J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselő-testületi tag: Szerna Csaba Bárdos Pál képviselő Gyurkó Zsuzsanna képviselő Horváth László képviselő Tímár László képviselő Veres Zoltán al Csontos Mihály képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző címzetes főjegyző Szerna Csaba köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslat alapján határozza meg az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta az ülés napirendjét: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Előterjesztő Szerna Csaba Szerna Csaba Szerna Csaba 4. Aktuális feladatok. Szerna Csaba Előterjesztés módja írásban írásban írásban szóban

2 2 5. Indítványok javaslatok. Szerna Csaba írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bárdos Pál képviselő a mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatellátáshoz kapcsolódó normatíva csökkenés hatásáról, a községgazdálkodáson szereplő betöltetlen álláshelyről kérdezett. Szerna Csaba elmondta, hogy a kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódó normatíva csökkenés, a feladatra fordított kiadás nagyságát csökkenti, semmiképp sem eredményezheti önkormányzati többletforrás bevonását. A községgazdálkodáson nyugdíjazás miatt 1 kisegítői álláshely vált betöltetlenné. A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 7 9 / ( X I ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

3 3 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.20.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: (1) A rendelet 2. (1). és (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1. /1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. /3/ A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft (1) A Rendelet 1-2.; 5., sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-2. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szerna Csaba sk. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

4 4 Kihirdetve: Serényfalva, Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 8 0 / ( X I ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011 évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Aktuális feladatok Előadó: Szerna Csaba 1. Tájékoztatás Startmunka Program pályázatairól Szerna Csaba ismertette a képviselő-testülettel a Belügyminisztérium által kiírt, évre vonatkozó Startmunka Programra kidolgozott

5 5 és benyújtott projekteket. Elmondta, hogy a pályázatok egyeztetésére november 21-én került sor a BM Startmunka Program BAZ megyei koordinátorával. Valamennyi pályázatot megfelelőnek és indokoltnak véleményezte. A tájékoztatta a képviselőket a Startmunka Program pályázatainak jellemzőiről. Elmondta, hogy a Program keretein belül közfoglalkoztatási minimál- és garantált béren nyílik lehetőség nyilvántartott álláskeresők alkalmazására, 8 órás munkaidőben, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A bér- és járuléktámogatás mellett Ft/fő közvetlen költség elszámolására is lehetőség nyílik eszköz, szerszám- és anyag beszerzésre. Az Önkormányzat 4 projekt megvalósítására nyújtotta be pályázatát a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Putnoki Kirendeltségére november 11-én, az alábbiak szerint: 1. Téli közfoglalkoztatás: Foglalkoztatni kívánt összes létszám:13 fő. A program időtartama: Költségek: 2012 év január hónap 1 naptól 2012 év április hónap 30 napig; és 2012 év november hónap 1 naptól 2012 év december hónap 31 napig. Költség megnevezése A támogatás összege (Ft) Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg Közvetlen költségek Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség) A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma: Az év során folyamatosan használt gépek, eszközök karbantartása, javítása, felújítása. Az önkormányzat rendelkezésére álló kisgépek (traktor és kiegészítői -hóeke, szárzúzó, utánfutó -, fűnyírók (6 db), kézi motoros kaszák (4 db), kapálógépek (1 db); betonkeverő (2 db); betonelemgyártáshoz tömörítő asztal (1 db), szalagfűrész (1db) csiszoló- forgácsológép (1 db), kéziszárszámok (kb. összesen 150 db) felújítása, karbantartása, téliesítése, illetve felkészítése a téli munkavégzésre. A fából készült buszváró építmények (6 db), játszótéri játékok (20 db), köztéri padok (80 db) és egyéb eszközök javítása, pótlása. A 2012 tavaszán kihelyezésre kerülő tárgyak (fa virágtartók (20 db), hulladékgyűjtő edények, kerti padok) elkészítése. Mindezeken túlmenően a folyamatos hóeltakarítás, csúszásmentesítés, szükség szerint érdesítés elvégzése, közterületeken, intézményi közterületeken. Az igényelt közvetlen költségek összesítése:

6 6 Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség (Ft) ÁFA Összesen (Ft) 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Kis értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Összesen: Belvíz-elvezetési feladatok Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 25 fő A program időtartama: 2012 év január hónap 1 naptól 2012 év december hónap 31 napig Költségek: Költség megnevezése A támogatás összege (Ft) Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg Közvetlen költségek Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség) A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma: A "régi Kelemér"-patak (69 hrsz.) medrének kézi és gépi erővel történő megtisztítása a hordaléktól, illetve a szeméttől, valamint a mederben lévő fáktól, cserjéktől, és bozóttól, valamint a patak meder kiásása. Az "új Kelemér"-patak (059 hrsz.) kiépítése 1967-ben történt. Az elmúlt 44 évben a patak érdemben soha tisztításra nem került, teljes belterületi szakaszán szinte összefüggő bozót és fakinövések találhatók. Ezért szükséges és fontos a patak mederben lévő fák, fakinövések, illetve cserjék kivágására, a patak medrének kitisztítása. A meglévő burkolt csapadékvíz-elvezető árkok egy része rossz műszaki színvonalú, állapotú. Mintegy 800 fm felújítása, újraburkolása válik szükségessé, melyhez a burkolólapok (40x40x6 cm) helyben készülnek el. A szükséges burkolólap mennyisége, kb db. Az igényelt közvetlen költségek összesítése:

7 7 Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség (Ft) ÁFA Összesen (Ft) 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Összesen: Belterületi közutak felújítása, karbantartása Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 55 fő A program időtartama: 2012 év január hónap 1 naptól 2012 év december hónap 31 napig. Költségek: Költség megnevezése A támogatás összege (Ft) Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg Közvetlen költségek Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség) A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma: Serényfalva belterületén áthaladó 26/01 sz. út hossza 2,1 km, melynek teljes felújítása 2 éve történt meg. A mellette haladó csapadékvíz elvezető árok hossza 3,5 km, mivel az út egy szakaszán csak annak egyik oldalán található. A csapadékvízelvezető árkok 40 %-.a burkolt, melyet az önkormányzat saját forrásból létesített az elmúlt évek alatt. A többi árok burkolatlan. A burkolt árok javítását betonozását, a burkolatlan árok és annak közvetlen környezetét, a település belterületén lévő (az utat keresztező) átereszeket, és annak közvetlen környezetét (rendszeres kaszálás, takarítás) az Önkormányzat végzi el. Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak hossza 3,7 km, mely teljes szakaszon aszfaltozott, kátyúzása nem szükséges, padkázása 2 km-es szakaszon (2400 m2) viszont szükséges. Elvégzendő feladatok: a belterületi utak mentén ároktisztítás, kaszálás, fűgyűjtés, elszállítás, padkázás.

8 8 Önkormányzati tulajdonú utakon található meglévő rossz minőségű, állagú járdák felújítása, térburkolással, összesen: 1626 m 2 területen. A járdákhoz szükséges szegélyek kialakítása, helyben előállított 40x20 cm járdalapokból történik. Szükséges mennyiség: db. A település közútjai mentén létesített virágszigetek térburkolása, 80.5 m 2 területen. Az igényelt közvetlen költségek összesítése: Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség (Ft) ÁFA Összesen (Ft) 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Összesen: Mezőgazdasági tevékenység Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 20 fő A program időtartama: 2012 év március hónap 1 naptól 2012 év november hónap 30 napig. Költségek: Költség megnevezése A támogatás összege (Ft) Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg Közvetlen költségek Szervezési költség Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség +szervezési költség) A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma: A művelés alá vont terület 2,1 ha, mely a község belterületén található. Elvégzendő feladatok: A terület megtisztítása, mezőgazdasági művelésre való alkalmassá tétele; gyors és szükség szerinti gyomtalanítás; műtrágyázás; tavaszi szántás.

9 9 Talaj-előkészítés, tárcsázás, kerti kapálógéppel, valamint kézi erővel történő átkapálás, boronálás, vetőmagok elültetése, (burgonya, dughagyma, sárgarépa, gyökér, uborka, cékla, tök, csemege kukorica, borsó. Palántázás: (paprika, paradicsom, káposzta, karalábé, karfiol, stb) Folyamatos kapálás, locsolás, ill. a megtermelt zöldség félék folyamatos szedése a konyhára történő beszállítása, a konyhai dolgozók a beszállított növényeket folyamatosan felhasználják ill, a télire történő tartósítás, befőzést oldják meg és téli tárolásra történő feldolgozás. Számításaink szerint a területen megtermelt zöldségfélék a konyha teljes nyersanyag mennyiségét ki tudják elégíteni. 17 fő segédmunkás munkakörben foglalkoztatott személy, 3 fő álláskereső irányításával, elsősorban a felsorolt kéziszerszámokkal. Az igényelt közvetlen költségek összesítése: Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség (Ft) ÁFA Összesen (Ft) 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Összesen: Amennyiben a fenti pályázatok elbírálása az előzetes információk szerint történik, 2012 évben, Serényfalva községben 113 fő alkalmazására nyílik lehetőség, melyhez: Ft bér- és járuléktámogatás Ft közvetlen költségtámogatás társul. Az összes támogatási igény: Ft. A közvetlen költségtámogatás felhasználásával, az anyagok (cement, sóder, homok, fűrészárú, festékek, vetőmagok, virágpalánták, stb.) és eszközök (kézi szerszámok, kisgépek) mellett, számos nagyértékű eszköz, gép is beszerzésre kerülhet. Így pl. fűkaszák, motoros fűrész, aszfaltvágó, lapvibrátor, motoros szivattyú, áramfejlesztő, különböző kiegészítők, tartozékok traktorhoz és egy kisteherautó.

10 10 2. Mikulás-napi rendezvény szervezésére Szerna Csaba javasolta a képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően szervezzen az önkormányzat Mikulás-napi rendezvényt, december 4-én. Ennek keretei között a Bükki Kft-től igényelt Mikulás-vonat szállítaná a településen, a rendezvényen résztvevő gyermekeket. A szolgáltatás díja Ft+áfa. Emellett a Csiribiri együttes műsoraszórakoztathatja az eseményen megjelenőket. A rendezvény helyszíne az Arany János úti szabadidőpark. A várható, az önkormányzatot terhelő költségek összege: 300 E Ft. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 81/ ( XI. 28. ) s z á mú K ép v i s elő -t estül et i H a t á r o z a t : Tárgy: Javaslat Mikulás-napi rendezvény szervezésére. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mikulás-napi rendezvényt szervez, melynek költségeire 300 E Ft-ot biztosít költségvetése terhére. Felelős: Határidő: értelemszerűen, dec 4-ig. 3. Karácsonyi ajándékozás. Szerna Csaba javasolta a képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, valamennyi december 31-ig 60. életévét betöltő serényfalvai lakos részére az önkormányzat juttasson Ft/fő összegű pénzbeli ajándékot. Indítványozta, hogy ez a juttatás egészüljön ki egy-egy 350 Ft értékű szaloncukorcsomaggal. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A képviselő-testület agyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 82/ ( XI. 28. ) s z á mú K ép v i s elő -t estül et i H a t á r o z a t : Tárgy: Karácsonyi ajándékozás 1. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karácsonyra valamennyi 60. életévét betöltött serényfalvai lakos részére, Ft/ fő összegű, pénzbeli ajándékot és 350 Ft/fő értékű édességcsomagot juttat. Felelős: Határidő: értelemszerűen, december 17-ig.

11 11 4. Polgárőr Egyesület tagjainak anyagi elismeréséhez költségvetési fedezet biztosítása. Szerna Csaba az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, a Polgárőr Egyesület belső szabályozására tekintettel, javasolta, hogy a képviselő-testület biztosítsa, a II. félévében legalább 10 szolgálatot teljesítő polgárőrök 6 E Ft/fő összegű javadalmazásához, az anyagi fedezetet. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/ ( XI. 28. ) s z. K ép v i s e l ő -t est ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Polgárőr Egyesület tagjainak anyagi elismeréséhez költségvetési fedezet biztosítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület tagjai részére Ft/fő értékű juttatásához, a költségvetési fedezetet évi költségvetésében biztosítja, összesen Ft összegben. Felelős: Határidő értelemszerűen Szerna Csaba tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzat valamennyi tagja november 16-val lemondott, így a CKÖ fenti napon, a Nektv. Rendelkezéseinek megfelelően megszűnt. Mivel más, indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

12 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község T Á R G Y S O R O Z A T : Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 79; 80; 81; 82; 83 d./ rendelete:9 Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Előterjesztő Szerna Csaba Szerna Csaba Szerna Csaba 4. Aktuális feladatok. Szerna Csaba 5. Indítványok javaslatok. Szerna Csaba Előterjesztés módja írásban írásban írásban szóban írásban Serényfalva, december 6. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 12

13 E L ŐTERJE SZ T ÉS Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ:1100-2/2011. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I RE N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: Szerna Csaba Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Paizsné Ablonczy Emőke készítette: jegyző gazdálkodási főglőadó címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. rendelkezése alapján az önkormányzat az éves költségvetést megelőzően, a következő évre vonatkozóan költségvetési koncepciót köteles készíteni. A koncepciót a jegyző készíti el, és a terjeszti a képviselő-testület elé, a 70. -ban előírt határidőre. A koncepció összeállítására vonatkozó részletes tartalmi és szerkezeti előírásokat a 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet tartalmazza: 35. (1) A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. (2) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző - a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével - áttekinti a költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait. A költségvetési koncepciót a terjeszti a képviselő-testület elé. (3) A a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a helyi kisebbségi önkormányzat véleményével együtt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. Ahol pénzügyi bizottság működik, annak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről kell véleményt alkotnia. (4) A költségvetési koncepció tervezetét - a bizottságok véleményével együtt - a képviselőtestület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. A évi költségvetési koncepció a következő évi szakmai feladatok és célok számba vételével és a Kormány által T/4365. számon előterjesztett törvényjavaslat iránymutatásainak figyelembevételével készült. 13

14 A kormány törvényjavaslatának főbb jellemzői A gazdasági válság okozta nehéz pénzügyi helyzetből való kilábalásra a Kormány úgy határozta meg jövő évi gazdálkodási tervét, hogy elsődleges célja az államadósság csökkentése, a növekedés beindítása legyen. A évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kezeli a következőket: Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető. Zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz. Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába. A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett. Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási kiskapukat. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét. A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési hátterét meg kell teremteni. A törvényjavaslat konkrét elemei A Kormány a évben folytatja a hazai adórendszer II. félévében megkezdett átalakítását. A személyi jövedelemadó esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz az egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá. Az általános forgalmi adó esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra emelkedik. A jövedéki adó 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik. A gázolaj adómértékének megemelése oly módon történik, hogy az adómérték az uniós adóminimum arányát képezi le (8%-os eltérés lesz a két üzemanyag között, a jelenlegi 20% helyett). Így a benzin adómértéke marad 120 Ft/liter, a gázolaj adómértéke 97,35 Ft/literről 110,35 Ft/literre emelkedik. A cégautóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik 2012-től. A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként baleseti adó bevezetésére. 14

15 A költségvetési törvényjavaslat és az önkormányzat kapcsolata A Serényfalva községi Önkormányzat által igényelhető normatív, kötött felhasználású támogatásokat az előző évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési törvénytervezet 3. számú melléklete tartalmazza, a kistérségi finanszírozást 8. sz. melléklet. A melléklet a évhez képest szerkezetileg nem változott, a támogatások tartalmában nem jelentős változtatások történtek, míg a fajlagos összegek tekintetében az alábbi eltérések tapasztalhatók: A közoktatási feladatellátás vonatkozásában kistérségi normatíva - összességében 15 %-os csökkenés realizálható,a szociális és gyermekjóléti feladatok tekintetében változatlan az igényelhető fajlagos összeg. A mozgókönyvtári és a belső ellenőrzési feladatok tekintetében jelentős, 25%-os csökkenés várható a 2012-es évben. A belső ellenőrzési feladatellátás vonatkozásában ez a csökkenés komoly bevétel kiesését jelent, a kiadásokhoz képest. Az önkormányzati rendszer 2013-tól hatályba lépő átalakításához a finanszírozási rendszer átalakítása várható. A jelenlegi forrásszabályozást, az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok feladat finanszírozása váltsa fel. Az önkormányzatok az adott feladatra kapott pénzt csak az adott feladatra fordíthatják és önként vállalt feladatokat jellemzően csak az ún. saját bevételeik terhére vállalhatnak. Az önkormányzat szakmai elképzelései, feladatai, célja 2012-ben Az Ötv. és az ágazati jogszabályok által előírt kötelező feladatellátás biztosítása, egyrészt önálló-, másrészt társult feladat-ellátási formákban. Az önkormányzat működőképességének megőrzése. Az előző évekről áthúzódó kötelezettségek (a beruházási célhitelek kivételével), lehetőségek szerinti teljesítése, minimalizálása az önkormányzati ciklus végére. Pályázati lehetőségek bevonásával és saját forrásból településfejlesztési célok megvalósítása, a képviselő-testület által meghatározott körben. A kormány gazdaságpolitikájához alkalmazkodva az átszervezéssel járó feladatok ellátása. A évi létszám-előirányzat A Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszáma 5 fő, betöltött létszáma 5 fő. Az Óvodai Konyha engedélyezett létszáma 4 fő, betöltött létszáma 4 fő. A napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma 6 fő, betöltött létszáma 6 fő. Községgazdálkodás engedélyezett létszáma 1 fő, mely szeptember 1-jétől betöltetlen. Tanyagondnoki szolgálat engedélyezett létszáma 1 fő, betöltött létszáma 1 fő. 15

16 Polgármesteri Hivatal: 1 fő jegyző 4 fő ügyintéző ebből 1 fő, határozott időre, helyettesítéssel Óvodai Konyha: 1 fő élelmezésvezető osztott munkakörben 1 fő szakács 2 fő főzőnő Napközi Otthonos Óvoda 4 fő óvónő 2 fő dajka Községgazdálkodás: 1 fő kisegítő Tanyagondnoki szolgálat : 1 fő tanyagondnok. A Polgármesteri Hivatal szakmai elképzelései, feladatai, célja évben A Polgármesteri Hivatal évi működése során, változatlan személyi feltételek mellett, az irányadó jogszabályok keretei között elvégzi az önkormányzat, a képviselő-testület működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A évi önkormányzat költségvetés várható bevételei és tervezhető kiadásai A költségvetési évre vonatkozó, a koncepció készítésének időpontjában ismert költségvetési törvény-tervezetet figyelembe véve készült a koncepció számszaki része, melyet a költségvetési törvény még módosíthat, illetve véglegesíthet. Több esetben nem állnak rendelkezésre évi adatok, így ezek a bevételek illetve kiadások, a évi költségvetés tényadatai alapján kerültek tervezésre, a koncepció szintjén. Több, a évi költségvetést befolyásoló törvénymódosítást (pl. adó-, helyi adók. Kjt.; Ktv., Közokt.tv., stb.) az előterjesztés készítésének időpontjában még nem fogadott el az országgyűlés. Átlátható és végleges költségvetés készítésére a évi költségvetési törvény és az egyéb, önkormányzati költségvetést befolyásoló törvények elfogadásával nyílik lehetőség, az éves költségvetési rendelet megalkotása során, februárjában. 16

17 Fentieket figyelembe véve, a évi költségvetés várható bevételei és kiadásai, a évi ténybevételekkel és kiadásokkal összehasonlító módon kerülnek bemutatásra, szemléltetve a költségvetési folyamatokat. Az önkormányzat várható bevételeit az alábbiak jellemzik: BEVÉTELEK: Lakosságszám 2011: fő 2012: fő 1. A település lakosságszámához kötött normatív állami támogatások összege a évi mértékhez viszonyítva jelentősen nem változtak; de nincsenek arányban a kiadási teherrel. A rendszeres szociális ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás) ténylegesen kifizetésre kerülő összegének 90%-a igényelhető a központi költségvetéstől. Az ellátásokhoz kapcsolódó bevételi forrás, a évi ellátottak száma alapján került meghatározásra, az ellátotti kör bővülésével számolva. Az aktív korúak ellátásában részesülők évi bevételi és kiadási előirányzatát meghatározóan befolyásolja a január 1-jével, a Startmunka Program keretei között induló közfoglalkoztatás. Az önkormányzat 4 projektben, jellemzően 9-12 hónapon keresztüli, 8 órás időtartamú 113 fő foglalkoztatására nyújtott be pályázatokat, november hónapban. A foglalkoztatási formához kapcsolódó adminisztrációs feladatok (munkaszerződések, elszámolások, eszközök, anyagok kiadása, elszámolása, heti bérszámfejtés és kifizetés) jelentős többletterhet jelentenek a Polgármesteri Hivatal számára. 2. Átengedett központi adók esetében előirányzat csökkenés várható, a személyi jövedelemadó megosztás 2012 évi mértéke jelenleg még nem ismert. 3. Az önkormányzat saját bevételeinek jelentős részét a kiadási előirányzattal is terhelt étkezési térítési díjak jelentik. Itt jelentkezik a Bánréve által fizetendő iskolai és gyermek- és felnőtt étkeztetés kiszámlázandó költsége. A díjbevételek a évi várható felhasználás, az étkezési napok alapul vételével kerültek meghatározásra. A helyi adózás rendszerében, az önkormányzatot érintő lényegi változás a képviselő-testület döntése nyomán következhet be. Nem lehet számolni jelentősebb ingatlan értékesítésből származó bevétellel. A szerződésen alapuló, helyiség bérleti díjak emelésének mértékéből évre bevételi többlet várható. 4. Átvett pénzeszközöknél szerepel a TB finanszírozás, a kistérségi kiegészítő normatívák az óvodai feladatellátás tekintetében; valamint a társulási megállapodás alapján, Bánréve által átadott kistérségi kiegészítő normatíva, az iskolabusz szolgáltatás ellátására a tagintézmény viszonylatában. 5. Felhalmozási célú bevételek között, a saját bevételek szerepelnek. A felhalmozási célú bevételek az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kerültek megtervezésre. 17

18 6. A pénzmaradvány jelzi a évi költségvetés végrehajtása során keletkező, 2011-ben bevételként figyelembe veendő, költségvetési megtakarítás prognosztizált nagyságát. A 2012.évi költségvetés várható kiadási oldalát összességében az alábbiak jellemzik: KIADÁSOK 1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkel összhangban a személyi juttatások összege és azok járulékai évben bérpolitikai intézkedésekre (immár 4. évben) a törvénytervezet alapján nem kerülhet sor. A koncepció a minimál bér változásának hatásaival (a pontos összegek ismeretének hiányában) nem számol. A közfoglalkoztatás átalakításával, a Startmunka Program beindításával, a településen megvalósítható munkáltatás nagyságrendje és az ahhoz kapcsolódó finanszírozás mértéke és nagysága jelenleg nem ismert. Elsősorban ez okozza a személyi jellegű kiadások jelentős eltérést évhez képest. 2. A járulékok a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak, a megváltozott járulékfizetési szabályok szerint. 3. A dologi kiadások mértékének növekedésére a központi költségvetés forrást nem biztosít. Ennek ellenére a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükséges előirányzatokat biztosítani kell. A fenntartás valamennyi területén közműdíjak, nyersanyag, igénybe vett szolgáltatások áremelkedés várható. A kiadásnövekedések ennek figyelembe vételével kerültek prognosztizálásra, az egyes szakfeladatokon jelentkező új feladatok mellett. A dologi kiadások esetében sem ismert és tervezhető a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások nagyságrendje. 4. Pénzeszköz-átadás esetében jelentős változás sem a finanszírozott célok, sem a társuló előirányzatok esetében nem várható. A Móra Ferenc Tagiskola évi fenntartásához az elfogadott tagintézményi koncepció szerint nem szükséges önkormányzati kiegészítés. 5. A támogatások és egyéb juttatások előirányzatának nagyságát elsősorban az aktív korúak ellátásához kapcsolódó juttatási forma befolyásolhatja, jelentősebben. A rendszeres szociális ellátások összegének jelentős emelkedése nem várható, tekintettel az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változatlan szinten maradására (több ellátási forma ehhez kötött). 6. Felhalmozási feladat megvalósítására a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor a évi költségvetés szerint. A költségvetés kiadásai szakfeladatonként: Az önkormányzat költségvetési koncepciója nem költségvetés-tervezet. Célja, a jogszabályi megfogalmazás szerint, a évi feladatok áttekintése, és az azokhoz társítható bevételi források, formák számbavétele. Az önkormányzat évi feladatellátásához kapcsolódó kiadásokhoz, a tényleges bevételi források a költségvetési rendelet elfogadásával válnak tényszerűvé. 18

19 1. Települési hulladék kezelése A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím; a közszolgáltatás évre érvényes tervezett díjának mértékét még nem közölte a közszoölgáltató. 2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási tevékenységhez szükséges minimális előirányzat került tervezésre. 3. Óvodai intézményi étkeztetés Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 4. Munkahelyi étkeztetés A munkáltató által a dolgozók részére, a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 5. Egyéb étkeztetés A Móra Ferenc Tagiskola tanulói- és alkalmazotti étkeztetéssel, valamint a vendégétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt kerülnek tervezésre a tagiskola és az ún. régi iskola épületének fenntartásával kapcsolatos továbbszámlázott költségek. 7. Önkormányzati jogalkotás Az önkormányzati képviselők, a, a képviselő-testület működésével, a testületi ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, az át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 8. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos valamennyi kiadás tételt. A személyi kiadás tartalmazza a köztisztviselők Ktv. szerinti illetményét, a teljesítményértékelés eredményeképpen munkáltatói jogkörben alkalmazott illetményeltérítések összegét. A járulékok a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak, a megváltozott járulékfizetési szabályok szerint. A dologi kiadások elsősorban a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati működést érintik (pl. honlap fenntartás, pályázati díjak, stb.) 19

20 9. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések és más a képviselő-testület döntése alapján szervezett rendezvények, programokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 10. Közvilágítás A közvilágítás költségei szerepelnek a címben, figyelembe véve a várható áremelés hatását is. 11. Város és községgazdálkodási szolgáltatások: A szakfeladaton szerepelnek 1 fő kisegítő foglalkoztatásának, személyi jellegű költségei. A dologi kiadások tartalmazzák a gázpalack értékesítés, a gépjárművek fenntartásának részleges költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók. 12. Óvodai nevelés, ellátás A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Személyi juttatások a közalkalmazottak besorolás szerinti bérelemeit tartalmazzák. 13. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TBfinanszírozásnak megfelelően. 14. Rendszeres pénzbeni ellátások: A cím az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra. A közfoglalkoztatás illetve az aktív korúak ellátási rendszerének átalakításával a kiadási előirányzat növekedhet. 15. Eseti pénzbeni ellátások: Az elmúlt évek teljesítését és az ellátottak várható számát figyelembe véve került a cím megtervezésre. 16. Szociális étkeztetés A kötelező ellátási forma biztosításának személyi és dologi kiadásai szerepelnek a szakfeladaton. 20

21 17. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás A külterületi vagy egyéb belterületi intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 18. Civil szervezetek működési támogatása A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A Serényfalvai Polgárőr Egyesület működéséhez, valamint a különböző társulásokban való résztvételhez szükséges, átadandó pénzeszközök jelentkeznek kiadásként a szakfeladaton. 19. Közfoglalkoztatás A szakfeladat tartalmazza a évi közfoglalkoztatási forma átalakítására tekintettel, a rendelkezésre álló információk szerinti minimális dologi előirányzatot tartalmazza. 20. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése A Művelődési Ház fenntartásával, a közművelődési tevékenység ellátásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt szerepel a évi önkormányzati rendezvények tervezett költsége. 21. Köztemető-fenntartás és működtetés A ravatalozó és a községi temető fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. 22. Felhalmozási kiadások A képviselő-testület döntése nyomán megvalósuló évi fejlesztésekre fordítható előirányzat. 23. Ár- és belvízvédelmi tevékenység A település esetleges ár- és belvízi veszélyeztetésének közvetlen elhárítására tervezett előriányzat. Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának jóváhagyását. Serényfalva, november 22. Szerna Csaba sk. 21

22 Határozati javaslat: / ( X I ) s z á mú K ép v i s e l ő -t estü l et i h a t á r o z a t Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 22

23 2012. évi költségvetési koncepció BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás Település igazg. kommun.sport feladatok fő x4.074 Ft Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás nincs adat Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 84 fő x Ft Szociális étkeztetés 25 fő Falu/tanyagondnoki szolgálat I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján Óvodai nevelés 62 fő teljesítmény mutató alapján 8 hóra Óvodai nevelés 55 fő teljesítmény mutató alapján 4 hóra Nemzeti etnikai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 8 hóra Óvodai gyermekétkeztetés 50 %-os térítés 41fő x Ft Ingyenes étkezés 4 fő x Ft Intézményfenntartó társulás támogatása Pedagógus továbbképzés 3 fő 19 I.c Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka II. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/ Személyi jövedelemadó kiegészítés nincs adat * 3. Gépjármûadó 100 % III. Saját bevételek Térítési díjak Továbbszámlázott szolgált. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev Bérleti díjak, lakbér

24 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfája IV. Helyi adók iparűzési adó építményadó kommunális adó 0 V. Átvett pénzeszköz TB finanszírozás ( iskola eü.) Kistérségi Társulás társulási támogatás 2.678* 3. Tagiskola iskolabusz támogatása Mozgáskorlátozott támogatás 616 VI. Felhalmozási célú bevételek Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.054fő x Ft VII. Pénzmaradvány B e v é t e l ö s s z e s e n : A *-gal jelölt sorok, adatok hiányában a évi módosított előíirányzatok. 24

25 2012. évi költségvetési koncepció Kiadások Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási Céltartalék Létszám Összes kiadás Telelepülési hulladék kezelés Közutak, hidak üzemeltetése Óvodai Intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Nem lakóing. bérbead. üzem Önkormányzati jogalkotás Önkorányzatok ig. tev Kiemelt állami és önk. rend Közvilágítás Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés, ellátás Család-és nővédelem eü. gond Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Szociális étkezés Tanyagondnoki szolg Civil szervezetek műk. tám Közcélú,közhasznú fogl Közműv.int. műk. (Műv. Ház) Köztemető fenntartás és műk Felhalmozási kiadások Kiadás összesen

26 26 E L ŐTERJE SZ T ÉS Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ:1100-3/2011. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I. N A P I RE N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szerna Csaba Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Paizsné Ablonczy Emőke készítette: jegyző gazdálkodási főglőadó címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E Ft Központosított előirányzat miatt: Munkaügyi Kp. Kh. Foglalkoztatás Országos Foglalkoztatási Alap +285 Bevételi előirányzat változás összesen: Kiadások E ft Személyi juttatások (TÁMOP,OFA, közfoglalkoztatás) Járulékok Kiadási előirányzat változás összesen:

27 27 A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként: KÖZFOGLALKOZTATÁS: Személyi juttatás előirányzat: E Ft (Rövid távú, Hosszú távú egyéb közfoglalkoztatás személyi juttatása) Járulékok: E Ft (személyi kiad. társuló járulék) Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Serényfalva, november 16. Szerna Csaba sk. 27

28 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.20.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: (1) A rendelet 2. (1). és (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1. /1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. /3/ A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft (1) A Rendelet 1-2.; 5., sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-2. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szerna Csaba sk. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve: Serényfalva, Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző 28

29 29 Az 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének a 9/2011.(XI.30..) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai BEVÉTELEK év M e g n e v e z é s Módosított előirányzat V. Átvett pénzeszköz Munkaügyi központ támogatása Országos Foglalkoztatási Alap 285 B e v é t e l ö s s z e s e n :

30 30 Az 1/2011.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletének a 9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Kiadások 2011 Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási Létszám Összes kiadás Közcélú, közhasznú fogl Közműv.int. műk. (Műv. Ház) Köztemető fenntartás és műk. Orsz.,települési és ter-i kisebbségi vál. Átfutó, kiegy. Függő kiadások Kiadás összesen

31 31 E L ŐTERJE SZ T ÉS Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ:1100-4/2011. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Előterjesztő: Szerna Csaba Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Paizsné Ablonczy Emőke készítette: jegyző gazdálkodási főglőadó címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az I-III. negyedévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülését mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a költségvetési rendelet szerint teljesültek. A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, szeptember 30-i állapotot tükröznek. Az ezt követően megvalósult költségvetési folyamatokról, az éves költségvetési beszámoló tartalmaz majd teljeskörű információt. A évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtását is a kiszámíthatóság, tervezhetőség, a biztonságos működés és a nagyarányú fejlesztési kiadások előtérbe helyezése jellemezte, úgy hogy likviditási problémákkal még átmenetileg sem küzdött az önkormányzat. Bevételek: A negyedévi összes bevétel és kiadás számított különbözete E Ft. Egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei, fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÉS költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek. 31

32 32 A központosított pótelőirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%- a; közfoglalkoztatás stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. Az SZJA törvény módosítása, az egykulcsos adórendszer bevezetése miatt költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján kompenzációt biztosított a központi költségvetés. III. VI. A SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK, A FEJEZETEKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK a költségvetési rendeletben tervezett módon, megfelelően realizálódtak az I. félévben. Az átvett pénzeszközök címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, a mozgáskorlátozott támogatás, a CKÖ támogatása, valamint a kistérségi támogatás növelte. Az iskolabusz szolgáltatás biztosítására szeptember 30-ig, Bánréve önkormányzata nem átutalta a kistérségi támogatás arányos összegét. Felhalmozási célú bevételek között, átvett pénzeszközként a belterületi utak felújításának LHH-s támogatása szerepel. VIII. AZ ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEKÉNT JELENTKEZIK a szeptember hónapban folyósított állami támogatás (nettó finanszírozás, igényelt támogatások 90%-a rendszeres segélyek, közcélú munka, stb.) összege, mely költségvetési szempontból, már az utolsó. negyedévet érintő bevétel. Az önkormányzat évi tervezett bevételei, az első félév vonatkozásában, összességében %-on teljesültek, melynek oka, az LHH-s támogatás előirányzatba helyezése. Kiadások: A kiadási oldal %-os teljesítése, tükrözi a gazdálkodási lehetőséget és módot. Az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselő-testület által meghatározott kiadások teljesültek, az költségvetésben tervezett források felhasználásával. A kiadások az önkormányzati működéshez társultak, ugyanakkor számottevő új fejlesztési, felhalmozási feladatok is megvalósultak, megkezdődtek, Az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesülése alapján megállapítható, hogy a tervezett költségvetés éves szinten, a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás keretei között végrehajtható, az év közben jelentkező, esetleges módosítási igények elvégzésével. A költségvetés kiadási oldalának I-III. negyedévi teljesülését, az alábbiak jellemzik, kiadásnemenként: 32

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg:

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-én, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradt:

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója. Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs Az elõterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 10-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-5/2014/Sz.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB IV. NAPIREND Tárgy: A 2013. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

egyszerű többség 2. sz. Határozati javaslat

egyszerű többség 2. sz. Határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 23-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 846-6/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2016. évi költségvetés-tervezetéről.

1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2016. évi költségvetés-tervezetéről. IKT. SZ: 48-3/2016./Sz. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. FEBRUÁR 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Közs é gi Önk ormányzat Szuhakálló Önkormányzati Hírlevél 2012. december A tartalomból: Közös Önkormányzati Hivatal 1 Járási Hivatal 2 Ho gyan to vább 2 Iskola - állami fenntartás 3 Informatikai eszköz

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. Tel: 87/437-029. Száma: 118-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. év

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1142-5/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V. NAPIREND Tárgy: A 2015. évi

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4% Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat 2013.11.21. ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a START- munkaprogram időarányos teljesítéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S a START- munkaprogram időarányos teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S a START- munkaprogram időarányos teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 17.00 órakor kezdődő, soron következő nyílt ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők,

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők, Dámóc község önkormányzat képviselő-testülete. Száma: 6/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Dámóc község önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 30-án du. 14 órakor megtartott képviselő- testületi üléséről.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről 443-2/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 28-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 9/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 86/2012. (X.26.) számú határozatot járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben