JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gál János polgármester Kleszó Tibor alpolgármester Hajdu József képviselő Kovács Béla képviselő Nagy Béla képviselő Távolmaradását előre bejelentette: Kelemen Károlyné képviselő Távolmaradását előre nem jelentette be: Brunner Éva képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Derekas Sándor kirendeltség-vezető Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő testületi tag közül 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes Kleszó Tibor alpolgármester később érkezik. A testület ülését megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hajdu József és Kovács Béla képviselőket, akiket a jelenlévő 4 fő képviselő 4 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 4 fő képviselők 4 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: NAPIREND 1. Beszámoló Tard Község Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásának I III negyedévi állásáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 2. Tard község Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó 3. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság évi feltételeiről Döntés Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 4. Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető,

2 5. Az Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi Programja Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, 6. Egyebek Zárt ülés: 1. Szociális ügyek Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Napirendek tárgyalása 1. Beszámoló Tard Község Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásának I I II negyedévi állásáról Előterjesztés: Az önkormányzat képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a polgármester köteles beszámolni a testület felé a költségvetés végrehajtásának I-III. Negyedévi állásáról. Tard község Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt, kötelező aink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret a takarékos gazdálkodással biztosítottuk. Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege január 1.-én ezer Ft., záró egyenlegünk szeptember 31.-én ezer Ft volt, valamint e Ft érétkű tőkegarantált pénzpiaci befektetési jeggyel rendelkezett melyből e Ft. értékű Euró alapú tőkegarantált befektetési jegy. Az Önkormányzatnak I-III. negyedévében ezer Ft bevétele volt, mely az éves módosított előirányzat 61,8 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 61,1 %-ban teljesültek, a működési bevételek pedig 73,9 %-ban. A saját bevételek teljesítése 81 %-os, az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétel előirányzat teljesítése 93,9%. A helyi adó bevételek közül a kommunális adó bevétel teljesítése az eredeti előirányzat 45,6 %-ában, a helyi iparűzési adó bevétel 42,3 %-ban teljesült. A gépjármű adó befizetés 57,2 %-ban teljesült. A működési költségvetés támogatására érkező állami hozzájárulás 66 %-ban teljesült. A támogatás értékű bevételek között az OEP finanszírozás, központi költségvetési szervtől érkezett támogatásként a közfoglalkoztatás finanszírozása és helyi önkormányzattól érkezett támogatásként a cserépfalui óvoda működési kiadásainak finanszírozására érkezett támogatás. A működési kölcsön megtérülés előirányzat teljesítését a félév során nyújtott és törlesztésre kerülő kölcsönök nagysága is befolyásolja, jelenleg 48,5 %-os az eredeti előirányzathoz képest. A kiadási előirányzat teljesítése az első félév végére 66,3 %-ot tett ki, a költségvetési kiadások 57,8 %-on, ezen belül a működési kiadások finanszírozási kiadások nélkül 68,3 %- on teljesültek. A személyi juttatások előirányzata 70,5 %-ban, a járulékok előirányzata 66,8

3 %-ban, a dologi kiadások előirányzata 75,2 %-ban teljesült ez első félévben. A szociális ellátások előirányzat teljesítése 129,7 %-os a módosított előirányzathoz, azonban ezek a juttatások nettó módon kerültek megtervezésre. A szociális kölcsönök nyújtásának előirányzata 38,7 %-os felhasználást mutat, Első lakáshoz jutók támogatására szeptember 30.-ig igény nem érkezett. Jordánné Hajdu Katalin költségvetési főelőadó kiegészítésként elmondja, hogy a kiküldött anyagban tévesen került meghatározásra az ellátottak juttatásai alatt szereplő összeg az Erzsébet utalványban folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt, ami az Államkincstár kérésére utólag került könyvelésre. Így ez a juttatás 307 E Ft-tal megemelte mind az ellátottak juttatási, mind a központi költségvetéstől kapott működési támogatások sorokat, ezért a kiadási és a bevételi főösszeg is emelkedett ennyivel. A javított bevételi főösszeg: EFt., a javított kiadási főösszeg: EFt. Gál János polgármester kérdezi, hogy a január 1.-i nyitó pénzkészlet miért csökkent le. Kovács Béla képviselő kérdésére, hogy van e kimutatás az adó fizetők és nem fizetők arányáról, illetve az adó behajtására, helyi iparűzési adó ellenőrzésére milyen intézkedések kerülnek foganatosításra. Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszában elmondja, hogy létezik adóvégrehajtás, cégfelszámolás esetén a nyilvántartott helyi adótartozással az önkormányzat is feljelentkezik követelésével a listára, azonban ennek nagyon kicsi esélye van a megtérülésre, mert az önkormányzati követeléseket hátra sorolják. Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat költségvetésének I-III. Negyedévi végrehajtásához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 84 / (X. 29.) számú határozata az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi Költségvetése végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

4 1. melléklet Költségvetés mérlege BEVÉTEL III. negyedév KIADÁS adatok: eft-ban Megnevezés évi előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Megnevezés évi előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés E G H I. Működési bevételek I. Működési kiadások 1. összesen összesen I/1. Működési bevételek Személyi jellegű juttatások I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. /Közhatalmi bevételek Munkaadót terh. járulékok I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. 4. /Működési támogatások Dologi kiadás I/4. Egyéb működési bevételek 4. Egyéb működési kiadások 0 összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/felhalmozási bevételek Beruházási kiadások ÁFÁval II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./felhalm. célú költségvetési támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-al II/3. Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások Előző évi pénzmaradvány műk.c. 1. Szabad pénzeszköz betétként való ig. vét. 0 elhelyezése 0 2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét Központi, irányítószervi támogatás 0 3.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegywenlítő kiadások Forgatási célú belföldi, külföldi 4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, 5. Befektetési célú belföldi, külföldi külföldi értékpapír érték. 0 értékpapír vásárlás 0 6.Működési célú hitel felvétel és 6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. 0 műk.c.kötv.bev. 0 7.Felahalmozási célú hitelelvétel 7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és és fel.c. kötv.kibocs. 0 fel.c. kötv.bev Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)

5 2. melléklet Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás függő, átfutó kiadás Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev III. Finanszírozási kiadások összesen:

6 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet A költségvetési intézmények I-III.negyedévi költségvetési kiadásai KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvoda Költségvetési intézmények össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.

7 37. 8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az Önkormányzat III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkorm. Jogalkotás Település fejlesztés, rendezés Település üzemeltetés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás

8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az Önkormányzat III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Egészségügyi ellátás Környezet egészségügy Közművelődés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.

9 Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az Önkormányzat I-III negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Helyiség gazdálkodás Helyi környezet, természet védelem vízkár elhárítás A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

10 4. melléklet 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Helyi adó és gazdaság szervezés Sport és ifjúság ügyek Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 0 0

11 27. II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) melléklet 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként Sor-szám KIADÁSOK JOGCÍMEI Hivatal átszervezése Iskolabusz Önkormányzat elszámolása intézményével A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak)

12 Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata 27. II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Sor-szám Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Katasztrófa védelem, közfogalkoztatás Önkormányzatok elszámolásai A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre 0

13 Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Sor-szám Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re

14 Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) melléklet Sor-szám 29. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás fűggő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) Az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Feladatok összesen Tartalék Önkormányzat összesen A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHKre Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 0

15 Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet I Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre Támogatott megnevezése Intézmények Önkormányzat Mindösszesen 1. - Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak ügyelet ellátása Önkormányzat - Házi segítségnyújtás aihoz Önkormányzat -Közös hivatal Óvodai társulás önkormányzat - Tiszafüred 0 6. Összesen melléklet Támogatott megnevezése I Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 1. Fogorvosi ellátás Háziorvosi ellátás

16 Összesen melléklet I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Intézmények Önkormányzat Mindösszesen A B C D E év felettiek rendszeres szoc.segélye Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye Rendszeres szoc. segély önk. rend Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeni átmeneti segély Temetési segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás BURSA ösztöndíj Kelengye segély Természetbeni átmeneti segély Közgyógy ellátás ápolási díj Rászorultságtól függő norm. Kedv saját hatáskörben adott pü ellátás

17 27. Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz melléklet Támogatott megnevezése II Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz melléklet Támogatott megnevezése II Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: melléklet II. 4. Befektetési kiadások KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Önkormányzat: Önkormáanyzat összesen: MINDÖSSZESEN melléklet Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

18 KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. I. 4. Egyéb működési célú kiadás I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 4. I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re 0 5. I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re I Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak I Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHBre II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re II Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak 17. II Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei összesen Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Közhatalmi bevételek ( ) Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Egyéb közhatalmi bevételek I/3. Működési támogatások ( ) Önkorm. működési költségvetési támogatása Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog Központosított működési célú előirányzat Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám Egyéb működési célú központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 0

19 Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.áhb Műk. célú támog. értékű bevételek Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) II/1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetés bevételei II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB Felh.c. támogatásértékű bevételek Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét Függő bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) melléklet I/1. Intézményi működési bevételek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények összesen Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér Működési célú hozam és kamatbevételek I/1. Intézményi működési bevételek összesen melléklet I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

20 BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 4. iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett 5. iparűzési tevékenység után (napi átalány) Talajterhelési díj I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen I./2.5.Pótlékok, bírságok I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek melléklet I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek 0 7. I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz melléklet I/ Önkormányzatok működési költségvetési támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása 2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos ok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati ok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 11. ainak támogatása 12. II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra 3 276

21 17. II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra 139 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 18. ainak támogatása 19. II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak 21. támogatása 22. III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz III.3.c. Szociális étkeztetés III.3.ja(2) bölcsődei ellátás 25. III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek 26. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása 28. IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési okhoz IV.1.e. Muzeális intézményi ok támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása összesen melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/ Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzat összesen A B C 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2. központosított műk. Célú tám. 3. Szerkezet átalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás összesen Erzsébet utalványban folyósított RGYV Egyéb működési célú központi támogatás összesen melléklet I/ Központosított működési célú előirányzatok részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Üdülőhelyi ok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen melléklet I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

22 BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása melléklet II/1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkormányzat Mindössz. 1. II/1.1. Eszk.immat.jav. ért.össz II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés 0 3. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz melléklet II/1.3. Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából, koncesszióba adásából származó bevételek részletezése Önkormányzat összesen A B C Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. BEVÉTELEK JOGCÍMEI ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkormányzat Mindössz. 1. Önkorm. vagyon bérbeadás Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesités Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Osztalék bevétel II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz melléklet II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele BEVÉTELEK JOGCÍMEI ezer Ft-ban B e v é t e l Intézmény Önkorm.össz. Mindössz. 1. Tőkegarantált pénzpiaci alapok értékesitése II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen

23 25. melléklet II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Felhalmozási célú központosított előirányzatok: II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen melléklet II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Fejlesztési célú támogaátsok: Címzett támogatások Céltámogatás Vis Mior támogatás Egyéb központi támogatás II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen melléklet II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Önkormányzat összesen összesen Mindösszesen Intézmények összesen

24 Közös Önkorm. Hivatal összesen: Sándor-völgy Csapadék víz elvezetés Térfigyelő rendszer kiépítése Önkormányzat összesen: II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz melléklet II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Polgárm. hiv. Önkormányzat II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről melléklet Költségvetési intézmények I-III. negyedévi költségvetési bevételei összesen összesen összesen Mindösszesen Költségvetési össz. BEVÉTELEK JOGCÍMEI Óvoda intézmények A B C D E D 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4) I/1. Intézm.műk. bevételek : Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér Működési célú hozam és kamatbevételek 0

25 7. I/1. Intézm.műk. bevételek összesen I/3. Működési támogatások Önkorm. működési költségvetési támogatása Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog Központosított működési célú előirányzat Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám Egyéb működési célú központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.áhb Műk. célú támog. értékű bevételek Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről 15. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2) II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetés bevételei 21. II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB Felh.c. támogatásértékű bevételek Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről 28. TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+I) III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét Központi irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. 38. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) melléklet Beruházási kiadások onkénti részletezése év

26 Beruházási Sor-szám I-III. név A B C Ö s s z e s e n : Ö s s z e s e n : Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Sándor-völgy Településrendezési terv 30. Csapadékvíz elvezetés 31. Térfigyelő kamera rendszer 32. EKG gép Önkormányzat összesen: MINDÖSSZESEN: melléklet Tartalék felhasználás I-III. negyedévi összegének célonkénti részletezése év

27 M e g n e v e z é s I-III. névi A B C Működési célú céltartalék 2. Általános tartalék Működési célú tartalék összesen: Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen: melléklet Költségvetési szervek létszáma án

28 Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Óvoda 5,0 2. Konyha 3,0 3. védőnő 1,0 4. sofőr 5. karbantartó 1, Létszám összesen 10,0 36. melléklet Közfoglalkoztatottak létszáma Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Önkormányzat Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen 0,0 49. melléklet K I M U T A T Á S a közvetett támogatásokról év Összeg Közvetett támogatás megnevezése Eredeti előir. Mód. Előir. Teljesítés A. B C D E 1. Adóelengedések 2. Adókedvezmények 3. 4.

29 Összesen 50. melléklet Ezer Ftban K I M U T A T Á S a pénzeszközök változásáról év Összeg Megnevezés Eredeti előir. Mód. Előir. Teljesítés A. B C D E 1. Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén Összes bevétel összege Összes kiadás összege Záró pénzkészlet szept. 30-án melléklet A költségvetési intézmények I_III negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelezően ellátandó Önként vállalt faladat Ezer Ftban Államigazgatási Költségvetési intézmény össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val 0

30 Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. 38. III. Finanszírozási kiadások összesen: 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) melléklet Az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési kiadásainak megoszlása Önkormányzati jogalkotás Ezer Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelezően ellátandó Önként vállalt faladat Államigazgatási Költségvetési intézmény össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő.

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő. JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

57.091 eft személyi juttatással,

57.091 eft személyi juttatással, Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Pitvaros

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014 JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90877 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.- án 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. november 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2013. (XI.

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem 1. számú melléklet Megnevezés Az Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként adatok ezer ft-ban 2. számú melléklet 011130 013320 013350 013360 018030 031030 041232

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/ Bököny Község Képviselő-testülete 2011. április 28-i rendkívüli üléséről 644-6/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 73-75/2011.; 9/2011 R.) TÁRGYSOROZAT 1) Az Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS JEGYZİKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. augusztus 28.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Szujó Edina Véleményező bizottság: Gazdasági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-8/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben