TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz."

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2/a. sz. melléklet: 1/2009. (II. 9.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése elfogadásáról 2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai - 1. sz. függelék: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről - 2.sz. függelék: Kimutatás azokról a évi költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre - 3. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok évre jóváhagyott támogatása - 4. sz. függelék: Szociális ellátás évre jóváhagyott kiadásai 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai

2 2 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 4. sz. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül 5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata jóváhagyott működési és fejlesztési célú bevételeit, illetve kiadásait bemutató mérleg 2009/2010/2011. években 7. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban évben 8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzatfelhasználási ütemterve a évre jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokról - 5. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évre jóváhagyott közvetett támogatásokról - 6. sz. függelék: Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési rendeletéhez az ÁHT (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz - 7. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai évben 9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

3 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényben foglaltakra évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a 2. sz. melléklet 2. oszlopa határozza meg. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 3. (1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b) Ft működési hiánnyal és Ft fejlesztési hiánnyal

4 2 c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) Ft Önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, c/3) Ft Intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) Ft Általános tartalékkal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési főösszege. A költségvetés elfogadásáról az 1/2009. (II. 9.) sz. határozatával döntött. 4. A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. (1) bekezdés b) pontjában megállapított működési hiány fedezetére az önkormányzat az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be; illetve sikertelen pályázat esetén működési hitelt vesz fel. A fejlesztési hiány fedezetére fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 5. (1) A képviselő-testület a évi költségvetésében a címenkénti kiadási ezen belül kötelező előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. sz. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásainak forrásait a 2. sz. melléklet oszlopai szerint hagyja jóvá.

5 3 (3) A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. sz. melléklet IV. ágazat 5. sora szerint Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználása a polgármesteri hivatalnál történik. 6. A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. sz; illetve a 3/a. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 7. Az önkormányzat évi költségvetésének tájékoztató táblázatai a következők: - Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről - Kimutatás azokról a évi költségvetési rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre - Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok évi tervezett támogatása - Szociális ellátás évre tervezett kiadásai - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évben adott közvetett támogatásokról - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásairól és azok forrásösszetételeiről. - Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési rendelettervezetében az Áht (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz. - Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és megvalósítani tervezett fejlesztései és azok forrásai évben. 8. A 10 millió Ft-os általános tartalékalap felhasználására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a eft összegű működési hiánynak pályázatokon nyert

6 4 támogatásokból, illetve a működési hitelfelvételt követően - a forrása rendelkezésre áll. 9. (1) Püspökladány Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól az 5/b. sz. melléklet tartalmazza. (3) Püspökladány Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú tervezett bevételeinek, illetve kiadásainak 2009/2010/2011. évi alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását éves bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Püspökladány Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 11. (1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat a

7 5 képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal, illetve pénzmaradványból. (3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás az önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételéből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emelheti fel. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ámr.) 57. (2) bekezdés g)-j) pontjaiban és (4) bekezdésében megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. Az Ámr. 57. d-f) pont alatti bevételei csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra. (6) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési intézmény előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre az Ámrben foglalt korlátozásokat figyelembe véve. (7) A képviselő-testület a év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ámr ban foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. (8) A pénzmaradvány jóváhagyását követően a költségvetési szerv a pénzmaradvány összegével kiemelt előirányzatait saját hatáskörben megemeli a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve.

8 6 12. A 6. -ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal bonyolítja a 3. sz. mellékletben foglalt feladatokat, az érintett intézmény bonyolítja a 3/a. sz. mellékletben szereplő feladatokat. 13. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető, vagy más pénzintézetnél betétként elhelyezheti. A betétként történő elhelyezést megelőzően ajánlatot kell kérni a helyi pénzintézetektől. A betét elhelyezéséről a polgármester dönt. A finanszírozás rendje 14. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi korrigált intézményfinanszírozás 10%-át. (3) A támogatások közül e (1) bekezdésében foglalt kiadási jogcímek, illetve a 2. sz. melléklet - II. ágazat 14. sorában, a - III. ágazat 5,7,8 sorában, illetve a - IV. ágazat 26, 27, 28, 33 sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (4) A 2. sz. melléklet IV. ág 6. sorában szereplő helyi kisebbségi önkormányzat központosított előirányzatának felhasználására azt követően kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére leutalja.

9 7 (5) Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása az általa végzett munkák nagyságához igazodóan, a városfejlesztési iroda műszaki ellenőrzését követően történik. Önkormányzati biztos 15. A képviselő-testület az Ámr a alapján önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri az éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át, meghaladja a 30 napot és 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani a tartozásállományát. Költségvetési beszámolás 16. A évi költségvetés időarányos végrehajtásáról - szeptember 15-ig féléves, - november 30-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, április 30-ig éves beszámolót kell készíteni a képviselő-testület részére. Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 17. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a évi CII. törvény 3. sz. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám meghatározása érdekében. A évi CII. törvény 8. sz. mellékletében szereplő: - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához; - kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz; - helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása dokumentumokat szintén vezetni kell. (2) A költségvetési szerv vezetője köteles figyelemmel kísérni az ellátotti létszám alakulását.

10 8 (3) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. (4) A képviselő-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem biztosít az intézmények részére. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 18. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának évi mértéke Ft. A első félévet követően az Egyesített Óvodai Intézmény gazdálkodását felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy van-e lehetőség az intézményfinanszírozás csökkentésére a jelen költségvetésben át nem hárított hiány okán. Záró rendelkezések 19. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző

11 Püspökladány Város Polgármesterétől Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET- TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

12 2 Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelettervezete a évi CII. törvény, a helyi rendeletek, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az önkormányzat költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi forrásának 74,8 %-át kitevő központi források határozzák meg. A koncepcióban számítotthoz viszonyítva némiképpen kedvezőbb lett a helyzet, de az időközben bekövetkezett törvényi módosítások ugyanakkor növelték is a kiadásainkat. Az ÁFA törvényváltozás előírja, hogy az ingyenes étkezők és az 50 %-os kedvezményben részesülő ellátottak után meg kell fizetni az ÁFÁ-t, ez önkormányzati szinten Ft többletfeladatként jelentkezett. A szociális ellátások iránt jelentősen megnövekedett az igény, melyet indokolt önkormányzati többletkiadással kompenzálni. Az elmúlt években különösen évben már jelentős arányt képviseltek a helyi adó bevételeink, elsősorban az iparűzési adó a költségvetésen belül. Az ismert gazdasági és pénzügyi válság miatt azonban a koncepciónál számítotthoz viszonyítva is alacsonyabb összeggel tervezhetünk. A évben végrehajtott 5 %-os béremelése a közszférának önkormányzatunkat eft-ban érintette, melyet az elmúlt évben teljes mértékben biztosított részünkre, a központi költségvetés, erre évben nem kerül sor. Az intézményi költségvetési keretszámok meghatározása a koncepcióban elfogadott már évek óta a feladatfinanszírozás elvein alapuló rendszer szerint lettek kialakítva és az intézményvezetők által elfogadva. Az intézményi költségvetések létszámbővítést csak ott tartalmaznak, ahol azzal feladatnövekedés is párosul.

13 3 A leírtak alapján kialakított intézményi keretszámok, illetve a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján elkészült működési költségvetés hiánya eft lett. Meghatározásra kerültek azok a feladatok, melyek a hiányból való visszaosztásba nem vonhatók be, ezt tételesen bemutatja a 2 sz. függelék. Így került visszaosztásra az intézmények részére a megállapított keretszámuk 5 %-a eft. A visszaosztásban lényeges változás, hogy kikerült a Holding Kft, mivel a társaság évi támogatásának 30 %-os csökkentéséről már január hónapban döntött az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, majd ezt jóváhagyta a januári testületi ülésén a képviselő-testület is. Az előző évtől eltérően évben viszont bekerült a hiányból való visszaosztásba a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az 5 %-os mértéktől eltérően került megállapításra az Egyesített Óvodai Intézmény. A működtetett óvodai csoportszám a gyereklétszámnak megfelelő, így létszámcsökkentésre nincs lehetőség. Az intézmény költségvetése különösen a személyi jellegű kiadások tekintetében rendkívül visszafogott, létszámcsökkentés nélkül minimális a megtakarítási lehetősége. Mindezek figyelembe vételével indokolt, hogy az I. féléves gazdálkodás tapasztalatait figyelembe véve esetleges korrigálásra kerüljön sor. A fent leírtak alapján a költségvetési rendelettervezet alapján a 2009-es költségvetési évet eft összegű működési hiánnyal indítja az önkormányzat.

14 4 Mivel még nem ismertek az ÖNHIKI évi pályázatának feltételei, nem tudhatjuk, hogy esélyesek leszünk-e az igénylésre. Amennyiben a feltétel biztosított mindenképpen indokolt a pályázatot elkészíteni. Ezen kívül már az I. félévben be kell nyújtani az Önkormányzati Miniszterhez a Működésképtelen Önkormányzatok támogatás igénylését is. Ennek a két pályázatnak az eredményétől függ, hogy végül is évközben mennyi működési hitelt kell felvennie az önkormányzatnak. Azzal azonban mindenképpen számolni kell, hogy szinte folyamatosan finanszírozási gondjaink lesznek, elsősorban a nagyszámú és nagyösszegű utófinanszírozott beruházásaink miatt. A 2009-es év nagy kihívást fog jelenteni a már megkezdett és új induló beruházások végrehajtása tekintetében. A 3. sz. melléklet részleteiben mutatja be, hogy az előző évről 7 beruházás van folyamatban közel 1 milliárdos összegben, míg évben további 7 új induló beruházással számolunk. Vélhetően a képviselő-testület újabb pályázatokat nyújt be, ezek saját forrására 21 millió Ft összegben tervezünk pályázati alapot. Mivel a tervezett beruházásokra az ez évi fejlesztési források és az előző évi fejlesztési pénzmaradvány nem nyújtanak fedezetet, így a rendelettervezet azzal számol, hogy 46 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvétele válik szükségessé. A hitel mértékét évközben befolyásolhatja, hogy a további pályázatok önereje mekkora nagyságú lesz.

15 5 BEVÉTELEK (1. sz. melléklet) A működési bevételeknél növekedéssel számol a tervezet, melyet elsősorban a nyersanyagnormák emeléséből származó térítési díj növekedése, valamint a térségi feladatellátásból adódó bevételek beépítése jelent. Az önkormányzati működési bevételek közül bizonytalannak tűnik a kamatbevételi terv, azonban ha azt vesszük figyelembe, hogy jelentősen nőttek a kamatok és így ha rövidebb időre is, de van esély nagyobb összeg elhelyezése után a tervezett kamat realizálására. Helyi adóbevételek: A munkanélküliség növekedése miatt azzal számolunk, hogy a kommunális adóbevételünk annak ellenére, hogy az ingatlanok számában jelentős változás nem várható, nő a hátralékosok száma, így az előző évi 17,5 millió Ft-tal szemben 17 millió Ft-os bevételt tervezünk. Hasonló okok miatt az idegenforgalom mérséklésére lehet számítani, így 3 millió Ft helyett 2,5 millió Ft a tervezett bevételi előirányzat. A gazdasági válság hatása leginkább az iparűzési adónál jelenik meg. Már az elmúlt év végén a 90 %-os feltöltési kötelezettségnél jelentős bevételi kiesést kellett elkönyvelnünk évben azzal számolunk, hogy az éves befizetések 77 %-át kitevő társas vállalkozások, pénzintézetek árbevételének visszaesése miatt várhatóan 25 millió Ft összegű adókiesést lehet prognosztizálni. A nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel 23 %-át fizették eddig, náluk várható a legnagyobb visszaesés, mely számszerűsítve 20 millió Ft-ot jelent. Így összességében az előző évi 205 millió Ft-os bevételi terv helyett 160 millió Ft-ot tervezünk. Azonban ez a bevételi terv nagymértékben függ az év hátralévő részében bekövetkező kedvező vagy kedvezőtlen gazdasági folyamatoktól.

16 6 A gépjárműadónál szintén bevételi csökkenéssel kell számolni. Mint ismeretes elsőként jelentkezett az új autók vásárlásának visszaesése az autóipar válsága. Ez a gépjárműadó esetében azt jelenti, hogy kevesebb új autót helyeznek üzembe, melyeknek magasabb az adója, és a gépjárműpark összetétele eltolódik az alacsonyabb adótételű, használt gépkocsik irányába. Csak prognosztizálni lehet egyenlőre, hogy az előző évi 72 millió Ft-os terv és teljesítéssel szemben 7 millióval kisebb 65 millió Ft-os előirányzattal lehet számolni. Átengedett központi források: Az önkormányzat számára meghatározó a két központi forrás, a normatív állami támogatás és a személyi jövedelemadó. A költségvetési törvénytervezet szintjén millió Ft-tal számoltunk kevesebb normatív állami támogatással, mint az előző évben. Az elfogadott költségvetési törvény azonban javított a pozíciónkon, így eft-tal kapunk kevesebbet a évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. A személyi jövedelemadóból két formában részesedünk. 8 %-os mértékben visszakapjuk a helyben képződő adót, mely eft-os növekedést mutat, másrészt a jövedelemtermelő képességünk alapján kapunk kiegészítést, ahol azonban az önkormányzat eft-tal kap kevesebbet, mint az előző évben. A leírtak együttes eredménye a központi források eft-os csökkenése hasonló időszakához viszonyítva.

17 7 A két meghatározó bevétel alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Megnevezés Eredeti előirányzat Változás az előző Eredeti évhez képest előirányzat összeg % - normatív állami hozzájárulás bevétel - ebből térségi feladatra ,2 87,9 - átengedett központi adók személyi jövedelemadó helyben maradó része ( ,0 %) - személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt ,4 Összesen: ,4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Kettő db önkormányzati bérlakás értékesítésével lehet számolni, melynek várható árbevétele 13,5 millió Ft lesz. A részletfizetésre értékesített lakások törlesztő részleteiből várható bevétel eft. Egyéb ingatlan eladásból származó bevételeinknél az alábbi ingatlanokat tervezzük értékesítésre: - KÖZKÉV (iroda helyiség) - KÖZKÉV (varroda) Tervezett telekértékesítések: - Rákóczi u. 10. sz. - Zrínyi u. 16. sz. - Móricz Zs. u Petőfi u. 11. sz. - Honvéd u. 9. sz. - Árpád u. 64. sz. - Szénatéri építési telek

18 8 A Rákóczi u. 10. és a Petőfi u. 11. szám alatti értékesítéseknél a várható árbevételnél figyelembe lett véve, hogy ezeken a telkeken jelenleg még lakások vannak, így gondoskodni kell a lakók elhelyezéséről, ami költséget jelent, valamint akik elfogadják azok részére úgynevezett lelépési díjat kell kifizetni, ezt követően a rendkívül rossz állapotban lévő házas ingatlanokat le kell bontani és csak ezt követően kerülhet sor a telekként való értékesítésre. A belterületi szántóból várható árbevétel öt millió Ft. A évben megvalósuló útberuházás lakossági befizetésével 33 millió Fttal számoltunk az előterjesztésben. Az úthozzájárulásról szóló rendelet módosítása azonban az eddigi 6 hónapról 12 hónapra növelte a részletfizetés idejét. Ennek következtében a lakossági önerő 50 %-ával célszerű tervezni. A Rákóczi utcai jelenleg idősek napközi otthonának használt ingatlant 2010-ben vissza kell adni a Katolikus Egyháznak, azonban a megállapodás szerint a kártalanítási összeg átutalására már ez évben sor kerül. A felhalmozási célú támogatásaink a beruházásainkhoz pályázattal elnyert forrásokat tartalmazzák. Előző évi szabad fejlesztési pénzmaradvánnyal eft-tal számolhatunk, mely a évi fejlesztések önkormányzati részébe kerültek bevonásra. Hitellel a már említett 46 millió Ft-os ez évben várhatóan felveendő fejlesztési hitellel, illetve az előző évben már eldöntött 300 millió Ft-os útberuházási hitellel számolunk, valamint azzal a működési hitellel, mely most a teljes működési hiányunk.

19 9 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: A működési kiadások tervezése az érvényes ágazati jogszabályok, helyi rendeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján kerültek meghatározásra. Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt kitevő személyi jellegű kiadások és azok járulékainak tervezése az időkeretek alapján történt. A dologi kiadások esetében intézményi költségvetési keretszámok a évi eredeti dologi előirányzat alapján kerültek meghatározásra, így az intézmények energia áremelkedéseket nem terveztek. Szóbeli tájékoztatás alapján lehetőség lesz a központi költségvetésből az előző évhez hasonlóan energiakompenzáció igénylésére, azonban ennek feltétele, hogy az önkormányzat jogosult legyen ÖNHIKI igénylésre. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: Az ágazatban tervezett feladatokon belül átrendeződtek az arányok az előző évhez képest. Korábban a legnagyobb részarányt a Holding Kft. éves támogatása képezte, a tervezet szerint azonban a már említett 30 %-os megvonás miatt az előző évi eft-os támogatás helyett eft szerepel a rendelettervezetben. Nagyságát tekintve első helyre került a közvilágítási áramdíj közel 50 millió Ft-os kiadása, mely a többszöri áremelkedésnek tudható be. Csökkent a pénzeszközátadás, mivel szeptemberig kell a megállapodás alapján fizetni az energiakorszerűsítés miatti tartozásunkat, és ezzel végképp befejeződik ez a fizetési kötelezettség.

20 10 A belvízelvezetésnél csak a legszükségesebb munkálatokkal számolunk a szivattyútelepek üzemeltetésén túl. A mezőőri őrszolgálat önkormányzati támogatása 1,8 millió Ft-tal csökkent, mivel az előző évben tervezni kellett a 2 fős létszámcsökkentés többletkiadását is. Szociális ellátás: Ebben az ágazatban történik ez évtől a legjelentősebb változás az önkormányzat feladatait és intézményhálózatát érintően egyaránt. Az elmúlt évben döntött a képviselő-testület a két szociális intézményünk összevonásáról, valamint továbbra is Szerep és Sárrétudvari vonatkozásában kistérségi feladatellátásáról. A rendelettervezet mindhárom település szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatellátását tartalmazza. Az egységes intézményben történő összevonás foglalkoztatás bővítést, valamint az önkormányzati kiegészítés megszűnését eredményezte mindhárom település vonatkozásában egyaránt. Az alap és kiegészítő normatíva, valamint a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak fedezik a működési költségeket annak ellenére, hogy az intézményre is visszaosztásra került az 5 %-os hiány. Az ügyeleti szolgálatnál az önkormányzat által vállalt előző évi infláció mértékével nőtt a támogatás összege. A gondnokoltak számának növekedése miatt indokolt a 3 fős gyámügyi gondnok foglalkoztatását napi 6 óráról 8 órára emelni.

21 11 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás formáiban és így összegében is jelentős változások következtek be. Erről a 4. számú függelék részletes szöveges és számszaki adatokkal szolgál. A rendelettervezetben növeljük eft-tal az önkormányzati kiegészítést, azonban az rendkívül nehezen prognosztizálható, hogy ez az összeg egész évben fedezetet nyújt-e a jogos kifizetésekre. A nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének önkormányzati támogatását az elmúlt évi és az ez évben várható nagyszámú igény miatt indokolt 1,1 millióval megemelni, így 9 millió Ft a terv. Oktatási ágazat: Azt kell megállapítani, hogy az önkormányzat működési költségvetésén belül csökken az ágazat részaránya az előző évi 64,8 %-ról 55,43 %-ra. Ennek oka, egyrészt, hogy kikerült az intézményi keretszámokból a 13. havi bér, másrészt pedig folytatódik az a tendencia, hogy évről-évre kevesebb, elsősorban az óvodai és az általános iskolai oktatás intézményfinanszírozási kerete. Ennek pedig az az oka, hogy a gyereklétszám csökkenése miatt, valamint az átszervezések eredményeképpen kevesebbek az éves előirányzatok az oktatásban. Amennyiben az ágazat kiadásai közül csak az óvodai és alap, valamint középfokú oktatás és a GESZ költségvetését vesszük alapul évhez viszonyítva eft-tal kevesebb a fenntartó által biztosított keret. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy milyen az intézményeink forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az úgynevezett egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek az intézményeink:

22 12 Intézmény megnevezése 2009.évi intézményfinanszírozás eft évi évközi támogatások eft * évi intézményfinanszírozás összesen eft Összes finanszírozási forrás megoszlása Állami támogatás összesen eft Állami támogatás %-a Önkormányzati kiegészítés eft Önkormányzati kiegészítés %-ban = =5:4 x100 7=4-5 8=(7:4)x100 Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde , ,92 nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai , ,00 Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai , ,8 Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium , ,04 Összesen , ,78 * jubileumi jutalom, buszbérlet, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza. Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként. 1) buszbérlet: összes önkormányzati támogatás 2009-ben: eft 2 hónapra eső támogatás 2500 : 12 x 2 = 417 eft ebből Gimnázium: 35 % 146 eft Gimn. Többcélú Int: 65 % hónapra eső támogatás ( ) Többcélú Int eft Többcélú Okt. Int. (alsó tagozatos tanulók részére bérlet) 2) Úszás oktatás: 800 eft Többcélú Intézmény 3) Sportcsarnok bérleti díjból a évi tényleges igénybevétel került felosztásra. Így tehát az évközi támogatások intézményekre történő bontása az alábbi: Megnevezés Jubileumi juttatás Busz Úszás Sportcsarnok tény (isk. + DSK) Összesen Óvoda Többcélú 3 általános Iskola Zene Gimnázium Összesen:

23 13 A bevezetőben leírt okok miatt az óvoda kivételével 5 %-os hiány visszautalása történt az oktatási intézmények részére is. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - minőségi bérpótlék bevonása a hiányba, - kereset-kiegészítés bevonása a hiányba, - egyes dologi kiadások kiváltása pályázati forrásból, - túlórakeret csökkentése - céljellegű például etnikai normatíva bevonása. Valamennyi intézményünk számára nagy lehetőséget kínál a költségvetési törvény 5. számú melléklete, melyben központosított előirányzatok vannak elkülönítve pályázati lehetőségként. Ezekből jelentős összegű személyi és dologi jellegű kiadásokat lehet kiváltani, illetve többlet feladatok forrásául elnyerni. Egyéb ágazat: A koncepció készítésekor arról döntött a képviselő-testület, hogy az alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása az előző évi költségvetés eredeti szintjén kerüljenek megtervezésre. A polgármesteri hivatal, valamint a hozzátartozó szakfeladatok szintén részesedtek az 5 %-os kiadás csökkentéséből. Elsősorban a személyi jellegű kiadásoknál érvényesítettük, azzal együtt, hogy 2 fő létszámbővítést tervezünk, melyet a feladatbővülés indokol. Egy fővel szükséges megemelni a szociális iroda létszámát a megnövekedett és új feladatok ellátása miatt, szintén egy fővel indokolt emelni a városgazdálkodási iroda létszámát a nagyszámú beruházások pénzügyi lebonyolítása, elszámolásából adódó adminisztratív teendők miatt.

24 14 A dologi kiadásoknak csak kisebb mérséklésére nyílik lehetőség, mivel rendkívüli mértékben eft-tal megemelkedett a távhő díja a hivatal épületének. A képviselő-testület költségvetésének csökkentésekor alapvetően a reprezentációs, ezen belül is a külföldi kapcsolatokból eredő kiadások csökkentése volt a cél. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság költségvetése döntő többségében a kötött előirányzatú központi forrásból, valamint kisebb mértékben az intézmény saját bevételéből tevődik össze, az éves működéséhez önkormányzati forrás nem szükséges. Az éves finanszírozási problémák áthidalására számítunk átmeneti hitel felvételével, melynek tervezzük a kamatát. Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet): I évről áthúzódó beruházások Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati

25 15 forrás 50 %-a, illetve a teljes beruházási költség 5 %-a. Jelenleg a közbeszerzési eljárás bonyolítása van folyamatban. A gyűjtőutak fejlesztésének kivitelezése évben megvalósul. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, Bajcsy-Z., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósul meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sor-somogyi B. és a Kiss F.-Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %-a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %-át, a teljes bekerülési költség 5 %-át biztosították. Jelenleg a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának bonyolítása történik. A kivitelezési munkákat évben tervezzük megvalósítani. A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa Gy. utcáig készül el, a Bocskai-Szent István-Damjanich utca kereszteződésében kiépülő közlekedési lámpával együtt. Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési

26 16 Tanács. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént, a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A beruházás megvalósításának határideje május 31. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kap helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékosok nappali ellátását. Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek. Térfigyelő rendszer kiépítése Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítésére vissza nem térítendő támogatást biztosítására támogatási szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %-át biztosítja az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács. A belterületi térfigyelő rendszer kivitelezője pályázat útján került kiválasztásra. A tervezett fejlesztés kivitelezésének határideje március hónap. Jelenleg a kivitelezési munkák készítése történik. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács között a Püspökladányban tervezett játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Tanács. A játszóterek megvalósítása április 30-ig

27 17 megtörténik. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesülnek. (Bocskai u., Damjanich u. 360 lakásos lakótelep, Honvéd u. lakótelep, Kossuth u. lakótelep, Rákóczi u., Petőfi u., Sárrét u., Mező I. u., Déli sor, Mikszáth K. u., Vásártér u.) II évi induló beruházások január 1-én az önkormányzat által már elnyert pályázatok Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése Az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszmegálló) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk. A vissza nem térítendő támogatás keretében a tervezett beruházás 90%-nak forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése történik, a kivitelezés tervezett megvalósításának határideje december hónap. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, Köztemető előtt, Árpád u. 34. és 64. sz. előtt, Karcagi-Petri P. u. sarok, Petri P.-Virág u. sarok, Esze T. u. előtt, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi M. Művelődési Központ, Rákóczi u. páros, páratlan oldal, Mező I. u. Baross u., Vasútállomás előtt, Vajda u. sportpálya előtt. Az önkormányzat által benyújtott február 4-én bírálat alatt lévő pályázatok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése

28 18 tárgyában. Pályázatunk jelenleg bírálat alatt van. A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljeskörű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően kerül sor. Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez A Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. üteme fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről szeptember 12-én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy Ft összegű feltételes támogatást érdemesnek ítéltek. Jelenleg a támogatási feltételek között szereplő feladatok időarányos készítése történik. Folyamatban van a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása és a kiviteli tervek készítése. Várhatóan évben a tervezési munkák elkészítésén túl a közbeszerzési eljárás lebonyolítása történhet meg a jóváhagyott ütemterv szerint. A kivitelezési munkák évben kezdődhetnek el. A fürdőfejlesztés során elkészül az új téli-nyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központ-öltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence átépítése, kapcsolódó vízgépészeti munkákkal, területrendezéssel, parkosítással. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására.

29 19 Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi u. 35. sz. alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére, korszerűsítésére, szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat jelenleg bírálat alatt van. A pályázat kétfordulós, Önkormányzati forrásból megvalósuló útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. Jelenleg az építési engedélyes tervdokumentációik készítése, illetve engedélyeztetése történik. Egyéb fejlesztési kiadások: Tervezzük az előző ciklusban felvett 200 millió Ft-os hitel tőketörlesztését, valamint annak kamatait. Továbbá számolunk az ez évben kifolyósítandó 300 millió Ft összegű útberuházásra felhasználandó hitel kamatával is. Ebben az évben a folyamatban lévő és a további pályázatok forrásához szükséges önkormányzati önerő hiánya miatt szintén fejlesztési hitel felvétele válik szükségessé. A helyi rendeletünk alapján az első lakáshoz jutók részére 3 millió Ft-os keretet tervezünk a családonként Ft összegű támogatás folyósítására.

30 20 A fejlesztési források között szerepelnek olyan ingatlanok értékesítései, melyekre csak a lakók elhelyezését követően kerülhet sor. Az értékesítés lebonyolítását végző Városüzemeltető Kft. erre a célra két lakást vásárolt meg. Az ez évben elkészítendő pályázatok munkadíjára, illetve eredményes pályázati döntés esetén azok díjazására tíz millió Ft-os kerettel számolunk. Ennek az összegnek a végleges nagysága függ az elkészített pályázatok összegétől és sikerességétől. A hiány ellenére indokoltnak tartjuk legalább 21 millió Ft-os összegben pályázati alap képzését. Kérem a képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési rendelettervezetet fogadja el. Püspökladány, február 11. A r n ó t h Sándor polgármester

31 1 Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei 1. sz. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési bevételei Bölcsőde 627 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár 635 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és - bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 2 1 Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 700 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Pedagógiai szakszolgálat támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

32 2 I. - MEGNEVEZÉS Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása Eredeti előirányzat Központosított előirányzatok Kisebbségi önkormányzat támogatása Gyűjtőutakra BM támogatás Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás Kerékpárút BM támogatás III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Belterületi szántó értékesítése Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Részvény értékesítés IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Városi Könyvtár 723 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett - közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei - Fogyatékosok Nappali Intézménye Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése

33 3 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. - Püspökladányi játszóterek fejlesztése V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele 1. államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről - Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 1 2 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez EAOP támogatás kérékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához Esélyegyenlőségi oktatáshoz Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez évi beruházásokhoz kifizetett, de csak évben érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel Vasútrendezési tervhez átvétel Útépítéshez átvétel lakosságtól Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése VII. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Előző évi fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali - Intézet kialakításához Működési pénzmaradvány Pedagógiai Szakszolgálat évi pénzmaradványa ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Tervezett évi fejlesztési hitelfelvétel Rövidlejáratú működési hitel felvétel

34 4 I. MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT Eredeti előirányzat

35 2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban Sor-sz I. Cím megnevezése Alcím megnevezése VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat 3, Közvilágítás Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás Geodéziai, hirdetési díj Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Egyéb város és községgazdálkodási feladatok Szakértői, ügyvédi díjak Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása Folyékonyhulladék-kezelés Mezőőri szolgálat I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 7, Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 10437/2011. A napirend előterjesztője: Az előterjesztést

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Telefon: (53) 562-120 Fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Gazdasági Osztály Az előterjesztést véleményezi: Oktatási,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2013. évi költségvetési tervezetet elkészítésre

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalják: - a Közgyűlés Bizottságai A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére

5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az Önkormányzat ellátandó közszolgáltatási feladatainak körét elsősorban a helyi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben