Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelezı és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselı-testület a költségvetési címrendet a évi költségvetésben a következık szerint határozza meg: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdıgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat felada-

2 2 Cím száma Neve tai 1.7. Köztestületi Tőzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma Települési vízellátás, vízminıségvédelem Közvilágítás Finanszírozási mőveletek Egészségügyi alap- és szakellátás Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Városi rendezvények szerv Közmővelıdési Könyvtár Kulturális Központ 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat 2.1. Gimnáziumi oktatás 2.2. Iskolai szakképzés 2.3. Felnıttoktatás 2.4. Kollégiumi ellátás 2.5. Általános iskolai oktatás 2.6. Napközi otthoni ellátás 2.7. Fogyatékos tanulók oktatása 2.8. Gyermekétkeztetés 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsıdei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat

3 3 II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított bevételi fıösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A és évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a mőködési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel Intézményhálózat további racionalizálása (3) A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselı-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási elıirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási elıirányzatokat a következı összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Városi Könyvtár E Ft Kulturális Központ E Ft

4 4 Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolg E Ft A mőködési, fenntartási elıirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A évi létszámkereteket a Képviselı-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A évi költségvetés mérlegét a Képviselı-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából tervezett és realizált bevételt a évben felhalmozási célra fordítja. (6) A és évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül eredeti elıirányzat szintjén tartalékot nem képez. 6.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási elıirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következı éveket terhelı kiadásait éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be, visszafizetésének ütemezését a 12/a. sz. melléklet szemlélteti. (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a évi költségvetést nem terhelik. (5) A évet érintı közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

5 5 (6) Az önkormányzat évi elıirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a 1/2008(I.29.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelıen került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését mőködési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények évi költségvetési elıirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselı-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelıirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelıirányzatok összegével. (2) A Képviselı-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi elıirányzatokat. (3) A Képviselı-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások elıirányzatát a támogatási elıirányzat egyidejő változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8..

6 6 (1) A költségvetési szerv - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásától függetlenül - a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám elıirányzatával - a jogszabályi elıírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások és a munkaerıvel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet ai az irányadók. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt elıirányzatként kezelendı személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelı járulékok elıirányzatát. Erre csak a Képviselı-testület jogosult. (4) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 48. (2)-(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 93. (4) bekezdésére. (5) A személyi juttatások elıirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. -a az irányadó. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselı-testület által módosított kiemelt kiadási elıirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelıirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. V. fejezet évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M ő- ködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján.

7 7 (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben bocsátja rendelkezésre (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános mőködési támogatására a évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlı részletben való átutalással a negyedév középsı hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlı részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerzıdésekben foglalt határidık az irányadók.. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett idıpontja elıtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követıen, a rendezvény bevételeirıl és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános mőködési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetıségeit is figyelembe véve az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen állapítsa meg. (5) A Képviselı-testület a évi költségvetésben vizi- és szennyvízközmővek fejlesztése céljára átadni tervezett 6,6 millió Ft-ot az I. negyedév végéig egyösszegben a VÁROSGAZDA Kft rendelkezésére bocsátja A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegő pótelıirányzatok saját hatáskörben történı felosztására, amelyrıl a polgármester a Képviselı-testületet mindig a soron következı ülésen tájékoztatja A Képviselı-testület a évi költségvetésérıl szóló ezen rendeletét a központi pótelıirányzatok és az intézményi saját hatáskörő elıirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésıbb február 28-ig december 31-i hatállyal - módosítja.

8 Az intézmények finanszírozása az intézmény által készített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi a jegyzı által készítendı likviditási tervnek M indazon elıirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselı-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelıs polgármester dönt A Képviselı-testület felhatalmazza a Pénzügyi Gazdasági és Ellenırzı Bizottságot az intézmények évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 17.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás idıtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetıje köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselı-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselı-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezıi nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott idıt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselı-testületnél kezdeményezi: a Pénzügyi Gazdasági és Ellenırzı Bizottság a polgármester a jegyzı a polgármesteren keresztül

9 9 a Képviselı-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetıje (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153. (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni. Záró rendelkezések 18.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Jánoshalma, február hó 29. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyzı A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, február 29. Dr. Benda Dénes jegyzı

10 1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója

11 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része 0 Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0

12 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 0 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

13 2.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret) Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen

14 2008. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő Óvodai dajka Pedagógiai szakszolg Bölcsődei gondozónő Bölcsődei kisegítő Óvodatitkár Udvaros Intézm.összesen: Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető Szakács Konyhai kisegítő Gépkocsi vezető Takarítónő Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus Takarítónő Ált. iskolai oktatás - Pedagógus Pedagóg.asszisztens Iskolatitkár Takarítónő Portás Fűtő, karbantartó Technikus Középisk. oktatás - Pedagógus Iskolatitkár Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő Gyermekfelügyelő Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) Fogyatékos gyerm.oktatása

15 Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Pedagógus Pedagóg.asszisztens Takarítónő Napközi otthon - Pedagógus Intézm.összesen: Városi Könyvtár Intézm.vezető Szakmai létszám 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Intézm.összesen: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kulturális Központ Intézm.vezető Közműv.szervező 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Technikus Takarítónő Intézm.összesen: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság Közcélú foglalkoztatás Önkorm.-i igazgatás - Polgármester Köztisztviselő (teljes munkaidős) Köztisztviselő (részmunkaidős) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 - Fizikai alkalmazott Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) Takarítónő (részmunkaidős) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ügyeleti Szolgálat - Ápoló Gépkocsivezető Védőnői Szolgálat - Védőnő Intézm.összesen: 83,25 83,25 84,25 84,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 ÖNKORM.MINDÖSSZ.: 249,5 249,5 250,5 250,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5

16 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. P.e.átad. e.támog. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége ,75 Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) ,0 Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás ,0 Település vízell., vízminőség véd Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat ,5 Ügyeleti szolgálat ,0 Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat ,0 Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt Kulturális Központ tetőfelújítás Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportlétesítmények működtetése Összesen: ,25 Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,25 Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Céltart. (műk.-i) Céltart. (fejl.-i) Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám

17 4.sz. melléklet Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata Jánoshalma, béke tér 1. K i v o n a t Mely készült Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat január 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /Kihagyva a kihagyandókat/ 1/2008. (I. 29.) KÖ. sz. Határozat Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetésének bevételi fıösszegét ,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésbıl) ,- Ft. 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetésének kiadási fıösszegét ,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Személyi juttatások --- Munkaadót terhelı járulékok --- Dologi kiadások ,- Ft - telefonköltség és telefonvásárlás ,- Ft - utiköltség ,- Ft - Kunfehértói rendezvény ,- Ft - Mikulás ünnepség ,- Ft

18 2 - reprezentáció ,- Ft Pénzeszköz átadás ,- Ft - beiskolázási támogatás ,- Ft Általános tartalék --- Mőködési kiadások összesen: ,- Ft II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Beruházási kiadások --- Felújítási kiadások --- Felhalmozási kiadások összesen: --- Kiadási elıirányzat összesen: ,- Ft /Kihagyva a kihagyandókat/ K.m.f Kolompár László sk. elnök Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna sk. aljegyzı Sztojka Tibor sk. Sztojka János sk. képviselık jegyzıkönyvhitelesítık A kivonat hiteléül: Bodroginé dr Mikó Zsuzsanna aljegyzı jegyzıkönyvvezetı

19 3

20 5. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 555 Működési kiadások 555 Összesen 555 Összesen 555

21 Tervezett tartalékok év 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék Összesen: 0 Általános tartalék Összesen: 0 Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret Fejlesztési tartalék Tartalékok mindösszesen

22 7. sz. melléklet évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 800 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás Járda építés (pály. önerő) /2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása /2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 Szerver (hardver) 1 db Novell (szerverhez) WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő évi része Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára /2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 240 Rendezési Terv átdolgozása 150 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése Homokbánya engedély meghosszabítása Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Lámpatestek felszerelése 350 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) /2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja /2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) /2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 Törmeléklerakó kialakítása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése /2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 50 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 200 Rendezvénysátor vételár II. részlet Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja 168 Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) 501 Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal Járda felújítások Diákélelmezési konyha tetőfelújítása /2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj /2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés /2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány 1 320

23 Megnevezés Összeg Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása Kulturális Központ (Jh. Kossuth u. 1.) tetőfelújítás (pályázati önerő) Sportcsarnok vizesblokk felújítása /2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) /2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 500 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 500 Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete 1843 MFB hitel évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék Összesen: Mindösszesen:

24 8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelvisszafizetés Normatív kötött felhasználású tám Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 0 0 Beruházás Céljellegű decentralizált támogatás Címzett támogatás 0 0 Felújítás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok Hitelkamat Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % Felhalmozás célú SZJA - jöv.különbség mérséklésére pénzeszköz átadás Gépjárműadó Fejlesztési tartalék Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési c.kölcsön visszatérülése Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Pénzmaradvány 0 Mindösszesen Mindösszesen:

25 A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve évre 9. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott szolgáltatások bev Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 0 Területi kiegyenlítő támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány 0 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

26 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 10. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés évi irányszám évi irányszám évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

27 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 10. sz. melléklet évi Megnevezés irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) évi irányszám Adatok E Ft-ban évi irányszám Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

28 11. sz. melléklet Az önkormányzat kölcsönállománya december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök: Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés 2008-ban esedékes törlesztés Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Szociális lakásépítés, vásárlás céljára lakosságnak adott kölcsönök: Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Ft Ft Összesen Ft Ft Bérlakás értékesítés: Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás 2008-ben esedékes törlesztés Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft

29 12. sz. melléklet Kimutatás a december 31-én fennálló hitel és kölcsön tartozásról I.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve Hitelfolyósítás kelte Futamidő Lejárati időpont OTP Fiók Kecskemét V év IV. 30. OTP Fiók Kecskemét XI év VI. 30. Hitelfelvét indoka komm. gépek beszerzése 2006.évi beruházások Hitel összege Tőketartozás XII.31-én Ft Ft Ft Ft II.) Likvid hitel Folyószámla-hitel december 31-én fennálló állománya: ,- Ft Hitel és kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban 12/a. sz. melléklet a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés év év év év év év Mindösszesen Tőketörlesztés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hitelkamat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Adósságszolgálat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kamat változó (3 havi BUBOR+0,2%), január 1-én 7,7 % volt. b) Beruházási hitel (MFB) Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat Adósságszolgálat összesen: év év év év év Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Megnevezés év év év év év év Mindösszesen Tőketörlesztés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hitelkamat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Adósságszolgálat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kamat változó (3 havi EURIBOR+2,5%), 2008.január 1-én 7,265% volt.

30 12. sz. melléklet Kimutatás a december 31-én fennálló hitel és kölcsön tartozásról I.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve Hitelfolyósítás kelte Futamidő Lejárati időpont OTP Fiók Kecskemét V év IV. 30. OTP Fiók Kecskemét XI év VI. 30. Hitelfelvét indoka komm. gépek beszerzése 2006.évi beruházások Hitel összege Tőketartozás XII.31-én Ft Ft Ft Ft II.) Likvid hitel Folyószámla-hitel december 31-én fennálló állománya: ,- Ft Hitel és kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban 12/a. sz. melléklet a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés év év év év év év Mindösszesen Tőketörlesztés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hitelkamat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Adósságszolgálat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kamat változó (3 havi BUBOR+0,2%), január 1-én 7,7 % volt. b) Beruházási hitel (MFB) Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat Adósságszolgálat összesen: év év év év év Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Megnevezés év év év év év év Mindösszesen Tőketörlesztés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hitelkamat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Adósságszolgálat összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kamat változó (3 havi EURIBOR+2,5%), 2008.január 1-én 7,265% volt.

31 13. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tıke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre esı részével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70 %-a, és a megszőnt víziközmő-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébıl származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó E Ft Iparőzési adó E Ft Pótlék, bírság E Ft 2. Gépjármőadó E Ft 3. Kamatbevétel E Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: lakbér E Ft Saját folyó bevétel: E Ft 1. Tıketörlesztés (felh.hitel + mc.hitel) E Ft 2. Kamattörlesztés (felh.hitel +mc.hitel) E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre esı része: E Ft Csökkentett saját folyó bevétel E Ft Korrigált saját folyó bevétel: E Ft (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa: E Ft

32 A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások évre számított Ft értéke 14. sz. melléklet Sor- Közvetett támogatás Döntés száma Közvetett támogatás formája szám Ft értéke a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1 3/2000.(III.10.)Ör. Iparűzési adóban építési beruházás utáni kedvezmény 0 Ft 2 26/2002(XII.11.)Ör. Kedvezmények, mentességek magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján Ft 3 27/2002.(XII.11.)Ör. Vállalkozók kommunális adója közműfejlesztés kedvezménye 0 Ft évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5 345/1996.(X.15.)Kt. 5141/34 hrsz Homokbánya ingyenes használatba adása Kancsár János vállalkozó részére (visszavonásig) Ft 6 472/2/1997.(V.27.) Kt. 7 47/2002.(II.27.)Kt. 8 59/2005.(III.31.)Kt /2005(X.20.) Kt /2006(II.23) Kt /2006(II.23) Kt. Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helység biztosítás Kossuth u. 1. alatt FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u /2008(01.24.) Kt. 58. fedeztetőmén tartásra. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. Mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben