Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítására Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Városgazdálkodási Osztály

2 Tisztelt Képviselő-testület! A évi zárszámadás elfogadásával meghozott döntésnek megfelelően előterjesztjük a pénzmaradványból eredő költségvetési rendelet módosítási javaslatot. A jóváhagyott pénzmaradványnak a csatolt melléklet szerinti a költségvetési rendeleten való átvezetésén túl az alábbi előirányzat módosításra teszünk javaslatot: Ezen előirányzat módosítási javaslatok célja, hogy: Megnyissa a lehetőséget a 2009 június 2-i határidejű regionális pályázatok benyújtására, /Ezek összetevőit, összes költség igényét és támogatási lehetőségeit külön részletezzük./ Biztosítsa az addig indokoltan felmerült kiadások fedezetét,/ iskolacentrum őrzés, Városi TV, Hírlap, stb./ Lehetővé tegye a korábbi önkormányzati döntések hatósági kötelezések, vagy pályázati vállalások végrehajtását / strand üzemeltetés, közmunka saját erő, híd építés és Mátrakeresztesi partfal vis-maior, stb./ Több mint 450 Muzsla-i ingatlantulajdonost kerestem meg azzal, hogy a Muzslai út továbbépítéséhez (600 fm) szükséges pályázati saját erőt önkéntes hozzájárulással fizesse be, ennek tervezett bevételét, valamint a pályázati saját erőt biztosítsa, A Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a kollégiumi fűtés pályázat saját erő fedezetét biztosítsa, Biztosítsa a városközponti rehabilitációhoz szükséges tervezési és egyéb előkészítési, ingatlanszerzési költségek fedezetét/ fedezet biztosítása nélkül közbeszerzési eléjárás nem indítható / A tervezett feladatok fedezetét részben már megítélt, vagy kiutalt támogatások/ vis-maior /, tervezett többlet ingatlan értékesítési bevételek / óvodai ingatlan értékesítése, valamint átmenetileg a hiány növelésével tudunk fedezni. Javaslatot teszünk a kazán karbantartási többletköltség ellentételezésére Önkormányzatunk egyre szigorúbb, beszűkültebb pénzügyi-gazdálkoási körülmények között dolgozik. Ennek egyik ilyen jól érzékelhető jele, hogy számlavezető és hitelező intézetünk az OTP Bank RT a csatolt levélben értesített arról, hogy a hitelkamatokat megemeli.

3 A hitelkamatok változását néhány évre visszamenőleg egy táblázatban összefoglaltuk, hogy érzékeltessük a képviselő-testülettel azok változásának tendenciáját, mértékét. További nehezítő körülmény például, hogy például a Hunyadi út támogatási szerződéséhez a támogató kérte, hogy igazoljuk, hogy a saját erő szabad rendelkezésű számlapénz formájában rendelkezésre áll. Nem volt egyszerű ezt igazolni akkor, amikor folyamatosan millió Ft között változik a folyószámlahitel állományunk. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a városközponti rehabilitáció előzetesen megítélt támogatásához csak akkor juthatunk hozzá, illetve akkor köthetünk szerződést, ha saját pénzeszközből megelőlegezzük az engedélyezési és kiviteli tervezési, közbeszerzési költségeket, az ingatlanokat megszerezzük, feltételes módban lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárásokat. Ezzel tudjuk igazolni, hogy ténylegesen mennyibe kerülhet a vállalt feladat. Ismeretes, hogy a járó-beteg szakrendelő kialakítására vonatkozó pályázatot 250 Ft /EU árfolyamon nyújtottuk be, ma viszont az ajánlattevők Ft/ EU árfolyamon számolva készítik ajánlataikat, bebiztosítva magukat minden lehetséges esetre. A nyereség az övék, a veszteség az önkormányzaté. Mindezek figyelembevétele mellett javaslom a tisztet Képviselő-testületnek, hogy a szakbizottságok véleményének figyelembevételével vitassa meg és fogadja el a rendeletmódosítási javaslatot. Mellékletek:- Kimutatás a hitelkamatok változásáról - OTP Bank Rt. egyoldalú kamatemelésről szóló levele - Hiány levezetése Jóváhagyott pénzmaradvány kimutatás

4 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2009. /V. 29./ rendelete a város évi költségvetéséről szóló 10/2009. /III.27./ rendelettel módosított 4/2009. (II. 17. )rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat / a város évi költségvetéséről szóló 10/2009./III.27 rendelettel módosított, a város évi költségvetéséről szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: /R./ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A/ R/ 3, 4, 5, 10. helyébe e rendelet 3, 4, 5, 10, és ahhoz tartozó mellékletek lépnek. 3. /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 610 eft - működési kiadások összege eft =ebből = személyi jellegű kiadás eft = munkaadókat terhelő járulék eft = dologi jellegű kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre e Ft = speciális célú támogatások 8.536eFt = működési célú hiteltörl eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek főösszegét e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek e Ft 1. Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft 1.1. Normatív támogatások e Ft 1.2. Központosított előirányzatok 571 e Ft

5 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel - e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele (intézményektől) e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft VII. Hitelek e Ft 1. Működési célú hitel e Ft 2. Felhalmozási célú hitel e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések - e Ft Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

6 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításával intézkedjen. d/ a 2008-ban megkötött e Ft összegű MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerződésben meghatározott célra igénybe vegye e/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ d/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 5 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe. Amennyiben az e /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja. 2.. Ez a rendelet május 29-én lép hatályba. Pásztó, május 19. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála Címzetes Főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja május 29. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála Címzetes Főjegyző

7 Hiány levezetése 10/2009. (III. 27.) Képviselőtestületi rendelettel Elfogadott költségvetési hiány: Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány: Hiány növekedés e Ft Hiányt növelő tételek - Kollégium fűtés Nógrád Megyei Önkormányzat pályázat önerő 50%-a Zeneiskola kár helyreállítása, önerő Iskolacentrum őrzése Dózsa György Általános Iskola fűtés korszerűsítése Kollégiumi gázmérőhely kialakítása Pásztó Város Önkormányzat Óvodája fűtéskorszerűsítés Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Dózsa György Általános Iskola kazán karbantartás Strand üzemeltetés Nyírfácska út felújítása önerő 1610 Összesen 24601

8 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1A (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési pénzmaradvány átvétele intézménytől Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményiműk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) /2009 (III.27.) rendelettel elfogadott Eredeti előirányzat módosított ei. Dologi kiadás Felújítási kiadás

9 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege (finanszírozási műveletek nélkül) 1A 2 (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. előirányzatokból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől Bevételek öszesen Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i műv. nélkül Fin. Célú pü-i műveleten 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 2009. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1B (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat előirányzat + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Előző évi, költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől Hitelek 15 Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

11 2009. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1C (e Ft) Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

12 Cigány kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési mérlege 1D e Ft Sorszám Megnevezés évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat módosított előirányzat + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. (alvás diagn.) -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármű épület 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás 11. Felh c. kölcsön bef. 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) Védőnői szolgálat

14 1. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi 8. pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

15 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - egyéb gép berend.beszerzés 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)

16 -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

17 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés

19 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n 4. kívül Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing -részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat

21 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 4. Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Kolostor bérleti díja Dologi kiadás működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Működési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre 17 Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerő Működési célú támogatásértékű kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országos népszavazás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás

22 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Fogorvosi rendelő újraind. felt. bizosítása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 3 Dologi kiadás+kamat 28 Programiroda támogatása 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítása Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás ÁNTSZ iroda megváltás Műk. Célú pénzeszköz átadás Támogatás ért.műk. Kiadás Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) évi töblettámogatás viszafiz Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése

23 3. Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja * ** 7 Utasváró telepítése ( 21-es út) 8 Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** 13 Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Kórház építési eng. Terv 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber Felújítási kiadások Irinyi út felújítás 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása

24 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Célelőirányzat (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, 21 elektromos mrés kettéválasztás megoldása 22 Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő Nyírfácsfa utca felújítása saját erő Felhalmozási kiadások Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 3 Személygépkocsi beszerzés 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 3. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Lakásalap célelőirányzat e Ft Ingatlan vásárlás Szent Imre tér e Ft Ingatlan értékesítés többletbevétel e Ft Összesen e Ft ** Tartalmazza a Klapka köz 6. sz. ingatlan vásárlását 8 millió Ft értékben *** A 10/ /III. 27./ sz. rendelettel az alábbi kiemelt előirányzatokon került módosításra az eredeti előirányzat: - Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítás önerő évi normatíva és kamat visszafizetés évi többlettámogatás visszafizetése -771

25 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

26 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás 8. (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

27 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) évi eredeti/ Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- módosított előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat * Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről VIII. FEJEZET ÖSSZESEN * évi maradvány: Személyi 180 Munkaadót terh. járulék 20 Műk. célú pe átadás 44 Összesen: 244

28 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

29 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás

31 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

32 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

33 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredteti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 7. Egyéb bevételek 2 Átvett pénzeszközök 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1 Egyéb bevétel 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

34 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) évi eredeti/módosított Módosítási javaslat Módosított előirányzat szám szám irány- melt név név irány- előirányzat + - zat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) 3200** Pásztó Város 600 éves évfordulója 8 Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) 4000*** Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA 2. SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev Földértékesítésből származó bevétel 4. Egyéb ingatlan eladási díja

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2009./III. 27./ rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2009./III. 27./ rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2009./III. 27./ rendelete a város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 17.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /.(IL.)sz. önkormányzati rendelete a. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba,. február. Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tárgy; Tájékoztató európai

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben