- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének szeptember 18-án órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. Jelen vannak: 8 képviselõ-testületi tag: Szerna Csaba Veres Zoltán Majtényi Géza Bárdos Pál Csontos Mihály Mészárosné Kulcsár Edit Horváth László Gyurkó Zsuzsanna al képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: Bárdos Lászlóné igazgatási fõelõadó - az 1. és a 2. napirendi ponthoz: Gálos Péterné gazdálkodási vezetõ-tanácsos - - jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Szerna Csaba köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal résztvevõket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett az ülés meghívóban feltüntetett napirendi pontjainak elfogadására, melyet a képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadott, és az alábbiak szerint határozta meg az ülés napirendjét:

2 2 N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztõ 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(02.08.) rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba 2. Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba évi közbeszerzési terv módosítása. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba 4. A Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba 5. Aktuális feladatok. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba 6. Indítványok, javaslatok. 7. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(02.08.) rendelet módosítása. Elõterjesztõ: Szerna Csaba A képviselõ-testület e jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi észrevételek, hozzászólások, kérdések hangzottak el: Majtényi Géza képviselõ a nyári gyermekétkeztetésre fordított kiadás nagyságáról kérdezett, továbbá arról, hogy a régi iskola tetõfelújítása még nem történt meg, az tárgytalannak tekinthetõ-e. Észrevételezte, hogy ha összeadja a mellékletekben szereplõ sorokat, azok nem egyeznek a végösszesennel. Kérdezte ennek okát. Gálos Péterné gazdálkodási vezetõ-tanácsos az elhangzott kérdésre az alábbi válaszokat adta:

3 3 A nyári gyermekétkeztetésre az igényelt, folyósított és elszámolt pótelõirányzat került felhasználásra, ennek összege 765 E Ft. A költségvetési rendelet módosítása értelemszerûen csak azokat a sorokat tartalmazza a mellékletekben is, amelyek az eredeti rendelethez képest módosításra szorulnak. Ezért nincs egyezõsség a sorok összeadása után. A költségvetési rendelet rövid idõn belül, módosításokkal egységes szerkezetben is rendelkezésre fog állni. Szerna Csaba a régi iskola tetõfelújításával kapcsolatban elmondta, hogy a nyertes pályázatok ismeretében, a felújítás évben nem valósul meg. Az oda tervezett kiadási elõirányzat egyéb elsõsorban a pályázatok megvalósításához kapcsolódó felhalmozási feladatoknál kerül felhasználásra. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2009.(IX.18.) rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(II.20.) rendelet módosításáról Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CII. tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(II.20.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) A Rendelet 2. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) E Ft bevétellel és kiadással állapítja meg. /2/ A Rendelet 2. (3). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft - céltartalék E Ft

4 4 (3) A Rendelet 1-4.; 8.; 12. sz. mellékletinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák. 2. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009.január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Szerna Csaba sk. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve:Serényfalva,2009. szeptember 18. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ 2./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. Elõterjesztõ: Szerna Csaba A képviselõ-testület e jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi észrevételek, hozzászólások, kérdések hangzottak el: Bárdos Pál képviselõ kérdezte, hogy a sportegyesület részére, miért nem történt az elsõ félévben pénzeszközátadás. Kérdezte továbbá, hogy a pénzmaradvány összegét mi befolyásolta. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy a közszféra részére 13. havi illetmény az elsõ félévben került-e folyósításra. Kérdezte továbbá, hogy a Mûvelõdési ház szakfeladaton szereplõ kiadások a falunap költségei-e, valamint azt, hogy a családi, társadalmi ünnepek szakfeladaton szereplõ kiadások mit takarnak. Kérdezte a vízelvezetés felhalmozási kiadás okait. Kérdezte az iskola ingatlanfenntartáson szereplõ kiadások okát. Érdeklõdött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére elsõ félévben volt-e túlóra kifizetés. Kérdezte, hogy a gépjármû üzemeltetésnél az üzemanyag többletfelhasználáshoz kapcsolódó elszámolási keret, meg lett-e emelve. Véleménye szerint erre, nincs szükség, hiszen a gépjármûveket általában ugyanazok a személyek vezetik. A túlfogyasztásra a belsõ ellenõrzés is felhívta a figyelmet, kérdezte ennek az okát. Az elhangzott kérdésekre Szerna Csaba és Gálos Péterné gazdasági vezetõ-tanácsos az alábbiak szerint válaszolt:

5 5 Mivel a serényfalvai Sportegyesület pénzmaradvánnyal zárta a évet, így nem vált szükségessé az elsõ félévben pénzeszközátadás. Ugyanakkor, a kiadások jelentõsen csökkentek, mert megszûnt a játékosok mérkõzés eredménytõl függõ díjazása, költségtérítése. A pénzmaradványt a normatíva elszámolás módosította, egyrészt az óvodai gyereklétszám változása, másrészt a gyermekétkeztetés étkezési napokra történõ elszámolása keletkeztetett visszafizetési kötelezettséget. A 13. havi illetmény 2009-ben megszûnt. A közszféra dolgozói elsõ félévben a központi költségvetés által finanszírozott kereset-kiegészítést kaptak, mely július 1-jétõl a havi illetmény nagyságától függõen folyósítható tovább. A köztisztviselõk és közalkalmazottak többségének, ezáltal megszûnt a kereset-kiegészítésre való jogosultsága. A családi, társadalmi ünnepségek szakfeladaton az önkormányzat által szervezett és bonyolított rendezvények kiadásai szerepelnek, pl: elhurcoltak emlékünnepsége, nõnap stb. Az iskola közmûdíjait a szolgáltatók továbbra is az önkormányzatnak számlázzák. Ezek a kiadások szerepelnek az iskola ingatlanfenntartás szakfeladaton. A díjak, azonban a társulási megállapodás értelmében, továbbszámlázásra kerülnek Bánréve önkormányzata felé. Az általuk kifizetett térítés a bevételek között szerepel. A település vízelvezetési tervének végszámlái kerültek kiegyenlítésre. A tervdokumentáció engedélyezés végett benyújtásra került, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez. Az engedélyezés során, azonban további költségek merülnek fel, pl: engedélyezés díja, szolgalmi jogi- és más célú ingatlan hasznosítási munkarészek elkészítése, termõföldvédelmi járulék. Túlóra kifizetésére nem került sor, ez a köztisztviselõknél nem is lehetséges. A belsõ ellenõrzés során feltárt üzemanyagnorma túllépes egyetlen oka, a gépjármûvek belterületi rövid távú használata, mely értelemszerûen megnöveli a fogyasztást. A gépjármûveken alkalmazott sofõrök üzemanyag felhasználása, folyamatosan kontrollált, eddig csalást, visszaélést nem vettek észre. A jármûvek használatát mindenki láthatja, hiszen többségében a község közterületein közlekednek az autók, nem lehet pazarlásról beszélni. A szabályozás módosítására, azért van szükség, hogy a fentiekbõl adódó esetleges túlfogyasztást a jármûvek vezetõinek, akik többségükben közcélú foglalkoztatottak ne kelljen megfizetniük. Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ véleménye szerint, az elõterjesztés, az elsõ félévi beszámoló szöveges indoklása tényszerûen, érthetõ módon nyújt tájékoztatást. A költségvetés elsõ félévi végrehatása biztató gazdálkodást mutat. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 0 / ( I X.1 8. ) s z á m ú K é pv i s el õ -t es t ü l et i h at ár o z at Tárgy: Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, I. félévi beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs:, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen

6 6 3./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: A évi közbeszerzési terv módosítása Elõterjesztõ: Szerna Csaba A képviselõ-testület e jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi észrevételek, hozzászólások, kérdések hangzottak el: Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy a közbeszerzési terv elfogadása óta mi változott, mi indokolja a módosítását. Szerna Csaba tájékoztatta, hogy az elõterjesztésben is szereplõ nyertes pályázatok, a gép- és eszközbeszerzés, valamint a térfigyelõ rendszer létesítése közbeszerzés köteles, ezért szükséges a közbeszerzési terv módosítása. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 1 / ( I X.1 8. ) s z á m ú K é pv i s el õ -t es t ü l et i h at ár o z at Tárgy: Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása. 1. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítását, melyet jelen határozatával jóváhagy. 2. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 13/2009.(II.13.).sz. határozatát. Felelõs:, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen 4./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Aktuális feladatok Elõterjesztõ: Szerna Csaba Szerna Csaba az elõterjesztésnek megfelelõen javasolta, a Bursa Hungarica Felsõoktatási ösztöndíj pályázati rendszer, évi fordulójához történõ csatlakozást.

7 7 Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ véleménye szerint, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, egy fõre esõ jövedelemként, mint a szociális rászorultság mértéke megfelelõ, ez maradjon 2010-re is. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 2 / ( I X.1 8. ) s z á m ú K é p v i s e l õ -t es t ü l et i h at ár o z at Tárgy: Csatlakozás Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszer2010. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázati rendszerre vonatkozó általános szerzõdési feltételeket ismeri és elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az általános szerzõdési feltételekben foglaltak szerint jár el. A pályázat kiírása és elbírálása során, a rászorultságon alapuló jogosultsági feltételt a képviselõ-testület akként határozza meg, hogy az tekinthetõ szociálisan rászorultnak akinek a családjában az egy fõre esõ jövedelem az érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. Határidõ: értelemszerûen Felelõs: Szerna Csaba tájékoztatta a képviselõket, a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról. Elmondta, hogy az elmúlt idõszakban 16 db kérelem érkezett a hivatalhoz. Ennek elbírására, ill. felterjesztése jegyzõi hatáskörbe tartozik. Szerna Csaba ismertette az áramszolgáltatók extrabevételeibõl származó nyereség terhére nyújtható pályázati támogatási igény kapcsán, a jegyzõ és a Héra alapítvány ügyvezetõ igazgatója közötti levelezést. A képviselõ-testület a támogatási rendszer ellentmondásai, tisztázatlansága miatt, az ülés keretei között nem hozott döntést, a pályázaton való résztvétel kérdésében. Szerna Csaba ismertette a képviselõ-testülettel Javora László mûvelõdési ház vezetõ bejelentését, melyben lemond megbízatásáról, szeptember 30-i hatállyal. Horváth László képviselõ véleménye szerint, a lemondást tudomásul kell venni. Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ elmondta, hogy majd lesz más a feladatellátásra. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy mi az indoka a lemondásnak. Szerna Csaba tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a feladatellátásról átmenetileg a könyvtárosi feladatokat is ellátó, Sváb Jánosné gondoskodik, akinek foglalkoztatásához egy évig a TÁMOP támogatás társul. Javora László nem indokolta a megbízás visszaadását.

8 8 Szerna Csaba ismertette az ÁNTSZ megkeresését a H1N1 influenzajárvány megelõzése érdekében teendõ intézkedésekrõl, az önkormányzathoz érkezett levél felolvasásával, melynek 1-1 példányát az oktatási intézmények megkapták. Tájékoztatta továbbá a képviselõ-testületet, hogy az elõzetes döntésnek megfelelõen a nyugdíjas est október 24-én megrendezésre kerül. Ismertette, hogy a mozgókönyvtári feladatellátás keretein belül hangtechnikai, erõsítõ berendezések kerültek beszerzésre, kb. 400 E forint értékben, a kistérség által. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Széchenyi úti járdaépítés szeptember 4-én megkezdõdött. Elmondta, hogy a járda nyomvonalában található egy villanyoszlop, ennek áthelyezésérõl, vagy megkerülésérõl, jelenleg folyik az egyeztetés. Horváth László képviselõ javasolta az oszlop áthelyezését, mert az veszélyforrás. Bárdos Pál képviselõ kérdezte, hogy a Fábiánék elõtti lejtõs szakasz, milyen megoldással kerül kiépítésre. Szerna Csaba kiegyenlítésre. elmondta, hogy feltöltéssel kerül a szintkülönbség Szerna Csaba Tájékoztatta a képviselõ-testületet a közcélú munkavégzés aktuális feladatairól. Elmondta, hogy konyhakerti betakarítás megtörtént, többek között 36 q burgonya termett, a mûvelt területeken. Jövõre 6 telken folytatódhat a mûvelés. Majtényi Géza képviselõ javasolta, hogy az Ócsaiék melletti területet is mûvelés alá kell venni. Indítványok, javaslatok Gyurkó Zsuzsanna képviselõ javasolta, hogy a buszfordulóhoz parkolni tilos táblát kell kitenni, mert a sofõr nem tud megfordulni. Elmondta, hogy a Kelemérpatakot takarították, de nem megfelelõ módon. Kérdezte, hogy lesz-e annak folytatása. Majtényi Géza képviselõ indítványozta, hogy a patak kezelõjétõl írásban kell felvilágosítást kérni arról, hogy várható-e jövõre a meder karbantartása. Horváth László képviselõ szerint, az Arany János úton található behajtani tilos táblára kell, kivéve áruszállítás kiegészítõ táblát kell kihelyezni. Veres Zoltán al tolmácsolta Szûcs Géza kérését, mezõõrként történõ alkalmazása érdekében, mely által nevezett véleménye szerint, a megromlott közbiztonságot úgy lehetne helyreállítani, hogy õ ilyen státuszba kerülne. Szerna Csaba a felvetésre reagálva elmondta, hogy az év folyamán lett volna lehetõsége a közfoglalkoztatás keretei között az éjszakai figyelõ szolgálatban résztvenni. A Szûcs Géza által vezetett polgárõrség hónapok óta semmilyen eseményt nem észlel a településen.

9 9 Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követõen a a képviselõtestület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete szeptember 18-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 70; 71; 72 d./ rendelete: 6 T Á R G Y S O R O Z A T : Npr. Tárgy Elõterjesztõ 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(02.08.) rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba 2. Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba évi közbeszerzési terv módosítása. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba 4. A Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba 5. Aktuális feladatok. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba 6. Indítványok, javaslatok. 7. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Serényfalva, október 6. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

11 2009. évi elõirányzat módosulás indokai Bevételek Központosított elõirányzat miatt: E ft bérpolitikai intézkedés miatt nyári gyermekétkeztetés +765 Óvodáztatási támogatás évi jöv. kül. merseklés miatt +334 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Pénzmaradvány módosítás 2008.évi normatíva elszámolás miatt Munkaügyi Kp. Kh. Foglalkoztatás Saját hatáskörben szükséges módosítások Saját bevételek (bérleti díj urna, továbbszámlázott) +252 Bevételi elõirányzat változás összesen: Kiadások E ft Személyi juttatások (TÁMOP) Járulékok Dologi kiadások (nyári gyermekétk.) Átadott pénzeszközök: +608 Kiadási elõirányzat változás összesen A központosított elõirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. A saját hatáskörben bekövetkezett változások kiadási oldalon a képviselõ-testület döntései alapján realizálódtak.

12 12 Módosítás indokai szakfeladatonként: ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Járulékok: - 65 E Ft (bérpolitikai int. (+1055 e Ft) és a normatíva visszafizetés óvodai gyermeklétszám, étkeztetés ( e Ft) miatti különbözet) Dologi kiadás: +334 E Ft (2008. évi jövedelemkülönbség mérséklése elõirányzatba valló helyezése) Felhalmozási kiadás: +497 E Ft (Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszer) VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS Személyi juttatás elõirányzat: E Ft (TÁMOP keretében foglalkoztatott személyek személyi juttatása) Járulékok: E Ft (személyi kiadásokhoz társuló járulékkülönbözet) Pénzeszköz átadás: +71 E Ft (TÁMOP visszafizetés) Felhalmozási kiadás: E Ft (pályázati önrészek) ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Dologi kiadások: E Ft (nyári gyermekétkeztetés) Pénzeszköz átadás: +537 E Ft (Óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása) INGATLAN FENNTARTÁS Felhalmozási kiadás: E Ft régi iskola tetõfelújítására (a feladat elmaradása miatt, az elõirányzat átcsoportosítandó!) VÍZELVEZETÉSI FELADATOK Felhalmozási kiadás: +174 E Ft (vízrendezési terv vállalkozói díjhoz elõirányzat) Az egyes szakfeladatokon megjelenõ felhalmozási kiadás elõirányzat módosulások nem eredményezik a bevételi és kiadási oldal változását, mivel az éves költségvetésben jóváhagyott E Ft összegû keret került felosztásra, a képviselõtestület döntései alapján.

13 13 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testületének /2009.(IX.18.) rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(II.20.) rendelet módosításáról Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CII. tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(II.20.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) A Rendelet 2. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) E Ft bevétellel és kiadással állapítja meg. /2/ A Rendelet 2. (3). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft - céltartalék E Ft (3) A Rendelet 1-4.; 8.; 12. sz. mellékletinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009.január 01- tõl kell alkalmazni. Szerna Csaba sk. k.m.f. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve:Serényfalva,2009. szeptember 18. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ

14 14 Az 1/2009.(II.20.) rendelet 1.sz. mellékletének 6/2009.(IX.18.) rendelettel megállapított módosításai évi költségvetés BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás I/d Központosított támogatás Nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai int. tmogatása III. Saját bevételek Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, gond.díj, egyéb bev Bérleti díjak, lakbér 966 V. Átvett pénzeszköz évi jövedelem különbség mérs Mozgáskorlátozottak tám Munkaügyi Központ VII. Pénzmaradvány B e v é t e l ö s s z e s e n :

15 15 Az 1/2009.(II.20.) rendelet 1.sz. mellékletének 6/2009.(IX.18.) rendelettel megállapított módosításai évi költségvetés KIADÁSOK Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási Céltartalék Létszám Összes kiadás Önkorm. Igazg. tevékenysége Város és község gazd.szolg Esetipénzbeni ellátások Ingatlan fenntartás Vízelvezetési feladatok Kiadás összesen

16 16 Az 1/2009.(II.20.) rendelet 3.sz. mellékletének 6/2009.(IX.18.) rendelettel megállapított módosításai Serényfalva községi Önkormányzat évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel) Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Személyi juttatás Központosított, kötött felhasználású Járulékok Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Intézményi bevételek Összesen Összesen:

17 17 Az 1/2009.(II.20.) rendelet 4.sz. mellékletének 6/2009.(IX.18.) rendelettel megállapított módosításai Serényfalva községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások ( E Ft) Vízrendezési terv Pályázati önrész Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszer 497 Régi iskola tetõfelújítás 1576 Összesen: Összesen:

18 18 Az 1/2009.(II.20.) rendelet 8.sz. mellékletének 6/2009.(IX.18.) rendelettel megállapított módosításai Serényfalva községi Önkormányzat évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Január Február Március Április Május Június

19 19 Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 2. lap hóra Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat felhasználás ütemei Hónapok Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Július Augusztus Szeptember Október November December

20 20 Az 1/2009.(II.20.) rendelet 12.sz. mellékletének 6/2009.(IX.18.) rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2009 év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 9.162

21 I I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója Elõterjesztõ : Szerna Csaba Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Gálos Péterné gazd. fõtanácsos Az elõterjesztés melléklete: A bevételek és kiadások idõarányos teljesülésének bemutatása. Az I. félévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülését mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a költségvetési rendelet szerint teljesültek. A bevételeket és kiadásokat részletezõ mellékletek értelemszerûen, valamennyi esetben, június 30-i állapotot tükröznek. Az ezt követõen megvalósult költségvetési folyamatokról, az I-III. negyedéves költségvetési beszámoló tartalmaz majd teljeskörû információt. A évi költségvetés I. félévi végrehajtását is a kiszámíthatóság, tervezhetõség, a biztonságos mûködés és a nagyarányú fejlesztési kiadások elõtérbe helyezése jellemezte, úgy hogy likviditási problémákkal még átmenetileg sem küzdött az önkormányzat. Bevételek: A félévi összes bevétel és kiadás számított különbözete E Ft. Egyértelmûen megállapítható, hogy az önkormányzat I. félévi bevételei, fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÉS költségvetési rendeletben tervezett módon, idõarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelõen teljesültek. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára a 6/2009.(I.20.) Korm. rendelet alapján, január-június hónapokban, a megszûnt 13. havi illetmény helyett folyósított kereset-kiegészítés összegét és annak járulékait ( a bruttó illetmény 1/12 része, de legfeljebb Ft), a központi költségvetés biztosította az önkormányzat részére. A kereset-kiegészítés is megszûnt azonban, a rendelet módosítása miatt, június 30- val a Ft illetve Ft bruttó bér feletti illetménnyel rendelkezõ alkalmazottak számára. Ezek az intézkedések a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek jelentõs többségét (de ugyanígy a tagintézmények pedagógusait) rendkívül hátrányosan érintik. A központosított pótelõirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. 21

22 III. VI. A SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK, A FEJEZETEKTÕL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK a költségvetési rendeletben tervezett módon, megfelelõen realizálódtak az I. félévben. Az átvett pénzeszközök címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, a évi jövedelemkülönbség mérséklésére kapott pótelõirányzat, a mozgáskorlátozott támogatás, az EP választás pótelõirányzata növelte. VII. Az PÉNZMARADVÁNY ÖSSZEGE az óvodai gyermeklétszám elszámoláshoz kapcsolódó normatíva összegével csökkent ( E Ft) VIII. AZ ÁTFUTÓ, FÜGGÕ BEVÉTELEKÉNT JELENTKEZIK a június hónapban folyósított állami támogatás (nettó finanszírozás, igényelt támogatások 90%-a rendszeres segélyek, közcélú munka, stb.) összege, mely költségvetési szempontból, már II. félévet érintõ bevétel. Kiadások: A kiadási oldal 46.6 %-os teljesítése, tükrözi a gazdálkodási lehetõséget és módot. Az önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselõ-testület által meghatározott kiadások teljesültek, az költségvetésben tervezett források felhasználásával.. A kiadások az önkormányzati mûködéshez társultak, ugyanakkor számottevõ új fejlesztési, felhalmozási feladatok is megvalósultak, megkezdõdtek, Az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesülése alapján megállapítható, hogy a tervezett költségvetés éves szinten, a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás keretei között végrehajtható, az év közben jelentkezõ, esetleges módosítási igények elvégzésével. A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik, kiadásnemenként: I. A SZEMÉLYI JUTTATÁS és az azokhoz kapcsolódó JÁRULÉK KIADÁSOK nem érték el az idõarányos 50%-os teljesítést. Ennek elsõdleges oka, a közfoglalkoztatás II. félévre tervezett aránya. A foglalkoztatottak számának növekedése miatt június 30-át követõen teljesül ezen kiadás jelentõsebb része. II. Több szakfeladat DOLOGI KIADÁSAIT jelentõsen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az elsõ félévben, melyek az év folyamán már nem várhatók, így:, 22

23 normatíva visszafizetés önk. igazgatási tevékenysége, pályázati díjak (1.117 E Ft) a közcélú foglalkoztatás beindításával és megszervezésével kapcsolatos kiadások, pl. szerszám- eszköz- és anyagbeszerzés; valamint a juniálishoz kapcsolódó kiadások. III. A PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK teljesülésének idõarányos elmaradását jelentõsen befolyásolta, hogy a Serényfalvai Sport Egyesület részére, I. félévben nem került támogatás átadásra (múlt évi maradvány miatt). AZ ISPA projekt önrésze a II. félévben teljesül. Az orvosi ügyelet mûködtetésére tervezett támogatás, a kistérségi finanszírozás miatt nem került folyósításra. IV. A TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK éves elõirányzatának I. félévi felhasználása megfelelõen teljesült. A rendszeres pénzellátások idõarányos túlteljesülésének oka, az aktív korúak ellátásának évközbeni átalakítása. Az arra jogosultak március 31-ig rendszeres szociális támogatásban részesültek, április 1-tõl vagy közfoglalkoztatásban vesznek részt, vagy rendelkezési állási támogatásra jogosultak ( V. A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK éves elõirányzatának I. félévi felhasználásánál befolyásoló tényezõ, az új falugondnoki gépjármû beszerzése kapcsán a vételár I. félévi kifizetése. A pályázati támogatás, viszont csak II. félévben került folyósításra, így a teljesítéshez kapcsolódó bevétel, csak a II. félévben realizálódik. Határozati javaslat: / (I X ) s z ám ú K é pv i s e l õ- t e s t ü l et i h a t ár o z at Tárgy: Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, I. félévi beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs:, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen 23

24 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete I. félévi költségvetési beszámolóját E Ft bevétellel ebbõl E Ft költségvetési támogatás E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel 25 E Ft felhalmozási és tõke jellegû bevétel E Ft intézményi bevétel E Ft sajátos mûködési bevétel E Ft pénzmaradvány E Ft átfutó, függõ bevétel E Ft kiadással ebbõl E Ft személyi jellegû kiadás E Ft munkaadókat terhelõ járulékok E Ft dologi jellegû kiadás 729 E Ft pénzeszköz átadás (mûködés) E Ft támogatás, pénzbeli juttatás E Ft felhalmozási célú kiadás -297 E Ft függõ, átfutó kiadás hagyja jóvá. 24

25 évi költségvetési BEVÉTELEK I. félévi teljesülése M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás Település igazg. kommun.sport feladatok fõ x Ft Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fõ x Ft Helyi közmûvelõdési feladatok fõ x Ft Szociális étkeztetés 26 fõ Falu/tanyagondnoki szolgálat Hozzájárulás tömegközlek.felad.1.076fõ x 515.-Ft Települési sport feladatok fõ x I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján Óvodai nevelés 62 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra Óvodai nevelés 60 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra Nemzeti etnikai nevelés Óvodai gyermekétkeztetés 50 %-os térítés 7 fõ x Ft 244 Ingyenes étkezés 30 fõ x Ft Intézményfenntartó társulás támogatása Pedagógus továbbképzés 4 fõ x Ft 25 I/c Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka I/d Központosított támogatás Nyári gyermekétkeztetés

26 26 2. Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedés támogatása II. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/ Személyi jövedelemadó kiegészítés Gépjármûadó 100 % III. Saját bevételek Térítési díjak Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, gond.díj, egyéb bev Bérleti díjak, lakbér Kiszámlázott szolgáltatások áfája IV. Helyi adók iparûzési adó építményadó kommunális adó szabálysértési, helyszíni bírság 41 V. Átvett pénzeszköz TB finanszírozás ( iskola eü.) Kistérségi Társulás társulási támogatás Tagiskola iskolabusz támogatása Munkaügyi Kp. támogatása Jövedelemkülönbség mérs. (2008) Mozgáskorlátozottak tám EP választás 280 VI. Felhalmozási célú bevételek Iparûzési adó

27 27 2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.076fõ x Vízbekötés (Pogonyi puszta) Pénzmaradvány VII. Pénzmaradvány VIII. Átfutó, függõ, kiegyenlítõ bevételek B e v é t e l ö s s z e s e n :

28 évi költségvetési KIADÁSOK I. félévi teljesülése Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási Átfutó Létszám Összes kiadás Óvodai intézmény étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Önkorm. Igazg. tevékenysége Tanyagondnoki szolgálat Város és község gazd.szolg Közvilágítási feladatok Iskolaegészségügy 0 Közutak fenntartása Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeni ellátások Esetipénzbeni ellátások Köztisztasági tevékenység Mûv. Házak tevékenysége Családi és társ.i ünnepek Ingatlan fenntartás Település vízellátás Ravatalozó fenntartás Ingatlan fenntartás ISKOLA Intézményi étk. Kiseg.szolg Vízelvezetési feladatok EP választás Átfutó, függõ kiegyenlítõ kiadások Céltartalék 0 Kiadás összesen

29 3./ Napirend 29 Tárgy: A évi közbeszerzési terv módosítása Elõterjesztõ: Szerna Csaba Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Jegyzõ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 13/2009. (02.13.) határozatával hagyta jóvá az önkormányzat évi közbeszerzési tevét. A terv készítés és jóváhagyása idõpontjában, közbeszerzés köteles beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés nem volt ismert. Az Észak-Magyarországi Fejlesztési Tanács kedvezõ döntésének köszönhetõen, 2009-ben az alábbi közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó árubeszerzéseket valósíthatja meg az önkormányzat: Mezõgazdasági gépek, eszközök beszerzése: nettó: Ft Térfigyelõ rendszer kiépítése: nettó: A közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX.tv. (a továbbiakban Kbt), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérõknek január 1-tõl kötelességévé teszi, éve a törvény hatály alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikrõl, szolgáltatás megrendeléseikrõl beszerzési terv készítését. 5. (1) A törvényben meghatározott ajánlatkérõk a költségvetési év elején, lehetõség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrõl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérõnek legalább öt évig meg kell õriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. (2) A közbeszerzési terv elkészítése elõtt az ajánlatkérõ indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelõen szerepeltetni kell. (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérõ továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplõ közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elõre nem látható okból elõállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (4) Az ajánlatkérõ köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenõrzõ szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. A Kbt április 1-vel hatályba lépõ módosításai érintik a közbeszerzési tervre vonatkozó szabályozást is. Így: A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérõnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétõl számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelezõ közzétételét követõen - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követõ évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történõ közzétételéig kell elérhetõnek lennie. 29

30 Serényfalva község Önkormányzatának évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett idõpontja Idõbeli ütemezés szerzõdés teljesítésének várható idõpontja vagy a szerzõdés idõtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben elõzetes összesített tájékoztató közzétételére? I. Árubeszerzés Mezõgazdasági gépek-, eszközök beszerzése Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerû Kbt. VI. fejezete szerinti eljárás nélküli hó nem Térfigyelõrendszer létesítése Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerû Kbt. VI. fejezete szerinti eljárás nélküli hó nem II. Építési beruházás xxxxxx III. Szolgáltatásmegrendelés xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx IV. Építési koncesszió xxxxxxxxxx V. Szolgáltatási koncesszió xxxxxxx

31 31 Határozati javaslat: / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ -t e s t ü l et i h a t ár o z at Tárgy: Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása. 1. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítását, melyet jelen határozatával jóváhagy. 2. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 13/2009.(II.13.).sz. határozatát. Felelõs:, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen 31

32 32 I V. N A P I R E N D Tárgy: Aktuális feladatok Csatlakozás Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához. Elõterjesztõ : Elõterjesztést készítette: Elõterjesztés melléklete: Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Általános szerzõdési feltételek Az Oktatási és Kultúrális Minisztérium, 2010 évre is közzétette a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozási felhívását. Serényfalva önkormányzata az elmúlt években valamennyi esetben csatlakozott a támogatási rendszerhez, melynek következtében több felsõfokú oktatásban résztvevõ hallgató részesült. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelõen az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum Ft/fõ/hó. 2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítõ ösztöndíjrész összege minimum Ft/fõ/hó ((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész). 3. Intézményi támogatás: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsõoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezõ mértékben az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ maximuma a évi fordulóban Ft/fõ/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsõoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész) 32

33 33 A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál. KOORDINÁCIÓ Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó megyei önkormányzatok látják el. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a OKM Támogatákezelõ felelõs. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Bursa célszámlára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét. A beérkezett támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelõ a kifizetõ felsõoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, majd továbbutalja a felsõoktatási intézményeknek, amennyiben az intézmény a pályázó ösztöndíjra való jogosultságát visszaigazolta. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi részt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgató számára, amelytõl a hallgató - az állami költségvetés terhére - támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást. 5. A pályázatok kiírásának határideje: október 1. A pályázatot az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy idõben történjék. 6. A pályázati kiírásnak kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat: a) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban keli benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati ûrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, és emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minõsül formai hibásnak. A pályázatok benyújtásának határideje: október 30. b) Az ösztöndíj idõtartama: "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (a 2009/2010. tanév második féléve és a 2010/2011. tanév elsõ féléve); "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2010/2011. tanév, a 2011/2012. tanév, és a 201 2/2013. tanév). c) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek. 33

34 34 Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, - az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel. Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minõsül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás h) Az "A" típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete a Jogviszony-igazolás arról, hogy a pályázó a d.) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt. A pályázati forma feltételeit az OKM határozza meg, fenti, az Általános Szerzõdési Feltételekben foglalt részszempontoknak megfelelõen; a szociális rászorultság tekintetében azonban az önkormányzatnak kell a kritériumokat megállapítania. 34

35 35 A évi forduló során, a képviselõ-testület döntése nyomán, az volt szociálisan rászorultnak tekinthetõ akinek a családjában az egy fõre esõ jövedelem az érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladta meg. A nyugdíjminimum összege, Ft; 200%-a: Ft. Határozati javaslat: /2009.(IX.18.)számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Csatlakozás Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázati rendszer évi fordulójához. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszer2010. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázati rendszerre vonatkozó általános szerzõdési feltételeket ismeri és elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az általános szerzõdési feltételekben foglaltak szerint jár el. A pályázat kiírása és elbírálása során, a rászorultságon alapuló jogosultsági feltételt a képviselõ-testület akként határozza meg, hogy az tekinthetõ szociálisan rászorultnak akinek a családjában az egy fõre esõ jövedelem az érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének.%- át nem haladja meg. Határidõ: értelemszerûen Felelõs: 35

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója. Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs Az elõterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 9/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik, Dr. Gál

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8295 Taliándörögd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-28/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 14-én 17.00 órakor kezdıdött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-.../2012. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők,

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők, Dámóc község önkormányzat képviselő-testülete. Száma: 6/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Dámóc község önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 30-án du. 14 órakor megtartott képviselő- testületi üléséről.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben