Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl"

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/ , ; Fax: 28/ WEB: Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat 7/2010. (II.18.)rendeletének módosításáról a évi költségvetésével kapcsolatban Tisztelt Képviselı testület Az Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény értelmében a Képviselıtestületnek idıközönként felül kell vizsgálnia az elfogadott költségvetést, és szükség esetén módosítania kell azt. A költségvetés elfogadása óta eltelt idıszakban az önkormányzat gazdálkodásában több körülmény változott, a különbözı Képviselı-testület döntések hatásait szükséges átvezetni a költségvetésen. Bevételek A 257/2010 (VIII.25) határozat alapján a Képviselı-testület elfogadta az OAK Quality Kftvel kötött szerzıdés módosítást, melynek értelmében át lett ütemezve a Kft. Fizetési kötelezettsége a termálterülettel kapcsolatban. Ennek megfelelıen eft-tal csökkent a Tárgyi eszközök értékesítése költségsoron megtervezett bevétel, illetıleg Ft-tal csökkent az ÁFA bevételek költségvetési sora is. Mivel a telekértékesítés átütemezése miatt jelentıs mértékben csökkentek a felhalmozási bevételek, így a felhalmozási mérleg egyenlege miatt szükséges volt, hogy részben csökkentsük a felhalmozási tartalékok összegét (mint ahogy errıl a kiadások között még lesz szó), illetıleg korábban mőködési célra tervezett bevételeket csoportosítsunk át felhalmozási célra. A kamatbevételek tervezése részben a tavalyi bázisadatok, részben az óvatosság elvének figyelembevételével történt. A költségvetés tervezésekor még nem voltak ismertek a évi számlatükör adatok, így ennek megfelelıen terveztük meg ezt a bevételt is. Azóta azonban ismertté vált, hogy az idei évtıl kezdve lehetıség van szétbontani a kamatbevételeket mőködési és felhalmozási bevételekre a forrásuk alapján. Mivel ez a kamatbevétel a Volksbanknál lévı felhalmozási célú kötvénykibocsátás rövidtávra lekötött maradványa, így értelem szerően célszerő átcsoportosítani felhalmozási célra. A magányszemélyek kommunális adója a testület döntésétıl függıen egyaránt lehet felhasználási célú, és mőködési célú bevétel. A költségvetés tervezésekor a testület úgy döntött, hogy mivel elegendı forrás áll rendelkezésre a felhalmozási kiadások fedezetére, így 2010-ben ezt mőködési célra kellene igénybe venni. Azonban a telekértékesítés árbevételének kiesése miatt ezt a döntést célszerő lenne felülvizsgálni. Az I. félév folyamán a talajterhelési díjakból a vártnál magasabb összeg folyt be, így az eddigi befolyt teljesítések összegéig szükséges megemelni a talajterhelési díj összegének elıirányzatait. Készült: :36:33 1/6

2 6/ júliusában kiutalásra került a P+R parkoló építésének támogatása, így eft-tal meg kell emelni a támogatásértékő felhalmozási bevételek elıirányzatait. Ez az összeg a féléves beszámolóban még nem szerepel, hiszen a II. félévben realizálódott csak. Az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Péceli Szivárvány Óvoda külsı hıszigetelése és nyílászáró cseréje tárgyában, amely pályázaton eft támogatást meg is nyert. A támogatási szerzıdés megkötésére is sor került április 8.-án így a fenti összeggel megemeltük az egyéb központi forrásból származó támogatásokat. Ugyancsak itt vettük figyelembe a bérpolitikai intézkedéssekkel kapcsolatos elıirányzat növekedést is eft-tal. A féléves beszámoló elkészítésekor azonban kiderült, hogy ezen összegek a központi nyilvántartás szerint központosított elıirányzatnak minısülnek, így a szükséges átcsoportosításokat elvégeztük. Az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a központi hatáskörrel kapcsolatos elıirányzat változásokat, amelyek a rendelet mellékleteiben költségvetési soronként összevontan jelennek meg. Jelentıs módosítást okozott, hogy az elsı félévben megkapta az önkormányzat a évi beszámolóval kapcsolatban megigényelt pótelıirányzatot. Ennek összege eft, igaz a bérpolitikai intézkedésekkel kapcsolatban eft-ot vissza kellett fizetnünk. A pénzeszköz átvételek tervezése az óvatosság elvének megfelelıen történt, vagyis csupán azokat az összegeket vettük figyelembe, amelyek biztosnak voltak mondhatók. A borfesztivál szervezése kapcsán a különbözı vállalkozóktól, magánszemélyektıl, gazdálkodó szervezetektıl eft támogatást kapott az önkormányzat, amellyel most módosítani kell az államháztartáson kívülrıl származó mőködési célú pénzeszköz átvételt. A felhalmozási pénzeszköz átvétellel kapcsolatban csak az Ond vezér utcai úthozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeket terveztük. Ám az idei évben a lakossági út és közmő hozzájárulások befizetése megnövekedett, több hátralékos rendezte legalább részben a tartozását, így az elıirányzat összegét szükséges megemelni legalább a már befolyt bevételek erejéig. Kiadások A készletbeszerzések tekintetében most derült fény arra, hogy a még tavaly évben megrendelt gyermekfektetık a Gesztenyés óvodában, illetıleg a Petıfi Iskola alsós tankönyveinek egy része bár fizikailag megérkezett, a számlát a cég csak az idén meglehetıs késéssel - küldte el. Így a készletbeszerzések összegét a tavalyi pénzmaradvány terhére meg kellett emelni eft összeggel. A szolgáltatások elıirányzatai között kerül figyelembe vételre a vízdíj elıirányzata. Mint ahogy az kiderült a korábbi idıszakokban becslés alapján, átalánydíjat fizettek az intézmények. Az idén április hónap környékén történtek a leolvasások, melyek alapján megállapították, hogy a kifizetett fogyasztás kevesebb mint a tényleges felhasználás. Így meglehetısen nagy összegő számlák érkeztek a korábbi idıszakban keletkezett különbözet miatt. Az elıirányzat felülvizsgálatakor kiderült, hogy a korábbi idıszakra mutatkozó elszámolási különbözet megfizetése miatt az intézményekben nem elegendı a vízdíj elıirányzata, így eft-tal meg kell emelni azt. Az ÁFA kiadások tekintetében egyrészt a készletbeszerzések, illetıleg a szolgáltatási kiadások, egyéb dologi kiadások elıirányzat növekedésének ÁFA vonzata jelenik meg a Készült: :36:33 Utolsó nyomtatás: :36:00

3 6/3 mőködési elıirányzatok oldalán. Másrészt a felhalmozási oldalon jelentıs összegő csökkenést okoz, hogy a telekértékesítés árbevételeinek csökkenése miatt, természetszerőleg csökken az ezekhez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség is. Az egyéb dologi kiadások között kell figyelembe venni a Képviselı-testület 209/2010 (VII.13) döntését, amellyel 290 eft + ÁFA összeggel megemelte a nyári napközis tábor étkeztetésére rendelkezésre álló keretösszeget. Másrészt kiderült, hogy a Borfesztivál megrendezése miatt szükség van kiegészítésre a tartalék keretbıl, mivel az eredetileg biztosított elıirányzat, illetıleg a gazdálkodó szervezetek befizetései nem nyújtottak kellı fedezetet az összes kiadásra. A számlázott szellemi tevékenység megemelésére azért van szükség, mivel az idei évben beindult a Városközpont rehabilitációs pályázat megvalósítása, és a menedzsment költségeket minden hónapban fizetni kell. Mivel a Városközpont rehabilitációs pályázat önrésze céltartalékban volt, így ezt az összeget kellett csökkenteni a december 31-ig várható menedzsment költségekkel, illetve a beruházási összegekkel. Ez okozza egyébként azt is, hogy a felhalmozási bevételek összege most már magasabb mint a felhalmozási kiadásoké, hiszen a pályázat teljes önrésze felhalmozási tartalékként volt kezelve, ám a kiadások egy része (menedzsment, közbeszerzés, oktatás) a mőködési költségvetés része. Összességében eft-ot tervezünk felszabadítani az IVS pályázat már futó munkálataira. A svájci kamatlábak kedvezı változása miatt a vártnál jóval kisebb összegő volt az 1. félévben befizetett felhalmozási kamatok összege. Éppen ezért célszerő csökkenteni ezeket a kamatkiadásokat a felére. Természetesen számolni kell az árfolyamváltozások kedvezıtlen hatásaival is, de a fennmaradó elıirányzat számításaink szerint még a jelenlegi forintárfolyamon is fedezi az októberben felmerülı költségeket. A mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatának növekedését a Képviselı-testület 176/2010 (VI.10), 177/2010 (VI.10), 184/2010 (VI.10), számú döntései okozták, mely szerint a Képviselı Testület támogatást nyújtott Karsai Zsigmond könyvének megjelenéséhez, a DuDance tánccsoportnak, illetıleg a Felsızsolcai árvízkárosultaknak. Mint említettem a beruházási kiadások növekedését nagy részben az okozza, hogy elindultak a Városközpont rehabilitációval kapcsolatos munkálatok, és szükség volt az ezekhez szükséges önrész felszabadítására a céltartalékok közül. Emellett a 243/2010 (VIII.19) számú döntésével eft többlet elıirányzatot biztosított a Szivárvány óvoda hıszigetelésével kapcsolatos többletkiadásokra. A felújítási kiadások elıirányzatát szükséges megemelni eft-tal a Lélek patak rekonstrukciója miatt. Az évi LVII. törvény értelmében a tulajdonos kötelessége a területén elhelyezkedı patakok, vízfolyások karbantartása, tisztítása. A patak medre gazos, a növény túlburjánzott amely egy árvízi helyzet esetén veszélyt jelenthet. E mellett a partfal leomlása miatt az út egy része is leomlott, így szükség van a felújítási munkálatok elvégzésére. A közcélú foglalkoztatottak étkezési utalványára betervezett összeget az év elején a képviselı-testület céltartalékban helyezte, azzal az indokkal, hogy csak azok számára lehet a késıbbiek folyamán kifizetni, akiket több mint 6 hónapja foglalkoztat az önkormányzat, és a munkájukkal a felelıs vezetı meg van elégedve. Felmértük, hogy jelenlegi foglalkoztatottak közül ezeknek az elıírásoknak kik felelnek meg, és kérnék a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelkezésre álló több mint 3 millió Ft céltartalékból 945 eft-ot felszabadítani Készült: :36:33 Utolsó nyomtatás: :36:00

4 6/4 szíveskedjék, hogy a közcélú foglalkoztatottak részére 6 havi étkezési utalványt ki tudjunk fizetni. Tartalékok alakulása A tartalékok alakulását részletesen az 1. számú melléklet szemlélteti. A tartalékok csökkenését az okozta, hogy rendkívül nagy mértékő az a bevételkiesés, amely a telekértékesítéseket érinti. Természetesen vannak olyan tételek, amelyek növelték a tartalékok összegét, ám összességében ez a változás mégis negatív elıjelő Az elıirányzatok megváltozása miatt a költségvetési rendelet mellékletei is változnak, amelyet az MII/2, illetve az MII/4 számú rendelet mellékleteken összegeztünk. Pécel, augusztus 31. Dr. Benkovics Gyula polgármester A döntés minısített többséget igényel SZMSZ 38. (2) a) és t) pontja szerint Az elıterjesztést készítette: Mezei Csilla pénzügyi irodavezetı Az elıterjesztéssel kapcsolatosan törvényességi kifogást nem emelek: Dr. Csizmadia Julianna jegyzı A szakterület felügyeletét ellátó alpolgármester ellenjegyzése: Dr. Kuszák Róbert alpolgármester Készült: :36:33 Utolsó nyomtatás: :36:00

5 6/5 Rendeletmódosítási tervezet Pécel Város Önkormányzatának 7/2010. (II. 18.) számú rendelete az Önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl 1..) A rendelet 3. -a. az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének összegét a) kiadási fıösszegét: ezer forintban, b) bevételi fıösszegét : ezer forintban állapítja meg. c) A mőködési bevételi és kiadási fıösszeg különbözete: ezer forint, mely mőködési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. 2..) A rendelet 6..-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg Mőködési kiadások elıirányzata összesen: eft Ebbıl: Személyi jellegő kiadások: Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi jellegő kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mőködési célú kötvény törlesztése Mőködési célú tartalék eft eft eft eft eft eft eft 3..) A rendelet 7..-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg Felújítási és felhalmozási kiadások elıirányzata összesen: eft. Ebbıl: Felújítási kiadások Beruházási kiadások Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kötvények kamata Felhalmozási tartalék eft eft eft eft eft eft Készült: :36:33 Utolsó nyomtatás: :36:00

6 6/6 4..) A 7/2010 (II.18) számú rendelet módosításával a a 2. számú melléklet helyébe az MII/2 számú melléklet lép, a 3. számú melléklet helyébe az MII/3 számú melléklet lép, a 4. számú melléklet helyébe az MII/4 számú melléklet lép, a 5. számú melléklet helyébe az MII/5 számú melléklet lép, a 6. számú melléklet helyébe az MII/6 számú melléklet lép, a 7. számú melléklet helyébe az MII/7 számú melléklet lép, a 13. számú melléklet helyébe az MII/13 számú melléklet lép, 5..) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Dr. Benkovics Gyula polgármester A rendelet kihirdetve szeptember. - án Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Készült: :36:33 Utolsó nyomtatás: :36:00

7 A tartalékok alakulása évben 1. melléklet Mőködési célú általános tartalékok Nyitó állomány Módosítás I. Módosítás II. Összes módosítás Záró állomány - Vis major tartalék Általános tartalék Elızı évi mőködési pénzmaradvány átcsoportosítása a zárszámadási rendelet alapján Pótelıirányzat biztosítása keresetkiegészítés fedezetére (központi hatáskör) Pótelıirányzat biztosítása prémiumévek programra (központi hatáskör) Pótelıirányzat biztosítása könyvtári érdekeltésgnövelı támogatásra (központi hatáskör) Pótelıirányzat biztosítása nyári gyermekétkeztetésre (központi hatáskör) Pótelıirányzat biztosítása óvodáztatási támogatásra (központi hatáskör) Pótelıirányzat biztosítása egyéb kötött felhasználású támogatásra (központi hatáskör) Pótelıirányzat biztosítása alapfokú mővészetoktatás támogatásra (központi hatáskör) /2010 (VI.10) KT határozat Karsai Zsigmond munkásságát bemutató könyv támogatása /2010 (VI.10) KT határozat DuDance táncegyüttes támogatása az EB eljutásra támogatása /2010 (VI.10) KT határozat Felsızsolcai árvízkárosultak támogatása /2010 (VII.13) KT határozat nyári napközistábor támogatása /2010 (VIII.18) KT határozat Zeneiskola németországi szereplésének támogatása Gesztenyés óvodai fektetık megvásárlása elızı évi pénzmaradványból Petıfi Iskola évi alsós tankönyvek kifizetése elızı évi pénzmaradványból Intézmények vízdíj elszámolása miatti pótelıirányzat Pótelıriányzat biztosítása a Borfesztivál rendezvényeire Talajterhelési díj bevétel növekedés miatt Telekértékesítés miatti bevétel kiesés Elızı évi normatíva elszámolás miatti pótigény IVS pályázat önrésze miatt tartalék feloldása hitelek elıirányzat kiváltása miatt Összesen oldal

8 A tartalékok alakulása évben 1. melléklet Felhalmozási célú általános tartalék Nyitó állomány Módosítás I. Módosítás II. Összes módosítás Záró állomány Általános tartalék /2010 (IV.14) KT határozat kerékpárút meghíusulása /2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda külsı hıszigetelése /2010 (IV.29) KT határozat Damjanich utca csatornavezeték kiépítése /2010 (VIII.19) KT határozat Szivárvány óvoda külsı hıszigetelése, nyílászáró cseréje Pótelıirányzat biztosítása lakossági közmőfejlesztés támogatására (központi hatáskör) Lakossági pénzeszközátvétel növekedés miatt Felhalmozási célú kamatkiadások csökkenése miatt Telekértékesítés miatti bevétel kiesés Összesen Mőködési célú céltartalék Nyitó állomány Módosítás I. Módosítás II. Összes módosítás Záró állomány - betegszabadság fedezete normatíva visszafizetési miatti céltartalék céltartalék feloldása Összesen Spartacus SE céltartalék közcélúak étkezési utalványára céltartalék céltartalék felszabídítás 6 havi utalvány kifizetésére Összesen oldal

9 A tartalékok alakulása évben 1. melléklet Felhalmozási célú céltartalék Nyitó állomány Módosítás I. Módosítás II. Összes módosítás Záró állomány - IVS városközpont rehabilitáció önrész Tartalék felszabadítása a megkezdett munkállatok miatt Összesen Hivatal akadálymentesítése önrész Topolyos mővelési ágból kivonás Engedélyek kiadásának megtagadása miatt Összesen KMOP Belterületi utak Telekértékesítés miatti bevétel kiesés Összesen Pécel kerékpárút /2010 (IV.14) KT határozat kerékpárút meghíusulása Cél összesen Bölcsıde kapacitás bıvítés /2010 (IV.14) KT határozat Napsugár bölcsıde kapacitás bıvítése Cél összesen Petıfi iskola Energetikai pályázat Petıfi Iskola megújuló energiaforrások használata Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány átcsoportosítása a 2010-ben beadott pályázatok önrészére P+R parkoló támogatásának megérkezése Telekértékesítés miatti bevétel kiesés Topolyos belterületbevonás céltartalék átcsoportosítása Lélek patak rekonstrukció miatt Összesen Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen oldal

10 7/2010 (II.18) Rendelet módosítása Bevételi forrás megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei forrásonként Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. Módosított elıirányzat MII.2. melléklet Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók - - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek össz Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Elızı évi visszatérítések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen 6=

11 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként MI.3. melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. Módosított elıirnyzat Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 001. Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Önkormányzati Gyermekintézm 100 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Oktatási intézm 300 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Könyvtár Szociális ellátás 400 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Egészségügyi e 1. oldal

12 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként MI.3. melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. Módosított elıirnyzat Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Eg Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. összesen Kisebbségi önk Elszámolások Településüzeme Étkeztetési felad 700 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz Önkormányzat bevételei összesen oldal

13 sorszám 7/2010 (II.18.) rendelet módosítása Kiadási elıirányzat megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai kiemelt elıirányzatonkánt Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. Módosított elıirányzat MII.4. melléklet Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1= = = elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások I. Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok össz Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység III. Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz áhtn kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz Társadalom és szociálpolitikai juttatás V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA VI. Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA VII. Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz Kiadások összesen

14 Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként MI.5. melléklet Cím Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. Módosított elıirányzat száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 001. Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Önkormányzati hiv. Egyesített gyermekintézm 100 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Oktatási intézmények 300 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 4,5 4, ,5 4,5 Lázár Ervin könytár 1. oldal

15 Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként MI.5. melléklet Cím Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. Módosított elıirányzat száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 400 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Foglalkozás és szocpol 500 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Eü. Ellátás 600 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Étkeztetési tevékenység 700 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Településüzemeltetés 2. oldal

16 Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként MI.5. melléklet Cím Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. Módosított elıirányzat száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 800 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Önkorm összesen Cigány kisebbségi önk. Önk.elsz.egyéb felad. 900 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 368,5 368, ,5 368,50 - Önkormányzat összesen oldal

17 sorszám szám a Költségvetési cím megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél jelenlegi megnevezése elıirányzat elıirányzat (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) MI.6. melléklet Polgármesteri Hivatal CORSO Pályázati nyilvántartó Polgármesteri Hivatal CORSO vezetıi információs rendzser Polgármesteri Hivatal Térinformatika kialakítása ÁROP pályázat Polgármesteri Hivatal Gépjármőbeszerzés Polgármesteri Hivatal Kazáncsere Polgármesteri Hivatal Kijelzırendszer a képviselıknek Polgármesteri Hivatal Számítógépek beszerzése Polgármesteri Hivatal Corso Tárgyi eszköz licence díj Polgármesteri Hivatal Településszerkezeti terv Polgármesteri Hivatal Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma Polgármesteri Hivatal IVS pályázat kifizetései Napsugár bölcsıde Kapacitás bıvítés Szivárvány Óvoda Gyermekbútorok cseréje Szivárvány Óvoda Nyílászárók cseréje, hıszigetelés Szivárvány Óvoda Kaputelefonos beléptetı rendszer Gesztenyés Óvoda Volt konyha átalkaítása Gesztenyés Óvoda Zuhanytálca kialakítás Gesztenyés Óvoda Játszótéri eszközök cseréje Gesztenyés Óvoda Nyílászárók felújítása Gesztenyés Óvoda Óvoda elıtti járda felújítása Gesztenyés Óvoda Tetıszerkezet felújítása Petıfi Sándor Általános Iskola Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok Petıfi Sándor Általános Iskola TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla Petıfi Sándor Általános Iskola Napközis játszóudvar Petıfi Sándor Általános Iskola Ivókutak kialakítása Petıfi Sándor Általános Iskola Kerítés, játékok Szemere Pál Általános Iskola Udvari kamereák Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak Szemere Pál Általános Iskola Nagykapu kicserélése Szemere Pál Általános Iskola Tornaterem felújítása Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása Ráday Pál Gimnázium 2-es épület tetıfelújítás Ráday Pál Gimnázium Tornaterem feljújítása Városi Zeneiskola 3 db konvektor cseréje oldal módosítás II. elıirányzat (nettó) módosított elıirányzat (ÁFA-val)

18 sorszám szám a Költségvetési cím megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél jelenlegi megnevezése elıirányzat elıirányzat (nettó) (ÁFA-val) (nettó) módosítás II. (ÁFA-val) MI.6. melléklet Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház laptop beszerzés Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Nyílászárók cseréje Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat zuhanyzó helyiség kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat elkülönítı szoba kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Bútorzat kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Egyéb gépek, beszerzése Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás Településüzemeltetés Közvilágítási lámpák bıvítése Weselényi Településüzemeltetés Temetı és Csatári utca összekötı szakasz közvilágítás bıvítése Településüzemeltetés Csatári területére mart aszfalt szórás Településüzemeltetés Járdaépítés Településüzemeltetés Nyitnikék óvoda parkoló Településüzemeltetés Harangvirág parkoló Településüzemeltetés Erzsébet sétány korlát építés + árok elıirányzat (nettó) módosított elıirányzat (ÁFA-val) Bruházások, Felújítások összesen Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat Polgármesteri Hivatal Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés Egyéb felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen oldal

19 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként MI.7. melléklet sorsz. szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások száma megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás II évi módosított elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítás Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

20 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként MI.7. melléklet sorsz. szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások száma megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás II évi módosított elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hitelfelvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék

21 Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett tartalékairól MII.13. melléklet évi eredeti Önkomrányzati tartalékok Módosítás I. Jelenlegi elıirányzat Módosítás II. elıirányzat évi módosított elıirányzat - Vis major tartalék Egyéb mőködési célú tartalék Mőködési célú általános tartalék összesen betegszabadság fedezete Normatíva visszafizetés miatti céltartalék Spartacus SE közcélúak étkezési utalványa Mőködési célú céltartalék összesen Felhalmozási célú általános tartalék összesen Pécel kerékpárút KMOP Belterületi utak Topolyos mővelési ágból kivonás IVS önrész Polgármesteri hivatal akadálymentesítése bölcsıde kapacitásbıvítés Petıfi iskola Energetikai pályázat önrésze Petıfi Iskolamegújuló energiahordozók pályázat önrész ben beadott pályázatok önrésze Felhalmozási célú céltartalék összesen Tartalékok összesen

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester Jegyzıkönyv Készült a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 8. napján az id. Kapoli Antal Mővelıdési Házban 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak:

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1/2012. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. január 30-án (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XI. 30.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/1283-2/2012 TÁRGY: A 2013. ÉVI STARTMUNKA PROGRAMHOZ ÖNERİ BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 6/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben