Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Módosított rendelet azonosítója: 2/2012.(II.14.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: április 30. Hatályba lépés dátuma: május 1. Dokumentum készült: július 24.

2 Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.30.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdés felhatalmazás alapján a az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Az R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép Az R mellékletek helyébe a mellékletek lépnek. 7. Az R mellékletek helyébe a mellékletek lépnek. Az R. 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő második nap. 9. Maximovits György polgármester A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt: Pap, április 30. Dr. Ráti Angéla jegyző Dr. Ráti Angéla jegyző 2 / 31

3 Melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Bevételek A 2012.évi bevételek alakulásáról. 1.NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 2012.évi terv 1.melléklet módosítás Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körjegyzőség működése Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4. évfolyam Iskolai oktatás 1-4. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 1-4.évfolyam /Aranyosapáti Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Iskolai oktatás 5-8. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 5-8 évfolyam/aranyosapáti/ Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladat Napközi és tanulószobai foglalkozás /Pap/ Napközi és tanulószobai foglalkozás /Nyírlövő/ Napközi és tanulószobai foglalkozás /Aranyosapáti./ 190 Iskola otthonos oktatás/ Aranyosapáti/ 300 Sajátos nevelési igényű tanulók tám./pap/ 53 Sajátos nevelési igényű tanulók tám./nyírlövő/ Sajátos nevelési igényű tanulók tám./aranyosapáti/ Szakmai informatikai fejl.feladatok /Pap/ Szakmai informatikai fejl.feladatok /Nyírlövő/ / 31

4 Szakmai informatikai fejl.feladatok /Aranyosapáti/ Intézményi társulás iskolájába járó tanulók tám./pap/ Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Nyírlövő) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Aranyosapáti) Kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés : általános iskolában /Pap/ általános iskolában /Nyírlövő/ általános iskolában/aranyosapáti/ Ingyenes tankönyvellátás Ingyenes tankönyvellátás /Nyírlövő/ Ingyenes tankönyvellátás/aranyosapáti/ Normatív támogatások összesen: Pedagóguspótlék kiegészítése/pap/ Pedagóguspótlék kiegészítése/nyírlövő/ Pedagóguspótlék kiegészítse/aranyosapáti/ Pedagógus továbbképzés /PAP/ Pedagógus továbbképzés/nyírlövő/ Pedagógus továbbképzés/aranyosapáti/ Gyógypedagógiai pótlék/aranyosapáti/ Kereset kiegészítés/kompenzáció/ 5653 Létszámcsökkentési pályázat 1106 kompenzáció 2011 évi 288 ÖNHIKI Nyári gyermekétkeztetés 1639 Esélyegyenlőségi pályázat Tűzifa vásárlás Központosított támogatások összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. rendszeres szociális segély ápolási díj lakásfenntartási támogatás foglakoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka 51 óvodáztatási támogatás Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatás összesen Normatív támogatások összesen: / 31

5 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 Átengedett központi adók: Településre kimutatott Szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Helyi adó Idegenforgalmi adó Vállakozók kommunális adója Bírság, pótlék Átengedett központi adók összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Térítési díj Térítési díj áfája Egyéb bevételek Kártérítés Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés) Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel TIOP pályázat/info-kommonikációs eszk.besz/ Bárókertben turistaház építésének támogatása Felhalmozási bevétel önkormányzattól Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása Napelemes rendszer sz óvodába KEOP Szolgálati lakás értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel OEP-től Általános iskola működési hozzájárulása (Nyírlövő-Lövőpetri) Működési hozzájárulás Aranyosapáti Körjegyzőségi működési hozzájárulása (Jéke) Kistérségtől átvett támogatás (Pap) Kistérségtől átvett támogatás (Nyírlövő / 31

6 Lövőpetri) Kistérségtől átvett támogatás(aranyosapáti) Iskolatej Kistérségtől átvett tám/idősek nappali ellátása/ Kistérségtől átvett tám/pszcihiátriai Közlekedési támogatás 812 Közfoglalkoztatás működési támogatása Működési hozzájárulás 2010-évi /tagiskola/ Gyermekvédelmi kedvezmény 3236 Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1119 Iskolai pályázatok(erdélyi kirándulás,tehetségpont 1048 Támogatás értékű bevételek összesen: Támogatás kölcsönök visszatérülése Lakáshitel törlesztés Korszerűsítési támogatás Összesen: Kamat bevétel Összesen: Hitelek 8.1.Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.1 Előző évi működési pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Bevételek összesen: / 31

7 Kimutatás 2012.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként 2.melléklet 2012.évi terv módosítás Önkormányzat Községgazdálkodás Település vízellátás Közvilágítás Művelődési és Ifjúsági ház Közművelődési könyvtár Átadott pénzeszközök Rendszeres és eseti pénzellátások Köztemető fenntartás Képviselők tiszteletdíja Körjegyzőségi Hivatal Pap Jéke Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Iskolai oktatás Napközi otthon és tanulószoba Óvoda Bölcsőde Tagiskola/Nyírlövő Tagiskola/Aranyosapáti/ Védőnői szolgálat Szociális Alapszolgáltatási Központ Fejlesztés Összesen: / 31

8 Kimutatás 3.melléklet Önkormányzat Létszámkeret: 4 fő Módosított létszámkeret: 3,5 fő Személyi juttatások: 2011.évi terv módosítás alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 89 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulékok Munkaadókat terhelő járulékok / 31

9 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Rendezvények Önkormányzati épületek közüzemi díja / 31

10 Egészségház közüzemi díj kamat 2011.évi kistérségi normatíva visszafizetése 8165 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 31

11 Kimutatás A segélyek évi kiadásairól 4.melléklet évi terv állami sajáterő terv módosítás rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás,f:h:t ápolási díj lakásfenntartási támogatás közgyógyellátási igazolvány Időskorúak járadéka átmeneti segély temetési segély köztemetés BURSA ösztöndíj beiskolázási támogatás tankönyv (Pap) tankönyv (Nyírlövő) tankönyv /Aranyosapáti/ karácsonyi támogatás újszülöttek támogatása óvodáztatási támogatás 160 szilárd hulladékszállítási közszolg. díj támogatás Közlekedési támogatás 812 gyermekvédelmi támogatás 3236 Tűzifa vásárlás támogatása 1311 Mindösszesen: / 31

12 Körjegyzőségi Hivatal összesítő Kimutatás 2012.évi kiadásairól 5.melléklet Létszámkeret: 10 fő Személyi juttatások: 2012.évi terv módosítás alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 845 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 450 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 50 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj önkéntes nyugdíjpénztári hozzáj. életbiztosítás 274 Üdülési hozzájárulás 550 cafetéria 1800 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások 12 / 31

13 Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 80 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások 10 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Céltartalék Általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 31

14 Kimutatás 6.melléklet Körjegyzőségi Hivatal Pap kiadásairól Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 363 Kereset kiegészítés 542 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 330 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 50 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj üdülési hozzájárulás 457 cafetéria 1200 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások évi terv módosítás Élelmiszer beszerzése 14 / 31

15 Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés ( Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer céltartalék általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen: Kimutatás 7.melléklet 15 / 31

16 Körjegyzőségi Hivatal Jéke Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: 2011.évi terv módosítás alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 303 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 60 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria 600 önkéntes nyugdíjbiztosítási hj,életbiztosítás 274 üdülési hozzájárulás 93 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv módosítás Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Dologi kiadások 2012.évi terv módosítás 16 / 31

17 Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) céltartalék általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 31

18 Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde ÖSSZESÍTŐ Létszámkeret: 59 fő 2012.évi kiadásai 8.melléklet Személyi juttatások: 2012.évi terv módosítás alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék gyógypedagógiai pótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés 1500 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok / 31

19 összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 50 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak 10 Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése 115 Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások 120 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer / 31

20 Vásárolt szolgáltatás 1000 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: Kimutatás 9.melléklet Létszámkeret: 17 fő Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP iskola Személyi juttatások: 2012.évi terv módosítás alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres jut. jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai ( felmentés) Megbízási díj Felmentés / 31

21 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulék munkaadót terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 50 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak 10 Szállítási szolgáltatás 1105 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése 115 Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások 120 Munkáltató által fizetett kifizetői adó / 31

22 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérlet és lízingdíj 0 vásárolt élelmiszer vásárolt szolgáltatás 1000 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: Kimutatás 10. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Pap napközi, tanulószobai ellátás, konyha Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 418 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 22 / 31

23 Megbízási díj 1500 Felmentés 500 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulékok Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, 40 Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére 23 / 31

24 kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Tagiskola Aranyosapáti 11.melléklet Létszámkeret: 23 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások gyógypedagógiai pótlék részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás 24 / 31

25 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 70 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás 580 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 720 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája / 31

26 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Nyírlövő Létszámkeret: 11 fő 13.melléklet Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás / 31

27 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások 2012.évi terv 2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 170 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 27 / 31

28 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 200 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 31

29 Kimutatás Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012.évi kiadásairól 13. melléklet Létszámkeret: 4 fő Módosított létszámkeret: 6,5 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 260 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen / 31

30 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés 2 2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbant Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 5 5 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen / 31

31 Mindösszesen: / 31

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A testületek által meghatározott feladatok következőképpen alakultak:

A testületek által meghatározott feladatok következőképpen alakultak: Tisztelt Képviselők! Szöveges előterjesztés 2. napirendi ponthoz Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szakfeladatok részletezése 889101-1 Bölcsődei ellátás Alapilletmény 511115 3fő323600 x 12 3883 Bérek összesen: 3883 5311 TB járulék 26%

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek 2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2009. II. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve 2012. február 10. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2012 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Készítette: Szabóné Kóbor

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 525 115 1 191 528 II. Felhalmozási

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2010. I. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Közbeszerzési terv 3. sz. módosítása. Cigánd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési évre vonatkozó beszerzéseiről

Közbeszerzési terv 3. sz. módosítása. Cigánd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési évre vonatkozó beszerzéseiről Sorszám Közbeszerzés megnevezése, tárgya 1. ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0014 azonosító számú projekt keretében új iskola eszközbeszerzése - 2. ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011 azonosító számú projekt keretében óvodai

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. AUGUSZTUS 26-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1172-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY 212. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben