a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 212-3/ E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens ÖSSZEVONT BIZOTTSÁGI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 2.

2 Tisztelt Bizottságok, tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési munkaanyaga a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, valamint a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71. (1) bekezdése értelmében a polgármesternek a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a kihirdetést követő 45. nap. A testület ülését megelőzően az önkormányzatunknál kialakult gyakorlatnak megfelelően minden bizottság véleményezi a költségvetési anyagot. Az önkormányzat címrendje nem változott az előző évihez képest, ugyanabban a szervezeti formában működünk, mint 2010-ben. Felhívjuk a tisztelt Képviselők figyelmét, hogy az Áht. 9. (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a maga feladatkörében olyan új feladatot vállalhat csak, amelynek ellátásához a költségvetésben megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi fedezet, illetve a felhatalmazás már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell ezen új feladat megszüntetéséről. Az önkormányzat évi költségvetés-tervezete Az önkormányzat tervezett bevétele eft, tervezett kiadásai eft, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint eft. Ebből a hiányból eft a működési forráshiány, eft a felhalmozási forráshiány összege. A forráshiány részét képezi a december 31-i állapot szerinti eft összegű likvid-hitel is, melynek a visszafizetése a évet terheli. A működési forráshiány csökkentése érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása iránti igény benyújtható, sajnos az előző években nem voltunk a támogatásra jogosultak. A támogatás igénybe vételének feltételei változnak, az ezt szabályozó kormányrendelet még nem jelent meg. A felhalmozási forráshiány fejlesztési célú hitel felvételével kezelhető. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei Az önkormányzatot megillető állami támogatások és SZJA bevételek eredeti előirányzata az előző költségvetési év eredeti előirányzatának 98 %-a (361 mft), 6,5 mft-tal kapunk idén kevesebbet a évi támogatásnál. A központi bevételek jelentős mértékű csökkenésének lehettünk tanúi az elmúlt évben, azonban 2011-ben még ahhoz képest is kevesebb állami támogatást kap önkormányzatunk ben bekerültünk a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok közé, így e jogcímen eft támogatást kapunk ebben az évben is ( tavaly ez eft volt). A normatívák összegei a tavalyi szint körül kerültek megállapításra a költségvetési törvényben. A Képviselő-testület az elmúlt év végén döntött a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására létrehozott társulás közös megegyezéssel történő felbontásáról, így a társult önkormányzatok egyetértése esetén várhatóan második felétől megszűnik intézményfenntartó társulásunk. Dönteni kell e feladatok további ellátási formájáról: önállóan látjuk-e el, vagy csatlakozunk a Sárréti Többcélú

3 Kistérségi Társuláson belül más önkormányzatokhoz. Fontos tudni, hogy önálló feladatellátás esetén nem tudjuk igénybe venni a kiegészítő normatívákat (ennek összege jelenleg kb. 4 mft/év). A költségvetési anyag még a jelenlegi struktúra szerint, a teljes költségvetési évre tartalmazza az intézménytársulás bevételeit és a kiadásait. A társulás jövőjét meghatározó konkrét döntést követően kerülhet sor a költségvetési rendelet módosítására. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól e Ft pénzeszköz átvételét tervezzük a tavalyi eft-tal szemben. A kiegészítő támogatások fajlagos összegei nem emelkedtek, az ellátotti létszámunk nőtt. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására önkormányzatunk csatlakozott Bihartorda, Nagyrábé és Bihardancsháza községekkel együtt a Nádudvar központú mikrotérségi társuláshoz. A támogatásokat Nádudvar önkormányzata igényli, a feladatellátáshoz szükséges önerőt minden önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. A 2011-ben minket terhelő önerő mértékéről még nincs információnk. A költségvetési munkaanyag még az elmúlt évi, ki nem fizetett hozzájárulás összegét, eft-ot tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a központi költségvetési forrásból származó bevételeink továbbra sem nyújtanak elégséges fedezetet a kötelező feladatok ellátására ben eft adóbevételt terveztünk meg a gépjárműadóval együtt a tavalyi eft-tal szemben től megszűnt a vállalkozók kommunális adója, ezért csak a hátralék összegét tartalmazza ebből az adónemből a évi költségvetés-tervezet. Az intézmények működési bevételei a évi tényleges teljesülések alapján kerültek beépítésre. A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ bevételei tartalmazzák a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás, valamint a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a nappali szociális ellátás működtetéséhez átvett pénzeszközöket, valamint a társult önkormányzatok saját költségvetésükből történő kiegészítéseit is. A társult feladatokkal kapcsolatos összes intézményi működési bevételt (bihartordai, nagyrábéi telephelyen képződőt is) önkormányzatunk költségvetése tartalmazza. Az önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétől. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja, a köztisztviselői illetményalap nem változott a évihez képest. Már 2009-ben megszűnt a 13. havi illetmény a közszférában. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépéseknek megfelelően terveztük meg. A polgármester illetményét és költségátalányát, az alpolgármester tiszteletdíját, valamint a képviselők juttatásait a évi szinten tartalmazza a költségvetés-tervezet. A Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja keretében éves szinten 86 fő foglalkoztatásával számoltunk, melynek önkormányzatot terhelő összege eft január 1-jétől jelentősen megváltozott a természetben adható juttatások adózása ben Ft /hó meleg étkezési utalványt tudtunk biztosítani dolgozóinknak. A költségvetési munkaanyag a tavalyi keretet tartalmazza, a személyenkénti , illetve Ft/hó étkezési hozzájárulást, melyből azonban meg kell fizetni a munkáltatót terhelő SZJA-t is.

4 A köztisztviselőkről szóló törvény január 1-jétől megszüntette az alanyi jogon járó étkezési hozzájárulást és a ruházati költségtérítést. Helyettük bevezetésre került a cafetéria rendszere. A cafetériajuttatás éves összege nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. Az önkormányzat létszámkerete a évihez képest változott. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete 4 fővel (házi segítségnyújtás-gondozónő) bővült. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ létszámkerete a munkaanyagban 1 fővel több a tavalyinál. Az Igazgató Asszony kérésére az intézmény takarítási feladatait ellátó dolgozók irányítására 1 fő foglalkoztatásának kiadásait (havi 120 eft járulékokkal együtt) terveztük meg. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint alatt terveztük meg a kiadásokat, ami már szinte veszélyezteti az intézmények működését. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak utáni ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni ben eft ÁFA befizetés terhelt minket ezen a jogcímen. Az Önkormányzat önként vállalt feladatként látja el a Szabadidőközpont és Strandfürdő üzemeltetését, melynek költségeiről készített kimutatást a 22. számú melléklet tartalmazza. Az üzemeltetés során keletkező hiányt tovább növelné, ha az önkormányzat nem a közfoglalkoztatás keretében biztosítaná az üzemeltetéshez szükséges létszámot. Felhívjuk a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a évi költségvetési munkaanyag nem tartalmazza a várhatóan május 31-ével átadásra kerülő Egészségház működtetéséhez szükséges forrásokat. Többször is tárgyalta a Képviselő-testület az Egészségházzal kapcsolatos előterjesztéseket, azonban a működtetés konkrét formájáról nem született döntés. Jelen munkaanyag részét képezi az Egészségház központi ügyeletének költségkalkulációja. Az ügyeleti ellátás mellett azonban biztosítanunk kell a pályázatban vállalt egyéb kötelezettségeinket is (diszpécser-szolgálat, bőr-és nemi beteg szakellátás). A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások táblázatában szereplő rendszeres pénzbeli ellátások eredeti előirányzata csak az önkormányzat által biztosítandó (10% - 25%) önrészt tartalmazza. Az ápolási díj önerejének január 1-jétől 10-ről 25 %-ra történő emelkedése továbbra is jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunk számára ben több mint 20 mft-ot kell biztosítanunk az ápolási díj kifizetéséhez a jelenlegi ellátotti létszám mellett. Az alanyi jogon járó ápolási díj ellátási forma iránti igény továbbra is magas. A tervezetben 172 fő részére folyósítandó ápolási díj önrésze szerepel. A lakásfenntartási támogatás iránti igény továbbra is magas, a tervezésnél 500 fő normatív támogatásra jogosultat vettünk figyelembe, a méltányossági alapon adható lakásfenntartási támogatásnál pedig 8 fővel számoltunk szeptemberétől a lakossági gázár-támogatás beépül az önkormányzatok lakásfenntartási támogatási rendszerébe. Egyelőre nem tudjuk biztonsággal prognosztizálni a támogatásra jogosultak számát ben átlagosan 327 fő részesült lakásfenntartási támogatásban. A évi tankönyvtámogatás rendszere változott az előző évihez képest. Megszűnt a minden tanulót megillető általános hozzájárulás (1 eft volt tanulónként), az ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanuló után pedig 12 eft támogatás igényelhető a tavalyi 10 eft-tal szemben ben az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosultak esetében tanulónként 4 eft önkormányzati támogatást adott önkormányzatunk, a évi költségvetés-tervezet nem tartalmaz keretet erre a célra.

5 2010. februárjában sajnos vissza kellett mondanunk az iskolatej megrendeléseket, mivel nem tudtuk előfinanszírozni a számlákat ben sem áll módunkban részt venni az iskolatej programban. A társadalmi szervezetek támogatására eft-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet. A keretből 600 eft ( a tavalyi összeggel megegyező) pályázati rendszerben kerülhet elosztásra. A különbözetről (3.580 eft) a testület saját hatáskörben a költségvetés elfogadásával dönt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi támogatásából megmaradt 70 eft-ot 2011-ben tudjuk részükre biztosítani. A helyi alapítványok támogatására 40 eft/alapítvány összeget tartalmaz a költségvetési anyag. A munkaanyag 300 eft forrást biztosít az önkormányzat Héra Alapítványhoz benyújtandó pályázatához, melynek segítségével a családok közüzemi hátralékát lehetne csökkenteni. Felhalmozási kiadásként csak a már folyamatban lévő beruházásainkhoz szükséges önerőt terveztük meg. Összesen eft ezek összege. Felújítási kiadást nem tartalmaz a évi költségvetési tervezet. Első lakáshoz jutás támogatására - az előző évi igények alapján eft összeget terveztünk. A beruházásaink között az Egészségcentrum kialakítása, a Községi piactér és a hozzá kapcsolódó parkoló kialakítása, valamint a Földes település volt oxidációs tó rekultivációja a legjelentősebbek. Az ezek megvalósításához szükséges önerő biztosításához fejlesztési célú hitel felvétele szükséges. Az önkormányzat évi költségvetési tartalékai A Polgármesteri Hivatalnál eft került megtervezésre az előre nem látható feladatok, valamint pályázati önerő fedezetére. A tartalék összegéből eft felhalmozási, 500 eft pedig működési célú tartalék. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, Bizottságokat, hogy vitassák meg az önkormányzat évi költségvetési munkaanyagát és tegyenek javaslatot annak módosításaira! A módosítások átvezetését követően gondoskodunk az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításáról. Az intézményekkel történt egyeztetésekről készült feljegyzéseket a bizottsági üléseken rendelkezésükre bocsátjuk. Földes, január 28. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

6 1.számú melléklet FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SZJA BEVÉTELEK (eredeti előirányzat) év Ft KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján NORMATÍV TÁMOGATÁSOK Településüzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társad. és infrastrukt. szempontból elmaradott ill. súlyos fogl. gond. támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Települési sportfeladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Otthonközeli ellátások Óvodai nevelés I-VIII. hónap Óvodai nevelés IX-XII. hónap Általános iskolai oktatás 1-8. évf. I-VIII. hónap Általános iskolai oktatás 1-8. évf. IX-XII. hónap Különleges gondozás, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon Alapfokú művészetoktatás többi művészeti ágon Általános iskolai napközi foglalkozás, tanulószoba Óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés Kieg. hozzájárulás felmenő rendszerben ingyenes étkeztetéshez Szakmai, informatikai feladatok Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Minősített alapfokú műv. oktatás támogatása Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Közösségi közlekedési feladatok NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Tám.egyes pedagóguspótlékok kieg. (osztályfőnöki, gyógypedagógiai) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTEL Személyi jövedelemadó átengedett rész A települési önkorm. Jövedelemdiff. mérséklése KÖZPONTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 2.számú melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal -önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv e Ft Megnevezés Üdölői szálláshelyszolgáltatás Lakóingatlan bérbeadás, üzemt. Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemt. Fénymásolás egyéb irodai szolg. Önkorm.ig t.tevk. Adó,illeték kiszabása,beszed ése,adóell. Önkormányzat ok elszámolásai Család és nővédelmi gondozás Szabadidős park,fürdő és strandszolgált atás Köztemető fenntartás és müködtetés Összesen Igazgatási szolg.díj Szolgáltatások ellenértéke Tovább számlázott belföldi szolgáltatás Kiszámlázott term.szolg. ÁFA INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK Váll.kommunális adója Magánszem.komm.adója Iparűzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után Idegenforgalmi adó tartózkodás után Pótlékok, birságok Gépjárműadó Termőföld bérbead. SZJA 0 Szabálysértési birság Talajterhelési díj Önkorm.lak.lakbérbevétele Egyéb hely.bérbead.bev Egyéb sajátos bevételek SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különb.mérséklése SAJÁTOS MŰK.BEVÉT Önk.vagyon bérbeadásából származó bevétel Üzem.szárm.bevétel Felh.célú pe.visszatér.áh.kiv FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV Norm.áll.hozzájár.lakosságszámhoz kötött Norm.áll.hozzájár.feladatmutatóhoz kötött 0 Norm.módon elosztott kötött felhaszn.tám Központositott előírányzat 0 KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG Támogatásért.műk.bev.TB alapoktól ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 3.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal - önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv e Ft Megnevezés Üdölői szálláshelyszolgáltatás Önkorm. jogalkotás Önkorm.igt.te vk. Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell. Város és közs.gaz.m.n.s.tevk. Család és nővédelmi gondozás Ápolási díj alanyi jogon Rövid és hosszú időtartamő közhasz.munka vég. Szabadidős park,fürdő és strandszolg. Szakf. összesen Alapilletmény Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatása 0 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Rendszeres szem. juttat össz Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Jubileumi jutalom Végkielégítés 0 Napidíj 0 Egyéb sajátos juttatások Ruházati költségtérítés 0 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér. és hozzájárulás Szociális jellegű juttatás 0 Részmunkaidőben foglalk.kapcs.jutt. 0 Nem rendsz. szem. juttatások Állományba nem tart. Juttatásai Külső szem. juttatások Helyi önkormányzati képviselők juttatása Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt. És Munkad.jutt.összesen : Létszámkeret 0, ,66 116,16 - Önkormányzati képviselők Közhasznú foglalkoztatott 86 86

9 4.számú melléklet DOLOGI KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Megnevezés Települési hulladék vegyes begyt.száll. Közutak hidak üzem. Üdülői szálláshely szolg. Lakóingatl an bérbeadás, üzemt. Nem lakóingatlan Önkormányz Önkorm.igt.t bérbeadás,üz ati jogalkotás evk. emt. Adó,illeték kiszabása, Zöldterület Közvilágítás beszedése,a kezelés dóell. Város és közs.gaz.m.n.s.tevk. Ár és Háziorvosi belvízvédel alapellátás em Háziorvosi ügyelet ellt. Család és nővédelmi gondozás Rövid és hosszú időt.köz. fokl. Szabadidős Köztemető park,fürdő és fenntartás és strandszolgált müködtetés atás Szakfeladatok összesen Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv,folyóírat,egyéb információh Hajtó és kenőanyag Munkaruha, védőruha beszerzés Kisértékü tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg Vásárolt élelmezés 0 Bérleti és lizingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Vásárolt közszolgáltatás Tovább számlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.áfa Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befizetése 0 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt Munkáltató által fizetett Szja Kamatkiadások(működési) Kamatkiadások (fejlesztési) Tartalék ebből működési felhalmozási Egyéb folyókiad.különf.elsz.össz Likvid hitel visszafiz. Dologi kiadások összesen

10 A Földes Nagyközségi Önkormányzat évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 5.számú melléklet Megnevezés Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolásí díj alanyi jogon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Adatok e Ft-ban Közgyógyellátás Köztemetés Összesen Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) Ápolási díj (alanyi jogon járó) Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély ÖSSZESEN

11 6.számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatai Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Mindösszesen A Földesi Óvodásokért Alapítvány 40 Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány 40 Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány 40 Hera alapítvány ( családok közüzemi hátralékához önerő ) 300 Nagyközségi Sportegyesület 3200 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 370 Földesi Polgárőrség 150 Földesen működő társadalmi szervek támogatása 600 Nonprofit szervezetek támogatása 4740 Budapest XI ker.önk.karácsony Sándor születésének 120. évf.emléktábla áll.hozzj. 70 Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás 260 Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló 150 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás 200 Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) 640 Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar 1900 Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás 3150 PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: 11040

12 7.számú melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi felújítási előirányzatai célonként adatok e Ft-ban Sorsz. Felújítási cél megnev. Előirányza t összege Érintett cím és szakfeladat Cím száma, neve Szakfeladat száma Szakfeladat neve Összesen: 0

13 8.számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme Összeg Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Földes oxidációs tó rekultivációja Községi piactér kialakítása Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás Szennyvíztisztitó telep szennyezés csökkentése Első lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) összesen Kristály Szoc.és Gyermj. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő összesen 0 3. Karácsony Sándor Általános önállóan működő Interaktív tábla és alapcsomag (2010. évi infm.pá.) Művelődési Központ összesen Földes Községi Napközi önállóan működő Otthonos Óvoda összesen 0 5. Földes Községi Könyvtár önállóan működő A Földes Nagyközségi Önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként önállóan működő és gazdálkodó összesen 0 MINDÖSSZESEN Adatok e Ft-ban

14 Intézményi saját bevételek Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Önállóan működő költségvetési szerv - 9.számú melléklet eft Megnevezés Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolg ÖSSZESEN Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Földes Nagyrábé B.torda Intézményellátási díjak Alkalmazottak téritése 0 ÁFA Intm.műk.bevételek összesen: Műk. célú pénzeszk.átvétel társulástól Műk.célú pénz.átvétel önk.kv.szervt Műk.célú pénz.átvétel közp.kv.szervt Átvett pénzeszközök összesen: Bevételek összesen :

15 10.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ - önállóan működő költségvetési szerv - Megnevezés Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Támogató szolgáltatás FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő illetménypótlék Részmunkaidőben foglalk. Munkabére Rendszeres szem.juttat. össz Munkavégzéshez kapcs.juttatás (ker.kieg.) Túlóra 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 0 Napidíj 0 Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hozzájárulás 0 Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés) Ruházati költségtérítés 0 Közlekedési költs.térítés 0 Nem rendsz. szem. juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt.+ Munkaadókat terh.járulékok Létszámkeret ,5 2 0, Házi segítségnyújtás Családsegítés Szakfeladatok összesen

16 0 Megnevezés D O L O G I K I A D Á S O K Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Ö nállóan működő költségvetési szerv - Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés e Ft Házi segítségnyújtás Családsegítés számú melléklet Támogató szolgáltatás Szakfeladatok összesen FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA FÖLDES N.RÁBÉ B.TORDA Élelmiszer beszerzés 0 Gyógyszer,vegyszer beszerzés 0 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat informhord Hajtó- és kenőanyagok Munkaruha, védőruha 0 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés Szállítás Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fiz.szja Különféle adók, díjak Egyéb folyókiad.különf.elsz Dologi kiadások összesen

17 Intézményi saját bevételek Karácsony Sándor Á.M.K Önállóan működő költségvetési szerv - 12.számú melléklet eft Megnevezés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.okt. ( 1-4.évf ) Ált.isk.tan. nappali rendsz.nev.okt. ( 5-8.évf ) Alapfokú művészetokt. zeneműv.ágban Alapfokú művészetokt. Képző-és ipm.tánc,szinház-és bábműv.ágban Közművelődési tevékenységek és támogatásuk ÁMK ÖSSZESEN Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízing bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése 0 ÁFA bevételek Intézményi műk. bevételek összesen

18 13.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Iskolai intézményi étkeztetés Áltisk.tan.napp.reb sz.nev.okt. ( 1-4. évf ) Áltisk.tan.napp.reb sz.nev.okt. ( 5-8. évf ) Alapf.művészetokt.zeneműv. ágban Alapf.művokt. Képző, ipr.tánc,szin bábműv.ágban Általános iskolai napközi otthonos nev. Általános iskolai tanulószobai nev. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Iskolai diáksportkör SZAKFEL. ÖSSZESEN Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótl. és juttatás Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat Rendszeres szem.juttat.össz Túlóra készenlét, ügyelet,helyetesítés Egyéb munkavégzésh.kapcs.juttatás Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt.és Munk.terhjár.össz: Létszámkeret 5,5 9 18,6 1,92 1, ,9 42

19 Megnevezés Iskolai intézményi étkeztetés Áltisk.tan.napp.rebsz.ne v.okt. ( 1-4. évf ) DOLOGI KIADÁSOK Karácsony Sándor Á.M.K Önállóan működő költségvetési szerv - Áltisk.tan.napp.rebsz.n ev.okt. ( 5-8. évf ) Sajátos nevelési igényú ált.isk.tanl.napp rendsz.okt Alapf.műv.okt zeneműv. ágban Alapf.művokt. Képző, ipr.tánc,szin bábműv.ágban Általános iskolai napközi otthonos nev. Általános iskolai tanulószobai nev. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 14.számú melléklet Iskolai diáksport Élelmiszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv,folyóírat,egyéb információh Munkaruha védőruha Szakmai anyag és kisért.tárgyeszköz Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás 0 Bérleti és lízingdíjak Vásárolt élelmezés 0 Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevkenység Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt Egyéb folyókiad.különf.bef.összesen Dologi kiadások összesen Szakfeladatok összesen e Ft

20 15.számú melléklet Megnevezés Intézményi saját bevételek Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda év Önállóan működő költségvetési szerv Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése e Ft Óvoda összesen Bérleti és lízing díjak 0 Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Értékesített term.és szolg. ÁFA Intézményi műk.bev. Összesen

21 16.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda év - Önállóan működő költségvetési szerv - Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás e Ft Szakfeladat összesen Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótl.és juttatás Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat Rendszeres szem.juttat. össz Jubileumi jutalom Egyéb munkavégz. kapcs.jutt.(keresetkieg) Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés ) Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hozzájárulás 0 Nem rendsz.szem.juttatások Külső személyi juttatások 1715 Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő járulékok Szemály jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret 3, ,5

22 17.számú melléklet D O L O G I K I A D Á S O K Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda év - Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás Szakfeladatok összesen Élelmiszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv,folyóirat,egyéb információh Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú táközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. 0 Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Szolgáltatások Összesen Vásárolt term.és szolg.áfa Kompenzációs felár 5 5 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fietett SZJA Egyéb folyó kiad. 0 Egyéb folyókiad.különf.elsz Dologi kiadások összesen

23 18.számú melléklet INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK Földes Községi Könyvtár Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Könytári szolgáltatások Szakfeladat összesen Szolgáltatások ellenértéke Értékesített term.és szolg. ÁFA Intézményi műk.bevétel összesen 70 70

24 19.számú melléklet Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Könyvtár év - Önállóan működő költségvetési szerv - e Ft Megnevezés Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Szakfeladat összesen Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Részm.foglalk.rendsz.szem.jutt Rendszeres szem.juttat.össz Egyéb munkv. kapcsolódó juttatás 0 Étkezési hozzájárulás Nem rendsz.szem.juttatások Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások és Munk.teh. Összesen Létszámkeret 2,5 2,5

25 20.számú melléklet D O L O G I K I A D Á S O K FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR Önállóan működő költségvetési szerv - Megnevezés Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása Szakfeladat összesen Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv Folyóirat Egyéb informácios adathordozó 0 Kisértékű tárgyi eszk Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Adatátviteli célú távközlési díjak 0 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.áfa Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók díjak Egyéb folyó kidások összesen Dologi kiadások összesen e Ft

26 21.számú melléklet FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE Kiadások Intézmények Személyi jutattások Járulékok Dologi kiadások Társ.és szoc.pol.jutt. Pénzeszk.átadás Felhalm.kiadások Felújítás Összesen Bevételek 1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Kristály Szoc.és Gyermj Társulás Karácsony Sándor Á.M.K Községi Óvoda Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 Likvidhitel visszafizetés( 2010 december) ÖSSZESEN: Költségvetési hiány működési forrás hiány felhalmozási forrás hiány

27 22. számú melléklet Kimutatás a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő bevételeiről és kiadásairól e Ft. Kiadás jogcímei Év Fejlesztési célú kiadás Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készlet beszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Fejlesztési célú hitel visszafizetése Kiadások összesen Bevétel jogcímei Intézményi működési bevétel Faház szállásdíj Strand belépő Kiszám.term. és szolg.áfa bevétele, visszaigény.áfa Fejlesztési célú hitel felvétel Bevételek összesen Egyenleg Kimutatás a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdőben években foglalkoztatott közcélú munkavállalók létszám és bér adatairól Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő járulékok (e Ft/év.) Átlagos statisztikai létszám (fő/év) Földes, január 27.

28 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzata Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű, ÉAOP /A azonosító számon nyilvántartott pályázatának megvalósítása folyamatban van, várhatóan a beruházás építési munkálatai május végére elkészülnek. A pályázatban foglaltak szerint az átadást követően kezdhetik meg működésüket az alapellátást nyújtó szolgáltatók. A pályázatban vállalta az önkormányzat, hogy a háziorvosi-, gyermekorvosi-, védőnői szolgálatokon túl helyben működő központi orvosi ügyeletet is üzemeltetni fog. A Képviselő-testület a augusztus 26-ai rendkívüli ülésén tárgyalta az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű pályázathoz kapcsolódó a.) kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezői szerződések jóváhagyására b.) a kialakítandó központi orvosi ügyelet működési formáinak költségeiről szóló előterjesztést, a testület ekkor a 178/2009. (VIII.26.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy az előterjesztést napirendről leveszi így a központi orvosi ügyelet működtetésének módjáról még nem született döntés. A képviselő-testület a későbbiek során sem tért vissza az ügyelet működési formájának meghatározására, így a mai napig nem tisztázott, hogy az építési beruházás megvalósulását követően milyen formában fog működni az ügyelet. Bármelyik működtetési alternatíva mellett is dönt a későbbiekben a testület, annak költségeit az önkormányzat évi költségvetéséből már finanszíroznia kell. Az ügyelet lehetséges működtetési formáit figyelembe véve készítettünk egy költségkalkulációt, mely megmutatja, hogy mennyi lenne a Központi orvosi ügyelet havi minimális működtetési költsége, ha azt Földes Nagyközségi Önkormányzat önállóan üzemeltetné, illetve tartalmaz egy kalkulációt külső szolgáltató igénybevételének költségeiről is. A pályázat benyújtásakor Sáp, Bihartorda, Nagyrábé, Bihardancsháza települések vezetői aláírtak egy szándék-nyilatkozatot, mely szerint a beruházás megvalósulása esetén csatlakozni kívánnak a Földesen működő központi orvosi ügyeleti rendszerhez. Ez a szándéknyilatkozat nem kötelező erejű és jelenleg nincs információnk arról, hogy továbbra is fenntartják-e csatlakozási szándékukat ezek a települések. Jelen kalkuláció nem az egészségház teljes működtetési költségeit részletezi, csak és kizárólag az egészségházon belül kialakítandó központi orvosi ügyelet havi működtetési költségeit becsli meg. Földes, január 28. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó

29 KÖLTSÉG KALKULÁCIÓ a K ö z p o n t i o r v o s i ü g y e l e t h a v i m i n i m á l i s működtetési k ö l t s é g e i ről a.) Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló működtetésében, Jelen kalkuláció arra az esetre készült, ha Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló központi ügyeleti rendszert hozna létre a településen, működési engedélyt szerezne és finanszírozási szerződést kötne az egészségbiztosítási pénztárral. A kalkuláció minimális költségekkel számolva és a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. Bér jellegű költségek a minimális személyi feltételekről szóló jogszabályok előírásai alapján: - Ügyeletet adó vállalkozó orvos és szakképzett asszisztenciája óradíja Ft/óra A munkaidő keret maximális kihasználását figyelembe véve minimum 6 7 orvos részvételére lesz szükség az új ügyeleti rendszer kialakításához. Az ügyeletet adó orvosokkal már a működési engedély megszerzése előtt meg kell állapodni. Ügyeletet adó orvos csak működési engedéllyel rendelkező, képesítési előírásoknak megfelelő személy lehet. Az ügyeleti idő alakulása: hétköznap tól másnap reggel ig, hétvégén péntek tól hétfő reggel ig. Havonta összesen 528 óra ügyeleti idővel számolva ügyeletet adó orvosok díja összesen: Ft/hó - Jogszabályi előírás szerint gépkocsivezetőt kell alkalmazni az ügyeleti jármű vezetésére, e nélkül nem kaphat a fenntartó működési engedélyt. A havi ügyeleti óraszámot, valamint a munkatörvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve ezt a feladatot 3 fő gépkocsivezetővel lehet megoldani. A havi bér költség és a kapcsolódó járulékok ( 30 év körüli munkavállalókkal számolva) a 3 fő részére körülbelül: Ft/hó. Dologi kiadások: - Az ügyeleti gépjármű üzemanyagköltsége havonta átlagosan Ft/hó. - Az ügyelet havi gyógyszerköltsége átlagosan Ft/hó. - A majdani orvosi ügyeletnek helyt adó épület közüzemi költségeit (víz,villany,telefon,fűtés), karbantartási költségeit és a hétvégi takarítás díját előre kalkulálni nem tudtuk. Minimális havi üzemeltetési költség összesen: Ft/hó. Jelenleg Földes Nagyközség az ügyeleti ellátás biztosításához havi 53,7.- Ft/fő/hó hozzájárulást fizet a szolgáltatást nyújtó Orvosi Ügyelet Kft részére.

30 Ez havonta Ft kiadást jelent, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosít. Amennyiben a kialakítandó új központi orvosi ügyeletet Földes település önállóan kívánja megszervezni, a havi üzemeltetési költségeket figyelembe véve az önkormányzatnak az OEP finanszírozáson felüli 53,7.- Ft/fő/hó helyett 424,3.- Ft/fő/hó hozzájárulást kellene saját költésvetésből biztosítani ahhoz, hogy az ügyelet működési költségeit éppen fedezze. Ez az összeg Földes vonatkozásában a következő táblázatban van feltüntetve: Település Lakosság szám (fő) OEP finanszírozás havi összege (88.- Ft/ fő/hó) 1. Önkormányzati hozzájárulás havi összege (424,3.- Ft/fő/hó) 2. Jelenleg fizetett hozzájárulás és a jövőben fizetendő hozzájárulás közötti különbözet (havonta) Földes Ft Ft Ft 1. 43/1999.(III.3.) Kormány rendelet alapján számolt összeg, melyet az OEP folyósít az üzemeletetőnek 2. Az önkormányzat saját költségvetéséből fizetendő összeg havonta. A Központi Orvosi Ügyelet létrehozásának, a működési engedély megszerzéséhez kötelező minimum feltételei vannak. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint szükséges minimum feltételek a központi orvosi ügyelet működtetéséhez : I. Személyi feltételek Mennyiség Minimum költség Orvos 1 fő Vállalkozó háziorvosokkal megoldható, fenti Szakasszisztens / ápoló 1 fő kalkuláció alapján havi : Ft A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 6-7 orvos és asszisztens Gépkocsivezető alkalmazása szükséges. 1 fő Munka törvénykönyve szerint alkalmazott. Havi költség Ft (3fő) A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 3 fő gépkocsivezető alkalmazása szükséges. II. Tárgyi feltételek 1.1. Rendelő általános feltételei 1.2. Speciális feltételek - épület akadálymentesítése - mozgássérült WC (hideg-melegvizes kézmosóval) - személyzeti pihenő (orvosnak és ápolónak külön) - személyzeti szociális helyiségek ( WC, konyha) - megfigyelő helyiség (2 ágy befogadására) - megfelelő bútorzat 2. Gép-műszerpark Az egészségház megépülésével megvalósítható Megkülönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsi 1 db 2 millió forint Mobiltelefon 1 db Ft Hordozható EKG 3 csatornás, képernyővel 1 db Ft Defibrillátor (Primedic XD100) 1 db Ft Motors szívó (F36 típusú) 1db Ft

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 1 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010.I.félévi szöveges beszámoló Általános

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben