- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesítő (4. számú melléklet)

2 Püspökladány Város Polgármesterétől Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 A III. negyedéves költségvetési gazdálkodás legfontosabb eseménye volt, hogy szeptember hónapban a rendeletmódosítás keretében megtörtént az önkormányzat ez évi költségvetési egyensúlyának a megteremtése. Ez azt jelentette, hogy az eredeti költségvetésben elfogadott hiányt alapul véve a költségvetés valamennyi feladatának bevételi és kiadási előirányzatának elemzését követően megállapításra került az év végéig várható hiány. Ennek forrásául bevonásra került a központi költségvetésből kapott ÖNHIKI eft, illetve a személyi jövedelemadó kiegészítés eft összegben. A pénzügyi elemzés eredményeképpen megállapított bevételi többlet, illetve kiadási megtakarítások összege, és mindezen források bevonását követően fennmaradó hiány az ez évi pályázati alapból került átcsoportosításra. Az így jóváhagyott önkormányzati költségvetés tartalmazott szeptember 30án eft összegű általános tartalékot, valamint eft pályázati alapot. A III. negyedéves gazdálkodás további legfontosabb eseményei voltak, hogy megtörtént a 300 millió Ftos hitel közbeszerzésének a lebonyolítása, majd az eredményhirdetést követően a győztes UniCredit Bankkal a hitelszerződés megkötése. További fontosabb események voltak, hogy a nyertes pályázataink támogatási szerződéseit is sikerült többségében megkötni, illetve itt is megkezdődtek a közbeszerzési eljárások. Az I. félévi eredményekhez képest jelentős előrelépés történt a helyi adók beszedésében is, mivel ez az apparátus kiemelt feladata volt és az jelenleg is. Finanszírozási problémánk nem volt, sőt a beruházásokhoz elkülönített saját forrásokat lekötöttük, mely eredményét mutatja a tervezett kamatbevételi többlet is. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat és valamennyi intézménye, a gazdasági társaságok is, így időben eleget tudtak tenni a fizetési kötelezettségeiknek.

4 3 BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Önkormányzati szinten a bevételek teljesítése alulteljesítést mutat (66,52 %). Ennek azonban az az oka, hogy a módosított előirányzatok között beépítésre került a 300 millió Ftos hitelösszeg, melyből természetesen nem történt még felhasználás. Azonban ennek a tételnek a korrekciójával már kedvezőbb a bevételek teljesítése. Az intézményi működési bevételeknél az időarányosnál alacsonyabb a teljesítés az Egyesített Óvodai Intézménynél, melynek oka, hogy a tervezetthez képest az ingyenes, illetve az 50 %os térítési díjat fizetők felé tolódott el az arány, mind a bölcsődés, mind az óvodás gyerekek esetében. Nagyarányú a lemaradás a középiskola esetében, melynek két oka van, egyrészt nem sikerült teljesíteni a tervezett bérmunka árbevételét, másrészt a mezőgazdasági termelésből származó kukorica értékesítésére szeptember 30ig nem került sor. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság bevételi teljesítésének oka, hogy az I. félév során lebonyolított Tűzoltó alaptanfolyam bevétele nem szerepelt az eredeti költségvetésben. Az önkormányzat hivatalának működési bevételét részletesen mutatja be az 1. sz. melléklet. Ebből látható, hogy lemaradás van a bérleti díjnál és az ehhez tartozó közüzemi díjaknál. Többlet keletkezett a már említett kamatbevételnél, az okmányiroda működéséből, valamint az egyéb bevételeknél, melynek oka, hogy az intézményeknek átadott közhasznú foglalkoztatás önerejének megtérítése itt került elszámolásra. A földhaszonbérleti díj kiszámlázására eft összegben október hónapban került sor.

5 4 Helyi adóbevételek: Az adóbevételek beszedése rendkívül fontos feladat, mivel a évi költségvetési forrásokon belül nőtt az arányuk, és az esetleges kiesésüket a pályázati alapból kellene visszapótolni. Azonban a III. negyedéves és a jelenlegi aktuális adatok bizakodásra adnak okot, így nagy valószínűséggel számolhatunk a 100 %os teljesítéssel év végén. Iparűzési adó: A tervezett iparűzési adóbevételünk eft, szeptember 30ig eft folyt be, ezt követően azonban megkezdődött a behajtás. Az elmúlt két év adataival végzett összehasonlító elemzésből megállapítható, hogy duplájára emelkedett az önkormányzat iparűzési adóból származó bevétele. Ez részben az inflációval indokolható, valamint azzal, hogy 2006ban 91 új vállalkozás indult a településen, melyek között jelentős nagy cégek is voltak (Rossmann Kft, Hungarocontroll Zrt, MÁV Cargo Kft stb). Gépjárműadó: Ebben az adónemben az éves előírás eft, a tényleges befizetés a beszámolási időszakig eft, mely 79,35 %os tervteljesítésnek felel meg. A gépjárművek adóztatásában bekövetkezett változás jelentős adóteher átrendeződést eredményezett, az értékesebb személygépkocsik és motorkerékpárok után a súlyadóhoz képest magasabb, míg a kevésbé értékes gépjárművek után alacsonyabb adóteher érvényesül. Az idegenforgalmi adó teljesítése már csak kismértékben marad el az időarányostól, éves szinten 100 %os teljesítéssel számolunk.

6 5 Magánszemélyek kommunális adója: A vizsgált időszak bevételét figyelembe véve 95,2 %os teljesítésről beszélhetünk. Éves szinten ennél az adónemnél is 100 %os bevétel prognosztizálható. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Az önkormányzat vagyonhasznosításból származó bevételei az alábbiak szerint alakultak: önkormányzati bérlakások értékesítése többségében az első félévben lebonyolódott, jelenleg még van értékesítendő lakás, így vélhetően az ebből származó bevétel meghaladja az eredetileg tervezettet. a korábbi években értékesített lakások törlesztő részleteiből eftot terveztünk, a teljesítés eft, 150,27 %os teljesítést jelent. Ennek oka, hogy a vevők éltek az egyösszegű kifizetés adta kedvezményes lehetőséggel. az egyéb ingatlaneladások között terveztük a Tiszacsegei üdülő tulajdonrészünknek az értékesítését, azonban a többségi tulajdonnal rendelkező Hajdúszoboszlói önkormányzat nem szándékozik megvásárolni. telekértékesítési bevételi előirányzatunk eft, ebből megvalósult két telek értékesítése a Szénatéren eft értékben. A legnagyobb telekár bevételt eredményező Honvéd utcai telek értékesítésére a IV. negyedévben kerül sor. A működési célú pénzeszközátvételt mutatja be részletesen az 1. sz. melléklet az önkormányzat és az intézményei vonatkozásában egyaránt.

7 6 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. sz. melléklet) A központi költségvetésből és egyéb államháztartáson kívüli szervektől az intézmények jelentős pályázati forrásokhoz jutottak, melyek egy része személyi kiadásokra, míg a többi részük dologi kiadásra, eszközbeszerzésre használható fel. A képviselőtestület a költségvetési év eddig eltelt időszakában indokolt esetben biztosított az intézményeknek pályázati önrészt, valamint a legszükségesebb karbantartásokra pótelőirányzatot. A központi forrásból rendelkezésre álló eft összegű energiakompenzáció az eredeti felmérés alapján felosztásra került az intézmények között. A költségvetés elfogadásakor felvállalt 5,5 %os hiányt valamennyi intézményünk év végéig kompenzálni tudja. Az intézmények munkaerő gazdálkodását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú és közhasznú foglalkoztatott. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: A közvilágítás előirányzatánál a teljesítés 64 %os, azonban a téli hónapok magas energiaszámlái megemelik a kiadást. A belvízelvezetés kiadásainak teljesítése csupán az I. félévi IIIes szivattyútelepek üzemeltetését takarja, mivel a második félévi üzemeltetési és betervezett kivitelezési költségek pénzügyi teljesítésére a IV. negyedévben került sor.

8 7 A Holding Kft. részére kilenc havi támogatás került átutalásra, ezért magasabb az időarányosnál a teljesítés. A Kft. munkáját, benne a tagvállalatokét nagymértékben segítette és segíti az év hátralévő részében is, hogy közcélú, közhasznú és közmunka keretében foglalkoztatott dolgozók végzik elsősorban a parkfenntartás, köztisztaság, árkok, átereszek karbantartásával kapcsolatos feladatokat. A közhasznú dolgozók alkalmazásának saját forrás részét a tagvállalatok beutalják az önkormányzatnak. A folyékony hulladék kezelés miatt lehívható állami támogatás fokozatosan csökken, melynek oka környezetvédelmi szempontból rendkívül kedvező hogy egyre több háztartás köt rá a szennyvízvezetékre. Szociális ellátás: Az ágazatban lényeges változás történt a III. negyedév végével. A két szociális intézmény összevonásra került és Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat néven új intézmény jött létre. Az intézmény feladata és hatásköre változatlan. Püspökladány területén kívül ellátja Szerep és Sárrétudvari szociális, családsegítő és gyermekvédelmi feladatait egyaránt. A legfontosabb elvárás az új intézménnyel szemben, hogy az eddigieknél több ellátott kerüljön be a gondozási körükbe, javítva ezzel az intézmény költségvetési pozícióját is. Mivel továbbra is térségi feladatot lát el, így lehetőség van az alap normatíva mellett a kiegészítő normatívák igénylésére. Az Egészségügyi Kht. október hónapban nyújtotta be a rendelőintézetben működő háziorvosok, gyermekorvosok rezsiköltségét, ezért nem jelentkezik a teljesítésben.

9 8 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásnál jelentkező ellátásonkénti többletfelhasználás, illetve megtakarítás aránya a fenti időszak végére hasonlóan alakult, mint az első félév végén volt, valamivel nőtt a hiány, máshol nőtt a megtakarítás összege. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyénél az előzetesen jelzett és várt többletfelhasználás az új, jogos kérelmezők nagy száma miatt (országosan is) jelentkezik. A hiány nagysága a június 30 szeptember 30. közötti időszakban nem nőtt tovább, valamivel többen találtak, vagy kaptak munkát. Az év hátralévő időszakában számításaink szerint kb Ftra nőhet a hiány. Az átmeneti szociális segélynél az év első harmadában tapasztalható többletfelhasználást a nyáron sikerült korrigálni, azonban szeptemberben a tanévkezdés, közüzemi számlák éves elszámolása, tüzelő vásárlás címén a szokásosnál nagyobb jogos igényt kellett kielégíteni, ez ismét többletfelhasználást eredményezett, amit októbernovember hónapban próbálunk meg kiegyenlíteni. Év végéig többletfelhasználás várható. A méltányossági ápolási díj esetében jelentős megtakarítás következett be, ami továbbra is a soros, illetve soron kívüli felülvizsgálat, új orvosi igazolások bekérésének következtében történő megszűnésének eredménye, számításaink szerint év végéig jelentős megtakarítás keletkezik. A közgyógyellátás terén tapasztalható megtakarítás nagysága az ősszel lejáró nagyszámú igazolás miatt év végéig csökkenni fog, vélhetően a jelenlegi megtakarítás helyett kb Fttal lehet számolni. Továbbra is valószínűsíthető, hogy az ápolási díj, illetve a közgyógyellátás esetében keletkező megtakarítás a többletfelhasználást fogja fedezni.

10 9 Oktatási ágazat: Továbbra sem jeleztek problémát az oktatási intézményeink a gazdálkodásuk végrehajtását illetően zökkenőmentes az együttműködésük a GESZszel. Az Egyesített Óvodai Intézmény személyi és dologi kiadásainak felhasználása időarányos, a sürgősséggel elvégzett karbantartási feladataira kapott pótelőirányzat kiegyenlíti az itt keletkezett többletkiadásait. A Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény több pályázatot is benyújtott az év folyamán, melyek döntő többsége sikeres volt, ezek közül összegét tekintve a legjelentősebb az Útravaló ösztöndíj pályázat Ftos összege. A személyi jellegű kiadások, valamint a dologi előirányzatok felhasználása időarányos. Az intézmény belső átcsoportosítással valamennyi tagintézmény működését biztosítani tudja. A középiskola a működési bevételeit mindössze 46,13 %ra tudta szeptember 30ig teljesíteni, az összkiadás teljesítése 71,85 %, időarányosnak mondható. Az intézmény gazdálkodásában lényeges változás, hogy ez év szeptember 1től nem fogadhatja a szakképzési hozzájárulást. A GESZ költségvetésének elkészítésekor nem álltak rendelkezésre tapasztalati adatok, a jóváhagyott kiadási előirányzata biztosítja év végéig a működés feltételeit. A képviselőtestület döntése alapján szeptember 1től a bejáró tanulók részére biztosítva van továbbra is a buszbérlet.

11 10 A Dorogi Márton Művelődési Központ kiadásainak teljesítésén belül időarányos a személyi jellegű kiadások felhasználása, míg túlteljesítés mutatkozik a dologi kiadásoknál. Ennek azonban az az oka, hogy a Sárréti Napok rendezvényeire elnyert pályázati összegekkel még nem történt meg az előirányzat módosítása. A polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítése időarányos a rendelkezésre álló keret év végéig a működtetést biztosítja. A képviselőtestület működésével kapcsolatos költségek egy része az év végi rendezvényekhez kötődik, ez indokolja az alacsonyabb teljesítést. A Püspökladányi Tájékoztató Központ alacsony dologi kiadásának oka, hogy a IV. negyedévben tervezi a legszükségesebb eszközbeszerzéseket. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság a bevételi többletéből az eredetileg tervezetten felül tudott eszközbeszerzésre, karbantartásra előirányzatot felhasználni. Az energia többletek nem okoztak finanszírozási problémát, előirányzat módosítással megoldják a teljesítéseket. Fejlesztési kiadások (3. sz. melléklet): I évről áthúzódó beruházások Közvilágítás bővítés A Bocskai u. 15. sz. mögötti közvilágítás bővítés során elkészült a földkábeles hálózat építése, és elhelyezésre került 5 db közvilágítási oszlop lámpatesttel együtt. A Déli soron (Budai Nagy Antal u. Kaán K. u. közötti szakaszon) megvalósult a légkábeles közvilágítási hálózat. Az Attila u. Kaán K. u. közötti szakaszon elhelyezésre került 1 db közvilágítási oszlop lámpatesttel, az Attila u. Jókai u. kereszteződésében 1 db lámpatest, a Bem u. Dembinszky u. sarkán 1 db lámpatest.

12 11 Városrendezési terv A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munka készülnek. Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program támogatásának elnyerésére. A Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése megnevezésű eft összköltségű fejlesztéshez pályázat útján eft vissza nem térítendő támogatásban részesült Püspökladány Város Önkormányzata. A kivitelezési munkákat Püspökladány Város Önkormányzatának Városüzemeltető KFT nyerte el pályázat útján. A kivitelezési munkák elkészültek, a létesítmény átadásra került. II évi induló beruházások Többcélú Közoktatási Intézmény BajcsyZs. utcai épületének akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a BajcsyZs. utcai épület akadálymentesítésére. A pályázatunkat támogatták, június 25én a támogatási szerződés aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (VÁTI) és az Önkormányzat között. A vissza nem térítendő támogatással megvalósuló akadálymentesítési munkák kivitelezése folyamatban van, befejezési határidő október 30. A munkálatokat pályázat útján Városüzemeltető és Vízszolgáltató KFT készíti el.

13 12 Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére. A pályázatunkat támogatták, június 25én a támogatási szerződés aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (VÁTI) és az Önkormányzat között. A kivitelezési munkák pályáztatása megtörtént. A pályáztatás eredményeképpen a Városüzemeltető és Vízszolgáltató KFT készíti az akadálymentesítési munkákat. A kivitelezés végső határideje, december 31. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a kerékpárút hálózat kialakítására. A pályázatunkat támogatták, a szerződéskötésre júliusában került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Északalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ) és az Önkormányzat között. Az előzetes értesítés alapján a tervezett beruházáshoz Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, mely az elszámolható költségek 90 %a. Jelenleg a kivitelezési munkák pályáztatása történik. Mikszáth K. úti vasúti átjáró Megvalósult Püspökladány Város Önkormányzatának beruházásában a Budapest Záhony vasútvonal Püspökladány, Mikszáth K. utca keresztezésében lévő közútvasút szintbeni szakaszának útépítése. Ezzel egy időben a Budapest Záhony vasútvonal hm szelvény és Püspökladány, Mikszáth K. utcai keresztezésben lévő vonat által vezérelt fénysorompóval biztosított közúti vasúti szintbeni keresztezés átépítése a MÁV beruházásában valósult meg.

14 13 Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a HajdúBihar Megyei Területfejlesztési Tanács. Jelenleg folyamatban van a tervezett beruházás vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződéskötés. A kivitelezési munkák várhatóan év első felében készülnek el. A fejlesztés megvalósításához Ft vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, összköltsége Ft. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárás lefolytatását követően IV. negyedévében kezdődnek és legkésőbb novemberig beindul a szolgáltatás. Eligazító táblák készítése A Nemzeti Fejlesztési Terv AVOP LEADER+Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtottunk be a közös helyi jellegzetességeket tükröző turisztikai információs táblák elhelyezésére. A bekerülési költség 85 %a vissza nem térítendő támogatásba részesült. A teljes bekerülési költség Ft. Jelenleg a pénzügyi elszámolás történik. Önkormányzati gyűjtő utak építése Püspökladány Város Önkormányzatának az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül meghirdetett önkormányzati utak fejlesztése tárgyú pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezett útfejlesztés beruházási költsége bruttó Ft, melyhez Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítottak. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására én aláírásra került a támogatási szerződés a közreműködő ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési

15 14 Ügynökség Khtval. Jelenleg a tervezett útberuházás közbeszerzésének előkészítése történik. A kivitelezési munkák várhatóan évben valósulnak meg. Térfigyelő rendszer kiépítése Püspökladány Város Önkormányzat az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában benyújtott pályázatát a bizottság Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezett beruházás bekerülési költsége Ft. Az önkormányzat a tervezett beruházást 10 % önrész biztosításával valósítja meg. A térfigyelő rendszer megvalósítása várhatóan ez év végén, jövő év elején valósul meg. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése van folyamatban. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a püspökladányi játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez. A tervezett fejlesztéshez Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a Tanács, így a teljes beruházás Ft összegből valósul meg. A játszótér fejlesztés megvalósítása várhatóan a IV. negyedévben történik, ennek a fejlesztésnek is folyamatban van a közbeszerzése. Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése Ez év nyarán a Kálvin Téri Tagintézmény tornatermének szociális blokkjában csőtörés történt. A csőtöréses káresemény a nyári szünetben kijavításra került a kapcsolódó munkákkal együtt. Az OTP Garancia Biztosítóhoz a káreseményt bejelentettük és többszöri helyszínelés eredményeképpen a biztosító arról tájékoztatott, hogy Ft összeget térít meg.

16 15 Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. ütemére. Pályázatunkat Ft összeggel feltételes támogatásra érdemesnek ítélte a Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője. Belterületi és külterületi csatornák tanulmányterv készítése A KEVITERV AKVA Kft. (Szolnok, Ságvári krt. 4. sz.) készíti Püspökladány város belterületi és külterületi csatornáinak megvalósíthatósági tanulmányát. A tervezési munkák elkészültek. A belterületi külterületi csatornák állapotrögzítő alaptérképei, meghatározásra kerültek az önkormányzati csatornák műszaki állapota, felülvizsgálata megtörtént. A mérések és számítások eredményeképpen elkészültek a tanulmánytervek. A tanulmánytervben meghatározták a szükséges műszaki beavatkozásokat és azok várható költségeit, illetve a meghatározott műszaki feladatok tervezett megvalósításának ütemezését. A tervek elkészültek. Tehermentesítő út útügyi eljárási díja Az önkormányzati gyűjtőutak útépítési engedélyezési eljárásának lefolytatásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére útügyi hatósági eljárási díj az engedélyezés idején kifizetésre került. Az eljárási díj kapcsolódik az induló beruházások között szereplő gyűjtőút hálózat fejlesztése beruházás költségeihez. Engedélyes tervek készítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában arról döntött, hogy a püspökladányi földutakat szilárd burkolattal látja el. A kiviteli munkák elkészítése kiviteli tervek és útépítési engedély birtokában történhet. A tervezési munkák előkészítése folyamatban van, a tervek készülnek. Várhatóan ez év végén a pályáztatást követően kezdődhetnek meg a konkrét kivitelezési munkák.

17 16 Egyéb fejlesztési jellegű kiadások: A korábban felvett fejlesztési hitelünknek a III. negyedéves törlesztő részletét fizettük ki. A kamatkiadásoknál pedig az IIII. negyedévre eső díjat fizettük ki. Az ez évben megnyitott 300 millió Ftos beruházási hitelkeret felhasználásával számoltunk, és 6 millió Ftos nagyságban hitelkamat került megtervezésre. Azonban a hitel lehívására csak a saját erő felhasználását követően kerülhet sor, így ebben az évben kamat fizetése nem várható. A fiatal házasok lakáshoz jutási támogatásánál előirányzat maradvánnyal számolhatunk év végén, mivel a jelenleg beadott jogos igényeket, valamint az eddig kifizetett keretet figyelembe véve 2 millió körüli lesz a teljesítés. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, november 10. A r n ó t h Sándor polgármester

18 1 1. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása szeptember 30ig I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesített szept. 30án Adatok e Ftban Teljesítés %a Működési bevételek (1+2) ,25% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) ,49% 1 1 Intézmények működési bevételei ,63% Bölcsőde (részben önálló) ,14% Területi Gondozási Központ (részben önálló) ,66% Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) ,28% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Ped.Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) ,88% Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) ,14% Dorogi M.Városi Művelődési Közp.(részben önálló) ,43% Városi Könyvtár (részben önálló) ,14% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,08% Tájékoztató Központ (részben önálló) ,99% Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) ,32% Gazdasági Ellátó Szervezet ,00% 1 2 Önkormányzati működési bevételek ,09% Okmányiroda bevétele ,29% Bérleti díj és kapcsolódó rezsiköltségek bevétele ,24% Egyéb önkormányzati működési bevételek ,07% Földhaszonbérleti díj bevétele ,00% Kamatbevétel ,67% Temető bérleti díja ,00% Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele ,00% 2007ről áthúzódó mezőőri díj ,40% évről áthúzódó ÁFA bevétel ,00% évi APEHhez befizetendő ÁFA bevétel ,07% Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése ,00% 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele ,88% Kamatbevétel ,88% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4+2/5) ,40% 2 1 Helyi adók ,21% Magánszemélyek kommunális adója ,19% Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,67% Iparűzési adó ,76% Gépjárműadó ,35% 2 2 Átengedett központi adók ,90% Szem.jöv.adó helyben maradó része (8 %) ,90% Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,90% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,48% 2 4 Környezetvédelmi bírság ,00% 2 5 Talajterhelési díj ,30%

19 2 II. 1. Támogatások ( ) ,99% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,23% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása ,23% Püspökladányi feladatok normatív támogatása ,23% Területi Gondozási Központ és a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott térségi feladatok ,23% normatív támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek miatti normatív támogatás Központosított előirányzatok ,38% Kisebbségi önkormányzat támogatása ,08% Prémium évek programban résztvevőknek megtérített támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) ,00% Közműfejlesztési támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) ,00% Vizitdíj visszatérítésre kapott támogatás ,79% évi létszámleépítéshez kapcsolódóan megigényelt támogatás ,00% Szakmai vizsgák lebonyolítására előleg ,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság I. félévi túlmunkadíja ,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 7 fő szerződéses dolgozó évi járandósága ,12% Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása ,00% Művészet Oktatási Intézet támogatása ,38% Bérpolitikai intézkedésre központi támogatás ,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% évi létszámcsökkentés támogatása ,00% Villamosenergia árnövekedés kompenzálására kapott támogatás ,00% Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Óvoda) Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (Volán) Normatív kötött felhasználású központi támogatások (3/1+3/2+3/3) ,27% 3 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási 1 feladatokhoz ,89% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés ,89% támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása ,90% 3 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,09% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ,08% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (szociális segélyek központi támogatása) ,41% Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása ,05% évről áthúzódó ápolási díj központi forrása ,00% 3 3 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása ,90% évi bölcsődei normatíva visszafizetéssel megegyező ÖNHIKI támogatás ,00% évi ÖNHIKI támogatás ,00% Egyéb központi támogatás ,00% 13. havi bér fedezete (2007. évi 2 heti) ,00% Tűzoltóság részére jubileumi jutalom kifiz.forrása ,00% Eseti keresetkiegészítés központi forrása ,00%

20 3 III. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,85% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,85% Önkormányzati lakás értékesítés bevétele ,13% Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel ,27% Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel ,33% Telekértékesítés ,19% Gépkocsi értékesítés ,00% Előző évről áthúzódó telek értékesítés ,00% Rákóczi u ingatlan eladás ,58% IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) ,21% 1. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen (1/1+1/2) ,34% 1 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei ,68% Tájékoztató Központ (részben önálló) ,23% GESZ ,51% Sárréti Szoc.Szolgáltató Központ(részben önálló) ,27% Karacs F. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (részben önálló) ,03% Dorogi Márton Művelődési Közp. (részben önálló) ,32% Területi Gondozási Központ (részben önálló) ,28% Bölcsőde (részben önálló) ,00% Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) ,54% Városi Könyvtár (részben önálló) ,00% Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) ,89% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Önkormányzat működési célú támogatásértékű 2 bevételei ,77% Földalapú támogatás ,00% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel püspökladányi feladatokra: pedagógiai szakszolgálatra ,67% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel (települések hozzájárulása): pedagógiai szakszolgálatra ,87% Mezőőri szolgálatra átvétel ,25% Közhasznú foglalkoztatásra átvétel ,89% Szakértői díjra átvétel Közmű számla egyenlegének (2007.dec.31.) átvétele ,60% Szerep önkormányzat évi tartozásának átvétele ,71% Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ,40% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétele a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz ,67% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétele a Területi Gondozási Központ ,67% feladataihoz Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,57% Gyermektartásdíj megelőlegezéshez átvétel ,04% Mozgáskorlátozottak támogatása ,37% Otthonteremtési támogatás ,00% évi jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatti SZJA kiegészítés ,00% Adóerőképesség miatti SZJA kiegészítés ÖNHIKI II.ütem ,00% Érettségi vizsga lebonyolítására átvétel ,00% Népszavazás lebonyolítás támogatása ,00% évi pénzmaradvány rendezés intézménytől és központi költségvetésből Kisebbségi önkormányzat közhasznú fogl.támog ,90% Egyéb kisebb pályázatok, átvett pénzeszközök

21 4 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2. (2/1+2/2) Intézmény felhalmozási célú támogatásértékű 2 1 bevétele Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) ,91% ,00% ,00% 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű 2 bevétele ,39% Rendelőintézet felújításához LEKI támogatás ,00% Mező I. u. 47. Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához szociális porgram támogatás Eligazító táblák készítéséhez nyert LEADER pályázat 364 Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás Zeneiskolától átvétel hangszerbeszerzésre ,00% Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztésére nyert EAOP támogatás Bocskai u. kerékpárút építés EAOP támogatása Térfigyelő rendszer kiépítés TEKI támogatása Játszóterek fejlesztésére nyert CÉDA támogatás V. 1. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) ,21% ,78% Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről Településrendezési terv módosításához hozzájárulás átvétel ,60% ,33% "Európa a polgárokért" pályázathoz nyert összeg ,00% Mezőőri szolgálathoz átvétel (létszámleépítés) Közszféra évi bérfejlesztésének várható központi támogatása Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 1 2 államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) ,48% ,00% Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) ,86% Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) ,88% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) ,77% Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ,93% Béke u. útalapra átvétel lakosságtól ,50% Petri Pál szobor elkészítéséhez átvétel ,75% Rendezési terv módosításához ,67% Temetőkapu elkészítéséhez hozzájárulás 41 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,57% ,57%

22 VI. 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) ,00% 1 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése ,04% Lakáshoz jutás támogatás törlesztése ,33% Munkáltatói támogatás törlesztése ,33% Vízkár támogatás törlesztése ,83% Szociális keret terhére adott munkáltatói támogatás visszatérülése ,60% 2 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése ,23% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszatérülése ,23% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (1/1+1/2) Működési pénzmaradvány ,00% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai igénybevehető pénzmaradványa (PH) ,00% Kistérségi Iroda Pénzmaradványa (PH) ,00% Központi költségvetésnek utalandó pénzmar.(ph) ,00% Intézménynek utalandó pénzmaradvány (PH) ,00% Területi Gondozási Központ pénzmaradványa ,00% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,00% Többcélú Oktatási Intézmény ,00% Bölcsőde ,00% Egyesített Óvodai Intézmény ,00% Dorogi Márton Művelődési Központ ,00% Tájékoztató Központ ,00% Városi Könyvtár ,00% Sárréti Szociális Szolgáltató Központ ,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,00% 1 2 Fejlesztési pénzmaradvány ,00% Fejlesztési pénzmaradvány (eredeti) PH ,00% Gépkocsi beszerzés előirányzat maradványa PH ,00% VIII január 1jei bankszámla egyenleg Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (IVIIIig) ,98% FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,00% Rövid lejáratú hitel feltétel Fejlesztési hitel felvétele útberuházásra a 65/2008. (V.29.) testületi határozat szerint ,00% ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT ,52%

23 2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása szeptember 30ig sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. Önkormányzati kisegítő szolgálat ,71% Közvilágítás ,01% Jóléti tavak üzemeltetése ,26% Geodéziai, hirdetési díj ,19% Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ,49% Egyéb város és községgazdálkodási feladatok ,67% Szakértői, ügyvédi díjak ,88% Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása ,28% Folyékonyhulladékkezelés ,17% Mezőőri szolgálat ,33% Közterületek fásítása (2007. évről áthúzódó) ,24% Külterületi csatornán átjáró karbantartása ,76% cím megnevezése, alcím megnevezése Bocskai u. 21. alatti Nevelési Tanácsadónál zárt kerékpártároló kialakítása létszám összes kiadás személyi jellegű kiadás K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék ,00% Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége ,00% Út és járdakarbantartásra ,00% teljesítés % ellátottak pénzbeli juttatása adatok eftban pénzeszközátadás egyéb támogatás I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN ,41%

24 2 sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. Bölcsődei ellátás ,00% /a Bölcsőde (részben önálló) 4, ,27% Területi Gondozási Központ ,00% /a Területi Gondozási Központ (részben önálló) ,06% Sárréti Szociális Szolgáltató Központ ,00% /a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ (részben önálló) ,56% Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása ,91% Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása ,03% Gyámhivatal ,13% Gyámügyi gondnokok díja ,87% Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (4. számú függelék) ,03% évről áthúzódó ápolási díj (4. számú függelék) ,00% Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok ,52% Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége ,43% Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs költségek ,29% Röntgengép javítási, karbantartartási költsége ,00% Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott 14. gyermekjóléti és családsegítő feladatoknál normatíva lemondása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához 15. hozzájárulás ,00% ,61% Arany János ösztöndíj várható költsége ,56% Területi Gondozási Központ évközi létszámbővítés miatti 17. tartaléka Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás; átadás 18. Többcélú Kistérségi Társulásnak ,00% ,53% Jubileumi jutalom ,00% cím megnevezése, alcím megnevezése Egészségügyi Intézmény létszámcsökkentéséhez kapcsolódó kiadások Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díj és tiszteletdíj Önkormányzathoz érkezett, de a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulást illető központi források átadása létszám összes kiadás személyi jellegű kiadás ,41% ,55% ,00% K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék 23. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége ,00% Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások ,00% teljesítés % ellátottak pénzbeli juttatása pénzeszközátadás egyéb támogatás II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 53, ,76%

25 3 sz. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1. Egyesített Óvodai Intézmény ,00% /a Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) ,12% /a 3. 3/a Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) ,99% ,49% ,00% ,85% Gazdasági Ellátó Szervezet ,01% Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása ,00% cím megnevezése, alcím megnevezése Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete létszám összes kiadás teljesítés % személyi jellegű kiadás ,18% Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára ,00% Jubileumi jutalom ,00% K I A D Á S B Ó L munkaadókat terhelő dologi jellegű kiadás járulék ellátottak pénzbeli juttatása pénzeszközátadás egyéb támogatás Sajátos nevelési igényű tanulók utáni évi normatíva lemondás helytelen igénylés miatt BihariSárrétiHajdúszoboszlói Szakképzésszervezési Társulás működéséhez hozzájárulás ,00% ,00% Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége ,00% Intézményi épületek karbantartása és egyéb dologi kiadások ,00% III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN ,68%

26 sz IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése ,00% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 1/a ,29% (részben önálló) 2. Közművelődési Alapítvány támogatása ,80% Sportalapítvány támogatása ,71% Tedd szebbé városod mozgalom támogatása ,00% Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai ,40% Kisebbségi Önkormányzat központosított támogatás felhasználása (2/a. számú melléklet) ,26% Polgármesteri Hivatal ,05% /a Kistérségi Iroda ,54% Körzeti építési hatósági feladat ,86% Képviselőtestület működése ,18% Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg ,29% Csenkidíjhoz kapcsolódó költségek ,50% Városi Könyvtár üzemeltetése ,21% /a Városi Könyvtár üzemeltetése (részben önálló) ,51% Polgári Védelem kiadásai ,45% Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége ,82% BajcsyZs. u. 2. sz. falugazdász iroda bérleti díja ,00% Országgyűlési képviselői iroda működési költsége ,31% Egyéb pénzügyi műveletek ,07% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,36% ÁFAkifizetés ,40% Egyházak támogatása ,00% Múzeum karbantartás támogatása ,00% Városi rendezvények ,71% Püspökladányi Tájékoztató Központ működése ,00% Püspökladányi Tájékoztató Központ működése (részben 23/a önálló) ,25% Vagyonbiztosítás ,84% Továbbszámlázott költségek ,80% APEHtől visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA 26. befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, ,60% szolgáltatások után 27. Jubileumi jutalom ,00% évi bölcsődei ellátás miatti normatíva visszafizetési 28. kötelezettség Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség 29. önkormányzati szinten 30. cím megnevezése, alcím megnevezése évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés felé létszám 4 K I A D Á S B Ó L összes kiadás teljesítés munkaadókat terhelő ellátottak pénzbeli pénzeszközátadás egyéb személyi jellegű kiadás dologi jellegű kiadás % járulék juttatása támogatás E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T. E. M. T ,00% ,00% ,00% évi pénzmaradvány rendezés intézmények felé ,00% Népszavazás ,00% Rendőrség részére használt számítógép beszerzés általános 33. tartalék alapból ,00% Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége ,00% Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások ,00% IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN ,98% IIV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 666, ,86%

27 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA ig. 4. számú függelék adatok eftban Megnevezés Saját Saját Saját forrásból ig Támogatás forrásból Kifizetés forrásból évi saját ig Többlet ig felhasználás forrás terv Megtakarítás ig havi felhasználás ig előirányzat 1. 2= =36 8=63 Rendszeres szociális segély 67 %ban rokkant Rendszeres szoc.segély aktiv korú nem foglalkoztatott (tartós) Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás (igényelhető) Lakásfenntartási támogatás (méltányossági) Ápolási díj (alanyi) Ápolási díj (méltányossági) évről áthúzódó ápolási díjak Időskorúak támogatása Felnőttek átmeneti segélye Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkivüli gyermekvédelmi tám Tanévkezdési támogatás Bursa Hungarica Felső okt. Önk. Ösztöndíj Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Vizitdíj visszatérítés Összesen * * A táblázat 2. oszlop "Kifizetés szeptember 30ig" összesen sora a 2. számú melléklet 8. és 9. sorának összesített adatát tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről J E L E N T É S Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 50. (2) bekezdés f. pontja alapján az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Tájékoztató Füzesgyarmat Város

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

14/2005. (V.5.) KR. rendelet. Szolnok Megyei Jogú Város 2004. évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról

14/2005. (V.5.) KR. rendelet. Szolnok Megyei Jogú Város 2004. évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról 1. oldal 14/2005. (V.5.) KR. rendelet Szolnok Megyei Jogú Város 2004. évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról A rendelet mellékletei a közgyûlési jegyzõkönyvben

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyiratszám: 6-67/2015. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2015. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére)

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Az Áht. bár már

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben