1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA"

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 2011.évi költségvetési rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 20-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. BEVÉTELEK Központi támogatásmeghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni. A központi támogatásként érkezett előirányzat változások kerültek jelen előterjesztésben feladásra - Közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációra eft támogatás érkezett. A támogatás bér és járulék előirányzata felosztásra került az intézmények között. - Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető. Az éves elszámolás során Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A segély jogcímen kifizethető előirányzat a visszafizetés összegével azonos szinten csökken. - Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és az azt megelőző bérpótló juttatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek éves elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás, illetve a foglalkoztatást helyesítő támogatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, melynek elszámolási különbözete Ft. A normatív ápolási díj és járulék kiadás nem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. - Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, eddig el nem számolt összeg 90 %-át, Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. - Közműfejlesztési hozzájárulás támogatására Ft-ot kaptunk, melynek kiadási oldala a lakosságnak átadott pénzeszközök között szerepel. - Az óvodai étkező létszám várható csökkenése miatt a október havi feladatmutató - 2 fő - lemondás miatt 136 eft-tal kevesebb állami támogatásra vagyunk jogosultak. A támogatás csökkenés miatt a gyermekétkeztetés dologi kiadásai is csökkentésre kerültek. 1 oldal a 6 oldalból

2 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére - Az iskolai tanulólétszám változással összefüggő, október havi lemondás miatt tanulói tankönyv támogatás, SNI-s ellátás - összesen 734 eft-tal kevesebb állami támogatás kerül megállapításra. A bevételi kiesés összegét az intézmény tartalékának csökkentése kompenzálhatja. - Átvett pénzeszköz meghatározott célra kerül átadásra. Kiadásként az adott szakfeladaton szerepel - Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - MEP finanszírozás többlete a II. számú háziorvosi szolgálat esetében eft, a fogászat esetében 244 eft, mely tartalékba helyezhető. - A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton Ft támogatást kapott. A támogatás összege az önkormányzat döntése szerint tartalékba helyezendő. Itt került kimutatásra az eddig még át nem vezetett 569 eft tartalék is. Egyéb bevételek: - Az óvoda épületgépészeti felújítás során feleslegessé vált fém értékesítéséből 600 eft többletbevétel keletkezett. A többletből 480 eft a hiányt csökkenti, azonban a 120 eft áfa befizetési kötelezettség miatt, a kiadási előirányzatot is meg kell emelni. - Helyi adóbevételeink előirányzatának rendezése mindenképp indokolt. Helyi iparűzési adóból eft, késedelmi pótlékból 717 eft bevételi többletünk, építményadóból eft, kommunális adóból 69 eft kiesés keletkezett. - Az átengedett adók közül a talajterhelési díj előirányzatából a tényleges teljesítés alapján 426 eft zárolása indokolt. - A lakbérek 602 eft-os előirányzata az elszámolás helye szerinti szakfeladatra került átvezetésre. - A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bírságbevétele 206 eft volt. - A Járóbeteg-ellátó Központ működtetésére létrehozott Kft. törzstőke önrészére 30 eft-ot fizetett be 3 községi önkormányzat. - Az iskola-óvoda akadálymentesítésével kapcsolatos elszámolás lezárult, mely alapján még 875 eft támogatás visszaigényelhető volt. - A csatorna-beruházáshoz kapcsolódó LTP-k zárása folyamatosan történik. Lakossági közmű hozzájárulás jogcímen további 410 eft-ot utalt át az OTP. - A laktanyai bérleti szerződések rendeződtek. Az eft többletbevételt befolyásolta az is, hogy a C.F. Mayer. bérleti díja az eredeti költségvetésben nem szerepelt (azóta az is rendeződött). Elsősorban a helyi a bevétel többlete lehetővé teszi, hogy a működési hitelként tervezett eft-os működési hitel előirányzata zárolásra kerüljön. A változások átvezetését követen a költségvetés bevételi színvonal eft-tal emelkedik. Kiadások: A központi támogatás, illetőleg átvett pénzeszköz terhére rendezett kiadási előirányzat változásokat részletesen tartalmazza az előterjesztés mellékletét képező tételes kimutatást. Testületi kötelezettségvállalás címén került kimutatásra a nonprofit kft. működéséhez, tartalék terhére -372/2011. (XII.16.) számú határozattal - megállapított Ft támogatás, valamint az aljegyzői kinevezéshez kapcsolód - 330/2011. (XI.18.) számú határozat szerint- igazgatási tartalék terhére történő Ft előirányzat átvezetés. Szakfeladatok, illetve címrenden belüli átvezetések között kimutatott előirányzat átvezetések a költségvetés színvonalát nem érintik. A felsorolt tételek rendezését minden esetben a részletes szakfeladat-bontás indokolja. Az intézményvezetők a részükre különböző szakfeladatokon jóváha- 2

3 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére gyott költségvetésen belül gazdálkodnak. A tervezéskor szakfeladat bontások az arányosítással kerültek megállapításra, melyek korrigálandók. Az egyéb jogcímek között kimutatott tételek egy része testületi döntéshez kapcsolódik, illetve olyan tételek kerültek ide, melyeket a teljesítéshez, tényleges kifizetéshez kell korrigálni, elsősorban a feladatcsoporton belüli előirányzat átvezetéssel. Több esetben a tervezés időszakában a részlet-tételek még nem ismertek. Az iskolabusz működtetése során a tervezett javítási költségek nem bizonyultak elegendőnek. Rendezésre került a benzinköltséget kiváltó tanulói bérletek előirányzata is. Valamennyi fejlesztési hitelünk vonatkozásában emelni kellett a kamatkiadások előirányzatát. Az előirányzat módosítása a ténylegesen megfizetett kamatok összegéig történt. Az egyéb jogcímek között kerül rendezésre a szociális ellátások - ápolási díj, lakásfenntartási támogatás-, önrészének módosítása, valamint a temetési segély előirányzat emelése is. A szennyvízkezelésre ütemezett előirányzat maradvány zárolási lehetőségét befolyásolta a honvédségi szennyvíztisztító telep működtetésére vonatkozó szerződés módosítása. Köztemető szakfelad 232 eft-os bér és járulék előirányzat csökkenés oka, hogy a megszüntetett részfoglalkozású temetőgondnok féléves bér és járulék előirányzata eddig még nem került átvezetésre. Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala eft-tal emelkedik és eft-ra módosult. Fontos kiemelni, hogy az év elején képzett Ft-os tartalék jelen módosítással eft-ra csökkent, ugyanakkor az eredeti költségvetésben tervezett eft-os hiány zárolásra került. A évi könyvelési adatok feldolgozása még folyamatban van. A Magyar Államkincstárnál az állami támogatás egyeztetéséhez az adatok még nem állnak rendelkezésre, pedig az egyezőség kötelező, az a beszámoló elfogadásának feltétele. Amennyiben a későbbiekben egyeztetett állami támogatás eltér jelen rendeletünkben szereplő összegtől, a költségvetésünket ismét módosítani kell. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. Rétság, január Mezőfi Zoltán polgármester Hatásvizsgálat Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatása nincs Gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat és intézményei törvényes gazdasági működtetését. Környezeti és egészségi következménye: Nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs A jogszabály megalkotásának szükségessége: A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jogszabálysértés A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

4 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére Ez esetben maga a rendelet tartalmazza a működés feltételeinek biztosítását személyi tárgyi és pénzügyi tekintetben is. 2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban részletezve 3) RENDELET TERVEZET A évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14) és 23/2011.(12.05.) rendeletekkel módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből - központi támogatás ezer Ft - működési bevétel ezer Ft - működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft - helyi adó ezer Ft - átengedett adó -426 ezer Ft - működési hitel felvét ezer Ft - fejlesztési célú bevétel ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 410 ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok 722 ezer Ft (3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft Működési hitel 0 ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel 454 ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok ezer Ft 2. (1) A évi költségvetés kiadási előirányzata eft-tal az alábbiak szerint módosul. 4

5 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére Megnevezés Önkormányzat összesen: Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: intézmények felhalmozási kiad. Intézményi felújítás Pénzeszköz átadás Működési célú kiadás összesen Előzőből: személyi jellegű juttatás munkaadó terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Előzőből kisebbségi önkormányzatok 306 ezer Ft 320 ezer Ft -44 ezer Ft 30 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 270 ezer Ft 930 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 722 ezer Ft (2) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés Személyi jellegű kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Likvid hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési kiadás Fejlesztési célú átadás Előzőből kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 420 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele és kiadás 723 eft-tal emelkedi, és eft-ra módosul az 1/B. melléklet részletezése szerint. 4. Az 1. -ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú, - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. Az 2. -ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 5

6 2011.évi költségvetési rendelet módosítása kt ülésére - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. - a fejlesztési kiadásokat a 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Mezőfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Hutter Jánosné jegyző INDOKLÁS A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző 6

7 1. sz. melléklet a.../2012. (..) számú önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Bevételek évi Pót- Pót- Módosított Pót Sor. Megnevezés eredeti előir. előir. előir. előirányzat Módosított előirányzat Június dec. december január előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek 0 0 III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Normatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen Kiadások I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása évi Pót- Pót- Módosított Pót Sor. Megnevezés eredeti előir. előir. előir. előirányzat Módosított 1. sz. melléklet 1

8 előirányzat Június dec. december január előirányzat 2 Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 0 Fejlesztési célú kiadások mindössz Hitel visszafizetés működési célú Fejlesztési célú hitel törlesztés Hiteltörlesztés Költségvetési kiadások mindösszesen sz. melléklet 2

9 1/A számú melléklet a./2012. (..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai Ft-ban Sor. Megnevezés évi Pótelőir. Pótelőir Mód.előir. Pótelőir. Módosított előirányzat június decemb. decemb. január előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Állami támogatás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás IV. Költségvetési támogatás összesen VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevétel összesen Működési hitel Működési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 0 I.2. Kommunális adó 0 0 II. Felhalmozási bevételek 0 0 IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 V Visszatérülés VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen /A melléklet 1

10 Sor. Megnevezés évi Pótelőir. Pótelőir. Mód.előir. Pótelőir. Módosított előirányzat június decemb. decemb. január előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A melléklet 2

11 1/B. számú melléklet a.../2012. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi módsoított költségvetési mérlege Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat I. Kiadások 0 1 Személyi jellegű kiadások 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 3 Dologi kiadások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Szociális ellátások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Pénzeszköz átadás 0 Pótelőirányzat december 0 Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Tartalék Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Kiadás mindösszesen Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat

12 2. számú melléklet a. /2012. (.) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított költségvetési bevételei szakfeladatonként Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm Ft-ban Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Statisztikai tev p.ei.12.hó Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Zöldterület kezelés

13 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Telep. Üzemelt.össz Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Mozgáskorl. közlekedési tám Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szociális étkezés Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Gyerektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó

14 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkorm. által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Köztemetés Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polgári védelem Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat M.n.s.belf.szem.szállítás Pótelőirányzat 12. hó

15 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fizikai akadályment. pr. és támog Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb felad. Össz Pótelőirányzat 06. hó

16 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat kisebbs.önkorm Pótelőirányzat 06. hó SZKÖ pótelőirányzat 11 hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01 hó Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat

17 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Napközi otthon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Alapfokú művszetokt.tánc Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Járóbeteg ell. Komplex tám

18 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Eü.ellátás össz

19 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Hivatásos önk. Tűzolt Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Könyvkiadás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb televízióműsor-készítés Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Fénymás. egyéb irodai szolg Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása

20 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Könyvtári szolgáltatások Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közműv. Tev. És tám Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Művk. és könyvt össz Módosított előirányzat Önállóan működő Int. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Előzőből: Megoszlás összbevételen belül 87,12% 0,06% 0,21% 0,27% 3,59% 0,00% 9,01% 100% Működési bev.megoszlása 6,54% 0,07% 12,77% 43,61% 7,47% 29,55% 100,00% 0 100% Fejlesztési bev.megoszlása 0 22,0% 78,0% 100,00% 100% 12

21 13. oldal (3. sz. melléklet) 3. számú melléklet a.. /2012.(...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi módosított költségvetési kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Adóigazgatás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Statisztikai tevékenység pótei.11.hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Kisebbségi választás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat

22 14. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Víztermelés, kezelés-ellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közutak üzemelt Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat

23 15. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Zöldterület kezelés Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közvilágítás Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Kp-i kvi.befiz.köt Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Település üzemelt.össz

24 16. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szoc. Ösztöndíjak Módosított előirányzat Rendszeres szoc. segély Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Lakásf. tám. norm.alapon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Óvodáztatási támogatás 0 0 Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Pótelőirányzat 12. hó

25 17. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Átmeneti segély Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Temetési segély Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Köztemetés Módosított előirányzat

26 18. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Mozgáskorlátozottak közl. Tám 0 0 Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

27 19. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Gyermektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Polgári Védelem Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat M.n.s belf.személyszáll Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat Lakóing.bérbeadása, üzemelt

28 20. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbead Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ingatlanügynöki tev Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat állateü.ellátás Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Pótelőirányzat 01. hó Módosított előirányzat Központi költségvetési befizetési köt

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 15/2013. (IX.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1. SZÁMÚ FÜGGELÉKÉNEK MÓDOSÍTÁ- SA

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 15/2013. (IX.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1. SZÁMÚ FÜGGELÉKÉNEK MÓDOSÍTÁ- SA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások 1 1. számú melléklet a.. /2010.( III...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

(3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból. Működési célú pénzeszköz átvétel. Fejlesztési célú bevétel

(3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból. Működési célú pénzeszköz átvétel. Fejlesztési célú bevétel Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

57.091 eft személyi juttatással,

57.091 eft személyi juttatással, Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Pitvaros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14) rendelettel módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete A 2011. évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14), a 23/2011.(12.05.) és az 1/2012. (I.27) rendeletekkel módosított 3/2011/

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Pétfürdői Városrész Önkormányzata 7 igen szavazattal - a javasolt módosításokkal - az 1996. évi költségvetés elfogadását javasolja.

Várpalota Pétfürdői Városrész Önkormányzata 7 igen szavazattal - a javasolt módosításokkal - az 1996. évi költségvetés elfogadását javasolja. D o m o k o s István: A Beruházási Bizottság javaslatok hangzottak el: ülésén az alábbi módosító A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett az ügyeleti díjhoz az 1.330 eft-ot nem javasolja

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben