JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása."

Átírás

1 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: augusztus 31-én (szerdán) órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester Botos Sándor képviselő Görbe Károly képviselő Kiss Katalin képviselő Dr. Rédecsi Árpád képviselő Varga István képviselő Toldiné Diószegi Éva igazgató Szabó Károlyné intézményegység vezető Nagy Zoltánné Egyesitett Szoc. Intézmény vezetője Varga Józsefné CKÖ vezető Kaloné Csiki Mónika gazd. vez. Szabó Lászlóné Huszár András építésügyi előadó Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Képviselőket, Intézményvezetőket. A határozat képesség megállapítása, a jegyzőkönyv hitelesítők személyének elfogadása, és a napirendi pontok, illetve a módosításának a jóváhagyása az e napon tartott Poroszló Sarud Község Önkormányzatainak együttes képviselő testületi ülésének bevezető részében szerepel. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 5. Az Önkormányzat évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalására és elfogadására 6. Javaslatok a évi tervezett hiány csökkentésére 7. Poroszló Község Önkormányzatának a Mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendeletének módosítása 8. Poroszló Község Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása 9. A közterületek használatáról, rendjéről szóló 10/2004. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítása. 10. ÖNHIKI pályázat benyújtásának megerősítése 11.Egyebek: a). Tisza-tavi Ökocentrum projekt arculatának kialakítása tárgyában érkezett ajánlat elfogadása. a.) 1.) Tisza-tavi Ökocentrum vezető személyének kiválasztására feltételrendszer kidolgozása.

2 141 a.) 2.) Tisza-tavi Ökocentrum területén büfé kialakítása. b.) hozzájárulása a Szolgáltató házban lévő üzlethelyiség funkció változásához. c.) Zeneiskola finanszírozása. d.) Egyesített Szociális Intézményben fizetendő térítési díjak megállapítása. e.) Üdülőterületi beadvány megtárgyalása 11. Önkormányzati ügyek. (Zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása. 4. Poroszló Község Önkormányzat évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. Bornemisza János polgármester: A költségvetési rendelet elfogadás óta történtek változások, az évközi pótelőirányzatok miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása. A költségvetési rendeletben lévő számadatok alapján félévkor mind a bevételek mind pedig a kiadások szinte azonos módon teljesültek. A költségvetési hiány összege a rendelet alapján 72 millió forintról 45 millió forintra csökkent. Az idegenforgalmi adóbevételek és a nagy beruházásból származó iparűzési adó beépítésre került a költségvetésbe, amely jelentős tétel. Az idegenforgalmi adóból származó bevétel csak szeptember után fog realizálódni, a nagy beruházás utáni iparűzési adót illetően decemberig esetleg csak előleget kérhet az önkormányzat, az iparűzési adó összege a következő évben fog bevételt eredményezni az önkormányzat részére. Az Önkormányzat nem kapott ÖNHIKI támogatást sem, mint ahogy arról már korábbi ülés alkalmával tájékoztatásra került a képviselő testület. A pénzügyi helyzetet tekintve a félévet követően tehát jelentősen növekedett a kifizetetlen számlák száma, és nőtt a hiány összege is. A második félévre vonatkozóan az önkormányzat a költségvetésének finanszírozhatósága érdekében tett javaslatot, amelyet egy másik napirendi pont keretében tárgyal a mai napon a testület. A Pénzügyi, Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó Ellenőrző és Összeférhetetlenséggel Foglalkozó Bizottság az augusztus 25-én megtartott ülésén megtárgyalta a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. A polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az előirányzat módosítások alapján az önkormányzat évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítását, amelyben a bevételi főösszeg eft-ról eft-ra, a kiadási főösszeg eft-ról eft-ra, a hiány összege eft-ról eft-ra módosul. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 17/2011. (VIII.31. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása Poroszló Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján, figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat, a évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

3 (1) A képviselőtestület, az önkormányzat,- beleértve költségvetési szerveit is évi költségvetésének 3,. (1) bekezdésében meghatározott - bevételi főösszegét eft-ról eft-ra - kiadási főösszegét eft-ról, eft-ra hiányát eft-ról eft-ra módosítja. (2) A módosított bevételi és kiadási összegeket kiemelt jogcímenként a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza. 2. A évi költségvetési rendelet 5. - (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a címek előterjesztései tartalmazzák. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak kiemelt tételeit a következők szerint határozza meg: Megnevezés eft-ban -Személyi juttatások: Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadások Szociális kiadások Záró rendelkezések (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a t a rendeletben foglalt előirányzat-változások költségvetésen való átvezetésére. A évi költségvetési rendelet további rendelkezései nem változnak. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép életbe, és a kihirdetését követő napon egyben hatályát is veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1./2011. (II.24) önkormányzati rendeletének 3.. (1) bekezdését és az 5.. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. Poroszló, augusztus 31. Bornemisza János s.k. polgármester Szabó Lászlóné s.k.

4 143 Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a augusztus 29-én megtartott ülésén elfogadta a 30/2011.(VIII.29.) sz. önkormányzati határozatában évi 1. számú költségvetési rendeletének a módosítását. 5. Az Önkormányzat évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalására és elfogadására A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Pénzügyi Bizottság e napirendi pontot is tárgyalta az augusztus 25-én megtartott ülésén és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Az első féléves beszámolóba az önkormányzat költségvetését érintő változások és a tényszámok kerültek beépítésre. Az önkormányzat részéről az első félévi teljesítése során nincs túllépés, próbáltunk takarékosan gazdálkodni. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi 90/2011.(VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés alapján elfogadja az önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Újlőirncfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a augusztus 29-én megtartott ülésén elfogadta a 31/2011. (VIII. 29.) sz. önkormányzati határozatával Poroszló Község Önkormányzat évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 6. Javaslatok a évi tervezett hiány csökkentésére A napirendi pont írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat fennálló kötelezettsége a második félévre vonatkozóan közel 100 millió forint nagyságrendre növekedett, a költségvetés elfogadásakor olyan tételek is beépítésre kerültek, amelyek csak később fognak realizálódni. Ilyen az idegenforgalmi adó, és a nagy beruházásból származó iparűzési adó, erre viszont csak előleget kérhet ebben az évben az önkormányzat a Market Építő Kft-től decemberig. Az önkormányzat költségvetésének a finanszírozhatósága érdekében költségcsökkentéssel járó intézkedések megtételére tettünk javaslatot a második félévre vonatkozóan, amelyet a Pénzügyi Bizottság javasolt a Képviselő-testületnek megtárgyalásra. A javaslat alapján jelentős tételek kerülnének ki az önkormányzat költségvetéséből. A polgármester úr ismerteti a évi tervezett hiány csökkentésére tett javaslatokban lévő pontokat.

5 144 Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg az elhangzottakkal kapcsolatban az észrevételeiket és a javaslatokban lévő pontokról hozzanak döntést a támogatások kifizetésének felfüggesztéséről illetve az előirányzatok zárolásáról. Javaslatban szereplő pontok az alábbiak: 1. Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásának befagyasztása: A évre elfogadott költségvetési rendelet eft -ot biztosít különféle társadalmi szervezetek, egyesületek támogatására az alábbiak szerint Előirányzat teljesítés Zeneiskola 1200 Eft - Mozdulj Tisza-tó mozgalom 100 Eft - Sportegyesület 1200 Eft 600 Eft Honismereti Baráti Kör 150 Eft 120 Eft Polgárőrség 350 Eft 205 Eft Nyugdíjasklub 60 Eft 35Eft Vöröskereszt 50 Eft 68 Eft Turisztikai egyesület 30 Eft - Halm.hátr.helyz.gyerm. egyesülete 30 Eft - A társadalmi szervezetek finanszírozásával kapcsolatban már történek kifizetések az alábbiakban felsoroltak szerint. A zeneiskola támogatásának felfüggesztéséről a mai ülésen egy későbbi napirendi pont keretében döntést kell hoznia a képviselő testületnek, sajnos nem tudja az önkormányzat a továbbiakban a 24 gyermekek után járó Tiszafüred Város Önkormányzata által kért 2,4 millió forintos önkormányzati hozzájárulás mértékét finanszírozni, nem áll rendelkezésre hozzá anyagi fedezet az önkormányzat költségvetésében. Varga István képviselő: A Sportegyesület tevékenységének a finanszírozásához szponzorokat kell keresni, illetve vállalkozókat kellene megkeresni, hiszen nekik adózás szempontjából nem jelentene többletet, ha támogatják a Sportegyesületet. Polgárőrség támogatásának a felfüggesztését sajnálja, az a véleménye, hogy azért ők csak járőröztek éjszakánként a községben. A Sporttal kapcsolatban még felhívja a figyelmet, hogy iskolai csapatok nyújthatnak be szeptember 15-ig pályázatot, ez úton is bevételi forráshoz lehetne jutni. Véleménye, hogy a sport megalapozásának és a fejlődésének az érdekében az iskolában a pedagógusok sokat tehetnének. Kiss Katalin képviselő: Azok a pénzek, amelyeket most zárol az önkormányzat a javaslat alapján, már nem fognak többet visszajönni. Bornemisza János polgármester: Sajnos az a probléma, hogy a társadalmi szervezetek működését fizikailag nem tudja kifizetni az önkormányzat. Végül is pénzügyes kifejezés a zárolás, amely nem más mint elvonást jelent. Az önkormányzat visszatérhet a társadalmi szervezetek finanszírozásának a kérdésére, az ÖNHIKI elbírálása és a Bankkal történt egyeztetést követően. A Sportegyesület további működése érdekében szponzorokat lehet keresni. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásának felfüggesztését, és az előirányzatok zárolását fogadja el. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi 91/2011. (VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzata a költségvetési hiánya csökkentése érdekében a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásának az előirányzatait szeptember 1-től zárolja. Határidő: azonnal

6 Önkormányzatunk által megállapított szociális juttatások felülvizsgálata: Bornemisza János polgármester: Az Önkormányzat a szociális juttatások felülvizsgálatát javasolta a költségvetési hiányának csökkentése érdekében. A szociális juttatások közé tartozik az Arany János Tehetséggondozó Program, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Program, és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő iskolások beiskolázási támogatása. A pénzügyi Bizottság javasolta a szociális juttatások témakörének a megtárgyalását a Képviselő-testület részére. Kiss Katalin Képviselő: Az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatban nem tudja, hogyan történik a folyósítása. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatból szeptember 1-től nem tud kilépni az önkormányzat, hiszen ennek a folyósítása nem tanévre, hanem naptári évre szól. A pályázathoz való csatlakozásról az önkormányzatnak mindig az előző évben hozza meg a döntését. A képviselő-testületnek a 2010 évben hozott döntése alapján a Bursa Hungarica Ösztondíj Pályázatban részesülő gyermekek részére a Minisztérium is hozzáteszi a saját részét, véleménye szerint nem teheti meg az önkormányzat, hogy ebből utólag lépjen ki. A pályázatokat a tavalyi évben október 31-ig nyújthatták be a pályázók és a Szociális Bizottság bírálta el novemberben. Az ösztöndíj folyósítása k 2011 januártól kezdődött, a kifizetésekre az első félévre márciustól kerül sor. Azok a gyermekek, akik júniusban és júliusban fejezték be a tanévet, csak 5 hónapra kapták meg az ösztöndíjat. Az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatban történtek visszaélések, de ott is volt egy 3,5 tanulmányi átlag meghatározva az ösztöndíj folyósításához. Semmiképpen nem támogatja, hogy a főiskolás és az egyetemista gyermekektől elvegyék a Bursa Hungarica ösztöndíjat amely éves szinten mintegy 550 Ft-ot jelent. Hiszen ezek a gyermekek már nem jogosultak semmire, nem kapnak semmiféle támogatást, ezek a gyerekek nem olyanok, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az egyetemista és főiskolás gyermekek családjára is tekintettel kell lennie a képviselő-testületnek, hiszen ők már nem kapnak családi pótlékot a felsőoktatásban tanuló gyermekeik után. Az egyetemisták és főiskolások után már semmiféle támogatást nem kapnak a családok. Nem javasolja a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program megszüntetését, a jövő évi pályázathoz való csatlakozásról pedig döntést kellene hoznia a képviselő - testületnek. Arról mindenképpen javasolja, hogy döntsön a képviselő-testület, hogy csatlakozik-e a következő évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, a szociális bizottság csak ezután tárgyalhatja a pályázat benyújtásának a feltételeit. A Bursa Hungarica Ösztödíjnál is határozhat meg a képviselő-testület egy 3,8-es átlagot, és csak ezen átlagot elérők adhatnának be pályáaztot. Az iskolalátogatási igazolásokhoz az előző tanévről szóló index másolatát pedig csatolhatják mellé a diákok. Iskolakezdési támogatás felfüggesztésével kapcsolatban elmondja, hogy az a korábbi években sem volt, csak a tavalyi évben. Az iskolakezdési támogatás felfüggesztése viszont egy jelentős tétel lenne az önkormányzat részére. Szabó Lászlóné : A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programhoz való csatalakozás dokumentációit megkaptuk, arról kell, hogy döntsön először a képviselő-testület, hogy csatlakozik-e az önkormányzat a következő évi pályázathoz vagy nem. Bornemisza János polgármester: A javaslat megtételénél olyan dolgokat vett figyelembe az önkormányzat, amely nem kötelező feladata az önkormányzatnak. Szinte minden pontjában van olyan, aki valamilyen módon érintett, ezért várja a képviselő-testület részéről a javaslatokat. Az önkormányzat elviekben támogatja továbbra is az Arany János Tehetséggondozó Programot, szeptember 1- től viszont javasolja a támogatási kifizetésének a felfüggesztését, ettől még az állami támogatást megkapják a diákok. A tanulmányi átlag 3,5 volt meghatározva, de lehetett volna akár 4,5 átlagot is meghatározni, a támogatás eléréséhez. Több gyenge képességű tanulót is támogattak a korábbi években, akik nagyon gyengén teljesítettek. A tanulmányi eredmények bemutatása után jövőre csak olyan gyermekek kapjanak támogatást, akik valóban megérdemlik, hiszen Tehetséggondozó Programról van szó. Főiskolán és Egyetemen is lehetne egy 4 átlagot előírni, bár a Bursa Hungarica Ösztondíj Program nem erről szól, hanem mint egy ösztöndíj úgy működik a támogatás folyósítása. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A főiskolás és egyetemista gyermekek már nem kapnak támogatást, családi pótlékot sem, nehéz anyagi helyzetbe hozva ezzel a családokat. Véleménye, hogy az önkormányzat mindenképpen csatlakozzon a következő évben is a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, és esetleg itt is lehetne meghatározni egy tanulmányi átlagot, amelynek elérése során kapná csak a gyermek az ösztöndíjat.

7 146 A középiskolában 3,5 átlagot határozott meg a Képviselő-testület, a Főiskolán és az Egyetemen már egy jó közepes átlag már elég jó eredménynek számít, hiszen ott már azért elég magas követelmények vannak. Az a kérdés, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programnál a támogatás visszavonható-e, vagy ez már jár a gyerekeknek? Javaslata, hogy a jövő évre tekintve név szerint kerüljön felülvizsgálatra, hogy kinek ad az önkormányzat támogatást. Az Arany János Tehetséggondozó Programmál a felfüggesztés csak erre az évre szól? Bornemisza János polgármester: A támogatás visszavonható, fizikailag jár a gyermekeknek, csak nem tudja kifizetni az önkormányzat, nem jut rá anyagi fedezet. Az Arany János Tehetséggondozó Program már erre az évre kifutott, augusztusban kifizetésre került az elmúlt 8 hónap, szeptember 1-től pedig felfüggesztésre kerülne a támogatás kifizetése. Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő gyermekek szüleit értesíteni erről értesíteni kell. A mostani döntése a képviselő-testületnek csak erre az évre szól. A következő évtől pedig csak olyan gyermekeket támogasson az önkormányzat, akik valóban tehetségesek és a tanulmányi eredményük is ezt támasztja alá. A Busa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázattal kapcsolatban a képviselők által elmondottakat tudomásul veszi, hogy az Ösztöndíj naptári évre szól. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj az idei tanévben kifizetésre kerül szerződéses jogviszony alapján. Az önkormányzat kifejezi a csatlakozási szándékát a a következő évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, de csak szigorú feltételek mellett. A Szociális Bizottság dolgozza ki a pályázat benyújtásának a feltételeit és a bizottság éljen előterjesztéssel a képviselő-testület felé, hogy kik, és milyen tanulmányi eredményekkel igénylik a támogatást. Az előterjesztéstől eltérően a szociális juttatások felülvizsgálata során két határozat meghozatalát javasolja a képviselő-testületnek. Az egyik határozat az Arany János Tehetséggondozó Programra vonatkozik, hogy elviekben továbbra is támogatja a programot az önkormányzat, de a támogatások kifizetését szeptember 1-től felfüggeszti. A másik határozat az előterjesztéstől eltérően a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra vonatkozik, amely naptári évre szól, kifizetése az idei évben megtörténik szerződéses jogviszony alapján. A következő évi pályázathoz az önkormányzat kifejezi csatlakozási szándékát, de csak szigorú feltételek mellett. A pályázatok benyújtása előtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság dolgozza ki a feltételrendszert, tárgyalja meg és a képviselő-testületnek készítsen előterjesztést, hogy kik igénylik a támogatást. Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi 92/2011.(VIII. 31.) sz. határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a költségvetési hiány csökkentése érdekében a szociális juttatások felülvizsgálatára tett javaslatot. a.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beiskolázási támogatás előirányzatát zárolja a évre. b.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben továbbra is támogatja az Arany János Tehetséggondozó Programot, a támogatások előirányzatát szeptember1-től zárolja. Határidő: szeptember 1. Körjegyző Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi

8 147 93/2011. (VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális juttatások felülvizsgálatára tett javaslatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programmal kapcsolatban. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat naptári évre szól, az idei évben a támogatás összege kifizetésre kerül szerződéses jogviszony alapján. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a következő évi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programhoz, melyeket forráshiány miatt elviekben támogatja. A pályázatok benyújtásának a feltételeit dolgozza ki a Szociális és Egészségügyi Bizottság és készítsen előterjesztést a Képviselő-testület részére. Határidő: értelem szerint, Kiss Katalin Szoc. Biz. Elnöke 4. Kisebbségi önkormányzat támogatásának megvonása: A kisebbségi önkormányzatok általános állami támogatásán felül évi 300 Eft-ot fizetünk ki a cigány kisebbségi önkormányzatnak, azon felül, hogy az iroda helyiséget is biztosítottuk a számukra. A Kisebbségi önkormányzat a közösségi házba költözne át.. Az önkormányzat a 300 EFt támogatás kifizetését megvonja, kötelező feladataként az iroda fenntartását továbbra is biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat részére. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a Kisebbségi Önkormányzat 300 E Ft-os támogatásának megvonását, az önkormányzat kötelező feladataként gondoskodik az irodahelyiség fenntartásáról a Kisebbségi Önkormányzat részére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi (egy képviselő nem volt jelen a szavazáskor) 94/2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ft-os támogatását megvonja. Az önkormányzat az irodahelység fenntartásáról kötelező feladataként gondoskodik. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. Tourinform iroda működtetése: A Eft kiadási előirányzattal szemben éves szinten kb. 700 Eft bevételt tud produkálni, viszont az idegenforgalomra tekintettel mindenképpen szükségesnek ítéljük a megtartását. A következő évben viszont lehetőséget látunk arra, hogy az Ökocentrum működtetésére létrehozandó kft-hez kerüljön át a feladatellátás. A Tourinfor Iroda működtetése ha kikerül az önkormányzat költségvetéséből a következő évre fog megtakarítást eredményezni. Az E Magyarország Pont fenntartási költségeinek csökkentése érdekében a gépek használati díjának a felemelését javasolják 150 Ft/óra összegről 250 Ft/óra díjra. Dr. Rédecsi Árpád : A Eft előirányzat mit tartalmaz? Bornemisza János polgármester: A 2994 EFt előirányzat a Balogh Edit bérét, járulékait és az Iroda rezsi költségeit tartalmazza.

9 148 A polgármester javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben lévő Tourinform Iroda működésére vonatkozó 1. sz. határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a gépek használati díját felemeli 150 Ft/óra díjról 250 FT/óra díjra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Egy képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi 95/2011.(VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzata megtárgyalta a Toruinfrom Iroda működésére tett javaslatot. A Tourinform Iroda a tél folyamán a könyvtárral együtt üzemel a Szolgáltatóházban, az iroda működését az önkormányzat 2012 május 1-jét követően megszünteti. Az önkormányzat a Tourinform Irodát 2012 május 1-je után a Tisza-tavi Ökocentrum épületébe helyezi el, a működtetését át kívánja adni az Ökocentrum működtetéséhez létrehozandó Nonprofit Kft. részére. Az E Magyarország Pont fenntartási költségeinek csökkentése érdekében a gépek használati díját 150 Ft/óra díjról felemeli 250 Ft/óra díjra. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. Mezőőri szolgálat működtetése: Az Eft-os kiadással szemben éves szinten 600 Eft támogatást kapunk a fenntartására, itt a mezőőri járulék beszedésére nagy figyelmet kell fordítani. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a mezőőri szolgálatot fenntartja az önkormányzat a továbbiakban is, amennyiben a gazdák hozzájárulnak a mezőőri járulék befizetésével a mezőőri szolgálat fenntartásához. A bevallások alapján eddig olyan 500 Ft-os mezőőri járulék befizetésének a kiszabására van lehetőség, de még most is érkeznek bevallások az önkormányzat részére. A Jegyző Asszony készített egy előterjesztést a mai ülésre, amely alapján a mezőőri járulék minden megkezdett hektár után 200 Ft-ra módosulna. Az így befizetett mezőőri járulékkal 1 fő mezőőr foglalkoztatható. Amennyiben a gazdák nem járulnak hozzá a mezőőri járulék befizetésével a mezőőr bérének a finanszírozásához, abban az esetben visszatérünk a mezőőri szolgálat fenntartásának a tárgyalására. Varga István képviselő: Javasolja, hogy tegyék látványosabbá a mezőőr munkáját, és a mezőőr készítsen egy munkatervet minden hónapban kizárólagosan a Jegyző Asszony részére, és így nyomon követhető az általa végzett tevékenység dokumentum formájában is. Az biztos, hogy a mezőőr végzi a munkáját a határban. Kezdeményezni fogja a gazdák részére egy Fórum összehívását, amelyen kéri, hogy legyen jelen a Jegyző Asszony is, utána pedig Mezőgazdasági Bizottság ülésen tájékoztatja a Bizottságot a Fórumon elhangzottakról. A Bizottsági ülésre tisztelettel meghívja a Polgármester urat is. Botos Sándor képviselő: Javasolja, hogy a határozatba kerüljön beépítésre, hogy amennyiben a gazdák nem járulnak hozzá a mezőőri járulék befizetésével a mezőőr bérének a kiegészítéséhez, abban az esetben januártól az önkormányzat nem kívánja a mezőőri szolgálatot tovább fenntartani. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát a mezőőri szolgálat további működésére vonatkozóan: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőri szolgálatot továbbra is működteti december 31-ig, abban az esetben, ha a földtulajdonosok, a gazdák a mezőőri járulékot befizetik. Amennyiben a földtulajdonosok, gazdák nem támogatják a mezőőri szolgálat fenntartását, abban az esetben visszatér az önkormányzat a mezőőri szolgálatra vonatkozó döntés felülvizsgálatára. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi

10 149 96/2011.(VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 31 ig működteti a mezőőri szolgálatot. A mezőőri szolgálatot január 1-től abban az esetben fogja működtetni az önkormányzat, amennyiben a Poroszló településen lévő mezőgazdasági vállalkozók, magánszemélyek, földtulajdonosok a 200 Ft/megkezdett hektár után a mezőőri járulékot megfizetik, és ez fedezi az állami támogatással együtt a mezőőri szolgálat működésének a költségeit. Amennyiben ez a járulék nem kerül megfizetésre, az önkormányzat nem kívánja fenntartani a mezőőri szolgálatot. A Bizottság készítse elő a földtulajdonosok részére kiküldendő értesítő leveleket. Határidő: december 31. Felelős: polgármester 7.Fizikai állomány átszervezése: A következő költségvetési évben a fizikai állomány működésének hatékonysága érdekében átszervezés szükséges, hogy az megfeleljen a falu és a képviselő-testület elvárásainak. Néhány fő a fizikai állományból átkerül az Ökocentrum működtetéséhez létrehozandó Nonprofit Kft-hez. Az átszervezés során a pénzügyi dolgokra vonatkozóan készül egy előterjesztés a képviselő-testület részére. Ez az intézkedés már csak a következő költségvetési évet érinti. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül ( egy képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi 97/2011.(VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzata megtárgyalta a fizikai állomány áthelyezéséről szóló javaslatot. A fizikai állomány áthelyezése a Tisza-tavi Ökocentrumot működtetésre létrehozandó Nonprofit Kft-hez történik, annak megalakításakor. Az áthelyezés időpontjától kezdődően az önkormányzat meg kívánja szüntetni az érintett szakfeladatot. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester 8. A évi rendezvények szervezése: A következő költségvetési évben a képviselő-testület nem kíván rendezvényeket szervezni. A rendezvények szorosan kapcsolódnak mind a Tourinform Iroda működéséhez, ezért a feladat ellátása átkerülne Ökocentrum működtetésére létrehozandó Nonprofit Kft-hez. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül ( 2 képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi 98/2011. (VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván tovább rendezvényeket szervezni, a évi rendezvények szervezését átadja a Tisza-tavi Ökocentrum működésére létrehozandó Nonprofit Kft-nek. Határidő: következő költségvetési év

11 Temető fenntartásának felülvizsgálata: Az elmúlt időszakban sok kritika érkezett önkormányzatunkhoz a temetők állapotával kapcsolatban. A két temetőben csak a katolikus részek számítanak köztemetőnek, ezeket kell az önkormányzatnak kötelező feladataként karbantartania. A református részek a református egyház kezelésében vannak, ezért azokat az egyháznak kell kezelniük. nem tudja felvállalni azok rendben tartását az önkormányzat. Botos Sándor képviselő: Az egész temető rendbetételére nem kerül sor November 1-jére, csak a katolikus részt fogják rendbe tenni? Bornemisza János polgármester: Azt mindenkinek tudnia kell, hogy Poroszlón köztemető kettő van, de annak csak a temetők katolikus része az önkormányzat tulajdona. Sajnos a temetőről nem úgy beszélnek, hogy katolikus vagy református része, hanem összességében emlegetik, mint temető. Ha nincs rendben, akkor pedig az önkormányzatot okolják érte. Természetesen November 1-jére megpróbálják az egész temetőt rendbe tenni, ha ehhez segítséget nyújt a presbitérium is. Javasolja a Képviselő-testületnek a temetők fenntartásának felülvizsgálatára tett előterjesztésben lévő 1. sz. határozati javaslatot elfogadásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, 1 tartózkodás mellett (egy képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi 99/2011. (VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési hiánya csökkentésére tett javaslat alapján megtárgyalta a temetők karbantartását. Poroszló településen a temetőknek a katolikus része minősül köztemetőnek. Az önkormányzat csak a kötelező feladatát tudja ellátni. Határidő: következő költségvetési év 10. Idősek bentlakásos szociális otthona és szociális alapszolgáltatások működtetése: Önkormányzatunknak csak az alapellátás a kötelező feladata (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása), a bentlakásos intézmény üzemeltetése nem kötelező feladat az önkormányzat részére. Az elmúlt képviselő - testületi ülés utána megkerestük a Kormányhivatalt az idősek bentlakásos intézményének átvétele ügyében. Megérkezett a válasz a Kormányhivatal részéről. Mivel a megyei önkormányzat nem kívánja átvenni Poroszló Község Önkormányzat önként vállalt feladatát az idősek otthonának a bentlakásos intézményét. A képviselő-testület többször is tárgyalta már az intézmény fenntartásának, illetve feladatátadás kérdését. A további működése érdekében feltétlenül szükséges az, hogy az intézmény önfenntartóan működjön tovább. Az intézmény további fenntartásához szükséges, hogy az önköltséges áron tudjon működjön. Az idősek otthona vezetőjétől a költségek csökkentése érdekében az alábbi javaslat érkezett: A szociális étkeztetés díját az önkormányzat 430 Ft-ról 500 Ft/fő/ebéd összegre emelné föl. Az önkormányzatnak még így is 546 Ft-ba kerül egy ebéd előállítása önköltséges áron, ha a rezsi költséget számoljuk egy ebéd előállítása az önkormányzatnak 700 Ft körüli összeget jelent. A második javaslata az intézményvezetőnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozik, amelynél 1000 Ft/hó és 1500 Ft/hó összeg közötti térítési díj megállapítására tett javaslatot. Eddig ezért az ellátottaknak nem kellett fizetni. Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője: A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló évi C. Törvény ai szerinti költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség évközben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A szociális szolgáltatások tekintetében az egyes ellátásokért fizetendő személyi térítési díj törvényben rögzített maximuma nem változott. Ennek megfelelően nem haladhatja meg a személyi térítési díj:

12 151 étkeztetés esetében az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének 30%-át, házi segítségnyújtás esetében az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének 25%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének 30%-át, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének 2%-át, nappali ellátás esetén az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének 15%-át, nappali ellátás és étkezés együttes igénybevétele esetében az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének 30%-át, tartós elhelyezés (idősek otthona) esetében az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének 80%-át. A szociális étkezésnél fizetendő térítési díj összege és Ft-os nyugdíj esetében 500 Ft/fő/ebéd esetén 20 munkanappal számolva Ft körüli összeg, amely véleménye szerint még elfogadható. Tavaly azért tudtuk 430 Ft-ért adni az ebédet, mert közmunkásokat tudtak foglalkoztatni a feladat ellátásához, viszont ebben az évben már erre nem volt lehetőség. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál minden ellátott 870 Ft-ba kerül az önkormányzatnak, Kistérség rendszeresen küldi a számlákat, amelyet az önkormányzatnak ki kell fizetnie. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén 1000 Ft/hó és 1500 Ft/hó közötti térítési díj megállapítását javasolta a képviselő-testületnek. Szabó Lászlóné : Újlőrincfalva a hétfői képviselő-testületi ülésén 1000 Ft/hó térítési díjat fogadott el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra. Botos Sándor képviselő: Hiányolja az előterjesztésből, hogy mennyibe kerülne a bentlakásos idősek otthonában a térítési díj, ha az önköltséges áron működne. Varga István képviselő: Vannak más településről is igénylők a bentlakásos intézményben történő elhelyezésre? Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője: Jelenleg nincsenek meg a feltételek a bentlakásos idősek otthonában az idősek részére ahhoz, hogy önköltséges áron tudnák üzemeltetni az intézményt. Önköltséges működésnél a feltételek közé tartozik a 2 ágyas szoba zuhanyzóval, stb. Ezek hiányoznak a Poroszlón az Idősek Otthonában. A térítési díj emelésére az új költségvetési törvény ismerete után kerülhet sor, de most jelenleg nem lehet térítési díjat emelni, hiszen alig van olyan személy közöttük, aki a Ft-os térítési díjat be tudná fizetni. Az intézmény működésének a finanszírozásához megoldás lehetne, ha más településekről is kerülhetnének be idős személyek a bentlakásos intézménybe anyagi fedezet, vagy ingatlan felajánlása esetén. Más településről is vannak igénylők, akik be szeretnének költözni az Idősek Otthonába. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az intézménynek 2012-ig van működési engedélye. Bornemisza János polgármester: A bentlakásos idősek otthonát nem szeretnék megszüntetni, de az önköltséges működés feltételeit ki kell dolgozni a képviselő-testület részére az intézményvezetőnek, hogy milyen formában tud rentábilisan tovább működni az intézmény, alapítványi vagy egyéb módon, de szabályos legyen a működése. Az új felvételisek már új feltételek mellett kerülhetnek csak be az idősek otthonába, előtte minden esetben készüljön egy előterjesztés a képviselő-testület részére. A szociális étkeztetésnél a étkezési díjak emeléséről az idősekkel történő kommunikáció megfelelően történjen. Az idősek otthonában nemcsak a bentlakásos intézmény működését finanszírozza 20 millió forinttal az önkormányzat éves szinten, hanem az egész intézmény működését. Továbbiakban ezt az önkormányzat már nem tudja ilyen formában finanszírozni. Ezért a következő a ülésre készüljön egy előterjesztés az idősek otthona további működésére vonatkozóan. Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozatok meghozatalát: 1. A bentlakásos idősek otthona rentábilis működésének érdekében a feltételrendszer kerüljön kidolgozásra a következő képviselő-testületi ülésre. 2. A szociális étkeztetésnél a fizetendő térítési díj az alábbiak szerint 430 Ft/fő/ebéd helyett 500 Ft/fő/ebéd összegben kerül meghatározásra. 3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a térítési díj 1000 Ft/fő/hó mértékben kerül meghatározásra. Poroszló Község Önkormányzat 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi

13 /2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek bentlakásos intézményének felülvizsgálatára tett javaslatot megtárgyalta az intézményt továbbra is működteti, viszont ehhez az szükséges, hogy az intézmény önköltségesen működjön. Az önkormányzat nem tudja tovább finanszírozni éves szinten 20 millió forinttal az intézmény működését. A bentlakásos idősek otthona önköltséges működésének érdekében a feltételek kidolgozásáról a következő képviselő-testületi ülésre készüljön egy előterjesztés. Az idősek otthona bentlakásos intézményébe új felvételisek részére a feltételeket ennek megfelelően kell kidolgozni. Határidő: szeptember 28. Felelős. polgármester, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi 101/2011.(VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete költségcsökkentés hatékonysága érdekében a szociális étkeztetés térítési díját 430 Ft/fő/ebéd összegről 500 Ft/fő/ebéd összegre emeli föl szeptember 1-től. Határidő: szeptember 1. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi 102/2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját 1000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg szeptember 1-től. Határidő: szeptember 1., 11.Művelődési ház működtetése: A művelődési háznak a téli felfűtése igen nagy költségekkel jár, ezért a költségcsökkentés érdekében, a téli időszakban a Művelődési ház nem üzemelne. Van néhány rendezvény (Karácsony, Farsang, Gála) amelyet ott kellene tartani, akkor viszont hőlégbefúvásos technikával próbálnák meg felfűteni az ünnepségek idejére a helyiséget. A könyvtártból Kalmár Ágnes a Torinform Irodába költözik át. A könyvtárból a szükséges könyveket átviszi és kiadja az igényeknek megfelelően. A Falugyűléseket meg lehet tartani a Tömegszervezetek házában, a szolgálati lakásban pedig az Útirány egyesületet tudjuk elhelyezni, aki bérleti díjat fizet önkormányzatunknak a Kisebbségi Önkormányzat pedig a közösségi házban kerül elhelyezésre. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a Művelődési házat a téli időszakban nem üzemelteti és a könyvtár ezen időszak alatt a Tourinform Irodával egy helyiségben fog működni a Szolgálatatóházban. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi

14 /2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetési hiányának csökkentése érdekében a téli időszakban a Művelődési házat nem üzemelteti, a könyvtár ezen időszak alatt a Tourinform Irodával egy helyiségében fog működni a Szolgáltató házban. Határidő: azonnal 12.Bevételi források felkutatása Bornemisza János polgármester: A bevételi források növelése érdekében már nincs lehetőség további helyi adók emelésére. Az idegenforgalmi adó bevételek július hónaptól kezdődően fognak realizálódni, viszont az eddigi adatok szerint a tavalyihoz képest emelkedés nem várható. Az iparűzési adó 2 %-os mértékét a nagy beruházás befejezése után szeretnénk lecsökkenteni. A saját bevételeinket a bérleti díjak emelésével nem tudjuk növelni, mert ezt már megtettük. (lakbérek emelése). Bevételi forrásokhoz további lehetőség az értékesíthető ingatlanok meghirdetése. Ezek viszont egyszeri bevételt jelentenek, a likviditásunkat csak pillanatnyilag tudják befolyásolni. Az Ökocentrum beruházáshoz kapcsolódóan szükségessé válhat további fizetős parkolóhelyek kialakítása, amelyből bevételt tudunk elérni. Botos Sándor képviselő: Hány szükséglakása van az önkormányzatnak, ezek örökölhetők? A bevételi forrásokat esetleg lehetne emelni ezen ingatlanok értékesítése kapcsán. A bevételi forrásoknál nem szerepelnek számadatok, ezzel ki kellene egészíteni az előterjesztést. Bornemisza János polgármester: A szükséglakások nem örökölhetők. Most vannak benne lakók, akik karbantartják az ingatlant. A bevételi források emelése érdekében ki lehet ajánlani a lakók részére megvásárlásra. A bevételi forrásoknál az értékesíthető ingatlanok bekezdést számadatokkal alá kell támasztani. A bevételi forrásoknál fizetős parkoló helyek kialakítását tervezi az önkormányzat, a melynek a feltételeit ki kell dolgozni testületi ülésre és erről készíteni kell egy előterjesztést. A bevételi forrásoknál a költségvetés II. félévi finanszírozhatósága érdekében a Pénzügyi Bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta a hitelkeret felemelését 70 millió forintról 100 millió forintra. A Bank eddig nem kért fedezetet a hitelkeret emelésnél. Az önkormányzat a hitelkeret 100 millió forintra történő felemelése érdekében fedezetként felajánlja a Tömegszervezetek házát, és a régi általános iskola épületét a Bank részére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi 104/2011.(VIII. 31.) sz. önkormányzati határozata Az önkormányzat a bevételi források növelése érdekében fizetős parkoló helyek kialakítását vezeti be május 1-től Poroszló területén. A poroszlói állandó lakosok, a poroszlói üdülő tulajdonosok, és a településen adót fizetők, a fizetős parkoló helyeket ingyen használhatják. A fizetős parkolók kialakításával kapcsolatos feltételrendszert ki kell dolgozni és előterjesztést kell róla készíteni a képviselő-testület ülésére, számadatokkal kiegészítve. Határidő: május 01. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

15 /2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének finanszírozhatósága érdekében kezdeményezi az ERSTE Banknál a hitelkeret felemelését 70 millió forintról 100 millió forintra. A Bank részére az önkormányzat a hitelkeret felemeléséhez fedezetként fölajánlja a Poroszló, Fő út 2. szám alatti, 113/7 helyrajzi számú ingatlant és a Poroszló, Fő út 8. szám alatti, 112 helyrajzi számú ingatlant. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat az ERSTE Bank képviselőivel. Határidő: azonnal Bornemisza János polgármester: A költségcsökkentésre tett javaslatban 3. pontként tiszteletdíjak és a nem kötelező bizottságok működésének felülvizsgálata. szerepel a képviselői Kiss Katalin képviselő: Nem pénzügyi dolgok felfüggesztése miatt kérdezi, hanem olyan szempontból, hogy ha a bizottságok működését felfüggeszti az önkormányzat, akkor ki fog döntést hozni a szociális ügyekben többek között, ha jövőre megmarad a Bursa Hungarica Ösztöndíj? Görbe Károly képviselő: A költségvetési hiány csökkentésére tett javaslatokban szinte mindenhol felfüggesztést és zárolást javasoltak, 90 %-ban hozzá kellett nyúlni mindenhez, akkor a képviselő-testületnek is hozzá kell járulnia a költségvetési hiány csökkentéséhez. Azt, hogy %-kal csökkentik a tiszteletdíjakat, el lehet fogadni, de ettől függetlenül még a Bizottságok működését nem kell felfüggeszteni, hiszen szükség van a munkájukra. Varga István képviselő: A költségvetés finanszírozhatóságának érdekében szükséges az előzőekben elhangzott lépések megtétele, akkor elfogadja, a tiszteletdíjak csökkentését és az előirányzat zárolását, illetve azt, hogy nem tudja finanszírozni az önkormányzat a társadalmi szervezetek működését. Az a kérése, hogy az önkormányzat anyagi helyzetének alakulását követően térjenek vissza a két témakör megtárgyalására. Bornemisza János polgármester: Az előterjesztéstől eltérően azt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy nem kerül felfüggesztésre a nem kötelező bizottságok működése. A képviselői tiszteletdíjakat és a polgármester költségtérítését 25 %-kal egységesen csökkentenék, és ezen összegek kifizetéséhez tartozó előirányzatot szeptember 1-től zárolják. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi 106/2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselői tiszteletdíjak csökkentésére tett javaslatot és az alábbi Poroszló Község Önkormányzata a képviselői tiszteletdíjakat és a polgármester költségtérítését egységesen 25 %-kal csökkenti szeptember 1-től és az erre eső előirányzatokat zárolja. Határidő: azonnal, Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi

16 /2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖNHIKI pályázat bírálatát követően és a Bankkal történt egyeztetés után tér vissza a társadalmi szervezetek finanszírozásának kérdésére és a képviselői tiszteletdíjak tárgyalására. Határidő: folyamatos 7. Poroszló Község Önkormányzatának a Mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendeletének módosítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján törtnénik. Bornemisza János polgármester: A mezőőri szolgálat működését már tárgyalta a képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentésére tett javaslatoknál. Korábbi képviselő-testületi üléseken elhangzottak alapján a mezőőri járulék kivetéséhez a bevallások kiküldésre kerültek a földtulajdonosok részére egy korábbi földhivatali nyilvántartás alapján., bevallások még most is érkeznek. Szabó Lászlóné készített a mezei őrszolgálat működéséről szóló önkormányzat rendelet módosításhoz egy előterjesztést, amelyben javasolta, hogy a mezőőri járulék minden megkezdett hektár után 200 Ft-os összeg legyen. A rendeletbe 3. -ba beépítésre került a Szabálysértési rendelkezések, hogy Szabálysértést követ el az, aki a rendelet 5.. (1) bekezdésében foglaltakat megszegi az ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra előterjesztés alapján a mezei őrszolgálatról szóló 7/2005 (IV. 28. ) önkormányzati rendelet módosítását: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról szóló 7/2005. (IV.28) ör. rendelet módosítására Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete a mezei őrszolgálatról szóló 7/2005. (IV.28) ör. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A mezei őrszolgálatról szóló rendelet címében lévő őr szövegrész hatályát veszti és helyébe az önkormányzati szövegrész lép A rendelet 4.. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 200,-Ft/év. A rendelet Szabálysértési rendelkezések címszóval egészül ki 6.. alatt az alábbi szövegrésszel: Aki a rendelet 5.. (1) bekezdésében foglaltakat megszegi szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtható. 3..

17 A rendelet 6.. Záró rendelkezések 7.. ra változik. 5.. (1) E módosító rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (3) Kihirdetéséről a gondoskodik. Poroszló, augusztus 31. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. A polgármester javasolja az ülésen elhangzottak alapján a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásához egy határozattal történő kiegészítést, amely szerint a mezőőr a munkája kontrolljaként, minden hónap első napjaiban, azaz 3-ig, köteles előre egy munkatervet készíteni és a következő hónapban pedig 10-éig az elvégzett munkájáról egy beszámolót írni és leadni Szabó Lászlóné részére. 108/2011.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozata: A mezőőr a munkája ellenőrzéséhez készítsen előre minden hónap elején - harmadikáig - egy munkatervet, illetve az elvégzett munkájáról egy beszámolót a következő hónapban - 10-éig. Az elkészített dokumentumokat minden hónapban le kell adnia Szabó Lászlóné részére. Határidő: december 31. Felelős: polgármester 8. Poroszló Község Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat további működéséhez a hitelkeret felemeléséről döntött a képviselő-testület. A Bank részére fedezetként felajánlásra kerülő ingatlanok ( régi általános iskola épülete és a Tömegszervezetek háza) az önkormányzat vagyonrendeletében a Korlátozottan Forgalomképes ingatlanok között szerepelnek. Ezen ingatlanokat a módosítás során a Forgalomképes ingatlanok közé sorolnák át. Javasolja a Képviselő-testületnek előterjesztés alapján az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2004. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosítását. Poroszló Község Önkormányzata 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 19/2011. (VIII.31) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2004. (IV.02) ör. rendeletének módosítására Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2004..(IV.02) ör rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1..

18 157 Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet címében lévő ör szövegrész hatályát veszti és helyébe az önkormányzati szövegrész lép. Poroszló Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2004..(IV.02) ör rendeletének a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak nyilvántartásáról szóló 2. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: (a) a 10 sorszám alatt 12112, , , főkönyvi számokon nyilvántartott Általános iskola, hrsz-a: 112., az itt megjelenített értékkel törli a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (ingatlanok) közül. (b) a 39 sorszám alatt 12112, , , , főkönyvi számokon szereplő Tömegszervezetek Háza, hrsz-a: 113/7 az itt megjelenített értékkel törli a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (ingatlanok) közül Poroszló Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2004..(IV.02) ör rendeletének a forgalomképes vagyontárgyak nyilvántartásáról szóló 3. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: (a) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közül 10 sorszám alatt, 12112, , , főkönyvi számokon nyilvántartott Általános iskola, hrsz-a: 112., törölt vagyontárgyat az ott megjelenített értékekkel a forgalomképes vagyontárgyak (ingatlanok) közé felveszi. (b) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közül 39 sorszám alatt 12112, , , , főkönyvi számokon nyilvántartott Tömegszervezetek Háza, hrsz-a: 113/7 törölt vagyontárgyat az ott megjelenített értékekkel a forgalomképes vagyontárgyak (ingatlanok) közé felveszi. 4.. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Poroszló, augusztus 31. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. 9. A közterületek használatáról, rendjéről szóló 10/2004. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítása. A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A képviselő-testület április hónapban módosította a közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2004.(IV.02.) sz. önkormányzati rendeletét. A Kormány hivatal kifogásolta az

19 158 önkormányzati rendeletben lévő mozgóárusításra vonatkozó díjtételeket, azokat túl magasnak tartotta, ezért törvénytelennek minősítette az önkormányzat rendeletét. Tehát vagy mindenkire vonatkozóan felemeli az önkormányzat a közterület használati díjakat, vagy pedig a mozgóárusításra vonatkozóan csökkenti a közterület használati díjakat. A Jegyző asszony ezzel kapcsolatban elkészítette a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést. Szabó Lászlóné : Az önkormányzat képviselő-testülete a közterületek használatáról, rendjéről szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletét, - mely az alkalmazandó díjtételekre vonatkozik, - a 10/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletével módosította. A módosítás a mozgóárusítási tevékenységre vonatkozott. 12. Idényjellegű árusítás - alkalmi árusítás - mozgó árusítás - ellátatlan területen (Kétútköz) végzett mozgóárusítás - javító és szolgáltató tevékenység Max. heti egy alakalom esetén: Heti egy alkalom nál több esetén: 40 Ft/m2/nap Ft/hó Ft/hó 0.-Ft/hó 180 Ft/m2/nap A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya az önkormányzat képviselő-testületének közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet mellékletében a mozgó árusításra vonatkozó díjtétel változtatását diszkriminatívnak ítélte. A kormányhivatal Alkotmánybírósági határozatra hivatkozva ítélte diszkriminatívnak az önkormányzat rendeletét és javasolta annak módosítását. A rendelet módosítása utána alkalmazandó díjtételek az alábbiak: mozgó árusításnál a díjtételek napra, hónapra és évre vonatkozóan kerültek meghatározásra. : 2000 Ft/nap, illetve Ft/hó, és Ft év. Huszár András építésügyi előadó: A kifogásolt díjtétel (30.000,-Ft + ÁFA/hó) diszkriminatív módon többszöröse annak, mint amennyit pl: az árusító pavilon 72,-Ft/m2/hó, alkalmi árusítás (40,-Ft/m2/nap, vagy vendéglátó ipari előkert 120,-Ft/m2/hó esetében kell fizetni azonos mértékű helyfoglalásért. Mindez indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza a mozgóbolti tevékenységet végző piaci szereplőket a többi kereskedőkhöz képest. Görbe Károly képviselő: A módosított rendeletet elfogadja a Kormányhivatal? A Jura Pék egyáltalán fizetett valamilyen közterület használati díjat? Nem lehet valamilyen módon elérni, hogy a Jura Pék befizesse a közterület használati díjat? Huszár András építésügyi előadó: A Jura Pék nem fizetett közterület használati díjat, már egy éve, hogy elkezdődött ez az ügy a közterület használati díjjal kapcsolatban. A mostani rendelet módosítás során olyan díjtételek kerültek beépítésre, amelyet a környező települések is használnak, ezért ezt már valószínűleg nem kifogásolja meg a Kormányhivatal. Szabó Lászlóné : A Jura Pék Kft-től a rendelet módosítás előtti, a Kormányhivatal által meg nem kifogásolt rendeletünkben meghatározott közterület használati díjat lehet kérni. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek előterjesztés alapján a közterület használatáról, rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását, amelyben a mozgóárusításra vonatkozó díjtételek csökkennek. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja meg.

20 159 20/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendeletmódosítására 1.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelete díjtételekre vonatkozó 1. számú mellékletének 12. pontját az alábbiak szerint módosítja. Sorszáma: Közterületek igénybevételének megnevezése: Érvényes díjtételek május 1-től szeptembe5r 1-ig Javasolt díjtételek szeptember 1-től. Idényjellegű árusítás: 40,- Ft/m2/nap 40,-Ft/m2/nap - alkalmi árusítás 40,-Ft/m2/nap 40 Ft/m2/nap 12 - mozgó árusítás - max. heti egy alkalommal: Ft/nap 8.000,-Ft/hó ,-Ft/hó - heti egy alkalomnál több esetén: ,-Ft/év ,-Ft/hó - ellátatlan területen (Kétútköz) végzett mozgóárusítás 0,-Ft/nap 0,-Ft/nap - javító és szolgáltató tevékenység 180,-Ft/m2/nap 180 Ft/m2/nap 2.. A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, azt a mindenkor érvényes ÁFA kulcsoknak megfelelően kell felszámolni. 3.. Záró rendelkezések: (1) A 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet 1 számú melléklet 12. pontjában meghatározott díjtételek hatályukat vesztik. (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Poroszló, augusztus 31. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető Ikt. szám: 1/1258-1/2014. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester,

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben