Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől"

Átírás

1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése kerül az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előirt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával és a pénzügyi o. vezető közreműködésével került összeállításra. A pénzügyi bizottság a zárszámadás rendelet tervezetet tárgyalta és véleményezte. A könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyről írásos jelentést készít. Indoklás a rendelet-tervezethez: A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önálló és részben önálló intézmények a költségvetési rendeletben külön címet alkotnak. Az önkormányzat bevételi főösszege eft, a kiadási főösszeg eft.

2 A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1. sz. melléklete és a szöveges értékelések, valamint a helyi adók alakulását a 6. sz. melléklet illetve a 6/A. sz. melléklet tartalmazza a helyi adókról szóló hátralékok és túlfizetések kimutatását Az önkormányzat eft ÖNHIKI támogatásban részesült, amely összeg jelentősen befolyásolta a város gazdálkodási lehetőségeit. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. sz. melléklet tartalmazza valamint a szöveges értékelés és a 5. sz. mellékelt tartalmazza a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként. Csepreg Város Önkormányzati Hivatalának részletes bevételeit a 11. sz. a 12. sz. melléklet pedig a kiadásokat tartalmazza. Csepreg Város Önkormányzatának tényleges kiadásainak illetve bevételeinek évi működési és felhalmozási megoszlását mérlegszerűen a 3. és 4. sz. melléklet mutatja be. A 7. sz. melléklet tartalmazza a évi állami hozzájárulás tervezett illetve a tényleges mutatók alapján kiszámított összegét. Az intézmények kiemelt előirányzatainak részletezésével több melléklet foglalkozik : a 2/a, 2/b, táblák alapján A vagyon kimutatást a vagyonrendelet előírása alapján a 8. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a évi költségvetés végrehajtás tárgyában. Csepreg, március 31. Háromi Jenő Polgármester Előterjesztést készítette Grüll Lászlóné pü-i o.vez.

3 Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008.(04.18.) rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Csepreg Város.Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 2/a és 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. 3. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok alapján állapítja meg. 4. A Horvát és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (megj. kisebbségi önkormányzatonként külön-külön) mérlegét a 9. és 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (1) Csepreg Város Önkormányzatának normatív állami és normatív kötött felhasználású támogatásait a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 13. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. A 6. és a 6/A. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.

5 A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet ( statisztikai átlag létszámot ) 137 fő-ben hagyja jóvá., részletezését pedig a 16. sz. melléklet szerint. 10. A képviselő-testület az EU-s pályázatokból támogatott projekteket a 17. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. 11. ( 1 )Az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát eft-nak megfelelően jóváhagyja. Ebből: - felhalmozási maradvány Ft - működési maradvány Ft A pénzmaradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: Feladattal terhelt: Működési: eft Cigány Kisebbség pénzmaradványa: 353 eft Horvát Kisebbség pénzmaradvány 6 eft Dr Csepregi Horváth János KIKI 205 eft Szállítói tartozás Hivatal + részben ö. Int. 453 eft 8.

6 Átadott pénzeszköz Vegyeskar 300 eft Tartalék eft Felhalmozási: Bérlakás szla eft Dolgozói kölcsön szla eft Felhalmozási szállító eft ( 2 ) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni. Az intézményi pénzmaradványok nem kerülnek külön kimutatásra, azt a Képviselő-testület gazdásági válság helyzetre való tekintettel ( évi költségvetés, hiánya miatt ) elvonja. 12. Az önkormányzat 2007.évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentéssel együtt fogadja el. 13. Csepreg Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A.. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 14. Az Önkormányzat a évi szöveges beszámolót a 18. számú melléklet szerint az önálló intézményi beszámolókkal együtt fogadja el

7 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik... polgármester jegyző Kihirdetési záradék: E rendelet kihirdetésre kerül: április 18. Csepreg, április 18. Dr Erdősi László jegyző

8 1. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi eredeti évi módosított évi tény BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások és támogatás értékű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások ( címzett ) Céde 4. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek

9 6. ÖNHIKI Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 84 értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel ( bevétel - kiadás = hiány ) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek visszatérülése Függő, átfutó, kiegyenlítő 3585 Bevételek mindösszesen számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi módosított ezer Ft-ban évi tény KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások

10 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pe. Átadás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék 12 Céltartalék Átfutók, kiegyenlítő, 585 Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

11 1/a. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat 2007.évi módosított évi tény BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Támogatások és támogatásértékű bevételek III. Felhalmozási és tőke jelleű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Hiány ( hitel ) Fejlesztési hitel VII. Pénzmaradvány VIII Függő, átfutó,kiegyenlítő 3585 Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások

12 II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat ( felhalmozási ) VI. Átfutók, kiegyenlítők 585 Kiadások mindösszesen

13 2/a. sz. melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Bevételek Adatok eft-ban évi eredeti módosított tény I. Intézményi működési bevételek Egészségház Művelődési Ház és Könyvtár Területi Gondozási Központ Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Óvoda és Bölcsöde Zeneiskola KIKI II.Önkormányzat sajátos mük.bev Helyiadók építményadó kommunálisadó iparüzésiadó

14 idegenforgalmi adó telekadó Adó bírság Késedelmi kamat Átengedett központi adók SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés Gépjármű adó Egyéb sajátos bevétel lakbér befiz, bérbeadás bírságok átvett környezetvédelmi bírság talajterhelési díj III. Felh. és tőke jell. bev Telekértékesítés 2. Földterület értékesítés 3. Ingatlan értékesítés VASI Víz. Rttől IV. Önkormányzat költségvetési támogatása

15 1. Normatív állami hozzájárulás normatív részesedésű kötött felh Ped.szak. V Közfoglalkoztatás Szoc. Továbbk Jöv. Pót. Tám Központosított Kisebbség Könyvtári és közművelődési éhj útburkolat felújítás Többlet kiadáshoz támogatás /bér/ Informatika Vízitdíj ÖNHIKI előleg V. Támogatásértékű bevétel Működési célú Önkormányzattól Horvát kisebbség Horvát kisebbség Általános Iskola Óvoda

16 Zeneiskola Polgármesteri Hivatal Szociális feladat Közoktatási Alapítvány 600 Választás Ifjúsági Megyenap Szívprogram Mozgó könyvtár Központi közig. Szervtől Horváth Kisebbség 100 Könyvtár Mezőőri hj Zeneiskola Okmányi. Ügyfélkapú Általános iskola 705 Fejezettől Mozgáskorlátozott TGK pályázat TB Alapoktól

17 Elkülönített Állami Alapoktól Többcélú Társulástól Általános Iskola Iskolabusz Mozgó Könyvtár 1400 Óvoda Felhalmozási célú Gázátadó Önkormányzattól iskola építéshez Központi költségvetési szervtől VI. Címzett támogatás VII. Pénzmaradvány VIII. Hitelfelvétel Működési Fejlesztési IX. Átvett működési célű pénzeszköz Áht-n kívülről nonprofitoktól KIKI 755 X. Előző évi visszatérülések 1945

18 XI. Dolgozi kölcsönök visszatérülése 84 XII. Függő, átfutó 3585 XIII. Egyéb központi támogatás XIV. Üzemeltetésből B E V É T E L Ö SSZ E S E N

19 A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi gazdálkodásáról szoló beszámoló KIADÁSOK Adatok e Ft-ban 2/b. sz. melléklet év. eredeti módosított tény I.Működési kiadások 1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás Iskola személyi járulék dologi Óvoda személyi járulék dologi Dr Csepregi Horváth J KIKIK személyi járulék dologi Részben önállóan gazd.int.műk

20 Művelődési Ház személyi járulék dologi Terület Gond Kp személyi járulék dologi Egészségház személyi járulék dologi Zeneiskola személyi járulék dologi Városi Önkormányzati ig. kiad Hivatal személyi járulék ápolásidij járuléka dologi Városgazdálkodás

21 személyi járulék dologi Kisebbségi Önkormányzat személyi járulék dologi Működési kiadások összesen személyi járulék dologi II.Támogatásértékű kiadás Működési célra Önkormányzatnak 2. Központi ktgvetési szervnek BURSA Többcélú Társulás Orvosi ügyelet Kistérségi tagdíj

22 III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Tartósan munkanélküli rendszeres szoc.s Rendszeres szoc segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív Ápolásidíj normatív Ápolásidíj helyi helyi Átmenetisegély Krízis Átmeneti Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( egyéb rendeletben) Közlekedési tám. 12.Köztemetés Közgyógyellátás Tankönyv támogatás IV. Átadottpénzseszköz Működési Civil szervezeteknek Vasi Volán Vizrendezési Társulás Háztartásoknak (vízitdíj) 11 21

23 Felhalmozási Lakosságnak ( első lakáshozj.) VAsiVÍZ Rt átadott V. Felhalmozási kiadások Felújítás Utak Wörösmarty u Nádasdy u Beruházás Iskolaépítés Járda, ut,kerékpárut Iktató program Hivatal Pályázati sajáterő gépek, ber, felsz Egyéb ingatlan pályázati sajáterő Terület Gondozási Központ gép, ber, felsz Művelődési Ház gép, ber, felsz Okmányiroda fénymásoló Egészségh UH gép Várogazd. Gépek 511 IFA tgk 179 Benehegyi terv Nádasdy u vizelv.terv 4022 Iskolabusz Taninform. Pr. Iskola eszköz beszerzés

24 3. Tartalék ÖNO lakrész Iskolaépítéshez Bérlakásalap 5756 Dolgozói kölcsön 1165 Szabad Felhalmozási ÁFA VI. Hitel törlesztés, kamat Hosszú lejáratú kamata VII. Céltartalék működési VIII. Dolgozói kölcsönök 100 IX. Függő, átfutó 585 KIADÁSOK

25 2/b.számú melléklet A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve ezer Ft-ban Ebből Bevételek összesen Tényleges Tényleges Eredeti Tény Intézményi Ktgvetési Tám.ért. Átvett. Felhalm Finansz Pénzm. Önk.kie. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Önállóan gazdálkodó intézmények Általános Iskola DR Csepregi Horváth J KIKI Napközi otthonos Óvoda Részben önállóan gazd. Intézmények Egészségház Terület Gondozási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Bognár Ignác Zeneiskola Intézmények összesen

26 2/b.sz. melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve ezer Ft-ban Ebből Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. járulék eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény előirányzat előirányzat előirányzat Önállóan gazdálkodó intézmények Általános Iskola Dr Csepregi Horváth János KIKI Napközi Otthonos Óvoda Részben önállóan gazdálkodó intézmények Egészségház Terület Gondozási központ Petőfi Sándor Művelődési Ház Bognár Ignác Zeneiskola Intézmények összesen (1-2)

27 2/b. számú melléklet folytatása A 7/2008.(04.18.) rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Létszám Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény fő előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Tervezett Tény

28 3. számú melléklet A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi tény BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.4. bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok egyéb közp Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű müködési bevétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel 830

29 ÖNHIKI Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő átfutó 3585 Bevételek mindösszesen számú melléklet foly. ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés előirányzat 2007.tény KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások Általános tartalék 8. Céltartalék 9. Tüggő, átfutó 585

30 Kiadások mindösszesen

31 4.számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának évi felhalmozási bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2007 évi előirányzat évi tény BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Dolgozói kölcsön visszatér Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Felhalmozási célú átvétel Pénzügyi befektetések bevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú helyiadók és állami tám Folyamatban lévő beruházások címzett és 10. céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási 12. célú 9234 támogatás 13. Felhalmozási célú hitel Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai

32 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú hitel+kamat Felhalmozási célú ÁFA befizetés Kiadások összesen

33 A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának és Intézményeinek felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként 2007.év 5. sz. melléklet Adatok eft-ban Eredeti Feladat és cél meghatározása Előirányzat Tény I. Beruházás Egészségház UH gép 140 Iskola gépek, berendezések 443 Tüzoltóautó vás Pályázati saját erő gépek berendzések felsz 5330 Pályázati sajáterő egyéb ingatlan 3000 Járda, út Iskola építés Művelődési Ház gép, ber Terület Gond Kp gépek, ber, felsz 300 Iktató program Szabályozási terv 453 Okmányiroda fénymásoló Városgond. Gép, ber, felsz 511 IFA tgk 179 Nádasdy utca víz elvezetés 4022 Iskolabusz 1085 Taninform program 180

34 összesen II. Felújítás Utak 8000 Vörösmarty utca Nádasdy utca 228 összesen III. Felhalmozási célú pe. átadás áhn-k. Első lakáshoz jutó tám Megáll.a. VASIVÍZ RT vagyon üz összesen IV. Hitel törlesztés Hitel Kamat összesen V. Tartalék Terület G. Kp. lakrész 2160 összesen 2160 VI. Felhalmozási célú ÁFA befizetés összesen VII. Dolgozói kölcsön 100 összesen 100 Felhalmozási kiadások

35 A 7/2008.(04.18.) rendelethez Kimutatás a helyiadók alakulásáról 6. sz. melléklet Adatok eft-ban Jogcímek Eredeti Módosított Tényleges Építmény adó Kommunálisadó Iparűzésiadó Idegenforgalmi adó Telekadó Adó bírság Késedelmi kamat Átengedett adók Gépjárműadó SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés

36 Kimutatás a i adóhátralékok és túlfizetések összegéről. C S E P R E G 6/A. sz. melléklet Adónem Túlfizetés Hátralék Építményadó Telekadó Kommunális adó 205 1,604 Helyi iparűzési adó Földbérlet adója - - Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság - 13 Egyéb bevételek - 25

37 Csepreg, március 28. Horváth Csaba ü.i. Látta: Dr.Erdősi László jegyző

38 A 7/2008:(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának állami támogatása jogcímenként 7. sz. melléklet Jogcím Település igazg. és komm. feladatok Lakott külterülettel.kapcs. fel Körjegyzőség mük. kapcs fel Körjegyzőséghez kieg. tám Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák tám Körzeti ig. szoc. igazgatás miatt Körzeti ig.építésügyi igazgatás Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni és term. szoc. ell Lakáshoz jutás fel Szoc. és gyermekjóléti alapsz Szociális étkeztetés Gondozási központ működtetése Házi segítségnyújtás Házi segitségnyújtás Bentlakásos int. ellátás Nappali szoc. int. ellát Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcs, étk Óvodai nevelés 08 hó Óvodai kiegészítő szept Iskolai okt o. 08 hó Kieg. okt. 1-4.o szept

39 Iskola okt hó Kieg. okt szept Különleges gond Isk. 25 fő, Óv. 2 fő óvoda iskola Alapfokú műv.okt képzőműv. okt Ált. isk. napközi Zene előminősítés Zenei csoport Kult, szabadidő, sport. Iskolai Fejlesztő, felzárkóztató Intézményi étk 100% iskola 50 %-os kedv % -os kedv. ingyenesiskola ingyenes óvoda Tankönyvellátás általános ingyenes Bejárógyermekek iskola óvoda Intézményfenntartó társulás Kistelepülések tám. iskola óvoda Helyi közműv Település sport Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolg Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz

40 Kötött felhasználású Pedagógus szakvizsga 8 hó a 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Közcélú fogl Szociális tovább képzés SZJA átengedett 10 % Jöv.diff. Költségvet kapcs

41 A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának vagyon mérlege december 31-én ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés 8. sz. melléklet ezer Ft-ban Nyitó Záró január 1. december Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

42 16. Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A) (I.+ +IV/a) Anyagok Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen ( /b) Követelés áruszállításból (vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (29+30) ezer Ft-ban 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák

43 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

44 A 7/2008.(04.18.) rendeletéhez Csepreg Város Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi gazdálkodásról szóló beszámoló Adatok eft 9.sz. melléklet BEVÉTELEK Megnevezés eredeti módosított tény Központosított tám Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól Központi. közig. szervtől 100 Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 7 7 Bevétel összesen Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék KIADÁSOK

45 Kisértékü tárgyi eszk Egyéb anyag besz Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Adatviteli célú távközl Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás 50 Bérletidíj Személyszállítás Egyéb üzemeltetés 1 ÁFA Egyéb dologi kiadás 6 Dologi kiadás összesen Személyi Járulék Dologi Összes kiadás

46 A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló BEVÉTELEK Adatok eft 10. sz. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Jogcímek Állami támogatás Pénzmaradvány Bev. össz KIADÁSOK Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék

47 Kisértékü tárgyi eszk 1 Egyéb készlet beszerzés 55 Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés Reprezentáció 169 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen Személyi Járulék Dologi Kiadás összesen

48 A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló BEVÉTELEK Adatok eft 10. sz. melléklet Megnevezés eredeti módosított tény Jogcímek Állami támogatás Pénzmaradvány Bev. össz KIADÁSOK Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék

49 Kisértékü tárgyi eszk 1 Egyéb készlet beszerzés 55 Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés Reprezentáció 169 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen Személyi Járulék Dologi Kiadás összesen

50 11. számú melléklet A 7/2008.(04.18.)rendelet Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételek forrásonként Sorsz. Megnevezés Hivatali szakfeladat Egyéb szakfeladat Hivatali szakfeladat ezer Ft-ban Egyéb szakfeladat BEVÉTELEK előirányzat előirányzat tény tény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok CÉDE támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások ÖNHIKI 98652

51 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatásértékű bevételek Működési Felhalmozási VI. Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Értékp. Ért VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó 3585 VIII Dolgozói kölcsön visszatérülése 84 Bevételek mindösszesen

52 12. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi kiadásainak előirányzata ezer Ft-ban Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Ebből Munkaadót terhelő Személyi jutt jár Dologi kiadás ellátottak juttatásai Tám.ért. Műk. eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék 4. Céltartalék Kiadások összesen (1-4) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)

53 12. számú melléklet folytatása A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése Ebből Átadott pénze.működési Átadott pe. Felhalmozási Beruházás Felújítás Hitel + kamat egyéb eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti Tény eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ezer Ft-ban

54 13.számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának hitel állománya eszközök szerinti bontásban dec. 31-én Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Hitel állomány dec. 31én Összesen 1. Fejlesztési Tőke Hitel Szeméttelep (pl.) Összesen 2. Fejlesztési Tőke Hitel Vízhálózat fejlesztés (pl.) Összesen 2007 ezer Ft-ban 3. Fejlesztési 2004 Tőke Hitel Iskola terv Összesen Fejlesztési 2006 Tőke Hitel MFB-s hitel Összesen Fejlesztési 2007 Tőke MFB-s hitel Összesen Összesen Mind összesen

55 14. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % Önkéntes Tüzoltók komm.adó Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján komm.a CSINTALAN Ifjúsági Egy önkorm ingatlanban energia átváll összege eft eft

56 15. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig tény Terv évi előirányzat évi számított ) Felújítási feladatok 2) Fejlesztési kiadások Kerékpárut földv Régi szeméttelep rekultíválás 2599 Ravatalozó terv 140 Középsőiskola felújítási terv 375 Művh. Akadálym.terv 72 Alkotmány utca felúj terv 300 Téglagyáriút terv 819 Boldogasszonyi park terv 85 Kerékpár út terv 1656

57 Tűzoltószertárbővítés terv 19 Kovács u csapadékv. Elv.terv 115 Csokonai utca vízelv.terv 394 Nádasdí utca víz elv.terv Hitel Kölcsön

58 A 7/2008.(04.18)rendeletben Csepreg Város Önkormányzatának létszám alakulása December 31.-én 16. sz. melléklet Városgazdálkodási feladatok: 11 fő Hivatal: 24 fő Egészségház: 7 fő Területi Gondozási Központ: 18 fő Petőfi S. Művelődési Sportház és Könyvtár: 6 fő Dr Csepregi Horváth János KIKI: 18 fő Zeneiskola: 7 fő Óvoda 18 fő Általános iskola: 28 fő Összesen: 137 fő

59 17. számú melléklet A 7/2008.(04.18.) Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat évi Európai Unios projektjei ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Tény Eredeti előirányzat Módosított Tény Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 0.. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás...

60 18. sz. melléklet Csepreg város évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szűkös anyagi kereteinek ellenére. Az önkormányzat e Ft hitelfelvételt tervezett, a hitel felvétel visszafizetésének lehetőségét a város nem látta, így ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. Az ÖNHIKI pályázatból e Ft összegben részesült Csepreg városa. A e Ft-ra sem vállalt hitel felvételi kötelezettséget a város képviselőtestülete, mert nem látta annak visszafizetési lehetőségét. Így bevételi többletek, illetve kiadások hatékony felhasználásával kívánta a év gazdálkodását lezárni a Képviselő-testület. A Terület Fejlesztési Társulás feladatait a Felsőrépcementi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A Kistérségi Társulás a év folyamán alakult meg, de közszolgálati feladat átvállalás a évben történt. A Többcélú Kistérségi Társulás látja el a következő feladatokat: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, fejlesztő felkészítés, oktatási intézmények fenntartásának koordinálása, családsegítés, szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, központi háziorvosi ügyelet, mozgókönyvtári feladat, belső ellenőrzési feladatok. Az oktatási feladat ellátás (KIKI) fenntartója a Felsőrépcementi Közoktatási Társulás, amely szeptember 01-től hét tagönkormányzatból áll szeptember 01-től megszűnt az általános iskola mint önálló intézmény, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde mint önálló intézmény és a Bognár Ignác Zeneiskola mint részben önálló intézmény, és megalakult a Dr. Csepregi Horváth János KIKI. Bevételi források alakulása Csepreg Város Önkormányzatának intézményi működési bevétele 93,49 %-kal került teljesítésre az eredeti előirányzathoz képest. Működési bevételek megoszlása: Eredeti ei. Teljesítés Alakulása

61 Hatósági jogkörhöz köthető ,2 Intézmények egyéb sajátos ,76 ÁFA bevételek ,85 Kamatbevételek ,5 Csepreg Város Önkormányzata betervezett e Ft földterület értékesítést, ebből nem valósult meg semmi. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel nem került betervezésre, de tényként és módosított előirányzatként szerepel e Ft illetve e Ft. A VASIVÍZ Rt által beszedett vízhasználati díj nagysága kerül leszámlázásra az RT felé. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről 75 e Ft, eredetiben nem került tervezésre. A Bognár Ignác Zeneiskola pályázott kottára a támogató non-profit szervezetektől. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről nem történt. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel e Ft, 90,02 %-ban alakult a módosított előirányzathoz képest, a részletezés: - mezőőri támogatás (kp) Könyvtár(kp) Oktatási M. (kp) 50 - Közlek. Min. p.(fej) 66 - Általános Iskolához ( Önk.) Zeneiskolához (Önk.) Polgármesteri Hivatalhoz(Önk.) Óvodához ( Önk) Választás(Önk) 22 - Mozgókönyvtárhoz ( Önk) Vas megyei Önk. (Önk) Kistérségtől TB Alaptól átvett Munkaerő Piaci Alaptól Mozgáskor.tám.(fej) 109

62 - Horvát Kisebbségi Önk.tám (önk) 50 - Horvát Kisebbségi Önk. tám (önk) Okm.i.támogatás (kp) Szívprogram (önk)0 200 Támogatásértékű felhalmozási célú - gázátadó Tormásligettől új iskolához Tömörd új iskolához 650 Az eredeti előíráshoz képest 132,89%-ra teljesült. A TB Alaptól átvett működési támogatás 102,44 %-ban teljesült. A Munkaerő Piaci Alaptól átvett pénzeszköz 37,48 %-ban teljesült, de a bérkiadási oldalon sem merült fel az ezzel kapcsolatos teljes előirányzat felhasználás. 84 e Ft kölcsön került visszafizetésre a háztartásoktól dolgozói kölcsön törlesztés jogcímen e Ft évi pénzmaradvány segítette a város gazdálkodását, amely összegből e Ft került eredeti előirányzatban betervezésre. A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Eredeti Tény Teljesítés Építményadó ,53 Telekadó ,14 Magánszemélyek komm.adója ,26 Idegenforgalmi adó ,25 Iparűzési adó ,51

63 Helyi adók összesen ,83 Kedvező az idegenforgalmi adó bevétel javuló aránya, hiszen ezen bevétel minden 1 Ft-ját az állam 2 Ft-tal támogatja. Kedvezően alakult a telekadó bevétel valamint az iparűzési bevétel is, több új adóalany került be az adózói körbe. Pótlékok, bírságok ,66 SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ,05 SZJA normatív módon elosztott ,85 Gépjárműadó ,34 Átengedett központi adók ,54 Egyéb sajátos bevételek ,18 Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Jövedelem-különbség mérséklése miatti SZJA teljesülése 92,05%-os volt, mert az iparűzési adóerő képesség kedvezőbben alakult, így évközben a kiegészítésről lemondás történt. A gépjárműadó bevétel meghaladta a tervezett előirányzatot, az adóhatósági munka színvonalának javulása hatására. A központosított előirányzatok alakulása, eredetiben csak a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása került megtervezésre. Bér+járulék Kisebbségi önk. tám ( be volt terv.) Könyvtári érdekeltségnövelő tám. 628 (műk.: 321; felh.: 307) Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása (felhalmozási) lakossági közműfejl.tám 11 Szakmai és informatikai fejl.tám A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezetthez képest 94,34%-ban teljesültek. A város működése hiányos volt a évben, ezért e Ft ÖNHIKI támogatásban részesült.

64 A évi e Ft címzett támogatás két évi előirányzatból teljesült 2007.évi e Ft volt, a többi maradvány évi e Ft volt. A támogatás címzettje az új 21 tantermes általános iskola építése. 315 e Ft-ot kapott pályázat jogcímen a település. A támogatás címzettje a Művelődési Ház. Fejlesztési hitelfelvétel történt e Ft értékben útfelújításhoz és az iskola kivitelezéséhez, a tervezett Ft; e Ft kölcsönfelvétel történt háztartásoktól. (iskolabusz vásárlás) Az önkormányzatnak nem volt bevétele a következő jogcímekből: - vállalkozási bevétel - gépek, berendezések, járművek, immat. javak értékesítése - osztalék, hozam bevétel, részvény, részesedés értékesítés - működési kölcsönök visszatérülése - rövid és hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése - illeték - önkormányzati lakások értékesítése - privatizációból származó bevétel - vadászati jog értékesítéséből A kiadások alakulása A személyi juttatások az előirányzaton belül alakultak, a teljesülés százaléka az eredeti előirányzathoz 98,84 %, a módosított előirányzathoz képest 95,32 % a teljesülés. e Ft Eredeti Tény Teljesülés Rendszeres személyi juttatás ,81 Munkavégz.kapcs.juttatás ,29 Fogl.sajátos juttatása ,31 Kereset kiegészítés Költségtérítés ,07 Állományba nem tart. juttatása ,56

65 Az állományba nem tartozó juttatás a módosított előirányzathoz képest 101,5 %-os volt a teljesülés. A munkaadókat terhelő járulékok szintén az előirányzaton belül alakultak, a teljesítés százaléka az eredeti előirányzathoz képest 96,45 %, a módosított előirányzathoz 94,16 %. A járulék megoszlása Eredeti Tény Teljesítés TB járulék ,37 Munkaadói járulék ,04 Egészségügyi hozzájár ,56 Táppénz hozzájárulás ,75 Munkaadót terh. egyéb jár ,87 A tervezetthez képest magasan alakult a táppénz hozzájárulás aránya, ami magas táppénzes arányt feltételez. A dologi kiadások tényleges nagysága e Ft volt, ez nem haladta meg sem az eredeti előirányzatot, sem a módosított előirányzatot. A teljesülés az eredeti előirányzathoz 88,1 %-os, a módosított előirányzathoz képest 84,65 %. A dologi és folyó kiadás együtt 93,15 %-ban teljesült az eredeti előirányzathoz képest. Az egyéb folyó kiadások e Ft-ban teljesültek, az előirányzat alakulása: 249,93 %. Dologi kiadások alakulása: Eredeti Tény Teljesülés Készletbeszerzés ,25 Kommunikációs szolg ,79 Szolgáltatások ,25 Vásárolt közszolgáltatások ,64 ÁFA ,59 Kiküldetés, reprezentáció,reklám ,12 Egyéb dologi ,03

66 A készleteken belül túllépés az élelmiszer-beszerzésen mutatkozik, illetve a hajtó- és kenőanyagoknál, mert eredetiben a zöldterület-karbantartás vásárolt közszolgáltatásként került megtervezésre, de végül az Önkormányzat a saját dolgozóival végeztette el a feladatot. A szolgáltatásokon belül jelentősen elmaradt az előirányzattól az egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások, ide kerül a postaköltség elszámolása, mely egyre jelentősebb terhet ró az önkormányzatokra ( az új KET ). Az ÁFA kiadások között az ingatlan értékesítése miatti ÁFA befizetés került megtervezésre, de a teljesülés csak 18,35 %-os volt. Az intézmények az igényelt finanszírozásaikat megkapták ( 98 %). A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre e Ft-ban teljesült, ebből 330 e Ft vállalkozásnak ( Vízrendezési Társulat), a csepregi civil szervezetek működéséhez e Ft átadásra került. 21 e Ft vizitdíj került visszatérítésre. Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás e Ft értékben történt. Központi költségvetési szervnek a BURSA pályázathoz 235 e Ft. Az Orvosi Ügyelethez e Ft-ot, kistérségi tagdíjként pedig 611 e Ft-ot adott át önkormányzatunk. Felhalmozási támogatásértékű átadás nem történt. Felhalmozási célú pénzeszközátadás történt államháztartáson kívülre. Az első lakáshoz jutók építkezése 700 e Ft-tal került támogatásra. A VASIVÍZ RT-vel kötött megállapodás alapján a beszedett terhelési díj összege átadásra kerül az RT-hez fejlesztési célok végrehajtására e Ft nagyságban. Az önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 88,23 %-ban teljesültek. A tényleges kiadás nagysága e Ft. Megoszlás Eredeti Tény Teljesítés Tartósan munkan. rendszeres szoc.segély ,08 Rend.szoc.segély ,00 Időskorúak járadéka ,5 Lakásfenntart.tám ,29 Ápolási díj ,01 Átmeneti segély ,8 Temetési segély ,3 Rendszeres gyvéd.t ,58 Rendkívüli gyermekv.t ,83 Köztemetés Közgyógyellátás ,57

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben