MÁK program Készült: óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)"

Átírás

1 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Ebből: értékvesztés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) /a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen (49+51) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

2 824.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(97+98) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

3 825.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk sajátos juttatásai ( ) 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

4 826.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

5 827.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr ,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr ,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr ,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.( ) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö( ) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre ( ) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0

6 828.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.( ) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0

7 829.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

8 830.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre( ) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak ( ) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak( ) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre( ) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0

9 831.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen ( ) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) 123. Összesen ( )

10 832.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről ( ) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

11 833.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.( )

12 834.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól ( ) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól ( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről ( ) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 0 0 0

13 835.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) 120. Összesen ( )

14 836.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra ,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak( ) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( )

15 837.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak( ) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

16 838.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

17 839.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről ( ) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről ( ) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen ( )

18 840.Lap 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat 1. Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) Kamatkiadások (03/63) 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 12. Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/ ) 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 22. Lakástámogatás (05/23) 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 24. Felhalmozási kiadások ( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/ ) 28. Költségvetési kiadások összesen ( ) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 30. Finanszírozás kiadásai (06/ ) Kiadások összesen ( ) Működési költségvetés bevételei (07/34+09/ /26) Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen ( ) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 40. Finanszírozás bevételei (10/ ) Bevételek összesen ( )

19 841.Lap 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN( = ) 4634

20 842.Lap 29 Pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása ezer ft M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet ( ) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók ( ) (+-) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 2.Lap Fejezet: 13 Szektor:1051 Törzsszám:130101 Cím,alcím:0101 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása ÁHT azon.:058991 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak)

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3146025 3144392 1406373 2. Illetménykiegészítések 1197492 1196675 520347 3. Nyelvpótlék 203607

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.04.08-án 14:44:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 307716 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás MÁK program Készült: 21.3.3 9 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. időszak) 1.Lap Fejezet: 2 Szektor:151 Törzsszám:329837 Cím,alcím:2 Budapesti Műszaki Főiskola ÁHT azon.:23287

Részletesebben

Bács - Kiskun megye... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bács - Kiskun megye... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Bács - Kiskun megye Felügyeleti szerv:... 338251 1254 03 94 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház #MÁK program Készült: 211.3.1 11 óra 21 perc Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi beszámolója (21.2. időszak) 1.Lap Megye: 7 Szektor:1251 Törzsszám:3623 Pénzügyi k.:91 Fejér Megyei Szent György

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 735715 1254 1 27 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Budapest Főváros VIII.kerület

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 752017 1051 14 0500 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2098 Pilisszentkereszt

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.12 08 óra 43 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.12 08 óra 43 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2009.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.09 09 óra 06 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.09 09 óra 06 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2010.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.05.18 16 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 800.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyé v ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Bács - Kiskun megye... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bács - Kiskun megye... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Bács - Kiskun megye Felügyeleti szerv:... 724584 1254 03 84 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : BUGAC ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés Szaká: 910200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2010.3 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321150 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Bács - Kiskun megye... 336280 1251 03 76 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus

Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Bács - Kiskun megye... 336280 1251 03 76 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Bács - Kiskun megye... 336280 1251 03 76 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : BAJAI SZENT RÓKUS

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.07.27-án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 722667 Szektor 1051 Szakágazat 853200 Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700 2.Lap 03 Dologi kiadások

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 100000000 Eszköz technikai 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 111100000 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.03.09 14 óra 03 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.03.09 14 óra 03 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 1298786

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 228.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2009.04.21 10 óra 52 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2009.04.21-án 10:51:06-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 721538 Szektor 1051 Űrlap 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

Budapest főváros... 508276 1251 01 27 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest főváros... 508276 1251 01 27 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 58276 1251 1 27 8521 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Vajda Péter Ének - Zenei

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.04.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.04.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 428710 1254 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény Rákóczi utca 30

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 622.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.05.20-án 09:24:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 426343 Űrlap 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIU... Budapest. 722667 1051 14 1500 853200 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIU... Budapest. 722667 1051 14 1500 853200 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIU... Budapest 722667 1051 14 1500 853200 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KENDE UTCA 13-17.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KENDE UTCA 13-17. Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Budapest 300399 1051 33 0400 721900 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

2011 MÉRLEG - I. negyedév

2011 MÉRLEG - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben