J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távol maradt: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 4 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Bukovenszki Józsefné képviselő Kiss András képviselő Suga László képviselő Csorba Tibor Zoltán képviselő Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő Mertusné Varga Katalin alpolgármester Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta ügykezelő Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a meghívó szerinti 16:00 órai időpontra a képviselő-testület 3 tagja jelent meg az ülésen, így a képviselő-testület nem volt határozatképes. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmében kísérletett tett a határozatképesség helyreállítására, melynek érdekében 3 fő képviselőt próbált rövid úton (telefonon) keresztül elérni, illetve az ülésen való résztvételre felhívni. A képviselő-testület határozatképességének létrehozására tett kísérlete eredményes volt, 16:30 órakor, a képviselő-testület 4 tagja megjelent; a képviselő-testület határozatképesaégét a polgármester megállapította. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a határozatképtelenség miatt elmaradt, április 10-ei ülés napirendjeit tárgyalja jelen ülés keretei között a képviselőtestület. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint:

2 N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Dávid István polgármester 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban írásban 3. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. 4. A évi ellenőrzési jelentés. 5. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére 6. Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, az óvodai beszámolóval kapcsolatban, hogy a tervezett 5,2 M Ft-os hiányból, hogyan lett 1,1 M Ft-os többlet. Kérdezte, hogy emnnyire tekinthető megalapozottnak egy ilyen költségvetés. Dávid István polgármester e lmondta, hogy a GESZ vezetőjének tájékoztatása szerint, régebbi 2012es adatokkal készítette el a évi költségvetést, nem vették figyelembe a jével bekövetkezett változásokat. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elszámolás a tagóvodai költségvetése évi végrehajtását tükrözi. A 2013 évi tagintézmény költségvetésben 5,2 millió Ft-os hiányt mutatott ki Kazincbarcika, mellyel szemben 1, 08 millió Ft-os pozitív előjelű egyenleg keletkezett. A 2013 évi költségvetés összeállítása során, nem a évi megváltozott állami támogatásokkal tervezték a

3 költségvetésta GESZ munkatársai, hanem a 2012 évivel. Nem vették figyelembe, hogy 2013-ban átalakult az állami finanszírozás rendje, bevezetésre került a feladat mutatós finanszírozás az óvodai nevelés területén is. Ennek köszönhetően, mintegy 6 millió Ft-tal magasabb összegű támogatást kapott az óvoda, a tervezettnél. A probléma abból adódik, hogy a működőképesség megőrzésétét szolgáló támogatásnál az 5,2 milliós is figyelmbe vételre került, amellyel el kellene tudni számolni. Ráadásul a évi költségvetésben is forintra pontosan ugyanazt a hiányt mutatták ki. Írásos kérdésére a GESZ újra átküldte a évi költségvetést és valaki tollal ráírta a lap tetejére, hogy végleges. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy az önkormányzatnak melyik lenne a megfelelőbb megoldás, az A vagy a B határozati javaslat. Suga László képviselő elmondta, hogy ő az A határozati javaslat mellett foglal állást, abból a szempontból, hogy a költségvetésbe esetleg vissza kell fizetni a jogosultalnul igényelt támogatást, vagy annak egy részét. Dávid István polgármester elmondta, hogy az egyik és a másik megoldás is jó lenne, de azt is figyelembe kell venni, hogy az idei év tele van mínuszokkal. Kiss András képviselő elmondta, hogy szerinte az A határozati javaslat lenne jobb. Suga László képviselő elmondta, hogy a B határozatnál van az a megoldás, hogy nem kéri az önkormányzat 1.08 millió Ft-ot. A tavalyi év költségvetése kapcsán, az ő kimutatásuk alapján igényelt az önkormányzat annyi állami támogatást, amiből a végén visszafizetés keletkezhet, akkor ennek rendezésére kérjék az 1,08 millió Ft-ot. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy jogi részről melyik megoldás lenne a legmegfelelőbb? A múlt évben a vélt tagóvodai hiány miatt, mindig a takarékoskodáson folyt a vita, most pedig a pozitív egyenleg is problémát jelent. A évi 5,2 millió Ft-os hiány egy részét le lehetne tudni az 1,08 millió Ft-tal. ahogy eddig is történt. Dr Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elmúlt években, ha maradvány keletkezett a közös intézményfenntartásból, akkor azt az önkormányzat visszaforgatta a következő évi fenntartásba. Jelen helyzetben egy alternatíva kevés lett volna ebben a kérdésben, jogi szempontból mind a két határozat megállja a helyét. Kazincbarcika a képviselő-testület bármelyik döntését el fogja fogadni, kérdés viszont az, hogy az esetleges következménye mi lesz. Kiss András képviselő hiány rendezésére. elmondta hogy az 1.08 millió Ft még elég kevés a 5,2 millió Ft-os Dávid István polgármester kérdezte, hogy a képviselő testület hozhat-e feltételes módú határozatot, vagyis avbban az esetben igényli az 1.08 M Ft visszautalását, ha a központi költségvetés felé befizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. A képviselő-testület ülésére megérkezett Mertusné Varga Katalin alpolgármester, így a képviselőtestület létszáma határozatképesség szempontjából 5 főre változott. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy lehetséges ilyen határozartot hozni, de Kazincbarcika nem fog gyorsan reagálni egy gyors döntést igénylő helyzetre. Az eddigi években a gondolkodásmenet illetve a mentalitás is az volt Szuhakálló önkormányzata részéről, hogy az előző évről keletkezett maradványt nem igényelték vissza Kazincbarcikától és ennek a fejében nem is utalták át a tárgyévi önkormányzati finanszírozás magasabb összegét. Azzal, hogy az előző években a maradványt mindig meghagyták a következő év ilyen jellegű kiadásaira, ki lehetett védeni, hogy év közben miért nem utalt az önkormányzat. Most, ha visszakérik a évi maradványt és ráadásult a évi önkormányzati finasnzírozást sem utalják át, nem tudni mi lesz a következménye évben vissza lett kérve a maradvány, de akkor az 5,4 millió Ft volt, és a következő évben is finanszírozási plusszal zártak az intézmények.

4 Bukovenszki Józsefné képviselő dönt. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. elmondta, hogy ő inkább a B határozati javaslat mellet A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. Az A határozati javaslatra 1 igen és 4 nem szavazat született, míg a B határozati javaslatra 4 igen és 1 nem szavazat. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 4 igen és 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 32/ 2014.(IV.14.) HAT ÁROZAT Óvodai közn evelési felad atellátás évi elszámolásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető E Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő E Ft finanszírozására fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Dávid István Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a jogalkotás költség térítésénél 1,1 millió Ft, illetve az egyéb különböző féle dologi kiadások előző évi azonosítatlan függő kiadásoknál lévő 5,5 millió Ft mit takar? Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a évi költségvetés módosítása csak azokra a tételekre vonatkozik, amelyekre a már év közben módosított előirányzatokhoz képest további módosítást igényeltek. Az önkormányzati jogalkotásnál a költségvetésitérítés, a polgármester tételes elszámoláson alapuló költségeinek megtérítését tartalmazza. A dologi kiadásoknál pedig 2007-től halmozott fűggő kiaadások átvezetését tartalmazza a módosítás. Suga László képviselő elmondta, hogy tulajdonképpen a Start-munkaprogram bevételeit és kiadásait kellet bevenni az önkormányzat költségvetésbe.

5 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a Start-munkaprogramnál az augusztusi hónap óta történt változások miatt, a bevételi vagy kiadási előirányzatok módosulása, a tényleges felhasználáshoz igazodik. A július 30-ig teljesült, Start-munkaprogramon belül leutalt előlegek illetve az azt követő elszámolások alapján érkezet pénzösszegek kerültek a bevételekhez, a havi kiadásokhoz pedig a dologi költségek és a munkabér. Suga László képviselő elmondta, hogy a semmi új szempont nem jelent meg, ami plusz bevételhez juttatta volna az önkormányzatot. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet tárgyában 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei az ÉMOP azonosítószámú támogatás Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza E Ft, és kiadását E Ft összeggel. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft

6 (2) A Rendelet 1-4; és mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3)A Rendelet 3. (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások 9042 E Ft - felhalmozási kiadás 713 E Ft 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy évi kiadásoknál a közgyógyellátásnál nem volt teljesítés, esetlegesen nem volt rá igény? Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy méltányossági közgyógyellátás után fizetendő járulék terhelné az önkormányzatot. Az alanyi- illetve a normatív közgyógyellátás a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. Előirányzatot mindig kell az ellátási formára, nem fordulhat elő, hogy esetlegesen előirányzat hiánya miatt nem biztosítja az önkormányzat ezt az ellátást. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezi, hogy a külső személyi juttatások egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben mit jelentenek?

7 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondja, hogy a január-április hónapban megbízással foglalkoztatott, nyugállományba vonult köztsiztviselők díjazása itt jelenik meg. A közös hivatali átalakulás kapcsán, az ügymenet folytonosságához, a munkakörök átadásához a képviselőtestületek erre biztosították az előirányzatot a évi költségvetsében. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a beruházásra adott előlegnél két összeg szerepel az egyik helyen a 360 E Ft, míg máshol 400 E Ft körüli összeg. Az eltérés okát kérdezte. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy költségvetési ügyintéző írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a kérdéssel kapcsolatban. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését hagyja jóvá E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás működési E Ft - állami támogatás felhalmozási 648 E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel E Ft - közhatalmi bevételek E Ft - intézményi működési bevétel E Ft évi pénzmaradvány E Ft

8 (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal 878 E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - intézményfinanszírozás E Ft hagyja jóvá. (3) A költségvetés évi pénzmaradványa E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt E Ft, az alábbiak szerint: a.) E Ft - ÉMOP azonosítószámú támogatás Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben (fordított Áfa) b.) E Ft - Iskolai gyermekétkeztetési feladatok, c.) 323 E Ft - Vadna december havi közös hivatal finanszírozása; d.) E Ft - Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradvány e.) E Ft - Téli közfoglalkoztatás (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei az ÉMOP azonosítószámú támogatás Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza E Ft, és kiadását E Ft összeggel. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

9 (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének teljesülését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - felhalmozási kiadások 711 E Ft (4)A költségvetés évi pénzmaradványa E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt. (5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 15. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. IV. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit év költségvetésére kell alkalmazni.

10 (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: A évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a pár évre visszamenőleg emlékei szerint nem voltak ilyen hiányosságok feltárva az ellenőrzési jelentésekben. A szabadságok vezetésénél jelentkező hiányosságok, a nyersanyag átvétele átadása, térítési díj elszámolással kapcsolatos hiányosságok, selejtezés, leltárba vétel illetve leltárba vett eszközök számmal való ellátása, stb. Ezekre a munkafolyamatokra is oda kell figyelni, főleg a közvetlen vezetőknek, hogy a továbbiakban ne legyen ezekből probléma. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a belső ellenőrzések során évről évre más jellegű területet vonnak vizsgálat alá, a képviselő-testület döntései szerint. Szükség van arra, hogy egy külső szerv is ellenőrizze a feladatok ellátását, feltárja fel az esetleges hibákat, hiányosságokat, ezek alapján tud az önkormányzat az elvégzett munkákon javítani. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy véleménye szerint jobb is ha kiderülnek a hibák illetve hiányosságok, mert csak akkor tudnak rajta javítani illetve változtatni. Suga László képviselő elmondta, hogy ő nem hibáknak csak hiányosságoknak nevezné ezeket, hiszen egy élelmezés-vezető aki már 24 éven keresztül végzi a munkáját napi rutinnak, megszokottan, közben a jogszabályok illetve pénzügyi elszámolások változnak és pont most kapott egy olyan ellenőrzést ahol elmondták, hogy most már másképpen kell bizonyos dolgokat csinálni. Ezelőtt 5 évvel is voltak olyan problémák, hogy a számlákat nem csak a polgármesternek, hanem a jegyzőnek is alá kellett írnia, ilyen jellegű apróságok mindig adódnak, az ember nem lehet mindenből napra kész. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy minden ember más és mindenkinek más a véleménye, de azért vannak a képviselő-testületi tagok, hogy ezeket az üléseken elmondják. Akár hogyan is nevezzük hibáknak vagy hiányosságoknak, kellő odafigyeléssel ezeket el lehet kerülni. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy visszagondolva az előző évekre tényleg elég sok terület lett már ellenőrizve, mindig voltak apróságok, de azok a következő alakalomra ki is lettek javítva illetve nem is voltak olyan komoly hibák az önkormányzatnál, amelyeket ne lehetett volna azonnal korrigálni. Dávid István polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatásnál szinte évente változnak az előírások, jogszabályok. A belső ellenőr elmondta mit és hogyan kell csinálni, és aszerint is folyik a munkavégzés. Selejtezéssel kapcsolatos dolgokat már nem kívánja tovább részletezni, hiszen az előző testületi ülésen már meg lett beszélve. A leltározás is el fog készülni, ha lesz rá megfelelő idő.

11 A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 3 3 / ( I V. 1 4.) H A T Á R O Z A T A évi ellenőrzési jelentésről Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 3 4 / ( I V. 1 4.) H A T Á R O Z A T Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Dávid István polgármester 6.1. Javaslat az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének

12 csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő ajánlat érkezett-e. kérdezte, hogy a pályázattal kapcsolatosan csak két Dávid István polgármester elmondta, hogy igen két ajánlat érkezet be az önkormányzathoz. Elmondta, hogy régebben már mind a két céggel dolgozott együtt vállalkozóként, ismeri a munkájukat. FER 3331 Kft. jelenleg a Bánhorváti szennyvíztelepet és a szennyvíz hálózatnak nagy részét építették ki, valamint Vadnán is közreműködtek. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy olyan vállalkozók legyenek, akik pontosan dolgoznak nem úgy, mint a járdaépítésnél. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 29. -a szerint folytatta le mindkét határozati javaslatra vonatkozóan a névszerinti szavazást. A jegyző a képviselők névsorát ábécé sorrendben olvasta fel. A jegyző a szavazást a névsoron feltüntette a szavazatokat összeszámoltaa és a szavazás eredményét névsorral együtt átadta a polgármesternek kihirdetésre. A szavazási névsor a jegyzőkönyvhöz cstolásra került. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján névszerinti szavazással - egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta: 35/2014.(IV.14.) HAT ÁRO ZAT Az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában az érvényes ajánlatok megállapításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve megállapítja, hogy a.) FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.), ajánlattevő: nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. alkalmas a szerződés teljesítésére ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

13 b.) Podráczki és Társa Kft. (3849 Forró, Fő út 65.) ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. alkalmas a szerződés teljesítésére ajánlata megfelel az egyéb követelményeknek. Az Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Felelős:polgármester Határidő: értelemszerűen. 36/2014.(IV.14.) HAT ÁRO ZAT Az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában az eredmény megállapításáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.), ajánlattevő ajánlatát elfogadva, a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft-t (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.) hirdeti ki az eljárás nyertesének. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére.

14 A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Elmondta, hogy Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a pályázatnál van-eönrész az, és a pályázat elkészítése mennyibe fog kerülni az önkormányzatnak? Dávid István polgármester elmondta, hogy ennél a pályázatnál 100%-os a támogatás, illetve a pályázatban már tervezve van a munkadíj is. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ez nem is pályázat inkább egy igénybejelentés. Az elkészített árajánlat alapján, a támogatás igénylésére vonatkozó adatlapot, a költségvetési ügyintézőfogja elküldeni az Államikincstár felé. Aályázat adattartalma: polgármester neve, önkormányzat címe, telefonszáma, , KSH kód, térfigyelő kamarák telepítésének helye, kamerák darab száma, illetve az igényelt összeg. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy miért van a két féle ár feltüntetve a térfigyelő kameráknál, mi a különbség? Dávid István polgármester elmondta, hogy az árajánlat tetején fel van tűntetve 3,1 megapixel illetve 2,0 megapixel a felbontása a kamerának. Kapott egy részletes tájékoztatót, amelyben elég szakmai nyelven le van írva részletesen minden. Az ajánlati összegből sor kerülhet az óvoda udvarán elhelyezett 4 db kamera cseréjére is. Kiss András képviselő elmondta, hogy indoltnak tartja a pályázatot, hisezn az ovi udvarra telepített kamerák már nem működnek, vagy nem értékelhető az általuk rögzített kép. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az óvodaudvar és a Kastélykert vagyonvédelmére 6-8 évvel ezelőtt telelpített rendszer mindössze párszázezer forintba került, sezmben jelenlegi 14 M Ft-tal. Értelemszerűen ez a különbség megmutkozik a kamerák műszaki jellemzőiben is. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

15 37/2014.(IV.14.) Határozat A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy van egy magyar szabadalom amivel a kommunális hulladék szinte 100%-át hasznosítani lehetne. Kistérségi ülésen a környező településekről részt vett polgármesterek is javasolták, hogy ezzel foglalkozzon a Társulás, hiszen a jövő szempontjából sem mindegy az, hogy szemétszállítási és szemétkezelési díjként nem kell majd annyira nagy összeget fizetni. Suga László képviselő kérdete, hogy Sajókaza most nyert egy pályázatot a csatorna kiépítésével kapcsolatban, milyen pályázat volt ez? Dávid István polgármester elmondta, hogy ez az a pályázat, amit az első fordulóban még Szuhakállóval közösen nyújtott be Sajókaza. A második fordulónál már egyedül indult és tavaly el is nyerte a pályázatot. Felkereste Bence Péter polgármesterrel az ÉRV Zrt-t akik mindenben segítséget fognak nyújtani az ügyben, hogy Szuhakálló is agglomerációs tag legyen. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy Szuhakálló még 2010-ben csatlakozni kívánt a Sajókaza település által megvalósítandó szennyvízberuházáshoz, ehhez azonban közös műszaki tartalomra lett volna szükség. A közös műszaki tartalmat egy a Sajó folyón is átvezető, Szuhakálló-Sajókaza közötti külterületi vezetékszakasz jelenthette volna, melynek a megépítése nagyon megnövelte volna a kiadásokat, a beruházás önréséz. Mindezt Szuhakállónak kellett volna viselnie, melyre nem volt lehetőség. Sajókaza a szuhakállói döntést be sem várva, benyújtotta önállóan a KEOP-os pályázatát. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az általa használt garázs bővítésével került kialakításra a Községháza és az Egészségház fűtését biztosító, vegyes tüzelésű (aprítékos, szalmabálás fűtési módú) kazánoknak helyet adó kazánház. Tekintettel arra, hogy az elmúlt hetekben több alkalommal tapasztalta, hogy a fűtői feladatokat ellátó egyes közfoglalkoztatottak az öntudatlanság határáig ittasan, lerészegedetten látták el a munkájukat, kezdeményezte, hogy a képviselő-testület határozatban nyilvánítsa ki arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy amennyiben a kazánház üzemelése során, bármilyen okból bekövetkező esemény kárt okoz a garázsban tárolt járműveiben, egyéb vagyontárgyaiban, azért az önkormányzat felelősséget vállal, a kárt feltétel nélkül megtéríti. Dávid István polgármester elmondta, hogy mostanában igen elmaradtak az alkohol szint ellenőrzések, mindenképen sűrűbben kell ezzel a dologgal foglalkozni. Bukovenszki Józsefné képviselő odafigyelni az ott dolgozókra. elmondta, hogy a közvetlen vezetőknek kellene a Suga László képviselő kérdezt, hogy a vannak-e az épületekre biztosítások kötve? Mertusné Varga Katalin képviselő elmondta, hogy a szalma bálákkal kapcsolatosan felmerült az a probléma miszerint egyre több rágcsáló jelet meg az óvodában., ezt valamilyen formában orvosolni kellene, hiszen mérget elhelyezni nem lehet a gyerekek miatt.

16 Dávid István polgármester elmondta, hogy irányába még idáig nem jelezte senki ezt a problémát, ezt minél hamarabb meg kell oldani. Valamint most már az aprítékos fűtésnek kell majd az óvodában működnie. Dr. Herczeg Tibor jegyző hozzátette, hogy a rágcsálóirtást minél hamarabb el kell végeztetni. A konyhán ettől függetlenül is félévente egy ilyen irtást el kell végeztetni. Elmondta, hogy az önkormányzati vagyonbiztosítás körét ki kell terjeszteni a kazánházra illetve a Kossuth u.5. alatti ingatlanra is. Az önkormányzati vagyonbiztosítás alapján, magántulajdonban bekövetkező kárt a biztosító nem fog megtéríteni. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 38/2014.(IV.14.) HAT ÁRO ZAT A Községháza és az Egészségház fűtését biztosít kazánház működésével kapcsolatos kártérítési felelősségvállalásról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy amennyiben a Községháza és az Egészségház fűtését biztosító kazánház üzemelése során, bármilyen okból bekövetkező esemény kárt okoz a kazánházzal egy épületben lévő (a kazánház a garázs épületének bővítésével került kialakításra) garázsban tárolt magántulajdonú járművekben, illetve egyéb magántulajdonú vagyontárgyakban, azért az önkormányzat felelősséget vállal, a kárt feltétel nélkül megtéríti. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen. Dr. Herczeg Tibor jegyző kezdeményezte, hogy az általa használt ingatlanrész kerítésére, az Egészségház oldaláról az önkormányzat helyezzen el valamilyen takarófelületet (pl. dekornádat,) tekintettel arra, hogy a Községháza és az Egészségház fűtéséhez, az orvosi rendelő ablaka alatt, az általa használt ingatlanrésztől kb. 1 m-re, az utóbbi hetekben, folyamatosan nagy mennyiségű gally, nyesedék, bozótirtásból származó hulladék került elhelyezésre, mely elsősorban esztétikai szempontból rendkívül zavaró; olyan benyomást kelt, mintha az ingatlan rendezetlen, elhanyagolt lenne. Elmondta, hogy tekintettel a közelgő jó időre, sem a családjával, sem vendégeivel nem fogja tudni az udvart rendeltetésszerűen, jóérzéssel használni. Kezdeményezte, hogy a képviselő-testület határozattal döntsön a kérdésben, így biztosítva annak a végrehajtását. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 39/2014.(IV.14.) HAT ÁRO ZAT A Községháza és az Egészségház, valamint a Kossuth u.7. sz. alatti szakember elhelyezésére szolgáló ingatlanrész (szolgálati lakás) közötti kerítésszakasz elfedéséről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Szuhakálló Kossuth u.7. sz. alatti, szakember elhelyezésére szolgáló (szolgálati lakás) ingatlanrész Egészségházzal közös szakaszú kerítése, takarófelülettel kerüljön ellátásra, tekintettel

17 az ingatlanrész közvetlen szomszédságában, az Egészségház területén elhelyezett nagy mennyiségű gally, nyesedék, bozótirtásból származó hulladék okozta zavaró körülményre. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen. POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a polgármesteri jelentésben a közfoglalkoztatottaknál 20 főt lát csak engedélyezve, akkor ez azt jelenti, hogy ennyire lecsökken a közfoglalkoztatottak száma? Dávid István polgármester elmondta, hogy nagyon sokszor kellet átdolgozni a pályázati anyagot és annyira lecsökkentették a költségeket, hogy Szuhakállónál csak 20 főt engedélyeztek. Két pályázatott akart az önkormányzatot benyújtani az egyik ig, a másik ig tervezte a közfoglalkoztatást, de a másodikat megszüntették. Minden településen lecsökkentették a közfoglalkoztatottak létszámát. Suga László képviselő kérdezte, hogy változni fog-e ez az állapot? Továbbá elmondta, hogy az interneten olvasta, hogy ha ezt a közfoglalkoztatási rendszert akarja az állam fenntartani, akkor 150 milliárdos költségvetés-módosítás kellene hozzá. Dávid István polgármester elmondta, hogy a jelenleg csak ez az álláspont ismert. Az állam a tavalyi évben a költségvetésben 153 milliárd Ft-ot biztosított a közfoglalkoztatásra, országosan. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy ennek fényében a kiskocka bálázó meg lesze vásárolva vagy sem, illetve szükség van-e az önkormányzatnak rá? Dávid István polgármester elmondta, hogy a mezőgazdasági programba lett betéve egy kiskocka bálázó és egy vetőgép. A fűtés rendszer működéséhez mindenképpen szükség lenne a kiskocka bálázóra. A kazán program is csak addig működik, míg embert adnak hozzá. Minden programból a maximumot próbálják kihozni. Bukovenszki Józsefné képviselő a helyzet. kérdezte, hogy a törvényességi felhívással kapcsolatban mi Dr, Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület döntése megküldésre került a Kormányhivatal részére, melyről a visszajelzést a polgármester meg is kapta. A polgármesteri jelentés vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

18 40/ (IV.1 4.) Határ ozat A polgármesteri jelentésről Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ község Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 14-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40 d./ rendelete: 6; 7 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Dávid István polgármester 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban írásban 3. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. 4. A évi ellenőrzési jelentés. 5. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére 6. Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat az ÉMOP /D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntéshozatalra Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester írásban írásban írásban Szuhakálló, április 24. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

20 ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 10-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Előterjesztő: Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor Előterjesztést jegyző Koleszár Istvánné készítette: címzetes főjegyző GESZ vezető 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Zöld Titkok K. Tagóvoda elszámolása Tisztelt Képviselő-testület! A GESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, év vonatkozásában. A tagintézmény tényleges évi teljes bevétele: E Ft, teljes kiadása pedig E Ft. A tagintézmény évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet E Ft. A tagintézmény eredeti költségvetése E Ft bevétellel és kiadással került elfogadásra, mely Szuhakálló önkormányzata részéről E Ft finanszírozási igényt tartalmazott. A tagintézmény költségvetésének módosítására illetve az abban bekövetkezett változásról az önkormányzat értesítésére év folyamán, sem a közös intézményfenntartás megszűnése, sem a feladat-ellátási szerződés megkötése alkalmával és azt követően nem került sor év folyamán pénzeszköz átadásra Kazincbarcika város önkormányzata részére az óvodai feladat-ellátáshoz nem került sor. A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően, E Ft illeti meg az önkormányzatot, melynek átutalásának Kazincbarcika város részéről megtörtént. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat A vagy B változat szerinti elfogadását. Szuhakálló, április 1. Dávid István polgármester

21 H a t á r o z at i ja va s lat : A / (.) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Szuhakálló község Önkormányzatát megillető E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen B / (.) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető E Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

22 Gazdasági Ellátó Szervezet 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15 : 3700 Kazincbarcika, Építők útja Városi Önkormányzat Közös önkormányzati hivatal Gazdálkodási Osztály Ikt.:./2014. Kazincbarcika Fő tér 4. Tárgy: évi elszámolás Feledi Jánosné Osztályvezető Asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az alábbi kimutatás tartalmazza a Zöld Titkok Kastálya Tagóvoda évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ,- Ft ot mutat. Kiadások: Személyi juttatás és munkaadókat terh.j. Dologi és egyéb folyó kiadások: Pénzmaradvány elvonás Bevételek: Pénzmaradvány előző évi Átvett pénzeszköz Saját bevétel Bérpolitikai int. miatti támogatás Pénzmaradvány miatti elvonás Állami normatíva: Szuhakálló Közs.Önkorm.tám. Összesen: ,- Ft ,- Ft 0,- Ft Ft Ft 0.- Ft ,- Ft Ft Ft Ft ,-Ft ,-Ft Kazincbarcika, Koleszár Istvánné Irodavezető

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg:

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-én, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradt:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 7 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-12/2014. iktatószám 12. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Helyszín: Petőfi Művelődési Központ Színházterme Kezdete: 15.1o. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 7-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben