kihirdetve: február 17-én. Csepreg, 2009.február 16.

13 Dr Erdősi László jegyző A 2/2009.(02. 17).Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi Költségvetésének címrendje Előterjesztés Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.( ) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről 1. számú melléklet évi bevételek és kiadások 1/a. számú melléklet évi mérleg 1./b. számú melléklet Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése 1/b. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése 1/c. számú melléklet évi költségvetési bevételek részletezése 1/d. számú melléklet évi költségvetési kiadások részletezése 1/e. számú melléklet állami támogatások jogcímenként 2/a. számú melléklet működési célú bevételek és kiadások 2./b számú melléklet felhalmozási bevételek és kiadások 3/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése 3/b. számú melléklet önállóan és részben önállóan gazd. Int.bevételei 3/b. számú melléklet önállóan és részben önállóan gazd. Int.kiadásai 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

14 6. számú melléklet Fejlesztési kiadásik feladatonként és célonként évben 7. számú melléklet évi tartalék 8. számú melléklet többéves kihatással járó feladatok éves bontása 9. számú melléklet EU-s pályázatból megvalósuló projektek 10. számú melléklet évi közvetett támogatások 11. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 12. számú melléklet Hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban 13. számú melléklet Gördülőtervezés 14. számú melléklet Létszám előirányzat 1-9 számú függelék Egyeztetések,véleményezések 1. számú melléklet A 2/2009.( ) költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi évi előirányzat előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek

15 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások és támogatás értékű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások ( címzett ) 3.6. Céde 4. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek 350 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 11. Működési célú hitel ( bevétel - kiadás = hiány ) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

16 Bevételek mindösszesen számú melléklet folytatása ezer Ftban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ebből OEP kör Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék 11. Céltartalék 12. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret 140,3 144,92

17 Kiadások összesen Költségvetési bevételek Pénzmaradvány 7000 HIÁNY 60000

18 1/a. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Támogatások és támogatásértékű bevételek III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 7000 Költségvetési bevételek összesen VII. Fejlesztési hitel Hiány ( hitel ) Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

19 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat ( felhalmozási ) Kiadások mindösszesen

20 Csepreg Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának évi Költségvetéséről 1/b. számú melléklet BEVÉTELEK évi elői. eredeti Központosított tám. 362 Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól 200 Központi. közig. szervtől Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Bevétel összesen Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék KIADÁSOK

21 Kisértékü tárgyi eszk Egyéb anyag besz Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Adatviteli célú távközl. 30 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Bérletidíj Személyszállítás Egyéb üzemeltetés 10 ÁFA Egyéb dologi kiadás 30 Dologi kiadás összesen 714 Személyi Járulék Dologi Összes kiadás

22 Csepreg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának évi Költségvetéséről 1/b.sz. melléklet Megnevezés évi eredeti eredeti Központosított előirányzat 362 Támogatásértékű önkormányzattól Központi Közigazgatási szervtől Pénzmaradvány Sajátos működési bevételek Bev. össz Jogcímek Áll-ba nem tart. jut 120 Egyéb költségtérítés Személyi 120 TB járulék 31 Járulék 31 Bérletidíj 50 Irodaszer nyomtatvány 5 5 Könyv, folyóirat 10 10

23 Egyéb kommunikác. szolg Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés Reprezentáció 100 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen Személyi 120 Járulék 31 Dologi Kiadás összesen

24 1/c. számú melléklet Bevételek Adatok eft-ban 2008.évi ktgvet. I. var ktgv I. Intézményi működési bevételek Egészségház Művelődési Ház és Könyvtár Területi Gondozási Központ Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Óvoda és Bölcsöde Zeneiskola KIKI Zeneiskola II.Önkormányzat sajátos mük.bev Helyiadók építményadó kommunálisadó iparüzésiadó idegenforgalmi adó telekadó Adó bírság 200 Késedelmi kamat 400

25 2.Átengedett központi adók SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés Gépjármű adó Adóbírság 100 Késedelmi kamat Egyéb sajátos bevétel lakbér befiz, bérbeadás bírságok átvett talajterhelésidíj III. Felh. és tőke jell. bev Telekértékesítés 2. Földterület értékesítés Ingatlan értékesítés VASI Víz. Rttől 5. Tehergépkocsi értékesítés 3000 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás normatív részesedésű kötött felh

26 Ped.szak. V Közfoglalkoztatás 2259 Szoc. Továbbk Jöv. Pót. Tám diák sport Központosított 724 Kisebbség 724 Könyvtári és közművelődési éhj. útburkolat felújítás 13.havi elői. önk.szertv.int vizitdíj évi bérp. Intk. 3. ÖNHIKI előleg 4. Egyéb központi tám. V. Támogatásértékű bevétel Működési célú Önkormányzattól Horváth Kisebbség 200 Általános Iskola Óvoda Zeneiskola

27 Polgármesteri Hivatal Szociális feladat Közoktatási Alapítvány Választás Ifjúsági Megyenap Szívprogram MŰV. H. pály. Ismerősarcok Tábor Műv.Ház Mozgó könyvtár 1034 TGK hátrányosh. Gyt. Központi közig. Szervtől Horváth Kisebbség Mezőőri hj Okmányi. Ügyfélkapú Könyvtári tám kp Bérfejlesztéshez 11263

28 Cigány Kisebbség évi jöv. Diff. Érettségi lebonyolítás Fejezettől KIKI Mozgáskorlátozott TB Alapoktól Elkülönített Állami Alapoktól Többcélú Társulástól Általános Iskola Óvoda Mozgó Könyvtár 1400 Iskolabusz Felhalmozási célú 350 Gázátadó 350 Önkormányzattól iskola építéshez Központi költségvetési szervtől Műv.ház iskolára Önk-tól szoftverre VI. Címzett támogatás útra VII. Pénzmaradvány 7000

29 VIII. Hitelfelvétel Működési Fejlesztési IX. Átvett felhalmozái célú VASIVÍZ RT X. Előző évi visszatérülések XI. Dolgozi kölcsönök visszatérülése XII. Függő, átfutó XIII. Egyéb központi támogatás B E V É T E L Ö SSZ E S E N

30 1/d. számú melléklet KIADÁSOK Adatok e Ft-ban évi évi eredeti eredeti I.Működési kiadások 1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás Iskola személyi járulék dologi Óvoda személyi járulék dologi Dr Csepregi Horváth J KIKI személyi járulék dologi Részben önállóan gazd.int.műk Művelődési Ház személyi járulék dologi Terület Gond Kp

31 személyi járulék dologi Egészségház személyi járulék dologi Zeneiskola személyi járulék dologi 3. Városi Önkormányzati ig. kiad Hivatal személyi járulék ápolásidij járuléka dologi Városgazdálkodás személyi járulék dologi Kisebbségi Önkormányzat személyi 120

32 járulék 31 dologi Működési kiadások összesen személyi járulék dologi II.Támogatásértékű kiadás Működési célra Önkormányzatnak 2. Központi ktgvetési szervnek BURSA Többcélú Társulás Orvosi ügyelet Kistérségi tagdíj III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Tartósan munkanélküli rendszeres szoc.s Rendszeres szoc segély Időskorúak járadéka

33 4.Lakásfenntartási tám. normatív Ápolásidíj normatív Ápolásidíj helyi helyi Átmenetisegély Krízis Átmeneti Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( egyéb rendeletben) Közlekedési tám. 12.Köztemetés Közgyógyellátás Tankönyv támogatás IV. Átadottpénzseszköz Működési lakosságnak ( vizitdíj ) Civil szervezeteknek Vasi Volán Vizrendezési Társulás Hegytul. Egy Felhalmozási Lakosságnak ( első lakáshozj.) Plébániának 200 VASIVIZ III. Felhalmozási kiadások Felújítás Utak

34 Deák Pályázati sajáterő utakra Középsőiskola felúj. Út tervek 2. Beruházás Iskolaépítés Járda, ut,kerékpárut Iktató program Hivatal Pályázati sajáterő gépek, ber, felsz Egyéb ingatlan pályázati sajáterő Zárándokút kialakítása pályázati sajáterő 500 Terület Gondozási Központ gép, ber, felsz. 300 Művelődési Ház gép, ber, felsz Okmányiroda fénymásoló Főtér Rekonstrukció Várogazd. Gépek 1000 IFA tgk Benehegyi terv Egészségház számítógép 360 KIKI 500 Iskolabusz Deák utca és buszmegálló terv 2124 Egészségház felújítási terv Hivatal szoftver vásárlás 350 Művh. Számt. Eszk. Tgk. ( Kukása. ) Főtér rek. Terv

35 3. Tartalék 2160 ÖNO lakrész 2160 Egyszeri ker kieg. Bérlakásalap Dolgozói kölcsön szabad Zeneiskolai létszám leép miatt évi bérp. Int évi 13. havi ill. 4. Felhalmozási ÁFA IV. Hitel törlesztés, kamat Hosszú lejáratú kamata V. Céltartalék működési VI. Dolgozói kölcsönök VII. Függő, átfutó VIII. Lakossági kölcsön visszafizetés 1100 KIADÁSOK

36 Csepreg Város Önkormányzatának állami támogatása jogcímenként év 1/e. számú melléklet évi 2009.évi Jogcím Település igazg. és komm. feladatok Lakott külterülettel.kapcs. fel Körjegyzőség mük. kapcs fel Körjegyzőséghez kieg. tám Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák tám Körzeti ig. szoc. igazgatás miatt Körzeti ig.építésügyi igazgatás Körzeti ig. építésügy kieg Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni és term. szoc. ell Lakáshoz jutás fel. Szoc. és gyermekjóléti alapsz Szociális étkeztetés dec. hóban ellátott új ellátott: nyugdij min 150 %-ig % között % fel

37 Gondozási központ működtetése Házi segítségnyújtás dec hóban ellátott új ellátott: nyugdíj min 150 %-ig %-ot meghaladó %ot meghaladó Bentlakásos int. ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150% megh Nappali szoc. int. ellát Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcs, étk Óvodai nevelés 08 hó Óvodai kiegészítő szept Óvodai nevelés 04. hó Iskolai okt o. 08 hó hó Kieg. okt. 1-4.o szept 01. Iskola okt hó hó Kieg. okt szept.01. Általános iskola 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolam évfolyam évfolyam év 1-2. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Különleges gond Isk. 25 fő, Óv. 2 fő óvoda

38 iskola évi tv. alapján iskola óvoda Alapfokú műv.okt képzőműv. okt tv alpján Ált. isk. napközi évi 1-4. Évf évf Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon évfoly. Ingyenes étkezés Kedvezményes étkezés óvodában ingyenesiskola iskolában ingyenes óvoda tv. alpján óvodában Tankönyvellátás iskolában évf. rendszeres gyermv. Ked rész általános ingyenes Bejárógyermekek iskola óvoda Intézményfenntartó társulás évi tv. alapján már működő t Helyi közműv Település sport Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolg Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Kötött felhasználású Pedagógus szakvizsga

39 Diák sporttal kapcsolatos feladatok Közcélú fogl Szociális tovább képzés SZJA átengedett 8% Jöv.diff Költségvet kapcs

40 2/a. számú melléklet A 2/2009.( ). Költségvetési rendelethez Csepreg Város önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai év ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű müködési bevétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Hitelek ( hiány )

41 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

42 2/a. számú melléklet folytatása ezer Ftban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások Általános tartalék 8. Céltartalék 9. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Kiadás Bevétel Kül 0 2/b. számú melléklet

43 Csepreg Város Önkormányzat évi felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú helyiadók és állami tám Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 7000 Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2510

44 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Támogatásértékű pénzeszköz átadás felhalmozási 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú hitel+kamat Felhalmozási ÁFA befizetés Kiadások összesen Adók: Komma.100%-a 5500 Magánsz. ált.fiz.tela. 20 %-a 300 alap 1500 Magánsz.ált.fiz épa. 20 %-a 122 alap 610 lakás célú normatíva:4178 Bevétel: Kiadás Kül 0

45 3/a. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi forrásonként 2009.évi ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Hivatali szakfeladat Egyéb szakfeladat BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6281 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 89404

46 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatásértékű bevételek Működési Felhalmozási VI. Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

47 3/b. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Önállóan és részbenönállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei ezer Ft-ban Bevételek összesen Ebből Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Intézményi Ktgvetési Tám.ért. Átvett. Felhalm Finansz Pénzm. Önk.kie. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Önállóan gazdálkodó intézmények Dr Csepregi Horváth János KIKI Részben önállóan gazd. Intézmények Egészségház Terület Gondozási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Intézmények összesen

48 3/b. számú melléklet folytatása A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi költségvetési kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Kiadások összesen Ebből Személyi juttatások Munkaadót terh. járulék eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Önállóan gazdálkodó intézmények Dr Csepregi Horváth János KIKI Részben önállóan gazdálkodó intézmények Egészségház Terület Gondozási központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Intézmények összesen (1-2)

49 3/b. számú melléklet folytatása A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi kiadásai ezer Ft-ban Eredeti Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Eredet Eredet eredet i i i eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Ebből

50 A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi előirányzatok alakulása Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi jutt Ebből Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás ellátottak eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirá Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék 4. Céltartalék Kiadások összesen (1-4) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)

51

52 6. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként és feladatonként évre ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat = I.Felújítások Utca pályázati Deák utca II. Beruházások Pályázati sajáterő gépek, ber Pályázati sajáterő ingatlanok Főtér rekonstrukció

53 III.Nem ber. Jellegű felh.kia Elsőlakáshoz jutók tám Ingatlan ért ÁFA bef IV.Hitel törlesztés Fejlesztési hitel törl Kamata V. Kölcsön törlesztés Fejlesztési kiadások összesen

54 7. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat tartaléka év ezer Ft-ban Sorsz. Feladat/cél évi előirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1 0 Képviselőtestület.. Összesen 0..

55 8. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Terv évi előirányzat évi számított ) Felújítási feladatok 2) Fejlesztési kiadások Csepreg Város városközpont Ivóvízminőség javítási projektek ) Különféle támogatások 4) Szakmai programok 5.) Hitel

56 számú melléklet

57 A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat EU-s pályázatból megvalósuló projektjei év ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Sorsz. Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 0 Csepreg városközpont revitalizálása ROP Csepreg Térségi Vizmű vizminőség javítása KEOP I. forduló ( II.f.) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 0...

58 10. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat közvetett támogatásai évben ezer Ft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft eft 1 Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján komm.a Szebb Holnapért Közh. Egy c Csintalan Ifjúsági E c. 220 egyéb a. ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség összege d. egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése

59 11. számú melléklet A 2/2009.(02.17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Átvett pénzeszközök 3. Támogatás és támogatásértékű bevétel Hitel Előző havi záró pénzállomány (előző hó sor) Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 12 különbsége)

60 12. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat által felvett hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen ezer Ft-ban 1. Beruházási annuitásos 2. MFB hitel út felújítás iskola kiv iskola kiv Magánsz felvett kölcsön 4.

61

62 13. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009, 2010, évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önk. költségvetési tám,átengedett SZJA bevétel Működési célú pe átvétel áh-n kívülről 5. Támogatásértékű működési bev Továbbadási célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése 8. Rövid lejáratú hitel Működési célő előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások és folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás 16. Ellátottak pénzbeni juttatása

63 17. Működési célú kölcsönök nyújtása 18. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 19. Rövid lejáratú hitel kamata 20. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 21. Tartalékok Működési célú kiadások összesen Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegő bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről Támogatási értékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel 28. Felhalmozási áfa visszatérülés 29. Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak áfája 30. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 13. számú melléklet Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat ezer Ft-ban évi előirányzat 31. Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzm Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszközök áfája Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatási értékű felhalmozási kiadás 38. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése 39. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata

64 41. Céltartalék Felhalmozási célú kiadás Önkormányzati kiadás összesen Önkormányzati bevétel összesen

65 14. számú melléklet A 2/2009.( ) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat létszám előirányzata évi I hó évi előirányzat Dr Csepregi Horváth János KIKI _ ebből: Általános Iskola T.mi Napközi Ott. Óvoda T.mi Részm. 1 Részm.stl. 0,5 Zeneiskola 8 8,12 Polgármesteri Hivatal Polgármester 1 1 Mezőőr 1 1 Város üzemeltetők 7 7 Egészségház Terület Gondozási Központ T.mi. 7 7 Részm. 1 1 Részm.st. 0,8 0,8 T.mi

66 Részm. 4 4 Részm.st. 3 3 Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár T.mi. 4 4 Megb.jv 1 1 * Közfoglalkoztatás 10 * 10

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben