JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény elıírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. /1/ A Képviselı-testület a évi zárszámadási címrendet a következık szerint határozza meg: Cím száma 1. Neve Alcím száma Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdıgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkorm. feladatai 1.7. Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás, vízminıség védelem Közvilágítás Finanszírozási mőveletek Egészségügyi alap- és szakellátás Fejlesztési feladatok (beruházások, felújítások) Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és -kezelés

2 2 2. Közmővelıdési Könyvtár (részben önálló költségv.-i szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségv.-i szerv) Cím száma Neve Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Városi rendezvények szervezése Alcím száma Neve Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségv.-i szerv) 3.1. Gimnáziumi oktatás 3.2. Iskolai szakképzés 3.3. Felnıttoktatás 3.4. Kollégiumi ellátás 3.5. Általános iskolai oktatás 3.6. Napközi otthoni ellátás 3.7. Fogyatékos tanulók oktatása 3.8. Gyermekétkeztetés 4.1. Óvodai nevelés 4.2. Bölcsıdei ellátás 4.3. Pedagógiai Szakszolgálat /2/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással /3/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 /1/ Az önkormányzat a évi személyi juttatások elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel /2/ évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal fı Városi Könyvtár... 3 fı Kulturális Központ... 5 fı Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépiskola és Kollégium fı Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedag. Szakszolgálat fı Önkormányzat összesen: fı /3/ Az önkormányzat a évi munkaadót terhelı járulékok elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /4/ Az önkormányzat a évi dologi kiadások elıirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /5/ Az önkormányzat a évi egyéb folyó kiadások elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /6/ Az önkormányzat a évi mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzatának teljesítését E Ft-ban, a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /7/ Az önkormányzat a mőködési célú kölcsönnyújtás elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /8/ Az önkormányzat a évi intézményfinanszírozás elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /9/ Az önkormányzat a évi ellátottak juttatásai elıirányzatának teljesítését E Ft- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /10/ Az önkormányzat a évi felújítási kiadások elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /11/ Az önkormányzat a évi beruházási kiadások elıirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 4 /12/ Az önkormányzat a évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /13/ Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok évi kiadásait E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés eft Mőködési célú hitel visszafizetés eft Értékpapírok kiadásai Összesen: eft /14/ A december 31-én fennálló adósságállomány (hitel + kötvény) ütemezett visszafizetését a Képviselı-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. /15/ A december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselı-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. /1/ A Képviselı-testület az önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait mőködési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait mőködési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján E Ft-ban állapítja meg. /2/ A 0 -ra leírt, de használatban lévı ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a december 31-i állapot szerint E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek eft 334 eft eft eft

5 5 Üzemeltetésre átadott eszközök eft /3/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek. /4/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket - nincsenek. /5/ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár annak terjedelme miatt hivatali idıben megtekinthetı a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 6.. /1/ A Képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkezı intézmények esetében a Képviselı-testület a szabad pénzmaradványt elvonja. 7.. /1/ Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ A évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A Képviselı-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. /2/ A költségvetési elıirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

6 6 /4/ Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 9.. /1/ A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl jelen rendelet hatályba lépését követıen haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket. /2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /3/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Jánoshalma, április 30. Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. jegyzı A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, május 01. Dr. Benda Dénes jegyzı

7 1 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Igazgatási szolgáltatási díj ,76 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele ,50 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,24 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke ,19 Szolgáltatások ellenértéke ,21 Egyéb sajátos bevételek ,36 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,35 Bérleti és lízingdíj bevételek ,42 Intézményi ellátási díjak ,94 Alkalmazottak térítése ,46 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés ,52 Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése ,00 Egyéb saját bevétel ,58 Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés ,00 Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja ,33 Értékesített tárgyi eszközök áfája Áfa bevételek, visszatérülések ,78 ÁH. kív.származó befekt. pénzeszk. kamata, árfoly.nyeresége ,55 Egyéb ÁH-on kív. származó kamat, árfolyamnyereség ,35 Kamatbevételek összesen ,53 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,82 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ,78 Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől ,52 Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből ,00 Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL ,92 Vállalkozók kommunális adója ,23 Magánszemélyek kommunális adója (műk.célú) Iparűzési adó ,49 Helyi adók összesen ,45 Pótlékok, bírságok ,62 SZJA helyben maradó része (10 %) ,00 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,71 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók ,96 Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ,90 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,00 Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevétele Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,00

8 2 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Magánszemélyek kommunális adója (felhalm.célú) ,21 Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,96 Osztalék és hozambevételek Tartós tul.befektetések, részvények, részesedések ért Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok ért Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól ,35 Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől ,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv ,93 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,22 Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől ,42 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból ,06 Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól ,04 Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól ,71 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól ,57 Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól ,00 Műk.célú támogatásért. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-tól Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev Műk.célú támogatásértékű bev. összesen ,77 Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból ,01 Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól ,00 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen ,01 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,57 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel ,00 KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,00 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv ,00 Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv ,14 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,94 Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól ,11 Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása ,03 BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI ,12

9 3 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött ,00 Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött ,00 Normatív állami hozzájárulás összesen ,00 Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei ,00 Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei ,00 Központosított előirányzat összesen ,00 ÖNHIKI Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása ,00 Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám ,00 Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához ,00 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00 Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 Címzett támogatás Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog ,00 Egyéb központi támogatás ,00 ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ,00 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,52 Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ,00 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,52 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,73

10 2. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése K I A D Á S O K adatok E Ft-ban Kiadási jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Személyi juttatások ,85 Munkaadót terhelő járulékok ,52 Dologi kiadások ,43 Egyéb folyó kiadás ,75 Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak ,00 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak ,90 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,83 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,99 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: ,97 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak ,00 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak ,00 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak ,00 Támogatás értékű műk. kiadás összesen ,00 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai ,14 Működési kölcsön nyújtása ÁH kívülre ,36 Felújítás ,27 Felhalmozási kiadások ,21 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00 Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak ,00 Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak ,00 Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: ,87 Támogatás értékű felhalm. kiadás összesen Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,00 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre ,00 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése ,00 Pénzforgalmi kiadások ,74 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Költségvetési kiadások összesen ,17 Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ,20

11 2/a. mellélet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés I. Költségvetési bevételek I. Költségvetési kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaadót terhelő járulékok Önk. sajátos működési bevételei Dologi kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb folyó kiadás Működési c. támogatásértékű bevétel Társadalom és szociálpolitikai jutt Felhalmozási c. támogatásértékű bev Működési célú pénzeszköz átadás Kiegészítések, visszetérülések Támogatás értékű műk. kiadás Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön nyújtás Normatív állami hozzájárulás Felújítás Központosított előirányzat Beruházási kiadások Műk. képtelenné vált helyi önk. tám Pénzügyi befektetések kiadásai Normatív, kötött felhsználású tám Felhalmozási célú pénzeszköz átadás LEKI Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Egyéb központi támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi pénzmaradvány Tartalékok II. Finanszírozási célú bevételek II. Finanszírozási célú kiadások Hitelfelvétel Hitelek tőketörlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Kötvénykibocsátás Kötvény tőke-visszafizetés Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése intézményenként B e v é t e l e k adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal* ,65 Városi Könyvtár ,88 Kulturális Központ ,53 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,72 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,40 Önkormányzat összesen ,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat mindösszesen ,73 K i a d á s o k Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal ,36 Városi Könyvtár ,17 Kulturális Központ ,98 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,08 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,44 Önkormányzat összesen ,17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat mindösszesen ,20 * a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata E Ft-tal, a módosított előirányzata E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

13 3/a.sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként B e v é t e l e k Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok E Ft-ban Teljesítés %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek ,62 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,74 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,73 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,96 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,94 Előző évi kiegészítések, visszatérülések ,00 Kötvénykibocsátás ,03 Belföldi hitelműveletek bevételei ,11 Előző évi pénzmaradvány Összesen ,65 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,87 2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek ,38 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,53 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,53 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek ,96 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,96 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,96 4.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevételek ,10 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,11 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,72 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,72 5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek ,91 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,40 Önkormányzati szinten Bevételek összesen ,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,73

14 3/b. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként K i a d á s o k E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások ,68 Munkaadót terhelő járulékok ,07 Dologi kiadások ,90 Egyéb folyó kiadás ,27 Támogatásértékű működési kiadás ,00 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás ,97 Működési célú hitel visszafizetés ,00 Működési célú kölcsön nyújtás ,36 Működési célú tartalék Beruházás ,25 Felújítás ,92 Részesedés vásárlás ,00 Felhalm. c. pénzeszk.átadás ,87 Felhalm. c. kölcsön nyújtás ,00 Felhalm. c. hitel visszafizetése ,00 Felhalmozási célú tartalékok ,00 Összesen: ,36 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,88 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások ,77 Munkaadót terhelő járulékok ,56 Dologi kiadások ,04 Egyéb folyó kiadás ,94 Összesen ,17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 347 Költségvetési kiadások összesen ,47 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,99 Egyéb folyó kiadás ,48 Összesen ,98 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 422 Költségvetési kiadások összesen ,58 4.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások ,35 Munkaadót terhelő járulékok ,36 Dologi kiadások ,53 Egyéb folyó kiadás ,95 Ellátottak pénzbeli jutt ,14 Működési célú pénzeszköz átadás ,00 Beruházás ,04 Felújítás ,00 Összesen ,08 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -456 Költségvetési kiadások összesen ,99 5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások ,51 Munkaadót terhelő járulékok ,81 Dologi kiadások ,97 Egyéb folyó kiadás ,76 Összesen ,44 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,44 Önkormányzati szinten Kiadások összesen ,17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen ,20

15 Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése év 4. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l K i a d á s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás , ,00 Erdőgazdálkodási szolgáltatás ,00 Helyi közutak létesítése és felújítása ,02 Iskolai intézményi közétkeztetés ,00 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt ,03 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása , ,50 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , ,88 Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége , ,00 Országgyűlési képviselő választás , ,00 Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) , ,41 Vízkárelhárítás ,32 Város- és községgazdálkodási szolg , ,31 Települési vízellátás és vízminőség-véd ,05 Közvilágítási feladatok ,56 Önkormányzatok elszámolásai ,00 Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása , Finanszírozási műveletek elszámolása , ,00 Óvodai nevelés ,94 Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt ,47 Háziorvosi szolgálat , ,17 Ügyeleti szolgálat , ,54 Járóbetegek szakorvosi ellátása , ,80 Fogorvosi ellátás , ,43 Védőnői szolgálat , ,86 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai ,66 Családsegítés ,00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg , ,99 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások , ,00 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát , ,21 Munkanélküli ellátások ,00 Eseti pénzbeli szociális ellátások ,87 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások , ,94 Szennyvízelvezetés- és kezelés ,98 Települési hulladékok kez., köztiszt. tev , ,33 Kulturális Központ épület bővítés Egyéb szórakoztatási és kulturális tev , ,14 Sportlétesítmények működtetése , ,00 Összesen: , ,20 Le: intézményfinanszírozás , ,00 Mindösszesen , ,36 E Ft-ban

16 Intézmény neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 5.sz. melléklet évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Adatok EFt-ban Teljesítés %-a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,00 Kulturális Központ ,00 Városi Könyvtár ,00 Összesen: ,00

17 6. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Megnevezés K i a d á s o k Adatok E Ft-ban Normatív állami hozzájárulás 555 Személyi juttatások 0 Intézményi működési bevétel 0 Dologi kiadás 345 Műk. c. támogatásértékű bev. 80 Társ.- és szoc.pol.juttatás 40 Működési bevétel összesen: 635 Műk. c. támogatásértékű kiad. 240 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési kiadások össz.: 625 Felhalmozási bevételek: 0 Felhalmozási kiadások össz.: 10 Bevételek mindösszesen: 635 Kiadások mindösszesen: 635 Bankszámla záró egyenlege dec. 31-én: 55,- Ft

18 7. sz. melléklet évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Beruházások Polgármesteri Hivatal Központi játszótérhez játékok beszerzése Erdőtelepítés beindítása Kazinczy utcai földmérés, kialakítás Járda építés (pály. önerő) /2007. (VI. 28.) Kt. - Hulladékgyűjtő szigetek burkolása /2007. (X. 25.) Kt. - Területvásárlás a Zöldfa u. területében /2008. (V. 22.) Kt. - Térkő gyártás /2008. (VI. 26.) Kt. - Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan megvásárlása /2008. (IX. 11.)Kt. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő évi része Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára /2007. (X. 25.) Kt. - Rendezési Terv módosítása (2007. évi kötelezettségből még fennálló tartozás) Rendezési Terv átdolgozása Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztése - akcióterületi terv elkészítése "Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése" pályázat önerő Homokbánya engedély meghosszabítása Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése + lámpatestek felszerelése Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés a közoktatási intézményekbe Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.), közzétételi díja műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni lap Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (Bajai u.4.) "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása /2007. (XI. 29.) Kt. - Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja /2007. (X. 25.)Kt. - Terület csere (szennyvíztisztító) /2007. (X. 25.) Kt. - Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u Kölcsey u. 3. között) Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése Törmeléklerakó kialakítása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése /2007.(XII.20.)Kt. hat. Erdőterület vásárlása inert hulladéklerakóhoz Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára Rendezvénysátor Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakkép. megszerz. felkészítő okt.) Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés HEFOP pályázat maradványa HEFOP /05/ /1.0 sz. projekt Szoftver vásárlás Decentralizált pályázatból számítástechnikai eszközbeszerzés Riasztórendszer bővítése Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: Összesen:

19 Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Felújítás Polgármesteri Hivatal Járdafelújítások Bérlakás felújítás Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének felújítása /2008. (IX. 11.) Kt. - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. Batthyány utcai épületének felújításához önerő /2007. (XI. 25.) Kt. - DAOP pályázat önerő DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj /2007. (XII. 20.) Kt. - DAOP pály. generáltervezés /2007. (XII.20.)Kt. - DAOP pály. megvalósíthatósági tanulmány /2008. (IX. 11.) Kt. - HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő Diákélelmezési konyha tetőfelújítása /2008. (V. 22.) Kt. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása /2008. (IX. 11.) Kt. - Radnóti u. útbeszakadással kapcs. jav. munkák Kulturális Központ (Jh.Kossuth u. 1.) tetőfelújítása (pály.önerő) Sportcsarnok vizesblokk felújítása /2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kez. ktg.) /2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) Hunyadi János Ált.Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete MFB hitel évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába Otthonteremtési támogatás /2008. (XI. 13.) Kt. - Kápolna helyreállításának támogatása Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék Összesen: Felhalmozási kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi kölcsön nyújtása Összesen: Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Összesen: Mindösszesen:

20 8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Közp.költségv.kapott támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelvisszafizetés Normatív kötött felhasználású támog Leghátr. helyzetű kistérs. támog Beruházás Működésképtelen helyi önk. egyéb tám Egyéb központi támogatás Felújítás Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Hitelkamat Értékesített tárgyi eszköz áfa Önkorm. sajátos működési bevétele Felhalmozás célú Helyi adó, pótlékok, bírságok pénzeszköz átadás 2. Átengedett központi adók Értékesített tárgyi eszköz 0 0 Személyi jövedelem adó áfa befizetés Gépjárműadó Részesedések vásárlása Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó Környezetvédelmi bírság Fejlesztési tartalék 0 4. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Támogatásértékű Önk.sajátos felh. bevételek, és tőkejellegű átvett bev évi kiadások össz.: pénzeszközök, kieg., visszatérülések 1. Támogatás értékű bevételek ÁH-n kiv.-ről átvett pénzeszközök Hitelek,értékpapírok, Kiegészítések, visszatérülések támog. kölcsön visszatérülése és igénybevétele 1. Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele Előző évi pénzmaradvány évi pénzmaradvány Mindösszesen Mindösszesen:

21 E s z k ö z ö k Befektetett eszközök Kimutatás Jánoshalma Város Önkormányzat évi vagyonáról E Ft-ban E Ft-ban Tárgyidőszak F o r r á s o k Tárgyidőszak elején végén elején végén Saját tőke vagyoni értékű jogok Induló tőke szellemi termékek Tőkeváltozás Immateriális javak összesen Saját tőke összesen ingatlanok Tartalékok gépek, berendezések és felszerelések tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása járművek előző év(ek) költségv.-i tartalékának elszám beruházások, felújítások Tartalékok összesen beruházásra adott előlegek Kötelezettségek 9. sz. melléklet 2. Tárgyi eszközök összesen beruházási, fejlesztési hitelek egyéb tartós részesedés tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Hosszú lejáratú kötelezettségek tartósan adott kölcsönök Rövid lejáratú hitelek befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése 0 0 Szállítói kötelezettségek Befektetett pénzügyi eszk. össz iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség Üzemeltetésre átadott eszközök helyi adó túlfizetés Befektetett eszközök összesen: / / költségvetéssel szembeni kötelezettségek 16 0 Forgóeszközök beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törl készletek tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú köt követelések tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid lej. köt értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb aktív pénzügyi elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen: Kötelezettségek összesen (1+2+3) Eszközök mindösszesen: Források mindösszesen:

22 2008. évi pénzmaradvány kimutatás önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (adatok ezer Ft-ban) 10.sz.melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Költségv. bankszámlák záró egyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záró egyenl Záró pénzkészlet Ktgv.aktív kiegyenlítő elszám. záróe Ktgv.passzív kiegyenlítő elszám. záróe Ktgv.aktív átfutó elszám. záróegyenlege Ktgv.passzív átfutó elszám. záróegyenl Ktgv.aktív függő elszám. záróegyenl Ktgv.passzív függő elszám. záróegyenl Egyéb aktív, passzív pü.elszám.össz.: Előző év(ek)ben képz. tartalékok maradv Vállalkozási tevék. pénzforg.-i eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.: Intézm. ktv.-i befiz. többlettámog. miatt Költségvetési befiz. többlettámog. miatt Ktgv. kiutalás kiutalatlan intézm.tám.miatt Ktgv. kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalk. tevék. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. össz Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány ebből: - pénzmaradványt terhelő kötelezettségek szabad pénzmaradvány

23 10/a melléklet Kimutatás a évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről (adatok ezer Ft-ban) Jogcím Polgármesteri Hivatal Előző év költségvetési tartalékának elszámolása Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Bérlakás értékesítés bevételi alszámla Idegen bevételi elsz. számla Kötvény számla Szállítói tartozás Személyi juttatás + járulékai /2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A /2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet Szerver beszerzés Tűzoltóság részére térkép beszerzés Tűzoltóság részére szekrény gyártás Civil szervezetek évi támogatásának 2009-ben leutalandó része Ifjúsági hangversenysorozathoz 150 db bérlet Térítési díj túlfizetés Szakképzési hozzájárulás Iskolai sportkör maradványa 43 0 Kötelezettségek összesen: Összesen

24 Kimutatás a évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről (adatok ezer Ft-ban) Jogcím Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Összesen Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Bérlakás értékesítés bevételi alszámla Idegen bevételi elsz. számla Kötvény számla Szállítói tartozás Személyi juttatás + járulékai /2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A /2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet Szerver beszerzés Tűzoltóságra térkép beszerzés Tűzoltóságra szekrény gyártás Civil szervezetek évi támogatásának 2009-ben leutalt része Ifjúsági hangversenysorozathoz 150db bérlet Kötelezettségek összesen: Jánoshalma, március 16. Szalai Mónika pénzügyi ügyintéző

25 10/b. sz. melléklet Önkormányzati lakások értékesítésével kapcsolatos bevételek és törvény szerinti jogcímek szerinti kiadások Bankszámla nyitó egyenlege Bevétel Lakásértékesítések bevétele és törlesztő részletei Kiadások Összes bevétel: Ft 0 Ft 0 Ft Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetése Összes kiadás: Összes bevétel és kidás egyenlege: Bankszámla egyenlege december 31-én Ft Ft Ft Ft

26 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 11. sz. melléklet Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tény leges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr ápr júl júl okt okt mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj h ozzájárulás 12= = Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év Óvoda- 8 hó- > 8 óra nevelési év Óvoda- 4 hó- > 8 óra nevelési év Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam Ált. iskola- 8 hó évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam Ált. iskola- 8 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Ált. iskola- 4 hó évfolyam Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó évfolyam Középfokú iskola- 4 hó évfolyam Középfokú iskola- 4 hó évfolyam

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben