LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott)"

Átírás

1 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása Az Országgyőlés az új önkormányzati törvény, valamint államháztartási törvény elfogadásával újraszabályozta az önkormányzatok gazdálkodásra vonatkozó szabályokat elıírásokat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban (Mötv.) az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstıl elkülönül, ahhoz a központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebbıl finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelezı, valamint a kötelezı feladatai ellátását nem veszélyeztetı önként vállalt feladatait, amely feladatok ellátását a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell megjeleníteni. A korábbi szabályozási rendszerhez képest egyik legnagyobb változás, hogy a Mötv. 11..(4.) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben mőködési hiány nem tervezhetı. Törvény rögzíti továbbá, hogy a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelısséggel. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselı-testület, a gazdálkodás szabályszerőséért a polgármester felelıs. Amennyiben a képviselı-testület határidıben nem alkotja meg költségvetési rendeletét, úgy a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. A Mötv a rendelkezik a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszerérıl. E szerint a feladat-finanszírozási rendszer keretében az Országgyőlés a központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezıen ellátandó, törvényben elıírt egyes feladatainak felhasználás kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelı ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemzı mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A támogatás biztosítása a helyi önkormányzat elvárható bevétele, a tényleges saját bevétele figyelembe vételével történik. Az így biztosított támogatás kizárólag az ellátandó feladatok kiadásaira fordíthatóak, eltérı felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség áll fenn. Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 15. fejezete, 24. -a írja elı a költségvetési rendelet elfogadásra vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében a jegyzı által elıkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló 1

2 törvény hatálybalépést követı negyvenötödik napjáig nyújtja be a képviselıtestületnek. A költségvetési törvény hatálybalépésének dátuma január 1., így a beterjesztés határideje február 14. volt. A mőködési hiánnyal beterjesztett tervezetet a Képviselıtestület átdolgozásra visszaadta. A költségvetés-tervezet tárgyalásakor elhangzott, hogy a hasonló nagyságrendő önkormányzatok ugyanilyen problémákkal küzdenek, vagyis a kötelezı feladatellátás állami támogatása nem fedezi a kiadásokat, ugyanakkor az önkormányzati saját bevétel korlátozott mértékő. Az eltelt idıszakban az önkormányzati szövetségek (TÖOSZ és MÖOSZ) kezdeményezéssel éltek a kormányzat felé. Kézzelfogható eredményt sajnos nem sikerült elérniük. A tájékoztatók során a minisztériumok részérıl hangzott el, hogy az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatos problémák kezelésére évi költségvetési törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék, valamint az ÖNHIKI támogatásra elkülönített elıirányzat, összesen 44 milliárd forint összegben szolgál. A korábbi finanszírozási rendszerben a tervezés során ezekkel a tételekkel nem lehetett kalkulálni. Jelenleg az Államkincstár adatszolgáltatási felületén ezek a sorok nyitottak. RÉSZLETES INDOKOLÁS A költségvetés tervezésekor az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem elıtt tartásával, mint évek hosszú sora óta mindig a mőködıképesség fenntartását tőztük ki célul. Az átalakuló feladat-ellátási és finanszírozási rendszerben ez talán nagyobb feladat, mint valaha lévén az új költségvetési struktúrában az egyes részterületek tervezése a feladatalapú finanszírozás miatt, elızı évi költségekhez való viszonyítása még nehezebb. II. Magyarország évi költségvetésérıl szóló évi CCIV. Törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei Magyarország évi költségvetésének elfogadásáról szóló CCIV. Törvényt december 18-án fogadta el az Országgyőlés, melyben meghatározta a feladatfinanszírozás jogcímeit és fajlagos összegét. Meghatározza a települési önkormányzatokat megilletı átengedett bevételeket, valamint az egyéb bevételeket. Nem számolhatunk az elızı évben SZJA helyben maradó részére, valamint a jövedelem differenciálódás mérséklésére juttatott Ft összegő támogatással, valamint a gépjármőadó 100 %-át jelentı e/ft helyett csupán annak 40 %-ával, e/ft összeggel kalkulálhatunk. Ez a hiány nemcsak a finanszírozás összegszerőségében jelent gondot az elkövetkezıkben, hanem az egyes állami hozzájárulással le nem fedett kötelezı feladatok finanszírozására a jövıben nem lesz lehetıség, mivel ezt csak a saját bevételek terhére lehet megtenni. 2

3 III. Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatai A./ BEVÉTELEK Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Ide tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adó. A kommunális adó mértéke a Képviselıtestület döntése alapján változatlanul Ft/év/ingatlan. Az ebbıl származó összes bevétel e/ft. (A hátralék behajtását lényegesen nehezíti, hogy a lakásfenntartási támogatás közszolgáltatónak történı utalással történik, így 5 millió forintot meghaladó kintlévıséggel számolhatunk). Az önkormányzat a lakossági hulladékszállítás díját egyösszegben fizeti meg az AKSD felé a kommunális adóból befolyó bevétel terhére. A díjemelés, valamint az adóhátralék következtében a 35 millió forint kommunális adóbevétellel szemben 45 millió forint összegő szolgáltatási díjat fizetünk meg. Így további 10 millió forint összegben kell az önkormányzatnak hozzátennie a kiadás fedezésére szintén saját bevétel terhére. Az önkormányzat saját szabadon felhasználható bevétel, így halmozottan csökken. A korábbi döntést megalapozó feltételekben is változás történt, mivel a behajtás már nem az önkormányzati adóhatóságot, hanem a NAV-ot terheli. Az önkormányzat a hulladékszállítás elvégzésére a szolgáltatót közbeszerzési eljárás során választotta ki. Az AKSD az ajánlattételkor jelentıs engedményeket tett, azért, mert a díjat az önkormányzat havonta fizeti meg. A közbeszerzésre vonatkozó szabályok szerint ugyan vis maiora hivatkozva (miszerint a díjfizetést az önkormányzat a megváltozott pénzügyi helyzete miatt nem tudja vállalni) van lehetıség a szerzıdés módosítására, azonban ez az árat nem érinthetné. Az AKSD Kft vezetıjének Kardos Mariannak nyilatkozata szerint ebben az esetben azonban azonnal szerzıdést bontana, s új közbeszerzési eljárás keretében már csak az 50 %-os önkormányzati tulajdonnal rendelkezı szolgáltatóval köthetnénk szerzıdést. Az adózók terhét év közben nem lehet növelni, így adóemelésre nincs lehetıség. Összefoglalva tehát a kommunális adó és a hulladékszállítás díjfizetésével kapcsolatban ebben az évben nem nyílik lehetıségünk a változtatásra, így a saját bevétel növelésére ilyen módon nincs lehetıség. Az iparőzési adó 1,6 %-os mértéke változatlan maradt. A bevételt 65 millió forinttal terveztük. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság összege az elızı évi szinten e/ft ban terveztük. Átengedett központi adókból származó bevétel gépjármőadó 40 %-a e/ft, talajterhelési díj 200 e/ft, míg az SZJA visszaosztott részével nem számolhatunk. Mezııri járulékból e/ft-tal terveztünk. Intézményi mőködési bevételek Ide tartoznak az étkezési térítési díjak, uszodai szolgáltatási díj, terembérleti díjak, sírhely és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a mezıgazdasági földterületek termény-, valamint az önkormányzati kivágott fa értékesítése. A Képviselıtestület döntése alapján ezeket a tételeket 10 %-os emeléssel terveztük. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a tanévre fizetendı használati díjakról a tankerültei igazgatóval egyeztetés történt, a meghatározott 356 e/ft/hó díjfizetési kötelezettséget elfogadhatónak tartja. A megállapodás aláírására még nem került sor, de a 3

4 költségvetés tervezésekor a bevétellel már számoltunk. Szintén folyamatban van a járási hivatal elhelyezésével kapcsolatos költségvállalásról szóló megállapodás. Ilyen jogcímen 500 e/ft-tal terveztünk félévig. A földterületek terményértékesítésbıl 16 millió forint bevétellel számoltunk 7 millió forint kiadás mellett. Támogatások, hozzájárulások 2012-ben összesen Ft állami normatívát kaptunk, míg 2013-ban ez az összeg Ft. (A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételének következménye, hogy az iskolák mőködtetésére 0 Ft állami hozzájárulást kapunk. A két iskolára e/ft volt a évi költségvetésben szereplı állami normatíva, így az e tétel nélkül számított normatív hozzájárulás e/ft-ot. ) Az állami támogatás 100 %-ban feladatfinanszírozást jelent, így annak felhasználása feladattal terhelt, kötött. Ha nem az adott feladatra költjük a teljes összeget, úgy a különbözetet vissza kell utalni a Kincstárnak. Sajtó hírek szerint az iskolák mőködtetésével kapcsolatosan várható állami hozzájárulás, mint kötelezı önkormányzati feladathoz, illetve a gyermekétkeztetés biztosíásához való hozzájárulás emelése. Kiegészítı támogatásként terveztük be a mőködési hiány összegét e/ft-ot, melyre a keret a központi költségvetésben szerkezet átalakítási tartalékként szerepel. Ennek odaítélésének módja, szabályai jelenleg nem ismertek. Az állami hozzájárulások mértékét az 5. számú tájékoztató tábla mutatja be. Közhatalmi bevételek Illetékek, bírságokból származó bevételekre a járási hivatalok felállása miatt az elızı év 50 %-án terveztünk, e/ft összegben. A környezetvédelmi és helyszíni bírságok 100 %-ban önkormányzati bevételt jelentenek. Ilyen bevétellel eddig csak minimális szinten terveztünk. Az elmúlt évben már felvetıdött a közterület felügyelet létrehozásának lehetısége. Mivel az önkormányzat az elıírásoknak megfelelı önálló közterület felügyelet költségeit nem képes biztosítani, ezért a Debrecen Városi Önkormányzat Közterület-felügyeletével való együttmőködés lehetısége vetıdött fel. Tızsér Gyula úrral a Debreceni Közterület-felügyelet igazgatóhelyettesével az elképzelésekrıl egyeztetve nyilvánvalóvá vált, hogy nem lenne gazdaságos, ha Létavértes Önkormányzata önállóan csatlakozna. Derecske Önkormányzata is már az elmúlt évben is hasonló megkereséssel élt, s tájékoztatásuk szerint a továbbiakban is fontolgatják a közterület-felügyelet ilyen módon történı ellátását. A gyakorlatban kivitelezhetınek ítélte meg igazgató-helyettes úr, ha egy felügyelı pár - váltott napokon Derecske és Létavértes vonatkozásában látná el a feladatokat. Ez együttmőködés lehetıségei felıl érdeklıdve levélben kerestem meg a Debreceni Közterület Felügyelet igazgatóját Lelesz György urat, válasz nem érkezett. Telefonon történt tájékoztatásuk szerint a Debreceni Önkormányzat elé terjesztették az ügyet. Támogatásértékő bevételek Itt jelenik meg az OEP finanszírozás, amely az elızı évi tényszám alapján az ügyeletre vonatkozóan e/ft, míg a védınıi szolgálat e/ft. Az OEP támogatás évrıl-évre 4

5 folyamatosan, évi támogatáshoz képest közel Ft összeggel csökkent. Ügyelet finanszírozására Kokad és Álmosd községek hozzájárulása e/ft. A védınıi finanszírozás havi Ft-tal megemelkedett, amelyet a tervezéskor figyelembe vettünk évben már nem tervezhetünk a kistérségi társulások által igénybe vehetı normatívákkal. (Az átalakuló társulás 2013-ban tartalékai terhére még a belsı ellenırzés ellátásának költségeit finanszírozza.) A mezııri szolgálat fenntartásához az állam 4 fı foglalkoztatására 150 e/ft/fı/negyedév támogatást biztosít, amelynek feltététele a tényleges költségekkel való elszámolás. Éves szinten a támogatás mértéke e/ft. Az önkormányzat a szántó mővelési ágú földterületeinek bérmővelés útján történı hasznosításával jogosulttá vált a földalapú támogatás igénybevételére, amelyre Ftot terveztünk. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi oldalán fél évtıl nem terveztük az Álmosd és Bagamér önkormányzatok hozzájárulását, e/ft-ot. Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadást, felhalmozási bevétel azonos mértéke mellett lehet. Felhalmozási bevételnek minısül a pénzmaradvány, ingatlan értékesítésbıl származó bevétel, átvett pénzeszköz, valamint hitel. Pénzmaradványként szerepel költségvetésünkben az Árpád tér 10. szám alatti volt rendırségi épület felújítására elnyert BM támogatás 10 millió forint összegben. Átvett támogatás értékő felhalmozási bevétel a belvíz mentesítésre benyújtott, elnyert ÉAOP pályázat EU támogatásának évi üteme, amely e/ft összegő. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek Az államháztartásról szóló évi CXCV e.) pontja értelmében a hiány belsı finanszírozásán túli költségvetési hiány külsı finanszírozásáról mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell rendelkezni a költségvetési rendeletben. A hiány nélküli tervezés kötelezettsége miatt éven belüli lejáratú hitel igénybe vételére van lehetıség, tehát a hitel visszafizetésére garanciát jelentı bevételt a költségvetésben ki kell mutatni, tervezni kell. Éven túli lejáratú hitel felvételéhez a Kormány engedélye szükséges. Mőködési célra csak likvidhitel vehetı fel. Az adósság konszolidáció keretében az adósságállomány 60 %-ként Ft állami átvállalása történik meg. Hatását a költségvetésben nem szerepeltettük, mivel annak gyakorlati kivitelezése félév után várható. Nincs információ arról, hogy ez a futamidı csökkentésével, vagy a törlesztı részlet csökkentéssel jár e. Amennyiben a futamidı csökkentésével járna, úgy az évi törlesztı részleteket nem érinti, csak a fizetendı kamat csökkenését jelentené. 5

6 B./ KIADÁSOK Mőködési költségvetés kiadásai Személyi juttatások: A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 83 fı került át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába. Az Arany János Általános Iskola technikai személyzetébıl 14 fı került az önkormányzat állományába, míg az Irinyi János Általános Iskola részérıl 8 fı foglalkoztatását biztosítja a továbbiakban az önkormányzat. (A 8 fı redukált létszám, a részmunkaidıs foglalkoztatás miatt, ténylegesen 9 fıt érint). Az átvett foglalkoztatottak személyi juttatásai+járulék költsége e/ft, ehhez semmilyen állami támogatás nem vehetı igénybe. Az óvoda feladatalapú támogatása az alábbiakból tevıdik össze: 8 hónapra vonatkozóan a közoktatási törvény, 4 hónapra vonatkozóan a köznevelési törvény által meghatározott pedagógus és pedagógusi munkát segítık teljes bérét, valamint a dologi kiadásokra a gyermeklétszám alapján (8 hónapra 322 fı 4 hónapra 293 fı) Ft/fı/év. Összeget biztosít. Ez alapján személyi kiadásokra e/ft összeget biztosít, dologi kiadásokra e/ft. Gyermeksziget Óvoda jelenlegi létszáma 51 fı, amelybıl 43 fıt finanszíroz az állam. (31 fı óvónıi munkakörben, amelybıl 27 fı a finanszírozott, 20 fı technikai létszámból 16 fıt finanszíroz,.) A 20 fıbıl egy fı prémium évek programban vesz részt. Szeptember 1-tıl a köznevelési törvény 2 fı kisegítı, 5 fı pedagógiai asszisztens, 1 fı rendszergazda, 0,5 fı pszichológus alkalmazását írja elı. Ennek többletköltsége e/ft. A csökkenı gyermeklétszám miatt a pedagógus létszámigény csökkenése várható, ezért a tervezés során a szeptember 1-tıl elıírt pedagógiai asszisztensek létszám és személyi juttatásait visszavettük 3 hónapra vonatkozóan, ez e/ft bér- és 459 e/ft járulék költséget jelent. A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása elismert hivatali létszám arányában történik e/ft/fı. A Hivatal elismert létszáma négy hónapra 25,04 fı, míg áprilistól közös hivatal finanszírozására további egy fı elismert létszámkeret lesz. A jelenlegi hivatali létszám 28 fı, amely létszámban a polgármester is jelen van. A Hivatal létszáma az elmúlt évhez képest összesen 16 fıvel csökkent, amely e/ft bércsökkenést jelentett. A tervezéskor figyelembe vettük a közös hivatal feladatfinanszírozását, ennek megfelelıen terveztük be a kiadását is a Hivatal mőködése a normatíván kívül nem igényel többlet forrást. A Könyvtár és Mővelıdési Ház foglalkoztatott létszám 5 fı, melynek személyi kiadása e/ft. A közmővelıdési feladatalapú finanszírozása lakosságszám alapján történik Ft/fı, összesen e/ft összegben. A Képviselıtestület döntésétıl függıen a LÉTAVÉRTESI HÍREK szerkesztésével, kiadásával járó feladatok átkerülhetnek az intézményhez április 1-tıl. Ez évben 400 e/ft e/ft járulék megtakarítást jelenthet. Közfoglalkoztatás terén jelentıs változás történt az eltelt idıszakban évre a közfoglalkoztatási pályázati keret elfogadásra került, amely március 11-tıl indul és átlagosan 15 fı kerül foglalkoztatásra, 90 %-os támogatás mellett. Ez a tervezethez ( e/ft és járulék e/ft) képest e/ft és járulék e/ft összegre módosult. 6

7 A mezıri szolgálat munkaruha juttatását 200 e/ft-tal csökkentettük, melynek járuléka további 102 e/ft megtakarítást eredményez. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat további mőködésével kapcsolatosan az érintett önkormányzatok döntöttek a jövıbenni mőködtetésrıl, e szerint Létavértes Kokad önkormányzatával intézményfenntartó társulás keretében látja el a feladatát július 1- tıl. Ennek hatásaként e/ft személyi, valamint e/ft járulék csökkentéssel terveztünk, ami 3,5 fı visszavételét jelentette. Dologi kiadások Az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati mőködtetésbe adásával a felmerülı dologi kiadások túlnyomó része az önkormányzatot terhelik. A köznevelési törvény által megfogalmazott mőködtetıi feladatokat külön jogszabály rendezi, amely szerint csak a szakmai anyagok beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata, ez megtakarítást a korábbi terezéshez képest nem eredményezett. A tervezett dologi kiadások összesen e/ft összeget tesznek ki. A tervezés idıszakában több számítás készült a kiadások meghatározásához.. A dologi kiadásokat elıször évi eredeti elıirányzat szintjén terveztük (amely megegyezik a évi tényleges kiadásokkal) ez e/ft kiadást jelentett. A évi teljesítés szintjén tervezve e/ft-ot jelentene a dologi kiadások biztosítása. Az eredeti elıirányzaton felüli teljesítés a közüzemi díjak nagymértékő emelkedésébıl adódott. A reális tervezés érdekében a közüzemi díjak esetében 10 %-os emeléssel számoltunk, azonban az egyéb dologi kiadások tekintetében a évi teljesítés szintjét tartottuk irányadónak, amely az egyes területeken 5-20 % közötti csökkentést jelentett. (A évi telesítés összegét csökkentettük a évrıl áthúzódó kifizetetlen közüzemi számlák összegével is, tekintettel arra, hogy az ÖNHIKI támogatásnak köszönhetıen 2013-ban ilyen tétellel nem kell számolnunk). Ilyen módon a dologi kiadásokat e/ft összeggel vettük figyelembe, amely tehát a évi tényleges kifizetéshez képest 20 millió forint összegő csökkentést jelent. A további csökkentés érdekében az intézményvezetıkkel történt egyezetés során a dologi kiadások további 10 %-os csökkentését hajtottuk végre kivéve a közüzemi díjakat, az ügyeleti díjat, a hulladékszállítás díját. Ez e/ft-ot csökkentést jelentett. Az összeg nagyságrendjébıl látszik, hogy a dologi kiadások túlnyomó részét a közüzemi díjak teszik ki, amelyek elıirányzatát az elmúlt évben is jelentısen túlléptük. A közüzemi díjak jobb tervezhetıségéért, valamint évközi kifizetésének ellenırizhetıségéért az átalánydíjas fizetés helyett a havi fogyasztás szerinti díjfizetésre való áttérés valamennyi közüzemi szolgáltatás esetén folyamatban van. Az Arany János Általános Iskola, mint nagyfogyasztó esetében azonban évre elıre, havi szinten nominálni kell a fogyasztást, amelyet a TIGÁZ végez. A járási hivatal elhelyezése miatt a Polgármesteri Hivatal gáz, villany, telefon, víz költségeinek 13.2 %, a szerzıdés a Kormányhivatal járul hozzá, ami félévre vonatkozóan Ft-ot jelent. 7

8 Már 2012-ben is költségei voltak a tőzvédelmi és munkavédelmi elıírásoknak való megfelelés. Ennek évi költsége is milliós tétel. Munkavédelmi feladatok ellátásra június 30-ig van szerzıdésünk, melynek összes intézményi költsége Ft.Tőzvédelmi feladatok ellátására évben Ft összegre kötött szerzıdéssel rendelkezünk. Költségcsökkentést eredményez, ha az önkormányzat részérıl beiskolázunk egy fı szakembert, aki a késıbbiekben is ellátja a feladatot. A tanfolyam költsége több ajánlatot bekérve Ft A mőködıképesség fenntartása érdekében nem csak kiadások csökkentésére, de a bevétel növelésére vonatkozóan is elhangzottak javaslatok. Ezen lehetıségek megvalósíthatóságát az alábbiakban a jelenleg rendelkezésre álló információk birtokában teszem meg 1.) Önkormányzat fenntartásában mőködı élelmiszer bolt mőködtetése 2.) Közterület felügyelet mőködtetése 3.) Szelektív hulladékgyőjtés 4.) Zöldségtermesztés 5.) Közterület rendbetételének önkormányzati végrehajtása 6.) Hulladékszállítási díj kommunális adó 7.) Közszolgáltatási díjak havi leolvasása 8.) Munkavédelmi és tőzvédelmi feladatok ellátása 1.) Önkormányzat fenntartásában mőködı élelmiszer bolt mőködtetése Éves szinten e/ft összeget fizetünk segélyre. Amennyiben ennek az összegnek jelentıs részét vissza tudnánk áramoltatni az önkormányzat költségvetésébe, úgy jelentıs megtakarítást érhetnénk el. Az önkormányzat által üzemeltetett üzlet mőködésének lehetıségeit ezzel a céllal vizsgáltuk meg. További elınnyel járhatna az önkormányzat beszerzéseiben való megtakarítás lehetısége mind az élelmiszer, mind egyéb pl. tisztítószerek beszerzésében. A szociális törvény 47. -a a természetben nyújtható szociális ellátásokról az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában a.) a rendszeres szociális segély a foglalkoztatást helyettesítı támogatás b.) a lakásfenntartási támogatás c.) az átmeneti segély és a d.) temetési segély e.) nyújtható. (2) A települési önkormányzat képviselıtestülete rendeletben elıírhatja, hogy a tízezer forintot elérı összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegébıl ötezer forintot természetben, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ) formájában kell nyújtani. A segély felhasználására kizárólagosan az önkormányzati fenntartású boltot megjelölni nem lehet. 8

9 A üzlet nyitására és üzemeltetésére attól függıen, hogy az milyen termékkört érint eltérı szabályok vonatkoznak. Szigorúak a feltételek a romlandó élelmiszerek tekintetében és ennél valamivel enyhébbek a tartós élelmiszereknél. Az áruválaszték meghatározza a vállalkozás sikerességét. Saját tulajdonú ingatlan, amely frekventált helyen van. Ilyen a Kossuth u. 19. szám alatti volt óvoda épület. Az épület üzlet céljára történı engedélyezésekor az alábbiakat vizsgálják o Megközelíthetıség gyalog (akadálymentesítés) Jármővel: (eladótér 10 m2 1 db 100 m2-ig, fölötte 20 m2 után 1) ebbıl min.1 mozgássérült. - rakodóterület - kerékpártároló o Helyiségek: - eladótér - árúnak megfelelı raktárak - tisztítószer tároló - dolgozók részére öltözı, mosdó WC zuhany min 6m2 - egyéb (kiszolgáló helyiségek: kazánház, közlekedık o o o o o Berendezések - árunak megfelelı polcok, pultok, hőtı - dolgozóknak öltözıszekrény, munkaruha tároló kézmosó, zuhanyzó - takarítószernek megfelelı tároló szekrény, vízvételi lehetıség - elıtérben kosártároló és mosó Burkolatok - vizes helyiségekben, egyéb helyiségekben mosgató (egyéb vizes berendezés) körül 1,5 m magasan csaempeburkolat (könnyen tisztítható és fertótleníthetı, résmentes egyéb felületeken diszeprzisós festés - kopásálló, csúszás és hézagmentes padlóburkolat kültérben fagyálló Szellızés - minden helyiség közvetlen szellızését biztosítani kell Megvilágítás - természetes és elektromos Hulladéktárolás - keletkezı hulladéktól függıen 110 literes normál hulladékgyőjtı vagy hulladéktároló helyiség vízvételi lehetıséggel szerzıdés hulladékkezelıvel Az ingatlan átalakításának költségei a helyszíni felmérés alapján, amennyiben romlandó, hőtendı árukat is érint kb. 9 millió forint, amennyiben tartós élelmiszer és vegyi áru ez a költség megközelítıleg 5 millió forint. A mőködési engedélyt a jegyzı adja ki, melynek költsége Ft Szakhatóságként közremőködik az ANTSZ ( Ft) valamint az állategészségügyi állomás) A mőködtetés során bejelentési kötelezettség van a fogyasztóvédelem, a munkavédelmi felügyelıség, a rendırkapitányság a vámhatóság felé ennek anyagi vonzata nincs. Az üzlet árukészlettel való feltöltésének minimális költsége e/ft. Lehetıség van áruházlánchoz történı csatlakozásra, amelynek keretében 60 napos fizetési határidıvel is be lehet szerezni az árut, ebben az esetben azonban nincs lehetıség az olcsóbb áruk máshonnan történı beszerzésére. Az önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre. Az összeget hitelbıl kellene biztosítani. A hitel csak éven belüli lejáratú hitel lehet, tehát adott évben vissza is kellene fizetni. 9

10 Legalább 3 fıt kell alkalmazni, akiknek kereskedelmi végzettséggel 1 fınek boltvezetıi végzettséggel kell rendelkezni. A három fı éves bérköltsége Ft (minimál béren). A mőködés sikerének egyik legfontosabb biztosítéka a boltvezetı személye. A beszerzésekhez szükséges egy zárt szállítóterő gépjármő, a jelenleg rendelkezésre álló gépjármővel megoldható, bár az egyéb település üzemeltetési feladatok ellátásának hatékonyságát jelentısen befolyásolná. Papp Zoltán képviselı kereskedı véleménye szerint az üzlet mőködésébıl minimum két éven keresztül nem célszerő és nem is nagyon lehet kivenni a pénzt annak érdekében, hogy az üzlet hosszú távon mőködtethetı legyen. Összességében tehát megállapítható, hogy hosszú távon egy ilyen üzlet mőködtetése kifizetıdı lenne, azonban z induláshoz szükséges forrásokkal az önkormányzat nem rendelkezik 2.) Közterület felügyelet társulásban történı ellátása (lásd fentebb 4. oldal) 3.) Szelektív hulladékgyőjtés lehetısége Az önkormányzat hulladékszállításra fordított költségét jelentısen befolyásolja, hogy mezıgazdasági hulladék is a 120 literes győjtıedényzetbe kerül. A beszállított hulladék mennyiségének csökkenése befolyásolja a megállapított díj mértékét. A megyében Debrecen két kísérleti körzetében, valamint Derecskén mőködik a háztól történı szelektív hulladékgyőjtés. Ebesen a zöldhulladék beszállításáról havonta egy alkalommal önkormányzati költségen az önkormányzat gondoskodik. Derecskén a háztól történı szelektív hulladékgyőjtés havonta egy alkalommal biztosított. A teli zsákokat a kommunális hulladékgyőjtési győjtıjárat útvonalán kell elhelyezni, úgy és ott ahol a kommunális hulladékgyőjtıket szokás. A sárga zsák kizárólag kisebb papír-, fém- s mőanyag csomagolási hulladékok, illetve az italos kartondobozok győjtésére szolgál. A szolgáltatás bevezetését sikeresnek értékelik, a beszállított hulladék mennységében csökkenés történt, s a lakosság jelentıs, túlnyomó része él a lehetıséggel, bár az igénybevételt sem szankcióval sem kedvezménnyel nem befolyásolják. A kék kukából beszállított hulladék mennyisége csökkent. Sajnos a jogszabály változások következtében az önkormányzatok ármegállapító joga december 31-tıl megszőnt, január 1-tıl az állam hatósági árként állapítja meg a díjat. 4.) Zöldségtermesztés A konyha üzemeltetése során 3,5 millió forintot fordítunk zöldségek beszerzésére. Legnagyobb mennyiségben burgonyát vásárolunk (15600 kg Ft). Éves szinten egyenként e/ft közötti összeget tesznek ki a vöröshagyma, karfiol, káposzta, uborka, paradicsom beszerzések. Az élelmezésvezetı tájékoztatása szerint zöldbabot, zöldborsót, sárgarépát, petrezselymet frissen nem vásárolnak, mert a tisztítási és az apadási veszteség %, illetve a tisztán 10

11 felhasznált mennyiség egy napra 80 kg, így ennek a mennyiségnek a feldolgozására a jelenlegi személyi feltételek mellett nincs lehetıség. A többi zöldségféle, ha van kínálat a helyi ıstermelıktıl kerül beszerzésre, akik mindig elızı nap szállítanak. Tárolásra konyhán 20 m2 zöldségtároló szolgál, ami télen főthetı itt 5 mázsa burgonya, 2 mázsa vöröshagyma és korlátozott mennyiségben gyümölcs fér el. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok közül a Kossuth u. 6.szám alatti volt óvoda épületben található pince alkalmas a zöldségek betárolására, azonban belvizes idıszakban ez is vizesedett. Mővelésre alkalmas önkormányzati ingatlannal rendelkezik az önkormányzat. Burgonyatermesztés költségei 1 ha-on (öntözés nélkül) Talajmővelés költsége (szántás, bakhátolás) Vetıburgonya 30 q/ha költsége 100 Ft/kg-250 Ft/kg Mőtrágya NPK (400 kg/ha) Fejtrágya (4q) Gombaelleni védekezés Bogárelleni védekezés Összesen Öntözés esetén további Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Várható termés 300 q, amennyiben nem öntözhetı a terület, de öntözés esetén elérhetı 700 q is. A konyha 160 q szükségletét tekintve fél hektár mővelése elegendı, így ennek költsége kb Ft A vöröshagyma termesztési költségei, illetve a termés átlaga közel azonos a burgonyáéval, itt azonban a várható termés a mennyiséget jelentısen befolyásolja a vetés minısége, mivel a vetési mélység meghatározó. (erre a célra kifejlesztett vetıgép, vagy un. tilitoli (aminek költsége a minıségtıl függıen Ft). A nekünk szükséges mennyiség 900 m2-en megterem. A mőveléshez szükséges személyi feltételek közfoglalkoztatás és közérdekő munkavégzés keretében az önkormányzatnál alkalmazott személyekkel történhet, akik túlnyomórészt nem rendelkeznek a kellı szaktudással. A közfoglalkoztatás keretében az elızı évekhez képest jóval kevesebb fıt alkalmazhatunk, így számolni kell azzal, hogy a település üzemeltetési feladatok ellátására kevesebb fı jut. 5.) Közterületek rendbetételének elvégeztetésébıl többlet bevétel A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységérıl szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.. rendelkezik arról, hogy az ingatlan elıtti járdaszakasz, illetve a járda és a mellette lévı úttestig terjedı zöldsáv rendbetétele az ingatlan tulajdonos kötelessége. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerint lefolytatott eljárás keretében lehetıség van arra, hogy végrehajtási eljárásként a kötelezett költségére elvégeztessük a terület rendbetételét. Tekintettel arra, hogy a zöldterületek fenntartására az eddigi ráfordításokhoz képest többlettámogatást kapunk célszerőnek látszik erre a területre 11

12 hangsúlyt fektetni. A kivitelezésben nehézséget jelent a közfoglalkoztatásban résztvevık korlátozott száma és képzetlensége. A hatósági eljárás lefolytatása minden esetben szükséges, ami a jelenleginél nagyobb adminisztrációs feladatot jelent, illetve a behajtás önkéntes fizetés elmulasztása esetén az adóhatóság feladataként jelentkezik. Szolgáltatásként végzett főnyírás esetében 1 m2 terület nyírása Ft/m2 költségigényő a terület nagyságától függıen. A kalkuláció során 6 hónapos intervallumban, összesen 120 munkanapot, ingatlanonként 50 m2 területnagyságot. A feladat az év hat hónapjában tervezhetı. (120 munkanappal tervezve 1,5 millió forint bevételhez minden nap legalább 15 ingatlan rendbe tételét jelentené) 6.) Hulladékszállítási díj, kommunális adó (lásd fentebb 3 oldal) 7.) Közüzemi óra leolvasások (lásd fentebb 7. oldal) 8.) Munkavédelmi feladatok ellátása (lásd fentebb 8. oldal) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ELLÁTÁSA Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatellátásának feladatonkénti és összesített adatait a 7. számú tájékozató tábla mutatja be. A finanszírozás szempontjából áttekintve az önkormányzat által ellátott feladatokat az alábbi önként vállalat (állam által nem támogatott) saját bevétel terhére finanszírozott feladatokat látjuk el. - települési hulladék elszállítása e/ft - képviselıtestület és bizottsági tagok tiszteletdíja (11 millió forint ) - Szomatopedagógus 400 e/ft - LÉTAVÉRTEI HÍREK megjelentetése e/ft - Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 548 e/ft - Tőzoltóság e/ft - Lovasjárır e/ft - Könyvizsgálat (8 hó) 471 e/ft - Létavértes Sc e/ft - Civil szervezetek 440 e/ft - Óvodatej 400 e/ft Összesen: e/ft A Képviselıtestület döntésének függvénye, mely feladatokat finanszírozza a továbbiakban. Felhalmozási költségvetés kiadásai Folyamatban lévı fejlesztések a volt rendırségi épület felújítása ( e/ft), a belvíz pályázat ( e/ft), illetve itt jelenik meg a tehergépjármő lízingelésének díja. (1.065 e/ft). Beterveztük a Csillagköz, Csillag utca településrész vízjogi fennmaradási engedélyének, valamint a Baross utca jobb oldali vízelvezetı árkának vízjogi engedélyes tervének költségét, 12

13 amely összesen e/ft. Beterveztük az Arany János Általános Iskola kazán, iszapfogó, vízlágyító beszerzését 800 e/ft összegben. A napközi konyha felújításának, illetve a geotermikus energia pályázati önrészére e/ft, valamint e/ft összeget jelöltünk. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásaként terveztük az SC 97 pályázatához e/ft, valamint a közösségi közlekedés project megvalósításához e/ft-ot terveztük be 2013-ra. Tartalékok Mőködési általános tartalékra e/ft-ot különítettünk el az elıre nem tervezhetı kiadásokra. (A tartalék képzése kötelezı). Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása. A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek szerzıdés szerinti évi törlesztı részlete e/ft. (a konszolidáció mértékét összegszerően nem ismerjük, a BM állásfoglalása szerint az eredeti összegő törlesztı részletet meg kell jeleníteni a költségvetésben.). IV. Az Áht (4) bekezdése által elıírt mérlegek, kimutatások 1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel, kiadás) 2. Elıirányzat felhasználási terv A terv tizenkét havi bontásban tartalmazza az elıirányzat felhasználást mind bevétel, mind kiadás vonatkozásában A központi hozzájárulásokat Az adóbevételek két részletben március és szeptember hónapban realizálódnak 3. A több éves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, 4. A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. ÖSSZEGZÉS: Önkormányzatuk évi költségvetésének összeállításánál a kitőzött cél a mőködıképesség fenntartása volt. E célnak olyan jogszabályi és finanszírozási környezetben kellene megfelelnie az önkormányzatnak, amely nem jelent garanciát a kötelezı és önként vállalt feladataink maradéktalan ellátására. A feladat-fianszírozás nem biztosítja a kötelezı feladatok kiadásainak fedezetét és az önkormányzati saját bevetételek (gépjármő adó 100 %-a helyett 40 % marad helyben), valamint az átengedett állami bevételek ( SZJA) is csökkentek, megszőntek. A rendelet-tervezet a mőködési hiány összegét kiegészítı támogatás jogcímen tartalmazza, amely a szerkezet átalakítási tartalék illetve az önhibáján kívül hátrányos helyezteő települések támogatása címén tervezett bevételt jelenti. Az országban az fı feletti települések önkormányzatunkhoz hasonlóan nem tudják a hiány nélküli tervezést megvalósítani. Költségvetésünkben vagy nem létezı ingatlan értékesítési bevétellel, illetve ugyanezen tartalék terhére történı tervezéssel számolnak. 13

14 Tállai András a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelıs államtitkára március 6-án tett nyilatkozata szerint nem hagyják magára a 2000 önkormányzatot. Ennek ismeretében nem célszerő olyan döntéseket meghozni, amely a szolgáltatások teljes leépítését jelentené, azonban a hiány mértéke azt jelenti, hogy a mőködés féléven túl nem biztosítható, illetve a likviditási gondokkal folyamatosan küzdenünk kell majd. Az ÖNHIKI beadási határideje április 20, amelyrıl a döntés július elsı hetében várható. Ennek ismeretében az önkormányzatnak vészfogatókönyvet kell készítenie a hiány leküzdésére, amely drasztikus, akár egyes szolgáltatások megszüntetését, vagy teljes redukálását is jelentheti. Létavértes, Menyhárt Károly polgármester 14

15 Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

16 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ( ) 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

17 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi elıirányzat I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSİ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat évi külsı forrásból fedezhetı mőködési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) Ezer forintban évi külsı forrásból fedezhetı felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) évi külsı forrásból fedezhetı összes hiány (1+2) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1. Finanszírozási mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) bıl: Mőködési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 11561

18 1.2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ( ) 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

19 1.2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi elıirányzat I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

20 1.3. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl ( ) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ( ) 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester Jegyzıkönyv Készült a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 8. napján az id. Kapoli Antal Mővelıdési Házban 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3.

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! 1 Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

az Útalapról 1. Az Útalap

az Útalapról 1. Az Útalap Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete [a dılt betős hivatkozások csak magyarázatként szolgálnak, az nem a rendelet szövegének része!] az Útalapról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben