Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala Alcím száma Neve 1.1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 1.2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása 1.3. Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1.4. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 1.5. Útépítés, autópályaépítés

2 2 Cím száma Neve Alcím száma Neve 1.6. Bontás 1.7. Városi és elővárosi személyszállítás 1.8. Üdülői szálláshely-szolgáltatás 1.9. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Finanszítozási műveletek Fejezeti és átalános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alap- és szakellátás Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Szociális ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Közcélú foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 1.36 Óvodai nevelés, ellátás

3 3 Cím száma Neve 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 4. Jánoshalma-Kéleshalom Óvoda, Iskola Intézményfenntartó Társulás Alcím Neve száma 1.37 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 1.38 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 2.1. Általános iskolai oktatás 2.2. Fogyatékos tanulók oktatása 2.3. Gyermekétkeztetés 2.4. Középiskolai oktatás 2.5. Kollégiumi ellátás 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsődei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány összege E Ft. - A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételének tervezett összege E Ft. - A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú hitel tervezett összege E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel

4 évi kötvénykibocsátás bevételének bevonása a költségvetési hiány csökkentésére (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ,- Ft, melynek levezetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium E Ft ebből Intézményfenntartó társulás E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg E Ft ebből Intézményfenntartó társulás E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A évi bevételi és kiadási előirányzatokat működési és felhalmozási célú bontásban jelen rendelet 3. sz. melléklete mutatja be. 5.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5 5 (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 11. sz. melléklet mutatja be. (4) A többéves kihatással járó feladatokra vonatkozó és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. sz. melléklet mutatja be. (5) A évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 13. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 10. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2011.(I.12.) KÖ. sz. határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 6.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet A költségvetés tartalékai 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület - az Áht. 73. (3) bekezdése által bizosított jogkörében eljárva a évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át. (3) A költségvetésben elkülönített vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel a következők szerint: a) A vis maior tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel. b) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

6 6 (4) A Képviselő-testület a évi költségvetésben tervezett környezetvédelmi céltartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja. (5) A évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 17/2007.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. (6) A költségvetésben céltartalékként elkülönített polgármesteri keret az önkormányzati feladatok ellátására során felmerülő rendkívüli kiadások és a költségvetés betartását célzó rendkívüli intézkedések fedezetére szolgál. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni. V. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.. (1) A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás szabályaira a 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

7 7 (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része felhasználására a módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet a az irányadó. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként az évi XXIII. törvény (Ktv.) 49./F. (4) bekezdésében törvény általi minimumként meghatározott, az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást biztosítja. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője a külön szabályzatban határozza meg. (7) Jánoshalma Város Képviselő-testülete évben saját költségvetése terhére Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére a Ktv. 30/B. (13) bekezdése alapján az illetményalap tizenkétszerese összegben címadományozási juttatást állapít meg. Kifizetésére évben az augusztus 20-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van. VI. fejezet évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a évre szóló költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

8 8 (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Áht. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé A Képviselő-testület a évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb február 28-ig december 31-i hatállyal - módosítja (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a 11. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve a 10. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

9 Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt. VII. fejezet Az adósság rendezés módja 16.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ft-ot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kiendelését indítványozhatja: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztos kirendelésére a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet ában foglaltak szerint kerülhet sor.

10 10 VIII. fejezet Záró rendelkezések 17.. (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, február hó 16. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s.k. címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, február 18. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

11 1 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat adatok E Ft-ban Önkormányzat összesen B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ IV.) I. Működési bevételek ( ) Működési bevételek Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatás díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Egyéb saját működési bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Fordított Áfa miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-ja Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Működési támogatások Normatív hozzájárulások Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önk.-ok által fenntartott előadó-műv. szerv. tám Normatív kötött felhasználású támogatások

12 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű működési bevétel TB-alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önk.-októl Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek ( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Felhalmozási célú Áfa-visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Oszalék- és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztéi célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű beruházási bevétel TB-alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önk.-októl Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű felújítási bevétel TB-alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önk.-októl

13 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (V.) V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VI.+VII.) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B.+C.+D.) Irányító szervtől kapott támogatás

14 2011. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Jánoshalmi tagóvodák Óvónő (telj.munkaidős) Óvónő (90% részmunkaidős) Óvodai dajka (telj.munkaidős) Óvodatitkár Technikai dolgozó (2 fő 4 órás részmunkaidőben) Pedagógiai szakszolgálat Gyógytornász, logopédus Bölcsőde Bölcsődei gondozónő Bölcsődei kisegítő Kéleshalmi tagintézmény Óvónő Óvodai dajka Intézmény összesen: Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó Rehab. foglalkoztatott Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési Konyha - Konyhavezető Szakács Konyhai kisegítő Gépkocsi vezető Részmunkaidős (6 órában) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Kéleshalmi tagintézmény - Pedagógus Takarítónő Iskolai oktatás (Jhalma) - Pedagógus Iskolatitkár Gazdasági ügyintéző (g.vez.) Adminisztrátor Ped. asszisztens Ifjúságvéd. felelős

15 Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Takarítónő 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 - Portás 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 - Fűtő, karbantartó Technikus Kollégiumi ellátás - Kollégiumi nevelő Gyermekfelügyelő Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő, takarítónő) Intézmény összesen: Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó Rehab. foglalkoztatott Polgármesteri Hivatal Tűzoltóság - Tűzoltók (közalkalmazottak) Közfoglalkoztatás - Közfoglalk. (8 órás) Közfoglalk. (4 órás) Önkormányzati igazgatás - Polgármester Főállású alpolgármester Köztisztviselők (teljes munkaidősök) Fizikai alkalmazott (gk. vezető, takarítónők) Ügyeleti Szolgálat - Ápolók Gépkocsivezető Takarítónő (4 órás) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Védőnői Szolgálat - Védőnők Intézmény összesen: 70,5 129,5 278,5 285,5 293,5 280,5 278,5 292,5 190,5 190,5 149,5 69,5 ÖNKORM. MINDÖSSZ.: 227,5 286,5 435,5 442,5 450,5 437,5 435,5 449,5 347,5 347,5 306,5 226,5 Prémiumévek programban foglalk. dolgozó össz Rehab. foglalkoztatott össz

16 2.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadási jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) I. Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások ( ) Beruházási kiadások Áfá-val Felújítási kiadások Áfá-val Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Vis maior tartalék Céltartalék (polgármesteri keret) Környezetvédelmi alap Fejlesztési tartalék E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (1.+2.) Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai ( ) Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban 3. mellélet Bevételek Kiadások Megnevezés Műk. célú Felh. célú Össz. Megnevezés Műk. célú Felh. célú Össz. B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) I. Működési bevételek I. Működési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók Dologi kiadások Átengedett központi adók Egyéb folyó kiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Egyéb működési kiadások Működési támogatások Támogatásértékű működési kiadások Normatív hozzájárulások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatokból működési célúak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Helyi önk.-ok által fenntartott... előadó-műv. szerv. tám Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Áfá-val Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli bevételek IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (A.-B.)/hiány: C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó E. Finanszírozási kiadások összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Hitel felvétele Hitel törlesztése Kötvénykibocsátás Kötvénybeváltás kiadása Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

18 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 4. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Intézm. finansz. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások Víztermelés, -kezelés, -ellátás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Útépítés, autópálya építés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Bontás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Alapfokú művészetoktatás 0 Műk.c. hitel vf. K i a d á s b ó l Műk.c. kölcs.foly. Vis maior tartalék Céltart. (polgárm.k eret) Körny. véd. alap Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék F.c.kötv.b evált. Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen

19 Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Intézm. finansz. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások Műk.c. hitel vf. K i a d á s b ó l Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Háziorvosi alapellátás Járóbeteg szakellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü.-i gondozás Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám Mozgáskorl. közlek. támog Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Hadigondozotti pénzellátások A hátrányos helyzetűek életminőségét javító programok Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Civil szervezetek működési támog Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Összesen: Le: intézményfinanszírozás Mindösszesen: Műk.c. kölcs.foly. Vis maior tartalék Céltart. (polgárm.k eret) Körny. véd. alap Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék F.c.kötv.b evált. Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen

20 Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5.sz. melléklet K i v o n a t Mely készült Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat jegyzőkönyvéből január 13-i ülésének 1/2011. (I. 13.) KÖ. sz. Határozat 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetésének bevételi főösszegét ,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésből) ,- Ft Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól ( cigány gyermekek utaztatása ) ,- Ft 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetésének kiadási főösszegét ,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Személyi juttatások --- Munkaadót terhelő járulékok --- Dologi kiadások - Irodaszer ,- Ft - Cigány gyermekek utaztatási költsége ,- Ft - Rendezvény támogatás ,- Ft - Kisebbségi ház működésének támogatása ,- Ft - Kegyeleti támogatás ,- Ft

21 Pénzeszközátadás --- Általános tartalék --- Működési kiadások összesen ,- Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások összesen: --- KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: ,- Ft /Kihagyva a kihagyandókat/ Kolompár László sk. elnök A kivonat hiteléül: Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző

22 6. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Megnevezés E Ft E Ft Normatív módon kapott támogatás 560 Dologi kiadások 510 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól 50 Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú bevétel 610 Működési célú kiadások 610 Felhalmozási célú bevétel 0 Felhalmozási célú kiadások 0 Pénzmaradvány 0 Tartalékok 0 Összesen 610 Összesen

23 Tervezett tartalékok év Megnevezés 7. sz. melléklet E Ft-ban Összeg Vis maior tartalék (működési) Vis maior tartalék képzése (Polgármesteri keret) Összesen: Általános talék (működési) Általános tartalék képzése 0 Összesen: 0 Céltartalék (működési) Polgármesteri keret 1000 Környezetvédelmi alap (2011.) 250 Összesen: 1250 Működési tartalékok összesen (I.): Céltartalék (felhalmozási) Kötvény kibocsátás bevételéből képzett tartalék 0 Felhalmozási tartalékok összesen (II.): 0 Tartalékok mindösszesen (I.+II.) 2 250

24 2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 8. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Mélyfúrású, ivóvízellátást bizosító kút létesítése Rőzse és törmeléklerakó bekerítése 200 Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása 150 Kazinczy utcai ingatlanvásárlás 500 Kazinczy utcai burkolatkialakítás Kazinczy utcai burkolatkialakításhoz zúzott beton rostálása /2009. (VI. 23.) Kt. hat. - Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP /B ) önerő Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP-3.1.1/B ) projekttáblák (II. részszámla, végszámla) 182 Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP-3.1.1/B ) Támogatott rész LHH Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt (DAOP /B) évi üteme a Támogatási Szerződés szerint /2010. (VII. 8.) Kt. hat. - LHH Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt (DAOP /B) önerő kiegészítése Polgármesteri Hivatal - laptopok beszerzése 360 ÁRT módosítása - örökségvédelmi hatástanulmányhoz 875 Bányaüzemi terv készítése 600 Zárt csapadékvízgyűjtő akna készítés 300 Kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) /2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Kotró-rakodó gép vásárlás LHH Buszpályaudvar építése - Támogatási Szerződés szerint /2010. (VI. 8.) Kt. hat. - LHH Buszpályaudvar építése önerő kiegészítése /2010. (II. 25.) Kt. hat. - LHH Ipari terület létesítése projekt opciós szerződés /2010. (IV. 29.) Kt. hat. Laktanya szennyvízcsatorna többletköltség Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt keretében beruházási kiadás (DAOP-5.1.2/A- 2f ) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szakképzési hozzájárulásból számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 4 db laptop operációs rendszerrel a Pedagógiai Szakszolgálat részére 600 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: 600 Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal Járdafelújítás /2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás pályázati önerő /2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítása LHH Oktatásfejlesztés projekt (DAOP /B) évi üteme a Támogatási Szerződés szerint Polgármesteri Hivatal összesen: Összesen:

25 Megnevezés Összeg Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) 296 Új Művelődési Központ berendezésére Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybeváltás kiadása Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi törlesztőrészlete MFB hitel évi törlesztése Kötvény tőke törlesztése Összesen: Felhalmozás célú hitel kamata (Egyéb folyó kiadás) Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi kamata 60 MFB hitel évi kamata Kötvény kamata Összesen: Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú tartalék 0 Összesen: 0 Mindösszesen:

26 9. sz. melléklet A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve évre E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Műk. c. Áfa bevételek, visszatérülések Műk. c. kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Önkorm. felhalm. és tőkebev Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Műk. c. támogatási kölcsön visszatérül Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-, szociálpol., egyéb jutt., tám Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházási kiadások Áfa-val Felújítási kiadások Áfa-val Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalm. célú kötvénybeváltás kiadása Kiadások mindösszesen

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben