Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh István képviselő Bór Norbert képviselő Koroknai Viktor képviselő Lendvai Attila képviselő Miseta Zoltán képviselő Nagy László képviselő Szabó György képviselő Szentesné Szekér Piroska képviselő Szücs László képviselő Witzmann Mihály képviselő Igazoltan távol: Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselő Szücs Orsolya képviselő Meghívottak: Dr. Mandik Enikő jegyző Szücs Géza aljegyző Szabó Józsefné irodavezető Bősze István irodavezető Szászné Boros Krisztina irodavezető Fárbás Tímea idegenforgalmi referens Kovács Ágota óvodavezető Tuliné Öreglaki Lilla KSZAK intézményvezető Gombos Emil Műv. Ház igagzató Katona Sándorné könyvvizsgáló Csöröncsics Zoltán jkv.vez. Megjelent érdeklődők száma: 1 fő. Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozat képes, mert 14 tagja közül 9 fő jelen van. A polgármester kéri a képviselőket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az tegye meg. Észrevétel nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Kenéz István polgármester T: PGB, ÜBB, SZES, OKI

2 2 2.) Beszámoló a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető T: PGB 3.) Alapító okiratok módosítása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető T: ÜBB 4.) Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása. Előadó: Bősze István irodavezető T: OKI 5.) Czeider Endre Hársfa utcai lakos közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB 6.) Balatonlelle 0145/36 hrsz-ú ingatlan vételi ügye. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB 7.) Balatonlelle, Szent István tér 5079/2 hrsz-ú ingatlanon ideiglenes lefedéshez tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB 8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről. Előadó: Szücs Géza aljegyző T: ÜBB 9.) Rendezvényparkban lévő színpad átfordítása. Előadó: Kenéz István polgármester T: PGB, OKI 10.) Tájékoztató a helyi MÉDIA működéséről. Előadó: Fárbás Tímea idegenforgalmi és sajtóreferens T: PGB, OKI 11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Kenéz István polgármester

3 3 12.) Tájékoztató a két ülés közötti vezetői tevékenységről és fontosabb eseményekről. Előadó: Kenéz István polgármester 13.) Jelentés a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Kenéz István polgármester 14.) Jelentés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Ignácz János a bizottság elnöke 15.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. Előadó: Kenéz István polgármester 16.) Interpellációk, bejelentések 17.) Egyebek Zárt ülés: 1.) A polgármester tájékoztatója a ¼ évben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. Előadó: Kenéz István polgármester 1.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Kenéz István polgármester Az ülésre 16:05-kor megérkezett Szentesné Szekér Piroska képviselő, így a jelenlévő képviselők létszáma 10 fő. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amely szerkezetében követi a költségvetést. Összehasonlító elemzéseivel átfogó képet ad az önkormányzat gazdálkodásának folyamatáról. A beszámoló megállapításait alátámasztja a könyvvizsgálói jelentés, amely a beszámolót korlátozás nélkül auditálta. A bizottság javasolja továbbá, hogy a zárszámadási rendelet tervezetet is fogadja el a testület. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadását.

4 4 Szentesné Szekér Piroska a szociális, egészségügyi és sport bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja az elfogadását. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság 2007.évi beszámolót és a zárszámadási rendeletet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Hozzászólások: Katona Sándorné könyvvizsgáló: A vizsgálataimból összességében megállapítható, hogy Balatonlelle Város 2007.évi beszámolóját elfogadásra javasolom. A könyvelési és bizonylati alátámasztás alapján elmondható, hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet a valóságnak megfelelően mutatja be a beszámoló. Mint magánszemély a többi önkormányzathoz képest jónak ítélem az itteni gazdasági helyzetet és a gazdálkodást, hiszen országosan is számtalan hírforrás ad arról hírt, hogy hány milliárd kötvényt bocsátottak ki az önkormányzatok és élik fel a jövőjüket. Itt az tapasztalható, hogy stabil gazdálkodás folyik. A hitelállomány pedig csökkent az előző évhez képest. Az ülésre 16:09-kor megérkezett Szücs László képviselő, így a jelenlévő képviselők létszáma 11 fő. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottságnak éves szinten be kell számolnia a takarékosságot megalapozó intézkedésekről, amelyek 2007.január 25-i ülésen lettek meghatározva. A bizottság megállapította, hogy ha takarékossági intézkedést határozunk meg, az azt követő hónapban egy magasabb szintű rendelkezéssel ne írjuk felül azt felül. Gyakorlatilag ebben a helyzetben közel 20 fő leépítésével számolt az intézkedés januárban, viszont év végére 6 főben realizálódott a létszámleépítés. Ezzel csak arra világítanék rá, hogy következetesebben járjunk el a döntések meghozatalánál. Kérjük az előterjesztőket, hogy egy előző hónapba hozott döntést egy következő hónapban hozott döntéssel ne írjuk felül. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a rendeletet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testületének 6/2008.(IV.25.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

5 5 A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 2. a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai szolgálat - Városüzemeltetési Szervezet b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Szociális Alapszolgáltatási Központ - Óvoda - Művelődési Ház és Könyvtár (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 3. Az önkormányzat a évi teljesített költségvetési a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét ezer forintban, ezer forintban állapítja meg. 4. Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: ezer forint Ebből: - személyi jellegű kiadás ezer forint - munkaadókat terhelő járulékok ezer forint - dologi jellegű kiadások ezer forint - ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint - speciális célú támogatások ezer forint

6 6 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felhalmozási kiadásokon belül: - a beruházások előirányzat teljesítése ezer forint - a felújítások előirányzata ezer forint - pénzügyi befektetés kiadása ezer forint 6. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek, az önkormányzat által felvett hitelek állományának alakulását éves bontásban az 5. számú melléklet mutatja be. 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 9. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9, 10, 11-es számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján e Ftban állapítja meg. (3) Az önkormányzat vagyonösszetételét forgalomképesség szempontjából a 12. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat év tényleges, engedélyezett létszámkeretét az évközi intézkedések figyelembe vételével 181 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a költségvetési szervei létszámkeretét címenként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7 7 11. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra a 8-8/a. számú mellékletek szerint. (2) A Képviselő-testület elfogadja, hogy az önkormányzat költségvetésében a évi kiadások fedezésére szabadon felhasználható pénzmaradvány nem képződött. A finanszírozásból származó korrekciók miatt keletkező pót állami támogatás a évben ÖTM által biztosított A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen kapott vissza-térítendő támogatás fedezetére fordítható. (3)A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 12. Az önkormányzat az intézmények elemi szintű kiadásait a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja. 13. A Képviselő testület elrendeli az önkormányzat évi egyszerűsített beszámoló-jának a - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdésének, az önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 92/A. (2) bekezdésének megfelelő június 30-ig történő közzétételét, az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. Záró rendelkezés 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről, a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztésével a jegyző gondoskodik. Balatonlelle Város Önkormányzat évi bevétele Megnevezés évi eredeti ei évi módosított előirányzat 1. számú melléklet Ezer Ft-ban! évi teljesítés Telj. %-a BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Művelődési Ház és Könyvtár Szoc. alapszolg. központ től Önkormányzati Igazgatás Önkormányzat és Intézményei

8 8 Működési bevétele Helyi adók: építményadó idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Luxusadó Átengedett központi adók: Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, működési bevétele Normatív állami támogatás Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kieg. tám. egyes szoc. feladatok- hoz ( átvett pénz normatív része) ÖNHIKI tám. ( visszatérítendő) Központosított támogatás Céljellegű dec. támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társulástól Átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Szoc.Alapszolgáltatási feladatok

9 9 működéséhez önk. hozzájárulás Működési célú pe. átvétel Működési célú pénzeszköz átv Felh. célra átvett pénz ( közmű ) Felh. célú pénzeszköz átvétel Előző évi központi költségvetési kiegészítés Támogatás, kieg., átvett pénz Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány(iskola, VÜSZ, PH.) Költségvetési bevétel Működési célú hitel Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei évi kiadása címrend és kiemelt előirányzatok szerint Megnevezés évi eredeti ei évi módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a teljesítés 1. Általános és Zeneiskola személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Pedagógiai szakszol. személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Intézményi kiadás össz Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás

10 10 Kiadás összesen: Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pénzeszköz átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás össz Közvilágítás Ellátottak pénzbeli jut Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú - felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Kiadás összesen: Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Védőnői szolgálat személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Művelődési Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen

11 11 Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Működési kiadás összesen: Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés kiadása (ELMIB részv.) PÉNZFORGALMI KIAD Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés FINANSZÍROZÁS KIAD FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék KIADÁS MINDÖSSZ.: számú melléklet Önkormányzat és Intézményei évi felhalmozási kiadása, pénzügyi befektetés Ezer Ft-ban! Megnevezés évi évi évi Telj. %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés 1. Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet: TOYOTA GIZ-275 (tőke törlesztés) MERCEDES IRT-753 (tőke törlesztés) Utcaseprő gép Kotrógép Összesen: Polgármesteri Hivatal Információs eszköz pótlás Útfelújítás pályázati támogatással: Takács S. Tabán u-val összekötő út e Ft, Hársfa u e Ft, Temesvári u e Ft Összesen: Körzeti Szoc. Alapszolg. Központ Védőnői szolgálat Művelődési Ház és Könyvtár: Inform. eszköz ( számítógép, monitor) FELHALMOZÁSI KIADÁS Pénzügyi befektetés: ELMIB részvény

12 12 vásárlás PÉNZÜGYI BEFEKTETÉS Összesen:

13 4. számú melléklet Működési és felhalmozási kiadások évi megoszlása, létszám összetétel Megnevezés Létszám (fő) XII.31. Szem. jell. kiad. Munkaadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeni jutt. Műk. kiad. össz. Felh. kiad. Pü.bef. ELMIB Hitel törl. ezer Ft-ban! Általános És Zeneiskola Óvoda VÜSZ Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgált Védőnöi szolgálat Műv. Ház és Könyvtár Összesen Megoszlás % Kiad. összesen Megosz. %-a

14 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata ( tőke törlesztés) december 31. állapot szerint Feladat megnev. VÜSZ: lízingdíj Polg. Hivatal: Bérlakáshit Hosszú lejáratú hitel törlesztés 2. Hosszú lejáratú hiteltörleszt Összesen: Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év Városüzemeltetési Szervezet: - Lízingdíj fizetés gépbeszerzések után

15 6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi közvetett támogatása Támogatás kedvezményezettje Lakossági szemétszállítási díj átvállalás évi negyedik negyedévi részlet Összesen ( ezer Ft-ban) ( Megj.: év január 1-től a szemétszállítási díj fizetés lakossági körbe került vissza 143/2006. (XII.14.) Kt. számú határozat alapján) 7. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel december / Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön 2./ Munkáltatói hitel Összes hitelállomány számú melléklet Balatonlelle Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás december 31. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Előző évi egyszer. beszámoló Záró adatai Tárgy-évi ktsg. beszámoló 1.Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - )

16 16 3.Előző évben képzett tartalék maradványa (-) 4.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) 5.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 7.Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,- ) 8.Váll. tevékenység eredményéből alaptev. ellátására fordított összeg 9.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 10.Módosított pénzmaradvány ből egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. szabad pénzmaradvány /a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa 2007.december 31. Költségvetési szerv neve Képződött pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás Ezer Ft-ban! Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Általános és Zeneiskola Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri Hivatal Összesen:

17 9. számú melléklet Egyszerűsített mérleg év (önkormányzat összesen) E s z k ö z ö k Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Előző évi egyszerűsített besz. záró adatai Tárgyévi költségv. beszámoló A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I.. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F o r r á s o k D. Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék E. Tartalékok I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelez II. Rövidlejáratú kötelez III.Egyéb passzív pü. elsz F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

18 10. számú melléklet Sorszá m Megnevezés Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés év (önkormányzat összesen) Eredeti Módosított Előirányzat Ezer Ft-ban! Teljesítés 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt Értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadás További ( lebonyolítás) célú kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel

19 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26. Működési célú támogatásértékű bevétel 27. Áht-n kívülről végleges pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31. Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei 41. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 43. Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek 45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46. Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48. Finanszírozási müv. eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

20 11.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG december 31. ( önkormányzati szintű) ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Előző év Tárgy év 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése I..Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetét Egyéb hosszú lejáratú követelés Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz Koncesszióban adott eszközök Vagyonkezelésben adott eszközök Vagyonkezelésben vett eszközök Üzem-rekoncesszióban adott eszk. ért.helyesbítése IV.Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

21 21 41.Egyéb követelések Mérlegfordulót követő napot követő évbeni részlet előző évi hitel köv-ből mérlegfn. köv. egy éven 0 0 belül esedékes részlet 44. nemzetközi tám. programok miatti követelés támogatási program előleg tám. program szabálytalan kifizetése miatti 0 0 követelés 47. garancia és kezességvállalásból származó 0 0 követelés 48. II. Követelések összesen Egyéb részesedés Forgatás célú hit. visz. megtestesítő értékpapír III. Értékpapírok összesen Pénztár, csekk, betétkönyv Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen eszközök IV. Pénzeszközök összesen Ktsg-vetési aktív függő elszámolás Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások Ktsg-vetési aktív kiegyenlítő elszámolások Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 64. Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolás Tárgyévi költségvetési tartalék Előző év költségvetési tart. elszám Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalék összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Tárgyévi váll. tartalék elszámolása Előző évek vállalkozási tartalék elszámolása Váll. tev. eredménye Váll. tev.kiadási megtakarítása Váll. tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

22 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Műk. célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettség áruszállításból és szolgált.-ból Tárgyévi ktsg-vetést terhelő szállítói köt Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezetts Egyéb rövidlejáratú kötelezettség Váltótartozás Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek Költségvetéssel szembeni kötelezettség Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség Helyi adó túlfizetés Nemzetközi tám. program miatti kötelezettség Támogatási program előlege miatti kötelezettség Szabálytalan kif. miatti kötelezettség Garancia és kezességvállalásból származó 0 0 kötelezettség 106.Hosszú lej. kapott kölcsön köv. évi törlesztése Felh. kötv. kibocsátásból származó köv. évi 0 0 törlesztés 108.Működ. célú köt. kib-ból származó köv. évi 0 0 törlesztés 109. Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése Működési célú hosszú lejáratú hitel köv. évi 0 0 törlesztése 111. Egyéb hosszú lej köt. köv. évi törl Tárgyévi ktsg-vetést terhelő röv. lej. kötelezettség Tárgyévet követő évet terhelő egyéb 0 0 rövidlejáratú köt Egyéb különféle kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Ktsg-vetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások Ktsg-vetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai III. Egyéb passzív pü. elszámolások F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás ( önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Bruttó érték Elsz. écs. Nettó érték Forg. képt. vagyoni értékű jogok Forg. Képt. szellemi termék O-ig leírt vagyoni értékű jogok O-ig leírt szellemi termék Összesen: Forg. képtelen földterületek Forg. képt.. földterületek, zöldter Forg. képt. földter., árok, földút Korl. forg. földterületek Törzsv. körében nem tart. földter Korl. forg. képtelen telek Korl. forg. képtelen telek Törzsv. körébe nem tartozó telek Forg. képtelen épületek Korl. forgalomképes egyéb épület Korl.forg. épületek Törzsvagyon körében nem tartozó épületek Forg. képtelen egyéb építmények Forg. képtelen egyéb építmények, parkok Korl. forg. képtelen egyéb építmények Törzsvagyon körébe nem tartozó építmények O-ig leírt egyéb építmények Összesen: Törzsvagyonba nem tartozó ügyviteli eszk. Forg. képt. egyéb gépek, berend Törzsvagyonba nem tartozó egyéb gép, berendezés Törzsvagyonba nem tartozó képzőművészeti alk. Hangszerek O-ig leírt szám. tech. eszk O-ig leírt egyéb gép, berendezés Járművek értéke O-ig leírt járművek Összesen: Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

24 24 Befejezetlen beruházás Mindösszesen: sz. melléklet Tájékoztató kimutatás az az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési kiadásairól kiemelt előirányzatokon belül Megnevezés Polgármesteri Hivatal évi eredeti ei évi módosított ei évi teljesítés Ezer Ft-ban! Telj. %-a Köztisztviselői illetmény Képviselők juttatása Hűségjutalom, jutalék Egyéb pótlék Előrehozott nyugdíjmegváltás Jubileumi jutalom Önk. biztosítás 1 hó Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Megbízási díj Köztisztviselők szoc. jutt Személyi jellegű kiadás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Irodaszer, nyomtatvány, festék Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord Üzemanyag ( szgk., motor ) Szerzői jogdíj Szakmai anyag, kisértékű tárgyie Egyéb készlet, tisztítószer Telefon, internet Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, javítás Szemétszállítás Postaköltség SALDO tagság

25 25 Üzemegészségügyi szolg Revízió, könyvvizsgálat Egyéb üzemeltetés, fenntartás Kártérítés ( per alapján) Egyéb szolgáltatás, tervezés, máj.1., ügyvédi mkadíj Bérleti díj ( TANINFORM) Befizetendő ÁFA ( e Ft e Ft) ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Lelle Újság Reklám, propaganda SZJA Biztosítás, bankköltség, egyéb befiz. Kamatkiadás áht-belülre Kamatkiadás áht-kivülre Előző évi pénzmaradványt terhelő visszafizetési kötelezettség Dologi kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Megnevezés Közvilágítási feladat évi eredeti ei módosított ei. Ezer Ft-ban! évi telj. Telj. %-a Közvilágítás ÁFA Dologi kiadás Rendszeres,- eseti szociális ellátás Megnevezés évi eredeti ei módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a teljesítés Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélye Ápolási díj

26 26 Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti szoc. segély Rendkívüli GYEV Mozgáskorlátozott támogatás Köztemetés, temetési segély Gyermektartásdíj megelőlegezés Köz gyógy ellátás Egyszeri támogatás Étkeztetés (nyári gyerm. étk.) Étkeztetés 221 Eseti pénzbeli ellátás Önk. által folyósított szoc. és gyerm. védelmi ellátás össz. Szoc. ellátás után fizetendő TB Kiadás összesen: Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, hiteltörlesztés Megnevezés évi eredeti ei évi módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a telj. Egészségügyi ügyelt támogatása Közös tüzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulási hozzájárulás 200 Ft/fő Testnevelési és Sporthivatal Ft/fő Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő Európa Uniós klubtagság Tűzvédelmi Társulás KHT Tetves patak 5 e Ft/hó Zenei Alapítvány támogatása Borhét támogatása Tömeg és versenysport, sportrendezvények sportegyesület támogatása DSE ( diák sportegyesület) támog. Mozdulj Balaton! támogatás

27 27 BALATON BOAT hajókirándulás és vásár Családi olvasóverseny Beszédjavító Iskola támogatása Marcali Társulás szennyvízprogram Társadalmi szervek támogatása Nemzetközi kapcsolat Lellei Kishegyi lovascentrum tám BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás Urbanisztikai Társulás tagdíja Gyermeknaphoz hozzájárulás Balatoni Futár c. kiadvány Helyi TV támogatása LIONS Klub támogatása Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosok részére Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége Közhasznu foglalkoztatás pályázathoz pe. átadás Saj. hat. körű támogatás: Mozgáskorl. Egyesület 20 e Ft, - -Kihívás napja 30 e Ft, -Életmód váltás Orsz. találkozó 30 e Ft, -Kirándulás tám.26 e Ft Képv. Tiszteletdíjból támogatás 42 Karácsonyváró ünnepség díjazása 12 Lelle TV telefondíj 99 Működési célú támogatás, pe átadás Közmű érd. hozzájárulás Reg. hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához hozzáj. DRV felé hozzájárulás szerz alapján BAHART felé pe. átadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

28 28 Megnevezés Város és községgazdálkodás évi eredeti ei évi módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a teljesítés Gáz Villamos energia Egyéb szolgáltatás( szunyogírtás, vesz. állat kilövése ) ÁFA Egyéb üzemeltetés, fenntartás Dologi kiadás Hiteltörlesztés Megnevezés évi eredeti ei évi módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a telj. Bérlakás hiteltörlesztés évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése Hosszúlejáratú hitel törlesztés Likvidhitel Rövidlejáratú hitel törl Hiteltörlesztés összesen Megnevezés Részvény vásárlás évi eredeti ei évi módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a teljesítés ELMIB részvény vásárlás Összesen:

29 29 Védőnői szolgálat Megnevezés évi eredeti ei évi módosított ei. Ezer Ft-ban! évi Telj. %-a teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Területi pótlék, iskola egészségügyi pótlék Egyéb juttatás Utalvány, egyéb költségtérítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj ( takarítás) Személyi jellegű kifizetés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Üzemanyag ( kismotor) Tisztítószer, egyéb anyag Telefondíj, Internet évtől Gázdíj Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás: számítógép, 20 - berendezés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb üzemeltetés, veszélyes hull. elszáll. Belföldi kiküldetés 3 Postaköltség ÁFA SZJA Biztosítás Dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Körzeti Szociális Alapszolgáltató Központ ( részben önálló intézmény ) Megnevezés évi eredeti ei évi módosított ei. Ezer Ft-ban! évi telj. Telj. %-a Alapilletmény telj. munkaidő

30 30 Alapilletmény részmunkaidős Vezetői pótlék h. illetmény Jubileumi jutalom havi juttatás ( képzés alapján) Közlekedési költségtérítés Önk. pénztári befiz Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadás TB járulék Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartás, egyéb anyag Védőruha Telefon Gáz Áram Víz Vásárolt élelmezés ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak SZJA Hajtó és kenőanyag Postaköltség Tisztítószer, egyéb anyag Egyéb fenntartás, üzemeltetés Szemétszállítás, kéményseprés Üzemorvos Dologi kiadás összesen Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Művelődési Ház és Könyvtár ( részben önálló intézmény) Ezer Ft-ban! Megnevezés évi eredeti ei évi módosított évi telj. Telj. %-a Közalkalmazotti alapilletmény, felmentett munkavállaló bére ei

31 31 Önkéntes pénztári befizetés 25 Étkezési hozzájárulás Egyéb juttatás Szakkörvezetés, megb, díj Napidíj 61 - Jubileumi jutalom Közl. költségtérítés 22 - Személyi jellegű kiadás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord Üzemanyag ( szakmai utazások) Egyéb anyag ( jelmez, hímzés stb Kisértékű tárgyie. beszerzés Telefondíj, internet Szerzői jogdíj Gáz Áramdíj ( közparkkal) Víz és csatornadíj Szemétszállítás Postaköltség Karbantartás, kisjavítás, egyéb üz Egyéb szolgáltatás ( rend., progr.) Kapoli Múzeum ( kiállítások, reklámanyag) ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda, rendezv. kts Kapoli fafaragó verseny SZJA Biztosítás Dologi kiadások Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen ) Beszámoló a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

32 32 Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: Bizottsági ülésen tájékoztattál minket, hogy 2008 január 1.-től váltás történt a belső ellenőrzést végző személy tekintetében. Arra kérnélek, hogy erről a képviselő-testületet is tájékoztasd, hogy ki végzi, milyen időtartamban és milyen jogállásban. Kenéz István polgármester: A Kistérségen belül a belső ellenőrzési feladatok ellátását 2008 évben is vállalkozó látja el, mint 2007 évben csak a személy változott január 1.-től Kahó Ildikó látja el a belső ellenőrzési feladatokat. Minden önkormányzat a belső ellenőrzési ütemezést leadja a Kistérségnek, aki azokat továbbítja a belső ellenőrnek. Bór Norbert VÜSZ igazgató: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy megkerestem a belső ellenőrt, hogy az általunk végzett vizsgálatoknál a hiányosságokat hogy tudnánk kiküszöbölni. Megvizsgálta az üzemanyagra vonatkozó elszámolást is és azt a választ adta, hogy ennél jobbat nem tud kitalálni, a rendszer szinte tökéletes. Ebben polgármester úr is meg tud erősíteni, mert ott volt. Azt is megígérte a belső ellenőr, hogy erről írásos anyagot fog a polgármester úrnak eljuttatni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 37/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő testülete a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A megállapításokban szereplő hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meg kell hozni, illetve maradéktalanul végre kell hajtani. Felelős: Kenéz István polgármester Dr. Mandik Enikő jegyző Határidő: 2008.április ) Alapító okiratok módosítása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető Szabó Józsefné irodavezető: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratánál a részben önálló intézménynél a Művelődési Ház és Könyvtár mellé a Szociális Alapszolgáltatási Központ is be kell, hogy kerüljön, mivel az anyagból az kimaradt. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja az alapító okiratok elfogadását azzal, hogy a záradékban kerüljön feltüntetésre, hogy melyik képviselő-testületi határozattal hozott alapító okiratot helyezzük hatályon kívül, a nyomon követhetőség végett.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez.

JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2009. július 7-i rendkívüli üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben