B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 655 eft összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eft összegben, (2) külső finanszírozására a) eft működési célú hitel felvételét, valamint b) eft felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. (4) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép. 3.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, április 26. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző

2 Ibrány Város Önkormányzatának évi bevételei 1. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet) a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételei d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele f) ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (1/d. sz. melléklet) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet) Támogatásértékű működési bevételek ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Polgármesteri Hivatal GAMESZ Medi-Amb Eü. Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási célra Polgármesteri Hivatal GAMESZ 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 2010. évi intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ GAMESZ Összesen 2. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Okmányiroda bevétele Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak Esküvőszervezés b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Hírlapértékesítés Antikkönyv bevétel Áru- és készletértékesítés Mezőőri járulék bevétel Hirdetési díj bevétel Jegybevétel Video, DVD kölcsönzés Fotó bevétel Fénymásolás, kötészet bevétele Internet és számítógéphasználat bevétele Fax szolgáltatás Temetőfenntartási hozzájárulás Kaszálás bevétele Uszoda bevétel Iskolabusz bevétele Ajánlati dokumentáció Egyéb sajátos bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételek Bérleti és lízingdíjak Gondozási díj Egyéb térítési díjak Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele d) Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség Államháztartáson kívülről származó kamat Árfolyamnyereség bevétele f) Áfa-bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Összes intézményi működési bevétel:

4 Ibrány Város Önkormányzatának évi sajátos működési bevételei 3. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Helyi adók magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó iparűzési adó pótlékok bírságok 0 0 b) Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Átengedett egyéb központi adók c) Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság d) Talajterhelési díj e) Egyéb sajátos folyó bevétel önkormányzati lakások lakbérbevétele önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - egyéb sajátos bevételek 105 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek év 4. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld, telek értékesítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépjárművek értékesítése (GAMESZ bevétel) 400 b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzati lakótelkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

6 Központi költségvetésből kapott évi költségvetési támogatás 5. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása c) Központosított előirányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatás óvodáztatási támogatás nyári étkeztetés Akácfa út TEUT támogatás EU saját erő kiegészítés Rozmaring út EU saját erő kiegészítés Járóbeteg Szakellátó bérpolitikai intézkedések támogatása d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása e) Címzett és céltámogatások f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Vis maior támogatás óvoda LEKI támogatás g) Szociális alap normatív kötött támogatása Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:

7 2010. évi normatívák Jogcím száma Normatív hozzájárulások Megnevezés Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Támogatás 1. Települési önkormányzatok feladatai (település-üzemeltetési és igazgatási, közösségi közlekedési, települési sport, helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok) 2. Körzeti igazgatás 2. aa) - alap-hozzájárulás körzetközpontonként (okmányiroda) ab) - okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámonként ac) - gyámügyi igazgatási feladatok ba) - építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás bb) - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok a) A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11. a) = általános feladatok 11. ab) 1. - családsegítés ab) 2. - gyermekjóléti szolgálat Összesen: Megnevezés Mutatószám Normatíva eredeti módosított tény Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva 6. melléklet Ft Igényelt támogatás Jogcím száma Normatív kötött felhasználású támogatás II. 1. a)-b) Egyes jövedelempótló ellátások támogatása II. 1. c) Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Jogcím száma SZJA Megnevezés Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás Mutatószám Normatíva Igényelt támogatás - SZJA helyben maradó része (8%) SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) Összesen:

8 Támogatásértékű bevételek évi összege 7. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Működési célú (ÁHT-n belülről): Agrártermelési támogatás (mezőőr) Állategészségügyre MVH-tól Gyermekház támogatás Országgyűlési képviselő választás Helyi önkormányzati képviselő választás Kisebbségi Képviselő választás Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása Helyi kisebbségi önkormányzat május 1. rendezvény támogatása Szakértői díj MÁK-tól Kríziskezelő program igazgatási költsége évi keresetkiegészítés fedezete OEP évi keresetkiegészítés fedezete OEP központi orvosi ügyelet OEP védőnőkre OEP iskolaegészségügyre Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől Családsegítőre kistérségtől Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe Labor településektől Fizikoterápia településektől Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Helytörténeti Múzeum bértámogatás Közhasznú és bértámogatás Medi-Amb Egészségügyi Társulás tagdíj visszautalás 19 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről): számú óvoda rekonstrukció LEKI támogatás EU saját erő kiegészítés Rozmaring út Akácfa út TEUT támogatás Könyvtár informatikai fejlesztés támogatása Otthonteremtési támogatás Támogatásértékű bevételek összesen:

9 Átvett pénzeszközök évi összege 8. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény a) Működési célú (ÁHT-n kívülről): Szociális bizottság szakértői díj Vadásztársaságtól átvett pénzeszköz HPV oltásra befizetett pénzeszköz Gyermektartásdíj befizetés Családsegítőre OFA támogatás Foglalkoztatás-szervező OFA támogatás ÁROP pályázat Köz-KHT. megszűnés utáni pénzeszközátadás TAN-TAK megszűnés utáni pénzeszközátadás 6 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről): Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Ibrány Városképének javítása (körforgalom) ÉAOP Ibrány Városképének javítása (járdaépítés) ÉAOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (fogyatékosok nappali intézménye) Rozmaring út EU támogatása Polgármesteri Hivatal felújítása Köz-KHT. megszűnés utáni törzstőke visszautalás Szennyvíz közmű hozzájárulás befizetése Út közmű hozzájárulás befizetése Pénzeszközátvétel összesen:

10 Ibrány Város Önkormányzatának évi kiadásai 9. melléklet Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Eredeti Módosított Tény Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Családsegítő szolgálat Kisebbségi Önkormányzat MEDI-AMB Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Működési célú kamatkiadás Felhalmozási célú kamatkiadás Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Szociális alap Otthonteremtési támogatás Lakáscélú támogatás Fejlesztési kiadások Céltartalék Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törlesztés Támogatási kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított ÁFA miatti befizetés Összesen:

11 A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok évi működési célú kiadásai Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Út- híd Lakásgazdálkodás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügy Takarítás Játszótér, szabadidőpark Önkormányzati jogalkotás OGY képviselő választás Önkormányzati képviselő választás Kisebbségi választás Gyámügy Okmányiroda Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Iskola dologi kiadások óvoda dologi kiadások Polgármesteri Hivatal épületkarbantartás Továbbszámlázott belvíz dologi kiadás Közösségi közlekedés Járóbeteg Szakellátó dologi kiadások ÁROP szervezetfejlesztés Vágási út kiadásai Gyermekorvosi rendelő kiadásai Norvég Alap kiadásai Fogyatékosok nappali intézményének kiadásai Családi Napközi Önkormányzatok pénzügyi igazgatása Adócsoport Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) Állami és önkormányzati rendezvények Építésügy Közvilágítás Mezőőrök Testvérvárosi kapcsolattartás Településőrök (közcélú támogatás terhére) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Ügyelet Nőgyógyászat Labor Fizikoterápia Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem Iskolaegészségügy Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Gyermekház Gyermektartásdíj megelőlegezés dologi kiadásai Közcélú foglalkoztatás Közhasznú munka Sportkomplexum üzemeltetés Uszoda Összes kiadás 2010.: melléklet

12 GAMESZ évi kiadásai Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város és községgazdálkodás pénzügyi igazgatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Köztemető-fenntartás és működtetés Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás összesen: Személyi Járulék Dologi Felhalmozási 11. melléklet

13 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat év Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) Kiadások összesen: melléklet

14 Ibrány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai 13. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevétel Előző évi pénzmaradvány Kisebbség feladatalapú támogatása Május 1. rendezvény támogatása Önkormányzati kiegészítés Bevétel összesen: Ösztöndíj Vetőmag útiköltség kukavásárlás támogatása május 1-jei ünnepséghez kapcsolódó kiadások augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó kiadások beiskoláztatás támogatása élelmiszercsomag 460 egyéb dologi kiadások Kisebbség kiadásai:

15 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár év Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Hírlap Fényképészet Videokazetta, DVD kölcsönzés Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum (bértámogatással) Mindösszesen: Felhalmozási 14. melléklet

16 MEDI-AMB Egészségügyi Társulás évi bevételei és kiadásai 15. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen: Ibrány Város Önkormányzatának kiegészítése Önkormányzati kiegészítés összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadás Tagdíj visszautalás önkormányzatoknak megszüntetés miatt 44 Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési társulás évi bevételei és kiadásai 16. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Ajánlati dokumentáció 450 Kamatbevétel 3 Ibrány működési hozzájárulás ebből saját pénzeszköz átvezetés technikai tételként 993 Ibrány felhalmozási hozzájárulás Nagyhalász működési hozzájárulás Nagyhalász felhalmozási saját ereje EU-tól átvett pénzeszköz Bevételek: Működési kiadások Fejlesztési kiadások Kiadások:

18 Támogatásértékű kiadások évi összege 17. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Köztestületi tűzoltóság Tűzoltó Egyesület Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás Kistérség tagdíj Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadás összesen: Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás felhalmozási hozzájárulás Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen: Támogatásértékű kiadások összesen:

19 Pénzeszközátadások évi összege 18. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Polgárőrség Sport Helyettes szülői Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj Gazdasági társaságok végelszámolásához átadott pénzeszköz Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz HPV oltásra befizetett pénzeszköz továbbutalása 596 Művelődési Központ Happy Art Alapítvány támogatása 30 Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) Szigligeti tábor Csellengő tábor Kézműves tábor Művelődési Központ kultúrtábor Művészeti tábor Szalmaszál Szolgálat nyári szabadidőprogramok Református Egyház nyári szabadidőprogramok ITTE nyári szabadidőprogramok későbbi döntésre Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) Római Katólikus Egyház támogatása Ridens Szakképző Iskola támogatása 15 - Kézilabdacsapat támogatása 20 - OMSZ horgászverseny támogatása 20 - Szalmaszál Szolgálat támogatása 20 - Kék Kereszt Egyesület támogatása 10 - Nyugdíjas Egyesület támogatása Kormány Mihály versenyzési költségeinek támogatása 50 - Református Egyház támogatása 200 Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez Boldva község támogatása 50 Működési célú pénzeszközátadás összesen: Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: Pénzeszközátadás összesen:

20 Szociális alap évi kiadásai 19. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./ Rendszeres szociális segély (55 éven felüli) /Szoc. tv./ Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./ Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv./ Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ Továbbtanulók támogatása BURSA támogatás Középiskolások tankönyvtámogatása Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ Ápolási díj KT rendelet alapján /Szoc.tv./ Pénzbeli átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.) Önkormányzati kiegészítés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.) Nyári gyermekétkeztetés Közgyógyellátás (Szoc.tv.) Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegezés HPV oltás Tiszteletdíjas gondozás 36 Hadigondozott Összesen: (működési célú) Környezetvédelmi alap évi összege Megnevezés eredeti módosított tény Talajterhelési díj felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások Összesen:

21 Fejlesztési kiadások évi összege 20. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Ibrány Városképének javítása ÉAOP Akácfa út TEUT számú óvoda LEKI Iskola beruházás Fogyatékosok nappali intézménye Rozmaring út felújítása saját rész Vágási út felújítása Rendezési terv módosítása szilárdhulladék lerakó telep bővítése érdekében /1-2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása óvoda bővítéshez /1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása Lehel úti víztározóhoz Vásárolt földterület (Vágási úthoz) Vásárolt telkek (István K. út visszafiz.) Ariston gázkazán (2x5 lakás) EKG (ügyelet) Nagy Imre szobor Temetői falfestmény Összesen:

22 21. melléklet évi működési mérleg eft Működési célú bevételek Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek: - Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Helyi Adók: - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság, egyéb Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzati egyéb sajátos bevételek SZJA Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív állami támogatás Központosított előirányzat ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Szoc. alap központi támogatása Vis maior támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támogatásértékű bevétel Kamat Működési célú hitelfelvétel Pénzmaradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő Működési bevételek összesen Működési célú kiadások Eredeti Módosított Tény Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Medi-Amb Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Családsegítő Szolgálat Kisebbség Kamat Működési célú pénzeszközátadás Működési célú támogatásértékű kiadás Szoc. Alap kiadásai ÁFA befizetés Céltartalék Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő Működési célú kiadások összesen

23 22. melléklet évi felhalmozási mérleg eft Felhalmozási célú bevételek Eredeti Módosított Tény Magánszemélyek kommunális adója Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai Lakáshozjutás feladatai Központosított előirányzat Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány felhasználás ÁFA visszatérülés Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Eredeti Módosított Tény Beruházási, felújítási kiadások GAMESZ Művelődési Központ Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Otthonteremtő támogatás Lakáscélú támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Kamat felhalmozási része Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási célú tartalék Fordított ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Felhalmozási célú kiadások összesen:

24 Ibrány Város Önkormányzata évi pénzmaradvány kimutatása 23. melléklet e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány GAMESZ évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány MEDI-AMB Egészségügyi Társulás évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 46 0 Ibrány-Nagyhalász Vízgazdálkodási Társulás évi pénzmaradvány kimutatása e.ft Megnevezés év év Záró pénzkészlet Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások Passzív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 0 480

25 Önkormányzati szintű pénzforgalom egyeztetés 24. melléklet Bevétel (eft) Nyitó pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Gamesz Medi-Amb Egészségügyi Társulás Pénzforgalmi bevétel: Összes bevétel: Kiadás (eft) Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Gamesz 839 Medi-Amb Egészségügyi Társulás - Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Pénzforgalmi kiadás: Összes kiadás:

26 Ibrány Város Önkormányzata évi egyszerűsített mérlege 25. melléklet ESZKÖZÖK előző év tárgyév FORRÁSOK előző év tárgyév Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok Tartós tőke I. Immateriális javak összesen Tőkeváltozások Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Gépek, berendezések és felszerelések Költségvetési tartalék elszámolása Járművek tárgyévi költségvetési tartalék Beruházások, felújítások I. Költségvetési tartalékok összesen II. Tárgyi eszközök összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen Egyéb tartós részesedés E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartósan adott kölcsön Beruházási és fejlesztési hitelek III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök Rövid lejáratú hitelek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Anyagok tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 I. Készletek összesen 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) helyi adó túlfizetés miatt Adósok beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése Rövid lejáratú kölcsönök - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb követelések II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen II. Követelések összesen Költségvetési passzív függő elszámolások III. Értékpapírok összesen Költségvetési passzív átfutó elszámolások Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 0 0 Költségvetési bankszámlák III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Idegen pénzeszközök 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

27 Ibrány Város Önkormányzata évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 26. melléklet Megnevezés eredeti módosított teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

28 Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása 27. melléklet eft Összesen Rozmaring út felújítása Saját erős rész Ibrány városképének javítása (PH felújítás bővítés, körforgalom, járda) ÉAOP-5.1.1/E ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP-3.1.4/B ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása ÉAOP-5.1.2/D ÉAOP támogatás Saját erő Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP / TIOP támogatás Saját erő Fogyatékosok Nappali Intézménye ÉAOP ÉAOP támogatás Saját erő

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12..

7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2010. (IV.9.) önkormányzati rendelete Az Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma 11/2010. (II.10.) KT határozat 12/2010. (II.10.) KT határozat 13/2010. (II.10.) KT határozat 14/2010. (II.10.) KT határozat 15/2010. (II.10.)

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben