MÁK program Készült: óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)"

Átírás

1 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) Jármővek (1321,1322-bıl) Tenyészállatok (141,142-bıl) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( bıl,1981-bıl) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-bıl) kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet ( bıl,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program elılegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függı elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) állományi érték elızı év tárgyév

2 2.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) ( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése ( ,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

3 3.Lap 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) 48. Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok ( )

4 4.Lap 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.őrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+6) Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

5 5.Lap 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak 6. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 7. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre 12. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak 2. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékő kiadás összesen (12+2) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.( ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások 29. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.( ) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 36. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

6 6.Lap 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Jármővek vásárlása, létesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

7 7.Lap 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 2. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 4. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek 7. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 8. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre( ) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre( ) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak ( ) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre( ) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak( ) 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 4. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre ( ) 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 44. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 49. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek 5. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 51. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre( ) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre( ) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) 62. Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek 7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

8 8.Lap 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 92. Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás 98. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) 99. Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 1. Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 11. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 15. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 17. Áht-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 11. Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás 111. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 112. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 115. Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 116. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 118. Áht-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz.( ) 119. Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ( ) Összesen ( )

9 9.Lap 7 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja 3. Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+2+3) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl 28. Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülrıl 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrıl( ) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

10 1.Lap 8 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5 5. Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék- és hozambevétel 11. ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.( ) Felhalmozási és töke jellegő bevételek ( )

11 11.Lap 9 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból 19. Támogatásértékő felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól 22. Támogatásértékő felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól 23. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések 26. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen ( )

12 12.Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl ( ) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl ( ) 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 19. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 25. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól ( ) 26. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 27. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl 28. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 29. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl( ) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól ( ) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 49. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl ( ) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl ( ) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl ( )

13 13.Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 79. Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 86. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 89. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól 9. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 93. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+13) 15. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 18. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 19. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (19+114) 116. Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek 119. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek ( ) Összesen ( )

14 14.Lap 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély keresı tevékenység mellett Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresı részére 5. Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása 8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás 1. Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 2. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása 22. Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 27. Étkeztetés Házi segítségnyújtás 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.( ) Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+3) Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. ( )

15 15.Lap 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Illetékek 2. Építményadó Telekadó 4. Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után 11. Helyi adók összesen ( ) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Luxusadó 17. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók 19. Átengedett központi adók ( ) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság 22. Mőemlékvédelmi bírság 23. Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei( ) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel 3. Vállalatértékesítésbıl származó bevétel 31. Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel 32. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel 35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. ( ) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. 42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére 43. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 44. Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. ( ) 45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) Címzett támogatás 51. Céltámogatás 52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása 53. Vis maior tartalék 54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 55. A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. 56. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatása ( )

16 16.Lap 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások (1+2+3) 5. Munkaadókat terhelı járulékok 6. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6+7) Támogatásértékő mőködési kiadás 1. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 11. Mőködési kiadás államháztartáson belül ( ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Mőködési kiadás államháztartáson kívülre ( ) 16. Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 22. Kölcsönök kiadásai 23. Pénzforgalomi kiadások összesen ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 25. Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai 27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai ( ) Intézményi mőködési bevételek 31. Normatív hozzájárulás 32. Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. 35. Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 37. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel 38. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 39. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 4. Áh-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei 41. Kölcsönök bevételei 42. Pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei 46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei( )

17 17.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 1. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 13. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 18. Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 19. Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 2. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 24. Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás ( ) 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 35. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak( ) 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v

18 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 53. Felh.célú 5.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak( ) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

19 18.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı) 4 1 8

20 19.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 1. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 2. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás ( ) Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 35. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak( ) 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - BEVÉTELEK BEVÉTELEK 2001. évi teljesítés LXII..tv. szerinti előirányzat 2002. évi Kormány döntéssel módosított előir. I-XII. 31.-ig % GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben