Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati feladatellátás általános értékelése"

Átírás

1 Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r a h a l o m v á r o s P o l g á r m e s t e r é t õ l M ó r a h a l o m, M i l l e n n i u m i s é t á n y / F a x : 6 2 / Internet: Tárgy: Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv alapján a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint az egyszerősített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény kimutatást a polgármesternek kell a költségvetési évet követı 4 hónapon belül Képviselıtestület elé terjeszteni. A évi költségvetési tervkoncepciót a Képviselıtestület évi novemberi ülésén tárgyalta. A gazdasági program és költségvetés tárgyalására februári testületi ülésen került sor. A évi költségvetési tervet a 5/2006. (II.16.) Ör. sz. rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselıtestület. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése A évi önkormányzati forrásszabályozásban a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások mellett a pályázati úton elnyerhetı források és az Európai Uniós források jelentették a bevételek meghatározó részét. A normatívák tervezett összegei csak részben tartalmazták a korábbi években és az elmúlt évben végrehajtott bérpolitikai intézkedések hatását. Az emelt összegő normatívák ugyanakkor dologi kiadások emelésére az elmúlt évben sem nyújtottak fedezetet, így a növekmény nem jelentett a költségvetésünkben forrásnövekedést. Az évek óta egyáltalán nem biztosított dologi automatizmus azt eredményezte, hogy a meglévı tartalékok felélésre kerültek. Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményhálózat szakmailag elfogadható színvonalon történı mőködtetéséhez az intézményi gazdálkodási fegyelem szem elıtt tartása érdekében- az intézményvezetık negyedévenként számoltak be a Képviselıtestületnek a gazdálkodásuk idıarányosságáról, az esetlegesen felmerülı problémákról. Mórahalom város Önkormányzata az év folyamán több alkalommal jelentıs likviditási gondokkal küzdött az utófinanszírozott pályázatok lehívott támogatási részének jelentıs késése miatt. Mórahalom város Képviselıtestülete a 2005.augusztus 01-tıl egy éves idıtartamra a folyószámlát vezetı pénzintézettıl eft folyószámla hitelkeret igénybevételérıl döntött, melyet július 01-tıl további egy éves idıtartamra meghosszabbított. Az elmúlt év végére a támogatások jelentıs összege megérkezett, így az évet nem zártuk hitelkeret igénybevételével.

2 2 Bevételi források és azok teljesítése A saját bevételeink terv szerinti teljesítése érdekében a Képviselıtestület évente felülvizsgálja az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat megállapító helyi rendeletet és minimális, inflációkövetı emelést hajt végre. Településpolitikai célok megvalósítása érdekében a Képviselıtestület évente felülvizsgálja a helyi adórendeleteit is, melyben ha szükségesnek látja adótétel emelést hajt végre, esetleg korrigálja a korábbi döntését. Polgármesteri Hivatal I. Intézményi Mőködési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi bevételeinek jelentıs részét az okmányirodai feladatok ellátásából származó bevételek, valamint az igazgatási szolgáltatás díjbevétele teszi ki. E tételen keletkezett bevételünk eft, mely az elıirányzott összeg 95%-a. 2. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel elsısorban a Városi Fürdı jegybevételébıl származik, melynél a korábbi évek elıirányzatához képest jelentıs növekedés figyelhetı meg évben a Városi Fürdı rekonstrukcióját követıen átadásra került a minden igényt kielégítı korszerő Fürdı épület különbözı színvonalas szolgáltatásokkal, és egy új élménymedence, melynek következtében a korábbi évekhez viszonyítva a város jelentıs bevételi forrása lett. A évi teljesített fürdı jegybevétele eft a évi eft-tal szemben. A vásári helypénzbıl származó bevételünk is jelentıs, 108%-ra teljesült, melybıl származó bevételünk meghaladja az elızı év hasonló idıszakát. A bevétel összege: eft. 3. Intézmények egyéb sajátos bevétele Közterület használati díjból 362 eft bevétel származott, mely a lakosok részére kiadott tartós és eseti közterület használati engedélyek alapján történı befizetések teljesítése. Növekvı tendenciát mutat az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, elsısorban az önkormányzat tulajdonában levı helyiségek, eszközök bérbeadásából származó bevétel. A évi teljesítés eft. Továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételünk eft, mely elsısorban a rádiótelefon költségek, valamint a bérbe adott helyiségek rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevétel. 4. Kamatbevételek Az önkormányzat kamatbevétele a módosított elıirányzathoz viszonyítva a vártnál jobban alakult, elsısorban hitelviszonyt megtestesítı államkötvények után járó évi kamatbevétel következtében Elsısorban a befektetett pénzügyi eszközök kamata tette lehetıvé többletkötelezettségek vállalását, melybıl eft többletbevételünk származott Az államkötvény után kapott kamatok összege eft bevételt hozott. 5. Általános forgalmi adó bevételek visszatérülések Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés mindösszesen eft volt, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatásokból származó ÁFA bevétel eft. A teljesült bevételek az elızı évben realizált bevételek összegét jelentısen meghaladja, tekintettel a saját bevétel növekedésére, mely maga után vonja az áfa bevételét is. A két adat szemléletesen mutatja, hogy elsısorban végsı fogyasztóként jelenik meg az áfa rendszerben önkormányzatunk, a visszaigénylési lehetıség csekély. A felhalmozási kiadással kapcsolatos ÁFA visszatérülése jelentıs, mely elsısorban a telekkialakítással kapcsolatban felmerült kiadások áfa visszaigénylésébıl adódik. A bevétel eft-ban realizálódott.

3 3 Értékesített tárgyi eszközök áfa bevétele eft, mely a telekeladásból származó bevétel áfa vonzata tekintettel arra, hogy a telek értékesítés évtıl áfa köteles bevétel lett. II. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei: 1. Helyi adók A helyi adóbevételünk a következıképpen alakult: adatok eft-ban Építményadó: Telekadó: Magánszemélyek kommunális adója : Idegenforgalmi adó: Iparőzési adó: Egyéb bevételek 351 Összesen: A helyi adóbevételünk (2005-ben eft) a módosított elıirányzathoz képest 110%-ra teljesült. Jelentıs bevételi többlet realizálódott a évi adóbevételhez képest elsısorban az iparőzési adótételen, mely az eredeti elıirányzathoz képest eft növekedést mutat, valamint az idegenforgalmi adóból származó bevételünk, mely évrıl évre jelentıs emelkedést tükröz.. Gépjármőadóból eft bevétele származott önkormányzatunknak, az éves elıirányzat 116 %-ra teljesült. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv a elıírja, hogy az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást szöveges indokolással kell tájékoztatásul bemutatni. A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek részletezése az alábbi: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege: Gondozási Központ eft Alapfokú Mővészeti Iskola eft Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök 2006-ra esı elengedésének összege helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összeg eft eft 299 eft Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított mentesség összege adónemenként ÉPÍTMÉNYADÓ Önkormányzati adóelengedés, évi összesítése: Az építményadóról szóló többször módosított 10/1991.(XI:28.) KT. sz. rendelet 3. (3) bekezdés b) pontja alapján, új munkahely-teremtı tevékenység megkezdését követı év január 1-tıl számított 1 évig: 0,-Ft.

4 4 A rendelet 3. (3) bekezdés c) pontja alapján, kezdı vállalkozás céljára szolgáló építmény a vállalkozás megkezdését követı év január 1-tıl számított egy évig: 0,-Ft A rendelet 3. (4) bekezdés alapján, 50 %-os adókedvezmény a nyitott raktár épületre: 1142 m ,-Ft építményadó elengedés összesen: ,-Ft TELEKADÓ A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) KT. sz. rendelet 3. (2) bekezdés a) pontja alapján, az építkezés megkezdése miatti elengedés: A rendelet 3. (4) bekezdés alapján, az életkorra járó - 20% -os - kedvezmény összege: telekadó elengedés összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft KOMMUNÁLIS ADÓ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) KT. sz rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege: a rendelet 3. (2) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege: kommunális adóelengedés összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft IPARŐZÉSI ADÓ A helyi iparőzési adóról szóló többször módosított 29/1995. (XII. 28.) KT. sz. rendelet 4. (1) bekezdés b) pontja alapján, 500 ezer forint alatti kereskedelmi és egyéb tevékenység esetén járó kedvezmény összege: 600 ezer forint felett - 1 millió forint alatti mezıgazdasági tevékenység esetén járó kedvezmény összege: ,-Ft ,-Ft a rendelet 4. (1) bekezdés c) pontja alapján, Homokhát Térségi Ipari Parkba betelepülı vállalkozás, fı részére biztosít munkahelyet: ,-Ft több mint 40 fı részére biztosít munkahelyet: A fenti számú rendelet 7/A (2) bekezdése alapján, iparőzési adóból 10%-os kedvezmény összege: iparőzési adóelengedés összesen: Adóelengedés mindösszesen: 0,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft

5 5 Az átengedett személyi jövedelemadóból az önkormányzatot megilletı rész, illetve a különbözı kiegészítések eft-ot tesznek ki, mely az iparőzési adó jelentıs növekedése, valamint az eft államháztartási tartalék visszatartása miatt az elızı év tényadatához viszonyítva kevésbé emelkedett. Kiutalása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt. 3. Pótlékok bírságok Késedelmi pótlék és adóbírság bevételére az adózó állampolgár bevallási vagy befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kerül sor. A helyi adó után az adócsoport kivetése alapján jut bevételhez önkormányzatunk. Az ebbıl származó bevételünk az év folyamán eft. 4. Önkormányzatok egyéb sajátos bevétele Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó bevétel eft-ra teljesült. A lakbérekkel fizetett közmődíjakból eft bevételt értünk el. Az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételünk eft-ra teljesült melybıl a legnagyobb arányt elsısorban a MÓRAÉP KHT. a MÓRAVITÁL KHT. által bérelt ingatlanok és eszközök bérletébıl, valamint a Városi Fürdı helységbérletébıl származó bevétel képvisel. Egyéb sajátos bevételekbıl eft-ot realizált önkormányzatunk. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek: 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételei Önkormányzatunk a tulajdonában levı 2 db használt személygépkocsi (Renault Megane, WV Bora) valamint 1 db tanyagondnoki gépjármő (TOYOTA HILUX) értékesítésérıl döntött, melybıl eft bevételünk keletkezett. Lakótelek értékesítésbıl származó bevételünk eft volt, mely az elızı évek adatához hasonló nagyságrendő. Az elmúlt két évben Mórahalom belterületének növelésével új városrészek lakóövezetek kialakítására került sor közel 150 db telek kialakításával, melynek jelentıs része értékesítésre került, kisebb hányda pedig további értékesítésre vár. Vadászati jog értékesítésébıl 640 eft, osztalék és hozambevételbıl év folyamán 52 eft bevétel származott az OTP és a Duna-Tisza Rt-nél levı részvényeink után. Az 1980 eft névértékő DÉMÁSZ részvényeink az év végén érvénytelenítésre kerültek, az ebbıl származó bevételünk 2007 elsı negyedévében realizálódnak. A DÉGÁZ részvényekért kapott államkötvényekbıl 9360 eft névértékő 2006-ban lejárt, az ellenértékét és kamatát a bankszámlavezetı pénzintézet az önkormányzat elszámolási számlájára vezette. IV. Központi költségvetésbıl kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Az éves elıirányzat eft (2005-ben eft), mely két tételbıl tevıdik össze. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás eft összegben teljesült, valamint a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás, mely eft összegben érkezett az önkormányzat számlájára. 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású központi támogatásként pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 784 eft, pedagógiai szakmai szolgáltatás feladataira eft érkezett. A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású támogatás összesen: eft. Jövedelempótló támogatás kiegészítéseként eft-ot vett hívott le önkormányzatunk, mely magába foglalja: közcélú foglalkoztatás támogatását eft Rendszeres gyerekvédelmi támogatást eft Idıskorúak járadékát eft Rendszeres szociális segélyt eft Ápolási díj alanyi jogon eft

6 Lakásfenntartási támogatás 123 eft összegben. 3. Központosított elıirányzatok Központosított támogatások az alábbiakban felsorolt feladatokra illette meg önkormányzatunkat: 6 Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásként Belterületi utak burkolat-felújítására Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Lakossági közmőfejlesztési támogatásra Eu. önerıalap saját forrás kiegészítésre Érettségi és szakmai vizsga támogatására Szelektív hulladékgyőjtı zsák beszerzésére Összesen: 861 eft eft eft 330 eft eft 147 eft eft eft 5. Címzett és céltámogatások Egészségügyi gép-mőszer beszerzésre eft céltámogatás lehívására került sor. 6. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás: Eredeti elıirányzatként eft-ot tervezhettünk, melybıl eft a vásártéri térburkolat felújítására, eft a Munkácsy, Béke utcák járdaépítésére kaptunk. ezer Ft módosított tény elıirányzat Vásártéri térburkolat és kerítés építése Munkácsy, Béke járda építése Összesen: Céljellegő decentralizált támogatást 700 eft összegben tervezhettünk évi ütemre az Általános Iskola lapos-tetı szigetelésére. V. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása A Vis-maior tartalékból kapott támogatás összege eft, melyet a tavaszi esı és hó okozta károk helyreállítására dologi kiadásként használt fel önkormányzatunk. A leghátrányosabb kistérségek támogatása központi keretbıl valósulhatott meg a Hunyadi Liget, István Király utcák útépítési munkái, melyre eft támogatást kaptunk. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 278 eft-ot igényeltünk és kaptunk. Rendkívüli idıjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 400 eft támogatást kaptunk, mely támogatással az érintett lakosok elszámoltak. VI. Támogatások, kiegészítések és mőködési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül Mőködési célra átvett pénzeszközök fejezettıl, központi költségvetési szervtıl; Elızı évi kiegészítések, visszatérülések Földgázár emelés ellentételezésére Pályázati források Körzeti igazgatási tevékenység mőködési költség térítése TB-tıl egészségügy mőködtetésére átvett pénzeszköz Közhasznú foglalkoztatottak támogatására elkülönített állami pénzalaptól Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására Kisebbségi önkormányzati választásra eft 223 eft eft 925eFt eft eft 768 eft 139 eft

7 Helyi önkormányzati választásra eft Országgyőlési választásra eft évi jövedelemkülönbség mérséklésre eft HEFOP Fogyatékos Otthon építésére 829 eft Gyermektartásdíj megelılegezésére 978 eft Bőnmegelızési pályázatra eft Családi Napközi kialakítására eft Könyvtár informatikai fejlesztésre 125 eft ROP szociális szolgáltatás fejlesztésre pályázati forrás eft Belügyminisztériumtól okmányirodai regisztrációra 65 eft GKM e-magyaroszág 75 eft NKÖM ünnepi Körkép megjelentetésére 100 eft HEFOP gondozási Központ 629 eft HEFOP Hivatal 731 eft Igazságügyi Minisztériumtól 500 eft Egyszeri gyermekvédelmi támogatás eft ESZA, GVOP pályázatok bevételei eft Mezei ırszolgálat támogatása 865 eft 7 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszköz átvételre fejezeti kezeléső elıirányzatból és központi költségvetési szervtıl történt elsısorban nyertes pályázatok eredményeként, mely összeggel jelentısen megnövelhette önkormányzatunk a tárgyi eszköz állományát. Összegszerően eft átvételére került sor. Így pályázati forrásból került megvalósításra Városközpont integrált rehabilitációja, Ipari Park közmőellátottsága, Széksósi kerékpárút építése, Csapadékvíz elvezetı rendszerek építése, tanyagondnoki és polgárıri gépjármővek cseréje, Fogyatékos Otthon megépítése, DARF támogatással a Fürdı összekötı épület stb. TB alapoktól az egészségügy finanszírozására (védınıi és ügyeleti ellátás) eft érkezett önkormányzatunk részére. Elkülönített állami pénzalaptól közhasznú foglalkoztatottak támogatására eft ot vettünk át. 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvételére államháztartáson kívülrıl elsısorban alapítványoktól, non-profit szervezetektıl EU forrásokból pályázat útján eft összeg átvételére került sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvételére Államháztartáson kívülrıl: Alapítványoktól, non-profit szervezetektıl EU forrásokból pályázat útján eft összeg átvételére került sor. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány felhasználására a helyesbített pénzmaradvány összegének megfelelıen került sor. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Körkép eladásából származó bevétele 417 eft volt, míg hirdetésbıl 72 eft. A könyvtári tagdíjból 86 eft bevétel származott. Tele-ház szolgáltatásaiból származó bevétele 511 eft. Egyéb bevétele 7 eft összegben teljesült. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele 207 eft. Munkaerı-piaci alaptól közhasznú foglalkoztatás támogatására 989 eft átvételére került sor. Az intézmény az év folyamán jelentıs pályázati pénzeszközt nyert mind mőködésre, mind pedig eszköz fejlesztésre, mellyel a mővelıdési feladatok színvonalát valamint az ezt kiszolgáló eszközök fejlesztésének színvonalát eredményesen javították. A pályázati források összege: 891 eft. A Gondozási Központ

8 8 Alapvetı feladata az idısek gondozása, szociális étkeztetéssel való ellátása évben étkezésért, és gondozásért eft térítési díjat szedet be. A téli idıszakban a tanyán élı gyermekek iskolába szállítása is az intézmény feladata, így a gyermekszállítás bevétele az intézménynél realizálódik, összege: 289 eft. Intézményi mőködési bevétellel kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele 899 eft, a mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 834 eft.. A Gondozási Központ Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerzıdés alapján ellátja az egészségügyi alapellátáson belül a Védınıi, Anya gyermek és csecsemıvédelmet. Társadalombiztosítási támogatás az ellátandó feladatokra az év során eft összegben érkezett. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Az intézmény bevételeit %-ra teljesítette. Az elıirányzattól való eltérést befolyásolta, hogy az év utolsó napjaiban érkeztek be a szakképzési támogatások, (708 e Ft, ) a logopédiai feladat ellátáshoz kapcsolódó kistérségi és önkormányzati normatíva összege (4.324 e Ft ), a Tempus Alapítvány által kiírt pályázatra a mentori és ösztöndíjak összege (256 e Ft), az Oktatási Minisztériumtól tárgyi eszköz beszerzésre kiírt pályázat elszámolására e Ft.. Intézményünk jelentıs pályázati eredményekkel zárta az évet. A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítványtól több pályázatra e Ft, a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól 936 e Ft, a Tempus Közalapítványtól e Ft, a Budapesti közoktatási Alapítványtól 90 e Ft, került átvételre. Fenti pályázatokból a taneszközök bıvítésére, könyvtári könyvek beszerzésére, a Móra Hét rendezvényeinek lebonyolítására, kollégiumi eszközbeszerzésre, valamint az Útravaló program keretében ösztöndíjak, mentori díjak kifizetésére került sor. Az Oktatási Minisztériumtól a Bagolyvár a Metodika Patika és a Homokháti Multimédiák pályázat elszámolásaként e Ft került átvételre, szintén az év végén.. Intézményünk a Munkaügyi Központ támogatásával, változó idıszakra 5 fıt foglalkoztatott, akikre 829 e Ft támogatást vettünk át. A kistérségi logopédiai feladatellátásra, a logopédusok foglalkoztatására e Ft került átvételre. Az év végén a HEFOP Kulcsrakészen pályázatra e Ft elıleg érkezett, melynek felhasználása felhalmozási kiadásokra (8 db notebook) e Ft 1 db varázsláda (bábkészlettel felszerelve ) 318 e Ft-ért, személyi juttatásokra 400 e Ft, járulékokra 116 e Ft, dologi kiadásokra e Ft. A kisbusz szállítási díjaként e Ft bevételünk keletkezett. A nyári szünetben a Kollégium helyiségei kiadásra kerültek, melynek kapcsán szállásdíjból 326 e Ft, idegenforgalmi adóból pedig 52 e Ft bevételünk keletkezett. Az idegenforgalmi adó befizetésre került Mórahalom Város Önkormányzata részére. Bérleti díjbevételünk e Ft,, lakodalmi terembérleti díj pedig 454 e Ft volt. A szakmai szolgáltatási feladatokra a kistérség iskoláitól e Ft került átvételre, melynek felhasználása 2007-évben történik. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött szerzıdés alapján számítástechnikai tanfolyami oktatásra és vizsgáztatásra e Ft került átvételre, melybıl e Ft-tal az intézményfinanszírozást csökkentettük. A Napközi Konyha bevételeit túlteljesítette, a teljesítés %-nak felel meg. A Sportcsarnok saját bevétele némileg elmaradt ( 16 e Ft-tal ) az elıirányzattól. A Csongrád megyei önkormányzat Hivatalától 154 e Ft, a Területfejlesztési Minisztériumtól e Ft került átvételre, melynek felhasználása a es költségvetési évben lesz. A Szakiskola bevételeit jelentısen túlteljesítette, melyet befolyásolt, hogy az AVOP pályázat I. mérföldkövének elszámolására, novemberben érkezett meg a e Ft. E pályázatra évben összesen e Ft került átvételre, melybıl e Ft lett felhasználva, a különbözet felhasználása feladattal terhelt. ( 19 csoportban 477 fı oktatása történt meg ) A pályázathoz kapcsolódóan e Ft térítési díj bevétel keletkezett. A Szakiskola az Oktatási Minisztériumtól nyert pályázatból e Ft-értékben fizioterápiás gépeket és rotátorokat vásárolt. Szakképzési hozzájárulásként e Ft bevételünk keletkezett, mely feladattal terhelten kerül felhasználásra 2007-ben. A Móra-Vitál Kht-val közös HEFOP pályázatra e Ft támogatás érkezett, melyhez intézményfinanszírozás megelılegezésére volt szükség, ugyanis az évi kifizetés nagysága meghaladta a

9 9 kapott elıleg összegét.a pályázat a hátrányos helyzetőek képzésével, az elhelyezkedésüket, a munkába való visszatérésüket segíti elı. Az elmúlt évi pénzmaradványból az iskolai szakfeladaton e Ft, a szakiskolai szakfeladaton e Ft került felhasználásra. Az intézményfinanszírozás teljesítése 100%-os volt. Az Önkormányzattól 3753e Ft ot vettünk át, melyet függı bevételként könyveltünk. Napközi Otthonos Óvoda A bevételek 98,4 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a saját bevételek 100,9 %-ra növekedtek.a növekedésben szerepe volt az Áfa kulcs változásának 15 %-ról 20 %-ra, történı emelése, mely által az Áfa bevétel 64 e Ft-tal növekedett. Az intézmény az Alapfokú Mővészeti Iskola, valamint az Arlechino tánccsoport részére biztosít termet a foglalkozások megtartásához. Ez által 186 e Ft bevétele keletkezett. A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítványtól pályázatra 250 e Ft támogatás érkezett. melyen udvari fajáték (mozdony kocsival, mászóka ) került beszerzésre. Az intézményfinanszírozás 414 e Ft kiutalatlan támogatást mutat. A Mórahalom Alapfokú Mővészeti Iskola Az intézmény bevételeit 96.5%-ra teljesítette. A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítványtól 200 e Ft-ot vett át az intézmény, melybıl a kottatár bıvítésére került sor. A Nemzeti Kulturális Alapprogramtól az újévi hangverseny megrendezésére 100 e Ft támogatást nyertünk. Szintén a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól, a zenekar, és a tánccsoportok külföldi szereplésének utiköltség fedezetére 200 e Ft támogatást kapnunk. Az intézmény saját bevétele, mely térítési díjból, hangszer- és ruhahasználati díjból tevıdik össze e Ft volt. Az intézményfinanszírozás 96.5 %-ra teljesült, a kiutalatlan támogatás összege e Ft. I. Mőködési kiadások Kiadások alakulása Mőködési és felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások Mőködési célú pénzeszköz átadására államháztartáson belül elsısorban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak pályázati önerı biztosítására, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás társulásban történı ellátása következtében a tagönkormányzatokat megilletı támogatás átutalása, Üllési önkormányzatnak a kihelyezett okmányirodai aliroda mőködtetéséhez hozzájárulás átadása mindösszesen eft összegben. Mőködési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre eft összegben történt, mely pénzeszköz átadására az önkormányzat által kötelezı feladat ellátására alapított KHT-k részére elsısorban közcélú foglalkoztatottak támogatására, valamint az önkormányzat által alapított közalapítványok és egyesületek részére történt, így a Városi Sportegyesület eft támogatásban részesült, mellyel a megállapodás értelmében el kell számolnia. Szociálpolitikai juttatások kifizetésére a szociális törvényben megfogalmazott részletes szabályok alapján kerülhet sor. A Tisztelt Képviselıtestület által meghatározott eredeti elıirányzathoz jelentıs forrás igényelhetı központi forrásból is. Összességében a módosított elıirányzathoz viszonyítva eft került kifizetésre az arra szociálisan rászorult lakosság ellátására. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására nem került sor, tekintettel a pályázatok utófinanszírozására, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkkel a pályázati forrásokat elılegezzük meg.

10 10 Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre: A parkfenntartási feladatokat, a helyi utak fenntartását, a köztisztasági tevékenységet az önkormányzat által alapított MÓRAÉP Kht látja el saját bevételeibıl és önkormányzati támogatásból. Az igazgatási feladatok költsége a hivatal közvetlen költségeit fedezik. Az év fıbb kiadásai az alábbiak voltak: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi kiadás: e Ft e Ft e Ft A körzeti igazgatási tevékenységen 8 fı köztisztviselı kiadásait számoljuk el. E feladatra az alábbi fıbb kiadási tételek kerültek: Személyi juttatások: e Ft Munkaadókat terhelı járulékok: e Ft Dologi kiadás: e Ft Összesen: eft Az igazgatási kiadásokat együttesen vizsgálva megállapítható, hogy összesen 23%-kal növekedett a évi kiadás az elızı idıszakhoz viszonyítva. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás szakfeladaton kerül alkalmazásra 1 fı mezıır, közhasznú munkavállaló. A szakfeladat mőködési kiadása eft. valamint 1 fı Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladaton külterületi földutak karbantartására eft-ot fordítottunk. Utazásszervezés, turisztikai tevékenység szakfeladaton év közben 1 fı foglalkoztatására került sor, a mőködési kiadás költsége 501 eft. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladaton az önkormányzati tulajdonban lévı szociális és költségalapú lakásokkal kapcsolatban felmerült, önkormányzatot terhelı kiadások jelennek meg. A évi mőködés kiadása eft, mely jelentıs részben a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából származó bevétel, valamint a telekértékesítésbıl származó bevétel után fizetendı áfa befizetési kötelezettségét tartalmazza az APEH felé eft értékben, a fennmaradó összeg fedezi a kisebb karbantartási költségeket, közüzemi díjakat. Az Országgyőlési képviselıválasztás lebonyolítására eft-ot költöttünk, mely kiadáshoz fedezetet eft-ot a központi keretbıl, 27 eft-ot a pártok befizetéseibıl biztosítottunk. Önkormányzati képviselık választásának lebonyolítására eft-ot költöttünk, melyhez a központi költségvetés eft-tal járult hozzá. Önkéntes tőzoltósági tevékenység keretében az önkormányzat biztosítja a tőzoltó autó üzemanyag szükségletét és karbantartását, biztosítja az üzemeltetéshez szükséges főtés költségét, továbbá az autó biztosítási díját. A szakfeladat mőködési kiadása 378 eft volt. Vízkárelhárítás keretén belül eft kifizetésére került sor a belvíz elleni védekezés költségeire. A város és községgazdálkodási szolgáltatás keretében számoljuk el a piaci, vásári tevékenységgel kapcsolatos költségeket, a vásárok és piacok rendezési díját. A mőködési kiadások összege eft volt, mely nagyságrendileg megegyezik a korábbi idıszak költségeivel.

11 11 A közvilágítási feladatok terhére fizetjük ki az éjszakai közvilágítást. Erre a feladatra fordított kiadás eft, mely 24%-kal haladja meg az elızı évi kiadás összegét. A feladat ellátása évrıl-évre több pénzforrást igényel. A Városi Fürdı üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentıs része a nyári fıszezon során merültek fel. Évente jelentıs összegő kiadást tervezünk a fürdési szezon elıtti nagytakarításra, fertıtlenítésre. Az intézmény a évi rekonstrukciót követıen teljes kapacitással mőködött, melyet jól mutat a kiadások nagysága is évi kiadás eft volt, mely a feladaton alkalmazott munkavállalók személyi és munkaadókat terhelı járulékok valamint a fürdı üzemeltetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat foglalja magába. A dologi kiadások jelentıs részét a vásárolt közszolgáltatásokra fordított kiadások adják, elsısorban a gáz és villamos energia szolgáltatás vásárlása, valamint a vegyszer és tisztítószer beszerzése, a mőködtetéshez szükséges kisebb készletbeszerzés jelentıs. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a könyvtári feladatokra mőködési céllal eft tényleges kiadás merült fel, mely tartalmazza a 4 fı közalkalmazott személyi kiadásait eft összegben, a TB. járulékait eft-ban. Közmővelıdésre, közösségi célokra 543 eft dologi kiadás merült fel. A Gondozási Központ feladatkörébe tartozik településünk szociális és egészségügyi ellátása. Gondozási Központ részben önálló intézmény, mőködési kiadásra eft-ot költött, mely a módosított elıirányzat 76%-a. Az intézmény pénzmaradványa elsısorban az OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás maradványa, eft, mely kötött felhasználású. A intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. számú törvény által meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja Mórahalom lakosságának. Így elsıdleges feladata közé tartozik a: falugondnoki szolgálat szociális információs szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátás támogató szolgáltatás nappali ellátás 2005-ben a Küzdelem a munka világából való kirekesztıdés ellen címő nyertes ESZA pályázati program keretén belül a feladat ellátását 6 fı kismotoros tanyafelelıs segítette, mely program áthúzódott évre is. Jelenlétükkel gondozottjaink mentális gondozására is jobban oda lehetett figyelni. Nagy gondot fordítottunk a lakosság szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatására. Öt téli hónapon keresztül a tanyán lakó gyermekek iskolába jutását segítette az intézmény négy tanyagondnoki gépjármővel, és a város rendezvényeire rendszeresen szállították az idıs tanyai lakosokat. Az Idısek klubjának 35 tagja volt. Napi egyszeri meleg étkeztetésben 79 fı részesült, s a házi szociális gondozást 65 fı vette igénybe. 141 db jelzıkészülék szolgálta az idıs emberek biztonságát. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Az I. n. évben lezárult a Bagolyvár, a Homokháti Multimédiák és a Metodika Patika elnevezéső pályázatokkal kapcsolatos beruházás, fejlesztés. Elkészült az Iskola Aulája fölötti tetıtér beépítése, itt kapott helyet a Bagolyvár elnevezésre hallgató könyvtár, korszerő informatikai eszközökkel, berendezésekkel, projektorokkal, kivetítıvel felszerelve. Ezen pályázatok lebonyolításához intézményfinanszírozás megelılegezésre volt szükség, mivel a pályázatokra nyújtott elıleg nem fedezte a folyamatos kiadásokat. A pályázatok elszámolására az év utolsó napjaiban érkezett meg a támogatás. Felhalmozási kiadásokra e Ft-ot költöttünk

12 12 A Gondozási Központtal közösen nyert ROP I. pályázat, valamint a Kistérséggel közös ROP II. pályázatok elszámolása is benyújtásra került, azonban a ROP II. pályázatra az elılegen kívül még nem, érkezett újabb támogatás, a ROP I. pályázat esetében pedig az utolsó elszámolásra nem érkezett meg a benyújtott összeg. Ezen pályázatokból szociális gondozók és gyermekfelügyelık képzése valósult meg. A megnövekedett kollégiumi igények kielégítése céljából az Önkormányzattól térítésmentesen átvételre került a Mórahalom, Tömörkény u 3. sz. alatti ingatlan, ahol 18 férıhely került kialakításra, és bútorokkal,, textíliával, ágynemővel, konyhai és takarítási eszközökkel lett felszerelve. A személyi juttatások teljesítése 87.9 %. Az elmaradás azzal magyarázható, hogy az év végén elıirányzásra került a 13. havi juttatás, melyet függı kiadásra kellett könyvelnünk, ( e Ft ), az Avop pályázat elsı mérföldkı elszámolására beérkezett támogatásból e Ft személyi juttatásra lett elıirányozva, viszont ennek felhasználása áthúzódott re. A megtakarítást befolyásolta, hogy a logopédusok a nyári szünetben nem voltak alkalmazva, így több mint 1 hónapnak megfelelı bérmegtakarítás keletkezett. A pedagógusok részére áprilisban kifizetésre került a 14 e Ft/fı összegő szakirodalom vásárlásra fordítható összeg. Dolgozóink részére ez évtıl 6 e Ft/ hó/ fı összegő melegétkezés kerül elszámolásra,akiknek döntı többsége a Napközi konyhai étkezést veszi igénybe. A más településrıl bejáró dolgozóink részére utazási költség térítésre e Ft-ot fizettünk ki. Jubíleumi jutalom címén e Ft került kifizetésre. A központosított elıirányzat terhére 526 e Ft támogatást igényelhettünk a 2006.évi pedagógus továbbképzésekre, melybıl 8 fı vett részt továbbképzéseken. Az elszámolt költség 387 e Ft volt. Feladattal terhelt maradvány összege 155 e Ft. Dolgozóink a lakosság folyószámla költségtérítése címen egyszeri 2 e Ft/fı összegő kifizetésben részesültek. A szociális juttatások címén 624 e Ft-ot fizettünk ki, mely gyermekenként 14 e Ft beiskolázási támogatást jelentett. Intézményünkben a teljes állású kinevezett dolgozói létszám mellett, részmunkaidıs, és másodállású dolgozók is alkalmazásra kerülnek. A részmunkaidıs foglalkoztatás a középiskolai osztályokban, valamint a logopédusoknál történik. A mellékállásban, történı foglalkoztatásra szintén a logopédusok esetében került sor. A pályázatokhoz kapcsolódóan megbízási szerzıdéssel történik az óraadók, vizsgáztatók egy részének foglalkoztatása A közmunkaprogram keretében történı foglalkoztatás szabályainak megváltozása miatt, rövidebb ideig ( 3 hó ) lehetett kiközvetíteni a dolgozókat, ezért a kiesı hónapokra, alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztattunk a konyhán és az újonnan beinduló kollégiumban technikai dolgozókat. Igy a másodállásúak és megbízással foglalkoztatottak, alkalmi munkavállalók részére kifizetett díjazás e Ft volt. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 91.7%-os. A dologi kiadások e Ft-tal haladták meg az elıirányzatot. A túllépés a szolgáltatási kiadásoknál keletkezett. Ezen belül a közüzemi díjak mintegy e Ft-tal növekedtek az elıirányzathoz képes. Az Avop pályázathoz kapacsolódó bérleti díjak növekedése e Ft. Karbantartásra, kisjavításra e Ft-tal kellett többet költenünk., többek között olyan kiadásokra, melyekre elıre nem számolhattunk, mint pl. a konyhai fızıüst teljes felújítása, javítása, a Sportcsarnok radiátorainak cseréje Újonnan jelentkezı kiadás a lift havi szervízelése, karbantartása, az új kollégium felszerelése. A szolgáltatási kiadások növekedését látva, a készletbeszerzési kiadásokat jelentısen csökkentettük, így ezen kiadási csoporton belül e Ft megtakarításunk keletkezett. A készletbeszerzési kiadások közül a konyhai élelmiszer beszerzés a legnagyobb volumenő. Erre e Ft-ot költöttünk. Kis értékő tárgyi eszköz beszerzésünk 6881 e Ft volt. Ezen belül néhányat említve: az új kollégiumba ágyak, szekrények, asztalok, székek, mosógép, porszívó stb, a könyvtárba irányítópult, számítógép asztal,

13 13 forgószék, fogas, szotwerek, a Szakiskolához vetıgép, nyomtató, láncfőrész, főnyíró gép, fényképezı került beszerzésre Az iskola, szakiskola tanulói létszámából 280 fı részére ( három és többgyermekes családok, tartósan beteg gyermekek, sajátos nevelési igényő, egyedülálló szülı által nevelt gyermekek ) e Ft tankönyvtámogatás lett elszámolva, és 730 e Ft értékben tartós könyv került beszerzésre, ez által is csökkentve a családok iskolakezdési terheit.. Az Áfa törvény szeptemberi változása miatt, a 15 %-os Áfa kulcs 20 %-ra történı növekedése révén, a vásárolt termékek és szolgáltatások után kifizetett Áfa összege e Ft-tal növekedett. Az étkeztetéshez kapcsolódóan Áfa fizetési kötelezettségünk e Ft volt. Igen jelentıs nagyságrenddel bír a számlázott szellemi tevékenységre kifizetett e Ft, mely fıleg az Avop, és egyéb pályázatokhoz kapcsolódó számlás kifizetéseket tartalmazza. (elıadók bére, vizsgáztatások, szervezések, stb. kiadásai) Az ÁMK létszáma alapján 3 fı után köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. Napközi-otthonos Óvoda Az intézmény, kiadásait a bevételekkel azonos szinten, 98.4 %-ra teljesítette. Ezen belül a személyi juttatásoknál, valamint a munkaadói járulékoknál az elıirányzathoz viszonyítva megtakarítás, a dologi kiadások esetében túllépés keletkezett. A személyi juttatások esetében a 13. havi juttatás itt is az elıirányzatba beépítésre került, azonban a kiadás nem itt, hanem, a függı kiadások között szerepel, valamint a minıségi bér 468 e Ft összegben nem került kifizetésre, látva a dologi kiadások alakulását. Az intézmény áprilisban itt is kifizette a szakirodalom vásárláshoz rendelkezésre álló 14 e Ft / fı összegő támogatást a 14 fı pedagógus részére.. Étkezési hozzájárulás címén mindendolgozó részére biztosított a 6 e Ft /hó összegő meleg étkeztetés, melyet az ÁMK Napközi Konyhájától vesznek igénybe. A pedagógus továbbképzés keretében 5 fı vett részt továbbképzéseken. A központosított elıirányzat 164 e Ft volt, melybıl feladattal terhelt maradvány összege 31 e Ft. A 2006-os évben a lakossági folyószámláról való pénzfelvételhez, a rendeletileg elıírt 2 e Ft /fı összegő költségtérítést minden dolgozó megkapta. Iskoláztatási támogatásra 14 e Ft /fı összegben, összesen 234 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 96.7 %. Dologi kiadásokra 836 e Ft-tal költöttünk többet, mint az elıirányzat. A többletkiadás fıleg a szolgáltatási kiadásoknál keletkezett. A közüzemi díjak 481 e Ft tal haladták meg az elıirányzatot. Az Áfa kulcs változás is 200 e Ft-os többletkiadást eredményezett. A készletbeszerzési kiadásoknál sikerült takarékoskodni. Itt 285 e Ft-tal költöttünk kevesebbet. A megtakarítás a szakmai készlet beszerzéseknél keletkezett. Az irodaszer, könyv beszerzés, tisztítószer és karbantartási anyagok beszerzési kiadásai, az elıirányzat szintjén alakultak. A szolgáltatási kiadások közül a vásárolt élelmezési kiadások képviselik a legnagyobb összeget, e Ftot. E kiadással szembe a térítési díjból e Ft bevétel keletkezett. A különbözetet az ingyenesen, és az 50 %-os kedvezményben részesülık részére nyújtott támogatás teszi ki. A karbantartási kiadások keretében a nyáron a tálaló konyhák fertıtlenítı meszelése elvégzésre került. Szemétszállításra, rovarirtásra. postaköltségre 166 e Ft-ot költöttünk. A vásárolt közszolgáltatások között került elszámolásra a korai fejlesztésre kifizetett szolgáltatás díja, a kistérségi egyesületi tagdíj, az egyéb továbbképzések díja. Az étkezési térítési díjhoz kapcsolódóan 108 e Ft Áfa fizetési kötelezettségünk keletkezett. Az Óvoda a dolgozói létszámit alapul véve 1 fı után köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola A kiadások teljesítése 97.2%. Ezen belül a személyi juttatások 94.7%-os teljesítést mutatnak.

14 14 A 13. havi illetmény itt is kiadásként elıirányzásra került, melynek nettó összege 817 e Ft, azonban függı kiadásként kellett elszámolni.( így a béren megtakarítás mutatkozik ) Az I. félév végén 2 fı mellékállású, nyugdíjas pedagógus közalkalmazotti jogviszonya került megszüntetésre, valamint 1 fı fıiskolásé. Helyettük szeptembertıl 2 fı fıiskolás dolgozó, valamint 1 fı Gyesrıl visszajövı dolgozó lépett munkába. Az intézmény is kifizette a pedagógusok részére a szakirodalom vásárlására szolgáló támogatást, valamint a fı és részállású dolgozók igénybevették a 6 e Ft /hó összegő melegétkeztetést. A fı és részmunkaidıben foglalkoztatott dolgozóink részére a folyószámla költség csökkentésére 2 e Ft összegő térítést fizettünk. Az intézmény pedagógus létszámából 8 fı részére fizetünk utiköltség térítést. A munkaadói járulékok teljesítése magasabb a bérek teljesítésénél,99.3 %. Dologi kiadásokra e Ft-ot költöttünk.ezen belül a készletbeszerzési kiadásokra e Ft-ot, mely az irodaszer, kotta és könyvbeszerzés, szakmai anyagok és tárgyi eszközök, valamint egyéb készletbeszerzéseket tartalmazza. A kis értékő tárgyi eszközök körében beszerzésre került többek között: 1 db szınyeg, varrógép a kézmőves tanszakra., 1 db számítógép, Timpani ütı, 3 db klarinét stb. A szolgáltatási kiadások között a gázenergia kiadás a legnagyobb összegő, melyre e Ft-ot költöttünk. A nyáron a Zenekar a mazsorett és a néptánccsoport Lengyelországban, Temerinben, valamint Magyarországon is több helyen vendégszerepelt.. Az utazási költségekre 402 e Ft került kifizetésre. A zeneóvodai foglalkozásoknak az Óvoda egy külön termet biztosít, melyért 150 e Ft bérleti díj került kifizetésre. Különféle dologi kiadásokra 845 e Ft lett elszámolva, mely a vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa tartamát valamint a belföldi kiküldetéseket tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is megpróbáltunk ésszerően gazdálkodni. Igyekeztünk a költségekkel takarékoskodni, azonban az energiaforrások esetében az árváltozással, a megnövekedett főtési területtel (Iskola emelet beépítés, új kollégium, Óvodánál a Családi napközi ) nem tudtunk lépést tartani. Ugyancsak jelentıs volt az Áfa kulcs változás miatti többletkiadásunk is. Intézményeink minden lehetıséget kihasználnak a pályázatok területén, s ahol lehetıség van, ezzel is segítik egyes mőködési költségek ( irodaszer, nyomtatvány. stb ) finanszírozásának csökkenését. II. F e j l e s z t é s i kiadások A fejlesztési tervvel kapcsolatos elıirányzatot és teljesítését megvizsgálva a pótlólag elıirányzott fejlesztéseket is figyelembe véve jelentıs lemaradás történt. Oka elsısorban az, hogy nyertes pályázataink egy része csak év végén vált ismertté, így a feladat megvalósítása az év hátralevı idejében nem történhetett meg, elsısorban az Eu alapokból támogatott beruházások évi átütemezése válik szükségessé. A költségvetési rendelet megalkotásakor elsısorban a pályázati forrásból 2006-ra tervezett beruházásokhoz a szükséges forrás biztosítása volt a cél. Az évi fejlesztések elsısorban az áthúzódó SAPARD pályázatok útépítések, szennyvízcsatorna építéséhez kapcsolódott. Ingatlan beruházások: Céltámogatás: Céltámogatásból megvalósuló egészségügyi gép-mőszer beszerzésére került sor az év folyamán, melyre eft céltámogatás lehívására kerülhetett sor. Aktívált beruházásaink: aktívált összeg: adatok eft-ban Szellemi termékek Városközpont rehabilitációja Könyvtár program 265 Interreg megv.tanulm

15 Iskola adminisztrációs szoftver GVOP pályázatból licenszek vás Földterületek Telekkialakítás Humán szolgáltató központ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Családi Napközi mőszaki ellenırzése 200 Fogorvosi rendelı mobil fal 120 Buszváró Röszkei u. 34 Hőtıház Tömörkény u.3/a felújítása Fürdı termálhıcserélı beépítése Fürdı vendéglátó öltözı Mozi épület rekonstrukciója Útburkolat felújítások Széksósi kerékpárút Folyékony hulladékot befogadó mőtárgy Külterületi utak Könyvtár udvar Hivatal udvar Sportpálya felújítása Bőnmegelızési pályázatból fénymásoló Számítástechnikai eszközök (Kistérséggel) Gépek, berendezések Eü. gép-mőszer beszerzés(röntgengép, kémiai automata,defibrillátor) Erzsébet díszkút os forradalmi emlékmő Tanyagondnoki gépkocsi (Ford) Polgárır autó (Ford Fusion) Kistérségi autó (HYUNDAI) Összesen Befejezetlen beruházásaink értéke: A pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat a költségvetési évet eft pénzmaradvánnyal zárta, melynek jelentıs része feladattal terhelt. Elsısorban személyi kiadások, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések és pályázati pénzek maradványa évi beszámoló keretében a központi költségvetésbıl normatív állami támogatás pótigénylésére kerülhetett sor eft összegben, mely elsısorban az idegenforgalmi adó bevétel növekedés következménye, valamint a jelzırendszeres házi gondozás pótigénye, illetve a vállalt többletfeladatok póttámogatása többek között a kollégiumi ellátás, a családi napközi üzemeltetésével kapcsolatban jelentkezı többletforrás. Az állami költségvetéssel az elszámolás bruttó módon történik ami azt jelenti, hogy a költségvetést megilletı befizetést el kell utalni, az önkormányzatnak járó támogatást pedig a számlára utalják. Ennek megfelelıen a zárszámadás keretében önkormányzatunknak eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melybıl eft iparőzési adóerı képesség miatti személyi jövedelemadó kiegészítés visszautalása, 59 eft pedig a központosított elıirányzat keretében biztosított szociális ellátások elszámolásából, valamint a nyári gyermekétkeztetés maradványából keletkezett.

16 16 Értékpapír - és hitelmőveletek alakulása évben az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzeszköze még átmenetileg sem keletkezett a fejlesztési források késıi utalása miatt. Osztalék és hozambevételbıl 52 eft-ot realizáltunk, mely az OTP, Duna-Tisza Rt. részvények osztaléka. Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona 2006-ban a nagy mennyiségő és összegő beruházások következtében jelentısen megemelkedett. A évi mérleg fıösszege eft volt, míg év végére ez az összeg eft-ra változott. A vagyonnövekedéshez nagy mértékben hozzájárul Mórahalom város Képviselıtestülete döntése, miszerint elsısorban fejlesztési prioritásokat határozott meg. A várható fejlesztések megvalósítására a városrendezési tervnek megfelelıen az önkormányzat a szükséges terveket folyamatosan készítteti. Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma: január 01-én 29 fı január 01-én 29 fı Mórahalom, április 10. N ó g r á d i Z o l t á n p o l g á r m e s t e r

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott)

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948 II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2006. Tárgy:2006.évi költségv.beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. A feladatellátás általános értékelése

I. A feladatellátás általános értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Feladatellátás szerint intézményünk funkciója, szerepe a közoktatásban 2005-ben sem változott. Továbbra is a Közoktatási Törvényben, a Pedagógiai Programunkban

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-71/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. április 28-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2011. elsı negyedévi

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! 1 Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben