MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 20. CXCV. törvény 23. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. () A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetési intézményei 2. () Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal. (2) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei: a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda, b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ. 3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési bevételei és kiadásai 3.. () 2 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített költségvetését E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: E Ft Költségvetési bevétellel Módosította a 8/(V.28.) Ök. rendelet.. Hatályos: május 29-től 2 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet.. Hatályos: november 27-től

2 Hatályos: E Ft Költségvetési kiadással -6.9 E Ft Költségvetési egyenleggel ebből: E Ft működési célú belső finanszírozású (előző pénzmaradvány) E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) 3 A Képviselő Testület a költségvetési egyenleget az előző működési célú pénzmaradvány igénybevételével ( E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt ( E Ft) külső forrásból, Európai Uniós támogatás megelőlegezését szolgáló hitel igénybevételével kívánja biztosítani. (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20. CXCIV. törvény 0. (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat költségvetésében e Ft összegű - Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges - fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. A hitelszerződések 203. döntések alapján megkötésre kerültek. (4) A Képviselő-testület a évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország központi költségvetéséről szóló 203. CCXXX. törvény 4. mellékeltének. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételének összege e Ft Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el. (6) Az () bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet., /a., /b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (7) A rendelet 2. melléklete évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az., /a., /b. mellékletek részletezik. 3 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet.. Hatályos: november 27-től 2

3 Hatályos: A költségvetés részletezése 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi. 4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg. 5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi. 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 0. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A 3. () bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az., /a., /b., 3., 3/a., 3/b.,3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat várható közvetett támogatások kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. 0. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 3. melléklet tartalmazza.. 4 Az önkormányzat a kiadások között E Ft általános tartalékot és e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. () Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. 4 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet.. Hatályos: november 27-től 3

4 Hatályos:.27.- (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20. (XII.3.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben módosíthatják. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 6. () A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 7. () A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 5 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. 8. () A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 4

5 Hatályos: () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 7. Záró rendelkezések 0. () Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a átmeneti gazdálkodásról szóló 22/203.(XII.8.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, február 4. Ruck Márton polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 5-én megtörtént. Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 5

6 Hatályos: melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 5 2 Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. Megnevezés módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormányzatok működési támogatásai kötelező feladat önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU kötelező feladat önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. () bekezdése. Hatályos: november 27-től 6

7 Hatályos: Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Működési bevételek kötelező feladat Egyéb közhatalmi bevételek önként vállalt feladat Felhlamozási bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 39 felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök 9 27 felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: KIADÁSOK 65 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

8 Hatályos: Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás 9 0. Külföldi finanszírozáskiadásai Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret 273,5 273, ebből közfoglalkoztatott Költségvetési létszámkeret június -től 274, ebből közfoglalkoztatott 79 8

9 Hatályos:.27.- /a. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 6 Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló / önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2 A B C D Sorsz. Megnevezés módosított 3 BEVÉTELEK 4. Önkormányzatok működési támogatásai kötelező feladat önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat Elkülönített állami pénzalapból OEP finanszírozás Helyi önkormányzattól Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU kötelező feladat önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni tipusú adók 6 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. () bekezdése. Hatályos: november 27-től 9

10 Hatályos: Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat Felhlamozási bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 4 5. Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás 60. Külföldi finanszírozás bevételei Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: 64 KIADÁSOK Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Személyi juttatások

11 Hatályos: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás kiadásai - 92 Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat Költségvetési létszámkeret ebből közfoglalkoztatott Költségvetési létszámkeret június.-től ebből közfoglalkoztatott 79

12 Hatályos:.27.- /b. melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 7 2 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai A B C D Sorsz. 3. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti 20 módosított 4 Önkormányzatok működési támogatásai kötelező feladat 6 - önként vállalt feladat Helyi önkormányzatok működésének általános 7 támogatása 8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 2 2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat 6 Elkülönített állami pénzalapból 7 OEP finanszírozás 8 3. Helyi önkormányzattól 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 - ebből EU 2 - kötelező feladat önként vállalt feladat Közhatalmi bevételek kötelező feladat 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói 28 Termékek és szolgáltatások adói 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 3 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. () bekezdése. Hatályos: november 27-től 2

13 Hatályos: kötelező feladat önként vállalt feladat 38 Felhalmozási bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat 4 Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladat önként vállalt feladat 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 50 - kötelező feladat 5 - önként vállalt feladat 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei - 56 Maradvány igénybevétele működési pénzmaradvány Belföldi finanszírozás bevételei 84. Központi, irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei 0 6 Bevételek összesen: kötelező feladat pm. Nélkül önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: 64 KIADÁSOK 65 Költségvetési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat 68. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

14 Hatályos: Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 75 Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 83 - kötelező feladat 84 - önként vállalt feladat 85 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 86 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 87 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 Központi, irányító szervi támogatás 0. Külföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat 95 Költségvetési létszámkeret ebből közfoglalkoztatott

15 Hatályos: melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 8 A ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG A B C D E F Megnevezés Megnevezés módosított módosított 2 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 3 Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi kiadások Gépjárműadó 40% Működési célú kiadások ÁH-n belülről Egyéb sajátos bevételek ÁH-on kívüli működési célú kiadások Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok működési és állami támogatása Tartalék Működőképesség megőrző támogatás Működési clú támogatások Elkülönített állami pénzalap Önkormányzattól TB alapoktól Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: Felhalmozási célú bevétel 386 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási támogatás EU-támogatásból Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap Hosszú lejáratú hitel kamata 22 Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 004 Részvény vásárlás 24 Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső 27 finanszírozású hiány) Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (2) bekezdése. Hatályos: november 27-től 5

16 Hatályos: Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17 Hatályos: melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 9 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 204 bevételeinek alakulása - Önkormányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Működési célú Felhalmozási célú Önkormányzatok Működési Közhatalmi támogatások támogatások Felhalmozási célra Felhalmozási Finansízrozási Kiemelt előirányzatok működési Bevételek összesen bevételek bevételek államháztartáson államháztartáson átvett pénzeszközök bevételek bevételek támogatása belülről belülről kötelező/ kötelező Megnevezés előirány zat Előirán yzat előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at 2 3 kötelező Iparűzési adó kötelező Termőföld bérbeadás kötelező Gépjárműadó 40 % kötelező Talajterhelési díj kötelező Egyéb közhatalmi bevételek kötelező Pótlékok, bírságok KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 9 kötelező Műv.Ház KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - 0 kötelező Iskola KEOP /A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - kötelező Uszoda kötelező Kamera rendszer kiépítése kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem kötelező KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések kötelező Likvid hitel kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kötelező támogatása 8 kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása kötelező Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása kötelező Közutak fenntartásának támogatása kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása kötelező Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása kötelező Óvodapedadógusok bértámogatása kötelező Óvodaműködtetési támogatás kötelező Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása kötelező Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok 28 kötelező tám kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb 30 kötelező támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kötelező Szociális feladatok kiegészítő támogatása Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra 33 kötelező (értékteremtő) kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at előirány zat Előirányz at 9 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 7

18 Hatályos: kötelező Shéner Mihály szobor felállítása pályázat kötelező Működőképességet megőrző támogatás kötelező Óvodai étkeztetés kötelező Iskolai étkeztetés kötelező Téli közmunka képzéssel fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős kötelező Adósságkonszolidáció Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás BM önerő 46 kötelező támogatása kötelező Kompenzáció kötelező Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kötelező E-útdíj bevezetése miatti támogatás bevételekiesés miatt kötelező Lakossági közműfejl. Támogatása kötelező Nyári gyermekétkeztetés támogatása kötelező Átmeneti ivóvízellátás kötelező NRSZH támogatása (REHAB) kötelező Erzsébet utalvány kötelező Idegenforgalmi adó kötelező Magyarország szeretlek kötelező Gútai emlékmű támogatása kötelező Tüzifa támogatás Alaptevékenység bevételei összesen Kötelező feladatok: Nem kötelező: Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező Kötelező kötelező Nem kötelező 0 65 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza kötelező Kötelező 0 67 kötelező Nem kötelező 0 68 Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező Kötelező kötelező Nem kötelező Összesen Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

19 Hatályos: /a. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 0 2 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal A B C D E F G H I J K L kötelező/ Szakfeladat ered ered ered ered mód mód mód mód mód mód kötelező eti eti eti eti Önkormányza 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező ti jogalkotás Önkormányza ti igazgatási tevékenység Önk. igazgatás - Pusztaottlaka Országgyűlési képviselő választás április 6. EU parlamenti választás Önkormányza ti választás Nemzetiségi önkorm választás Alaptevékeny ség összesen Kötelező: Nem kötelező: Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 9

20 Hatályos: Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ 3/b. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási Működési célra Felhalmozási célra Kötelező/ne Kiemelt Közhatalmi támogatások támogatások bevételek - Működési bevételek átvett átvett Bevételek összesen m kötelező előirányzatok bevételek államháztartáson államháztartáson Támogatás pénzeszközök pénzeszközök belülről belülről működésre 3 kötelező Szakfeladat Háziorvosi alapellátás kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező kötelező 2 kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Vagyongazdálkodási 44 feladatok Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 20

21 Hatályos: /c. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez Kötelező / kötelező Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Felhalmozási Működési célú Finanszírozási célú Működési célra Felhalmozási Kiemelt Működési Közhatalmi támogatások bevételek - Bevételek támogatások átvett célra átvett előirányzatok bevételek bevételek államháztartáso Támogatás összesen államháztartás pénzeszközök pénzeszközök n belülről működésre on belülről kötelező kötelező Szakfeladat erede ti Óvodai nevelés, ellátás TÁMOP-3.2./ pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező erede ti Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (3) bekezdése. Hatályos: november 27-től 2

22 Hatályos: Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként 4. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF kötelező/ne m kötelező kötelező 4 kötelező 5 kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat/Feladat Személyi juttatások előirá nyzat Előirá nyzat Szociális hozzájárulási adó előirányz at Előirányz at Dologi kiadások előirán yzat Előirá nyzat Önkormányzat által folyósított ellátások előirány zat Előirány zat Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Előirán yzat Előirán yzat Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre előirán yzat Előirá nyzat Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre előirán yzat Előirá nyzat Egyéb Felhlamozási célú kiadás előirán yzat Előirán yzat Beruházások Felújítások Tartalék Polgármesteri keret Víztermelés, kezelés Szennyvízberuházás IV. ütem és szennyvízkezelés előirány zat Előirány zat előirán yzat Előirá nyzat előirán yzat Előirá nyzat Finanszírozási kiadások kötelező Közutak üzemeltetése, fenntartása kötelező Lakóingatlanok bérbe adása kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KEOP /A Épületenergetikai kötelező fejlesztések KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf kötelező Művelődési Ház KEOP /A Helyi hő és kötelező viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola kötelező KEOP /A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda előirán yzat Előirán yzat Önkormányza t Összesen előirán yzat Előirá nyzat Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek kötelező Üzemorvosi díj kötelező Közvilágítás Kamerarendszer kiépítése kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 20 kötelező 2 kötelező 22 kötelező 23 kötelező Likvid hitel visszafizetése Költségvetési tartalék Önkormányzati segély Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Egyéb ösztöndíj Tüzifa támogatás, hulladék szállítás Közgyógyellátás kötelező Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása kötelező 26 kötelező Egyéb közfoglalkoztatás kötelező Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás kötelező Zöldterület koncepció kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező 30 kötelező feladatokra kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból kötelező Gútai emlékhely létesítése kötelező Schéner Mihály szobor felállítása kötelező Köztemető fenntartás kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés előirán yzat Előirá nyzat Kiadások összesen előirán yzat Előirá nyzat Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 22

23 Hatályos: kötelező 37 kötelező 38 kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft - Településüzemeltetési feladatokra Óvodai gyermekétkeztetés kötelező Iskolai gyermekétkeztetés kötelező Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt, Ivóvízmin. Társulás kötelező részére 42 kötelező 43 kötelező 44 kötelező 45 kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj Rendszeres szociális segély "aktív korú" Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú" kötelező Lakásfenntartási támogatás kötelező Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező Téli közmunka képzéssel fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős kötelező Téli közmunka képzés nélkül fős Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 kötelező továbbszámlázott szolgáltatások alapján kötelező Hulladékgazdálkodás - Békés Manifest kölcsön Város- és községgazdálkodás -HPV elleni 53 kötelező védőoltás kötelező Ügyeleti díj kötelező Óvodáztatási támogatás kötelező Nyári gyermekétkeztetés kötelező Erzsébet utalvány kötelező Állami támogatás visszafizetése kötelező Háziorvosi feladatok finanszírozása kötelező Magyarország szeretlek kötelező Tűzifa Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező Kötelező kötelező Nem kötelező Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza kötelező Kötelező Nem kötelező kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza kötelező 73 kötelező 74 Kötelező Nem kötelező Összesen 75 Kötelező mindösszesen: Nem kötelező mindösszesen: Mindösszesen:

24 Hatályos: /a. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 4 2 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Kötelező/ kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Polgármesteri, képviselők Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati igazgatás - Pusztaottlaka Helyi országgyűlési választások EP parlamenti választás Helyi önkormányzati választások Helyi zetiségi választások Alaptevékenység összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások eredet i Beruházások Felújítások Tartalék eredet i 204. erede ti erede ti 204. Finanszíroszási kiadások 204. erede ti 204. Összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 22,0 22,0 4 ebből: közfoglalkoztatott: 0 4 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 24

25 Hatályos: /b. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 5 Gondozási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként A B C D E F G H I J K L Kötelező / kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 kötelező 8 kötelező 9 kötelező 0 kötelező kötelező 2 kötelező 3 kötelező 4 kötelező 5 kötelező 6 kötelező 7 Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Összesen Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Vagyongazdálkodási feladatok Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Engedélyezett létszám 29,5 30,0 2 ebből: közfoglalkoztatott: 0 5 Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 25

26 Hatályos: /c. melléket az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 6 Kötelező/ kötelező Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Felhalmozási Működési célú Finanszírozási célú Működési célra Felhalmozási Működési Közhatalmi támogatások bevételek - Bevételek Kiemelt előirányzatok támogatások átvett célra átvett bevételek bevételek államháztartáso Támogatás összesen államháztartás pénzeszközök pénzeszközök n belülről működésre on belülről Szakfeladat erede erede 2 ti ti 3 kötelező Óvodai nevelés, ellátás kötelező TÁMOP-3.2./ pályázat utóköv Alaptevékenység összesen Kötelező Nem kötelező Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (4) bekezdése. Hatályos: november 27-től 26

27 Hatályos: melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 7 Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3.. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek A B C E Ft-ban E Ft-ban 2 Fejlesztés megnevezése KEOP /A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola Adósságot keletkeztethető ügylet összege előirányzat Adósságot keletkeztethető ügylet összege módosított előirányzat KEOP /A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda 7 Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel Összesen: Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (5) bekezdése. Hatályos: november 27-től 27

28 Hatályos: melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről 2 Az államháztartásról szóló 20. CXCV. Törvény 29/A szerinti kimutatás 3 Megnevezés Helyi adók osztalék, koncessziós díjak 6 Díjak, pótlékok bírságok a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 8 Részvények, részesedések értékesítése 9 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel 0 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 6 Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása 7 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 8 Adott váltó 9 Pénzügyi lízing 20 Halasztott fizetés 2 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 22 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség 25 Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát

29 Hatályos: melléklet az /(II.5.) önkormányzati rendelethez 8 ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK A B C MEGNEVEZÉS Eredeti Előirányzatból adósságot keletkeztető 2 Szennyvízcsatornázás IV. ütem KEOP KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola KEOP /A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda KEOP /A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása Felhalmozási kiadások összesen: Módosította a 4/(XI.26.) Ök. rendelet 3.. (6) bekezdése. Hatályos: november 27-től 29

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben